Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Варіанти завдання розподіляються викладачем таким чином:

варіант №1 - варіант кошторису № 1.1

варіант №2 - варіант кошторису №1.2;

варіант №3 - варіант кошторису №2.1

варіант №4 - варіант кошторису №2.2.

Крім того, за кожним із чотирьох варіантів студент вибирає вихідні дані залежно від свого номера у списку групи.

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання “Складання балансу доходів і витрат промислового підприємства”

При складанні балансу доходів і витрат необхідно:

  1. Обчислити амортизаційні відрахування (табл. 2.1).
  2. Розрахувати кошторис витрат на виробництво продукції (табл. 1.1 або 1.2 - відповідно до варіантів кошторису). При визна­ченні виробничої собівартості товарної продукції потрібно зверну­ти увагу на особливості обліку зміни залишків незавершеного ви­робництва при їх збільшенні або зменшенні і залишків витрат май­бутніх періодів.
  3. Визначити обсяг реалізованої товарної продукції і валово­го прибутку (табл. 2.2). Залишки річної продукції на складах і то­варів, відвантажених на кінець року розраховуються виходячи з норм запасу в днях (за умовами завдання) і даних кошторисів ви­трат на виробництво у IV кварталі (користуючись даними про то­варну продукцію в оптових цінах і за виробничою собівартістю по­трібно обчислити одноденний оборот).
  4. Розрахувати податок на прибуток (табл. 2.3).
  5. Розрахувати потребу у власних оборотних коштах па кі­нець планового року та їх приріст (табл. 2.4).

Потреба в оборотних коштах за статтями "Виробничі запа­си", "Незавершене виробництво", "Готова продукція" визначається виходячи з норми запасу в днях і одноденного (планового) обороту за відповідними статтями витрат на виробництво у IV кварталі. При цьому величина одноденного (планового) обороту з незавер­шеного виробництва обчислюється виходячи з собівартості валової продукції, а готової - виходячи з виробничої собівартості товарної продукції (використовуючи дані табл. 1.4, 1.5)

Джерелами фінансування приросту оборотних коштів с приріст-сталих пасивів, а у відсутній частині - коштгпіерозподіле­ного прибу тку ( табл 2.5).

  1. Визначити джерела капітальних вкладень на виробниче і невиробниче будівництво (табл. 2.6).

Джерелами витрат на невиробниче будівництво є кошти, які надходять у порядку пайової участі від інших підприємств, прибу­ток, що залишається в розпорядженні підприємства, а у випадку, якщо їх не вистачає, використовується довгостроковий кредит бан­ку. Якщо після цього розподілу залишається нерозподілений при­буток, то він спрямовується на виробничі капітальні вкладення

  1. Скласти баланс доходів і витрат підприємства (табл. 2.7).

Розділи балансу доходів і витрат підприємства заповнюють­ся на основі вихідних даних завдання і зроблених розрахунків.

Усі розрахунки слід здійснювати з точністю до цілих чисел.

8. Скласти стислу пояснювальну записку до фінансового плану, у якій необхідно

а)      дати характеристики, величини і структури доходів, ви­трат, взаємин із кредитною системою і бюджетом, джерел фінансу­вання капітальних вкладень, розподілу прибутку.

 б)     зробити висновки про забезпеченість підприємства фі­нансовими ресурсами, структуру джерел їх формування.

 в)     зробити докладні пояснення до розрахунків фінансового плану.

 

 

 

І. ВИХІДНІ ДАНІ І РОЗРАХУНКОВІ ТАБЛИЧНІ ФОРМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Таблиця 1.1 – Кошторис витрат па виробництво продукції акціонерним товариством (варіанти кошторису № 1.1 і 1.2)

Стаття витрат

НОМЕР ВАРІАНТА КОШТОРИСУ

1.1

1.2

Усього за рік

У т.ч. на 4 кв

Усього за рік

У т.ч. на 4 кв

1

Сировина і матеріали

116600

34980

140000

42000

2

Допоміжні матеріали

7920

2380

9500

2850

3

Паливо

7370

2800

8800

2650

4

Енергія

4980

1500

5900

1800

5

Витрати, пов'язані з використанням природної сировини

1450

430

1740

520

6

Амортизація основних засобів*

 

 

 

 

7

Витрати на оплату праці

26180

8120

31400

9450

8

Нарахування на фонд оплати праці

10210

3165

12250

3690

9

Інші витрати

9732

3000

10932

3560

10

Разом витрат *

 

 

 

 

11

Списано на невиробничі рахунки

2100

585

2500

730

12

Витрати на валову продукцію

 

 

 

 

13

Зміна залишків незавершеного виробництва

Зміна

-450

-1800

-540

14

Зміна залишків витрат майбутніх періодів

28

7

24

6

15

Виробнича собівартість товарної продукції *

 

 

 

 

16

Позавиробничі витрати

900

280

1100

340

17

Повна собівартість товарної продукції*

 

 

 

 

18

Товарна продукція у еідпускних цінах (без ПДВ та акцизу)

256960+

100п

74070+

25п

304100+

100п

90450+

25п

 *- необхідно розрахувати;

 п- номер за списком групи.

 

Таблиця 1.2 – Кошторис витрат па виробництво продукції акціонерним товариством (варіанти кошторису № 2.1 і 2.2)

Стаття витрат

НОМЕР ВАРІАНТА КОШТОРИСУ

1.1

1.2

Усього за рік

У т.ч. на 4 кв

Усього за рік

У т.ч. на 4 кв

1

Сировина і матеріали

12000

3850

15350

4600

2

Допоміжні матеріали

1300

400

1500

460

3

Паливо

600

180

720

210

4

Енергія

450

120

540

160

5

Витрати, пов'язані з використанням природної сировини

 

 

 

 

6

Амортизація основних засобів*

 

 

 

 

7

Витрати на оплату праці

3200

950

3850

1160

8

Нарахування на фонд оплати праці

1250

370

1540

450

9

Інші витрати

1432

400

1522

430

10

Разом витрат *

 

 

 

 

11

Списано на невиробничі рахунки

1000

280

1200

350

12

Витрати на валову продукцію

 

 

 

 

13

Зміна залишків незавершеного виробництва

560

180

320

90

14

Зміна залишків витрат майбутніх періодів

16

4

12

3

15

Виробнича собівартість товарної продукції *

 

 

 

 

16

Позавиробничі витрати

800

270

800

270

17

Повна собівартість товарної продукції*

 

 

 

 

18

Товарна продукція у еідпускних цінах (без ПДВ та акцизу)

38000+

100п

3090+

25п

41400+

100п

12530+

25п

*- необхідно розрахувати;

 п- номер за списком групи.

 

Таблиця 1.3 – Дані для розрахунку обсягу реалізації і валового прибутку (тис.грн.)

Показник

Номер варіанта кошторису

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1

Залишок готової продукції на складі: відвантаженої і на відповідальному зберіганні на початок року:

 

 

а) за виробничою собівартістю

6600

700

6} за відпускними цінами підприємства

9000

1000

2

Залишок готової продукції на складі, відвантаженої на кінець року (у днях запасу)

12

12

3

Доходи від позареалізаційних операцій

500

100

4

Прибуток від іншої реалізації

500

100

 

 

 

Таблиця 1.4 – Дані до розрахунку амортизаційних відрахувань на основні виробничі фонди (прямолінійний метод).

№ п/п

Групи основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансова вартість

Ліквідаційна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін корисної експлуатації

Початкова вартість на 1.10

 

 

 

 

 

Вартіть ввдених ОФ

Вартість виведених ОФ

Варіант кошторису № 1.1

1

Будівлі і споруди

65630-10п

0

1430

5000

20

2

Транспорт

24510-10п

1250

0

1000

7

3

Машини і облад­нання

73510-10п

0

0

1000

5

Варіант кошторису № 1.2

1

Будівлі і споруди

65630-10п

0

270

5000

15

2

Транспорт

24510-10п

1250

0

1000

8

3

Машини і облад­нання

73510-10п

0

115

1000

4

Варіант кошторису № 2.1

1

Будівлі і споруди

17888-10п

1040

0

4000

20

2

Транспорт

7020-10п

832

572

3000

7

3

Машини і облад­нання

19110-10п

2054

0

2000

5

Варіант кошторису № 2.2

1

Будівлі і споруди

17888-10п

0

400

6000

15

2

Транспорт

7020-10п

214

0

5000

8

3

Машини і облад­нання

19110-10п

0

160

2000

4

 

Таблиця 1.5 – Дані до розрахунку потреби підприємств у обо­ротних коштах

Стаття витрат

Потреба в оборотних коштах на початок року, тис.грн.

Норми запасів, дні

НОМЕР ВАРІАНТА КОШТОРИСУ

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1

Виробничі запаси

22000

1850

55

48

2

Незавершене виробництво

1800

675

3

9

3

Витрати майбутніх періодів

80

20

-

-

4

Готові вироби

2900

400

5

6

 

Разом

26780

2945

 

 

 

 

 

Таблиця 1.6 – Дані про витрати оборотних коштів у IV квар­талі

Стаття витрат

Потреба в оборотних коштах на початок року, тис.грн.

Норми запасів, дні

НОМЕР ВАРІАНТА КОШТОРИСУ

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1

Виробничі запаси

22000

1850

55

48

2

Приріст витрат майбутніх періодів на кінець року, тис. грн.

20

10

3

Приріст сталих пасивів, тис. грн.

480

100

 

Таблиця 1.7 – Дані для розрахунку розподілу прибутку, тис.грн

Показник

НОМЕР ВАРІАНТА КОШТОРИСУ

1.1

1.2

2.1

2.2

1

Відрахування в резервний фонд

5500+10п

5500+10п

1300+10п

1300+10п

2

Податок на прибуток *

 

 

 

 

3

Реконструкція цеху

3000+10п

3000+10п

1000+10п

1000+10п

4

Будівництво житлового будин­ку

5000+10п

5000+10п

500+10п

500+10п

5

Приріст оборотних коштів*

 

 

 

 

6

Виплати премій працівникам підприємства

3000+10п

3000+10п

700+10п

3700+10п

7

Здешевлення харчування в їдальні

3624+10п

4792+10п

1263+10п

600+10п

8

Утримування об'єктів соціаль­ної сфери

10000+10п

10000+10п

 

 

9

Науково-дослідні і дослідно- конструкторські роботи *

 

 

 

 

10

Утримування дітей у дошкіль­них установах *

 

 

 

 

11

Місцеві податки, виплачувані з прибутку, що залишається в розпорядженні

500+10п

500+10п

350+10п

350+10п

 

Разом *

 

 

 

 

*- необхідно розрахувати;

 п- номер за списком групи.

 

Таблиця 1.8 – Витрати на науково-дослідні і дослідно- конструкторські роботи (тис.грн.)

Показник

Номер варіанта кошторису

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1

Усього витрат

2300

1100

у тому числі за рахунок:

 

 

2

надходження за договорами

1400

300

3

прибуток *

 

 

*- необхідно розрахувати;

 п- номер за списком групи.

 

Таблиця 1.9 – Витрати на утримання, дитячих дошкільних (тис.грн.)

Показник

Номер варіанта кошторису

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1

Усього витрат

1200

900

у тому числі за рахунок:

 

 

2

Коштів батьків

200

150

3

прибутку *

 

 

*- необхідно розрахувати;

 п- номер за списком групи.

 

Таблиця 1.10– Показники па капітальне будівництво (тис.грн.)

Показник

Номер варіанта кошторису

1.1; 1.2

2.1; 2.2

1

Обсяг капітальних вкладень, у тому числі:

53000+10п

10000+10п

втрати на технічно переозброєння і реконструкцію

35000+10п

8000+5п

втрати но невиробниче будівництво

18000+10п

2000+5п

2

Із загального обсягу будівельно-монгамних робіт (БМР), роботи виконувані господарським способом

10000+10п

1000+10п

3

Планові накопичення за кошторисом на БМР, викону­вані господарським способом, %

10

10

4

Надходження коштів на житлове будівництво в по­рядку участі на паях

5000

1000

 

2. РОЗРАХУНКОВІ ФОРМИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Таблиця 2.1 – Розрахунок планової суми амортизаційних відрахувань та її розподіл

Показник

Сума, тис.грн

1

Річна сума амортизаційних відрахувань,

 

у тому числі

 

у першому кварталі

4900

у другому кварталі

4700

у третьому кварталі

4500

у четвертому кварталі*

 

 

Таблиця 2.2 – Розрахунок обсягів реалізації і прибутку підприєм­ств

Показник

Сума, тис.грн

1

Залишок нереалізованої продукції (на складі, у товарах, відвантажених та на вiдповідальному збеpirанні) на початок року:

 

а) за виробничою собівартістю

6600

б) у відпускних цінах

9000

в) прибуток

?

2

Товарна продукція на плановий рік

 

а) за повною собівартістю

201795

б) у відпускних цінах

259060

в) прибуток

?

3

Залишок нереалізованої продукції (на складі, у товарах,відван-
тажених) на кінець року

 

а) за виробничою собівартістю

7997

б) у відпускних цінах

9946

в) прибуток

?

4

Реалізація продукціі в плановому році:

 

а) за повною собівартістю

200398

б) у відпускних цінах

258114

в) прибуток

?

5

Прибуток від іншої реалізації

500

6

Доходи (витрати) від позареалізаційних операцій

500

7

Валовий прибуток

?

 

Таблиця 2.3 – Розрахунок податку на прибуток

Показник

Сума, тис.грн

1

Валовий прибуток, усього

 

2

Пільги за податком на прибуток

 

3

Оподатковуваний прибуток

 

4

Ставка податку, %

 

5

Сума податку на прибуток

 

6

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

 

 

Таблиця 2.4 – Розрахунок планової потреби в оборотних коштах

Стаття витрат

Потреба в оборот-них коштах на кінець року, тис.грн.

Витрати на 4 квартал

Норма запасу, дні

Потреба в оборот-них коштах на кінець року, тис.грн.

Приріст потреби в оборотних коштах на кінець року, тис.грн.

усього

за день

1

Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

2

Незавершене виробництво

 

 

 

 

 

 

3

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

4

Готова продукція

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.5– Визначення джерел фінансування приросту нормативу оборотних коштів.

Показник

Сума, тис.грн

1

Приріст сталих пасивів

 

2

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

 

 

Разом

 

 

Таблиця 2.6– Розрахунок джерел фінансування капітальних вкладень, тис.грн.

Джерело

Капітальні вкладення

Виробничого призначення

Невиробничого призначення

1

Асиг нування з бюджету

 

 

2

Прибуток підприємства

 

 

3

Амортизаційні відрахування на основні вироб­ничі фонди

 

 

4

Планові накопичення за кошторисом на будівельно-монтажні роботи, що виконуються господарським способом

 

 

5

Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі

 

 

6

Інші джерела

 

 

7

Довгострокові кредит и банку

 

 

 

Разом

 

 

 

Таблиця 2.7– Баланс доходів і витрат на плановий рік

 

Джерело

Код рядка

Сума, тис.грн.

1 Доходи і надходження коштів

 

 

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), у тому числі:

001

 

амортизаційні відрахування

002

 

Прибуток від реалізації товарної продукції

003

 

Прибуток від іншої реалізації

004

 

Доходи (витрати) від  іншої діяльності

005

 

Планові накопичення за кошторисом на будівельно-монтажні роботи, що виконуються господарським способом

006

 

 

007

 

Кошти на житлове будівництво, що надходять у порядку в порядку пайової участі

008

 

 

009

 

Приріст сталих пасивів

010

 

Надходження за договорами на НДР

011

 

Надходження від батьків на утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

012

 

Довгостроковий кредит банку на капітальні вкладення, у тому числі:

на виробниче будівницво;

013

 

на невиробниче будівництво

014

 

 

015

 

 

016

 

 

017

 

РАЗОМ доходів та надходжень

020

 

2. Витрати та відрахування коштів

 

 

Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг ) за винятком амортизаційних відрахувань

021

 

Капітальні вкладення, у тому числі:

022

 

на виробниче будівницво;

023

 

на невиробниче будівництво

024

 

Приріст нормативу оборотних коштів

025

 

Витрати на НДР

026

 

Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів

027

 

Прибуток, що спрямовується на виробництво і соціаль­ний розвиток

028

 

Позареалізаційні збитки (без податків, які відносять на фінансові результати)

029

 

Інші витрати

030

 

Збитки і втрати

031

 

РАЗОМ витрати і відрахування

032

 

Перевищення доходів над витратами(+) або витрат над доходами (-)

033

 

3. Платежі в бюджет

 

 

Податок на прибуток

034

 

Інші платежі в бюджет

036

 

РАЗОМ платежів у бюджет

037

 

4. Асигнування з бюджету

 

 

 

038

 

 

039

 

РАЗОМ асигнувань з бюджеіу

040

 

Перевищення платежів у бюджет над асигнуваннями з бюджету (+) або перевищення асигнувань з бюджету над платежами у бюджет (-)

041

 

Усього доходів, надходжень і асигнувань з бюджету (р.020+040)

042

 

Усього витрат, відрахувань і платежів у бюджет (р.032+037)

043