Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Розрахунок показників митної діяльності

Розрахунок показників митної діяльності

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Сай Л.П., Григорєв О.Ю, Гнилянська Л.Й. Кара Н.І., Процик І.С.

 

 

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

«Розрахунок показників митної діяльності»

з дисципліни «Економіка митної діяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини»  всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту і міжнародного підприємництва

Протокол № 1  від 29.08.2019 р.

 

 

Рекомендовано

науково - методичною радою

Навчально-наукового інституту

економіки і менеджменту

Протокол № 1 від 30.08.2019 р.

 

 

 

 

Львів – 2019

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Економіка митної діяльності" для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини»  всіх форм навчання, укладені Сай Л.П., Григорєвим О.Ю, Гнилянською Л.Й., Карою Н.І., Процик І.С – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2019 -28с.

 

                                  

Відповідальна за випуск:

Сай Л.П., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

 

 

 

Рецензенти:   Романишин С.Б., к.е.н.,доц.

Дорошкевич К.О., к.е.н.,доц.

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 2

2. СТРУКТУРА.. 2

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАВДАННЯ.. 3

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ.. 3

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ.. 5

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА.. 7

ДОДАТКИ.. 11

Бланк титульної сторінки. 1

Бланк завдання для виконання курсового проекту. 2

Приклад оформлення списку використаних джерел. 4

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок показників митної діяльності» з дисципліни «Економіка митної діяльності»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» всіх форм навчання побудовані та структуровані таким чином, щоб студенти отримали змогу якнайкраще діагностики та експертизи в митній діяльності.

У курсовому проекті передбачено провести дослідження щодо технології здійснення митного контролю на заданому митному пості по заданій групі товарів, що надалі дає змогу прийняти обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшої зміни технології здійснення митного контролю і застосування нових технічних засобів митного контролю.

 

 

 

2. СТРУКТУРА

 

Курсовий проект повинен відповідати усім пунктам виданого завдання та містити наступні структурні частини (розділи, підрозділи тощо):

 • Титульна сторінка (Додаток А);
 • Завдання (Додаток Б);
 • Анотація;
 • Зміст;
 • Вступ;
 • Основна частина:
 • Висновки;
 • Список використаної літератури (Додаток Д);
 • Додатки (за необхідності).

 

 

 

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Викладачем кожному студентові видається завдання для виконання курсової роботи, яке містить дані про вид лісоматеріалів їх кількість та інші характеристики, митну експертизу яких слід провести.

 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

 

Анотація

 

В анотації подається короткий зміст виконаної роботи. У роботі наводять на одній сторінці дві анотації, ідентичні за змістом. Одну анотацію виконують українською мовою, а другу однією із іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською тощо).

 

 

Зміст

 

У змісті роботи вказують назви та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Зміст повинен містити усі заголовки, які є у роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

 

 

Вступ

 

У вступі курсового проекту  зазначаються: обґрунтовується актуальність теми, мета, об’єкт, предмет та завдання роботи, методи до-сліджень, практична значущість. У вступі відображається сутність та призначення митної діагностики та експертизт, характеризується деревина яка первозиться.

 

 

Основна частина

 

 

В основній частині курсового проекту «ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗЕД ДАНОЮ МИТНИЦЕЮ» студент розкриває теоретичні питання пов’язані з діяльністю заданої митниці (митного посту) і проведенням митного контролю і оформлення товару, згідно отриманого завдання. Необхідно описати зону діяльності митниці (пункти пропуску через кордон, митні пости) і чисельність її працівників. Зазначити кількість субєктів ЗЕД, яких поставлено на облік митницею. Навести характеристику асортименту імпорту і експорту, основних імпортерів і експортерів (підприємства-експортери), георгафічний розподіл експорту і імпорту товарів, які оформляються митницею. Проаналізувати митне оформлення ЗЕД даною митницею(бартерні операції, інвестиції, операції з давальницькою сировиною, оформлення обєктів інтелектуальної власності) і структуру операцій за митними режимами. Зазначити транспортний потік, вантажопотік і пасажиропотік через кордон в зоні діяльності митниці.

Другий напрям теоретичної частини полягає в описі технологічної схеми і технічних засобів митного контролю і оформлення, які використовуються даною митницею для заданої групи товарів. Бажано скористатися прикладами з практичної діяльності митних органів України по реалізації норм митного законодавства.

Другий розділ аналітичний «АНАЛІЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». В ньому студент згідно завдання аналізує показники діяльності митниці на основі отриманих даних, використовуючи Додаток Д., і робить висновок про результати діяльності митниці. Необхідно описати ресурсне забезпечення діяльності митниці. Студент має, також, проаналізувати експорт/імпорт заданої групи товарів, а саме:

 

1.1. За даними Державної фіскальної служби України про експорт і імпорт заданого товару за 2010-2018роки, який оформляє запропонована митниця, розрахувати такі показники (у натуральному і вартісному вираженні).:

 • абсолютні прирости експорту/імпорту.

Абсолютні прирости визначаємо за формулою:

Базистий : ∆

Ланцюговий: ∆, де

 – показник звітного року

 – показник базового року

 – показник попереднього року;

 • середній розмір експорту/імпорту;
 • темпи зміни експорту/імпорту

Темп зміни визнаємо за формулою:

 , де

Ак, Аб — абсолютні значення показника відповідно в останньому і базовому роках.

Середній темп зміни визначаємо за формулою:

 ,де

 – показник звітного року

 – показник базового року;

 • темпи приросту експорту/імпорту;
 • середній темп зміни експорту/імпорту;
 • середній модельний, медіанний розмір експорту/імпорту (на листопад 2018 року)

Середній модельний та медіанний  ряд імпорту

Визначаємо моду за допомогою формули:

Мо =

Визначаємо медіану за формулою:

Ме =

 

1.2. Побудувати графіки:

 • темпів приросту експорту/імпорту;
 • експорту/імпорту (емпіричну і теоретичну лінії).

1.3.. За даними митниці про обсяги імпорту і експорту товарів розрахувати такі показники:

 • розрахувати індивідуальний індекс середніх цін базового товару за вказаний період часу;
 • зведений індекс цін експорту імпорту;
 • здійснити розрахунок базисних та ланцюгових індексів

Індивідуальний індекс середніх цін середніх цін базового імпортованого товару визначаємо за формулою:

 , де

 – ціна товару за звітний період

 – ціна товару за базовий період

Індивідуальний індекс середніх цін середніх цін базового експортованого товару визначаємо за формулою:

 , де

 – ціна товару за звітний період

 – ціна товару за базовий період

 

Зведений індекс цін визначаємо за формулою:

 , де

 – ціна товару за звітний період

 – обсяг товару за звітний період

- ціна товару за базовий період

1.4. Проаналізувати стан і динаміку експорту та імпорту, що проходить через дану митницю.

Інформацію щодо вартісної і натуральної (вага нетто) величини експорту і імпорту заданого товару, який оформляється митницею впродовж заданого періоду, можна знайти за посиланням: http://sfs.gov.ua і занести у таблицю 1 і 2

 

Таблиця 1

Інформація щодо митного оформлення імпорту заданого товару у зоні діяльності митниці, впродовж 2010-2018рр.

Роки

Код товарної позиції

Назва товарної позиції

Вартість, тис.дол.США

Вага нетто, т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо митного оформлення експорту заданого товару у зоні діяльності митниці, впродовж 2010-2018рр.

 

 

Роки

Код товарної позиції

Назва товарної позиції

Вартість, тис.дол.США

Вага нетто, т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третій розділ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ розвитку показників митної діяльності» -рекомендаційний. Тут студент може розробляти моделі, програми, алгоритми або адаптувати вже існуючі до конкретних умов в яких існує об’єкт дослідження. Також необхідно розробити заходи щодо покращення ресурсного забезпечення (інформаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного) процесу діяльності і навести прогноз розвитку діяльності заданої митниці  на найближчий період, зокрема побудувати трендові моделі обсягу експортно-імпортних операцій від яких залежать показники митниці. Наводить рекомендації щодо зміни технологічної схеми здійснення митного контролю та застосування нових технічних засобів митного контролю (у разі необхідності) щодо заданого товару.

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Митні пункти пропуску Львівської митниці

№ з/п

Митні пункти пропуску Львівської митниці

1

Грушів

2

Краківець

3

Мостиська

4

Рава-Руська

5

Міжнародний аеропорт «Львів»

6

Смільниця

7

Угринів

Таблиця 4

Регіональні митниці

№ п/п

Митниця ДФС

1

Вінницька митниця

2

Дніпропетровська митниця

3

Житомирська митниця

4

Запорізька митниця

5

Івано-Франківська митниця

6

Київська митниця

7

Київська міська митниця

8

Кіровоградська митниця

9

Луганська митниця

10

Львівська митниця

11

Миколаївська митниця

12

Одеська митниця

13

Полтавська митнця

14

Рівненська митниця

15

Сумська митниця

16

Донецька митниця

17

Тернопільська митниця

18

Харківська митниця

19

Херсонська митниця

20

Хмельницька митниця

21

Черкаська митниця

22

Чернівецька митниця

23

Чернігівська митниця

24

Закарпатська митниця

25

Волинська митниця

26

Енергетична митниця

 

 

Висновки

 

У висновках проектант підсумовує результати проведених розрахунків, надає узагальнені висновки та розробляє рекомендації щодо подальшого покращення показників митної діяльності.

 

 

Список використаних джерел

 

Список використаної літератури є завершальною частиною проекту, повинен включати сучасні праці вітчизняних і зарубіжних авторів та бути впорядкованим відповідно до вимог (в порядку по-силання на наукове джерело в тексті курсового проекту або в алфа-вітному порядку). Список використаної літератури повинен містити не менше 10 джерел, 5 з яких – за останні два календарні роки. Приклад бібліографічного опису використаних джерел наведено в Додатку Д (з урахуванням вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

 

 

 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 

Курсовий проект повинен займати не більше 30 сторінок друкованого тексту. Робота виконується, за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210´297 мм). Розмір шрифта не регламентується, рекомендується при комп’ютерному наборі використовувати гарнітуру Times New Roman.  На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи  “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Текст розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка у кінці заголовка не ставиться. Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Сторінки з додатками і списком літератури включаються у наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо).

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та свого порядкового номера, розділених крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад ”2.1.”(перший підрозділ (параграф) другого розділу). Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного підрозділу. Номер пункту має складатися із номера розділу, підрозділу і пункту (свого порядкового номера), розділених крапками. У кінці номера пункту також ставиться крапка, наприклад, “2.1.3.” (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Номери підрозділів і пунктів ставляться на їх початку, номер пункту – на початку першого рядка абзацу, яким розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна виступати за межі абзацу.

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) називаються рисунками, які нумеруються наскрізно арабськими цифрами. При посиланні на рисунок перший раз необхідно вписувати його повний номер, наприклад, ”(рис. 12)”. Подальші посилання на рисунки виконуються разом із скороченим словом “дивись”, наприклад “(див. рис. 12)”. Рисунки мають розташовуватись одразу після посилання на них у тексті. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі тобто, щоб для вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під рисунком.

Таблиці у роботі нумеруються наскрізно. У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово “Таблиця” пишуть у скороченому вигляді, наприклад “(табл. 6)”. Під словом “Таблиця” розміщується заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово “Таблиця” і заголовок починаються з великої букви. Назва не підкреслюється.

Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою.

При переносі таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова “Продовження табл.” із зазначенням її номера, наприклад “Продовження табл. 6”.

Заголовки граф таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова “Те ж”, а далі - лапками. Замість цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк.

Рівняння і формули виділяються з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Якщо у тексті є необхідність у примітках, в яких вказують довідкові чи пояснювальні дані, то пишеться слово “Примітка” чи “Примітки”. Якщо приміток на одному аркуші в одному пункті чи підпункті декілька, то після слова “Примітки” ставиться двокрапку і примітки нумеруються. Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставиться крапка.

Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад “ …у працях [2-5, 8]…” чи [17, с. 20-25].

При посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у самій роботі автора, відповідно вказується: порядковий номер ілюстрації (наприклад, “рис. 5”; номер таблиці (наприклад, “…в табл. 12”); порядковий номер формули (наприклад, “…у формулі (2)”. При повторних посилання на ілюстрації та таблиці треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад, “див. рис. 4”.

До списку використаної літератури включаються усі використані джерела, які розташовуються за алфавітом або у порядку посилань на них у тексті. Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому. При наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова ”та інші”. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку; можна скорочувати назви тільки двох міст: Київ (К.), Москва (М.).

Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова “сер”. Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, C.32-39.

 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Навчально – наукові

 1. Батченко Л.В. Митна справа: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч.1. Основи організації митної справи: вітчизняний та міжнародний досвід / Л.В.Батченко, В.В. Дятлова, С.С.Олейнікова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 155с.
 2. Батченко Л.В. Митна справа: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч.2. Основи організації митної справи: вітчизняний та міжнародний досвід / Л.В.Батченко, В.В. Дятлова, С.С.Олейнікова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 171с.
 3. Боротьба з контрабандою та порушенням митних правил: Підручник ¸ За заг.ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: видавництво «ІНТРАДА», 2008. – 328с.
 4. Босак А.О. Митне обслуговування транспортних перевезень: Навчальний посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, О.С. Скибінський, А.В. Тодощук А.В. – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 476 с.
 5. Всеукраїнська науково – теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання» : тези доповідей, 26-28 березня 2015 року. – Львів: Видавництво  Львівської політехніки, 2015. – 144 с.
 6. Гладилин А.В. Нетарифное регулирование ВЭД: - Одесса: ВМВ, 2006 – 36с.
 7. Гладилин А.В. Тарифное регулирование ВЭД: - Одесса: ВМВ, 2006 – 36с.
 8. Гладилин А.В. Хранение товаров под. таможенным контролем: - Одесса: ВМВ, 2006 – 28с.
 9. Гладилин А.В., Мазуренко Д.С. Таможенное оформление транспортних средств граждан / А.В. Гладилин, Д.С. Мазуренко - Одесса: ГВМВ, 2007 – 52с.
 10. Гребельник О.П. Митна справа. Підручник. / О.П. Гребельник.— К.: Центр учбової літератури, 2014. — 472 с.
 11. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 696 с.
 12. Грибик І.І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика . Навчальний посібник / І. І. Грибик, Т. В. Кулініч, Н. В. Смолінська, Н. О. Шпак, В. Я. Гавран. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 428 с.
 13. Етика та етикет митника: Підручник / За ред. Войцещука А.Д. – К.: Вид-во ТОВ «ВД Мануфактура», 2006. – 276с.
 14. Ємченко І.В. Методи і технічні засоби митного контролю Підручник. / І.В. Ємченко, А.П. Закусілов – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
 15.  Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Наукове видання / За ред..В.В.Ченцова; Авт.кол. К.М.Колесников (керівник авторського колективу), Д.В.Архірейський, О.О.Дячок, О.В.Морозов, С.В.Шуляк та ін. – О.:Пласке, 2010. – 5414 с.
 16. Історія митної справи в Україні / К.М.Колесников, О.В.Морозов, Г.М.Виноградов та ін.; За ред.П.В.Пашка, В.В.Ченцова; Вступне слово О.Б.Єгорова. К.: Знання, 2006. – 606 с.
 17. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 479 с.
 18. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Карп’як Я.С.– Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с.
 19. Кузьмін О.Є. Взаємовідносини у системі «підприємство – державна податкова служба»: формування механізмів та напрями розвитку : монографія / О.Є.Кузьмін, Н.Ю.Подольчак, А.А. Тимейчук, В.Я Гаврилюк. – Львів : Міські інформаційні системи, 2012. – 218с.
 20. Кузьмін О.Є. Витрати в експортній діяльності підприємств: монографія / Кузьмін О.Є., Чернобай Л.І., Мельник О.Г., Вацик Н.О.. – Львів: «Растр-7», 2012. – 278с.
 21. Кузьмін О.Є. Економічна діагностика: навч.посіб. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – К.: Знання, 2012. – 318с.
 22. Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Книш, О.О.Маслак; За аг.ред.проф.О.Є.Кузьміна. – Київ: Каравела, 2014. – 232с.
 23. Кузьмін О.Є. Міжнародний менеджмент: навч.посіб./ О.Є.Кузьмін, О.С.Скибінський, Н.І.Кара, Л.П.Сай. – Л.: ЗУКЦ, 2012. – 216с.
 24. Кузьмін О.Є. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації: навч.посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, Н.Я Петришин, Л.С.Ноджак, О.С.Скибінський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284с.
 25. Мина Ж. В. Документаційне забезпечення діяльності установи / Ж.В. Мина, Н.О. Думанський. -Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 158 с.
 26. Митна справа. У 3-х томах. Навч.посіб. – Курс лекцій / За ред.Войцещука А.Д. – К.: Вид-во ТОВ «ВД «Мануфактура», 2006. – 252 с.
 27. Митне право України.: Навч. пос. / Ю.М. Дьомін, С.Ю. Дьоміна, Н.М., Железняк та ін. За заг.ред Юлдашева О.Х. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 232с.
 28. Науменко В. Мінімізація ризиків при митному оформленні Навчальний посібник./ В. Науменко. - К.: ЗАТ "Август", 2003. - 224 с.
 29. Науменко В. П. Применение таможеннных режимов в Украине: теория и практика, рекомендации: Практ. пособие. – К.: Знання, 2005. – 430 с.
 30. Науменко В.П. Таможенные правила в блок-схемах с комментариями: Справочное пособие. / В.П. Науменко, Д.А. Бакуменко. - Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2010. – 144с.
 31. Основи фармацевтичного і медичного товарознавства: Навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ / Римарчук К.М. — К., 2015. — 120 с.
 32. Пашко П.В. Митні інформаційні технології. Навч.посіб.– К.: О-во „Знання”, 2011. – 391с.
 33. Прусс В.М. Організація митної справи в Україні : навч.посібник /- В.М.Прусс, В.М.Пітерська. – Одеса : Фенікс, 2009. – 254 с.
 34. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам: Монография - А.В.Полищук, П.В.Пашко, Е.Б.Самсонов, С.Н.Семка, В.В.Ченцов. – Одесса: «ПЛАСКЕ» ЗАО, 2009. – 476 с.
 35. Терещенко С. Міжнародне перевезення товарів автомобільним транспортом: теорія та практика: Практичний посібник. Пласке, 2010. – 174 с.
 36. Трофімов С.А. Митні процедури на морському транспорті: теоретичні й практичні аспекти Монографія. / С.А. Трофімов. - Х. : Право, 2010. — 188 с.
 37. Ченцов та ін. Митне право України.: Навчальний посібник / За аг.ред. проф. Ченцова В.В. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 283с.
 38. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2007.- 330с.
 39. Шульга М.Г. Митне право України Навч. посіб. / М.Г Шульга. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – 100 с.
 40. Экспорт и импорт / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. – М.: ИД «Аргумент» 2007. – 400 с.
 41. Ясинська Н.А. Управління особистими фінансами: навч. посібник / Н.А. Ясинська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 356 с.
 42. Митна справа : наук.-аналіт. журн. / Одес. нац. юрид. акад., ТзОВ "Митна газета". – Л.: [б. в.], 2015. - Періодичне видання Виходить раз на два місяці
 43. Журнал «Митна безпека» (періодичне видання) - [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://dndims.com/custom-security/

 

 

4.2. Нормативно - правові

 

 1. Податковий кодекс Укарїни № 2755-6 від 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями від 13.03.2015 р.
 2. Митний кодекс України № 4495-6 від 13.03.2012 р. зі змінами та доповненнями від 25.02.2015 р.
 3. Декрет Кабінету Мінітсрів України «Про стандартизацію та сертифікацію» від 10.05.1993 р. № 46-93 зі змiнами i доповненнями.
 4. Закон України  «Про транзит вантажів» від 20.10.1999 р. №1172- ХІV зі змiнами i доповненyями від 11.08.2013 р.
 5. Закон України «Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв» від 23.12.1997 р. №771-97-ВР зі змiнами i доповненнями.
 6. Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 р. №2498-ХІІ зі змiнами i доповненнями.
 7. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ зі змiнами i доповненнями.
 8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-12 від 16.04.1991 р. зі змінами та доповненнями від 26.10.2014 р.
 9. Закон України «Про карантин рослин» від 30.07.1993 р. №3348-ХІІ зі змiнами i доповненнями.
 10. Закон України «Про лікарські засоби» від 4.04.1996 р. №123/96-ВР зі змiнами i доповненнями.
 11. Закон України «Про Митний тариф України» № 584-7 від 19.09.2013 р.
 12. Закон України «Про порядок виїзду з України i в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 р. № 3857-ХІІ зі змiнами i доповненями.
 13. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. №351-ХІV зі змiнами i доповненнями від 15.10.2014 р.
 14. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96-ВР зі змiнами i доповненнями.
 15. Наказ Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 р. «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» зі змінами та доповненнями
 16. Положення про вантажну митну декларацію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України вiд 09.06.1997 р. № 574 зі змiнами i доповненнями.
 17. Положення про Державну митну службу України, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 р. № 940 зі змінами і доповненнями.
 18. Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затверджене наказом ДМСУ від 08.12.1998 р. № 771 зі змiнами i доповненнями.
 19. Постанова КМУ «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» № 450 від 21.05.2012 р. зі змінами та доповненнями від 13.08.2014 р.
 20. Указ Президента України «Про Міністерство доходів і зборів України» № 141/2013 від 18.03.2013 р.
 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Бланк титульної сторінки

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

 

 

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

із дисципліни «Економіка митної діяльності»

на тему: «Розрахунок показників митної діяльності»

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент гр._____________

                                                        (шифр групи)

                 _______________________

                           (прізвище та ініціали студента)

 

Перевірив:______________________

                                  (прізвище та ініціали викладача)

 

 

 

 

Львів-________

                                (рік виконання)

 

Додаток Б

Бланк завдання для виконання курсового проекту

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

 

Завдання

для виконання курсового проекту

із дисципліни «Економіка митної діяльності»

на тему: «Розрахунок показників митної діяльності»

студенту (ці) групи ______________

                            (шифр групи)

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові тсудента)

Заповнюються дані згідно вищенаведених таблиць

 

Дата видачі: ___________________

Термін виконання: ___________________

Отримав: ___________________

                                                                                                                                                                                                                                    (П.І.П. та підпис студнта)

Завдання видав (ла)____________________________________________________

                               (П.І.П. та  підпис викладача)

 

 

Додаток В

Приклад оформлення списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
 

Продовження Додатку В

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

Багатотом-ний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия").

                Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—
        Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).   Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конфе-ренцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
 

Продовження Додатку В

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
 

Продовження Додатку В

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—    . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

      Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

 

Продовження Додатку В

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періо-дичного, продов-жуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

 

 

Показники діяльності митниць

Показники фіскальної результативності

 

Показник фіскальної віддачі (Фв)

 

показує частку адміністрованих митних платежів на 1 гривню бюджетного фінансування, що виділяється митниці: Фв = МП / БФ де МП – вартісна величина митних платежів у звітному періоді по митниці; БФ – обсяги бюджетного фінансування митниці у звітному періоді.

 

Показник виконання плану з мобілізації митних платежів (Пвп)

 

показує відсоток виконання плану по мобілізації митних платежів за звітний період: Пвп = МП / МПп де МП –вартісна величина митних платежів у звітному періоді по митниці; МПп – планові обсяги митних платежів у звітному періоді.

 

 

Показник віддачі товарообігу натуральний (Пвтн)

 

показує частку митних платежів на 1 тонну товарообігу: Пвтн = МП / Т де МП – вартісна величина митних платежів у звітному періоді по митниці; Т – товарообіг по митниці у звітному періоді (у тоннах).

 

 

Показник віддачі товарообігу грошовий (Пвтг)

 

показує частку митних платежів на 1 гривню товарообігу: Пвтг = МП / Тг де МП – вартісна величина митних платежів у звітному періоді по митниці; Тг – товарообіг по митниці у звітному періоді (у грн).

 

 

Питома вага додаткових надходжень за напрямом правильності визначення митної вартості (ПМВк)

 

показує частку додаткових надходжень від коригування митної вартості ініційованого митницею: ПМВк = ДПМВ / МП де ДПМВ – додатково перераховані до Державного бюджету України у і-му звітному періоді митні платежі внаслідок здійснення відповідного контролю за напрямом правильності визначення митної вартості; МП – митні платежі, фактично перераховані митницею у і-му звітному періоді до державного бюджету.

 

 

Питома вага додаткових надходжень за напрямом правильності класифікації товарів (ПКТк)

 

показує частку додаткових надходжень отриманих внаслідок коригувування коду товару ініційованого митницею: ПКТк = МПдкт /МП де МПдкт – додатково перераховані до Державного бюджету України у і-му звітному періоді митні платежі внаслідок здійснення відповідного контролю за напрямом правильності класифікації товарів; МП – митні платежі, фактично перераховані митницею у і-му звітному періоді до Державного бюджету України.

 

 

Питома вага додаткових надходжень за напрямом правильності визначення країни походження товарів

 

показує частку додаткових надходжень отриманих від коригування країни походження товарів, ініційованого митницею: ПКПТк = ДПдкп /МП де ДПдкп – додатково перераховані до Державного бюджету України у і-му звітному періоді митні платежі внаслідок здійснення відповідного контролю за напрямом правильності визначення країни походження товарів; МП – митні платежі, фактично перераховані митницею у і-му звітному періоді до Державного бюджету України.

 

Організація митного контролю

 

Середній час оформлення однієї митної декларації (Тсмд)

 

показує середній час оформлення однієї митної декларації

 

 

Середній час оформлення однієї імпортної декларації (Тсмді)

 

показує середній час оформлення однієї імпортної декларації

 

Середній час оформлення однієї експортної декларації (Тсмде)

 

показує середній час оформлення однієї експортної декларації

 

Ефективність митного огляду (%МОг)

 

показує частку митних оглядів, за якими виявлено порушення митних правил, здійснено коригування митної вартості, коду товару, країни походження товару, внесено зміни до митної декларації: Ефмо=

МОпмп мв кт кпт зм мд/ МОзаг*100, де

 МОпмп мв кт кпт зм мд- кількість митних оглядів, за якими виявлено порушення митних правил, здійснено коригування митної вартості, коду товару, країни походження товару, внесено зміни до митної декларації (шт.); МОзаг - загальна кількість митних оглядів (шт.).

 

 

Частка митних оглядів ініційованих за результатами спрацювання АСАУР

 

показує частку митних оглядів, що були здійсненні за результатами спрацювання Чмо АСАУР= МО АСАУР

/МОзаг*100, де МО АСАУР - кількість митних оглядів ініційованих за результатами спрацювання АСАУР; МОзаг - загальна кількість митних оглядів (шт.).

 

 

Частка митних оглядів ініційованих працівниками митниць

 

показує частку митних оглядів ініційованих працівниками митниць: Чмо АСАУР= МОпр

/МОзаг*100 , де м МОпр.- кількість митних оглядів ініційованих за результатами спрацювання АСАУР; МОзаг - загальна кількість митних оглядів (шт.).

 

 

Частка декларацій на товари, які прийняті в електронному вигляді без пред’явлення документів у паперовому вигляді (ЧМдел)

 

 

показує інтенсивність впровадження електронного декларування

ЧМдел = МДзв /МДел*100 де МДел- кількість митних декларацій прийнятих у електронному вигляді (шт.); МДзв - загальна кількість прийнятих митних декларацій (шт.).

 

 

 

Відсоток митних декларацій, за якими товари та транспортні засоби підлягали фізичним оглядам від загальної кількості пропущених (ФОТ)

 

показує питому вагу фізичних оглядів товарів та транспортних засобів у загальній кількості пропущених товарів та транспортних засобів: ФОТ= Оф.о./ Озаг*100

, де Оф.о. - обсяг товарів та транспортних засобів, які підлягали фізичному огляду (шт.); . Озаг- загальний обсяг товарів та транспортних засобів, які були пропущені (шт.).

 

 

Частка митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого здійснено коригування митної вартості (Чмдмв)

 

показує питому вагу митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, в результаті чого було виявлено порушення у сфері визначення митної вартості, визначення коду товару, змінено країну походження товару:

Чмдмв= МД мв/ МД мо*100

де МД мв - кількість митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, в результаті якого здійснено коригування митної вартості (шт.); МД мо - загальна кількість митних декларацій за якими товари підлягали митному огляду, шт.

 

 

Частка митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого змінено код товару (Чмдкт)

 

показує відсоток митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого змінено код товару:

Чмдкт= МД кт/ МД мо*100

де МД кт - кількість митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, в результаті якого змінено код товару, шт.; МДмо - загальна кількість митних декларацій за якими товари підлягали митному огляду, шт.

 

 

Частка митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого змінено країну походження товару (Чмдкп)

 

показує відсоток митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого змінено країну походження товару:

Чмдкп = МД кп/ МД мо*100

 

де МДкп - кількість митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, в результаті якого змінено країну походження товару, шт.; МДмо - загальна кількість митних декларацій за якими товари підлягали митному огляду, шт.

 

 

Частка митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого внесено зміни до митної декларації (Чмдзм)

 

показує відсоток митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого внесено зміни до митної декларації:

Чмдзм = МДзм/ МД мо*100

 

де МДзм - кількість митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, в результаті якого внесено зміни до митної декларації, шт.; МД мо - загальна кількість митних декларацій за якими товари підлягали митному огляду, шт.

 

 

Частка митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого виявлено порушення митних правил (Чмдпмп)

 

показує відсоток митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, за результатами якого внесено зміни до митної декларації:

 Чмдпмп= МДпмп/ МД мо*100

 

де МДпмп - кількість митних декларацій, за якими товари підлягали митному огляду, в результаті якого внесено зміни до митної декларації, шт.; МД мо - загальна кількість митних декларацій за якими товари підлягали митному огляду, шт.

 

 

Частка митних декларацій, за якими зафіксовано випадки перевищення 4- годинного терміну проведення митного оформлення (Чмд4)

 

показує питому вагу митних декларацій, за якими зафіксовано випадки перевищення 4-годинного терміну проведення митного оформлення:

 Чмд4= МД4/ МД заг*100

де МД4 – кількість митних декларацій, за якими зафіксовано випадки перевищення 4-годинного терміну проведення митного оформлення, шт..; МДзаг – загальна кількість оформлених митних декларацій, шт.

 

 

Середня тривалість здійснення митних процедур (крім огляду) по «червоному» коридору, хв. (Тсч.к)

 

показує середню тривалість здійснення митних процедур (крім огляду) по «червоному» коридору .

 

 

Середня тривалість проведення огляду (по «червоному коридору»), хв. на в’їзд в Україну (Тсч.к. вїзд)

 

показує фактичний час проведення огляду по «червоному коридору» при в’їзді в Україну.

 

 

Середня тривалість проведення огляду (по «червоному коридору»), хв. на виїзд з України (Тсч.к. виїзд)

 

показує фактичний час проведення огляду по «червоному коридору» при виїзді з України.

 

 

Коефіцієнт фактичної пропускної здатності автомобільних пунктів пропуску) (Кефтз)

 

показує частку транспортних засобів пропущених через митний кордон України по відношенню до кількості транспортних засобів, що очікують на в’їзд та на виїзд з України:

Кефтз= Кптз/ Ппз

де Кптз – кількість транспортних засобів пропущених через митний кордон України; Ппз – проекта пропускна знатність автомобільного пункту пропуску.

 

Ефективність діяльності працівників митниць

 

Обсяг імпорту в розрахунку на одну посадову особу, тис. грн. (Qі.в.п.о.)

 

показує середній обсяг імпорту у вартісному вираженні, щодо якого було здійснено митний контроль однією посадовою особою митного органу:

Qі.в.п.о.= Qів.в ./ Чпо.

 

де Qів.в . - вартісне вираження імпорту, тис. грн.; Ч по.- загальна чисельність посадових осіб у звітному періоді, чол.

 

 

Обсяг експорту в розрахунку на одну посадову особу (Qе.в.п.о.), тис. грн.

 

показує середній обсяг експорту у вартісному вираженні, щодо якого було здійснено митний контроль однією посадовою особою митного органу:

Qе.в.п.о.= Q в. в.е /Чоп

де Q в. в.е - вартісне вираження експорту тис. грн.; Чоп - загальна чисельність посадових осіб у звітному періоді, чол.

 

 

Середня кількість декларацій, оформлених однією посадовою особою, що безпосередньо займаються оформленням митних декларацій (Кд.п.о), шт.

 

показує завантаженість однієї посадової особи, при здійсненні митних процедур

Кд.п.о= МДзаг/ Чп..о.о.д

де МДзаг - кількість декларацій, оформлених митним органом протягом звітного періоду; Чп..о.о.д

 - чисельність посадових осіб, що безпосередньо займаються оформленням митних декларацій у звітному періоді, чол.

 

 

Середня кількість митних оглядів, здійснених однією посадовою особою, що безпосередньо здійснюють митні огляди (Км.о.п.о), шт.

 

показує завантаженість однієї посадової особи при здійсненні митних оглядів

Км.о.п.о= Км.о/ Ч п.о.м.о

де Км.о. - кількість митних оглядів, здійснених митним органом протягом звітного періоду; Ч п.о.м.о - чисельність посадових осіб, що безпосередньо здійснюють митні огляди.

 

 

Показник віддачі посадових осіб, що здійснюють митне оформлення та митний контроль (Пвпо)

 

 

показує обсяги митних платежів, що адмініструються одним митником протягом звітного періоду: Пвпо = МП / КПО

 

де МП – вартісна величина митних платежів у звітному періоді по митниці; КПО – кількість посадових осіб на митниці, що здійснюють митне оформлення та митний контроль.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

«Розрахунок показників митної діяльності»

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з дисципліни “Економіка митної діяльності" для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини»  всіх форм навчання

 

 

Укладачі:

Сай Л.П., к.е.н., доц.

Григорєв О.Ю,., к.е.н., доц.

Гнилянська Л.Й., к.е.н.,доц.

Кара Н.І. к.е.н., доц.

Вербицька Г.Л., к.е.н. доц.

Процик І.С., к.е.н. доц.

 

 

Редактор:

Босак Андрій Остапович

 

Комп’ютерне верстання:

Сай Леся Петрівна

 

 

Формат 60*84/16. Папір ксероксний. Друк на принтері.

Наклад 15 примірників.

Замовлення №______.

 

Видавничий центр кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка»

 

ІНЕМ, Кафедра ММП, 4 корпус, 520 а.

79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5.