Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Розвиток особистісних якостей менеджера

Розвиток особистісних якостей менеджера

Розробники:

Ковтонюк К.В. к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіка, e-mail: k.kovtoniuk@kneu.edu.ua

Черницька Т.В., к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіка, e-mail: t_chernytska@kneu.edu.ua

Бусарєва Т.Г. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіка, e-mail: sutner@ukr.net

 

Форма навчання —

денна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

Форма навчання —

заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ковтонюк К.В.,

Черницька Т.В.,

Бусарєва Т.Г., 2018

© КНЕУ, 2018

  •  

 

ВСТУП………………………………….………………………………………..

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ………………

6

Тема 1. Формула успіху конкурентоспроможного менеджера………………………………………………………………….

 

6

Тема 2. Професійне спілкування менеджера…..……….…….…………

6

Тема 3. Саморегуляція станів та поведінки менеджера..……..………..

6

Тема 4. Взаємодія менеджера з командою..…….…………….…………

6

Тема 5. Особистісний потенціал конкурентоспроможного менеджера в управлінні змінами………………….…………………………………..

 

6

Тема 6. Конфлікти в організаціях та способи їх вирішення …………..

6

Тема 7. Психологічне розвантаження та саморегуляції емоційних станів….……………………………………………………………………

 

6

Тема 8. Презентація власного бренду…………………………………...

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ….………………………………………………………………….

 

8

         2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………….

8

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни..

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………….

 

12

         3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………….

12

         3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни..

12

4. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ…………………………………………………….

 

15

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………..

16

         5.1. Основна література.…….…………..………………………………...

16

         5.2. Додаткова література…..……..………………………………………

16

         5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.……………….…........

17

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Розвиток особистісних якостей менеджера» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 Економіка.

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Розвиток особистісних якостей менеджера» створена для забезпечення якісної підготовки менеджерів до реалізації соціально-психологічних вимірів управлінської діяльності, досягнення високої результативності у міжособистісному спілкуванні, забезпечення вмінь формувати дієздатну команду на принципах корпоративної культури, всебічної реалізації особистісних конкурентних переваг лідера для забезпечення довгострокової перспективи кар’єрного зростання. Адекватна самооцінка та високий рівень відповідних особистісних якостей менеджера зумовлюють актуалізацію мотивації його особистісного і професійного зростання. Тому менеджери повинні оволодіти методами та прийомами самооцінки та саморегуляції, добір і використання яких базується на знаннях про власні особистісні характеристики. Важливу роль у цьому відіграє наявність у людини лідерських якостей, здатності виконувати роль лідера.

Опанування навчальної дисципліни «Розвиток особистісних якостей менеджера» у процедурно-організаційному аспекті пропонується у форматі семінарських занять. Принципи поділу семінарської групи на підгрупи (Ємельянов Ю.М., Карамушка Л.М., Петровська Л.А., Рудестам К., Пахомов Ю.В., Савенкова Л.О., Хрящова Н.Ю.) забезпечує зниження напруженості їх учасників, стимулювання здатності особистості до експериментування (завдяки відсутності будь-якого оцінювання та осуду), розвиткові професійної звички «рефлексувати на…» (Пов’якель Н.І., Чепелєва Н.В.) є створення максимально сприятливих умов для самопізнання та самовдосконалення, які зумовлені внутрішньо-груповою атмосферою емфатичної підтримки, довіри та співробітництва.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Розвиток особистісних якостей менеджера» полягають в інтеграції великої кількості базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Практична риторика», «Мистецтво презентації», «Конфліктологія», «Мовна культура сучасної бізнес-комунікації», «Лінгворекламістика», «Етика міжнародного бізнесу», «Міжкультурна комунікація».

Мета дисципліни полягає в просуванні студентів від самопізнання та самомендженту до високоефективної управлінської діяльності, досягнення вмінь формувати дієздатну команду за принципами корпоративної культури, всебічної реалізації особистісних конкурентних переваг лідера.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

  • діагностувати свій індивідуально-психологічний потенціал;
  • створювати конструктивні міжособистісні стосунки в колективі;
  • визначати обмежувальні та підтримувальні життєві та професійні настановлення;
  • застосовувати методи і прийоми самореалізації психічних станів;
  • розрізняти стилі управління та використовувати їх відповідно до ситуації;
  • розвивати власні лідерські якості;
  • презентувати себе та результати власної професійної діяльності.

Предмет дисципліни є провідні особистісні якості менеджерів, що необхідні для  здійснення ними ефективної управлінської діяльності, їх професійної мобільності та конкурентоспроможності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні  результати навчання:

1.Уміння вирішувати проблеми організаційного розвитку та кадрової політики з метою створення сприятливого соціально-психологічного клімату, вирішення міжособистісних конфліктів та формування настановлення на діалогічні принципи спілкування з іншими, що сприяє оптимізації виробничого процесу.

2. Комунікація проявляється через розвиток процесу взаємодії команди та актуалізацію власного лідерського потенціалу менеджера, що передбачає розробку ефективної комунікаційної стратегії.

3. Автономність та відповідальність в умовах загострення глобальної конкуренції передбачає постійний розвиток лідерських якостей, як сукупності умінь і навичок самоуправління та управління іншими членами команди. Останнє досягається через застосування командного підходу, спрямованого на формування спільних цілей, цінностей і норм поведінки співробітників компанії.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної  програми «Міжнародна економіка».

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Формула успіху особистості менеджера

Менеджер як особистість і суб’єкт управлінської діяльності. Чинники успішної діяльності менеджера: когнітивні, мотиваційні, діяльні сні, комунікативні, індивідуально-психологічні. Власний бренд та його структурні компоненти.

Тема 2. Професійне спілкування менеджера

Спілкування. Три сторони спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна. Процес та види комунікацій. Засоби спілкування. Маніпуляції та захисти від них. Сприйняття у спілкуванні. Конфлікти та шляхи їх розв’язання.

Тема 3. Саморегуляція в професійній діяльності менеджера

Саморегуляція. Психічні стани, їх вплив на успішність професійної діяльності менеджера. Методи регулювання психічних станів: аутотренінг, самонавіювання, візуалізація, медитація, психофізичні стани, рефлексія. Прийоми подолання негативних емоцій. Тайм-менеджмент як анти стрес-метод.

Тема 4. Взаємодія менеджера з командою

Порівняльна характеристика понять «група», «колектив», «команда». Принципи формування команди. Чинники системи управління командою. Життєвий цикл формування команди, типи та структури команди. Типи команд. Збалансованість інтересів членів команди. Психологічний та комунікаційні характеристики команд. Сутність категорій «керівник» та «лідер». Основні індивідуально-психологічні якості лідера. Стилі лідерства. Роль ситуаційного лідерства в команді.

Тема 5. Особистісний потенціал конкурентоспроможного менеджера в управлінні змінами

Готовність менеджера до змін та саморозвитку. Управління змінами. Оптимальна стратегія досягнення особистісних та корпоративних цілей. Умови зміни способу мислення. Особистісний потенціал менеджера в період змін. Умови змін: наявність ресурсу (потенціалу), розв’язання проблем сьогоднішнього дня, наявність дисонансу, бар’єри, інсайт, консолідація і підтримка.

Тема 6. Конфлікти в організаціях та способи їх вирішення

Конфлікт. Чинники виникнення конфлікту. Види і типи конфлікту. Шляхи попередження та розв’язання конфліктів.

Тема 7. Психологічне розвантаження та саморегуляції емоційних станів

Психічний стан. Види психічних станів. Емоційний стан: переживання, почуття. Способи виходу зі стресу.

Тема 8. Презентація власного бренду

«Селф-брендінг». Позиціонування особистого бренда. Посил особистого бренду. Якості особистого бренду. Людина-бренд.

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Розвиток особистісних якостей менеджера

для студентів освітньої програми / спеціалізації Міжнародна економіка

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Семінарське заняття 1.

Індивідуально-психологічні особливості особистості як засіб забезпечення її успішної діяльності

4

2

Семінарське заняття 2.

«Я-бренд» («селф-брендінг») як основа успішності: передумови та стратегії його розроблення

4

3

Семінарське заняття 3.
Культура ділового спілкування менеджера

4

4

Семінарське заняття 4.
Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

4

5

Семінарське заняття 5.

Способи і механізми саморегуляції психічних станів

4

6

Семінарське заняття 6.

Тайм-менеджмент як антистрес-метод

4

7

Семінарське заняття 7.

Формування та управління командою проекту

4

8

Семінарське заняття 8.

Лідерство та керівництво

4

9

Семінарське заняття 9.

Психологічний профіль ефективного керівника

4

10

Семінарське заняття 10.

Управління змінами: ролі менеджера під час впровадження змін в організаціях

4

11

Семінарське заняття 11.

Методи попередження та вирішення конфліктів в організації

4

12

Семінарське заняття 12.

Управління конфліктом в організації

4

13

Семінарське заняття 13.

Зняття психоемоційної напруги

4

14

Семінарське заняття 14.

«Селфбрендінг»: навіщо і як презентувати себе

4

15

Семінарське заняття 15.

Брендінг особистості

4

Контрольна (модульна) робота № 1-2

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Розробка власного бренду, що повинна розкривати наступні складові:

- позиціонування власного бренду;

- посил бренда;

- якості особистого бренду.

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна «Розвиток особистісних якостей менеджера» дає змогу організувати та планувати навчальну діяльність на основі власного досвіду з урахуванням соціально-психологічних властивостей груп студентів, що відповідає загальним принципам андрагогіки як науки про навчання дорослих. Семінарські / контактні заняття (для студентів денної та заочної форми навчання відповідно) дають можливість інтенсивного засвоєння необхідних умінь у ході практичної та творчої діяльності, як індивідуальної, так і групової. Семінарські / контактні заняття передбачають застосування ігрових та кейс-методів, групових дискусій, психологічної діагностики, психомалюнку, психодрами і т.п. Оцінювання результатів навчальної дисципліни здійснюється у формі заліку.

Співвідношення методів та форм роботи в ході кожного окремого семінарського заняття для студентів денної форми навчання та контактних занять для студентів заочної форми навчання має певні особливості, оскільки визначається специфікою його цілей та завдань, але кожне заняття має структуру, що наводиться в таблиці нижче.

 

Структура семінарського / контактного заняття

Частина

Завдання

Вправи

Тривалість

Вступна

Створення сприятливого психологічного простору. Засвоєння правил роботи групи. Налагодження зворотного зв’язку «учасник-група» та «група-учасник». Створення ситуації рефлексії.

Знайомство

Правила

Розминка

Очікування

Вправи на рефлексію

до 15 хв.

Основна

Оцінка рівня проінформованості щодо проблеми. Актуалізація проблеми та конкретних завдань для її вирішення. Надання інформації, засвоєння знань. Прищеплення умінь, навичок. Підведення підсумків щодо змісту роботи

Інтерактивні техніки.

Вправи

Ігри-розминки

Кейс-метод

Групові дискусії

до 1 год.

Завершальна

Підведення підсумків щодо процесу роботи. Оцінка отриманого досвіду.

Вправи на рефлексію та відновлення сил учасників.

Прощання

до 15 хв.

Кількість балів у сумарній оцінці з навчальної дисципліни «Розвиток особистісних якостей менеджера» складається з суми балів, яку отримують студенти за аудиторну роботу, контрольну (модульну) та індивідуальну самостійну роботу (розробку та презентацію власного бренду), яка представляється на останньому семінарському / контактному занятті. Максимальна сума балів не може перевищувати 100, але становити не менше 60 балів для отримання заліку відповідно до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів затвердженою Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» протокол № 12 від 25 травня 2017 р. (див. нижче наведену таблицю).

Система нарахування рейтингових балів за семінарські заняття

Вид робіт

Рівень повноти й коректності відповіді

Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.

Відмінний

(4 балів)

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.

Добрий

(3 бали)

Студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.

Задовільний

(2 бали)

Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.

Не достатній / мінімальний

(1 бали)

Студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.

Незадовільний

(0 бал)

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Розвиток особистісних якостей менеджера

для студентів освітньої програми / спеціалізації Міжнародна економіка

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.

Індивідуально-психологічні особливості особистості як засіб забезпечення її успішної діяльності

5

2

Контактне заняття 2.
Культура ділового спілкування менеджера та шляхи вирішення конфліктів

5

3

Контактне заняття 3.

Тайм-менеджмент як антистрес-метод

5

4

Контактне заняття 4.

Формування та управління командою проекту

5

5

Контактне заняття 5.

Лідерство та керівництво

5

6

Контактне заняття 6.

Управління змінами: ролі менеджера під час впровадження змін в організаціях

5

7

Контактне заняття 7.

Методи попередження та вирішення конфліктів в організації

5

8

Контактне заняття 8.

Зняття психоемоційної напруги

5

9

Контактне заняття 9.

Брендінг особистості

5

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Розробка власного бренду, що повинна розкривати наступні складові:

- позиціонування власного бренду;

- посил бренда;

- якості особистого бренду.

50

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Для студентів заочної форми навчання передбачено проведення 9-ти контактних занять на останньому з яких проводиться захист індивідуальної самостійної роботи «Презентація власного бренду». Контактні заняття передбачають застосування ігрових та кейс-методів, групових дискусій, психологічної діагностики, психомалюнку, психодрами і т.п. Оцінювання результатів навчальної дисципліни «Розвиток особистісних якостей менеджера» здійснюється у формі заліку (60-100 балів).

Опанування навчальної дисципліни «Розвиток особистісних якостей менеджера» та виконання усіх поставлених завдань оцінюється за такими двома видами робіт, а саме:

- робота під час контактних занять, які оцінюються максимально в 40 балів (кожне семінарське заняття по 5 балів);

- проведення контрольної (модульної) роботи – 10 балів;

- розробка власного бренду, оцінюються максимально в 50 балів. Розподіл балів за участь у контактному занятті наводиться у табличці нижче.

Система нарахування рейтингових балів за контактні заняття студентів заочної форми навчання

Вид робіт

Рівень повноти й коректності відповіді

Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.

Відмінний

(5 балів)

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.

Добрий

(4 бали)

Студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.

Задовільний

(3 бали)

Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.

Не достатній / мінімальний

(2 бал)

Студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.

Незадовільний

(0 бал)

 

 

 

4. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи передбачають систематичну поза аудиторну роботу над аналізом теоретично-практичних аспектів більш глибокого пізнання своєї особистості, що дозволить ефективно презентувати свої фахові компетентності та стати просто членом, але й лідером ефективної команди, замислитись над доцільністю формування власного бренду, що як зазначалося в критеріях оцінювання повинно розкриватися з трьох позицій:

1. позиціонування власного бренду в прямому сенсі передбачає власну коротку характеристику людини, що відрізняє її від аудиторії. Проте, не виключення й ті, хто може вважати недоцільним розробляти власний бренд, тому їм варто звернути увагу на формування ключової фрази, яка їх представляє, формуючи перше враження про особу. В такій короткій характеристиці можна звернути увагу на сферу свого інтересу / зайнятості (наприклад «Аліна – філателіст та / або бухгалтер»), рис зовнішності (наприклад «Стелла самий молодий співробітник») і т.п., або можливості поєднання кількох рис (наприклад, «Ольга самий молодий бухгалтер, яка цікавиться марками»). Таким чином, за словами Аллана Піза «у Вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження».

2. найбільш працеємною частиною розробки власного бренду є визначення мети формування власного бренду, що передбачає відповіді на три ключові питання: що ти хочеш донести, до кого ти це хочеш донести і навіщо. Відповідно кожен студент повинен самостійно вибрати умовну аудиторію до якої він хотів би звернутися з певним посланням (наприклад в якості претендента на певну посаду, борця за екологію тощо) та розробити її структуру. Презентувати останню кожен студент денної форми навчання отримає на останньому семінарському занятті, а заочної форми навчання – на останній контактній зустрічі з викладачем.

3. формування та підтримання інтересу до власного бренду, а за потребою і коригування його, за певним передбачає звернення уваги на такі важливі аспекти: набуття компетентностей у певній сфері (обрана студентом спеціалізація та рівень засвоєння необхідного матеріалу), коригування особистих стандартів поведінки (властивості характеру, взаємодія з іншими людьми), а також зовнішній вигляд.

Бренд повинен бути гармонійним. Після того, як був створений чорновий варіант необхідно ретельно його вивчити, і викреслити будь-які протиріччя. При цьому необхідно, щоб в ньому простежувалося однаковість стилю.

Презентація власного бренду («Я-бренд»), повинен бути презентований на останньому семінарському / контактному занятті (для студентів денної та заочної форми навчання відповідно).

Оцінка самостійної роботи відбувається за схемою представлено у таблиці нижче.

 

Схема нарахування балів за розробку та презентацію свого бренду

Вид робіт

Кількість балів рейтингу

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Розробка особистого бренду повинна включати наступні компоненти:

1. позиціонування особистого бренда – короткий (1-2 речення) опис того, хто ви, в першу чергу, яку цінність даєте своїй аудиторії і чим відрізняєтесь від інших. Тому дуже важливо, щоб було щось одне, що людина-бренд доносить до своєї аудиторії і що об’єднує основні публічні її активності.

2. посил особистого бренду, включає три ключові складові: що ти хочеш донести, до кого ти це хочеш донести і навіщо. Це задає вектор, додає сенс та істотно полегшує можливості просування особистого бренду.

3. якості особистого бренду. Вони включають в себе: компетентність (рівень кваліфікації), особисті стандарти (властивості характеру і поведінки) і стиль (манера взаємодії людини з іншими його людьми).

Зібрані воєдино всі три параметра бренду дозволяють досить повно оцінити персональний бренд в цілому і зробити висновок про його стабільність, яскравість, привабливість, що реалізуються на основі раніше сформованих (протягом навчальної дисципліни «Розвиток особистісних якостей менеджера») компетентностей.

0-5 балів за кожен з 3-х компонентів власного бренду

0-10 балів за кожен з 3-х компонентів власного бренду

Презентація власного бренду (не більше 10 хв.)

0-5 балів

0-20 балів

 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в порядку, що наводиться  в таблиці нижче.

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

5.1. Основна література

1. Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера»: навч. посіб.: практикум / [В. В. Завірюха, В. В. Сгадова, Л. В. Корват та ін.]; за заг. ред. В.В.Завірюхи; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магістерської підготовки. - Київ : КНЕУ, 2011. - 184 с.

2. Журавська Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму: навч. посіб. / Л. М. Журавська; М-во освіти і науки України. - К.: Слово, 2006. - 308 с.

3. Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: навч. посіб. / О. О. Нестуля, [С. І. Нестуля, В. В. Карманенко]. - К.: Знання, 2013. - 287 с.

4. Фурман А.В.Психодіагностична компетентність соціального працівника: монографія / А.В. Фурман, А.В. Дубно. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 101 с.

 

 

5.2. Додаткова література

1. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: учеб. пособие для студ. / Б.А. Аникин. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 135 с.

2.Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом / Г.Х. Бакирова. - СПб.: Речь, 2004. - 400 с.

3. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. - СПб.: Питер, 2002. - 464 с.

4. Кристофер Э. Тренинг лидерства: пер. с англ. / Э. Кристофер, Л. Смит. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с.

5.Лозниця В.С. Психологія менеджменту: навч. посіб. / В.С. Лозниця. - К.: КНЕУ, 1997. - 248 с.

6.Носаченко И.М. Игровые методы обучения в экономике: Учеб.-метод. пособие / И.М. Носаченко. - К.: МАУП, 1995. - 80 с.

7.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: навч. посіб. / Л.Е. Орбан-Лембрик. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 695 с.

8. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: навч. посіб. / Г.В. Осовська. - Житомир: Житомир. інж.-технол. ін-т, 2000. - 335 с

9. Орликовський М.О. Самоменеджмент: практикум: терміни, тести, практичні завдання та ситуації: навч.посіб. / М.О. Орликовський, Г.В. Осовська, В. І. Ткачук. - К.: Кондор, 2012. - 410 с.

10. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности:  учеб. пособие / А.П. Панфилова. - СПБ.: Знание, 2001. - 496 с.

11. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социал.-психол. тренинг / Л.А. Петровская. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.

12.Почепцов Г.Г. Как становятся президентами: Избирательные технологии ХХ века / Г.Г. Почепцов. - К.: Знання, 1999. - 380 с.

13.Практическая психология для менеджеров / [М.К. Тутушкина, С.А. Волков, О.Б. Годлинник и др.; отв. ред. и науч. рук. М.К. Тутушкина]. - М.: Филинъ, 1997. - 366 с.

14.Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: курс лекций / В.П. Сладкевич. - К.: МАУП, 2001. - 168 с.

15.Станкин М.И. Психология управления: практ. пособие / М.И. Станкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 2002. - 368 с.

16.Тесты и методики деловых игр для менеджера: сб. / сост. А.Б. Боровский. - К.: МЗУУП, 1994. - 204 с.

17.Чернышев А.С. Практикум порешению конфликтных ситуаций / А.С. Чернышев. - М. : Рос. пед. агентство, 1998. - 187 с.

18.Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент: учеб. пособие / Э.А. Уткин, Т.В. Бутова. - М.: ТЕИС, 2004. - 236 с.

19.Хьелл Л. Теории личности: Основные положення исследования и применение: учеб. пособие для студ. и аспирантов психолог. фак., а также слушат. курсов психологических дисциплин на гуманитар. фак. вузов РФ / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб.: Питер, 1997. - 608 с.

20.Цзен Н.В. Психотренинг: игры и упражнения / Н.В. Цзен, Ю.В. Пахомов. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 268 с.

 

 

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

1. test.vin.com.ua [Інтернет ресурс]: [Інтернет портал] – Електронні дані. –  [Вінниця: компанія «Вианет»]. – Режим доступу: test.vin.com.ua (дата звернення 21.06..2018). – Назва з екрана.

2. https://www.16personalities.com [Інтернет ресурс]: [Інтернет портал] – Електронні дані. –  [Велика Британія: NERIS AnalyticsLimited]. – Режим доступу: https://www.16personalities.com/uk/bezkoshtovnyy-test-na-vyznachennya-osobystosti(дата звернення 21.06..2018). – Назва з екрана.

3. psi-technology.net/psytest/tag/pictures/[Інтернет ресурс]: [Інтернет портал] – Електронні дані. –  [США, компанії PSITECH]. - Режим доступу: psi-technology.net/psytest/tag/pictures/(дата звернення 21.06..2018). – Назва з екрана.