Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Санація МУФ

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ЕСЕ

 1. Фінансова санація: сутність та порядок проведення.
 2. Обґрунтування необхідності створення системи раннього попередження та реагування.
 3. Необхідність та завдання діагностики банкрутства підприємств.
 4. Порівняльна характеристика контролінгу та внутрішнього аудиту.
 5. Переваги та недоліки однофакторного та багатофакторного дискримінантного аналізу
 6. Зарубіжні моделі прогнозування банкрутства підприємств та особливості їх застосування в Україні.
 7. Вітчизняні методики оцінки фінансового стану підприємств, їх недоліки та переваги.
 8. Характеристика методів контролінгу та особливості їх застосування..
 9. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану санації.
 10. Порівняльна характеристика аудиту та санаційного аудиту.
 11. Методика та етапи проведення санаційного аудиту.
 12. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства.
 13. Методичні підходи до оцінки ефективності та наслідків санації підприємства.
 14. Оцінка ефективності санації з точки зору власників, держави, робітників, кредиторів.
 15. Характеристика джерела фінансування санації: переваги та недоліки.
 16. Форми фінансової санації: характерні риси, особливості проведення.
 17. Форми, правила та умови фінансування антикризових заходів.
 18. Методи визначення потреби в капіталі для фінансування антикризових заходів.
 19. Зміст та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.
 20. Шляхи збільшення вхідних грошових потоків.
 21. Шляхи зменшення вихідних грошових потоків.
 22. Управління витратами в процесі санації підприємств.
 23. Передумови та форми  участі власників у санації підприємства в сучасній практиці.
 24.  Мотивація  кредиторів у санації підприємства.
 25.  Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства.
 26.  Зміст, доцільність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств.
 27.  Порівняльна характеристика прямого та непрямого державного фінансування санації підприємств.
 28.  Непрямі методи державної фінансової підтримки санації підприємств та оцінка ефективності їх застосування.
 29. Практика та наслідки використання різних форм державної фінансової підтримки санації підприємств в Україні.
 30. Реструктуризація підприємства :сутність та форми
 31.  Види і форми реструктуризації підприємства залежно від характеру застосовуваних заходів.
 32.  Механізм реорганізації юридичної особи як специфічної форми фінансування санації підприємства.
 33.  Мотиви, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на укрупнення.
 34.  Реорганізація злиттям та приєднанням: порівняльна характеристика.
 35.  Реорганізація поділом та виокремленням: порівняльна характеристика.

Друга частина індивідуального завдання виконується студентами всіх форм навчання і передбачає проведення оцінки ймовірності банкрутства підприємства. Студенти проводять оцінку підприємства, на якому проходять практику (або працюють), якщо мають доступ до аналітичної інформації, даних бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності підприємства, а обране підприємство функціонує не менше 5-ти років. Якщо студенти не мають доступу до аналітичної інформації та форм звітності підприємства, то для проведення аудиту необхідно використати інформацію, розміщену на сайтах: www.istock.com.ua,   www.smida.gov.ua

Друга частина ДКР повинна складатися з наступних розділів:

 1. Оцінка та прогнозування імовірності банкрутства на основі багатофакторних моделей прогнозування банкрутства: Альтмана,Таффлера,Спрінгейта,Ліссу та інші.
 2. Розробку висновків про фінансовий стан підприємства;
 3. Вироблення рекомендацій щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємства.

Для здійснення аналізу можна використовувати чинні методики одно факторного та багатофакторного дискримінантного аналізу, окремі з яких наведено в списку рекомендованої літератури.

Результати розрахунків з відповідними поясненнями слід оформити в таблицях. Форми фінансової звітності та інші дані, які використовувались при написанні роботи, також додаються до роботи. Рекомендації і висновки повинні бути конкретними, містити в собі чіткі висновки щодо фінансовоекономічного стану підприємства( стан стійкий, підприємство перебуває в фінансовій кризі і на ньому слід вживати санаційних заходів, фінансовий стан несумісний з подальшим існуванням і до нього слід застосувати процедуру ліквідації тощо) та практичні рекомендації щодо його поліпшення, які ґрунтуються на здійснених дослідженнях.

Індивідуальна контрольна робота оформлюється як окреме наукове дослідження обсягом  не менш 15 аркушів (шрифт, кількість знаків тощо як в наукових есе).

 

Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Модель Альтмана

 

                                  ,                 

де    = оборотний капітал / сума активів;

= нерозподілений прибуток / сума активів;

= операційний прибуток / сума активів;

= ринкова вартість акцій / сума заборгованості;

= обсяг продажу (виручка) / сума активів.

Результати чисельних розрахунків за моделлю Альтмана показали, що узагальнюючий показник Z може набувати значення в межах [1,81 ÷ 2,99]. При цьому підприємства, для яких Z > 2,99, потрапляють в число фінан­сово стійких, підприємства, для яких Z < 1,81, є безумовно неспроможними, а інтервал (від 1,81 до 2,99) становить зону невизначеності.

 

Модель Романа Ліса для оцінки фінансового стану

 

,

 де   = оборотний капітал / сума активів;

= операційний прибуток / сума активів;

= нерозподілений прибуток / сума активів;

= власний капітал / позиковий капітал.

Граничне значення для цієї моделі дорівнює 0,037.

 

Прогнозна модель Таффлера

 

,

де  – операційний прибуток / короткострокові зобов’язання;

 – оборотні активи / сума зобов'язань;

 – короткострокові зобов'язання / сума активів;

 – виручка / сума активів.

 

Модель Спрінгейта

 

Дана модель має такий вигляд:

                              Z = 1,03 А + 3,07 В + 0,66 З + 0,4 D,                               

де  А – робочий капітал / загальна вартість активів;

В – прибуток до виплат / загальна вартість активів;

З – прибуток до виплат / короткострокова заборгованість;

D – обсяг продажу / загальна вартість активів.

Вважається, що точність прогнозування банкрутства за цією модел­лю становить 92%, однак згодом цей показник меншає. Якщо Z < 0,862, то підприємство вважається потенційним банкрутом.