Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Санаційна реструктуризація підприємства

Санаційна реструктуризація підприємства

ВИКОНАННЯ КЕЙСУ

“САНАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА”

 

 

Резюме

У результаті виконання Кейсу/Самостійної роботи - студенти виконують завдання:

- фінансова діагностика та оцінювання ймовірності дефолту підприємств;

- обрання та обґрунтування форми реструктуризації та виду реорганізації (укрупнення);

- розробка та обґрунтування заходів із поліпшення фінансового стану боржника;

- покриття балансових збитків, проведення санації балансу боржника;

- визначення курсу обміну корпоративних прав;

- визначення суми збільшення/зменшення статутного капіталу.

 

Обрання форми реструктуризації необхідно обґрунтувати.

Після обґрунтування пропонованого способу реструктуризації студенти пропонують план заходів, які доцільно застосовувати для виведення підприємства з кризи.

Відбувається дискусія щодо доцільності та обґрунтованості запропонованих заходів., в якій приймають участь студенти всієї академічної групи.

Захист кейсу “Санаційна реструктуризація підприємства” відбувається міні-групами прилюдно у формі Презентації.

 

Інформаційно-методичне забезпечення: нормативно-правові акти, фінансова звітність за ряд років, витяги зі статутів, що дозволяють визначити особливості діяльності підприємств, опис основних видів діяльності, відомості про організаційну структуру підприємств, результати оцінювання імовірності банкрутства підприємств,

ресурси мережі Internet,

Підручник: Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник / Вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 550 с.

 

 

 

Етапи виконання кейсу:

 

1 етап.

Студенти розбиваються на малі творчі групи (3 чол. у міні-групі).

Студенти міні-груп отримують блок інформації (фінансова звітність за ряд років, витяги зі статуту, що дозволяють визначити особливості діяльності підприємства, опис основних видів діяльності, відомості про організаційну структуру підприємства тощо) по двох підприємствах (інформація отримується або з місця роботи, де працює хтось із членів групи, або за використання ресурсів мережі Internet).

Обрання двох підприємств відбувається за критеріями:

- підприємства потенційно можуть кооперувати при здійсненні операційної діяльності (приклади: ферма - молокозавод;  Завод «Фармак» - аптечні склади; великі підприємства - логістичні центи; хлібозавод-хлібозавод; пивзавод-пивзавод тощо);

-  одне з підприємств є збитковим, інше – фінансово стійким.

 

2 етап.

Здійснюється фінансова діагностика за три попередні роки за методиками:

 • Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затв. наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р,  № 49 /121       // www.rada.gov.ua
 • Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. № 616 // www.rada.gov.ua

 

3 етап.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності та оцінювання імовірності банкрутства підприємств кожна з міні-груп має запропонувати обґрунтований перелік заходів для поліпшення діяльності обраних підприємств.

Залежно від характеру пропонованих заходів необхідно виділити одну з форм реструктуризації, що наведені в Таблиці (нижче),

також приймається рішення щодо форми реструктуризації та виду реорганізації, спрямованої на укрупнення (злиття, приєднання) підприємств.

 

ТИПОВІ ЗАХОДИ В РАМКАХ КОНКРЕТНИХ ФОРМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Форма

Заходи

Реструктуризація управління

 • створення нових структурних підрозділів для забезпечення ефективного управління виробничим процесом на підприємстві;
 • реорганізація або ліквідація підрозділів в існуючій організаційній структурі;
 • зміна структури управління підприємства;
 • реінжиніринг бізнес-процесів тощо

Реструктуризація виробництва

 • оптимізація кількісного складу працівників підприємства;
 • диверсифікація асортименту продукції;
 • зменшення витрат на виробництво тощо

Реструктуризація активів

 • продаж майна, що не використовується у виробничому процесі;
 • списання майна;
 • передання майна в оренду;
 • рефінансування дебіторської заборгованості;
 • здійснення заходів щодо об’єктів незавершеного будівництва тощо

Реструктуризація пасивів

 • списання заборгованості з простроченим терміном позовної давності;
 • реструктуризація заборгованості перед кредиторами;
 • зниження вартості кредитного фінансування;
 • збільшення статутного капіталу тощо

Корпоративна реструктуризація (реорганізація)

 • поділ;
 • виділення;
 • перетворення;
 • злиття;
 • приєднання;
 • аквізиція

 

4 етап.

4.1. Досліджується:

- можливість погашення (частково) кредиторської та дебіторської заборгованості,

- досягнення з кимось із кредиторів згоди на списання частини заборгованості;

 За можливості – здійснюється скорочення заборгованостей.

4.2.  Здійснюється Покриття балансових збитків (І Розділ Пасив балансу) за рахунок джерел (Рис.5.6, стор.208 Підручника):

 

Якщо усіх інших можливих джерел покриття збитків (резервний, додатковий капітал,  інш., вказаних на Рис. вище) не вистачило,

Проводиться санація балансу (формальна санація) підприємства  (Приклад  5.5, стор. 209-210 Підручника). Результатом формальної санації має стати покриття збитків шляхом зменшення статутного (зареєстрованого) капіталу через передання до анулювання частини корпоративних прав (акцій, якщо об’єкт  дослідження – АТ, часток в статутному (зареєстрованому) капіталі, якщо об’єкт  дослідження - ТОВ).

Важливо: статутний / зареєстрований капітал при формальній санації зменшують в останню чергу після використання усіх можливих резервів.

 

5 етап.

Студенти здійснюють обчислення курсу обміну корпоративних прав при приєднанні/злитті (Приклади 8.1 – 8.2, стор. 321-326 Підручника - методом: «за величиною чистих активів» або «за ринковим курсом корпоративних прав» /на вибір студентів/)

Стосовно визначення пропорцій обміну студентам дозволено робити певні припущення, зокрема такі, що стосуються домовленостей між засновниками, можливі певні округлення тощо.

Важливо:

У разі обрання для виконання завдання ПАТ / ПрАТ – відбувається обмін акцій;

якщо об’єктом дослідження обрано ТОВ – студенти працюють з частками в статутному (зареєстрованому) капіталі за тим самим алгоритмом.

 

6 етап.

Розраховується сума збільшення статутного капіталу підприємства, до якого приєднуються (у разі приєднання) за Прикладом 8.1., стор.322-323 Підручника;

 

7 етап.

Складається баланс новоствореного в результаті приєднання/злиття підприємства,

Важливо:

При розробці балансу реорганізованого підприємства слід пам’ятати, що:

- при здійсненні реорганізації шляхом приєднання при розрахунку вартості основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА) - ОЗ та НА збиткового підприємства приєднується за залишковою вартістю до первісної вартості відповідних активів прибуткового підприємства;

- за злиття основні засоби, нематеріальні активи та інші статті балансу підприємств, що реорганізуються. підсумовуються за залишковою вартістю.

 

8 етап.

Здійснюється фінансова діагностика реорганізованого (новоствореного в результаті реорганізації) підприємства за методиками:

 • Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затв. наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р,  № 49 /121       // www.rada.gov.ua
 • Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2016 р. № 616 // www.rada.gov.ua

 

9 етап.

Розробляється висновок щодо доцільності та ефективності обраних форми/виду реструктуризації/реорганізації.