Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

СІМЕЙНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                              Проректор з науково-педагогічної роботи

                                    ____________ А.М. Колот

 

                                    «28» грудня 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сімейне право

 

 

 

 

 

 

рівень вищої освіти

                                                    перший (бакалаврський)

галузь знань

                          08 Право

спеціальність

освітньо-професійна програма 

спеціалізація

тип дисципліни

                                                           081 Право

                                                           «Правознавство»

                                     Правознавство

                                                           обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ___________Т.В. Гуть

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

________________А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

Розробник: Куколевська Жанна Дмитрівна, старший викладач кафедри цивільного та трудового права.

Kukolevska@kneu.edu.ua

 

 

 

Форма навчання —      денна, заочна

Семестр —                    7

Кількість кредитів ECTS — 4

Форма підсумкового контролю —         екзамен

Мова викладання         українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Куколевська Ж.Д.., 2018

©КНЕУ, 2018
ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………..4

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …………………………………..6

            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1……………………………………………… ......................6

Тема 1. Загальна характеристика сімейного права України. Державна сімейна політика…6

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права………………………………………………………………………………………………6

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу……………………………………………………….6

Тема 4. Сімейні правовідносини………………………………………………………………..6

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу……………………………....6

Тема 6. Недійсність шлюбу……………………………………………………………………..7

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя………………………………….…..7

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя……………………………………………….…..7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2……..…………………………………….…………………...…...7

Тема 9. Припинення шлюбу……………………………………………………………….……7

Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства       (материнства.)……………………………………………………………………………………8

Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів……………………………….…………………………………………………………...8

Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів……………………………………………………………………………………………8

Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без     батьківського піклування. Усиновлення в Україні…………………………………………………………….9

Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. Влаштування сімей у прийомні сім‘ю та дитячий будинок сімейного типу……………………………………………………………9

Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства……………………………………….10

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………………10

            2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………...…………...10

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……..............15

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ……………………………………………………………………….…………...17

            3.1. Карта навчальної роботи студента…….………………………………………….17

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…….……...20

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………………...….22

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……….22

            4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………….…………………….....24

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю - екзамен)……...….25

            5.1. Структура екзаменаційного білету……...…………………………...…………....25

            5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студент..............................…….....26

            5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен…………………………30

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА………………………………..…..32

            6.1.      Основна література...................……………………………………..……….…32

            6.2.      Додаткова література…………………………………...……………….……...35

           

 

 

 

ВСТУП

 

Сімейне право України вивчається студентами Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут» ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на четвертому курсі навчання  після  вивчення дисципліни “Цивільне право України” і  має на меті розгляд теоретичних та практичних питань сімейного права як окремої галузі права України. Програма дисципліни підготовлена  з урахуванням положень Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. та інших норм чинного законодавства у обсязі, необхідному для повного і глибокого вивчення студентами  основних положень сімейного права України. Передбачається вивчення історичного розвитку інституту сім‘ї та шлюбу і їх правового регулювання, поняття та особливості сімейного права, шлюбу, сім`ї, сімейних правовідносин; законодавчого регулювання сучасних сімейних правовідносин: порядку укладення та припинення шлюбу,  особистих немайнових і майнових відносин  подружжя, батьків і дітей, порядку і юридичних наслідків усиновлення, встановлення опіки і піклування над дітьми та ін., а також  проблем розвитку та вдосконалення законодавства про шлюб та сім’ю.

Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські заняття. Засвоєння курсу передбачає також систематичну самостійну роботу студентів. У лекціях подаються основи теоретичних знань з науки,  розкриваються найбільш складні питання сімейного права, практика застосування сімейного законодавства.

На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії сімейного права з відповідних питань, норм законодавства про шлюб та сім’ю, відпрацьовуються практичні навики у вирішенні конкретних життєвих ситуацій. Семінарські заняття проводяться по більшості  програмних тем і мають на меті, передусім, розвиток у студентів уміння  аналізувати конкретні ситуації та вірно застосовувати до них норми закону.

До кожної теми програми подаються питання для розгляду на семінарських заняттях, що включають перелік основних питань з теми, які можуть виноситися на  обговорення  під час проведення заняття. Кількість семінарських занять та їх тематика формуються відповідно до наведеного у даному посібнику навчально-тематичного плану по відповідній формі навчання.

Методичні матеріали включають також питання для самоконтролю та контролю знань, практичні завдання, список нормативно-правових актів та рекомендованої до вивчення чи ознайомлення наукової літератури. Практичні завдання до тем охоплюють найбільш важливі питання. При їх складанні використані фактичні матеріали (практика судів,  органів РАЦС, юридичних консультацій, - при цьому прізвища учасників та деякі фактичні матеріали змінені), приклади з опублікованих видань (практикумів) та інша юридична література.  Включені до методичних вказівок практичні  завдання  підлягають вирішенню на основі норм сімейного та цивільного законодавства України, а також міжнародних угод, в т.ч. дво- і багатосторонніх Конвенцій про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Рішення повинно обґрунтовуватися посиланням  на  нормативні джерела  з приведенням конкретних відповідей на поставлені в завданнях питання.

Навчальна дисципліна «Сімейне право» має міжпредметний зв’язок з таким дисциплінами, які читаються  у Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут» ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», як: «Конституційне право України», «Адміністративне право України», «Цивільне право України», «Житлове право», «Цивільне процесуальне  право України», «Договірне право», «Право соціального забезпечення», «Міжнародне приватне право», «Римське приватне право». В рамках навчальної дисципліни розглядаються актуальні питання правового  регулювання реєстрації та  розірвання шлюбу, реєстрації деяких інших актів  цивільного стану, особистих немайнових та майнових правовідносин подружжя, особистих та майнових  правовідносин батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів, правові форми забезпечення прав дітей, що залишились без батьківського піклування,  застосування законодавства про шлюб та сім’ю до сімейних  правовідносин за участю іноземних громадян та  осіб без громадянства.

Під час вивчення дисципліни «Конституційне право України» студенти отримують знання про зміст  конституційних прав, свобод та  обов’язків людини та громадянина, які є основою для реалізації  означених прав в інших галузях вітчизняного права, в тому числі і сімейного.

Навчальна дисципліна «Адміністративне право України», в якій аналізується система та повноваження органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративно-правових відносин, при вивченні дисципліни «Сімейне право» становить інтерес в частині регламентації повноважень деяких органів державної  виконавчої влади,  а саме: органів державної реєстрації  актів цивільного стану,  органів опіки та піклування тощо.

Зважаючи на те, що до цього часу у вітчизняній правовій науці  ведуться жваві  дискусії щодо можливості виокремлення  сімейного права як самостійної галузі права або ж розуміння сімейно-правових відносин як різновиду цивільно-правових відносин та розуміння сімейного права як підгалузі права цивільного, прослідковується міжпредметний зв’язок дисциплін «Сімейне право» і «Цивільне право України». Питому вагу рекомендованих студентам нормативно-правових джерел для успішного опанування дисципліни складають джерела цивільного права. В рамках вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України» студенти отримують  комплекс  знань про статус фізичної особи як суб’єкта цивільно-правових  відносин, про особисті немайнові права фізичних осіб (серед яких виділяється право на життя, право на сім’ю), про засади реалізації  права спільної сумісної та  спільної часткової власності на майно, що становлять проблемні  питання в контексті реалізації в сімейно-правових відносин.

При вивченні дисципліни «Римське приватне право» студенти  отримують початкові знання  про сутність поняття  сім’ї, шлюбу та його видів, зміст правових відносин  подружжя, батьків і дітей в контексті римського приватного права. Приступаючи до вивчення дисципліни «Сімейне право», є підготовленими для опанування більш складних актуальних проблемних питань  сучасного вітчизняного сімейного права. Дисципліна також має міжпредметний зв’язок з дисципліною «Правознавство», в рамках якої розглядаються в окремій самостійній  темі  основи  цивільного та сімейного  права.

Навчальна дисципліна «Право соціального забезпечення» становить  інтерес в контексті  опанування  дисципліни «Сімейне право» в частині окреслення  правових підстав виникнення  аліментних зобов'язань деяких  суб'єктів  сімейно-правових відносин.

             В результаті вивчення сімейного права України студенти повинні:

знати  діючі норми сімейного права про порядок, умови укладення та припинення шлюбу, права і обов’язки подружжя, батьків і дітей, аліментні зобов’язання членів сім’ї, про форми влаштування дітей, що залишилися без батьківської опіки та ін.;

ознайомитися  з практикою застосування сімейного законодавства судами України, органами, що здійснюють усиновлення та захист прав дітей, іншими державними органами; перспективами та основними напрямками розвитку сімейного законодавства;

уміти застосовувати норми сімейного права в процесі роботи за юридичною спеціальністю.

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Загальна характеристика сімейного права України.     

Державна сімейна політика

Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни. Особливості сімейного права та його  місце в системі права України. Предмет і метод сімейного права. Принципи сімейного права. Система сімейного права України.

Державна охорона сім’ї. Концепція державної сімейної політики. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

 

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.
                       Джерела сімейного права.

Загальні риси дореволюційного вітчизняного законодавства про шлюб та сім’ю. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р.). Перші декрети в Україні про шлюб та сім`ю. Кодекс законів про акти громадянського стану, про сім`ю та опіку 1919 р. Кодекс законів про сім`ю, опіку та шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2002 р.  Звичай як джерело сімейного права в Україні.  Договір як регулятор сімейних правовідносин. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

 

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу.

Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави".  Основні риси і види парної сім’ї. Історичні передумови виникнення моногамної сім`ї. Загальна характеристика моногамної сім`ї. Національні українські традиції сім`ї та шлюбу. Сучасний зарубіжний досвід форм сім’ї та шлюбу.

 

Тема 4. Сімейні правовідносини.

Поняття сім’ї як правової категорії.  Сім`я в соціологічному і юридичному значенні  (порівняльна характеристика). Право особи на сім’ю. Поняття і види сімейних правовідносин. Підстави виникнення сімейних правовідносин. Учасники сімейних правовідносин. Родинність і свояцтво у сімейному праві України. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки.  Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

Захист сімейних прав та інтересів. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

 

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.

Поняття шлюбу та його ознаки. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік: поняття, значення. Право на шлюб. Зміст принципу добровільності укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу.  Порядок реєстрації шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров’я одне одного.  Заручини та їх правові наслідки. 

Правові наслідки реєстрації шлюбу. Правозгідність шлюбу.

 Перешкоди до укладення шлюбу.  Наслідки порушення вимог закону щодо  укладення шлюбу.

 

Тема 6. Недійсність шлюбу.

Поняття недійсності шлюбу.  Абсолютно недійсні шлюби. Визнання шлюбів недійсними  судом (порядок та підстави).  Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду. Визнання шлюбу недійсним після його припинення.  Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

 

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя.

Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини). Право на материнство і на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності.

Права подружжя на вільний фізичний та духовний розвиток, особисту свободу.

Право подружжя на прізвище, зміну прізвища  у зв’язку з укладенням шлюбу та у шлюбі, та пов`язані з ним права. 

Права дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім`ї.

Захист особистих прав подружжя.

 

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя

Особливості майнових правовідносин у сімейному праві. Види майнових прав і обов`язків подружжя. Права подружжя укладати дозволені законом угоди.

Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя. Поняття та особливості договірного режиму майна подружжя в Україні.  Шлюбний договір та його зміст. Зміна умов та розірвання  шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.

Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.

Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя. Правовий режим та об’єкти спільної сумісної власності подружжя. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності. Захист прав  подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Звернення стягнень  на майно, що є об’єктом спільної сумісної власності. Позовна давність та поділ майна подружжя.

Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Право кожного подружжя на утримання. Підстави стягнення утримання  на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання). Договір подружжя про надання утримання. Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя. Припинення права чоловіка та дружини на утримання. Право на утримання  жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 9. Припинення шлюбу.

Поняття і підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення  померлим). Умови розірвання шлюбу  в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя. Розгляд судових справ про розірвання шлюбу.  Момент припинення шлюбу у випадку розірвання його через суд. Реєстрація розірвання шлюбу. Юридичні наслідки розірвання шлюбу.

Підстави і порядок поновлення шлюбу. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.

 

Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання  батьківства (материнства.)

Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі.  Визначення походження дитини від батька, матері народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Визначення походження дитини,  батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду. Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства.  Спір про батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства).  Порядок оспорювання батьківства. Позовна давність в оспорюванні батьківства. Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).

 

Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів.

Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей і дітей щодо батьків.

Права і обов’язки батьків по визначенню імені, прізвища та по батькові дитини. Права та обов’язки батьків брати участь у вихованні та піклуванні про дітей незалежно від спільного проживання з ними,  представляти та захищати інтереси неповнолітніх дітей. Права батьків та дітей на спілкування. Права батьків по захисту інтересів дітей. Здійснення батьківських прав та виконання обов’язків.

Захист батьківських прав. Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.

Права дітей на захист від неправомірних дій батьків. Підстави  і прядок позбавлення батьківських прав. Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення в батьківських правах. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків. Права братів та сестер на спілкування.  Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ю, на її виховання. Права членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини.

 

Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів.

Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання. Спільне сумісне майно батьків і дітей. Управління майном дитини та використання доходів від нього.

Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів). Додаткові витрати на дитину. Договір між батьками про сплату  аліментів на дитину.

Обчислення та зміна розміру аліментів. Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів. Порядок сплати та стягнення аліментів. Визначення заборгованості по аліментах. Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах. Відповідальність батьків за наявності заборгованості по аліментах.

Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх дітей.

Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

Обов’язки інших членів сім`ї та родичів щодо утримання дитини.

 

Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без  батьківського піклування. Усиновлення в Україні.

Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування. Органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, що залишилися без батьківського піклування, та їх основні функції. Основні форми влаштування дітей, що  залишилися без батьківського піклування в Україні.

Порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування. Діти, у відношенні яких допускається усиновлення. Обмеження щодо усиновлення дітей, що страждають певними захворюваннями. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні. Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей.

         Поняття усиновлення  за законодавством України. Органи, що здійснюють усиновлення в Україні. Діяльність Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Умови усиновлення в Україні. Вимоги до особи усиновителя. Правове значення віку усиновлювача та усиновлюваного. Згода батьків на усиновлення дитини та порядок її надання. Випадки усиновлення дитини без згоди її батьків. Правове значення згоди дитини на її усиновлення. Перешкоди до усиновлення. Переважне право на усиновлення.

Порядок формування та використання  банків даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки. Облік осіб, що бажають усиновити дитину. Документи, які подаються претендентами на усиновлення для одержання дозволу на усиновлення. Порядок усиновлення дітей в Україні. Державна реєстрація усиновлення. Таємниця усиновлення та її правовий захист.

Усиновлення дітей, що є громадянами України, іноземними громадянами.

Правові наслідки усиновлення в Україні. Права та обов`язки усиновлювачів і усиновлених.

Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення  недійсним. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

 

Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. Влаштування дітей у прийомну сім‘ю і дитячий будинок сімейного типу.

Поняття опіки та піклування за законодавством України. Органи опіки та піклування в Україні. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дитини. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Звільнення опікунів і піклувальників від виконання їх обов`язків. Підстави і порядок припинення опіки і піклування.

Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат. Правовий статус патронатного вихователя.  Права дитини, над якою встановлено патронат. Припинення патронату над дитиною.

         Поняття прийомної сім’ї. Визначення понять прийомні батьки та прийомні діти. Права та обов’язки прийомних батьків. Права прийомних дітей. Органи, що приймають рішення про створення прийомної сім’ї та їх контроль за виконанням прийомними батьками обов’язків щодо виховання та утримання дітей.

         Визначення поняття про дитячий будинок сімейного типу. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу. Вимоги до батьків-вихователів, що створили дитячий будинок сімейного типу. Права вихованців що проживають і виховуються в дитячому будинку сімейного типу.

 

Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства.

Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.

Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

Умови застосування іноземних законів про шлюб та сім`ю до правовідносин на території України. Умови визнання  актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.

Види міжнародних договорів, що застосовуються до сімейних правовідносин і умови їх чинності в Україні.  Правила застосування норм колізійних норм міжнародних договорів і норм законодавства про шлюб та сім’ю України.

 

 

ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯІ ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

2.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) «Сімейне право»

для студентів спеціальності 081 Право

 

 

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне),

форми їх проведення

Максимальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права    України. Державна сімейна політика

Семінарське заняття №1

Семінар-еврістична бесіда

2

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права.

Семінарське заняття №2

Семінар- розгорнута бесіда

1

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу

Семінарське заняття №3

Семінар-розгорнута бесіда

1

Тема 4. Сімейні правовідносини

Семінарське заняття № 4

Кейс-метод

2

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу

Семінарське заняття № 5

Семінар-дискусія

Робота в малих творчих групах

2

Тема 6. Недійсність шлюбу

Семінарське заняття №6

Семінар-мозковий штурм

2

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя

Практичне заняття № 7

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

2

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя

Практичне заняття № 8

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

3

Тема 9. Припинення шлюбу

Семінарське заняття №9

Семінар-дискусія

Розв’язання проблемних завдань

2

Змістовий модуль № 2

Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства       (материнства)

Семінарське заняття №10

Семінар-конференція

2

Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів

Семінарське заняття №11

Семінар-дискусія

Вирішення ситуаційних вправ

 

2

Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів

Практичне заняття №12

Семінар-розгорнута бесіда

Вирішення ситуаційних вправ

3

Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без     батьківського піклування. Усиновлення в Україні

Семінарське заняття №13

Семінар-розгорнута бесіда

2

Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. Влаштування сімей у прийомні сім‘ю та дитячий будинок сімейного типу

Семінарське заняття №14

Семінар-конференція

 

2

Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства

Семінарське заняття №15

Семінар-презентація.

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних,) заняттях:

30

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

5

Контрольна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Підготовка проектів процесуальних документів

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

5 Підготовка аналітичної довідки

5

6. Написання реферату (есе)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

         

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

 

Семінарське заняття №1

Семінар-еврістична бесіда

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України. Державна сімейна політика

ПЛАН

 1. Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни.
 2. Особливості сімейного права та його  місце в системі права України.
 3. Предмет і метод сімейного права.
 4. Принципи сімейного права.
 5. Концепція державної сімейної політики. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

 

 

 

Семінарське заняття №2

Семінар- розгорнута бесіда

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.                       Джерела сімейного права.

 1. Загальні риси дореволюційного вітчизняного законодавства про шлюб та сім’ю.
 2. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р.). Перші декрети в Україні про шлюб та сім`ю.
 3. Звичай як джерело сімейного права в Україні. 
 4. Договір як регулятор сімейних правовідносин.
 5. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

 

Семінарське заняття №3

Семінар-розгорнута бесіда

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу.

1. Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави". 

2. Основні риси і види парної сім’ї.

3.Історичні передумови виникнення моногамної сім`ї. Загальна характеристика моногамної сім`ї.

4. Національні українські традиції сім`ї та шлюбу.

5. Сучасний зарубіжний досвід форм сім’ї та шлюбу.

 

 

Семінарське заняття № 4

Кейс-метод

Тема 4. Сімейні правовідносини

1. Поняття сім’ї як правової категорії.  Сім`я в соціологічному і юридичному значенні  (порівняльна характеристика). Право особи на сім’ю.

2. Поняття і види сімейних правовідносин.

3. Підстави виникнення сімейних правовідносин. Учасники сімейних правовідносин.

4. Родинність і свояцтво у сімейному праві України.

5. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

 

 

Семінарське заняття № 5

Семінар-дискусія

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу

 1. Поняття шлюбу та його ознаки.
 2. Умови укладення шлюбу.
 3. Шлюбний вік: поняття, значення.
 4. Державна реєстрація шлюбу.  Порядок реєстрації шлюбу.
 5. Заручини та їх правові наслідки. 
 6. Правові наслідки реєстрації шлюбу. Правозгідність шлюбу
 7.  Перешкоди до укладення шлюбу. 

 

Семінарське заняття №6

Семінар-мозковий штурм

Тема 6. Недійсність шлюбу.

 1. Поняття недійсності шлюбу. 
 2. Абсолютно недійсні шлюби.
 3. Визнання шлюбів недійсними  судом (порядок та підстави). 
 4. Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення.
 5. Визнання шлюбу недійсним після його припинення. 
 6. Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

 

Практичне заняття № 7

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя

 1. Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини).
 2. Право на материнство і на батьківство.
 3. Права подружжя на вільний фізичний та духовний розвиток, особисту свободу.
 4. Право подружжя на прізвище, зміну прізвища  у зв’язку з укладенням шлюбу та у шлюбі, та пов`язані з ним права. 
 5. Права дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім`ї.
 6. Захист особистих прав подружжя.           

 

Практичне заняття № 8

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя  

 1. Особливості майнових правовідносин у сімейному праві. Види майнових прав і обов`язків подружжя.
 2. Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя.
 3. Шлюбний договір та його зміст.
 4. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення. Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя.
 5. Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Позовна давність та поділ майна подружжя.
 6. Право кожного подружжя на утримання. Підстави стягнення утримання  на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання).

 

Семінарське заняття №9

Семінар-дискусія, розв’язання проблемних завдань

Тема 9. Припинення шлюбу.

 1. Поняття і підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення  померлим).
 2. Умови розірвання шлюбу  в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей.
 3. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя.
 4. Визнання розірвання шлюбу фіктивним.
 5.  Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя.
 6. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя.
 7. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.

 

 

Семінарське заняття №10

Семінар-конференція

Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства  (материнства)

 1. Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства.
 2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі. 
 3. Визначення походження дитини від батька, матері народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.
 4. Визначення походження дитини,  батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.
 5. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду.
 6. Порядок оспорювання батьківства. Позовна давність в оспорюванні батьківства. Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).

 

    

Семінарське заняття №11

Семінар-дискусія , вирішення ситуаційних вправ

Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів.

 1. Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей і дітей щодо батьків.
 2. Права і обов’язки батьків по визначенню імені, прізвища та по батькові дитини. Права та обов’язки батьків брати участь у вихованні та піклуванні про дітей незалежно від спільного проживання з ними,  представляти та захищати інтереси неповнолітніх дітей.
 3. Захист батьківських прав. Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.
 4. Права дітей на захист від неправомірних дій батьків.
 5.  Підстави  і прядок позбавлення батьківських прав. Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення в батьківських правах.
 6. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.
 7. Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

.

 

Практичне заняття №12

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ

Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів

 1. Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання.
 2. Спільне сумісне майно батьків і дітей. Управління майном дитини та використання доходів від нього.
 3. Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів). Додаткові витрати на дитину. Договір між батьками про сплату  аліментів на дитину.
 4. Обчислення та зміна розміру аліментів.  
 5. Порядок сплати та стягнення аліментів. Визначення заборгованості по аліментах. Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах.
 6. Відповідальність батьків за наявності заборгованості по аліментах.
 7. Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

 

Семінарське заняття №13

Семінар-розгорнута бесіда

Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без  батьківського піклування. Усиновлення в Україні.

 1. Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування. Органи, на які покладається захист прав та інтересів дітей, що залишилися без батьківського піклування, та їх основні функції.
 2. Основні форми влаштування дітей, що  залишилися без батьківського піклування в Україні.
 3. Діти, у відношенні яких допускається усиновлення. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні.
 4.   Поняття усиновлення  за законодавством України. Умови усиновлення в Україні.
 5. Вимоги до особи усиновителя.
 6. Перешкоди до усиновлення. Переважне право на усиновлення
 7. Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення  недійсним. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

 

Семінарське заняття №14

Семінар-конференція

Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. Влаштування сімей у прийомні сім‘ю та дитячий будинок сімейного типу      

 1. Поняття опіки та піклування за законодавством України. Органи опіки та піклування в Україні. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.
 2. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дитини. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування.
 3. Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат. Права дитини, над якою встановлено патронат. Припинення патронату над дитиною.
 4. Поняття прийомної сім’ї. Визначення понять прийомні батьки та прийомні діти. Права та обов’язки прийомних батьків. Права прийомних дітей.
 5. Визначення поняття про дитячий будинок сімейного типу. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу. Вимоги до батьків-вихователів, що створили дитячий будинок сімейного типу. Права вихованців що проживають і виховуються в дитячому будинку сімейного типу.

 

 

Семінарське заняття №15

Семінар-презентація.

Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства       

 1. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні.
 2. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.
 3. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.
 4. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.
 5. Умови застосування іноземних законів про шлюб та сім`ю до правовідносин на території України. Умови визнання  актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.
 6. Види міжнародних договорів, що застосовуються до сімейних правовідносин і умови їх чинності в Україні.  Правила застосування норм колізійних норм міжнародних договорів і норм законодавства про шлюб та сім’ю України.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Сімейне право

для студентів спеціальності 081 Право

 

 

 

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Види навчальних занять (контактні),

форми їх проведення

Максимальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права    України. Державна сімейна політика

Контактне заняття №1

Заняття-еврістична бесіда

4

Тема 2. Джерела сімейного права. Сімейні правовідносини

Контактне заняття № 2

Кейс-метод

2

Тема 3. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу

Контактне заняття № 3

Заняття-дискусія

Робота в малих творчих групах

2

Тема 4. Майнові правовідносини подружжя

Контактне заняття № 4

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

2

Тема 5. Припинення шлюбу

Контактне заняття №5

Заняття-дискусія

Розв’язання проблемних завдань

2

Змістовий модуль № 2

Тема 6. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства       (материнства)

Контактне заняття №6

Заняття-конференція

2

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів

Контактне заняття №7

Заняття-дискусія

Вирішення ситуаційних вправ

 

2

Тема 8. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів сім’ї та родичів

Контактне заняття №8

Заняття-розгорнута бесіда

Вирішення ситуаційних вправ

2

Тема 9. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства

Контактне заняття №9

Заняття-презентація.

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних,) заняттях:

20

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

2,5

Контрольна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

2,5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

5

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Підготовка проектів процесуальних документів

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

15

5 Підготовка аналітичної довідки

15

6. Написання реферату (есе)

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

25

Разом балів за  СРС

50

         

 

 

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

ТЕМА 1:      Поняття, предмет, принципи, система сімейного права     

                   України. Державна сімейна політика

 1. Поняття сімейного права та його місце в системі права України.
 2. Предмет, метод і сімейного права.
 3. Принципи сімейного  права України.
 4. Система сімейного права України.

 

ТЕМА 2:      Джерела сімейного  права.  Сімейні правовідносини.

 1. Джерела сімейного права в Україні.
 2. Поняття сім’ї як правової категорії.  Право особи на сім’ю.
 3. Поняття і види сімейних правовідносин.
 4. Родинність і свояцтво у сімейному праві України.

 

ТЕМА 3:      Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.

1. Поняття шлюбу та його ознаки. Право на шлюб.

2. Умови укладення шлюбу.

3. Державна реєстрація шлюбу. 

4. Правові наслідки реєстрації шлюбу.

5. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу. Поняття недійсності шлюбу.

      6. Абсолютно недійсні шлюби.

      7. Визнання шлюбів недійсними  судом: порядок та підстави. 

 

ТЕМА 4:     Майнові правовідносини подружжя.

1. Види майнових прав і обов`язків подружжя.

2. Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя.

3.  Шлюбний договір та його зміст.

4. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення.

5 Правовий режим та об’єкти спільної сумісної власності подружжя.

6. Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

7. Підстави стягнення утримання  на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання).

 

ТЕМА 5:  Припинення шлюбу.

1. Поняття і підстави припинення шлюбу.

2. Умови розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей.

3. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу.

4. Розірвання шлюбу в суді за спільною заявою подружжя.

5. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя.

6. Реєстрація розірвання шлюбу.

 

ТЕМА 6:     Майнові правовідносини батьків і дітей, а також  інших членів 

                   сім’ї та  родичів.

1. Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей.  Спільне майно батьків і дітей.

2. Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів).

3. Договір між батьками про сплату  аліментів на дитину.

4. Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дочки, сина.

5. Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

 

 

ТЕМА 7: Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.)

 1. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.
 2. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду.
 3. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства). 
 4. Зміст прав і обов’язків батьків щодо неповнолітніх дітей.
 5. Підстави,  прядок і юридичні наслідки позбавлення батьківських прав.
 6. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

 

ТЕМА 8:  Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без

батьківського  піклування.

1. Основні форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування в Україні.

2. Поняття усиновлення  за законодавством України. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні.

3. Порядок усиновлення дітей в Україні. Юридичні наслідки усиновлення в Україні.

4. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дітей.

5. Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат.

6. Поняття і порядок створення прийомної сім‘ї.

7. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу.

 

 

Тема 9. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства       

1.    Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні.

2.    Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.

3.    Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.

4.    Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

5.    Умови застосування іноземних законів про шлюб та сім`ю до правовідносин на території України. Умови визнання  актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.

6.    Види міжнародних договорів, що застосовуються до сімейних правовідносин і умови їх чинності в Україні.  Правила застосування норм колізійних норм міжнародних договорів і норм законодавства про шлюб та сім’ю України.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення сімейного права  здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення сімейного права  оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

 

Оцінка відповіді на аудиторних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному контактному (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни «Сімейне право».

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна робота теоретичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань теоретичного характеру, отриманих від викладача.

Орієнтовні теми рефератів, есе, аналітичних довідок

 

 1. Правовий статус шлюбу  в Україні та за кордоном.
 2. Шлюб з іноземцем: правові проблеми та шляхи їх вирішення.
 3. Застосування звичаїв та традицій стосовно сімейних відносин між подружжям: Захід та Схід.
 4. Проблематика реалізації прав та гарантій неповнолітніх дітей в Україні.
 5. Сурогатне материнство: правові особливості та проблематика в Україні.
 6. Зарубіжний досвід застосування сурогатного материнства.
 7. Шлюбний договір: проблематика та перспективи застосування в Україні.
 8. Особливості правового регулювання немайнових відносин шляхом укладення шлюбного договору в Україні та за кордоном.
 9. Проблеми правового регулювання майнових відносин за шлюбним договором в Україні.
 10. Особливості  розгляду справ, що виникають з порушення принципу одношлюбності (український та зарубіжний досвід).
 11. Поновлення батьківських прав: аналіз судової практики в Україні.
 12. Теорія фемінізму та її вплив на сучасні сімейні відносини – правовий та соціальний аспекти.
 13. Міжнародний досвід ефективного порядку стягнення аліментів на дітей.
 14. Аліментні зобов’язання подружжя у шлюбі: правовий та моральний аспекти.
 15. Огляд судової практики з питань  недійсних шлюбів.
 16. Особливості аліментних зобов’язань баби та діда, мачухи та вітчима: законодавство та практика.
 17. Розірвання шлюбу: мораль, право, суспільство.
 18. Сімейні відносини батьків і дітей – колізії права та звичаїв.
 19. Усиновлення: ефективний вітчизняний та зарубіжний досвід.
 20. Проблематика регулювання майнових  правовідносин між батьками та  дітьми.
 21. Огляд проблематики при вирішенні спорів про батьківство.
 22. Проблемні аспекти правового регулювання відносин при застосуванні штучного запліднення.
 23. Міжнародний досвід та перспективи в Україні укладення одностатевих шлюбів.
 24. Проблематика регулювання  сімейних правовідносин між подружжям в Україні та за кордоном.
 25. Звичаї та традиції у шлюбних правовідносинах.
 26. Сфера регулювання сімейних правовідносин в Україні та за кордоном.
 27. Правовий огляд сучасного законодавства щодо відповідальності батьків за несплату аліментів.

 

Скласти таблиці:

 1. Порівняльна характеристика сімейного та цивільного права.
 2. Порівняльна характеристика розірвання шлюбу через органи РАЦС.
 3. Порівняльна характеристика визнання та встановлення батьківства.
 4. Порівняльна характеристика трьох видів аліментних зобов’язань батьків щодо дітей.
 5. Порівняльна характеристика прийомної сім‘ї та  дитячого будинку сімейного типу.

 

Скласти заяву (позовну заяву):

1.     Про надання дозволу на укладення шлюбу

2.     Про встановлення для подружжя режиму окремого проживання

3.     Про розлучення

4.     Про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

5.     Про стягнення аліментів на повнолітніх дітей

6.     Про стягнення аліментів на колишнього з подружжя

7.     Про  утримання  жінки  або  чоловіка,  які не  перебувають у шлюбі між собою

8.     Про поділ майна,  що  є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

9.     Про позбавлення батьківських прав

10.   Про поновлення батьківських прав

11.   Про визнання шлюбу недійсним

12.    Про визнання розлучення  недійсним

13.   Про встановлення батьківства

14. Про оскарження батьківства

15.   Про стягнення додаткових витрат на дитину

16.   Про усиновлення

17.   Про скасування усиновлення.

 

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань теоретичного характеру

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт:

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (ТіmеsNewRoman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов’язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів право застосовної практики.

Обов’язковим є використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

 

Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань практичного характеру

Підготувати пакет процесуальних документів за отриманим у викладача напрямом.

Вимоги. Необхідно керуватися положеннями чинних нормативно-правових актів, які визначають форму і зміст відповідних документів. Процесуальні документи мають бути обґрунтованими із посиланням на нормативно-правові акти.

На основі положень чинних нормативно-правових актів проаналізувати судові акти, визначити їх основні частини, відповідність змісту цих частин вимогам закону. Навести аргументи, які підтверджують відповідність вимогам закону конкретного (аналізованого) акту із наведенням конкретних прикладів.

Обов’язковим є використання для аналізу судових актів того року, у якому здійснюється аналіз.

Скласти порівняльну таблицю за обраною тематикою.

Вимоги. Обов’язковим елементом таблиці є критерії, за якими здійснюється порівняння. Порівняння здійснюється із використанням положень нормативно-правових актів, судової та іншої юридичної практики, навчальної та наукової літератури.

Складати процесуальні документи від імені представника (адвоката).

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту практичних робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе, аналізу публікацій, порівняльних таблиць.

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 10 балів:

два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або одне індивідуальних завдання, яке оцінюється до 10 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

Критерії оцінювання:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

 

5 .ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю - екзамен)

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, які включають у себе:

 • теоретичні запитання,
 • тестові завдання (відкритого та закритого типу),
 • дефініцію,
 • завдання практичного характеру.

 

Структура

5.1. Теоретичні питання:

Приклади.

1. Принципи сімейного права.

2. Звичай як джерело сімейного права в Україні.

3. Фіктивні розлучення.

 

 

5.2. Тестові завдання:

Приклади.

14.1. Вкажіть правильну відповідь:________

Мінімальний  розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,   ніж:

А)   _______

Б)   ________

В)   ________

Г)    ________.

 

4.2. Вкажіть неправильну відповідь:

Особі може бути надано право на шлюб:

А) ___________;

Б) ___________;

В) ___________;

Г) ___________.

 

4.3. Вкажіть неправильну відповідь:

Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була   визнана    безвісно  відсутньою можливе, якщо:

А) _____________;

Б) _____________;

В) _____________;

Г) _____________.

 

4.4. Вкажіть правильну відповідь:

Оспорювати  батьківство можна:

А) ________________

Б) ________________;

В) _________________;

Г) __________________.

 

4.5.Вкажіть неправильну відповідь:________

Особа, позбавлена батьківських прав:

А)  ___________;

Б)  ____________;

В)  __________;

Г)  _____________.

 

 

5.3. Практичні завдання (ситуаційні вправи):

Приклади.

1. При розподілі майна нажитого в шлюбі громадянин Б. в суді зазначив, що одержавши пенсію, він придбав унікальне  обладнання для професіональних занять і вважає його особистою власністю.

Наступного разу він придбав посудомийну машину для потреб сім’ї, якою користувалась вся сім’я. У зв’язку з цим він вважає  посудомийну машину спільною сумісною власністю подружжя, тому вона підлягає розділенню при розлученні.

Питання: Як повинен вирішити спір суд?

 

2.Знайдіть помилки в тексті. Напишіть відповідь з урахуванням виправлених помилок з відповідними поясненнями:

Шлюб — це сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану або через релігійний обряд за церковними канонами після досягнення жінкою та чоловіком 17 років, а якщо у них є діти,— можливе зменшення шлюбного віку на 2-3 роки за рішенням державного органу реєстрації актів цивільного стану із обов'язковим укладенням шлюбного договору напередодні одруження.

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Сімейне право» і проводиться у формі екзамену.

Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, кожне з яких оцінюється у діапазоні від 0 до 10 балів.

Види завдань, що включаються до білета:

- теоретичні запитання;

- тестові завдання (відкритого, закритого типу, дефініція);

- практичні завдання (ситуаційні задачі).

 

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, є:

 

Рівень знань

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Теоретичне питання:

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого завдання;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 90-100 % тестових завдань.

Добрий рівень

8

Теоретичне питання:

Студент дав змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- питання розкрито в частині чотирьох складових питання з п’яти;

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно чотири з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 80-90 % тестових завдань.

Задовільний рівень

6

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, яка є недостатньої повною, або містить помилки змістовного характеру, а саме:

- питання розкрито в частині трьох складових питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі посилань на відповідні джерела правового регулювання;

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно три з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 60-70 % тестових завдань.

Недостатній рівень

4

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині двох складових питання  з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з науковим матеріалом, що стосується відповідного питання;

- у роботі багато орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно два з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 40-50 % тестових завдань.

Мінімальний рівень

2

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині однієї складової питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з основними положеннями законодавства та навчальним матеріалом, що стосуються відповідного питання;

 - у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно одне з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 20-30 % тестових завдань.

Незадовільний рівень

0

Теоретичне питання:

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента не розкриває правильно жодного з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 0-10 % тестових завдань.

 

 

7.4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

Для денної та заочної форм навчання

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський)

Спеціальність 081 Право Семестр восьмий                  

Дисципліна: Сімейне право

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А

 

1. Перешкоди до укладення шлюбу. 

2. Порівняльна характеристика встановлення та визнання батьківства (в таблиці)

3. Відповідальність батьків за наявності заборгованості по аліментах.

4. Тестові завдання:

4.1. Вкажіть правильну відповідь:________

Мінімальний  розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,   ніж:

А)   _______

Б)   ________

В)   ________

Г)    ________.

 

4.2. Вкажіть неправильну відповідь:

Особі може бути надано право на шлюб:

А) ___________;

Б) ___________;

В) ___________;

Г) ___________.

 

4.3. Вкажіть неправильну відповідь:

Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була   визнана    безвісно  відсутньою можливе, якщо:

А) _____________;

Б) _____________;

В) _____________;

Г) _____________.

 

4.4. Вкажіть правильну відповідь:

Оспорювати  батьківство можна:

А) ________________

Б) ________________;

В) _________________;

Г) __________________.

 

4.5.Вкажіть неправильну відповідь:________

Особа, позбавлена батьківських прав:

А)  ___________;

Б)  ____________;

В)  __________;

Г)  _____________.

 

5.При розподілі майна нажитого в шлюбі громадянин Б. в суді зазначив, що одержавши пенсію, він придбав унікальне  обладнання для професіональних занять і вважає його особистою власністю.

Наступного разу він придбав посудомийну машину для потреб сім’ї, якою користувалась вся сім’я. У зв’язку з цим він вважає  посудомийну машину спільною сумісною власністю подружжя, тому вона підлягає розділенню при розлученні.

Питання: Як повинен вирішити спір суд?

 

Затверджено на засіданні кафедри цивільного та трудового права.

Протокол № __ від ____ 20__ р.

 

Екзаменатор                                                                                 ______________

            Зав. кафедрою                                                                              ______________

 

6.Рекомендовані інформаційні джерела

 

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Декларація прав дитини. Прийнята резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року
 3. Конвенція про права  дитини від 20 листопада 1989 р.  (для України від 27 вересня 1991 р.)
 4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.
 5. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном, укладено в Нью-Йорку 20 червня 1956 року (Дата набрання чинності для України: 19.10.2006).
 6. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання від 23.11.2007р. – ООН. Конвенцію ратифіковано із заявами та застереженнями Законом № 26-VII від 11.01.2013р.
 7. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою ВРУ від 17 вересня 1999 р.
 8. Сімейний кодекс України 2002 р. Відомості Верховної Ради України, 2002, № 21-22. ст.135
 9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV р. Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356.
 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492.
 11. Закон України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р. Відомості Верховної Ради України, 1993, N 5, ст.21
 12. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р.
 13. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39, ст.383
 14. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей "  від 24 січня 1995 р. Відомості Верховної Ради України, 1995, N 6, ст. 35
 15. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12. 2017р.  № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради, 2018, № 5, ст.35.
 16. Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. Відомості Верховної Ради України, 2001, № 30, ст.142.
 17. Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010 року № 2398-VI. Відомості Верховної Ради України.- 2010, № 38, ст.509.
 18. Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради, 2016, № 30, ст.542.
 19. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-IV. Відомості Верховної Ради України, 2005, № 6, ст.147.
 20. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від  2 червня 2005 року N 2623-IV. Відомості Верховної Ради України, 2005, N 26, ст.354.
 21. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р.        N 915.                  
 22. Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146.
 23. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджено наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012  № 296/5.
 24. Інструкція про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України 23.05.2001  N 32/5/101 (у редакції наказу  Мін'юст України, МЗС України 25.08.2004  N 90/5/191 ( z1066-04).
 25. Інструкція про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.12.2006  N 121/5.
 26. Інструкція про виконання в Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, затверджено наказом Міністерства юстиції України 15.09.2017  № 2904/5.
 27. Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96.
 28. Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім`ях усиновителів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 775.
 29. Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України, затверджено наказом Міністерства освіти України від 30 березня 1996 р.
 30.  Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Постанова КМУ від 25 березня 2006р. № 367.
 31. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, Затверджено наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000  № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 № 3307/5).
 32. Типове положення про будинок дитини, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я , № 123 від 18.05.98р.
 33. Програма підготовки патронатних вихователів. Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 19.08.2017  № 1349.
 34. Декрет Ради Народних комісарів (РНК) УРСР від 20 лютого 1919 р. «Про організацію відділу записів акту цивільного стану» (СУ УРСР № 12 стр. 143 — 145).
 35.  Декрет Ради Народних комісарів (РНК) УРСР від 20 лютого 1919 р. «Про цивільний шлюб і про введення книг актів цивільного стану» (СУ УРСР № 12 стр. 143 — 145).
 36. Декрет Ради Народних комісарів (РНК) УРСР від 20 лютого 1919 р. «Про розлучення» (СУ УРСР № 12 стр. 143 — 145).
 37. Про судову практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. № 12.
 38. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді                справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006р.  N 3.
 39. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007р.  N 11.
 40. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007р.  N 3.

 

 

Основна навчально-методична та наукова література:

 1. Сімейне право України: Підручник / за заг. ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери. - Київ: Юрінком Інтер, 2016. - 519 с.
 2. Сімейне право України: Підручник / С.Б. Булеца, В.В. Заборовський, В.Г. Фазикош та ін. ; — К. : Знання, 2015. — 375 с.
 3. Сімейне право України. Підручник./ За ред. Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. – С.: Сумський державний університет, 2015. – 90 с.
 4. Сімейне право України. Підручник. / Л.М.Баранова, В.І.Борисова, І.В.Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової – К.:Юринком Інтер, 2006р.
 5. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків / С.М Кавун, О.М. Клюєв, А.А. Стародубцев, О.С. Бурлака та ін. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2016. – 480 с.
 6. Цивільне право України. Загальна частина : підруч. / Бірюков І. А., Заіка Ю. О., Бичкова С. С. та ін.; за ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К. : Правова єдність, 2014. – 510 с.
 7. Цивільне  право України : підруч. / Губарєв С. В., Лов’як О. О., Мироненко В. П. та ін.. – К., 2015. – 236 с.
 8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2-х т. / Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Заіка Ю. О. та ін.; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 5-е вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – Т. II. – 1090 с.

 

Додаткова навчально-методична та наукова література:

 1. Антокольская М.В. Семейное право.  –  М.: Юрист, 2002р.
 2. Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям. Автореф. Дис…канд. Юрид. Наук. – К., 2002р.
 3. Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи./ Укр. Ін-т соц. Досліджень; ін-т дитинства. – К.: Логос, 2000р.
 4. Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. – Свердловск, 1989р.
 5. Дзера О.В. Правові відносини в радянській сім`ї: майнові права та обов`язки подружжя. –  К., 1983р.
 6. Енгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М., 1989р.
 7. Євко В. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект. // Право України. – 2001. - № 8. – с. 107-110.
 8. Индыченко С.П., Гопанчук В.С. Брачно-семейное право в вопросах и ответах. – К., 1990р.
 9. Жилинкова  И.В. Брачный контракт (договор). – Х.: Ксилон, 2001р.
 10. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Х.: Ксилон, 2000р.
 11. Золотухина О. Замуж за иностранца. – К.: Феникс, 2001р.
 12. Карпенко О.І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Автореф. дис...канд.. юрид. наук. – Х.,  2002р.
 1. Кодекс о браке и семье Украины: научно-практический комментарий. – Х., 2000р.
 1. Лактионова Г.М. и др. Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт. – К.: Науковий світ, 2001р.
 2. Лукеча М. Під весільний вінець.  – К., Просвіта, 1995р.
 3. Матвеев Г.К. История  семейно-брачного законодательства Украинской ССР. – К., 1960р.
 4. Мороз Л. Рассмотрение судами дел о лишении родительских прав. – М., 1988р.
 5. Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. –  М., Юрист, 1998р.
 6. Популярна юридична енциклопедія.- К.: Юрінком Інтер, 2002р.
 7. Порядок взыскания алиментов: Сборник. – М.: Приор, 2001р.
 8. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Для юридических вузов и факультетов. Изд.2-е. – М., 1999р.
 1. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Ін Юре, 2003р.
 2. Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В., – К., 1997р.
 3. Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім’ю. – К., 1998р.
 1. Фурса С.Я., Драгнєвіч Л.Ю., Фурса Є.І.  Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному поцесі. – К.: Ін Юре, 2003р.
 2. Акиданова А. Право дітей знати своїх батьків // Право України – 1998 - № 3 – с. 79-82.
 3. Бурлака І.В. Усиновлення – пріоритетна форма влаштування дітей у сім‘ю. // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 44. – с. 81-85.
 4. Драгнєвич Л. Чи потрібно узаконювати релігійні шлюби в Україні? // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 8. – с. 59-61.
 5. Верес І. Недійсність шлюбу: порівняльний аналіз сімейного кодексу України та сімейного законодавства інших держав / І. Верес // Право України. - 2013. - № 10. - C. 97-107.
 6. Войнарьовська О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Стародавньому Римі / О. Войнарьовська // Юридична Україна. - 2013. - № 10. - C. 72-79.
 7. Градецька Н. М. Міжнародний досвід соціально-правового захисту сім’ї / Н. М. Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. - 2012. - № 3. - C. 183-186.
 8. Жилінкова І. Сфера застосування та класифікації договорів у сучасному сімейному праві / І. Жилінкова // Право України. - 2012. - № 9. - C. 206-214.
 9. Калітенко О. Історія та сучасність правового регулювання немайнових відносин у сфері сімейного права / О. Калітенко // Право України. - 2013. - № 10. - C. 66-76.
 10. Красицька Л. Самозахист сімейних прав батьків і дітей / Л. Красицька // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 8. - C. 29-32.
 11. Дубей Ж. Обстоюючи  майнові та житлові права дітей-сиріт. // Вісник прокуратури. – 2002. - №1. – с.112-115.
 12. Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України. / Вісник  Академ. Прав. Наук україни. – 2002. - № 3. – С. 122-130.
 13. Кармазін О. Виконання судових рішень, пов`язаних із стягненням аліментів // Право України – 1995 - № 2 – с. 16-18.
 14. Кидалова А. Особисті немайнові права та обов‘язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів.// Право України. – 2003. - № 5. – с. 51-56.
 15. Короткова Л. Вихров О. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи) // Право України – 1995 - № 5-6 – с. 30-32.
 16. Коротова Л. Вихров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України – 1994 - № 11-12 – с. 47-49.
 17. Корнякова Т. Інтереси держави – це і права дітей, права кожного з громадян…// Вісник прокуратури – 2003. – № 2. с.14-17.
 18. Куркін В.О. Права та обов‘язки подружжя за новим Сімейним кодексом України. // вісн. Акад. Праці та соц. Відносин Федер. Профспілок України. – 2002. - № 2, ч.1. – с. 129-134.
 19. Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях. // Государство и право. – 2003. - № 2. – с. 22-25.
 20. Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу. // право України. – 2002. - № 4. – с. 131-135.
 21. Пігач Я. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції // Радянське право – 1990 - № 7 – с. 77-79.
 22. Про шлюб,  родину і долю людини. Нотатки із Всеукраїнського семінару працівників РАГСів // Юридичний вісник України – 1998 – 2-8 (липень) № 27 – с. 6.
 23. Савченко Л. Про права і обов`язки батьків по вихованню дітей // Право України – 1997 - № 5 – с. 55-57.
 24. Ульяненко О. Значення інституту шлюбного договору. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 3. – 80-84.
 25. Шевченко Я. М. Проблеми нового Сімейного кодексу України. // Правова держава. Щорічник наук. Пр. – 2002 . -  Вип. 13. – с. 147-153.
 26. В.Антошкіна. договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям). //  Право України – 2004 - № 11 – с. 79-82.
 27. О.Маломуж. Шлюбний договір. //  Право України – 2005 - № 1 – с. 73-75.
 28. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально – економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін.; За заг.ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 2006 р.
 29. Куріленко О. «Фактичний шлюб» як прояв правового нігілізму / О. Куріленко // Віче. - 2013. - № 12. - C. 14-16.
 30. Лузан Т. Правові засади регулювання встановлення факту реєстрація шлюбу / Т. Лузан // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 10. - C. 39-43.
 31. Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. / О. Нелін // Юридична Україна. - 2014. - № 6. - C. 4-7.
 32. Нелін О. Співвідношення сімейних поділів майна і спадкування в українській родині XIX - початку XX ст. / О. Нелін // Юридична Україна. - 2013. - № 4. - C. 4-8.
 33. Нєкрасова О. Договірне регулювання сімейних відносин / О. Нєкрасова // Право України. - 2013. - № 10. - C. 53-65.
 34. Нікітенко Р. Процесуальні особливості розгляду судом справ про розірвання шлюбу за наявою будь-кого з подружжя, якщо один із нього засуджений до позбавлення волі / Р. Нікітенко // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 6. - C. 39-42.
 35. Онишко О. Б. Правове регулювання припинення шлюбу шляхом розлучення в окремих країнах Євросоюзу / О. Б. Онишко // Митна справа. - 2015. - № 1. - C. 25-30.
 36. Романюк Я. Сімейний кодекс України: новели, судова практика застосування / Я. Романюк, В. Панасюк // Право України. - 2013. - № 10. - C. 30-44.
 37. Сирота Н. Умови, які не можуть включатися в шлюбний договір [Електронний ресурс]: Барське районне управління юстиції. – 2011. – Режим доступу: http://bar-just.at.ua/news/umovi_jaki_ne_mozhut_vkljuchatisja_v_shljubnij_dogovir/2011-04-06-91.
 38. Ромовська З. Україна творить європейське сімейне право / З. Ромовська // Право України. - 2013. - № 10. - C. 9-29.
 39. Явор О. Категорія юридичних фактів у сімейному праві: теоретичне і практичне значення / О. Явор // Право України. - 2016. - № 3. - C. 229-235.
 40. Чурпіта Г. В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: моногр. – К. : Алерта, 2016. – 434 с.