Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Соціальна відповідальність

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

Т.Б. Семенчук

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

 

для студентів заочної форми навчання

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

УДК

         С

 

Семенчук Т.Б. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент» – К.:ДУІТ, 2018. – 19с.

 

 

 

Методичні вказівки містять вимоги і рекомендації до виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Соціальна відповідальність».

Призначені для студентів заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент»

 

Рецензент:        д.е.н., професор Боняр Світлана Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано:

кафедрою управління та економіки водного транспорту,

протокол №1 від 28 серпня 2018 року.

 

 

Схвалено:

Методичною радою факультету управління та техлогій,

протокол №1 від 30 серпня 2018 року.

 

 

 

 

 

 

ÓСеменчук Т.Б., 2018

ÓДУІТ, 2018

 

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ……………………………………………………………..…………….

4

2. Програма дисципліни «Соціальна відповідальність» ...................................

5

3. Вказівки до виконання контрольної роботи …………………..……………

10

4. Варіанти контрольних робіт......……………………………………………..

11

5. Самостійна робота студентів…………………………………………………

10

5. Питання для підсумкового контролю............……….....……………………

16

6. Рекомендована література……………………………………………………

18

 

 

1. ВСТУП

 

Вивчення курсу «Соціальна відповідальність» передбачає ознайомлення студентів-магістрів із основними теоріями й концепціями сучасної світової та вітчизняної соціально-економічної думки, з розмаїттям соціальної проблематики сучасного етапу розвитку людської цивілізації щодо змісту й основних механізмів розвитку господарської сфери її життєдіяльності та суспільного розвитку у цілому.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «магістрів» галузі знань 0306 «Менеджмент», спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» є формування у студентів фундаменталь­них знань теорії та практики соціальної відповідальності й відповідних професійних компетенцій.

Предметом вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» є вивчення науки - теоретико-методологічні, методичні та практичні положення формування інституту соціальної відповідальності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» є:

- ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення та розвитку соціальної відповідальності в міжнародному середовищі, показати значення становлення СВ в національній системі соціально-економічних відносин у сфері підприємництва;

- сформувати у студентів розуміння основних проблем та перспектив розвитку системи СВ в Україні, пов'язаних з потенціалом взаємовигідного співробітництва між владою, бізнесом та суспільством для вирішення гострих соціальних питань, пошуку нових форм державно-приватного партнерства з метою економічного, соціального та екологічного розвитку нашої держави;

- сприяти розвитку у студентів здатності самостійно формулювати думку щодо соціальної відповідальності держави, бізнесу, громадянського суспільства і людини, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх суб'єктів суспільного життя, створити умови для стійкого стабільного розвитку держави і суспільства.

 

2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

 

Змістовий модуль 1. Суть та завдання соціальної відповідальності

 

ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Соціальна відповідальність як система. Ретроспектива розвитку соціальної відповідальності. Моделі соціальної відповідальності. Впровадження соціальної відповідальності як чинника покращення бізнес процесів, технологій, ділової активності, мінімізації впливів глобальних викликів. Корпоративна культура - соціальна відповідальність - соціальний діалог: організаційно-управлінські механізми взаємодії та забезпечення стійкого розвитку. Міжнародні ініціативи як чинники формування і розвитку СВ (Глобальний договір ООН). Соціальна відповідальність як об'єктивна стратегія зростання добробуту населення та досягнення збалансованого розвитку.

 

ТЕМА 2. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Соціально відповідальна взаємодія держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства: шляхи розвитку. Суб'єкти та рівні соціальної відповідальності. Сутність та складові соціальної відповідальності людини, її значення у забезпеченні стійкої соціальної динаміки. Розвиток соціальної відповідальності інститутів громадянського суспільства. Соціальна держава як провідний суб'єкт соціальної відповідальності. Особливості прояву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях.

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Перші філантропи – Е. Карнегі, Дж. Рокфелер, Х. Боуен, Р. Оуен та їх благочинна діяльність. Еволюція поняття корпоративна соціальна відповідальність. Теорії «корпоративного егоїзму», «корпоративного альтруїзму», «розумного егоїзму». Інтегрований підхід до корпоративної соціальної відповідальності. Глобальний договір ООН та базові принципи соціально відповідальних компаній. Економічні засади соціальної відповідальності бізнесу.

Відкрита та закрита форми соціальної відповідальності підприємства. Американська модель корпоративної соціальної відповідальності та її відмінні риси. Європейська континентальна модель корпоративної соціальної відповідальності та її відмінні риси. Особливості Британської моделі КСВ, яка поєднує в собі риси та елементи американської та континентальної моделей. Азійська модель соціальної відповідальності та її особливості.

 

ТЕМА 4. ЕКОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Суть та значення відповідального ставлення організацій до довкілля. Міжнародні документи щодо навколишнього середовища (Цілі розвитку тисячоліття, Декларація Ріо-де-Жанейро тощо) та стандарти екологічного менеджменту (серія ISO 14000).

Характеристика основних міжнародних стандартів: стандарт ISO 14000, стандарт SA 8000, стандарт АА 1000, стандарт Саншайн, стандарт GRI, ISO 26000.

Законодавство України про охорону навколишнього середовища. Превентивний підхід до вирішення екологічних проблем. Програми з контролю забруднення та захисту довкілля, збереження природних ресурсів, дотримання екологічних стандартів тощо. Міжнародний і український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності організацій.

 

 

Змістовий модуль 2. Формування та ефективність соціальної відповідальності

 

ТЕМА 5. ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН РОБОТОДАВЦІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Права людини і трудові практики як предмет КСВ. Міжнародні стандарти прав людини (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про права дитини).

Стандарти МОП і принципи Глобального Договору у сфері праці. Гідна праця як  предмет КСВ. Європейські стандарти у сфері праці. Особливості європейської моделі внутрішньої КСВ.  Законодавство України у сфері праці як основа КСВ у відносинах з працівниками.  Соціальний діалог і КСВ. Кращі трудові практики та показники  внутрішньої КСВ: вітчизняний і зарубіжний досвід. Питання професійної етики.

 

ТЕМА 6. ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН БІЗНЕСУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розуміння стейкхолдерів та їх інтересів і мотивів. Позиції щодо природи взаємовідносин бізнесу та суспільства: позиція власника, позиція зацікавлених сторін. Соціальний контракт. Інструменти аналізу стейкхолдерів – модель Менделоу, модель Мітчела, Матриця «влада/динамізм», матриця «сила-інтерес-положення», матриця «бажання впливати – можливість впливу» та ін. Аналіз та управління стейкхолдерами. Стратегії щодо груп стейкхолдерів.

 

ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гармонізація інтересів сторін і суб'єктів соціально-трудових відносин на принципах соціального партнерства. Форми соціального діалогу та їх роль в системі забезпечення соціально відповідальної поведінки. Соціальна відповідальність суб'єктів соціального партнерства. Реалізація принципів соціальної відповідальності в колективних угодах та договорах. Регулювання відносин у сфері праці на принципах соціального партнерства та соціально відповідальної поведінки.

 

 

 

ТЕМА 8. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Критерії та індикатори ефективності КСВ. Методи та процедури оцінювання ефективності програм КСВ. Формування рейтингів соціально відповідальних організацій та практика їх використання. Дослідження можливих загроз та напрямів мінімізації ризиків у сфері КСВ. Показники ефективності соціальних інвестицій.

 

 

ТЕМА 9. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Правове забезпечення розвитку соціальної відповідальності. Реалізація національної ідеї соціальної відповідальності. Напрями діяльності держави щодо заохочення соціально відповідальної поведінки. Активізація діяльності підприємців-роботодавців щодо розвитку соціально відповідального бізнесу. Формування ціннісно-правової компетентності суб'єктів соціального розвитку. Підвищення прозорості діяльності українських компаній як напрям розвитку соціальної відповідальності.

 

 

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Соціальна відповідальність».

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи.

Мета контрольної роботи - закріпити і поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни, сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами, статистичними матеріалами.

Контрольна робота повинна бути виконана та представлена на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за 2 тижні до здачі заліку з даної дисципліни. Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали її незадовільно, до здачі заліку не допускаються.

Контрольна робота з дисципліни «Соціальна відповідальність» складається з двох теоретичних питань.

Номер варіанту для виконання контрольної роботи вибирається у відповідності з таблицею 1.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 – Варіанти контрольних завдань

 

Остання цифра шифру залікової книжки

Номер варіанту

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

0

10

 

4. ВАРІАНТИ   КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант № 1

 1. Історичні етапи та передумови виникнення соціальної відповідальності бізнесу.
 2. Форми прояву соціальної відповідальності у зовнішній та внутрішній сферах.

Література: Основна: [1; 3; 8]. Додаткова: [11; 12; 16; 17; 22]

 

Варіант № 2

1. Розробка місії, цілей та завдань у сфері соціальної відповідальності.

2. Глобальні принципи Саллівана.

Література: Основна: [2; 3]. Додаткова: [11 – 17]

 

Варіант № 3

1.  Критерії соціальної відповідальності. Причини розвитку руху в області соціальної відповідальності.

2. Соціальна відповідальність як вагома складова стратегії взаємодії держави, бізнесу, суспільства, людини.

Література: Основна: [1; 2; 3; 6 – 9]. Додаткова: [1-30]

 

Варіант № 4

1. Зовнішній контекст розвитку соціальної відповідальності в Україні

2. Впровадження корпоративної культури як складова внутрішньої соціальної відповідальності.

Література:  Основна:[4; 9]. Додаткова: [10; 12; 15 – 21

 

 

 

Варіант № 5

1. Розвиток персоналу як складова внутрішньої соціальної відповідальності.

2. Сутність поняття "соціальні інвестиції". Методи оцінки соціальних інвестицій.

Література: Основна:[1 – 9]. Додаткова:[10; 13 – 15; 18; 19; 20; 21]

 

Варіант № 6

1. Практичне застосування міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

2. Розробка соціальних програм. Оцінка результативності соціального партнерства

Література: Основна: [1 – 9]. Додаткова: [10; 13 – 15; 18; 19; 20; 21]

 

Варіант № 7

1. Алгоритм моніторингу корпоративної соціальної відповідальності. Класифікація показників оцінки соціальної відповідальності бізнесу.

2. Лобізм як об'єкт корпоративного керування

Література: Основна: [1 – 9]. Додаткова: [10; 13 – 15; 18; 19; 20; 23 – 26]

 

Варіант № 8

1. Політика управління соціальною відповідальністю

2. Сутність поняття "соціальний звіт", необхідність та етапи процесу його складання.

Література: Основна: [1 – 9]. Додаткова: [10; 12 – 14; 18; 21 – 25; 27; 28; 30]

 

Варіант № 9

1. Формування ефективного розвитку соціальної відповідальності

2. Міжнародні стандарти регулювання взаємовідносин між суб'єктами та об'єктами соціальної відповідальності бізнесу.

Література:  Основна: [1 – 9]. Додаткова: [10; 13 – 15; 17 – 37]

 

Варіант № 10

1. Формування реалізації соціальної відповідальності держави.

2. Основні вимоги стандартів серії ISO 9000, ISO 14000 та стандарту OHSAS 18000.

Література: Основна: [1 – 9]. Додаткова: [10; 13 – 15; 18 – 30]

 

 

 

 

5. Самостійна  РОБОТа студентів

з дисципліни «Соціальна відповідальність»

 

Ефективність самостійної роботи значною мірою залежить від її організації.

Самостійна робота студентів здійснюється у різних формах і передбачає:

 • опрацювання теоретичних основ, роботу з підручниками, навчальними  посібниками, конспекти лекцій;
 • вивчення окремих тем, що передбачені для самостійного вивчення робочою програмою;
 • написання конспекту при самостійному опрацюванні теми (пропущеної лекції) або її окремих питань;
 • вивчення та конспектування спеціальної літератури, в якій відображені проблеми, наукові розробки щодо участі Україні у світових інтеграційних процесах;
 • підготовку до виступу на семінарі з певної теми;
 • виконання індивідуальних завдань з подальшим обговоренням результатів домашньої роботи на семінарських заняттях;
 • написання рефератів, оглядів літератури з найбільш актуальних проблем міжнародної економічної інтеграції;
 • систематику вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом чи іншим підсумковим випробуванням.

За ініціативою студента проводяться позапрограмні заняття з творчим осмисленням проблематики курсу. За їх підсумками здійснюється:

 • підготовка публікацій, доповідей на конференції, науково-методичні семінари кафедри;
 • виконання індивідуальних завдань, пов’язаних із розробкою кафедральних науково-дослідних тем.

Для студентів викладачі проводять групові та індивідуальні консультації.

Для своєчасного виконання завдань студент повинен планувати самостійну роботу, визначити термін збору інформації, її обробки, аналізу та оформлення результатів своєї роботи.

Ефективність самостійної роботи студентів досягається за допомогою реалізації принципів наукової організації праці, вміння здійснювати пошук необхідної інформації в каталогах бібліотек, через мережу Інтернет, на підприємствах торгівлі, а також за допомогою використання різних методів проведення наукових досліджень.

Результати самостійної роботи оцінюються і враховуються викладачем при поточній та семестровій атестації успішності студентів.

Контроль самостійної роботи здійснюється як під час аудиторних занять, так і в поза аудиторний час відповідно до плану-графіку, складеного викладачем і завчасно доведеного до відома студентів.

При виконанні письмових завдань враховуються:

 • повнота розкриття питання;
 • цілісність, системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки;
 • акуратність оформлення роботи;
 • підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних технічних засобів (плівок, слайдів, схем тощо).

 

Перелік питань для самостійної роботи

 

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку

1. Визначте поняття сталого розвитку.

2. Означте принципи концепції сталого розвитку.

3. Сформулюйте економічну, соціальну та екологічну складові сталого розвитку.

4. Чому у концепції сталого розвитку такою важливою є екологічна складова?

5. Визначте поняття соціальної відповідальності.

6. Які основні міжнародні стандарти лежать в основі поняття соціальної відповідальності?

7. Визначте історичні аспекти соціальної відповідальності в світі та Україні.

8. Проаналізуйте поняття соціального партнерства.

9. Які інститути громадянського суспільства є задіяними в соціальному партнерстві?

10. В чому полягає дія механізму взаємодії держави та бізнесу?

11. В чому полягає дія механізму взаємодії держави та суспільства?

12. В чому полягає дія механізму взаємодії бізнесу та суспільства?

13. Що дає конкретній особі стале соціальне зростання?

14. Чому соціальні чинники так потужно впливають на економічну діяльність підприємства?

 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства

1. Які об’єднання, організації або особи належать до основних економічних агентів соціальної відповідальності?

2. На яких принципах заснована взаємодія економічних агентів соціальної відповідальності?

3. Проаналізуйте взаємодію підприємства з закордонними партнерами на засадах соціальної відповідальності.

4. Розберіть значимість законів України з ефективного співробітництва громадських об’єднань та органів влади.

5. В чому ви визначаєте прозорість та відкритість сучасної соціальної політики в Україні.

6. Які напрями вітчизняної державної соціальної політики Ви б додали?

7. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності держави?

8. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності держави в Україні.

9. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності бізнесу?

10. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

11. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності громади?

12. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності громади в Україні.

13. В чому полягає соціально відповідальне громадянство?

14. Можна лі сформулювати поняття соціально відповідального громадянства в Україні? Обґрунтуйте відповідь

 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю

1. В чому полягають функціональні обов’язки, права і відповідальність на підприємстві с позиції соціальної відповідальності?

2. Чим відрізняються функціональні обов’язки, права і відповідальність на підприємстві, яке приймає концепцію соціальної відповідальності та на підприємстві, яке не враховує в своєї господарчої діяльності соціальну відповідальність?

3. Чи є якісь привілеї на соціально відповідальному підприємстві для найманих працівників? Якщо є, то в чому вони полягають?

4. На яких принципах створюється система оптимального розподілу функціональних обов’язків, прав і відповідальності на соціально відповідальному підприємстві?

5. Яким чином і хто може оцінити результативність втілення концепції соціальної відповідальності на підприємстві?

6. Як впливає втілення концепції соціальної відповідальності на підприємстві на умови праці найманих співробітників?

7. Чим пояснюється позитивний вплив втілення програм соціального інвестування на соціально відповідальному підприємстві?

8. Наскільки довгим та трудомістким є процес інтеграції соціальної відповідальності у у функції структурних підрозділів підприємства?

9. Чи обов'язково підприємству вдосконалювати практики соціальної відповідальності на підприємстві?

10. Хто і як контролює реалізацію соціальних програм на підприємстві?

11. Чи є потреби в навчанні співробітників у разі втілення концепції соціальної відповідальності?

12. Хто займається та за які кошти проходить навчання співробітників у разі втілення концепції соціальної відповідальності?

13. Яким чином проводяться розрахунки корисності від навчання співробітників у разі втілення концепції соціальної відповідальності?

 

Тема 4. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності.

1. В чому полягає корисність найманих працівників?

2. Як максимізувати корисність найманих працівників, втілюючи соціальну відповідальність на підприємстві?

3. До яких методів звертаються менеджери з соціальної відповідальності і на підприємстві для збалансування інтересів роботодавців та найманих працівників? Поясніть дію цих методів на прикладах.

4. Що ви знаєте при міжнародні документи, що стосуються встановлення прав людини?

5. Які з міжнародних документів з питання 4 безпосередньо стосуються найманих працівників?

6. Поясніть роль департаменту людськими ресурсами в інтегруванні соціальної відповідальності в організацію.

7. Наведіть Закони України щодо професійних спілок.

8. Як Закони України щодо професійних спілок пов'язано з соціальної відповідальністю на підприємстві?

9. Розкажіть про дію принципів Саллівана.

10. Поясніть виникнення економічного ефекту від партнерських відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

11. Що, по-вашому, означає поняття "соціально відповідальний роботодавець"?

12. В чому полягає моніторинг лояльності найманих працівників? З якою періодичністю він проводиться?

13. По-вашому, в чому корисність проведення тренінгів на робочому місці?

14. Як змінюються зобов’язання співробітників у разі втілення на підприємстві концепції соціальної відповідальності?

15. З чого складається поняття етики бізнесу та як воно співвідноситься з концепцією соціальної відповідальності?

 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності.

1. Виділіть основні групи заінтересованих сторін на підприємстві.

2. Дайте характеристику основному міжнародному стандарту, що визначає правила і принципи роботи зі стейкхолдерами.

3. Перечисліть основні завдання аналізу стейкхолдерів.

4. На яких принципах будується "матриця стейкхолдерів"?

5. За допомогою яких засобів наочно відображаються різні відносини зі стейкхолдерами?

6. Визначте організацію процесу комунікації щодо соціальних та екологічних проблем.

7. Визначте поняття діалогу за стейкхолдерами та наведіть приклади використання цього інструменту.

8. Наведіть індикатори необхідності діалогу зі стейкхолдерами.

9. Наведіть принципи, за якими формується державна соціально-екологічно-економічна політика.

10. Які проблеми реалізації державної економічної політики найбільше впливають на соціальну відповідальність держави?

11. Чи відписує принципам соціальної відповідальності втручання влади в діяльність компаній? Поясніть відповідь за допомогою прикладів.

12. З чого складаються основні конфлікти суспільства і бізнесу? Як їх вирішувати? Хто цим займається та чиї інтереси є найбільш важливими?

13. Поясніть поняття лобізму. Наведіть приклади.

 

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності

1. Дайте характеристику міжнародним стандартам із навколишнього середовища.

2. Наведіть приклади с поясненнями щодо економічних прояв екологічних проблем.

3. В чому полягає міжнародний досвід впровадження принципів екологічної відповідальності економічних агентів?

4. Як Україна вирішує екологічні проблеми на своєї території? Наведіть приклади.

5. Як пов’язані між собою соціальна відповідальність та захист довкілля?

6. Чому вирішення екологічних питань є першорядним? Наведіть приклади і аргументуйте відповідь.

7. Визначить основні принципи і напрямки соціальної відповідальності у сфері захисту довкілля.

8. Наведіть основні програми з контролю забруднення та захисту довкілля.

9. Дайте визначення основним міжнародним документам щодо навколишнього середовища.

10. Дайте характеристику стандартам екологічного менеджменту.

11. Визначить Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року.

12. Які основні принципи охорони навколишнього природного середовища ви знаєте?

13. Основні положення Водного кодексу України.

14. Основні положення Лісового кодексу України.

15. Основні положення Земельного кодексу України.

 

Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності

1. Розкрийте сутність соціальної відповідальності як фактору стійкого розвитку.

2. Яким чином соціальна відповідальність корпорації управляє ризиками?

3. Чому соціальна відповідальність є засобом підвищення ефективності управління?

4. Які дії по облагородженню територій допомагають налагодити діалог зі стейкхолдерами? З якими саме?

5. Наскільки ризикованими є довгострокові інвестиції в соціально-економічні проекти прилеглих територій?

6. З чого складається відповідальність за збереження довкілля?

7. В чому полягає відповідальність перед співробітниками? А іншими стейкхолдерами?

8. Визначте принципи взаємовигідного співробітництва.

9. Як створювати діалог з місцевими громадами?

10. Яким чином соціально відповідальна корпорація формує відносини з органами влади?

11. Яку участь у розробці соціальних програм приймає соціально відповідальна корпорація?

12. Як оцінити результативність соціального партнерства?

13. В чому полягає прозорість ведення бізнесу?

14. Поясніть поняття легітимності форм власності .

15. Наведіть ефективні форми взаємодії із зацікавленими сторонами й групами впливу.

 

Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності

1. Наведіть алгоритм моніторингу корпоративної соціальної відповідальності.

2. Визначить етапи розроблення бази власних стандартів.

3. Назвіть основні параметри корпоративної соціальної відповідальності.

4. Як проводиться популяризація досягнень в сфері соціальної відповідальності підприємства.

5. В чому в цілому полягає значення та зміст моніторингу соціальної відповідальності?

6. Дайте характеристику ключовим індикаторам поточного становища корпоративної соціальної відповідальності.

7. Визначте основні напрями корпоративної соціальної відповідальності.

8. З чого складається відповідальність кожного громадянина?

9. В чому перебуває відповідальна ділова практика?

10. Визначте поняття відповідальності перед громадою.

11. Як впроваджується трансляція корпоративної соціальної відповідальності на зовнішні зацікавлені сторони?

12. З чого складається комплексна система соціальної відповідальності?

13. Що таке експертне позиціювання?

 

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності

1. З чого складається бюджет програми соціальної відповідальності?

2. Наведіть відмінність оцінювання ефективності соціальної відповідальності від оцінювання ефективності фінансових проектів та інвестування.

3. Дайте характеристику волонтерським проектам та оцініть їх ефективність.

4. В чому в цілому полягає значення оцінювання ефективності соціальної відповідальності?

5. Наведіть основні індикатори оцінювання соціальної відповідальності.

6. Дайте характеристику системі управління та оцінки Лондонської бенчмаркетінгової групи (LBG).

7. Що розуміють під збалансованістю системи показників по соціальної відповідальності?

8. Як розрахувати соціальний ефект від інвестицій?

9. Що собою являє матриця показників при моніторінгу та оцінці соціальної відповідальності?

10. Наведіть етапи складення матриці показників при моніторінгу та оцінці соціальної відповідальності.

11. Як використовується досвід світових компаній з соціальної відповідальності в Україні?

 

Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні

1. Основні положення Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

2. Наведіть основні терміни і поняття, що використовуються у Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

3. Дайте характеристику проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

4. В чому полягають мета і завдання Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні?

5. Обґрунтуйте доцільність розроблення і реалізації Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду.

6. Проаналізуйте внутрішній контекст розвитку соціальної відповідальності в Україні.

7. Проаналізуйте зовнішній контекст розвитку соціальної відповідальності в Україні.

8. Дайте характеристику організаційним та нормативним умовам розвитку соціальної відповідальності в Україні.

9. Визначте розвиток можливостей та компетенцій бізнес-організацій для підтримки їх у реалізації соціальної відповідальності.

10. Позначте складові розвитку соціальної відповідальності в Україні.

11. Які очікуються результати реалізації Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні у короткостроковому (до трьох років з моменту затвердження Стратегії) періоді?

12. Які очікуються результати реалізації Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні у довгостроковому періоді?

13. Який термін виконання Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні? Чи корегувався він останнього часу?

 

6. Питання для підсумкового контролю

 з дисципліни «Соціальна відповідальність»

 1. Погляд на соціальну відповідальність в контексті  розвитку суспільства
 2. Поняття соціальної відповідальності, її внутрішні та зовнішні складові.
 3. Характеристика критичної концепції бізнесу і її соціального спрямування
 4. Еволюція історії соціальної відповідальності
 5. Моделі соціальної відповідальності
 6. Соціальна відповідальність в Україні та національна модель соціальної відповідальності
 7. Характеристика позитивної концепції бізнесу і її соціального спрямування
 8. Характеристика прагматичної концепції бізнесу і її соціального спрямування
 9. Поняття соціальної  відповідальності бізнесу
 10. Корпоративна соціальна відповідальність і  соціально-відповідальний бізнес
 11. Переваги соціальної-відповідальної політики підприємства
 12. Групи показників оцінки соціальної відповідальності
 13. Моніторинг соціальної відповідальності бізнесу
 14. Загальна характеристика соціальної відповідальності
 15. Характеристика основних видів етичних витрат в діяльності соціально-орієнтовної фірми
 16. Поняття, особливості та переваги соціального партнерства
 17. Міжнародні стандарти у сфері соціальної відповідальності
 18. Трансформація підходів до соціальної відповідальності за умов глобалізаційних процесів
 19. Екологічні проблеми як складова соціальної відповідальності
 20. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні

 

 

7. Список РЕКОМЕНДОВАНА літератури

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аверин А. Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия / А. Н. Аверин. – М. : Издательство "Альфа-Пресс", 2008. – 96 с.

2. Аверин А. Н. Социальная политика федеральных органов государственной власти / А. Н. Аверин. – М. : РАГС, 2010. – 128 с.

3. Валитов Ш. М. Взаимодействие власти и бизнеса. Сущность, новые формы и тенденции, социальная ответственность / Ш. М. Вали-тов, В. А. Мальгин. – М. : Экономика, 2009. – 207 с.

4. Кричевский Н. А. Корпоративная социальная ответственность / Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. – М. : "Дашков и Ко", 2007. –216 с.

5. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Гирик, О. Денис, О. Дубовик та ін. ; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. – К. : УБС НБУ, 2009. – 258 с.

6. Корпоративна соціальна відповідальність: модель і управлінські практики: підручник для ВУЗів / М. А. Саприкіна, М. А. Саєнсус, Г. А. Мі-сько та ні. –К. : Вид. "Фабований лист", 2011. – 690 с.

7 Лазаренко О. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності, посібник їз КСВ / О. Лазаренко, Р. Колиско, та ін. – К. : Видавництво "Енергія", 2008. – 96 с.

8. Основы социального государства : учебник для вузов / под общ. ред. д.э.н., проф. Н. Н. Гриценко, д.э.н., проф. А. А. Шулуса. – М. : Издательский дом "АТИСО", 2009. – 440 с.

9. Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность (Социальные инвестиции, партнерство и коммуникации)/ Г. Л. Тульчин-ский. – СПб. : Справочники Петербурга, 2006. – 415 с.

 

ДОДАТКОВА  ЛІТЕРАТУРА

10. Глобализация и социальная политика развитых стран / Сборник обзоров. – М. : РАН, 2008. – 280 с.

11. Коммуникативная культура. От коммуникативной компетентности к социальной ответственности / под ред. С. В. Титовой. – СПб. : Питер, 2009. – 176 с.

12. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография / под общ. ред. д.э.н., проф. И. Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М. А. Эскиндарова. – М. : КНОРУС, 2008. – 504 с.

13. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями : наукове видання / Г. В. Назарова. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2004. – 408 с.

14. Попов О. Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління : монографія / О. Є. Попов. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 390 с.

15. Попов О. Є. Розподіл та реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства : монографія / О. Є. Попов, А. М. Котов, Т. Г. Зайцева. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 360 с.

16. Социальная политика : учебник для вузов / под общей редакцией Н. А. Волгина. – М. : Экзамен, 2008. – 943 с.

17. Туркин С. Как выгодно быть добрым. Сделайте свой бизнес социально ответственным / С. Туркин. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 384 с.

18. Baker Mallen. Arguments against Corporate Social Responsibility. Business Respect. Retrieved on 2008-03-07.

19. Farnham Castle. Corporate Social Responsibility: New Fad or Necessity. Retrieved on 2008-03-07.

20. Jastram Sarah (2007). The Link Between Corporate Social Responsibility and Strategic Management. CIS Papers No.17. Centre of International Studies, Hamburg.

21. Richardson B. J. (2008). Socially Responsible Investment Law: Regulating the Unseen Polluters (Oxford University Press).

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

22. Всесвітня організація по стандартізації ISO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://isotc.iso.org/.

23. Глобальная инициатива по отчетности экологически ответственных экономик [Электронный ресурс]. – Режим доступа : /www.globalreporting.org.

24. Експертно-аналітичний портал, присвячений тематиці корпоративної соціальної відповідальності і стійкому розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.csr-review.net.

25. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua/.

26. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/nk.

27. Регіони України : статистичний щорічник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

28. Сайт Всемирного совета бизнеса по устойчивому развитию [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.globalcompact.org.

29. Статистична звітність емітентів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.smida.gov.ua/db/emitent.

30. Центр "розвиток соціальної відповідальності" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.csr.ukraine.org