Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Соціальна відповідальність КНЕУ

Задачі в розрізі тем з дисципліни «Соціальна відповідальність»

2. Соціальна відповідальність у сфері формування та розвитку персоналу

Завдання 1

Визначити необхідну кількість працівників для здійснення операцій з видачі та обслуговування платіжних карток за зарплатними проектами у банку на основі наступних вихідних даних:

Організаційно-управлінські види робіт

 Норма часу на виконання робіт/ операцій, хв.

1.

Укладення угоди за зарплатним проектом: проведення переговорів з клієнтом про умови обслуговування, навчання працівників бухгалтерії користуватись програмним забезпеченням для формування відомості щодо нарахування заробітної плати; навчання працівників організації користуватись картками

1800

2.

Оформлення документів установленого зразка на придбання картки, у тому числі введення у ПЗ „Трансмастер”, введення даних у ОДБ „ІСАОД”, видача картки з ПІН-конвертом клієнту та ін., на одну платіжну картку

20

3.

Операції з обслуговування індивідуальних карток (ведення карткових рахунків), у тому числі прийом заяви клієнта, блокування / розблокування карток, виготовлення дублікату, додаткової картки, встановлення ліміту по картці, роздрукування виписки по рахунку та ін., на одну платіжну картку в місяць

15

 

У наступному році планується укласти угоди за зарплатними проектами з трьома організаціями з чисельністю співробітників відповідно 1300 осіб, 980 осіб, 680 осіб. З першою організацією планується укласти договір – у березні, з другою – у квітні, з третьою – у червні. Обслуговування платіжних карток буде здійснюватись з наступного місяця після місяця укладання договору.

Кількість карткових рахунків, які обслуговувались за зарплатними проектами на кінець поточного року дорівнювала 9670.

Річний фонд часу одного працівника складає 1920 год.

Коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи дорівнює 1,2; коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, – 1,12; коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову – 1,1.

 

Завдання 2

Визначити річну економію заробітної плати після заміни програмного забезпечення у відділі надання кредитів юридичним та фізичним особам у банку, якщо місячна норма1:

 • надання кредитів юридичним особам (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 11 до 13 договорів на одного працівника;
 • супроводження кредитів юридичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 20 до 25 договорів на супроводженні на одного працівника;
 • надання кредитів фізичним особам: АВТО у кредит; Житло в кредит; кредит на споживчі цілі (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 36 до 44 договорів на одного працівника;
 • супроводження кредитів фізичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 212 до 230 договорів на супроводженні на одного працівника.

1В нормах враховані затрати часу, пов’язані з організаційно-технічним обслуговуванням робочого місця, перерв на відпочинок і особисті потреби, а також невиходи працівників, що враховують їх відсутність з поважних причин (час чергової щорічної основної та додаткової відпустки, навчальної відпустки, хвороби тощо)

 

Середньомісячна кількість кредитів, які надаються юридичним особам, дорівнює – 11; фізичним особам – 24; кількість кредитних договорів юридичних осіб, які перебувають у супроводженні, – 210; фізичних осіб – 1236.

Середньомісячна заробітна плата співробітників відділу складає 3500 грн.

 

Завдання 3

На основі вихідних даних розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу.

 

Організаційно-управлінські види робіт

Кількість дій по виконанню виду робіт (за рік)

Час, необхідний для виконання дії (годин)

1.

Розрахунок грошової готівки

520

1

2.

Облік доходів та витрат підприємства

3000

0,5

3.

Розрахунок зведеного фінансового балансу

300

3

Річний фонд часу одного співробітника згідно з контрактом - 1920 годин;

 • коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи, - 1,3;
 • коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, - 1,12;
 • коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову - 1,1.

 

Завдання 4

У товаристві ТД «Техносила» 8 продавців-консультантів взяли участь у тренінгу з техніки збільшення продажу. Вартість програми навчання у розрахунку на одного працівника становить 1900 грн.

Розрахувати ефект, який принесла програма навчання за два місяці, якщо:

 • упродовж першого місяця збільшились обсяги особистого продажу у 7 продавців-консультантів:

 

збільшення обсягу особистого продажу

кількість осіб

4%

1

8%

2

14%

2

19%

1

23%

1

 

 • упродовж другого місяця  із 7 подавців-консультантів, у яких спостерігалося збільшення обсягів особистого продажу у першому місяці, у однієї особи обсяги особистого продажу повернулися до рівня, який мав місце до проходження тренінгу, у 2 осіб – залишились такими ж, як і в першому місяці після навчання, і у 4 осіб – збільшилися порівняно з попереднім місяцем:

 

Продавці-консуль-танти

збільшення обсягу особистого продажу у першому місяці, %

обсяги особистого продажу у другому місяці

повернулись до рівня, який мав місце до проходження тренінгу

залишились такими ж, як і в першому місяці після навчання

збільшились порівняно з попереднім місяцем

на 3 в.п.

на 4 в.п.

на 8 в.п.

1

4

+

-

-

-

-

2

8

-

+

-

-

-

3

8

-

-

+

-

-

4

14

-

-

-

-

+

5

14

-

+

-

-

-

6

19

-

-

-

-

+

7

23

-

-

-

+

-

 

 

 • кожен відсоток збільшення обсягів особистого продажу дає товариству прибуток у середньому 90 грн.

 

Завдання 5

В організації планується використати програму підготовки управлінського персоналу. Вартість програми підготовки у розрахунку на одного працівника дорівнює 900 грн. Програмою планується охопити 20 керівників організації. Вартісна оцінка відмінності результативності праці кращих і середніх працівників становить 15000 грн. за рік на особу. Ефект підготовки складатиме 3/4 цієї величини і матиме місце упродовж двох років.

У зв’язку із запровадженням в цеху машинобудівного заводу цієї ж організації нової прогресивної технології виробництва відділ розвитку персоналу організував у навчальному центрі підвищення кваліфікації за погодженою програмою навчання 30 робітників. Середня річна продуктивність праці робітника цеху, який не пройшов підвищення кваліфікації за програмою навчання становить 50 тис. грн. Водночас середня річна продуктивність праці робітника, який пройшов підвищення кваліфікації становить 60 тис. грн. Рентабельність реалізованої продукції дорівнює 15%. Витрати заводу на підвищення кваліфікації за програмою навчання в розрахунку на одного робітника дорівнюють 900 грн.

1.Оцінити ефект впливу запланованої програми підготовки на підвищення результативності праці управлінського персоналу.

2.Визначити економічний ефект від підвищення кваліфікації робітників цеху за програмою навчання.

 

3. Соціальна відповідальність у сфері компенсаційної політики

 

 1. Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.

У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3% проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5%.

Премія за показниками підвищення продуктивності праці й підвищення прибутковості однієї акції виплачується за кожен відсоток покращення показників.

Фонд оплати праці керівників, професіоналів і фахівців за посадовими окладами складає 48000 грн. На поточне преміювання заплановано 30% фонду оплати праці за посадовими окладами.

 

2. На державному підприємстві „Укртехпрогрес” обрано два критерії для розподілу акцій між співробітниками: середньорічна заробітна плата за останні 10 років і стаж роботи на підприємстві. Заплановано випустити 43700 акцій з номінальною вартістю у 1500 грн. Розподілити акції між співробітниками підприємства за даними, поданими у таблиці.

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові працівника

Середньорічна заробітна плата за останні 10 років, грн.

Стаж роботи на підприємстві, років

1

Ковтуненко А.О.

29091,2

13

2

Волошенко А.М.

27268,8

17

3

Коваленко М.Д.

25446,4

14

4

Романюк В.П.

23743,6

19

 

ін.

 

 

 

Усього по підприємству

1042100,0

1156

 

У таблиці подано дані про середньорічну заробітну плату за останні 10 років та  стаж роботи на підприємстві лише по восьми працівниках і дані по підприємству. Дані для решти працівників не наводяться.

 

3. Визначити за системою Скенлона суму, яка підлягає розподілу між співробітниками компанії, якщо запланований і фактичний обсяги реалізованої продукції у звітному році відповідно дорівнюють 2812 тис. ум. од. і 3565 тис. ум. од.; запланований і фактичний фонди оплати праці - відповідно 731 тис. ум. од. і 715 тис. ум. од.

4. Соціальна відповідальність у сфері кадрової безпеки

 

№ 1.

Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується такими даними:

а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2705 осіб;

б) прийнято на роботу упродовж року за джерелами:

 • випускники вищих навчальних закладів – 53 особи;
 • переведення з інших організацій – 4 особи;
 • за направленням органів працевлаштування – 29 осіб;
 • прийняті самою організацією – 249 осіб;

в) звільнилось упродовж року:

 • завершення терміну дії трудового договору – 12 осіб;
 • у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до навчальних закладів – 22 особи;
 • за власним бажанням без поважних причин – 233 особи;
 • за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб.

З усіх осіб, що звільнилися – 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року;

г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2748 осіб.

 

№2
 Організація, де середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становила 360 осіб, працювала з двома вихідними днями на тиждень та десятьма святковими днями на рік.

За даними загального балансу робочого часу працівників організації за рік встановлено такі витрати та втрати робочого часу (у людино-днях):

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 918,

у тому числі без відвідування лікаря − 120;

− простої − 85,

у тому числі з причини порушення трудової дисципліни − 55;

− прогули − 40;

− неявки з дозволу адміністрації − 150.

Розрахувати показник (коефіцієнт) абсентеїзму в організації за звітний період та можливе підвищення продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу, пов’язаних з абсентеїзмом. Запропонувати заходи зниження абсентеїзму в організації.

 

 

№3

 За звітними даними підприємства за рік встановлено:

− середньооблікова чисельність основних робітників − 195 осіб;

− неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю − 390 людино-днів,

у тому числі без відвідування лікаря − 50 людино-днів;

− простої − 25 людино-днів,

у тому числі з причин порушення трудової дисципліни − 10;

− прогули − 20 людино-днів;

− неявки з дозволу адміністрації − 85 людино-днів,

− реалізована продукція підприємства за рік − 5200 тис. грн., чистий прибуток − 680 тис. грн.;

− ефективний фонд робочого часу одного робітника – 212 днів.

Використовуючи наведені дані про виробниче підприємство, визначити недоотримані обсяги реалізованої продукції та прибутку в результаті неявок на роботу, у тому числі в результаті неявок на роботу з різних неповажних причин.