Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі

Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

« 29 »       січня       2019 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі»

 

рівень вищої освіти

        другий   (магістерський )

 

 

галузь знань                                    05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність                                  051  Економіка

освітня программа/

спеціалізація                                    Соціально-економічна статистика

тип  дисципліни

  вибіркова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

______________ І.Г. Манцуров

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

Розробник:

Іщук  Ярослава Володимирівна, доцент кафедри статистики, к.е.н, , доцент

yaroslava.ischuk@gmail.com

 

Форма навчання —

 

денна, заочна

        

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

       

Мова(и) викладання

українська        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Я.В. Іщук  2018

© КНЕУ, 2018

 

 

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

5

Тема 1. Економічна сутність антикризової економічної політики (АЕП) в глобальному конкурентному середовищі.

5

Тема 2. Основні напрями АЕП

5

Тема 3. Інформаційне забезпечення статистичної оцінки АЕП.

 

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

5

Тема 4. Система статистичних показників передкризового і кризового стану економіки

5

Тема 5. Прогнозування впливу заходів антикризової політики держави на стан економіки

5

Тема 6. Статистичне дослідження ефективності проведення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі

 

6

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

6

            2.1. Карта навчальної роботи студента

6

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

7

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

8

            3.1. Карта навчальної роботи студента

8

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

10

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

10

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

           5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

           5.2. Зразок модульного завдання

11

 

11

11

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

12

            6.1.      Основна література  

12

            6.2.      Додаткова література  

12

 

 

 

 ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань  05 «Соціальні і поведінкові науки»  спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації  Соціально-економічна статистика

Анотація навчальної дисципліни:

Посилення процесів глобалізації та фінансової інтеграції в сучасному світі потенційно підвищують ймовірність виникнення та розповсюдження кризових явищ, зумовлюють появу нових викликів та загроз як на рівні національних економік, так і в окремих галузях. За таких обставин актуалізується завдання розробки статистичного забезпечення ефективних управлінських рішень та формування системи заходів антикризового управління в економічні політиці держави.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського і магістерського рівня освіти: економічна теорія, фінанси, статистика, макроекономічна статистика, бізнес-статистика, статистика ринків, глобальна економіка, статистика людського розвитку, статистика національної безпеки

Метою вивчення  дисципліни «Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі» – навчальної дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо статистичної оцінки передкризових і кризових явищ економіки, побудови статистичного забезпечення дослідження ефективності антикризової економічної політики в глобальному середовищі. 

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології статистичного забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні навчитися здійснювати організацію та проведення статистичного спостереження про стан та тенденції соціально-економічного розвитку на макрорівні з використанням світових статистичних технологій, будувати системи статистичних показників передкризового і кризового стану економіки, надавати узагальнену оцінку ефективності проведення антикризової економічної політики на кожному етапі її проведення.

Предметом дисципліни є методологічні засади статистичного забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

основні причини виникнення та розвитку економічних криз; методи державного антикризового регулювання; основні напрямки державних антикризових програм; методику визначення стійкості економіки стосовно внутрішніх та зовнішніх криз; сучасні інформаційні технології збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації; основні принципи статистичної інформації, а саме, вірогідність, повноту (за обсягом та суттю) об’єктивність, оперативність, своєчасність та порівнянність за часом та у просторі відповідно до вимог і рекомендацій міжнародних статистичних організацій.

Уміння:

організовувати статистичні спостереження за соціально-економічними явищами і процесами відповідно до міжнародних рекомендацій та стандартів; формувати систему статистичних індикаторів передкризового і кризового стану економіки; адаптувати СНР як інформаційну базу статистичного аналізу ефективності антикризової економічної політики; аналізувати стан і тенденції зміни основних економічних показників, які характеризують причини виникнення криз; здійснювати моніторинг та контроль виконання програм антикризової економічної політики з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам та вимогам; здійснювати прогнозування економічної ситуації в результаті проведення державних антикризових заходів, оцінювати ефективність антикризової державної політики в глобальному конкурентному середовищі.

 1. Комунікація:

     здатність майбутнього фахівця до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій  є інтегральною характеристикою особистості, що охоплює наявність професійно орієнтованих знань про комунікаційні технології, особливості ділової поведінки, усвідомлену мотивацію до комунікаційної діяльності, спектру умінь та навичок спілкування, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу у процесі документального забезпечення управлінської діяльності, особистісних якостей, що забезпечать успішну побудову кар’єри та конкурентоспроможність фахівця.

 1. Автономність та відповідальність:

     продемонструвати розуміння особистої відповідальності за економічні розрахунки, професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємств, установ, корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремих  складових.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Змістовний модуль 1

Тема 1.  Економічна сутність антикризової економічної політики (АЕП) в глобальному конкурентному середовищі.

Предмет, зміст та задачі навчальної дисципліни в системі економічних знань. Сутність поняття «економічна криза». Основні теорії економічних криз. Закономірності економічних криз. Зовнішні і внутрішні причини економічних криз. Особливості економічних криз в Україні. Антикризова політика держави. Функції АЕП. Етапи реалізації стратегії АЕП.

Тема 2. Основні напрями АЕП.

Принципи АЕП.  Проблеми АЕП. Пріоритетні засоби АЕП.  Основні напрями короткострокового стабілізаційного періоду. Основні напрями середньострокового стабілізаційного періоду. Основні напрями довгострокового стабілізаційного періоду.

Тема 3.  Інформаційне забезпечення статистичної оцінки АЕП.

Поняття і види статистичної інформації. Сутність поняття «інформаційне забезпечення». Принципи побудови інформаційного забезпечення. Методи забезпечення достовірності інформації. Джерела надходження інформації.

 

Змістовний модуль 2

Тема 4. Система статистичних показників передкризового і кризового стану економіки.

            Спеціальні і часткові показники передкризового і кризового стану економіки. Формування факторних навантажень кожного з показників. Порогові (критичні) значення показників. Побудова інтегрального показника як індикатора виникнення кризового стану в економіці.

Тема 5. Прогнозування впливу заходів антикризової політики держави на стан економіки.

            Антикризові заходи бюджетно-податкової політики держави. Вплив заходів грошово-кредитної політики. Підтримка реального сектору економіки. Вдосконалення організаційних структур державного управління. Зниження напруженості на ринку праці. Заходи щодо соціального захисту населення. Підтримка внутрішнього попиту.

 

Тема 6. Статистичне дослідження ефективності проведення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі.

            Конкурентоздатність країни як індикатор ефективності антикризової економічної політики. Конкурентоздатність національної економіки і місце країни в глобальному середовищі. Багатовимірна статистична оцінка конкурентоздатності країни. Система міжнародних рейтингових оцінок конкурентоздатності країн. Індекс конкурентоспроможності зростання. Індекс глобальної конкурентоспроможності. Індекс конкурентоспроможності бізнесу. Україна в системі міжнародних рейтингових оцінок конкурентоспроможності національних економік.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової)  "Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі "

для студентів спеціальності (спеціалізації)__ Соціально-економічна статистика

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1-2

Практичне заняття 1-2. Економічна сутність антикризової економічної політики (АЕП) в глобальному конкурентному середовищі

8

3-4

Практичне заняття 3-4. Основні напрями АЕП 

10

5-6

Практичне заняття 5-6.   Інформаційне забезпечення статистичної оцінки АЕП

10

7

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль №2

8-9

Практичне заняття 8-9.  Система статистичних показників передкризового і кризового стану економіки

10

10-12

Практичне заняття 10-12. Прогнозування впливу заходів антикризової політики держави на стан економіки

10

13-15

Практичне заняття  13-15. Статистичне дослідження ефективності проведення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі

12

16

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

60

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

2. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни

10

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

4. Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Іщук Ярослава Володимирівна, доцент, к.е.н. yaroslava.ischuk@gmail.com

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд.412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою дисципліни «Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (10 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (8 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (6 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Статистичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі»

для студентів спеціальності (спеціалізації)__ Соціально-економічна статистика

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Контактне заняття 1. Економічна сутність антикризової економічної політики (АЕП) в глобальному конкурентному середовищі

4

2.

Контактне заняття 2. Економічна сутність антикризової економічної політики (АЕП) в глобальному конкурентному середовищі

4

3.

Контактне заняття 3.  Основні напрями АЕП 

4

4.

Контактне заняття  4. Основні напрями АЕП 

4

5.

Контактне заняття  5.  Інформаційне забезпечення статистичної оцінки АЕП

4

6.

Контактне заняття  6.  Інформаційне забезпечення статистичної оцінки АЕП

 

3

7.

Контактне заняття  7.  Система статистичних показників передкризового і кризового стану економіки

3

8.

Контактне заняття  8. .  Система статистичних показників передкризового і кризового стану економіки

3

9.

Контактне заняття  9. Прогнозування впливу заходів антикризової політики держави на стан економіки

3

10.

 

Контактне заняття  10. Прогнозування впливу заходів антикризової політики держави на стан економіки

4

11.

Контактне заняття  11. Статистичне дослідження ефективності проведення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі

4

12-13.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

(письмова або електронна)

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

40

За виконання індивідуальних робіт  за вибором

1 Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

3.Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • розв’язок задач на контактних заняттях  -  40 балів;
 • результати виконання контрольної (модульної) роботи – 10 балів;
 • за результати «Розрахункової роботи  фахового спрямування» та індивідуального завдання - 40 балів;
 • за результати виконання і захист індивідуальної роботи за вибором  - 10 балів.

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми дисципліни  до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • підготовка презентації індивідуального завдання.

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання залучаються кілька студентів (2-3 особи).

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань

(2 * 20) використовують такі критерії:

 • «відмінно»  (20 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою дисципліни; обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • «добре» (16 балів) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою  дисципліни  містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • «задовільно» (12 балів) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою дисципліни здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

Підсумкове оцінювання знань здійснюється на основі оцінювання поточної успішності студентів у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі, на заочній формі навчання – за розкладом сесії.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку "не зараховано" з даної дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка у формі  заліку формується як сума балів за виконання завдань поточного контролю знань, вказаних в  карті самостійної роботи студентів денної форми навчання:

 • за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;
 • за виконання модульних  контрольних робіт;
 • за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю:

Зараховано – від 60 до 100 балів;

Не зараховано – від 0 до 60 балів.

 

5.2. Зразок модульного завдання

Зразок модульного завдання

 1. Предмет і завдання статистичного забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі
 2. Причини виникнення економічних криз
 3. Макроекономічні показники оцінювання кризових ситуацій
 4. Прогнозування наслідків проведення антикризових заходів в грошово-кредитній сфері.
 5. Побудова інтегрального показника конкурентоспроможності

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основні джерела

 1. Балдин К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень. – М.: издательско-торговая корпорация «Дашко и Ко», 2007 – 280 с.
 2. Беляев А.А., Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник, 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 311 с.
 3. Економічна статистика: підручник: у 2 ч. – Ч.1. Макроекономічна статистика/ за наук. Ред.. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. – 325 с.
 4. Карпенко О.А. Основи антикризового управління: навч. –метод. посібник- К.: НАДУ, 2006 р.
 5. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: Монографія. . – К.: КНЕУ, 2006. – 392 с.
 6. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник/ А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
 7. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2004 р., - 212 с.

7.2. Додаткові джерела

 1. Державна служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Європейська служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
 3. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач,
  А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —
  2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. 
 4. Чекотовський Е.В. Графіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакета EXCEL 5.0.: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1997
 5. StatSoft [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://statsoft.ru/