Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИКА

_______________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

 

 

 

 

методичні рекомендації

до виконання курсової роботи за спеціалізацією

 

підготовки бакалаврів

 

зі спеціальності 051 «Економіка»

ОПП «Бізнес-статистика і аналітика»

_______________________________________________________________________________

(шифр і  назва спеціальності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

кафедрою статистики та економічного прогнозування

протокол № 6 від 09.01.2018 р.

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Підсумковим етапом вивчення дисциплін «Статистика» та «Статистика ІІ» є написання курсової роботи за спеціалізацією.

При формуванні компетентностей бакалавра з освітньо-професійної програми «Бізнес-статистика і аналітика» використовується системний підхід, що ставить задачу відбиття загального розуміння змісту кваліфікаційного рівня освіти в термінах компетенцій та результатах освіти за певними темами дисциплінами.

Студенти, що вивчають дисципліни «Статистика» та «Статистика ІІ» орієнтовані на аналітичну роботу. Система аналітичних компетентностей передбачає підготовку студентів до роботи в таких ключових сферах зайнятості як бізнес та державне управління, виробітку в них здатності адаптуватися до нового середовища.

Вивчаючи дисципліни «Статистика» та «Статистика ІІ» студент повинен оволодіти наступними компетентностями зі спеціалізації:

володіти теоретичними знаннями в галузі статистики, як науки, що пізнає масові процеси та явища;

організовувати та проводити статистичні спостереження й формувати інформаційну базу статистичного дослідження;

аналізувати ряди розподілу статистичних величин;

формувати однорідні групи об’єктів та виявляти зв'язок між статистичними показниками;

визначати тенденції розвитку об'єктів статистичного дослідження;

аналізувати та виявляти чинники, що впливають на зміну показників за допомогою індексного методу.

Таким чином, основною метою курсової роботи є:

поглиблення, систематизація й інтеграція теоретичних знань й практичних навичок з використання статистичних методів обробки й аналізу інформації;

розвиток вмінь критично оцінювати й узагальнювати теоретичні положення;

застосування отриманих знань при вирішенні прикладних задач;

презентація навичок публічної дискусії й захисту отриманих результатів проведеного аналізу.

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

 

Курсова робота складається з титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Зразок оформлення титульної сторінки наводиться нижче.

Зміст повинен відтворювати назви розділів, параграфів, які розкривають тему курсової роботи, із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми курсової роботи, вказується мета, основні завдання, що будують вирішуватися.

Основна частина курсової роботи містить 3 розділи.

1 розділ «Побудова та аналіз ряду розподілу». Даний розділ містить підрозділи, в яких проводиться групування статистичної інформації, розрахунок відносних величин, аналіз отриманого в результаті ряду розподілу за допомогою характеристик центру розподілу, показників варіації.

Даний розділ складається з:

 1. групування та графічного зображення даних. Студент повинен визначити кількість груп та ширину інтервалу, побудувати комбінаційне та аналітичне групування, самостійно вибрати тип графіку для зображення статистичної інформації;
 2. аналізу отриманого варіаційного ряду розподілу за допомогою методів описової статистики. Студент повинен проаналізувати отримані результати та зробити висновки;
 3. дисперсійного аналізу ряду розподілу. Студент повинен показати вміння користуватися правилом додавання дисперсій та формувати економічні висновки щодо використання на практиці окремих складових загальної дисперсії.

Об'єктом дослідження є статистичні закономірності економічних, соціальних та демографічних явищ. Інформацію для аналізу студент обирає самостійно, використовуючи дані сайту Державної служби статистики України.

 

2 розділ «Аналіз динамічного ряду та визначення тенденцій його розвитку». Даний розділ містить підрозділи, в яких проводиться кореляційно-регресійний аналіз, виявляється тенденція розвитку соціально-економічного явища.

Даний розділ складається з:

 1. побудови простої однофакторної лінійної регресійної моделі. Студент повинен побудувати лінійну економетричну модель і визначити всі її характеристики, тобто знайти параметри моделі за допомогою МНК, середні квадратичні відхилення параметрів, дисперсію й середньоквадратичне відхилення помилок, коефіцієнти кореляції та детермінації; перевірити статистичну значущість параметрів моделі й коефіцієнта парної кореляції, перевірити значущість моделі з використанням критерію Фішера; визначити прогнозне значення залежного показника і його довірчі інтервали; побудувати графік функції з довірчими інтервалами.
 2. побудови множинної лінійної економетричної моделі. Студент повинен побудувати лінійну багатофакторну модель, визначити всі характеристики моделі (параметри за допомогою МНК, середньоквадратичне відхилення за параметрами, дисперсію й середньоквадратичне відхилення помилок, коефіцієнти множинної кореляції); перевірити модель на мультиколінеарність; перевірити статистичну значущість параметрів моделі і коефіцієнта множинної кореляції, перевірити значущість моделі за допомогою критерію Фішера; розрахувати результати за критерієм Дарбіна-Уотсона, зробити висновки щодо наявності автокореляції; знайти прогнозне значення залежного показника і визначити його довірчі інтервали.
 3. розкладання динамічного ряду на складові: тренд, сезонну та випадкову. Студент повинен здійснити перевірку основних статистичних гіпотез щодо наявності складових часового ряду та зробити відповідні висновки.

Об'єктом дослідження є часові ряди соціально-економічних процесів. Інформацію для аналізу студент обирає самостійно, використовуючи дані сайту Державної служби статистики України.

 

3 розділ «Динамічний індексний аналіз». Даний розділ містить підрозділи, в яких проводиться індексний факторний аналіз та будуються мультиплікативна і адитивна моделі.

Даний розділ складається з:

 1. Побудови індивідуальних та загальних індексів.

Для району 1 (за трьома видами продукції разом) за допомогою загальних та індивідуальних індексів визначити як змінилися ціни на продукцію, кількість проданої продукції, товарообіг мінімаркетів даного району. Показати взаємозв’язок між розрахованими індексами за допомогою мультиплікативної та адитивної моделей. Зробити аргументований висновок щодо динаміки розрахованих показників.

 1. Побудови індексів середніх величин.

Для двох районів разом (тільки для одного виду продукції (див. за варіантами)) проаналізувати як змінилася середня ціна на вказаний вид продукції за допомогою системи індексів середніх цін. Показати взаємозв’язок між розрахованими індексами та пояснити їх економічну сутність. Визначити загальну абсолютну зміну середньої ціни у 2 кварталі порівняно з першим та розкласти її за факторами: за рахунок зміни рівня цін та за рахунок зміни структури продажу аналізує мого виду продукції. Пояснити отримані результати розрахунків.

 

Для виконання даного розділу студент обирає номер варіанта згідно його номера у списку групи.

Вихідна інформація для виконання третього розділу курсової роботи наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

 

Дані щодо продажу мінімаркетами продукції у різних районах міста

 

Продукція

Ціна за одиницю, грн..

Кількість проданої продукції, шт..

1 квартал

2 квартал

1 квартал

2 квартал

1 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

102

105

205

195

Б

56

51

380

423

В

26

30

510

490

Район 2

 

 

 

 

А

103

104

190

182

2 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

112

109

202

260

Б

51

48

365

420

В

22

26

477

316

Район 2

 

 

 

 

Б

50

53

360

365

3 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

99

103

198

182

Б

55

59

370

361

В

20

18

502

456

Район 2

 

 

 

 

В

22

19

490

480

4 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

99

109

188

182

Б

55

56

380

385

В

20

21

508

444

Район 2

 

 

 

 

А

90

95

210

230

5 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

120

110

170

220

Б

60

58

350

390

В

19

20

550

490

Район 2

 

 

 

 

Б

65

63

360

370

6 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

130

125

138

198

Б

50

56

339

264

В

20

21

613

511

Район 2

 

 

 

 

В

18

18

710

695

7 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

107

110

220

189

Б

46

44

490

550

В

18

20

720

680

Район 2

 

 

 

 

А

100

102

250

245

8 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

95

98

264

197

Б

48

50

360

294

В

26

25

448

640

Район 2

 

 

 

 

Б

50

52

325

296

9 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

89

92

360

294

Б

58

56

410

482

В

24

25

558

593

Район 2

 

 

 

 

В

20

21

650

685

10 варіант

Район 1

 

 

 

 

А

120

125

150

108

Б

44

46

513

461

В

16

19

891

550

Район 2

 

 

 

 

А

118

117

165

185

 

 

Стиль викладення курсової роботи – аналітично-дослідницький, з обов’язковим поясненням проведення розрахунків та інтерпретацією отриманих результатів.

 

У висновку робляться узагальнення щодо результатів дослідження, наведених в основній частини курсової роботи.

Список використаної літератури складається не менше, ніж з 10 джерел по статистичним методам обробки інформації. Література оформлюється за правилами: вказується прізвище автора, назва роботи, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо, інформація бралася із журналів, то вказують номер журналу, рік видання та сторінки, на яких розміщена стаття. Інформація з інтернету повинна містити назву публікації та електронну адресу.

Додатками можуть бути статистичні формуляри, інструкції до їх заповнення, матеріали статистичних та інших видань з даними, що використовувались в аналітичній частині роботи, таблиці з проміжними результатами обчислень. Додатки подають наприкінці курсової роботи у порядку посилання на них в основній частині роботи. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки.

 

3. ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

 

Зміст курсової роботи повинен складати 40-45 сторінок друкованого тексту.

 

Текст курсової роботи друкується 14 шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,3. Поля: зверху та знизу – 2 см, праворуч – 1 см, ліворуч – 3 см.

 

Назви розділів курсової роботи друкуються великими літерами, посередині листа. Назви підрозділів друкуються звичайними літерами, через рядок після назви розділу, з абзацного відступу.

Виділення напівжирним шрифтом в курсовій роботі не допускається, окрім назви таблиць та рисунків.

 

Рисунки, діаграми, графіки, схеми та інший ілюстрований матеріал подається безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Кожна ілюстрація повинна мати назву, яку вказують під графічним образом по центру, починаючи зі скорочення.

Назви рисунків розміщують після рисунку, наприклад:

 

Рис. 1.1. Динаміка чисельності населення

 

На весь ілюстрований матеріал повинні бути посилання у тексті.

 

Назву таблиці розміщують над таблицею, наприклад:

Таблиця 1.1

Структура населення країни

 

В разі надто громіздкої для одного аркуша таблиці, її можна продовжити на наступному аркуші. При цьому над завершальною частиною таблиці справа роблять напис: „Продовження табл. 1.1". Над останньою частиною таблиці робиться напис „Закінчення табл. 1.1". При цьому стовпчики таблиці нумеруються і на продовженні шапку таблиці можна не подавати, а лише нумерацію стовпців. Таблиця розміщується на відстані 1 рядка від тексту роботи, але не більше 10 мм.

 

Формули повинні мати нумерацію, яка вказується у дужках, наприклад:

 

                                                    (1.1)

 

Формули потрібно набирати у редакторі формул.

 

Нумерація формул проводиться наскрізно в межах кожного розділу арабськими цифрами в круглих дужках біля правого краю. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів наведених формул необхідно подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі.

 

Список використаних джерел оформляється українською та російською мовами в алфавітному порядку (за прізвищами авторів або заголовків праць) при наскрізному нумеруванні.

 

 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

 

Харківський національний економічний університет

ім. С. Кузнеця

 

Кафедра статистики та економічного прогнозування

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

за спеціалізацією

 

 

на тему:  «Використання статистичних методів в аналізі …»

(вказується соціально-економічне явище, яке обрав студент для аналізу в своїй курсовій роботі)

 

 

 

 

Студента (ки) 2 курсу

групи  ______________

освітньо-професійної програми

«Бізнес-статистика і аналітика»

Петрової І.М.

 

 

 

 

 

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Харків, 2018 рік

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Оцінюється курсова робота членами комісії після її захисту студентом у балах і за національною шкалою оцінок.

Загальна кількість балів включає:

оцінку змісту роботи (до 50 балів),

оцінку оформлення (до 10 балів),

оцінку захисту (до 40 балів).

При оцінюванні змісту курсової роботи враховується низка складових, зокрема:

до 10 балів – чіткість формулювання об’єкту і предмету дослідження;

до 10 балів - відповідність структурних розділів і параграфів роботи визначеній тематиці та вимогам до даного типу робіт;

до 10 балів - наявність посилань на джерела інформації та їх достатня кількість;

до 10 балів – коректність та повнота використання статистичного інструментарію;

до 10 балів – повнота та обґрунтованість економічних висновків за результатами проведеного дослідження.

При оцінюванні оформлення курсової роботи враховується низка складових, зокрема:

до 5 балів - відповідність вимогам щодо оформлення робіт;

до 5 балів - дотримання граматичних і стилістичних правил.

При оцінюванні захисту курсової роботи враховується низка складових, зокрема:

до 10 балів - вміння подавати результати власного дослідження, логічно структурувати доповідь;

до 10 балів – вміння відстоювати та обґрунтовувати власну точку зору;

до 10 балів – вміння чітко і правильно відповідати на запитання;

до 10 балів – своєчасність захисту курсової роботи.

 

Виконання курсової роботи оцінюється відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 5.1).

 

Таблиця 5.1

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

82 – 89

B

добре

74 – 81

C

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

E

35 – 59

FX

незадовільно

не зараховано

1 – 34

F

 

 

5. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

 1. Використання статистичних методів та моделей в аналізі фінансової сфери регіону.
 2. Використання статистичних методів та моделей в аналізі макроекономічних показників країни.
 3. Використання статистичних методів в аналізі сільського господарства регіону.
 4. Використання статистичних методів та моделей в аналізі показників культури та мистецтва.
 5. Використання статистичних методів та моделей в аналізі ринку праці країни.
 6. Використання статистичних методів та моделей в аналізі зовнішньоекономічної діяльності країни.
 7. Використання статистичних методів в аналізі соціального забезпечення населення країни.
 8. Використання статистичних методів в аналізі розвитку малого підприємництва регіону.
 9. Використання статистичних методів в аналізі охорони здоров’я населення країни.
 10. Використання статистичних методів в аналізі валового регіонального продукту.
 11. Використання статистичних методів та моделей в аналізі ринку освітніх послуг країни та її регіонів.
 12. Використання статистичних методів та моделей в аналізі науки та інновацій.
 13. Використання статистичних методів та моделей в аналізі ринку енергоресурсів країни.
 14. Використання статистичних методів в аналізі капітальних інвестицій України.
 15. Використання статистичних методів та моделей в аналізі демографічної ситуації в країні.
 16. Використання статистичних методів в аналізі соціального захисту населення країни.
 17. Використання статистичних методів в аналізі природного руху населення регіону.
 18. Використання статистичних методів в аналізі освіти за регіонами країни.
 19. Використання статистичних методів та моделей в аналізі цін і тарифів на товари та послуги.
 20. Використання статистичних методів та моделей в аналізі туристичної діяльності.
 21. Використання статистичних методів та моделей в аналізі національних рахунків.
 22. Використання статистичних методів та моделей в аналізі промислової галузі України.
 23. Використання статистичних методів та моделей в аналізі рослинництва та тваринництва за регіонами країни.
 24. Використання статистичних методів та моделей в аналізі ринку споживчих товарів.
 25. Використання статистичних методів та моделей в аналізі інвестицій та будівельної діяльності країни.
 26. Використання статистичних методів та моделей в аналізі житлового фонду регіону.
 27. Використання статистичних методів та моделей в аналізі виду економічної діяльності «Транспорт та зв'язок».
 28. Використання статистичних методів та моделей в аналізі внутрішньої торгівлі та товарних ринків.
 29. Використання статистичних методів та моделей в аналізі витрат та ресурсів домогосподарств.
 30. Використання статистичних методів та моделей в аналізі доходів населення регіону.

 

6. Рекомендована література

 

4.1. Основна

1. Горкавий В. К. Статистика: навч. посіб. - К. : Алерта, 2012. – 608 с.

2. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 256 с.

3. Мармоза А.Т. Теорія статистики. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392 с.

4. Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань): навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. – 448 с.

5. Петров Л. Ф. Методы динамического анализа экономики. - М. : Инфра-М, 2010. – 238 с.

6. Сивелькин В. А., Кузнецова В. Е. Статистический анализ структуры социально-экономических процессов и явлений: Учебное пособие. – Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2002. – 100 с.

7. Статистика: учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. - М. : Проспект, 2005. – 444 с.

8. Статистика: навчальний посібник / Під ред. О. В. Раєвнєвої. - Х.: ВД «Інжек», 2011. – 504 с.

9. Теория статистики: учебник/ Под ред. Р.А. Шмойловой. - М. : Финансы и статистика, 2000. – 558 с.

10. Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. / Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Качур та ін.; За заг. ред. Р.В.Фещура. – Львів: «Інтелект-Захід», 2003. – 576 с.

 

4.2. Додаткова

11. Бек В. Л. Теорія статистики: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ К.: ЦУЛ, 2003. – 286 с.

12. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. - К. : Либідь, 2004. – 320 с.

13. Гусаров В. М.  Статистика: учеб. пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 464 с.

14. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

15. Ефимова М. Р. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 336 c.

16. Лугінін О. Є. Статистика: підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 606 с.

17. Практикум по теории статистики: учеб. пособие для вузов/ Под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 414 с.

18. Статистика: учеб. пособие/ Под ред. В.Г. Ионина; Л.П. Харченко и др. М. : Инфра-М, 2001. – 384 с.

19. Щурик М. В. Статистика: навч. посіб. – [2-ге вид., оновл. і доп.]. - Львів : Магнолія 2006, 2009. – 546 с.

20. Уманець Т.В. Статистика: Навч. посіб./ Т.В.Уманець, Ю.Б.Пігарєв. – К.: Вікар, 2003. – 624 с.

 

4.3. Ресурси Інтернет

 1. Сайт Головного управління статистики в Харківській області. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/,http://uprstat. kharkov. ukrtel.net/.
 2.  Сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.