Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Кафедра обліку та інформаційних технологій у бізнесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТИ

з дисципліни “Статистика”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2018

 

1. Статистика – це:

a        наука, що вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку їхньою якісною стороною;

b       наука, що займається збором даних про основні фінансові показники підприємства (установ, організацій);

c        наука, що виявляє основні відхилення в показниках діяльності підприємств.

 

 1. Термін «статистика» у первинному значенні «державознавство» був використаний яким науковцем?
 2. Г. Ахенваль;
 3. Конринг;
 4. Шленцер;
 5. У. Петті.

 

 1. Статистичне спостереження:

а спланована, науково організована реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища;

 1. статистична обробка цифрових даних.

 

 1. Мета статистичного спостереження:
 2. збір статистичних даних;
 3. пізнавальна задача спостереження.

 

 1. Об’єкт спостереження може бути одночасно і одиницею спостереження:

а так;

 1. ні.

 

 1. Яка з розділів статистики розглядає загальні поняття, категорії, принципи і методи кількісного виміру соціальних явищ та процесів:

а економічна статистика;

 1. загальна статистика;
 2. соціально-економічна статистика.

 

 1. Яка з розділів статистики вивчає процеси суспільного виробництва, розподілу і споживання:

а соціально-економічна статистика;

 1. загальна статистика;
 2. економічна статистика.

 

 1. Яка з розділів статистики вивчає добробут, культуру народу, загальну відмінність груп народу:

а економічна статистика;

 1.   загальна статистика;

  c соціально-економічна статистика.

 

 1.  
 2. аналізом та синтезом;
 3. аналізом диференціації явищ;
 4. точним вимірюванням і кількісним описуванням масових явищ;
 5. контролем і плануванням;
 6. систематизацією та групуванням.

 

 1.      0.За допомогою якої функції статистики вивчаються кількісне співвідношення і взаємозв’язки, встановлюються закономірності розвитку:
 2.   пізнавальна;
 3. контрольна – організаційна;
 4. збиральна;

d аналітична.

 

 1.  
 2. пізнавальна;
 3. контрольна – організаційна;
 4. збиральна;

d керуюча.

 

12. Завданнями статистики є:

а реалізація державної політики в галузі статистики;

 1. збирання, розробка, узагальнення даних;
 2. всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному та соціальному житті країни;
 3. забезпечення доступності і відкритості зведених статистичних даних і показників.

 

13. До основної інформації, яку використовують у галузі господарської діяльності підприємства належать такі її види:

а нормативна інформація;

 1. планова інформація;
 2. облікова і необлікова інформація ;
 3. правильні відповіді а, b;
 4. правильні відповіді а,b,c.

 

14. Користувачами статистичної інформації є:

а зовнішні користувачі;

 1. внутрішні користувачі;
 2. правильні відповіді а,b.

 

15. Науковий аналіз досліджуваних явищ включає:

а висновки, що можуть бути описані в тексті, подані у вигляді таблиць і графіків;

 1. збір первинного статистичного матеріалу;
 2. дані підлягають систематизації і групуванню;
 3. всебічна характеристика явищ, що вивчаються.

 

16. Групувальна ознака, що виражається числом, називається:

a        кількісною;

b       ознакою простору;

c        ознакою часу;

d       якісною.

 

17. Методологічну основу статистики становить:

a        статистичне спостереження, зведення і групування даних, аналіз показників;

b       статистичне групування, зведення згрупованих даних, екстраполяція статистичних даних.

 

18. Одиницями вимірювання відносних величин виступають:

a        натуральні, умовно-натуральні, вартісні;

b       відсотки, коефіцієнти, проміле, продециміле;

c        інша відповідь (вказати).

 

19. Програма статистичного спостереження включає:

a        перелік питань, відповіді на які хочуть дати в процесі спостереження;

b       перелік методів, за допомогою яких проводять спостереження;

c        перелік відповідальних осіб за проведення спостереження.

 

20. Статистичне зведення – це:

a        систематизація статистичних показників;

b       приведення статистичних показників до єдиного вигляду;

c        упорядкування, систематизація наукова обробка даних статистичного спостереження;

d       спосіб приведення статистичних даних до правильного вигляду.

 

21. Одиницями вимірювання абсолютних величин виступають:

a        натуральні, умовно-натуральні, вартісні;

b       відсотки, коефіцієнти, проміле;

c        інша відповідь (вказати).

 

22. Абсолютна величина – це:

a        показник, що виражає розмір певного соціально – економічного явища в конкретних умовах місця і часу;

b       відносний показник, що виражає розмір певного соціально-економічного явища в конкретних умовах місця і часу.

 

23. Статистика як наука включає в себе:

a        медичну статистику, статистику галузей народного господарства, соціальну статистику;

b       теорію статистики, соціальну статистику, економічну статистику;

c        загальну теорію статистики, соціально – економічну статистику, галузеву статистику.

 

24. Відносна величина – це:

a        показник, що виражає розмір певного соціально – економічного явища в конкретних умовах місця і часу;

b       відносний показник, що виражає розмір певного соціально-економічного явища в конкретних умовах місця і часу.

 

25. За способом проведення статистичні зведення поділяють на:

a        централізоване та децентралізоване;

b       первинне та вторинне;

c        просте та групове.

 1. Ряд розподілу складається з таких елементів:

a            варіація і варіанта;

b            підмет і присудок;

c           інтервал і частота;

d            частоти і варіанти.

 

27. Групувальна ознака – це ознака:

a           за якою проводять групування;

b           кількісний показник;

c           якісний показник;

d            атрибутивна ознака.

 

28. Якщо варіанту помножити на будь – яке стале число А, то значення середньої при цьому:

a            збільшиться на число А;

b           зменшиться на число А;

c            збільшиться в А разів;

d           збільшиться в А2 разів.

 

29. Середня арифметична зважена визначається за формулою:

a          

b          

c          

d          

 

30. Факторна ознака – це:

a           ознака, що формує певне соціально-економічне явище;

b           ознака, яка сформована під дією деяких чинників

c           ознака, за якою проводять групування;

d           ознака, за якою проводять вторинне групування.

 

31. Середня гармонійна проста визначається за формулою:

a          

b          

c          

d          

 

32. Групування одиниці сукупності за однією ознакою – це:

a           ряд динаміки;

b           зведення;

c           ряд розподілу;

d           ряд варіації.

 

33. Середня геометрична визначається за формулою:

a          

b          

c          

d           .

 

34. Результативна ознака – це:

a           ознака, що формує певне соціально-економічне явище;

b           ознака, яка сформована під дією деяких чинників;

c           ознака, за якою проводять групування;

d           ознака, за якою проводять вторинне групування.

 

35. Добуток середньої на суму частот дорівнює:

a           сумі квадратів варіант;

b           сумі добутків варіанти на частоту;

c           сумі квадратів частот;

d           нулю.

 

36. Середні величини є :

a        абсолютним показником;

b       відносним показником;

c        узагальнюючим показником.

 

37. Організаційними формами статистичного спостереження є:

a        поточне, періодичне спостереження;

b       суцільне, несуцільне спостереження;

          c        звітність, спеціально організоване статистичне спостереження;

          d       вибіркове, анкетне спостереження.

 

38. Графічно дискретний ряд розподілу зображується у вигляді:

a        секторної діаграми;

b       полігону;

c        гістограми;

d       стовпчикової діаграми.

 

39. Модою в ряді розподілу є:

a        найбільша частота;

b       найбільша варіанта;

c        варіанта, що найчастіше зустрічається;

d       варіанта, що умовно ділить ряд на дві рівні частини.

40. Виявлення та вивчення зв’язку і взаємозв’язку між явищами і ознаками, що їх характеризують, відбувається за допомогою групувань:

a        типологічних;

b       структурних;

c        аналітичних.

 

41. Медіаною в ряді розподілу є:

a        найбільша частота;

b       найбільша варіанта;

c        варіанта, що найчастіше зустрічається;

d       варіанта, що умовно ділить ряд на дві рівні частини.

 

42. З яких основних елементів складається ряд динаміки:

a        варіанта і частота;

b       підмет і присудок;

c        варіація і варіанта;

d       період і рівень ряду.

 

43. Які фактори впливають на формування помилки репрезентативності:

a        дисперсія;

b       чисельність вибірки;

c        спосіб відбору;

d       групувальна ознака.

 

44. Темп росту характеризує:

a        абсолютну швидкість зміни явища за певний інтервал часу;

b       вагомість одного відсотка приросту;

c        в скільки разів розмір статистичного явища збільшився чи зменшився порівняно з попереднім чи базовим періодом;

d       на скільки відсотків розмір статистичного явища збільшився чи зменшився порівняно з попереднім чи базовим періодом.

 

45. До основних способів здійснення вибірки відносять:

a        випадкова;

b       інтервальна;

c        механічна;

d       моментна.

 

46. Індекс – це:

a        відносна величина, що характеризує зміну рівня будь-якого суспільного явища в часі, просторі чи порівняно із планом;

b       статистичний показник, який виражає кiлькiсні співвідношення мiж явищами суспiльного життя;

c        узагальнюючий показник, який характеризує типовий рівень варіаційної ознаки в розрахунку на одиницю однорідної сукупності.

 

47. Інтервальний ряд динаміки показує ряд, величини якого характеризують:

a        стан явища на певний момент часу;

b       явище за певні періоди (інтервали);

c        зміну в часі одного показника;

d       зміну в часі двох, трьох і більше показників.

 

48. Вибіркове спостереження – це:

a        планомiрне, науково органiзоване збирання масових даних про явища і процеси суспiльного життя за допомогою реєстрацiї їхніх суттєвих ознак;

b       первинна статистична iнформацiя, яка є основою для одержання узагальнюючих характеристик про певне суспiльне явище;

c        спостереження, яке дає характеристику всієї статистичної сукупності на основi вивчення (дослiдження,) деякої її частини.

49. Ряд динаміки – це:

a        ряд чисел, що характеризує зміну суспільних явищ у часі;

b       ряд чисел, що групується за кількісною чи якісною ознакою і дозволяє визначити загальні характеристики показника;

c        ряд чисел, на основі яких визначаються загальні тенденції розвитку явища.

 

50. Статистична сукупність ділиться на:

a        генеральну та інтервальну;

b       генеральну та вибіркову;

c        генеральну, вибіркову та загальну.

 

51. Темп приросту характеризує:

a        абсолютну швидкість зміни явища за певний інтервал часу;

b       вагомість одного відсотка приросту;

c        в скільки разів розмір статистичного явища збільшився чи зменшився порівняно з попереднім чи базовим періодом;

d       на скільки відсотків розмір статистичного явища збільшився чи зменшився порівняно з попереднім чи базовим періодом.

 

52. Моментний ряд динаміки показує ряд, величини якого характеризують:

a        стан явища на певний момент часу;

b       явище за певні періоди (інтервали);

c        зміну в часі одного показника;

d       зміну в часі двох, трьох і більше показників.

 

53. Індекси відносяться до:

a        абсолютних показників;

b       відносних показників;

c        середніх показників;

d       узагальнюючих показників.

54. Як впливає значення дисперсії на величину помилки репрезентативності:

a        чим більше значення дисперсії, тим більший розмір помилки;

b       чим більше значення дисперсії, тим менший розмір помилки;

c        чим менше значення дисперсії, тим більший розмір помилки.

 

55. Одновимірний ряд динаміки показує ряд, величини якого характеризують:

a        стан явища на певний момент часу;

b       явище за певні періоди (інтервали);

c        зміну в часі одного показника;

d       зміну в часі двох, трьох і більше показників.

 

56. До основних видів індексів відносяться:

a        базисні та ланцюгові;

b       моментні та інтервальні;

c        територіальні та динамічні;

d       індивідуальні та групові.

 

57. Абсолютний приріст характеризує:

a        абсолютну швидкість зміни явища за певний інтервал часу;

b       вагомість одного відсотка приросту;

c        в скільки разів розмір статистичного явища збільшився чи зменшився порівняно з попереднім чи базовим періодом;

d       на скільки відсотків розмір статистичного явища збільшився чи зменшився порівняно з попереднім чи базовим періодом.

 

58. Ланцюговий показник означає:

a        відношення звітного рівня ряду динаміки до попереднього;

b       відношення звітного рівня ряду динаміки до базисного.

 

59. Як впливає значення чисельності вибірки на величину помилки репрезентативності:

a        чим більше значення чисельності вибірки, тим більший розмір помилки;

b       чим більше значення чисельності вибірки, тим менший розмір помилки;

c        чим менше значення чисельності вибірки, тим більший розмір помилки.

 

60. Що означає знак q при визначенні індексів:

a        ціна за одиницю товару;

b       кількість продукції у натуральному вираженні;

c        загальна вартість продукції;

d       собівартість одиниці продукції.

 

61. Сезонна нерівномірність – це:

a        ряд динаміки, який показує коливання рівнів ряду;

b       порівняно стійкі, внутрішньо річні коливання явищ та процесів;

c        явище, що вимірюється за допомогою індексів сезонності.

 

Практичні завдання:

 

1. Є наступні дані про поділ мігрантів за напрямами міждержавного руху, тис. осіб:

Країни

Кількість мігрантів

Прибулих

Вибулих

СНД

66

99

Балтії

2

1

Далекого зарубіжжя

5

50

Разом

73

150

 

Визначити:

1) різницю міграції в цілому та в межах кожної країни;         

2) структуру мігрантів за країнами вибуття та прибуття;

3) збалансованість (співвідношення) емігрантів та іммігрантів в цілому та в межах кожної країни;

4) кількість вибулих у розрахунку на 1000 населення, якщо відомо, що середня чисельність населення становить 50,3 млн. осіб.

Зробити висновки.

 

2. Є наступні дані про виробництво продукції трьома підприємствами міста (тис. грн):

Підприємство

Базисний рік

Звітний рік

За планом

Фактично

1

440

460

460

2

380

400

390

3

220

230

240

 

Визначити питому вагу кожного підприємства в загальному обсязі випущеної продукції; по трьох підприємствах разом відносні величини виконання плану та динаміки. Зробити висновки.

 

 

 

3. Є наступні дані про  заощадження населення та його чисельність:

 

Вид заощаджень

Обсяг заощаджень, тис грн

Базисний рік

Звітний рік

Вклади на придбання цінних паперів

1248

1139,6

Іноземна валюта

780

2116,4

Готівкові гроші

1092

814,0

Разом

3120

4070

 

Визначити відносні величини, які характеризують:

 1) структуру заощаджень населення за видами та структурні зрушення;

2) динаміку заощаджень у цілому та окремо за кожним видом;

3) співвідношення між окремими видами заощаджень;

4) ступінь поширеності всіх видів заощаджень серед населення та її динаміку. Відомо, що середньорічна чисельність населення становила у базисному році – 50,3 млн. чол.; у звітному році –  49,7 млн. чол. Зробити висновки.

 

4. Є наступні дані про групування промислових підприємств за обсягом виробленої продукції:

 Обсяг виробленої продукції, млн. грн

1,0-2,5

2,5-4,0

4,0-5,5

5,5-7,0

Кількість підприємств

7

10

5

8

 

Визначити середній обсяг виробленої продукції; моду і медіану; показники варіації. Зробити висновки.

 

5. Наступні дані про розподіл населення району за розмірами вкладу в банку:

 

Розмір вкладу, у.о.

до 800

800-900

900-1000

1000-2000

понад 2000

Число вкладів

20

80

170

100

30

Визначити середній розмір вкладу, показники варіації. Зробити висновки.

6. Заробітна плата 10 працівників двох відділів характеризується наступними даними:

 

Відділ

Кількість працівників

Місячна заробітна плата кожного працівника за березень, грн.

1

4

3252; 3548; 3600; 3400

2

6

3450; 3380; 3260; 3700; 3250; 3372

 

Перевірити правило додавання дисперсій.

 

7. Є наступні дані про товарооборот підприємства харчування:

 

Рік

I

II

III

IV

V

Товарооборот, тис. грн

180

190

220

260

280

 

Визначити усі можливі показники динаміки. Зробити висновки.

 

8. Є дані про облікову  чисельність працівників підприємства за жовтень: на 1.10 – 84 чол.; 8.10 – 86 чол.; 12.10 – 82 чол.; 26.10 – 90 чол. Визначити середню облікову чисельність штатних працівників за жовтень.

         

9. Динаміка імпорту нафтопродуктів у регіон характеризується такими даними.

Динаміка імпорту нафтопродуктів

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Імпорт, тис. т

32

36

39

43

48

53

57

 

 

Виходячи з цих даних - опишіть тенденцію зростання імпорту нафтопродуктів лiнiйним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння. Зробити висновки.