Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет  інформаційних систем і технологій

Кафедра статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної  роботи                                

____________________ А.М.Колот

“____”___________________2015р.

 

Навчально-методичні матеріали до вивчення

 науки «СТАТИСТИКА ПОСЛУГ»

 

освітній ступінь магістр

галузь знань - 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність - 8.03050601 «Прикладна статистика»

 

Магістерська програма

 «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу»

                           

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________________

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

Київ-2015

Укладач  к.е.н. доцент Мазуренко О.К.

Рецензент д.е.н. проф.. Бараник З.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Мета навчальної дисципліни: є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок статистичного дослідження послуг

Завдання навчальної дисципліни: вміти застосовувати статистичний апарат та програмне забезпечення для аналізу економічних і соціальних процесів, пов’язаних з процесами  виробництва і реалізації послуг

Предмет навчальної дисципліни: явища і процеси економічного характеру, що відбуваються на ринку послуг.

Після опанування даної науки студент має вміти:

 • розуміти специфіку статистичного аналізу сфери послуг;
 • знати принципи побудови системи показників;
 • вміти проводити класифікацію споживачів;
 • вміти аналізувати кон’юнктуру ринку;
 • вміти оцінювати конкурентне  середовище;
 • вміти аналізувати ефективність діяльності на ринку;
 • грамотно оперувати ключовими термінами та основними статистичними показниками статистики ринків;
 • надати характеристику учасникам ринку;
 • визначати податки, які сплачуються споживачами, та податки, які сплачуються виробниками;
 • характеризувати за методологією системи національних рахунків статистичні показники операцій з товарами і послугами, розподільних операцій та операцій з руху капіталів;
 • визначати кон’юнктуру ринку послуг;
 • розробляти макети таблиць (структурну, типологічну та аналітичну) для проведення аналізу окремого ринку;
 • використовувати результати аналізу сфери послуг щодо визначення попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, розширення чи згортання виробництва, можливості експорту та імпорту, аналізу динаміки та прогнозу розвитку ринку, виявлення його проблем, потреби в інвестиціях тощо;
 • використовувати систему національних класифікацій при визначенні основного виду економічної діяльності для розвитку свого бізнесу і подальшої реєстрації в державних органах статистики.

 

Фахові компетенції, що мають бути сформовані за результатами вивчення навчальної дисципліни:

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця

1. Аналітично-контрольні

1.1. Аналізувати:

 • достовірність статистичної інформації, що збирається;
 • тенденції та закономірності розвитку окремих ринків;
 • взаємозв’язки попиту, пропозиції з іншими індикаторами ринку;
 • стан ділової активності на підприємствах окремих ринків при формуванні цін, оплати праці, дивідендів, податкової, кредитної та соціальної політики;
 • інвестиційну діяльність на макро- та мікрорівнях, підрахунку рівня її ризику та моделювання результатів альтернативних проектів і ділових рішень.

 1.2. Контролювати:

 • використання сучасних інформаційних технологій обробки та аналізу статистичних даних для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • виконання основних положень органів державної статистики у галузі статистики ринків.

2. Нормативно-планувальні

2.1. Визначати:

 • вплив випадкових факторів на розвиток ринкових процесів;
 • структурні зміни складових окремих ринків;

2.2. Обґрунтовувати:

 • систему показників, що відображає реальний розвиток окремих ринків;
 • доцільність та адекватність використання методів статистичного аналізу відповідно до конкретної ситуації, що діє в даний час на певному ринку;
 • вибір даних, представлення їх як достовірної інформації, що формує об’єктивні знання;
 • вибір різних підходів до формування інформаційної бази щодо відповідної економічної ситуації, що склалася на окремому ринку.

2.3. Розробляти:

 • аналітичні огляди як результат статистичного моделювання та прогнозування розвитку ринків;
 • системи статистичного моніторингу бізнес-процесів підприємств та організацій;
 • інформаційно-статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень;
 • надійну аналітичну базу для розробки національних технічних та економічних програм, покращення умов функціонування структур ринкової економіки, виробничої та підприємницької діяльності.

3. Організаційно-управлінські

3.1. Організовувати проведення статистичного моніторингу бізнес-процесів підприємств та організацій

3.2. Організовувати оброблення та подання результатів статистичних досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій

4. Інноваційно-проектні

Розробляти комплексні програми активізації діяльності підприємств на основі використання інноваційних підходів

5. Інформаційно-технологічні

Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для проведення:

 • ринкових оглядів ключових статистичних показників
 • статистичного моніторингу бізнес-процесів підприємств та організацій

6. Науково-дослідні і консультаційні

6.1. Аналізувати статистичну інформацію, наукові публікації, практичний досвід організацій у галузі статистики  ринків

6.2. Надавати консультації працівникам організацій з питань статистичного моніторингу бізнес-процесів підприємств та організацій

 

 

 

 

 

 

 

2.Тематичний план навчальної дисципліни

«Статистика послуг»

для студентів 8.03050601 «Прикладна статистика»

денної та заочної форм навчання

Назва теми

Кількість годин

Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Лекції

Семінарські, практичні, лабораторні заняття

Індивідуально-консультативна робота

Самостійна робота студентів

Контактні заняття

Індивідуально-консультативна робота

Самостійна робота студентів

 

Тема 1 Методологічні засади статистики послуг

2

2

1

8

2

2

10

Тема 2 Класифікація і загальна характеристика послуг

2

4

1

8

4

-

10

Тема 3. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг траспорту і зв’язку

4

4

2

10

4

2

10

 Тема 4. Статистика фінансових послуг.

2

4

2

6

4

4

10

Тема 5. Статистика інформаційних послуг

4

6

2

8

4

4

10

Тема 6. Статистика соціальних послуг

4

6

2

8

4

4

10

Тема 7. Зовнішній ринок послуг

2

6

2

6

4

4

10

Усього, годин

22

32

12

54

26

24

70

Разом:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Методологічні засади статистики послуг.

Методологічні засади статистичного аналізу послуг. Інформаційна база аналізу. Принципи побудови системи показників. Принципи побудови методичного забезпечення аналізу сфери послуг. Результати статистичного аналізу сфери послуг як база розробки і підтримки управлінських рішень.

 

 

 Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

 Загальна характеристика основних видів послуг. Торговельні послуги Побутові послуги. Соціально-культурні послуги Житлово-комунальні послуги Транспортні послуги. Послуги зв'язку . Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги

 

 

Тема 3. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг траспорту і зв’язку

 

Специфіка статистичного аналізу туристичних послуг. Завдання статистичного аналізу туристичних послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку туристичних послуг.

Специфіка статистичного аналізу послуг траспорту і зв’язку. Завдання статистичного аналізу послуг траспорту і зв’язку. Система показників. Сегментація ринку послуг траспорту і зв’язку. Класифікація споживачів на ринку послуг траспорту і зв’язку.

 Інфраструктура послуг траспорту і зв’язку

 

Тема 4. Статистика фінансових послуг.

Специфіка статистичного аналізу фінансових послуг. Завдання статистичного аналізу фінансових  послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку фінансових послуг. Аналіз кон’юнктури фінансового ринку. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

 

Тема 5. Статистика інформаційних послуг.

Специфіка статистичного аналізу інформаційних послуг. Завдання статистичного аналізу інформаційних послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку інформаційних послуг. Аналіз кон’юнктури ринку інформаційних послуг. Інфраструктура ринку інформаційних послуг

 

Тема 6. Статистика соціальних послуг.

Специфіка статистичного аналізу соціальних послуг. Завдання статистичного аналізу соціальних послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку соціальних послуг. Аналіз кон’юнктури ринку соціальних послуг. Інфраструктура ринку соціальних послуг.

 

Тема 7. Зовнішній ринок послуг.

Специфіка статистичного аналізу зовнішньої торгівлі послугами. Завдання статистичного аналізу зовнішньої торгівлі послугами. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на зовнішньому ринку послуг. Аналіз кон’юнктури на зовнішньому ринку послуг. Інфраструктура зовнішнього ринку. Оцінка конкурентного середовища. Статистичний аналіз ефективності зовнішньої торгівлі послугами.

 

 

 

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

4.1. Плани практичних занять для студентів денної  форми навчання

 

Практичне заняття 1 (2 години) – робота в малих групах

 

Методологічні засади статистики ринків

 

Компетенції

– вміти грамотно оперувати ключовими термінами та основними статистичними

– характеризувати за методологією системи національних рахунків статистичні показники операцій з послугами, розподільних операцій та операцій з руху капіталів;

– визначати кон’юнктуру ринку;

 

Питання для обговорення:

1. Основні категорії ринкової економіки та види послуг.

2. Загальна схема статистичного вивчення послуг.

3. Гармонізація світових, європейських та національних класифікацій.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : [навч. посіб.] / – К.: КНЕУ, 2005. – 419 c.

2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї

3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Практичне заняття 2-3 (4 години) – робота в малих групах

 

                Класифікація і загальна характеристика послуг

 

Компетенції

– вміти грамотно оперувати ключовими термінами та основними статистичними

– характеризувати за методологією системи національних рахунків статистичні показники операцій з послугами, розподільних операцій та операцій з руху капіталів;

– визначати кон’юнктуру ринку;

 

Питання для обговорення:

 1. Учасники ринку та їхні економічні операції.
 2. Статистичні показники за трьома видами економічних операцій.
 3. Економічні елементи цін: факторної та основної ціни, ціни виробника і ринкової ціни.
 4. Методичні принципи взаємодії цін, податків та субсидій.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : [навч. посіб.] / – К.: КНЕУ, 2005. – 419 c.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Практичне заняття 4-5 (4 години) – міні-тренінг (виконання розрахункових завдань)

 

Статистика туристичних послуг. Статистика послуг траспорту і зв’язку

 

Компетенції

– вміти грамотно оперувати ключовими термінами та основними статистичними характеристиками

– характеризувати за методологією системи національних рахунків статистичні показники операцій з послугами, розподільних операцій та операцій з руху капіталів;

–визначати кон’юнктуру ринку;

 

Питання для обговорення:

 

1. Система показників статистики туристичних послуг.

 2. Сегментація ринку туристичних послуг.

 3. Класифікація споживачів на ринку туристичних послуг.

4. Аналіз кон’юнктури ринку туристичних послуг.

5.Система показників статистики транспортних послуг.

6. Сегментація ринку транспортних  послуг.

7. Класифікація споживачів на ринку транспортних послуг.

8. Аналіз кон’юнктури ринку транспортних послуг.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : [навч. посіб.] / – К.: КНЕУ, 2005. – 419 c.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

 

 

Практичне заняття 6 (2 години) – міні-тренінг (виконання розрахункових завдань)

Статистика фінансових ринків

Компетенції

 • здійснювати сегментацію ринку фінансових  послуг за основними ознаками;
 • класифікувати споживачів на ринку фінансових послуг;
 • аналізувати кон’юнктуру ринку фінансових послуг;

 

 

Питання для обговорення:

1. Система показників статистики фінансового ринку.

2. Сегментація фінансового ринку.

3. Класифікація споживачів на фінансовому ринку.

4. Аналіз кон’юнктури фінансового ринку.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. – 2003.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

 

Практичне заняття 7 (2 години) – міні-тренінг (виконання розрахункових завдань)

 

Статистика фінансових ринків

Компетенції

 • здійснювати сегментацію ринку фінансових  послуг за основними ознаками;
 • класифікувати споживачів на ринку фінансових послуг;
 • аналізувати кон’юнктуру ринку фінансових послуг;

 

Питання для обговорення:

1. Оцінка конкурентного середовища на фінансовому ринку.

2. Інфраструктура фінансового ринку.

3. Оцінка ринкових ризиків.

4. Ефективність діяльності на фінансовому ринку.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. – 2003.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Практичне заняття 8-9  (4 години) – міні-тренінг (виконання розрахункових завдань)

Статистика ринку страхових послуг

Компетенції

 • здійснювати сегментацію ринку інформаційних послуг за основними ознаками
 • класифікувати споживачів на ринку інформаційних послуг
 • аналізувати кон’юнктуру ринку інформаційних послуг

 

Питання для обговорення:

1.  Система показників статистики ринку інформаційних послуг.

2. Сегментація ринку інформаційних послуг.

3. Класифікація споживачів на ринку інформаційних послуг.

4. Аналіз кон’юнктури ринку інформаційних послуг.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Парфенцева Н.О. Ринок інформаційних послуг як об’єкт статистичного дослідження // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. – К., 2005. – с.16-26.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

 

 

 

Практичне заняття 10 (2 години)

 

Модульний контроль

 

 

 

 

Практичне заняття 11-12 (4 години)міні-тренінг (виконання розрахункових завдань)

 

Ринок соціальних послуг

Компетенції

– здійснювати сегментацію ринку соціальних послуг за основними ознаками

– класифікувати споживачів на ринку соціальних послуг

– аналізувати кон’юнктуру ринку соціальних послуг

– аналізувати інфраструктуру ринку соціальних послуг

– оцінювати ринкові ризики на ринку соціальних послуг

 

Питання для обговорення:

1.  Система показників статистики ринку соціальних послуг.

2. Сегментація ринку соціальних послуг.

3. Класифікація споживачів на ринку соціальних послуг.

4. Аналіз кон’юнктури ринку соціальних послуг.

1. Оцінка конкурентного середовища на ринку соціальних послуг.

2. Інфраструктура ринку соціальних послуг.

3. Оцінка ринкових ризиків.

4. Ефективність діяльності на ринку соціальних послуг.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї

2. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Практичне заняття 13-14 (2 години) – міні-кейс

 

Зовнішній ринок товарів і послуг

Компетенці

Інформаційне забезпечення:

 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : [навч. посіб.] / – К.: КНЕУ, 2005. – 419 c.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Практичне заняття 15(2 години)

 

Модульний контроль

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Контактне заняття 1

(2 години)

Тема 1. Методологічні засади статистики ринків

 

Компетенції

 • вміти грамотно оперувати ключовими термінами та основними статистичними показниками статистики послуг;
 • надати характеристику учасникам ринку послуг;
 • характеризувати за методологією системи національних рахунків статистичні показники операцій з послугами, розподільних операцій та операцій з руху капіталів;
 • визначати ефективність використання інвестицій;
 • визначати кон’юнктуру ринку

 

План заняття:

 1. Ознайомлення студентів з організаційними аспектами проведення контактних занять з науки «Статистика послуг».
 2. Розкриття призначення та функції системи показників статистики послуг.
 3. Установча лекція з подальшим обговоренням теоретичних основ і принципів організації статистики ринків у процесі практичного заняття – міні-кейсу:
 4. Основні категорії ринкової економіки та види послуг.
 5. Загальна схема статистичного вивчення  сфери послуг.
 6. Взаємозв’язок продуктових і галузевих риків через систему класифікацій.
 7. Гармонізація світових, європейських та національних класифікацій.

 

 

 

Контактне заняття 2-3

(2 години)

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

 

Компетенції

 • вміти класифікувати категорії населення відповідно до статусу зайнятості згідно з національними та міжнародними рекомендаціями
 • вміти класифікувати категорії населення відповідно до статусу незайнятості згідно з національними та міжнародними рекомендаціями
 • розраховувати основні аналітичні показники ринку праці (рівень зайнятості, рівень економічної активності, рівень безробіття)

 

 

 

План заняття:

2.2. Прогнозування грошової маси.

2.3. Визначення попиту та пропозиції на ринку грошей.

3. Міні-контрольна робота

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : [навч. посіб.] / – К.: КНЕУ, 2005. – 419 c.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Контактне заняття 3-4

(2 години)

Тема 3. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг траспорту і зв’язку

 

 

Компетенції

 • здійснювати сегментацію ринку туристичних послуг за основними ознаками
 • класифікувати споживачів на ринку туристичних послуг
 • аналізувати кон’юнктуру ринку туристичних послуг
 • здійснювати сегментацію ринку послуг траспорту і зв’язку за основними ознаками
 • класифікувати споживачів на ринку послуг траспорту і зв’язку аналізувати кон’юнктуру ринку туристичних послуг

 

 

1.Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

1.1 Структура сфери послуг

1.2. Поняття і сутність послуги

1.3. Особливості послуги як специфічного виду товару

Вирішення практичних завдань:

 1. Розрахунок динаміки обмінного курсу.

1. Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

1.1 Система показників статистики туристичних послуг.

1.2. Сегментація ринку туристичних послуг.

1.3. Класифікація споживачів туристичних послуг.

1.4. Система показників статистики послуг траспорту і зв’язку

1.5. Сегментація ринку послуг траспорту і зв’язку.

1.6. Класифікація споживачів послуг траспорту і зв’язку

2. Вирішення практичних завдань:

2.1. Розрахунок  показників структури, динаміки , варіації .

3. Міні-контрольна робота

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. – 2003.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Контактне заняття 5-6

(4 години)

Тема 5. Статистика фінансових ринків

 

Компетенції

 • оцінювати конкурентне середовище на ринку фінансових послуг
 • аналізувати інфраструктуру ринку фінансових послуг
 • оцінювати ринкові ризики на ринку фінансових послуг

 

 1. Проблемна міні – лекція

. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

1.1. Система показників статистики фінансових  послуг.

1.2. Сегментація ринку фінансових послуг.

1.3. Класифікація споживачів т фінансових послуг

1.4. Інфраструктура фінансового ринку.

1.5. Оцінка ринкових ризиків.

1.6. Ефективність діяльності на фінансовому ринку.

2. Вирішення практичних завдань:

2.1. Розрахунок динаміки обмінного курсу.

2.2. Прогнозування грошової маси.

2.3. Визначення попиту та пропозиції на ринку грошей.

3. Міні-контрольна робота

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. – 2003.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Контактне заняття 7-8

(4 години)

Тема 8. Статистика ринку інформаційних послуг

 

Компетенції

 • здійснювати сегментацію ринку інформаційних послуг за основними ознаками
 • класифікувати споживачів інформаційних послуг
 • аналізувати кон’юнктуру ринку інформаційних послуг

 

1. Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

1.1.  Система показників статистики інформаційних послуг.

1.2. Сегментація ринку інформаційних послуг.

1.3. Класифікація споживачів на ринку інформаційних послуг.

1.4. Аналіз кон’юнктури ринку інформаційних послуг.

1.5. Оцінка конкурентного середовища на ринку інформаційних послуг.

1.6. Інфраструктура ринку інформаційних послуг.

1.7. Оцінка ринкових ризиків

 

2. Вирішення практичних завдань:

2.1. Оцінка конкурентного середовища на ринку інформаційних послуг.

2.2. Оцінка ринкових ризиків.

2.3. Розрахунок показників ефективності діяльності на ринку інформаційних послуг.

3. Міні-контрольна робота

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Парфенцева Н.О. Ринок інформаційних послуг як об’єкт статистичного дослідження // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. – К., 2005. – с.16-26.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

 

Контактне заняття 9-10

(2 години)

Тема 9. Ринок соціальних послуг

 

Компетенції

 • здійснювати сегментацію ринку соціальних послуг за основними ознаками
 • класифікувати споживачів соціальних послуг
 • аналізувати кон’юнктуру ринку соціальних послуг

 

1. Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

1.1.  Система показників статистики ринку соціальних послуг.

1.2. Сегментація ринку соціальних послуг.

1.3. Класифікація споживачів на ринку соціальних послуг.

1.4. Аналіз кон’юнктури ринку соціальних послуг.

1.5. Оцінка конкурентного середовища на ринку соціальних послуг.

1.6. Інфраструктура ринку соціальних послуг.

1.7. Оцінка ринкових ризиків.

1.8. Ефективність діяльності на ринку соціальних послуг

2. Вирішення практичних завдань:

2.1. Оцінка конкурентного середовища на ринку соціальних послуг.

2.2. Оцінка ринкових ризиків.

2.3. Розрахунок показників ефективності діяльності на ринку соціальних послуг.

3. Міні-контрольна робота

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 2. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Контактне заняття 11-12

(4 години)

Тема 10. Зовнішній ринок товарів і послуг

 

Компетенції

 • класифікувати споживачів на зовнішньому ринку послуг
 • аналізувати кон’юнктуру зовнішньому ринку послуг
 • оцінювати конкурентне середовище на зовнішньому ринку послуг
 • аналізувати інфраструктуру зовнішньому ринку послуг
 • оцінювати ринкові ризики на зовнішньому ринку послуг
 • аналізувати ефективність діяльності на зовнішньому ринку

 

 1. Проблемна міні – лекція.

Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

1.1.  Система показників статистики зовнішньої торгівлі послугами.

1.2. Сегментація зовнішнього ринку послуг.

1.3. Класифікація споживачів на зовнішньому ринку послуг.

1.4. Аналіз кон’юнктури зовнішнього ринку послуг.

1.5. Оцінка конкурентного середовища на зовнішньому ринку послуг.

1.6. Інфраструктура зовнішнього ринку послуг.

1.7. Ефективність зовнішній торгівлі послугамиі.

2. Вирішення практичних завдань:

 1. Розрахунок динаміки індикаторів зовнішнього ринку
 2. Оцінка показників ефективності діяльності на зовнішньому ринку

3. Міні-контрольна робота

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : [навч. посіб.] / – К.: КНЕУ, 2005. – 419 c.
 2. Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова] / – К.: КНЕУ, 2009. – 544 c.ї
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

 

Контактне заняття 13

(2 години)

Модульна контрольна робота

 

 

4.3.ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

студента заочної форми навчання в міжсесійний період

Вид завдань

Форма подання

Форма контролю

Термін подання

Обов’язкові позааудиторні  індивідуальні завдання

1

Домашнє індивідуальне завдання  «Розробка системи статистичного моніторингу обраного ринку послуг  на основі первинної та вторинної  інформації»

Письмова

 

 

 

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

здається  на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

2

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

електронна

Викладачем в режимі “on line”

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

Індивідуальні завдання за вибором ( обираються одне завдання)

1.

Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

електронна

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

2.

Розробка презентації для системи статистичного моніторингу обраного ринку послуг на основі первинної та вторинної  інформації

електронна

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

3.

Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

 

електронна

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Мета самостійної роботи – опанування студентами в повному обсязі навчального матеріалу, згідно даної Робочої програми, що передбачає засвоєння сучасної методології статистичного моніторингу нового прогресивного інструментарію сфери управління, орієнтованого на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів. 

Самостійна робота студентів організовується за такими напрямами:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до практичних (семінарських, лабораторних) занять;
 • на практичних заняттях виконання індивідуальних завдань за програмою навчальної дисципліни;
 • підготовка до поточного контролю знань у формі  модулів;
 • підготовка завдань, мета яких – сформувати у студентів уміння з розробки системи статистичного моніторингу соціально-економічних процесів, інтерпретації результатів моніторингу та прийняття на їх основі обґрунтованих управлінських рішень.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану навчальної дисципліни «Використання світових статистичних технологій до моніторингу економічних і соціальних процесів» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахової компетенції відповідно до Робочої програми навчальної дисципліни;
 • підготовка презентації за заданою тематикою;
 • аналіз конкретних практичних ситуацій  фахового спрямування.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер (презентації), до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (мала група).

Відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року перелік завдань для самостійної роботи студентів включається до «Карти самостійної роботи студента»

 

ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Очна форма навчання

6.1. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни "Статистика послуг"

для студентів спеціальності 8110 "Прикладна статистика",

Магістерська програма: «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного  управління та бізнесу»

Денна форма навчання

Номер заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль № 1

1

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу,  рекомендованої обов’язкової та додаткової літератури, тощо;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені програмою для самостійного опрацювання;
 • попередня підготовка з визначених питань;
 • підготовка до експрес-тестів та модульних контролів;
 • відпрацювання виконання конкретних розрахункових операцій.

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

2

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

3

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

4

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

5

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

№ 1

 

Змістовий модуль № 2

6

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу,  рекомендованої обов’язкової та додаткової літератури, тощо;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені програмою для самостійного опрацювання;
 • попередня підготовка з визначених питань;
 • підготовка до експрес-тестів та модульних контролів;
 • відпрацювання виконання конкретних розрахункових операцій.

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

7

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

8

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

9

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

10

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

11

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

12

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

13

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

 

14

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

№ 2

 

Разом балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

48

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

6

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

6

Разом балів за модульний контроль

12

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

2. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни

10

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

4. Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування

10

Разом балів за виконання індивідуальних завдань

40

Всього балів за СРС

100

 

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з  дисципліни

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно із Ухвалою Вченої ради університету (від 28.05.2009, протокол №9) «Порядок оцінювання  знань студентів».

Максимальна кількість балів поточного контролю знань – 100.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90 – 100

5 (відмінно)

B

80 - 89

4 (добре)

C

70 – 79

D

66 - 69

3 (задовільно)

E

60 – 65

FX

21 – 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту

F

0 – 20

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

 

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою науки (дисципліни) «Статистика послуг» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

в)   індивідуальні завдання.

 Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань використовують такі критерії:

 • рівню «відмінно»  (5 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни); обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • рівню «добре» (4 бали) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • рівню «задовільно» (3 бали) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • рівню «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

6.2 Заочна форма навчання

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни "Статистика послуг"

для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика",

Магістерська програма: «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного  управління та бізнесу»

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1 Методологічні засади статистики послуг

Установча міні-лекція (конспект)

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

2.

Тема 2 Класифікація і загальна характеристика послуг

 

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

5

Тестовий контроль знань  

5

3.

Тема 3. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг траспорту і зв’язку

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

5

4.

Тема 4. Статистика фінансових послуг.

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

5

Тестовий контроль знань

5

5.

Тема 5. Статистика інформаційних послуг

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

5

6.

 

Тема 6. Статистика соціальних послуг

 

Міні-лекція (конспект)

 

Тестовий контроль знань

5

Разом балів

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

11.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

(письмова або електронна)

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

25

Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом

електронна

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Викладачем в онлайн-режимі

15

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1 Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

3..Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Мазуренко Ольга Костянтинівна, доцент, к.е.н.,

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд.412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 •  захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять   - не більше 50 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -1 бал
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 1 бал
 • тестовий контроль знань – 2 бали
 • виконання практичних завдань – 2 бали
 •  виконання модульних завдань  -10 балів

        в міжсесійний період  не більше 50 балів

 •  за виконання  індивідуальних завдань   -2 бали
 • захист індивідуальних завдань   - 8 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом - 5 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   - 5 балів.

7.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 

 1. Економічна статистика : [навч. посіб.]  / За наук. ред. Р. М. Моторина. – К. : КНЕУ, 2005. – 362 с.
 2. Статистика ринків : підручник для вищ. навч. закл. / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2009. – 544.
 3. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.
 4.  Статистический словарь. – М.: Финстатинформ, 1996.
 5.  Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. - 460 с.

Додаткова

 

 1. Класифікація видів економічної діяльності. Державний класифікатор України. ДК 009:2010 (КВЕД-2010). Чинний наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457 (зі змінами).
 2. Курс мультипликаторов. Статистика предприятий. Учебный материал (на русском языке). – Берлин: Федеральное статистическое управление Германии, 1994.
 3. Парфенцева Н.О. Ринок інформаційних послуг як об’єкт статистичного дослідження // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. – К., 2005. – с.16-26.

 

 1. Статистика ринків / ДАСОА Держкомстату України; наук. ред. Н.О. Парфенцева. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – 863с.
 2.  Статистика промышленности: Учебник / В.Е. Адамов, Э.В. Вергилес, Э.М. Воронина и др.; Под ред. В.Е. Адамова. – М. : Финансы и статистика, 1987.
 3. Статистична класифікація продукції. Державний класифікатор України. СКП — 2011. Наказ Держкомстату від 07.10.2011 № 254.

 

 

 

 

 

ІІ. ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-

педагогічної роботи

                              _______________А.М. Колот

«__» _____________2015 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки  «Статистика людського розвитку»

освітній ступінь магістр

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальність  8.03050601 «Прикладна статистика»

Магістерська програма: «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного  управління та бізнесу»

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _______________ І.Г. Манцуров

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2015

 

Укладач: Ткаченко Л.Г., доцент кафедри статистики, канд. екон. наук

Поплюйко Я.В.,доцент кафедри статистики, канд. екон. наук

Луняк І.В.,доцент кафедри статистики, канд. екон. наук

 

Рецензент: Баранік З.П., заступник завідувача кафедри статистики, д.е.н., проф.

 

 

 

1. ВСТУП

Метою науки є формування наукового світогляду і творчих навичок магістрантів щодо статистичного вимірювання людського розвитку, поглиблення фахових компетенцій з методології та інструментарію міжнародних та субнаціональних зіставлень індикаторів людського розвитку, побудови інтегральних індексів людського розвитку.

Завданням науки є вивчення теоретичних положень концепції людського розвитку, опанування методами статистичного вимірювання людського розвитку на міжнародному та субнаціональному рівнях, набуття практичних навичок адаптації та застосування існуючих баз даних для комплексного оцінювання і прогнозування соціально-економічних процесів та явищ в конкретних процесах управління, пробудження інтересу до наукових досліджень у цій сфері, формування свідомого ставлення до розвитку власного потенціалу.

Предметом науки є методологічні положення та інструментарій статистичного вимірювання людського розвитку та порівняльного аналізу рівня розвитку на міжнародному та субнаціональному рівнях, що є необхідною умовою адаптації та коректного застосування магістрантами економіко-статистичного інструментарію, зокрема, в підготовці магістерської дипломної роботи та подальшій професійній діяльності.

Статистика людського розвитку пов’язана з іншими науками (дисциплінами) навчального плану, такими як глобальна економіка, міжнародна статистика, організація вибіркових обстежень, статистика послуг.

Наука «Статистика людського розвитку» покликана формувати у студентів компетенції, потрібні для виконання фахових завдань за відповідними первинними посадами.

Після опанування науки «Статистика людського розвитку» студент повинен знати:

 • основні концептуальні положення і складові людського розвитку;
 • систему індикаторів людського розвитку та методику ПРООН з побудови глобального рейтингу країн за рівнем людського розвитку;
 • етапи побудови інтегральних індексів людського розвитку;
 • існуючі зарубіжні та національні методики статистичного вимірювання людського розвитку;
 • підходи до статистичного прогнозування людського розвитку;
 • міжнародні бази статистичних даних, що використовуються для розрахунку індексу людського розвитку на глобальному рівні;
 • основні проблеми людського розвитку в Україні та у світі.

Студент повинен уміти:

 • застосовувати методологію статистичного аналізу людського розвитку відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій;
 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних;
 • формувати системи статистичних індикаторів та аналізувати стан і тенденції людського розвитку за окремими складовими;
 • створювати інформаційно-статистичне забезпечення як частину проектування інтегрального індексу людського розвитку;
 • самостійно конструювати багатовимірні індекси людського розвитку;
 • здійснювати статистичне прогнозування людського розвитку на перспективу різної тривалості;
 • робити експертну оцінку наслідків управлінських рішень та їх можливого впливу на людський розвиток.

Перелік компетенцій відповідно до класів професійних завдань наведено в таблиці.

Перелік компетенцій

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця

1. Аналітично-контрольні

1.1. Аналізувати:

 • індикатори людського розвитку за методикою ПРООН
 • місце України в міжнародному рейтингу людського розвитку доповідей ПРООН
 • індикатори регіонального людського розвитку в Україні
 • індикатори виконання завдань Цілей Розвитку Тисячоліття на період до 2015 року на міжнародному та національному рівні

1.2. Контролювати:

 • індикатори якість статистичних даних

2. Нормативно-планувальні

2.1. Визначати:

 • проблеми людського розвитку
 • фактори людського розвитку за різними аспектами

2.2. Обґрунтовувати:

 • вибір індикаторів та методики побудови інтегральних індексів людського розвитку

2.3. Розробляти:

 • схему статистичного моніторингу виконання національних Цілей Розвитку Тисячоліття

3. Організаційно-управлінські

Організовувати проведення комплексного статистичного дослідження рівня та тенденцій людського розвитку

4. Інноваційно-проектні

Застосовувати інноваційні підходи до проектування статистичних досліджень людського розвитку

5. Інформаційно-технологічні

Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерні навички для проведення статистичних досліджень людського розвитку

6. Науково-дослідні і консультаційні

6.1. Аналізувати статистичну інформацію, наукові публікації, практичний досвід статистичних досліджень людського розвитку

6.2. Надавати консультації користувачам статистичної інформації з питань коректного використання даних щодо індикаторів та індексів людського розвитку

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ)

Згідно з навчальним планом бюджет навчального часу становить 120 годин.

Форма підсумкового контролю – залік.

Тематичний план наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Тематичний план

Тема

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні.

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

1. Концепція людського розвитку

2

2

 

 

6

2

2

6

2. Міжнародна методологія побудови індексу людського розвитку

2

4

 

2

6

4

2

8

3. Індекс людського розвитку з урахуванням нерівності

2

2

 

2

5

2

4

7

4. Індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

2

4

 

 

5

2

2

7

5. Індекс багатовимірної бідності

2

2

 

2

5

2

2

7

6. Додаткові індикатори людського розвитку на глобальному рівні

2

4

 

2

5

2

2

7

7. Національна методологія побудови індексу регіонального людського розвитку

4

4

 

2

7

4

2

7

8. Цілі Розвитку Тисячоліття

2

4

 

2

5

4

4

7

9. Моніторинг якості життя

2

4

 

 

5

2

2

7

10. Статистичне прогнозування людського розвитку

2

2

 

 

5

2

2

7

Підсумковий контроль

 

 

Усього

22

34

 

12

54

26

24

70

Разом годин

Годин

120

120

Кредитів

4

4

 

 

 

3. ЗМІСТ НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ) ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1. Концепція людського розвитку

Еволюція наукових поглядів на роль людини в економіці, перехід від домінування теорій економічного зростання до концепції людського розвитку. Сутність концепції людського розвитку. Людський потенціал та основоположні можливості людини. Можливості статистичного вимірювання людського розвитку

 

ТЕМА 2. Міжнародна методологія побудови індексу людського розвитку

Складові та статистичні індикатори індексу людського розвитку. Нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу людського розвитку. Обчислення інтегрального індексу людського розвитку. Поділ на групи та ранжування країн за рівнем розвитку. Особливості динамічних зіставлень значень індексів та рангів. Місце України на глобальній шкалі людського розвитку.

 

ТЕМА 3. Індекс людського розвитку з урахуванням нерівності

Складові та статистичні індикатори індексу. Нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу. Обчислення інтегрального індексу. Місце України у глобальному рейтингу людського розвитку з урахуванням нерівності

 

ТЕМА 4. Індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

Складові та статистичні індикатори індексу. Нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу. Обчислення інтегрального індексу. Місце України у глобальному рейтингу людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності.

 

ТЕМА 5. Індекс багатовимірної бідності

Складові та статистичні індикатори індексу. Нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу. Обчислення інтегрального індексу. Місце України у глобальному рейтингу за індексом багатовимірної бідності.

 

ТЕМА 6. Додаткові індикатори людського розвитку на глобальному рівні

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток. Інформаційно-ресурсна база доповідей про людський розвиток. Додаткові індикатори людського розвитку, що не використовуються для обчислення індексів

 

ТЕМА 7. Національна методологія побудови індексу регіонального людського розвитку

Фактори нерівності в розвитку регіонів України. Основні відмінності методики побудови індексу регіонального людського розвитку від глобального. Система індикаторів регіонального людського розвитку. Особливості нормування первинних показників. Обчислення інтегральних індексів за окремими складовими та загального по регіону. Ранжування регіонів за значеннями індексів, можливості динамічних зіставлень. Зміни-2012 в методології індексу регіонального людського розвитку. Диференціація регіонів за рівнем розвитку.

 

ТЕМА 8. Цілі Розвитку Тисячоліття

Мета прийняття Цілей Розвитку Тисячоліття на Саміті тисячоліття ООН у вересні 2000 р. Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття на період до 2015 р. Необхідність прийняття національних Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні, їх відмінності від глобальних. Статистичний моніторинг виконання Цілей Розвитку Тисячоліття на міжнародному та національному рівні. Національні консультації щодо визначення Цілей Розвитку Тисячоліття після 2015 р.

 

ТЕМА 9. Моніторинг якості життя

Сутність поняття «якість життя», його зв'язок з людським розвитком. Складові та статистичні індикатори якості життя. Світовий досвід статистичного моніторингу якості життя (Єврофонд, ОЕСР, ін.). Можливості запровадження статистичного моніторингу якості життя в Україні.

 

ТЕМА 10. Статистичне прогнозування людського розвитку

Необхідність прогнозування людського розвитку. Види прогнозів людського розвитку за спрямованістю передбачення (цільовий прогноз, прогноз-застереження) та тривалістю горизонту (коротко-, середньо-, довгострокові). Основні методи прогнозування людського розвитку (екстраполяція тренду, експертні припущення). Етапи прогнозування індексу людського розвитку України (міжнародна методологія визначення індексу). Прогнозування рангу регіону за індексом регіонального людського розвитку (національна методологія визначення індексу).

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

 

ТЕМА 1. Концепція людського розвитку (2 год.)

Практичне заняття 1

Компетенції

 • знаходити статистичну інформацію щодо соціальних явищ, процесів, визначати переваги та обмеження різних інформаційних джерел
 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо людського розвитку та його компонентів

1. Питання для обговорення:

Роль статистики людського розвитку в системі державного управління

Взаємозв’язок статистики людського розвитку з іншими науками, дисциплінами

Сутність концепції людського розвитку

Людський потенціал та основоположні можливості людини

2. Семінар – розгорнута бесіда «Можливості статистичного вимірювання людського розвитку»

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. About Human Development / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/humandev>
 3. Future We Want — Outcome document / United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro from 20 to 22 June 2012. — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html>
 4. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.

 

ТЕМА 2. Міжнародна методологія побудови індексу людського розвитку

(4 год.)

Практичне заняття 2

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо людського розвитку та його компонентів
 • будувати індекс людського розвитку за методикою ПРООН

 

1. Питання для обговорення:

Складові та статистичні індикатори індексу людського розвитку ПРООН

Інформаційно-ресурсна база побудови індексу людського розвитку ПРООН

Принципи ранжування та поділу країн на групи країн у глобальному рейтингу людського розвитку

2. Розв’язання задач на нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу людського розвитку та інтегрального індексу людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.

 

Практичне заняття 3

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо людського розвитку та його компонентів
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку

 

1. Питання для обговорення:

Особливості динамічних зіставлень значень індексів та рангів в доповідях ПРООН про людський розвиток

Місце України на глобальній шкалі людського розвитку

2. Розв’язання задач на нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу людського розвитку та інтегрального індексу людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О.А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.

 

ТЕМА 3. Індекс людського розвитку з урахуванням нерівності (2 год.)

Практичне заняття 4

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • будувати індекс людського розвитку з урахуванням нерівності за методикою ПРООН
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Складові та інформаційно-ресурсна база індексу людського розвитку з урахуванням нерівності

2. Розв’язання задач щодо обчислення додаткових індексів людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

ТЕМА 4. Індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

(4 год.)

Практичне заняття 5

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • будувати індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності за методикою ПРООН
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Складові та інформаційно-ресурсна база індексу людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

Додаткові індикатори людського розвитку, що не використовуються для обчислення індексів

2. Розв’язання задач щодо обчислення додаткових індексів людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

Практичне заняття 6

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • будувати індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності за методикою ПРООН
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Складові та інформаційно-ресурсна база індексу людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

Додаткові індикатори людського розвитку, що не використовуються для обчислення індексів

2. Розв’язання задач щодо обчислення додаткових індексів людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

ТЕМА 5. Індекс багатовимірної бідності (2 год.)

Практичне заняття 7

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • будувати індекс багатовимірної бідності за методикою ПРООН
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Складові та інформаційно-ресурсна база індекс багатовимірної бідності

2. Розв’язання задач щодо обчислення додаткових індексів людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Лібанова Е.М. Бідність населення України: причини, масштаби, наслідки: Монографія. — К.: КНЕУ, 2008. — 328 с.
 5. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

ТЕМА 6. Додаткові індикатори людського розвитку  на глобальному рівні

(4 год.)

Практичне заняття 8

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Додаткові індикатори людського розвитку, що не використовуються для обчислення індексів

2. Дискусія з елементами аналізу «Місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індикаторами

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

Практичне заняття 9

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Додаткові індикатори людського розвитку, що не використовуються для обчислення індексів

2. Дискусія з елементами аналізу «Місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індикаторами

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

 

ТЕМА 7. Національна методологія побудови індексу регіонального людського розвитку (4 год.)

Практичне заняття 10

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими національними та регіональними базами статистичних даних щодо людського розвитку
 • будувати індекси регіонального людського розвитку за методикою Держстату України

 

1. Питання для обговорення:

Особливості національної методики побудови індексу регіонального людського розвитку

Система індикаторів регіонального людського розвитку (з урахуванням змін 2012 року)

2. Розв’язання задач на нормування первинних показників та обчислення індексів за окремими складовими та узагальнюючого індексу по регіону

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.
 3. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.
 4. Регіональний людський розвиток: Стат. бюлетень/ Державна служба статистики України
 5. Методика вимірювання регіонального людського розвитку (2012 року), затверджена Постановою спільного засідання Президії НАН України та Державної служби статистики України

 

Практичне заняття 11

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими національними та регіональними базами статистичних даних щодо людського розвитку
 • аналізувати нерівність регіонального людського розвитку, виявляти найбільш проблемні складові людського розвитку в кожному регіоні

 

1. Питання для обговорення:

Фактори нерівності розвитку регіонів України

Диференціація регіонів за рівнем розвитку

2. Розв’язання задач на нормування первинних показників та обчислення індексів за окремими складовими та узагальнюючого індексу по регіону

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.
 3. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.
 4. Регіональний людський розвиток: Стат. бюлетень/ Державна служба статистики України
 5. Методика вимірювання регіонального людського розвитку (2012 року), затверджена Постановою спільного засідання Президії НАН України та Державної служби статистики України

 

 

ТЕМИ 8. Цілі Розвитку Тисячоліття (4 год.)

Практичне заняття 12

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу Цілей Розвитку Тисячоліття
 • аналізувати рівень виконання планових завдань національних та глобальних Цілей Розвитку Тисячоліття, виявляти найбільш проблемні напрями розвитку

 

1. Питання для обговорення:

Мета прийняття Цілей Розвитку Тисячоліття на Саміті тисячоліття ООН у вересні 2000 р.

Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття на період до 2015 р.

Організація статистичного моніторингу виконання Цілей Розвитку Тисячоліття на міжнародному рівні

2. Розв’язання задач на аналіз динаміки та оцінки досяжності цільових  індикаторів національних Цілей Розвитку Тисячоліття

Інформаційне забезпечення:

 1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций : Утв. резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года // База «Законодавство України», офіційний сайт Верховної Ради України. — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_621>
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

Практичне заняття 13

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу Цілей Розвитку Тисячоліття
 • аналізувати рівень виконання планових завдань національних та глобальних Цілей Розвитку Тисячоліття, виявляти найбільш проблемні напрями розвитку

 

1. Питання для обговорення:

Необхідність прийняття національних Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні, їх відмінності від глобальних

Організація статистичного моніторингу виконання Цілей Розвитку Тисячоліття на національному рівні

2. Розв’язання задач на аналіз динаміки та оцінки досяжності цільових  індикаторів національних Цілей Розвитку Тисячоліття

Інформаційне забезпечення:

 1. Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2013: Національна доповідь. — К.: Мінекономіки України, 2013. — 176 с.
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.
 3. Лібанова Е.М. Бідність населення України: причини, масштаби, наслідки: Монографія. — К.: КНЕУ, 2008. — 328 с.

 

ТЕМА 9. Моніторинг якості життя (4 год.)

Практичне заняття 14

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу якості життя
 • аналізувати індикатори якості життя, виявляти найбільш проблемні аспекти

 

1. Питання для обговорення:

Концепція якості життя, її відмінності від концепції людського розвитку

Світовий досвід статистичного моніторингу якості життя (Євростат, Єврофонд, ОЕСР, ін.).

2. Дискусія з елементами аналізу «Оцінювання якості життя»

Інформаційне забезпечення:

 1. Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. У 2-х томах. Том 2. Таблиці і графіки / За ред. Є.І. Головахи, М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – 480 с.
 2. Вимірювання якості життя в Україні /Аналітична доповідь. — К.: ІДСД НАН України, ПРООН, Мінекономіки, 2013. — 48 с.

 

Практичне заняття 15

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу якості життя
 • аналізувати індикатори якості життя, виявляти найбільш проблемні аспекти

 

1. Питання для обговорення:

Концепція якості життя, її відмінності від концепції людського розвитку

Світовий досвід статистичного моніторингу якості життя (Євростат, Єврофонд, ОЕСР, ін.).

2. Дискусія з елементами аналізу «Оцінювання якості життя»

Інформаційне забезпечення:

 1. Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. У 2-х томах. Том 2. Таблиці і графіки / За ред. Є.І. Головахи, М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – 480 с.
 2. Вимірювання якості життя в Україні /Аналітична доповідь. — К.: ІДСД НАН України, ПРООН, Мінекономіки, 2013. — 48 с.

 

ТЕМА 10. Статистичне прогнозування людського розвитку (2 год.)

Практичне заняття 16

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу та прогнозування індикаторів людського розвитку
 • аналізувати тенденції, виявляти найбільш проблемні напрями розвитку та розробляти заходи політики

 

1. Питання для обговорення:

Необхідність прогнозування людського розвитку.

Види прогнозів людського розвитку.

Основні методи прогнозування людського розвитку.

Етапи прогнозування індексу людського розвитку України

2. Семінар – розв’язання проблемних завдань щодо перспективної динаміки людського розвитку в Україні

Інформаційне забезпечення:

 1. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

ТЕМА 1. Концепція людського розвитку (2 год.)

Контактне заняття 1

Компетенції

 • знаходити статистичну інформацію щодо соціальних явищ, процесів, визначати переваги та обмеження різних інформаційних джерел
 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо людського розвитку та його компонентів

1. Питання для обговорення:

Роль статистики людського розвитку в системі державного управління

Взаємозв’язок статистики людського розвитку з іншими науками, дисциплінами

Сутність концепції людського розвитку

Людський потенціал та основоположні можливості людини

2. Семінар – розгорнута бесіда «Можливості статистичного вимірювання людського розвитку»

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. About Human Development / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/humandev>
 3. Future We Want — Outcome document / United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro from 20 to 22 June 2012. — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html>
 4. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.

 

ТЕМА 2. Міжнародна методологія побудови індексу людського розвитку

(4 год.)

Контактне заняття 2

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо людського розвитку та його компонентів
 • будувати індекс людського розвитку за методикою ПРООН

 

1. Питання для обговорення:

Складові та статистичні індикатори індексу людського розвитку ПРООН

Інформаційно-ресурсна база побудови індексу людського розвитку ПРООН

Принципи ранжування та поділу країн на групи країн у глобальному рейтингу людського розвитку

2. Розв’язання задач на нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу людського розвитку та інтегрального індексу людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.

 

Контактне заняття 3

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо людського розвитку та його компонентів
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку

 

1. Питання для обговорення:

Особливості динамічних зіставлень значень індексів та рангів в доповідях ПРООН про людський розвиток

Місце України на глобальній шкалі людського розвитку

2. Розв’язання задач на нормування первинних статистичних показників, обчислення індексів по окремих складових індексу людського розвитку та інтегрального індексу людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О.А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.

 

ТЕМА 3. Індекс людського розвитку з урахуванням нерівності (2 год.)

Контактне заняття 4

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • будувати індекс людського розвитку з урахуванням нерівності за методикою ПРООН
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Складові та інформаційно-ресурсна база індексу людського розвитку з урахуванням нерівності

2. Розв’язання задач щодо обчислення додаткових індексів людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

ТЕМА 4. Індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

(2 год.)

Контактне заняття 5

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • будувати індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності за методикою ПРООН
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Складові та інформаційно-ресурсна база індексу людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

Додаткові індикатори людського розвитку, що не використовуються для обчислення індексів

2. Розв’язання задач щодо обчислення додаткових індексів людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

ТЕМА 5. Індекс багатовимірної бідності (2 год.)

Контактне заняття 6

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • будувати індекс багатовимірної бідності за методикою ПРООН
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Складові та інформаційно-ресурсна база індекс багатовимірної бідності

2. Розв’язання задач щодо обчислення додаткових індексів людського розвитку за методикою ПРООН

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Лібанова Е.М. Бідність населення України: причини, масштаби, наслідки: Монографія. — К.: КНЕУ, 2008. — 328 с.
 5. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

ТЕМА 6. Додаткові індикатори людського розвитку  на глобальному рівні

(2 год.)

Контактне заняття 7

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними базами статистичних даних щодо додаткових індексів людського розвитку та їх компонентів
 • аналізувати місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індексами

 

1. Питання для обговорення:

Тематична спрямованість глобальних доповідей про людський розвиток

Додаткові індикатори людського розвитку, що не використовуються для обчислення індексів

2. Дискусія з елементами аналізу «Місце України на глобальній шкалі людського розвитку за додатковими індикаторами

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 3. DIY HDI: Build Your Own Index / Human Development Report Office (HDRO). — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://hdr.undp.org/en/data/build/>
 4. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

ТЕМА 7. Національна методологія побудови індексу регіонального людського розвитку (4 год.)

Контактне заняття 8

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими національними та регіональними базами статистичних даних щодо людського розвитку
 • будувати індекси регіонального людського розвитку за методикою Держстату України

 

1. Питання для обговорення:

Особливості національної методики побудови індексу регіонального людського розвитку

Система індикаторів регіонального людського розвитку (з урахуванням змін 2012 року)

2. Розв’язання задач на нормування первинних показників та обчислення індексів за окремими складовими та узагальнюючого індексу по регіону

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.
 3. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.
 4. Регіональний людський розвиток: Стат. бюлетень/ Державна служба статистики України
 5. Методика вимірювання регіонального людського розвитку (2012 року), затверджена Постановою спільного засідання Президії НАН України та Державної служби статистики України

 

 

Контактне заняття 9

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими національними та регіональними базами статистичних даних щодо людського розвитку
 • аналізувати нерівність регіонального людського розвитку, виявляти найбільш проблемні складові людського розвитку в кожному регіоні

 

1. Питання для обговорення:

Фактори нерівності розвитку регіонів України

Диференціація регіонів за рівнем розвитку

2. Розв’язання задач на нормування первинних показників та обчислення індексів за окремими складовими та узагальнюючого індексу по регіону

Інформаційне забезпечення:

 1. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.
 3. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.
 4. Регіональний людський розвиток: Стат. бюлетень/ Державна служба статистики України
 5. Методика вимірювання регіонального людського розвитку (2012 року), затверджена Постановою спільного засідання Президії НАН України та Державної служби статистики України

 

ТЕМИ 8. Цілі Розвитку Тисячоліття (4 год.)

Контактне заняття 10

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу Цілей Розвитку Тисячоліття
 • аналізувати рівень виконання планових завдань національних та глобальних Цілей Розвитку Тисячоліття, виявляти найбільш проблемні напрями розвитку

 

1. Питання для обговорення:

Мета прийняття Цілей Розвитку Тисячоліття на Саміті тисячоліття ООН у вересні 2000 р.

Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття на період до 2015 р.

Організація статистичного моніторингу виконання Цілей Розвитку Тисячоліття на міжнародному рівні

2. Розв’язання задач на аналіз динаміки та оцінки досяжності цільових  індикаторів національних Цілей Розвитку Тисячоліття

Інформаційне забезпечення:

 1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций : Утв. резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года // База «Законодавство України», офіційний сайт Верховної Ради України. — [Електронний ресурс]. — Доступний з: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_621>
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

Контактне заняття 11

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу Цілей Розвитку Тисячоліття
 • аналізувати рівень виконання планових завдань національних та глобальних Цілей Розвитку Тисячоліття, виявляти найбільш проблемні напрями розвитку

 

1. Питання для обговорення:

Необхідність прийняття національних Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні, їх відмінності від глобальних

Організація статистичного моніторингу виконання Цілей Розвитку Тисячоліття на національному рівні

2. Розв’язання задач на аналіз динаміки та оцінки досяжності цільових  індикаторів національних Цілей Розвитку Тисячоліття

Інформаційне забезпечення:

 1. Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2013: Національна доповідь. — К.: Мінекономіки України, 2013. — 176 с.
 2. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.
 3. Лібанова Е.М. Бідність населення України: причини, масштаби, наслідки: Монографія. — К.: КНЕУ, 2008. — 328 с.

 

ТЕМА 9. Моніторинг якості життя (2 год.)

Контактне заняття 12

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу якості життя
 • аналізувати індикатори якості життя, виявляти найбільш проблемні аспекти

 

1. Питання для обговорення:

Концепція якості життя, її відмінності від концепції людського розвитку

Світовий досвід статистичного моніторингу якості життя (Євростат, Єврофонд, ОЕСР, ін.).

2. Дискусія з елементами аналізу «Оцінювання якості життя»

Інформаційне забезпечення:

 1. Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. У 2-х томах. Том 2. Таблиці і графіки / За ред. Є.І. Головахи, М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – 480 с.
 2. Вимірювання якості життя в Україні /Аналітична доповідь. — К.: ІДСД НАН України, ПРООН, Мінекономіки, 2013. — 48 с.

 

ТЕМА 10. Статистичне прогнозування людського розвитку (2 год.)

Контактне заняття 13

Компетенції

 • вільно користуватися існуючими міжнародними, національними та регіональними базами статистичних даних щодо моніторингу та прогнозування індикаторів людського розвитку
 • аналізувати тенденції, виявляти найбільш проблемні напрями розвитку та розробляти заходи політики

 

1. Питання для обговорення:

Необхідність прогнозування людського розвитку.

Види прогнозів людського розвитку.

Основні методи прогнозування людського розвитку.

Етапи прогнозування індексу людського розвитку України

2. Семінар – розв’язання проблемних завдань щодо перспективної динаміки людського розвитку в Україні

Інформаційне забезпечення:

 1. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання

в міжсесійний період

У міжсесійний період студенти заочної форми навчання виконують завдання для самостійної роботи з науки «Статистика людського розвитку», перелік яких наведено в карті самостійної роботи студента. Виконані завдання студенти пересилають викладачеві засобами електронної пошти. 

Згідно карти СРС з науки «Статистика людського розвитку» студенти повинні виконати 5 індивідуальних завдань. Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляється письмово як «Звіт про виконання індивідуального завдання». При виконанні індивідуальних завдань студенти мають використовувати оприлюднену статистичну інформацію, яка розміщена на офіційних сайтах України та структур ООН.

Якщо індивідуальні завдання вчасно не надіслані викладачеві за допомогою ресурсу Web CT, або якщо «Звіт про виконання індивідуального завдання» студента містить суттєві помилки, студент позбавляється нагоди отримати 5 балів за електронну версію виконаного індивідуального завдання. Але такий студент має можливість захистити виправлений паперовий варіант індивідуального завдання під час ІКР (або в день заочника).

Виконані завдання для самостійної роботи з науки «Статистика людського розвитку» (після їх перевірки викладачем) студенти повинні захистити під час індивідуально-консультаційних занять, або в день заочника.

Крім оцінки за «Звіт про виконання індивідуального завдання» студент – заочник може заробити 5 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з наведених в Карті СРС індивідуальних завдань:

 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою;
 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

 

5. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь та навиків, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів містить такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • підготовка до семінарських (практичних) занять;
 • підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;
 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
 • відпрацювання завдань тренінгів;
 • аналіз конкретної ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);
 • виконання індивідуальних завдань;
 • систематика вивченого матеріалу перед іспитом.

Перелік завдань для самостійної роботи подані у Карті самостійної роботи студентів (табл. 2, 3), яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

Після виконання індивідуальних завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність у навчальній роботі.

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) «Статистика людського розвитку»

освітній рівень магістр

галузі знань «Економіка та підприємництво»

спеціальність «Прикладна статистика»

Магістерська програма: «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного  управління та бізнесу»

 

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар – розгорнута бесіда

5

2

Аналіз конкретної ситуації та підготовка аналітичної записки

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

3

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

5

4

Підготовка доповідей

Семінар-конференція

5

5

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар – розв’язання проблемних завдань

5

6

Попередня підготовка, відпрацювання методів оцінювання

Ділова гра

5

7

Аналіз ситуації, визначення факторів впливу та шляхів вирішення проблеми

Семінар – дискусія з елементами аналізу

5

8

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар – «мозковий штурм»

5

9

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка аналітичної записки

Семінар-дискусія

5

10

Підготовка навчального проекту – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення критеріїв оцінювання

Робота в малих творчих групах

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

70

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

20

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальною програмою науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

з науки (дисципліни) «Статистика людського розвитку»

 

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни: матеріалу, викладеного на лекціях; питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях; матеріалу опрацьованого самостійно.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Для вибіркових дисциплін поточна успішність оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів (включно):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях — 70 балів;

б)  виконання завдань для самостійної роботи — за рішенням кафедри;

в)  виконання модульних контрольних робіт — за рішенням кафедри;

г) інші об’єкти контролю — за рішенням кафедри.

Для студентів денної форми навчання згідно з навчальним планом передбачено 32 год., тобто 16 семінарських (практичних) занять. Таким чином, максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти денної форми навчання на одному занятті, складає 5 балів.

Критерії диференціації оцінок роботи на семінарських (практичних) заняттях:

 • правильність і вичерпність відповідей на теоретичні питання;
 • знання понятійного апарату і літературних джерел;
 • уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ;
 • якість, повнота, самостійність виконаних практичних завдань (задач);
 • самостійність суджень і висновків під час відповідей;
 • активність участі в обговоренні дискусійних питань, роботи в малих групах, під час презентації матеріалів іншими студентами;
 • вміння презентувати матеріал;
 • уважність під час виступів інших студентів та розв’язання ними практичних завдань (задач).

Відповідно до зазначених критеріїв оцінки за роботу на семінарських (практичних) заняттях диференціюються за шкалою, наведеною в табл. 4.

Таблиця 4

Шкала оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

 

Ці бали викладач виставляє у свій журнал та до системи електронного обліку поточної успішності студентів.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному практичному занятті, підсумовується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за модульні роботи та виконання індивідуальних завдань.

Студенти виконують одне модульне завдання. При виконанні модульного завдання оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навики, яких набули студенти після опанування науки. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань. Модуль містить одне теоретичні питання та два практичні завдання.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання модульного завдання, складає 10 балів.

Критерії оцінювання знань студентів під час виконання модульного завдання наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Шкала оцінювання виконання модульних завдань

Можлива максимальна оцінка виконання завдання, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

10

10

7

5

0

 

Перелік індивідуальних завдань для студентів різних форм навчання подано у карті самостійної роботи (табл. 2 і 3).

Максимальна кількість балів за виконання індивідуального завдання для студентів денної форми навчання – 20 балів.

Критерії оцінювання індивідуальних завдань наведено в табл. 6.

Таблиця 6

Шкала оцінювання виконання індивідуальних завдань

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

20

20

15

10

0

 

Граничний термін подання робіт з виконаними індивідуальними завданнями на кафедру – за 2 тижні до останнього практичного заняття за розкладом. Роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються.

Одержані кафедрою завдання студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі або під час практичних занять.

 

Підсумкове оцінювання поточної успішності студентів здійснюється у формі заліку

Поточна успішність з вибіркових навчальних дисциплін оцінюється у формі заліку (диференційованого заліку) за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік оформлюється в термін, визначений кафедрою, що викладає дисципліну. Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням науки

F

 

Оцінка за 4-х бальною шкалою та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

Порядок ліквідації академзаборгованості:

 • студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти залік;
 • студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення науки перед повторним складанням заліку.

 

 1. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) «Статистика людського розвитку»

освітній рівень магістр

галузі знань «Економіка та підприємництво»

спеціальність «Прикладна статистика»

Магістерська програма: «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного  управління та бізнесу»

 

 

Заочна форма навчання

№ контактного заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма  занять і контролю

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Тема 1. Концепція людського розвитку (самостійне опрацювання)

Тема 2. Міжнародна методологія побудови індексу людського розвитку

Установча міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

5

Тестовий контроль знань

5

2

Тема 3. Індекс людського розвитку з урахуванням нерівності

Тема 4. Індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

5

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

3

Тема 5. Індекс багатовимірної бідності

Тема 6. Додаткові індикатори людського розвитку на глобальному рівні

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – дискусія

5

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

4

Тема 7. Національна методологія побудови індексу регіонального людського розвитку

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – дискусія

5

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

5

Тема 8. Цілі Розвитку Тисячоліття

Тема 9. Моніторинг якості життя

Тема 10. Статистичне прогнозування людського розвитку (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – «мозковий штурм»

5

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях

50

За виконання модульних (контрольних) завдань

6

Написання модульної контрольної роботи

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за роботу під час сесії

60

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

письмова або електронна

05.10.2014 р.

на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

30

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

електронна

25.04.2014 р.

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
 2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
 3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
 4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою
 5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
 6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою*

письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

40

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація:

ПІБ викладача повністю, посада, вчений ступінь, електронна адреса викладача

Ткаченко Лідія Григорівна, доцент кафедри статистики, к.е.н., lidatk@rambler.ru

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

Львівська площа, 14, 7-й корпус університету, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа, 14, 7-й корпус університету, ауд.407, тел. 537-07-33,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Порядок оцінювання знань студентів заочної форми навчання загалом такий самий, як на очній формі навчання, проте є істотні особливості поточного контролю.

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 • захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова робота фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором.

Оцінювання знань на практичних заняттях

Контроль якості та активності роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється за такою шкалою оцінювання:

під час контактних занять – всього не більше 70 балів:

за активну і систематичну роботу – 1 бал

міні – семінар (розгорнута бесіда або дискусія) – 5 балів

тестовий контроль знань – 5 балів

виконання практичних завдань – 5 балів

виконання модульних завдань – 10 балів

в міжсесійний період – всього не більше 30 балів

за виконання індивідуальних завдань – 2 бали

захист індивідуальних завдань – 3 бали

за виконання завдань за дистанційним курсом – 10 балів

за виконання індивідуальних завдань за вибором – 10 балів.

Загальна сума балів за поточний контроль складається із балів, які отримав студент за активність роботи на контактних заняттях, виконання індивідуальних завдань і виконання модульних завдань.

 

6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ (до практичних, контактних занять)

1. Задача. В Україні середня очікувана тривалість життя при народженні становить 68,8 років, середня кількість періоду навчання – 11,3 року, очікувана тривалість навчання – 14,8 року, розмір валового національного доходу на 1 особу – 6428 інтернаціональних дол. за ПКС. Розрахувати індекс людського розвитку за методикою ПРООН, зробити висновок, до якої групи країн за рівнем людського розвитку входить наша країна.

 

2. Задача. В Україні рівень материнської смертності становить 32 жінки на 100 тис. живонароджених, рівень підліткової народжуваності – 26,1‰, частка жінок серед парламентарів – 8%, частка осіб з рівнем освіти не нижче повної середньої загальної – 91,5% серед жінок і 96,1% серед чоловіків, рівень економічної активності – 53,3% у жінок і 66,6% у чоловіків. Розрахувати індекс людського розвитку з урахуванням гендерної нерівності за методикою ПРООН, зробити висновок щодо ситуації в країні з гендерною рівністю.

Тематика рефератів, есе, наукових робіт

1.   Концепція людського розвитку

2.   Методика обчислення індексу людського розвитку ПРООН

3.   Місце України в глобальному рейтингу за індексом людського розвитку ПРООН

4.   Фактори нерівності розвитку регіонів України

5.   Національна методика побудови індексу регіонального людського розвитку

6.   Система індикаторів регіонального людського розвитку (з урахуванням змін 2012 року)

7.   Диференціація регіонів за рівнем розвитку

8.   Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття на період до 2015 р.

9.   Національні Цілі Розвитку Тисячоліття на період до 2015 р.

10. Статистичний моніторинг виконання Цілей Розвитку Тисячоліття на міжнародному рівні

11. Статистичний моніторинг виконання Національних Цілей Розвитку Тисячоліття

12. Статистичний моніторинг якості життя (Євростат, Єврофонд, ОЕСР, ін.).

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Монографії, підручники, посібники:

 1. Грішнова О.А. Людський розвиток: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2006. — 308 с.
 2. Калачова І.В. Інформаційне забезпечення соціального управління: Монографія. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — 352 с.
 3. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости / Пер. с англ.; Программа развития ООН (UNDP). — М.: Издательство «Весь мир», 2014. — IX+236 с.
 4. Лібанова Е.М. Бідність населення України: причини, масштаби, наслідки: Монографія. — К.: КНЕУ, 2008. — 328 с.
 5. Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М., Колот А. М., Столярчук Я.М., Кудінова А.В., Панченко Є.Г. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія / ДВНЗ «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана» — К. : КНЕУ, 2008. — 420 с.
 6. Социальная статистика: Учебник / Под ред. чл.- кор. РАН И.И. Елисеевой. 3-е изд, переработанное и дополненное. — Москва, «Финансы и статистика», 2001. — 480 с.
 7. Соціальна статистика: підручник / Л. Ф. Удотова; Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 376 с.
 8. Столяров Г.С., Огай М.Ю. Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диц. — К.: КНЕУ, 2003. — 195 с.
 9. Якість інформаційного забезпечення соціальної політики: Монографія / [Макарова О.В., Саріогло В.Г., Терещенко Г.І. та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. — К.: Дух і література, 2010. — 248 с.
 10. Людський розвиток регіонів: аналіз та прогноз (колективна монографія). / За ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 328 с.
 11. Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2010: Національна доповідь. — К.: Мінекономіки України, 2010. — 108 с.

Публікації Державної служби статистики України:

 1. Регіональний людський розвиток: Стат. бюлетень/ Державна служба статистики України
 2. Демографічний щорічник «Населення України» / Державна служба статистики України
 3. Національні рахунки освіти в Україні: Стат. бюлетень/ Державна служба статистики України
 4. Національні рахунки охорони здоров’я України: Стат. бюлетень/ Державна служба статистики України
 5. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги: Стат. збірник/ Державна служба статистики України
 6. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. збірник/ Державна служба статистики України

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра статистики

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

 Протокол № ____ від _____ 20__ р.

 

          Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

                                                                     

МЕТОДЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліни «Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів»

освітній ступінь магістр

 

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 8.03050601 «Прикладна статистика»

 

Магістерська програма: «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного  управління та бізнесу»

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри статистики_______________І.Г. Манцуров

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу________________Т.В. Гуть

 

 

             

Київ 2015

 

Укладач:  Поплюйко Я.В.,   к.е.н., доцент

Рецензент:   д.е..н. Бараник З.П.

 

 

 1. ВСТУП

 

Мета науки: формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження масових соціально – економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень.

Завдання науки: вивчення методів та здійснення системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обґрунтування та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності та конкурентоспроможності з врахуванням ризику у відповідності з потребами об’єктів управління.

Предмет науки: статистична характеристика співвідношень між масовими, соціальними та економічними явищами та процесами, закономірностей їх формування, розвитку і взаємодії як чинників ефективного управління заданими об’єктами.

Об’єкт дослідження: об’єкти управління, тобто підрозділи економіки, на які здійснюється систематичний вплив з метою забезпечення їх життєдіяльності і досягнення поставлених цілей.

В процесі вивчення курсу під керівництвом викладача студент здійснює статистичне дослідження взаємозв’язку показників макро- та мікроекономічного розвитку в цілому, окремих галузей, видів діяльності, регіонів, груп населення, підприємств. При цьому застосовується коректно підібраний комплекс статистичних методів і моделей.

У студентів повинні бути сформовані чіткі уявлення щодо:

 • теоретичних передумов статистичного дослідження на основі знань, набутих в процесі вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом;
 • інформаційного забезпечення дослідження;
 • побудови статистичних показників;
 • застосування методів статистичного аналізу;
 • статистичного обґрунтування управлінських рішень та супроводження їх виконання;

Дисципліна сприяє формуванню у студентів таких компетенцій:

 1. здатність здійснювати організацію та проведення статистичного спостереження про стан та тенденції економічного та соціального розвитку країни на макро- та мікрорівні;
 2. здатність розробляти плани статистичних досліджень щодо оцінювання тенденцій економічного та соціального розвитку країни та контролювати хід їх виконання;
 3. здатність розробляти системи статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;
 4. здатність досліджувати взаємозв’язки соціально-економічних показників;
 5. здатність створювати інформаційну базу та системи статистичних показників для аналізу економічної, енергетичної, техногенної безпеки країни;
 6. здатність запроваджувати сучасні інформаційні технології збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації щодо економічного та соціального розвитку країни;
 7. здатність вдосконалювати методи та технологію електронної обробки статистичних даних;
 8. здатність розробляти методики обробки та аналізу статистичних даних для вирішення актуальних економічних та соціальних задач;
 9. здатність аналізувати потребу користувачів у статистичній інформації та вдосконалювати економіко-статистичний аналіз з метою підвищення ефективності діяльності по її збиранню та використанню;
 10.  здатність забезпечувати вірогідність, повноту (за об’ємом та суттю) об’єктивність, оперативність, своєчасність та порівнянність за часом та у просторі статистичної інформації.
 11.  здатність розробляти інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічним та людським розвитком;
 12.  здатність розробляти пропозиції щодо прийняття ефективних управлінських рішень в бізнес середовищі, адаптувати та супроводжувати їх на основі аналізу статистичної інформації;
 13.  здатність здійснювати статистичне прогнозування економічного та людського розвитку;
 14.  здатність з метою підготовки до проведення комплексного аналізу та прогнозування соціально-економічних явищ та процесів вміти  готувати інформацію, вибирати тип моделі, проводити розрахунки її параметрів та оцінювати адекватність;
 15.  здатність обчислювати та використовувати відповідні  критерії для аналізу рівня достовірності прогнозних оцінок;
 16.  здатність розробляти рекомендації по вибору оптимальної стратегії соціально-економічного розвитку країни;
 17.  здатність на основі моделювання прогнозних значень здійснювати короткострокові, середньострокові та довгострокові перспективні розрахунки показників соціально-економічного розвитку;
 18.  здатність здійснювати моніторинг та контроль виконання програм економічного та людського розвитку з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам;
 19.  здатність давати узагальнюючу оцінку стану та результатів соціально-економічної  діяльності регіонів за видами економічної діяльності;
 20.  здатність проводити статистичний аналіз конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою;
 21.  здатність досліджувати кон’юнктуру ринку, визначати тенденції та вплив її чинників на темпи економічного зростання;
 22.  здатність проводити комплексний статистичний аналіз макроекономічних процесів;
 23.  здатність оцінювати рівень фінансової стабільності, інвестиційної привабливості країни та її регіонів і ступінь ризиків, пов'язаних зі змінами в економічній стратегії;
 24.  здатність надавати узагальнену оцінку ефективності функціонування економічної системи.

 

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛНИ «Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів»

 для студентів спеціальності  8.03050601 «Прикладна статистика» денної та заочної форм навчання

Назва теми

Кількість годин

 

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

Самостійна робота

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції

Практичні

Індивідуальні

1. Сутність управління та завдання статистики

2

2

 

 

1

3

4

1

2

2. Методологічні засади СЗУ

3

1

2

3. Інформаційна база СЗУ

3

1

4

4. Система показників СЗУ

3

1

4

5. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень

2

2

1

3

2

1

4

6. Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку

6

1

3

4

2

4

7. Аналіз співвідношення ресурсів, їх розподілу та використання

4

1

3

4

1

2

8. Аналіз взаємозв’язку структури соціально-економічних явищ з їх угрупуванням за суттєвими ознаками

1

3

1

4

9. Аналіз змін соціально-економічних явищ в часі

2

4

1

3

4

2

4

10. Аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами в системі СЗУ

4

6

1

3

4

2

4

11. Статистична оцінка економічної привабливості

1

3

4

2

4

12. Статистична оцінка ризику економічної діяльності об’єктів управління

4

4

1

3

4

1

2

13. Аналіз співвідношення між складними соціально-економічними явищами

1

3

2

4

14. Комплексний статистичний аналіз ефективності розвитку об’єктів управління

2

8

1

5

4

3

4

15. Результати статистичного дослідження як база розробки управлінських рішень

2

1

10

6

3

6

Р а з о м  г о д и н:

22

32

12

54

40

24

54

Разом всого

120

120

Кредитів

4

4

Примітка. На проведення іспиту передбачено 3 години.

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1.  Сутність  процесу управління та завдання статистики.

Об’єкти управління та їх диференціація. Місце і цілі об’єктів управління. Функції та завдання управління. Роль статистики у вирішенні завдань управління. Функції статистики в процесі обґрунтування та підтримки управлінських рішень.

 

Тема 2. Методологічні засади статистичного забезпечення управління.

Системний підхід як методологічна основа статистичного забезпечення управління. Диференціація статистичного забезпечення управління у відповідності з функціями управління. Характеристика статистичного забезпечення основних функцій управління – планування, організації та контролю. Складові статистичного забезпечення управління (етапи наукового дослідження). Зв’язок  статистичного забезпечення управління з іншими розділами статистики і дисциплінами навчального плану.

 

Тема 3. Інформаційна база статистичного забезпечення управління.

Функції інформаційного забезпечення управління. Джерела інформації. Технологія отримання інформації. Достовірність, актуальність та своєчасність інформації. Програмно–методологічні та організаційні засади статистичного спостереження за об’єктами управління. Бібліографічний пошук інформації. Пошук інформації у мережі Internet. Форми й види статистичного спостереження. Типізація структурних елементів статистичного забезпечення управління. Формування інформаційного забезпечення управління на засадах логістики. Особливості інформаційної бази статистичного забезпечення управління економікою в Україні.

 

Тема 4. Система показників статистичного забезпечення управління.

Адекватність відображення об’єктів управління у відповідності з метою і завданнями діяльності у їх взаємозв’язку та ієрархічній послідовності. Роль системи показників у забезпеченості цілісності системи управління та взаємозв’язку між основними елементами системи. Показник як елемент складних інформаційних систем управління. Взаємозв’язки  показників в інтегрованих інформаційних системах. Види взаємозв’язків показників. Відповідність системи показників вимогам ефективного управління економікою.

 

Тема 5.  Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень.

Послідовність використання статистичних методів в управлінській діяльності. Особливості обґрунтування управлінських рішень статистичними методами в умовах невизначеності. Диференціація методичного забезпечення в залежності від об’єктів управління та їх функцій. Різновиди моделей за функціями структурування та ідентифікації взаємозв’язку між показниками. Загальні вимоги до моделей статистичного забезпечення управління.

 

Тема 6. Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку

Критерії пропорційного розвитку економіки. Методика статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки. Методи розрахунку та економічна інтерпретація системи показників пропорційності.

 

Тема 7. Аналіз співвідношення ресурсів, їх розподілу та використання.

Зміст балансового методу аналізу економічного розвитку .

Балансовий метод аналізу фінансово-економічного стану підприємств. Система показників фінансової стійкості підприємств. Статистична характеристика співвідношення джерел коштів та витрат підприємств. Баланс міжрегіональних зв’язків щодо розподілу та формування ресурсів. Структура балансу та напрями використання його в процесі обґрунтування управлінських рішень. Система показників балансу міжрегіональних зв’язків. Методи розрахунку та економічна інтерпретація коефіцієнтів міжрегіональних зв’язків.

 

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку структури соціально-економічних явищ з їх угрупуванням та суттєвими ознаками.

Напрями аналізу соціально-економічних явищ на основі структурно-функціональних моделей. Структурно-функціональні моделі формування попиту на товари і послуги. Аналіз соціально-економічної диференціації населення як база аналізу і прогнозу диференціації попиту на товари і послуги. Принципи прогнозування попиту на основі структурно-функціональних моделей. Прогнозування рівня витрат в окремих соціально-економічних групах населення. Прогнозування розподілу населення за рівнем доходу  (витрат). Оцінка відповідності емпіричного та теоретичного розподілів населення за рівнем доходу (витрат). Критерії узгодженості. Вибір та перевірка гіпотез. Прогнозування загального обсягу попиту на товари і послуги на основі структурно-функціональних  моделей.

 

Тема 9. Аналіз зміни соціально-економічних явищ в часі.

Етапи статистичного забезпечення управління на основі вивчення динаміки економічного розвитку. Методи аналізу динаміки об’єктів управління. Характеристика кон’юнктури ринку на основі аналізу динаміки. Економічне прогнозування, сутність, етапи розробки прогнозу. Довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнози. Використання в процесі прогнозу коефіцієнтів еластичності. Обґрунтування управлінських рішень стосовно ринкової орієнтації на основі статистичного аналізу життєвого циклу виробництва.

 

Тема 10. Аналіз взаємозв’язків між соціальними та економічними явищами в системі статистичного забезпечення управління

Диференціація факторів за економічним значенням та походженням. Система факторів макроекономічного розвитку. Система факторів мікроекономічного розвитку. Сутність та види взаємозв’язків суспільних явищ. Послідовність вивчення взаємозв’язків в процесі статистичного забезпечення управління. Статистичні моделі взаємозв’язків та їх параметри. Обґрунтування управлінських рішень на основі оцінки думок, побажань, намірів, уподобань споживачів товарів та послуг.

 

Тема 11. Статистична оцінка економічної привабливості обєктів управління

Параметри інвестиційної привабливості. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів. Оцінка інвестиційної привабливості галузей. Оцінка інвестиційної привабливості  підприємств. Методи рейтингової оцінки інвестиційної привабливості. Оцінка ефективності інвестицій в реальні проекти.

 

Тема 12. Статистична оцінка ризику економічної діяльності об’єктів управління

Система категорій ризику ділового середовища. Політичні, макроекономічні, зовнішньоекономічні ризики. Система показників ризику банківської діяльності. Методика статистичної оцінки економічного ризику.

Порівняльна оцінка ризику окремих видів діяльності в процесі обґрунтування управлінських рішень.

 

Тема 13. Аналіз співвідношення між складними соціально-економічними явищами

Поняття індексу. Напрями застосування індексного методу в соціально-економічних дослідженнях. Функції та види індексів. Класифікація індексів за об’ємними та якісними показниками, ступенем охоплення елементів сукупності, методологією обчислення. Взаємозв’язок індексів як інструмент факторного аналізу в статистичному забезпеченні управління. Статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики. Сутність структурної трансформації економіки. Напрями структурної трансформації економіки. Територіальні індекси. Багатофакторні індекси. Декомпозиційний аналіз формування економічних показників як інструмент обґрунтування управлінських рішень.

 

Тема 14. Комплексний статистичний аналіз ефективності розвитку обєктів управління

Система частинних та узагальнюючих показників економічної ефективності. Факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності. Статистична оцінка інтенсифікації економічного розвитку. Оцінка економічної ефективності на основі СНР. Оцінка відповідності результатів діяльності критеріям. Сутність критеріїв. Вимоги до критеріїв. Види критеріїв. Конкурентоспроможність як  критерій оцінки діяльності. Розподіл критеріїв за суб’єктами та метою діяльності. Критерії ефективності діяльності у взаємозв’язку з динамікою ефекту та ресурсів (витрат).

 

Тема 15. Результати статистичного аналізу як база розробки управлінських рішень

Змістовна та фундаментальна складові статистичного забезпечення управління. Напрями обґрунтування управлінських рішень статистичними методами. Зміст статистичного забезпечення управління виробництвом. Сутність, мета і завдання статистичного забезпечення управління грошово-кредитним сектором. Сутність, функції і завдання статистичного забезпечення управління грошовим обігом. Сутність, функції і завдання статистичного забезпечення управління ринком цінних паперів. Сутність, функції і завдання статистичного забезпечення управління економічною активністю населення.

 

 1. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1.  Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

 

ЗАНЯТТЯ 1 (2 години)

Тема 1.  Сутність  процесу управління та завдання статистики.

Тема 2. Методологічні засади статистичного забезпечення управління.

Тема 3. Інформаційна база статистичного забезпечення управління.

Тема 4. Система показників статистичного забезпечення управління.

План заняття:

 1. Визначення суті, мети, функцій та завдань управління.
 2.  Диференціація статистичного забезпечення управління у відповідності з функціями управління.
 3. Визначення об’єкту, предмету, мети дослідження.
 4. Інформаційне забезпечення управління.
 5. Розробка системи показників

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність управління у взаємозв’язку керованих і керуючих систем; місію та цілі об’єктів управління; функції  процесу управління; сутність статистичного забезпечення управління; сутність та зміст інформіційно-аналітичного забезпечення управління; функції та принципи формування інформаційного забезпечення управління; сутність та організаційні форми статистичного спостереження; принципи та форми типізації структурних елементів статистичного забезпечення управління; принципи формування інформаційного забезпечення; теоретичні онови побудови системи статистичних показників; сутність класифікації систем статистичних показників.

вміти: формулювати мету та цілі управління у взаємозв’язку із завданнями статистичного аналізу; визначати об’єкт, предмет,  мету  та завдання дослідження;  давати характеристику інформаційної бази аналізу; використовувати класифікації та будувати необхідні групування; складати систему показників аналізу об’єкта дослідження.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Визначати мету та цілі управління у взаємозв’язку із завданнями статистичного аналізу.

Здатність проводити пошук необхідної інформації, обробляти її та використовувати для обґрунтування управлінських рішень.

Спроможність будувати систему показників аналізу  у відповідності з потребами управління.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навальної літератури, 2004. – 212 с.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 2 (2 години)

Тема 5.  Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень.

 

План заняття:

 1. Послідовність використання статистичних методів в управлінській діяльності.
 2.  Особливості обґрунтування управлінських рішень статистичними методами в умовах невизначеності.
 3.  Диференціація методичного забезпечення в залежності від об’єктів управління та їх функцій.
 4.   Загальні вимоги до моделей статистичного забезпечення управління.

 

За результатами заняття студент повинен

знати: принципи побудови методичного забезпечення статистичного дослідження; принципи диференціації методичного забезпечення аналізу;, систему моделей статистичного аналізу.

вміти: здійснювати  диференціацію методичного забезпечення в залежності від об’єкту управління .

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Спроможність розробляти методичне забезпечення статичного аналізу об’єкту управління.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навальної літератури, 2004. – 212 с.

 

 

ЗАНЯТТЯ 3-5 (6 години)

Тема 6. Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку

Тема 7. Аналіз співвідношення ресурсів, їх розподілу та використання.

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку структури соціально-економічних явищ з їх угрупуванням та суттєвими ознаками.

План заняття:

 1. Методика статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки.
 2. Балансовий метод аналізу економічного розвитку: застосування та економічна інтерпретація результатів.
 3.  Структурно-функціональні моделі.
 4. Аналіз соціально-економічної диференціації населення.
 5. Прогнозування загального обсягу попиту на товари і послуги на основі структурно-функціональних  моделей.

За результатами заняття студент повинен

знати: методику статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки;  сутність і методику балансового методу аналізу економічного розвитку;  методику аналізу соціально-економічних явищ на основі структурно-функціональних моделей.

вміти: збирати інформацію необхідну для аналізу пропорційності розподілу показників; аналізувати рівномірність розподілу та робити управлінські висновки; аналізувати діяльність за допомогою балансового методу; прогнозувати попит на товари та послуги на основі структурно-функціональних моделей; прогнозувати рівень витрат в окремих соціально-економічних групах населення; прогнозувати розподіл населення за рівнем доходу (витрат).

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність аналізувати інформацію, прогнозувати та робити управлінські рішення  в залежності від поставленої мети дослідження.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

ЗАНЯТТЯ 6  (2 години)

Тема 9. Аналіз зміни соціально-економічних явищ в часі.

 

План заняття:

 1. Аналіз закономірностей розвитку соціально-економічних процесів за допомогою системи абсолютних і відносних характеристик інтенсивності динаміки.
 2. Порівняльний аналіз динамічних рядів з використанням еластичності.
 3. Оцінювання інтенсивності структурних зрушень. Коефіцієнт схожості структур.

 

За результатами заняття студент повинен

знати: значення, зміст і методику статистичного аналізу динаміки; систему показників інтенсивності динаміки; методи оцінювання інтенсивності структурних зрушень; умови застосування та властивості показників оцінювання структурних зрушень;

вміти: аналізувати зміну в часі для оцінювання розвитку явищ і процесів; проводити порівняльний аналіз динамічних рядів з використанням  коефіцієнтів випередження та еластичності; оцінювати інтенсивність структурних зрушень за допомогою різних методів; порівнювати розподіли елементів з використанням коефіцієнта подібності структур;.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність кількісно оцінювати інтенсивність розвитку соціально-економічних явищ та робити відповідні управлінські висновки.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

ЗАНЯТТЯ 7

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

ЗАНЯТТЯ 8 (2години)

Тема 9. Аналіз зміни соціально-економічних явищ в часі.

План заняття:

 1. Аналіз тенденцій розвитку. Методи прогнозування.
 2. Коефіцієнти еластичності та прогноз.
 3. Аналіз коливань та сталості динамічних рядів
 4. Аналіз життєвого циклу виробництва.

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність і  методику розробки прогнозу економічних явищ; аналітичні методи згладжування коливних рядів; способи кількісного оцінювання інтенсивності коливань рівнів динамічного ряду; сутність аналізу життєвого циклу виробництва;

вміти: оцінювати наявність або відсутність тенденції  в динамічних рядах; обґрунтовувати функціональний вигляд трендової моделі; здійснювати екстраполяцію тренду; інтерпретувати результати екстраполяції; здійснювати оцінку інтенсивності сезонних коливань за даними динамічних рядів; порівнювати інтенсивність сезонних коливань.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність здійснювати статистичне прогнозування соціально-економічних явищ.

Здатність кількісно оцінювати інтенсивність розвитку соціально-економічних явищ та робити відповідні висновки щодо об’єкту управління.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

 

ЗАНЯТТЯ 9-10 (2 години)

Тема 10. Аналіз взаємозв’язків між соціальними та економічними явищами в системі статистичного забезпечення управління

План заняття:

 1. Диференціація факторів впливу.
 2. Сутність та види взаємозв’язків суспільних явищ.
 3.  Статистичні моделі взаємозв’язків та їх параметри.
 4. Обґрунтування управлінських рішень на основі оцінки думок, побажань, намірів, уподобань споживачів товарів та послуг.

За результатами заняття студент повинен

знати: групи чинників, що впливають на механізм розвитку макроекономічної ситуації; види взаємозв’язків між явищами; сутність і методику аналізу взаємозв’язків між явищами;

вміти: будувати аналітичні групування; аналізувати взаємозв’язки, розраховувати параметри залежності між показниками; оцінювати щільність та  перевіряти істотність зв’язку.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність кількісно оцінювати взаємозв’язки між соціально-економічними явищами та обґрунтовувати відповідні управлінські рішення за результатами аналізу.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

 

ЗАНЯТТЯ 11 (2 годин)

Тема 11. Статистична оцінка економічної привабливості обєктів управління

План заняття:

 1. Визначення параметрів інвестиційної привабливості.
 2.  Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств, регіонів, видів економічної діяльності.
 3. Методи рейтингової оцінки інвестиційної привабливості.

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність та параметри інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності, підприємств; показники інвестиційної привабливості; методику рейтингової оцінки інвестиційної привабливості;

вміти: визначати параметри та показники  інвестиційної привабливості об’єктів; оцінювати інвестиційну привабливість підприємств, регіонів, видів економічної діяльності; оцінювати результати діяльності за критеріями.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність оцінювати інвестиційну привабливість підприємств, регіонів, видів економічної діяльності.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. К. КНЕУ. 2006, 388.

 

 

ЗАНЯТТЯ 13 (3 години)

Тема 12. Статистична оцінка ризику економічної діяльності обєктів управління

Тема 13. Аналіз співвідношення між складними соціально-економічними явищами

План заняття:

 1. Сутність ризику ділового середовища. Методика статистичної оцінки економічного ризику.
 2. Класифікація індексів за об’ємними та якісними показниками, ступенем охоплення елементів сукупності, методологією обчислення.
 3. Статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики.

За результатами заняття студент повинен

знати: методику статистичного оцінювання ризику економічної діяльності; методологічні засади індексного методу; класифікацію індексів; методологічні засади побудови індексів; умови застосування індивідуальних, агрегатних та середньозважених індексів; метод ланцюгових підстановок; основні принципи побудови індексних систем середніх величин; основні принципи побудови багатофакторних індексних систем;

вміти: оцінювати ризик діяльності; застосовувати індексний метод для оцінки ефективності соціально-економічної структурної політики; надавати змістовну економічну інтерпретацію результатам обчислення; будувати багатофакторні індексні системи.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність оцінювати ризики діяльності.

Здатність проводити комплексний статистичний аналіз макро- та мікроекономічних процесів.

Здатність порівнювати соціальні та економічні аспекти розвитку країни з використанням відповідних міжнародних показників.

Інформаційне забезпечення:

 1.  Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К. «Бори сфен-М», 1996., 325 с.
 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 3. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 4. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. К. КНЕУ. 2006, 388.

 

ЗАНЯТТЯ 14 (1година)

Тема 13. Аналіз співвідношення між складними соціально-економічними явищами

План заняття:

 1. Територіальні порівняння за допомогою індексів середніх величин.
 2. Декомпозиційний аналіз формування економічних показників як інструмент обґрунтування управлінських рішень.

За результатами заняття студент повинен

знати: методологічні засади використання індексного методу при здійсненні територіальних порівнянь; методику деком позиційного аналізу формування економічних показників;

вміти: здійснювати територіальні порівняння з використанням індексного методу; будувати індексні системи для територіальних порівнянь; змістовно інтерпретувати отримані результати.

 1. Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність проводити комплексний статистичний аналіз макро- та мікроекономічних процесів.

Здатність порівнювати соціальні та економічні аспекти розвитку країни з використанням відповідних міжнародних показників.

 

ЗАНЯТТЯ 15

Тема 14. Комплексний статистичний аналіз ефективності розвитку обєктів управління.

Тема 15. Результати статистичного аналізу як база розробки управлінських рішень

План заняття:

 1. Факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності.
 2. Статистична оцінка інтенсифікації економічного розвитку.
 3. Напрями розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність і методику аналізу ефективності економічного розвитку;

вміти: здійснювати аналіз ефективності діяльності; змістовно інтерпретувати отримані результати; здійснювати управлінські висновки щодо інтенсифікації діяльності; визначати напрями і методи статистичного дослідження; розробляти управлінські рішення за результатами проведеного статистичного дослідження.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність проводити комплексний статистичний аналіз макро- та мікроекономічних процесів.

Здатність робити управлінські рішення за результатами проведеного статистичного дослідження.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

ЗАНЯТТЯ 16

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 1. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

 

Контактне заняття 1

 

Тема 1.  Сутність  процесу управління та завдання статистики.

Тема 2. Методологічні засади статистичного забезпечення управління.

Тема 3. Інформаційна база статистичного забезпечення управління.

Тема 4. Система показників статистичного забезпечення управління.

План заняття:

 1. Ознайомлення студентів з організаційними аспектами проведення контактних занять з науки.
 2. Розкриття інформації щодо порядку формування оцінки за поточну успішність згідно Карти самостійної роботи студента.
 3. Презентація Навчально-методичних матеріалів  до вивчення   науки а також матеріалів дистанційного навчально-методичного комплексу з науки  (Web CT).
 4. Установча лекція з подальшим обговоренням сутності статистичного забезпечення управління економічним та соціальним розвитком у процесі семінару - розгорнутої бесіди:
 1. Об’єкти управління та їх диференціація.
 2. Економічна та соціальна місія,  мета, функції та завдання управління.
 3. Завдання статистики.
 4. Системний підхід як методологічна основа статистичного забезпечення управління.
 5. Диференціація статистичного забезпечення управління у відповідності з функціями управління.
 6. Складові статистичного забезпечення управління (етапи наукового дослідження).
 7. Управління економікою та інформація.
 8. Пошук та накопичення наукової інформації. Джерела інформації.
 9. Статистичне спостереження.
 10. Статистичне зведення та групування.
 11. Формування інформаційної бази дослідження.
 12.   Передумови формування системи статистичних показників.
 13. Класифікація статистичних показників.
 1. Визначення об’єкту, предмету, мети за обраною темою дослідження.
 2. Розробка системи показників за обраною темою дослідження.

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність управління у взаємозв’язку керованих і керуючих систем; місію та цілі об’єктів управління; функції  процесу управління; сутність статистичного забезпечення управління; сутність та зміст інформіційно-аналітичного забезпечення управління; функції та принципи формування інформаційного забезпечення управління; сутність та організаційні форми статистичного спостереження; принципи та форми типізації структурних елементів статистичного забезпечення управління; принципи формування інформаційного забезпечення; теоретичні онови побудови системи статистичних показників; сутність класифікації систем статистичних показників.

вміти: формулювати мету та цілі управління у взаємозв’язку із завданнями статистичного аналізу; визначати об’єкт, предмет,  мету  та завдання дослідження;  давати характеристику інформаційної бази аналізу; використовувати класифікації та будувати необхідні групування; складати систему показників аналізу об’єкта дослідження.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Визначати мету та цілі управління у взаємозв’язку із завданнями статистичного аналізу.

Здатність проводити пошук необхідної інформації, обробляти її та використовувати для обґрунтування управлінських рішень.

Спроможність будувати систему показників аналізу  у відповідності з потребами управління.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навальної літератури, 2004. – 212 с.

 

 

 

Контактне заняття 2

Тема 5.  Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень.

 

План заняття:

1.Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

 1. Принципи побудови методичного забезпечення.
 2. Диференціація методичного забезпечення в залежності від об’єктів управління та їх функцій.
 3. Різновиди моделей за функціями структурування та ідентифікації взаємозв’язку між показниками.

 

За результатами заняття студент повинен

знати: принципи побудови методичного забезпечення статистичного дослідження; принципи диференціації методичного забезпечення аналізу;, систему моделей статистичного аналізу.

вміти: здійснювати  диференціацію методичного забезпечення в залежності від об’єкту управління .

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Спроможність розробляти методичне забезпечення статичного аналізу об’єкту управління.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навальної літератури, 2004. – 212 с.

 

 

Контактне заняття 3

 

Тема 6. Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку

План заняття:

 1. Лекція -  дискусія із застосуванням конкретних ситуацій щодо рівномірності/нерівномірності розподілу соціально-економічних явищ. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:
 1. Аналіз нерівномірності розподілу.
 2. Коефіцієнти локалізації та концентрації.
 3. Економічна інтерпритація результатів дослідження.

2. Напрацювання практичних навичок для аналізу рівномірності/нерівномірності  розподілу явищ.

За результатами заняття студент повинен

знати: методику статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки; 

вміти: збирати інформацію необхідну для аналізу пропорційності розподілу показників; аналізувати рівномірність розподілу та робити управлінські висновки.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність аналізувати інформацію, прогнозувати та робити управлінські рішення  в залежності від поставленої мети дослідження.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

Контактне заняття 4

 

Тема 7. Аналіз співвідношення ресурсів, їх розподілу та використання.

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку структури соціально-економічних явищ з їх угрупуванням та суттєвими ознаками.

 

1.Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

 1. Методика статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки.
 2. Балансовий метод аналізу економічного розвитку: застосування та економічна інтерпретація результатів.
 3.  Структурно-функціональні моделі.
 4. Аналіз соціально-економічної диференціації населення.
 5. Прогнозування загального обсягу попиту на товари і послуги на основі структурно-функціональних  моделей.

2. Вирішення практичних завдань:

2.1. Горизонтальний та вертикальний аналіз соціально-економічних явищ

2.2. Аналіз соціально-економічної диференціації населення.

2.3. Прогнозування обраних показників на  основі структурно-функціональних  моделей.

 

За результатами заняття студент повинен

знати: методику статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки;  сутність і методику балансового методу аналізу економічного розвитку;  методику аналізу соціально-економічних явищ на основі структурно-функціональних моделей.

вміти: збирати інформацію необхідну для аналізу пропорційності розподілу показників; аналізувати рівномірність розподілу та робити управлінські висновки; аналізувати діяльність за допомогою балансового методу; прогнозувати попит на товари та послуги на основі структурно-функціональних моделей; прогнозувати рівень витрат в окремих соціально-економічних групах населення; прогнозувати розподіл населення за рівнем доходу (витрат).

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність аналізувати інформацію, прогнозувати та робити управлінські рішення  в залежності від поставленої мети дослідження.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

Контактне заняття 5

 

Тема 9. Аналіз зміни соціально-економічних явищ в часі.

 1. Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:
  1. Аналіз закономірностей розвитку соціально-економічних процесів за допомогою системи абсолютних і відносних характеристик інтенсивності динаміки.
  2. Порівняльний аналіз динамічних рядів з використанням еластичності.
  3. Оцінювання інтенсивності структурних зрушень. Коефіцієнт схожості структур.
  4. Аналіз тенденцій розвитку. Методи прогнозування.
  5.  Аналіз коливань та сталості динамічних рядів
 1. Вирішення практичних завдань:

2.1.Аналіз закономірностей розвитку соціально-економічних явищ за допомогою системи абсолютних і відносних характеристик інтенсивності динаміки.

2.2. Розрахунок та інтерпретація коефіцієнтів еластичності.

2.3. Оцінка структури та структурних зрушень обраних показників.

 

За результатами заняття студент повинен

знати: значення, зміст і методику статистичного аналізу динаміки; систему показників інтенсивності динаміки; методи оцінювання інтенсивності структурних зрушень; умови застосування та властивості показників оцінювання структурних зрушень; сутність і  методику розробки прогнозу економічних явищ; аналітичні методи згладжування коливних рядів; способи кількісного оцінювання інтенсивності коливань рівнів динамічного ряду; сутність аналізу життєвого циклу виробництва;

вміти: аналізувати зміну в часі для оцінювання розвитку явищ і процесів; проводити порівняльний аналіз динамічних рядів з використанням  коефіцієнтів випередження та еластичності; оцінювати інтенсивність структурних зрушень за допомогою різних методів; порівнювати розподіли елементів з використанням коефіцієнта подібності структур; оцінювати наявність або відсутність тенденції  в динамічних рядах; обґрунтовувати функціональний вигляд трендової моделі; здійснювати екстраполяцію тренду; інтерпретувати результати екстраполяції; здійснювати оцінку інтенсивності сезонних коливань за даними динамічних рядів; порівнювати інтенсивність сезонних коливань.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність кількісно оцінювати інтенсивність розвитку соціально-економічних явищ та робити відповідні управлінські висновки.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

Контактне заняття 6

Тема 10. Аналіз взаємозв’язків між соціальними та економічними явищами в системі статистичного забезпечення управління

1.Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

 1. Диференціація факторів впливу.
 2. Сутність та види взаємозв’язків суспільних явищ.
 3.  Статистичні моделі взаємозв’язків та їх параметри.
 4. Обґрунтування управлінських рішень на основі оцінки думок, побажань, намірів, уподобань споживачів товарів та послуг.

2. Вирішення практичних завдань:

2.1. Побудова статистичних моделей взаємозвязків на основі даних дослідження та обґрунтування управлінських рішень за результатами.

 

За результатами заняття студент повинен

знати: групи чинників, що впливають на механізм розвитку макроекономічної ситуації; види взаємозв’язків між явищами; сутність і методику аналізу взаємозв’язків між явищами;

вміти: будувати аналітичні групування; аналізувати взаємозв’язки, розраховувати параметри залежності між показниками; оцінювати щільність та  перевіряти істотність зв’язку.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність кількісно оцінювати взаємозв’язки між соціально-економічними явищами та обґрунтовувати відповідні управлінські рішення за результатами аналізу.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

Контактне заняття 7

 

Тема 11. Статистична оцінка економічної привабливості обєктів управління

1. Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

 1. Параметри інвестиційної привабливості.
 2. Методи рейтингової оцінки інвестиційної привабливості.
 3. Оцінка ефективності інвестування в реальні проекти.
 4. Оцінка відповідності результатів діяльності критеріям.

2. Вирішення практичних завдань:

2.1. Визначення параметрів інвестиційної привабливості.

2.2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств, регіонів, видів економічної діяльності.

2.3. Рейтингової оцінки інвестиційної привабливості.

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність та параметри інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності, підприємств; показники інвестиційної привабливості; методику рейтингової оцінки інвестиційної привабливості;

вміти: визначати параметри та показники  інвестиційної привабливості об’єктів; оцінювати інвестиційну привабливість підприємств, регіонів, видів економічної діяльності; оцінювати результати діяльності за критеріями.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність оцінювати інвестиційну привабливість підприємств, регіонів, видів економічної діяльності.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. К. КНЕУ. 2006, 388.

 

  Контактне заняття 8

 

Тема 12. Статистична оцінка ризику економічної діяльності обєктів управління

Тема 13. Аналіз співвідношення між складними соціально-економічними явищами

1. Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

 1. Сутність ризику ділового середовища. Методика статистичної оцінки економічного ризику.
 2. Суть та функції індексів в аналізі соціально-економічних явищ. Загальна методика індексного аналізу.
 3. Статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики. Індекси середніх величин.
 4. Територіальні індекси.
 5. Багатофакторний індексний аналіз
 6. Декомпозиційний аналіз формування економічних показників як інструмент обґрунтування управлінських рішень.
 1. Вирішення практичних завдань:
  1. Розрахункові завдання на оцінку економічного ризику.

2.2.Розрахунок територіальних та багатофакторних індексів та індексів середніх величин.

2.3.Побудова індексних моделей за обраним напрямком дослідження.

3. Міні-контрольна робота

 

знати: методику статистичного оцінювання ризику економічної діяльності; методологічні засади індексного методу; класифікацію індексів; методологічні засади побудови індексів; умови застосування індивідуальних, агрегатних та середньозважених індексів; метод ланцюгових підстановок; основні принципи побудови індексних систем середніх величин; основні принципи побудови багатофакторних індексних систем;

вміти: оцінювати ризик діяльності; застосовувати індексний метод для оцінки ефективності соціально-економічної структурної політики; надавати змістовну економічну інтерпретацію результатам обчислення; будувати багатофакторні індексні системи.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність оцінювати ризики діяльності.

Здатність проводити комплексний статистичний аналіз макро- та мікроекономічних процесів.

Здатність порівнювати соціальні та економічні аспекти розвитку країни з використанням відповідних міжнародних показників.

Інформаційне забезпечення:

 1.  Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К. «Бори сфен-М», 1996., 325 с.
 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 1. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 2. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. К. КНЕУ. 2006, 388.Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

Контактне заняття 9

 

Тема 14. Комплексний статистичний аналіз ефективності розвитку об’єктів управління.

1. Проблемна міні – лекція. Викладення лекційного матеріалу за такими питаннями:

 1. Система частинних та узагальнюючих показників економічної ефективності.
 2. Факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності.
 3. Статистична оцінка інтенсифікації економічного розвитку.
 4. Критерії оцінювання результатів діяльності.
 5. Класифікація індексів за об’ємними та якісними показниками, ступенем охоплення елементів сукупності, методологією обчислення.
 6. Статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики.

2. Вирішення практичних завдань:

 1. Оцінка показників ефективності за обраною темою дослідження.
 2. Факторний аналіз динаміки ефекту.
 3. Факторний аналіз динаміки ефективності.
 4. Розрахунок індикаторів інтенсифікації.

3. Міні-контрольна робота

За результатами заняття студент повинен

знати: методику статистичного оцінювання ризику економічної діяльності; методологічні засади індексного методу; класифікацію індексів; методологічні засади побудови індексів; умови застосування індивідуальних, агрегатних та середньозважених індексів; метод ланцюгових підстановок; основні принципи побудови індексних систем середніх величин; основні принципи побудови багатофакторних індексних систем;

вміти: оцінювати ризик діяльності; застосовувати індексний метод для оцінки ефективності соціально-економічної структурної політики; надавати змістовну економічну інтерпретацію результатам обчислення; будувати багатофакторні індексні системи.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність оцінювати ризики діяльності.

Здатність проводити комплексний статистичний аналіз макро- та мікроекономічних процесів.

Здатність порівнювати соціальні та економічні аспекти розвитку країни з використанням відповідних міжнародних показників.

Інформаційне забезпечення:

 1.  Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К. «Бори сфен-М», 1996., 325 с.
 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 3. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 4. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. К. КНЕУ. 2006, 388.

 

Контактне заняття 10

 

Тема 15. Результати статистичного аналізу як база розробки управлінських рішень

 1. Міні – лекція за такими питаннями:
 2. Змістовна та фундаментальна складові статистичного забезпечення управління.
 3. Напрями обґрунтування управлінських рішень статистичними методами.
 1.  Вирішення практичних завдань:
  1. Обґрунтування управлінських висновків за обраною темою дослідження.

 

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність і методику аналізу ефективності економічного розвитку;

вміти: здійснювати аналіз ефективності діяльності; змістовно інтерпретувати отримані результати; здійснювати управлінські висновки щодо інтенсифікації діяльності; визначати напрями і методи статистичного дослідження; розробляти управлінські рішення за результатами проведеного статистичного дослідження.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність проводити комплексний статистичний аналіз макро- та мікроекономічних процесів.

Здатність робити управлінські рішення за результатами проведеного статистичного дослідження.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач ; МОНМС України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К, 2010. — 260 с.
 2. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

 

 1. Плани навчальної роботи для студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

 

   Робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період передбачає виконання індивідуальних завдань:

1) індивідуальне завдання;

2) одного вибіркового завдання:

а) аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

б) аналітичний звіт власних наукових досліджень;

в) підготовка презентації за обраною тематикою;

г) виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);

д) переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою;

е) підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт (див. карту самостійної роботи).

   Можлива тематика вибіркових індивідуальних завдань наведена у розділі 5 робочої програми, а також може пропонуватись студентом за погодженням з викладачем.

   Також студенти у міжсесійний період мають можливість виконувати певні роботи у «День заочника», за встановленим Графіком та за попереднім записом:

– отримати консультацію з наук (дисциплін) навчального плану, що вивчаються у відповідному семестрі;

– відпрацювати пропущені контактні заняття;

– захистити курсову (контрольну) роботу або інше індивідуальне завдання, що заплановані робочою навчальною програмою з науки (дисципліни);

– ліквідувати академічну заборгованість;

– ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання;

 

Графік здачі завдань у міжсесійний період.

 

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Результат (компетентності, набуті студентами у процесі виконання завдань)

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова контрольна робота)

(письмова)

(на кафедру)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

Набуття навиків письмового професійного мовлення, креативного та аналітичного мислення, вирішення проблемних питань, узагальнення результатів та надання управлінських рішень. 

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації  за обраною тематикою

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

7. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях*

(письмова)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

Уміння знаходити, аналізувати і систематизувати інформацію з різних джерел, проводити пошуково-аналітичну роботу і презентувати отримані результати, здатність до самонавчання,

навики аналітичного і критичного опрацювання інформації, набуття навиків письмового професійного мовлення,

володіння письмовою державною та іноземною мовами.

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Навчально-дослідницька робота, яка здійснюється в процесі вивчення дисципліни, одна з форм самостійної роботи. Яка виконується студентами під час вивчення дисципліни.

Мета – набуття студентами практичних навичок при використанні теоретичних знань щодо кількісної оцінки якості соціально-економічних явищ та процесів.

Завдання побудовані на базі фактичних статистичних даних, опублікованих у різних джерелах або на матеріалах окремих підприємств, зібраних під час виробничої практики, інших джерел. Студенти вечірнього та заочного факультетів можуть за погодженням з викладачем використовувати матеріали за місцем основної роботи.

У процесі виконання роботи студент повинен:

а) чітко сформулювати завдання дослідження на основі одержаних знань та сучасного соціально-економічного стану;

б) скласти програму дослідження;

в) висвітлити методологію обчислення та аналізу показників, що характеризують соціально-економічні явища (рівень, структуру, динаміку, збалансованість, пропорційність, диференціацію тощо);

г) викласти висновки щодо тенденцій і закономірностей категорій або явищ на основі здійсненого аналізу з необхідними графіками;

д) розробити пропозиції щодо інформаційно-аналітичного обґрунтування управлінських рішень та супроводження їх виконання.

Виконані роботи мають відображати рівень набутих навичок самостійного аналізу і творчого відношення до завдань статистичного дослідження.

Заключним етапом є реферати, підготовлені за програмою курсу.

Робота подається в письмовому вигляді з обов'язковим наведенням вихідної інформації та списку використаних джерел. Обсяг роботи – не менше 25-30 сторінок комп'ютерного тексту.

Реферат має складатися з теоретичного та аналітичного розділів. В теоретичному розділі викладаються основні теоретичні положення щодо статистичного вивчення обраного студентом напряму. Практична частина включає результати самостійного дослідження студента та висновки.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної науки (дисципліни).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

 

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

   Перелік конкретних форм самостійної роботи (обов’язкових та вибіркових), які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт, наведено у навчальній  карті самостійної роботи студентів.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання для виконання самостійної роботи

Джерело: навчальний посібник: А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач "Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей  програмного середовища Microsoft EXCEL" К. КНЕУ. 2006.

 

Тема 1. Статистика в системі управління соціально-економічним розвитком

Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ – 1)

 1. Охарактеризуйте сутність процесу управління у взаємозв’язку із значенням та складовими керованих та керуючих систем.
 2. У чому полягає місія і цілі об’єктів управління?
 3. Які функції виконує процес управління?
 4. Охарактеризуйте сутність СЗУ.
 5. Яким чином системний підхід формує методологічну основу СЗУ?
 6. Висвітліть принципи диференціації СЗУ відповідно до функцій управління.
 7. Охарактеризуйте статистичне забезпечення основних функцій управління -планування, організації та контролю.
 8. Які основні складові формують СЗУ.

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ – 1)

Використовуючи настанови розділу та відповідно до індивідуального завдання висвітліть сутність,  функції та склад керованих та керуючих систем, мети та цілей управління  у взаємозв’язку з завданнями статистичного аналізу.

 

Тема 2. Інформаційне забезпечення СЗУ

Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-2)

 1. Схарактеризуйте сутність і завдання інформаційної бази СЗУ.
 2. Які функції виконує інформаційне забезпечення управління?
 3. У чому полягають принципи  формування даних за чинниками та частотою отримання?
 4. Що розуміється під забезпеченням достовірністю, актуальністю та своєчасністю інформації?
 5. Висвітліть сутність та організаційні форми статистичного спостереження.
 6. У чому полягає типізація структурних елементів СЗУ на засадах СНР?
 7. Схарактеризуйте ряди розподілу та їх статистичні характеристики.
 8. Схарактеризуйте особливості інформаційної бази СЗУ в Україні.
 9. Висвітліть значення та зміст вибіркового методу формування інформаційного забезпечення управління.
 10. Якими способами формують вибіркові сукупності? У чому полягає їх зміст?
 11. Я визначаються похибки вибірки та необхідний обсяг вибіркової сукупності?
 12. Як здійснюється формування інформаційного забезпечення  управління на засадах логістики?

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ-2)

1. Висвітліть зміст, класифікацію і групування СЗУ стосовно:

- грошового обігу;

- зайнятості.

2. Використовуючи настанови розділу та наведені приклади відповідно до індивідуального завдання:

- дати характеристику інформаційної бази аналізу, в тому числі статистичного спостереження;

- висвітліть зміст класифікацій стосовно об’єкту дослідження та побудуйте відповідне групування.

 

Тема 3. Система показників статистичного забезпечення управління

Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ -3)

 1. Охарактеризуйте сутність і теоретичні засади побудови  системи статистичних показників.
 2. Що характеризує модель статистичного показника?
 3. У чому полягає зміст структури та ознак статистичних показників?
 4. Які функції  виконують статистичні показники?
 5. Які принципи використовують під час побудови системи статистичних показників?
 6. У чому полягає зміст частинних та інтегрованих показників?
 7. У чому полягає агрегування   системи показників?
 8. Висвітліть сутність і зміст класифікації системи статистичних показників.

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ – 3)

1. Висвітліть склад системи показників СЗУ стосовно:

- виробництва;

- банківської діяльності;

- ринку цінних паперів;

- економічної активності населення;

- фінансово – господарської діяльності підприємств.

2. Використовуючи настанови розділу побудуйте систему показників аналізу об’єкта дослідження відповідно до індивідуального завдання.

 

Тема 4. Принципи побудови методичного забезпечення

Самостійна робота з теоретичним матеріалом ( СРТМ - 4)

 1. Охарактеризуйте  основні принципи побудови  методичного забезпечення  статистичних досліджень.
 2. Яка послідовність використання статистичних методів в управлінській діяльності?
 3. Як здійснюється обґрунтування управлінських рішень статистичними методами  в умовах невизначеності?
 4. У чому полягає диференціація методичного забезпечення аналізу залежно  від об’єктів управління  та їх функцій?
 5. Як розрізняють моделі за функціями структурування та ідентифікацією взаємозв’язку між показниками?
 6. Охарактеризуйте дескриптивні, предикативні та нормативні моделі.
 7. Охарактеризуйте моделі детермінованих і стохастичних зв’язків.
 8. Висвітліть специфіку адитивних і мультиплікативних моделей.
 9. Які моделі належать до допоміжних та основних.
 10. Висвітліть загальні вимоги до статистичних моделей.

 

Тема 5. Аналіз пропорційності розвитку соціально-економічних явищ

Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-5)

 1. Висвітліть сутність і значення  забезпечення пропорційного розвитку економіки.
 2. У чому полягає зміст СЗУ пропорційністю розвитку?
 3. Дайте перелік критеріїв пропорційно розвитку економіки.
 4. У чому полягає сутність методики статистичного аналізу пропорційності  розвитку економіки?
 5. Схарактеризуйте методи розрахунку та економічної інтерпретації коефіцієнтів локалізації та концентрації.

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ-5)

За темою  випускної роботи та даними об’єкту дослідження у взаємозв’язку з основними чинниками:

 1. Висвітліть значення які напрями аналізу пропорційності розподілу.
 2. Схарактеризуйте джерела інформації для аналізу пропорційності.
 3. Обґрунтуйте можливість, необхідність та здійсніть аналіз пропорційності за методами, висвітленими в розділі.  Зробіть висновки.
 4. У відповідності з результатами аналізу сформулюйте управлінські рішення за схемою, наведеною в розділі 3.

Виконання навчальних завдань [7, стор. 94]

 

Тема 6. Аналіз зміни соціально-економічних явищ у часі

Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-6)

 1. Висвітліть значення та зміст статистичного аналізу динаміки як основи оцінки закономірностей і тенденцій розвитку.
 2. Охарактеризуйте етапи СЗУ на основі вивчення  динаміки економічного розвитку.
 3. Дайте перелік видів рядів динаміки.
 4. Які статистичні показники використовуються у процесі аналізу динаміки?
 5. Як аналізується кон’юнктура ринку на основі рядів динаміки?
 6. Висвітліть сутність та етапи розроблення прогнозу економічних явищ.
 7. Висвітліть систему чинників економічного розвитку.
 8. Що таке місткість ринку?
 9. Схарактеризуйте довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнози.
 10. Як обґрунтовуються управлінські рішення щодо ринкової орієнтації на основі статистичного аналізу життєвого циклу виробництва?

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ – 6)

За темою випускної роботи та  даними об’єкту дослідження у взаємозв’язку з основними чинниками:

 1. Висвітліть значення та напрями аналізу змін в часі для оцінки процесу
 2. розвитку.
 3. Схарактеризуйте джерела інформації для аналізу динаміки.
 4. Здійсніть аналіз динаміки з методикою висвітленою в розділі.
 5. Здійсніть аналіз внутрішніх коливань за  методикою, висвітленою в розділі.
 6. Здійсніть прогноз показників об’єкту управління.
 7. У відповідності з результатами аналізу сформулюйте управлінські рішення.

Виконання навчальних завдань [7, стор. 114]

 

Тема 7. Аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами

Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ -7)

 1. Висвітліть сутність аналізу взаємозв’язків між явищами як передумови ефективності управління.
 2. Схарактеризуйте систему чинників розвитку та їх диференціацію за економічним значенням і походженням.
 3. Дайте перелік основних видів взаємозв’язків між явищами.
 4. Висвітліть послідовність вивчення взаємозв’язків між явищами.
 5. Схарактеризуйте функціональні, стохастичні та кореляційно-регресивні зв’язки.
 6. Висвітліть методику аналізу взаємозв’язків між явищами та прогнозу на основі коефіцієнтів еластичності.
 7. Як розраховуються параметри моделі і взаємозв’язків між явищами?
 8. Висвітліть зміст методики оцінки щільності зв’язку між явищами.
 9. Як здійснюється оцінка щільності зв’язку в багатофакторних системах?
 10. Висвітліть методику статистичної оцінки взаємозв’язків на основі бальних оцінок.
 11. Як обґрунтовуються управлінські рішення  в умовах ринкової економіки на основі  оцінки думок, побажань, намірів, уподобань споживачів товарів і послуг.
 12. Висвітліть методику статистичної оцінки взаємозв’язку  в кадровому менеджменті.
 13. Висвітліть значення і передумови використання статистичних методів аналізу взаємозв’язків між атрибутивними ознаками при вирішенні проблем розробки технологій управління масовими  політичними комунікаціями, зокрема політичним PR.

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ – 7)

За темою випускної роботи та даними об’єкту дослідження у взаємозв’язку з основними чинниками:

 1. Висвітліть значення і напрями аналізу взаємозв’язків на основі оцінки  впливу основних чинників на зміну результативної ознаки.
 2. Схарактеризуйте джерела інформації для аналізу взаємозв’язків за настановами розділу.
 3. В складі системи показників обґрунтуйте вибір результативної та факторної ознак.  Розрахуйте параметри залежності за методикою, наведеною в розділі.
 4. Оцініть щільність та істотність взаємозв’язку за методикою, наведеною в розділі.
 5. Дайте оцінку рангової кореляції.
 6. Наведіть приклади таблиць співзалежності атрибутивних ознак та здійсніть відповідний аналіз.
 7. У відповідності з результатами аналізу сформулюйте управлінські рішення.

Виконання навчальних завдань [7, стор. 139]

 

Тема 8. Аналіз співвідношення між складними соціально-економічними явищами

Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ – 8)

 1. Схарактеризуйте  сутність і значення аналізу співвідношення між складними соціально-економічними явищами.
 2. За якими напрямами застосовуються індексний метод аналізу в соціально-економічних дослідженнях?
 3. Схарактеризуйте функції та види індексів.
 4. Як класифікуються індекси за об’ємними та якісними  показниками, ступенем охоплення елементів сукупності, методологією обчислення?
 5. У чому полягає зміст взаємозв’язків індексів як інструменту факторного аналізу в СЗУ?
 6. Як здійснюється статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики?
 7. Висвітліть сутність, зміст і напрями структурної трансформації економіки.
 8. Схарактеризуйте структурну трансформацію економіки на мікро-  та макрорівнях розвитку.
 9. У чому полягає зміст статистичної оцінки ефективності структурної політики?
 10. Схарактеризуйте територіальні індекси.
 11. Як здійснюється індексний аналіз у багатофакторних моделях?
 12. Висвітліть зміст декомпозиційного аналізу формування економічних показників як інструменту обґрунтування управлінських рішень.

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ – 8)

За темою випускної роботи та даними об’єкту дослідження у взаємозв’язку з основними чинниками:

 1. Висвітліть значення і напрями індексного аналізу діяльності.
 2. Схарактеризуйте джерела інформації для аналізу функціональних  взаємозв’язків.
 3. Обґрунтуйте можливість, необхідність та здійсніть індексний аналіз діяльності за методами, наведеними в розділі.
 4. Здійсніть аналіз ефективності структурної політики за методикою, наведеною в розділі.

У відповідності з результатами аналізу сформулюйте управлінські рішення.

Виконання навчальних завдань [7, стор. 169]

 

Тема 9. Балансовий метод статистичного вивчення взаємозв’язків елементів суспільного відтворення та аналізу фінансово – господарської діяльності

Самостійна робота з теоретичним матеріалом ( СРТМ – 9)

 1. Висвітліть, у чому полягають сутність і значення  аналізу взаємозв’язку  між елементами відтворення?
 2. Висвітліть зміст балансового методу аналізу економічного розвитку.
 3. Дайте визначення основних компонентів Балансу активів і пасивів.
 4. Що характеризує баланс міжрегіональних зв’язків  щодо розподілу та формування ресурсів.
 5. Дайте перелік абсолютних і відносних  показників балансу міжрегіональних зв’язків.
 6. Висвітліть методи розрахунку та економічну інтерпретацію коефіцієнтів міжрегіональних зв’язків: вивезення, використання місцевих ресурсів, завезення та забезпечення потреб власними ресурсами.
 7. Охарактеризуйте сутність,  значення та загальну схему структурно- функціональних моделей.
 8. За якими напрямками здійснюється аналіз соціально-економічних явищ на основі  структурно-функціональних моделей?
 9. Що характеризують структурно-функціональні моделі формування попиту на товари та послуги.
 10. За якими напрямами здійснюється аналіз соціально-економічної диференціації населення як бази аналізу і прогнозу диференціації попиту на товари та послуги?
 11. Як прогнозується загальний обсяг попиту на товари і послуги на основі структурно-функціональних моделей?

 

 

 

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ-9)

Використовуючи настанови розділу та відповідно до індивідуального завдання виконайте:

- аналіз діяльності за схемою балансу міжрегіональних зв’язків:

- аналіз результатів фінансово – господарської діяльності об’єкту управління.

- аналіз взаємозв’язків за принципами структурно – функціональних моделей.

Виконання навчальних завдань [7, стор. 186]

 

Тема 10. Статистична оцінка ризику економічної діяльності

Самостійна робота з теоретичним матеріалом  (СРТМ -10)

 1. У чому полягає зміст поняття ризик економічної діяльності?
 2. Яка система категорій ризику використовується у процесі характеристики банківської діяльності?
 3. Яка система показників використовується  у процесі оцінювання ризику банківської діяльності?
 4. Висвітліть методику статистичної оцінки економічного ризику.
 5. У чому полягає зміст порівняльної оцінки ризику окремих видів діяльності у процесі обґрунтування  управлінських рішень?
 6. Висвітліть заходи по мінімізації ризику на прикладі банківської діяльності.

Самостійна робота з практичних завдань (СРПЗ- 10)

Використовуючи настанови розділу та відповідно до індивідуального завдання:

- висвітліть сутність та склад ризику діяльності;

- здійсніть аналіз ризику діяльності.

 

Тема 11. Комплексний аналіз ефективності соціально-економічного розвитку

Самостійна робота з теоретичним матеріалом ( СРТМ – 11)

 1. Схарактеризуйте сутність і значення СЗУ ефективністю економічного розвитку
 2. Схарактеризуйте систему частинних та узагальнюючих показників економічної ефективності.
 3. Як здійснюється факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності?
 4. Висвітліть методи статистичного оцінювання інтенсифікації економічного розвитку.
 5. Схарактеризуйте оцінку економічної ефективності на основі СНР.
 6. Як оцінюється відповідність результатів діяльності критеріям?
 7. Схарактеризуйте сутність критеріїв, вимог до них і видів критеріїв.
 8. Що розуміється під конкурентоспроможністю як критерієм оцінювання діяльності?
 9. Як розподіляються критерії за суб’єктами та методами діяльності?
 10. Висвітліть критерії ефективності діяльності у взаємозв’язку з динамікою ефекту та ресурсів (витрат).

Самостійна робота з практичних завдань ( СРПЗ – 11)

За темою випускної роботи та даними об’єкту дослідження у взаємозв’язку з основними чинниками:

 1. Висвітліть значення та напрями аналізу ефективності діяльності.
 2. Схарактеризуйте джерела інформації для аналізу ефективності.
 3. Здійсніть аналіз ефективності діяльності за методами, висвітленими в розділі.
 4. За методами, висвітленими в розділі здійсніть узагальнюючу та рейтингову оцінку ефективності діяльності.
 5. За результатами аналізу  зробіть висновки стосовно шляхів підвищення ефективності діяльності об’єкту управління.

Виконання навчальних завдань [7, стор. 225]

 

Тема 12. Розробка управлінських рішень за результатами статистичного аналізу

Самостійна робота з теоретичним матеріалом ( СРТМ -12)

 1. У чому полягає зміст технологій обґрунтування управлінських рішень за результатами статистичного аналізу?
 2. Що розуміють під змістовною та фундаментальною складовими СЗУ?
 3. Які статистичні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень?
 4. Дайте перелік напрямів обґрунтування управлінських рішень статистичними методами.
 5. Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо соціально-економічної структурної політики у взаємозв’язку з результатами статистичних досліджень.
 6. Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо експортного потенціалу у взаємозв’язку з результатами статистичних досліджень.
 7. Висвітліть основні напрями розроблення управлінських рішень щодо доходів і витрат населення у взаємозв’язку з результатами статистичних досліджень.
 8. Висвітліть основний зміст СЗУ підприємництвом.

Самостійна робота з практичних завдань ( СРПЗ -12)

Виходячи з настанов посібника відповідно до індивідуального завдання та результатів статистичного  аналізу сформулюйте напрями управлінських рішень та засоби їх підтримки.

 

 

 

 

 

Завдання для виконання вибіркових індивідуальних робіт

 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для повної реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

 

 1. Вимоги до виконання та оформлення індивідуальних завдань з дисципліни «Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів»

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

   Весь матеріал повинен бути представлений студентом українською мовою на паперових та електронних носіях в форматі Microsoft PowerPoint, повинен містити не менше 25-35 слайдів, а також в редакторі Word в розширеному текстовому вигляді (15-20 стор).

В кінці огляду має бути наведено перелік використаних джерел.

Індивідуальні завдання – являють собою аналітичний огляд публікацій, передбачають самостійну  підготовку кожним студентом індивідуальної вибіркової роботи.

Підготовка цих робіт здійснюється шляхом  опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів; монографій, наукових статей, матеріалів конференцій та інших наукових праць як вітчизняних так і зарубіжних авторів, інтернет-ресурсів.

Зміст індивідуальної вибіркової роботи  повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури), додатків (копій опрацьованих матеріалів).

У вступі необхідно навести обґрунтування (стисло) актуальності теми, визначити мету роботи, завдання, які вирішено (питання які розглянуто), інформаційну базу. 

Бажаними в роботі є елементи науково-дослідницького характеру. На основі виконаної роботи  студенти можуть підготувати доповідь на наукову конференцію.

Основна змістовна частина роботи крім  поділу на декілька пунктів (питань) повинна бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле і висвітлює обрану проблему. В кінці кожного пункту бажано роботи  короткі висновки  та підвести читача до наступного пункту (питання).

Висновки повинні охоплювати зміст всієї роботи та містити конкретні пропозиції автора аналітичного огляду (реферату) з розглянутих питань теми.

За текстом роботи повинні бути зроблено посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці  роботи. Цей перелік повинен бути оформлений відповідно до міждержавного стандарту з бібліографічного опису документів.

Аналітичний огляд публікацій повинен являти собою аналіз і узагальнення опрацьованих статей чи інших джерел (не менше 7–8), текст яких наводиться у повному обсязі як додаток до аналітичного огляду (крім монографій) в паперовому або електронному вигляді.

Загальний обсяг роботи –  15-20 сторінок формату А 4 друкованого через 1,5 інтервалу тексту (шрифт 12-14) з обов'язковою наявністю титульної сторінки, оформленої згідно встановленого порядку.

За матеріалами, що викладено у аналітичному огляді необхідно підготувати мультимедійну презентацію (25-35 слайдів), яка повинна містити крім текстової частини ілюстративний матеріал (таблиці та рисунки).

Виконана робота подається в установлені терміни на кафедру на електронних та паперових носіях.

Робота має бути самостійно виконаним дослідженням.

   Роботи, що не відповідають вищезазначеним вимогам, не зараховуються. У цьому випадку студент зобов’язаний написати нову роботу з урахуванням всіх зауважень.

   Захист вибіркової роботи здійснюється на основі індивідуальної співбесіди із студентом та мультимедійної презентації.

Роботи оцінюються у 0 – 10 балів.

   Весь матеріал повинен бути представлений студентом українською мовою на паперових та електронних носіях.

 

Перелік індивідуальних завдань (тематика рефератів, есе, наукових робіт, розрахункових завдань, контрольних робіт для студентів заочної форми навчання тощо)

 

 1. Статистичне дослідження інфляційних процесів в національній економіці.
 2. Аналіз і прогноз кон’юнктури товарного ринку.
 3. Темпи і пропозиції розвитку макроекономічного реалізованого попиту і макроекономічної реалізованої пропозиції за видами економічної діяльності.
 4. Статистичне вивчення витрат і доходів домогосподарств України.
 5. Статистичний аналіз державного бюджету.
 6. Аналіз динаміки платіжного балансу.
 7. Статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
 8. Аналіз динаміки грошової маси.
 9. Аналіз взаємозв’язків між основними макроекономічними рахунками.
 10. Аналіз ринку цінних паперів.
 11. Аналіз кредитної діяльності.
 12. Секторний аналіз економіки України.
 13. Статистичний аналіз ефективності діяльності не фінансового сектору   економіки України.
 14. Статистичний аналіз ефективності діяльності податкової системи  України.
 15. Міжнародні порівняння макроекономічних показників.
 16. Статистичний аналіз ефективності підприємницької діяльності.
 17. Методи дослідження виробництва послуг в Україні.
 18. Тенденції розвитку малого бізнесу в Україні.
 19. Статистичний аналіз процесів інформатизації в Україні.
 20. Статистичний аналіз ринку праці в Україні.
 21. Статистична характеристика реальних інвестицій в Україні.
 22. Аналіз іноземних інвестицій в економіку України.
 23. Аналіз інвестиційного процесу в Україні.
 24. Статистичний аналіз відтворювальних процесів в Україні.
 25. Аналіз і моделювання чисельності та складу населення.
 26. Статистичний аналіз соціального стану населення України (гендерний  аспект).
 27. Статистичне дослідження економічної злочинності.
 28. Статистико-економічний аналіз ефективності банківської діяльності.
 29. Статистична оцінка кредитоспроможності клієнтів банку.
 30. Рівень людського розвитку в Україні (міжнародні стандарти, методика, прийнята Держкомстатом України, джерела інформації, аналіз даних).
 31. Рівень життя населення України (система показників, інформаційне забезпечення, аналіз даних).
 32. Розвиток соціальної сфери (ресурси і діяльність закладів освіти, охорони здоров’я, культури, надання послуг тощо).
 33. Методологічні та методичні проблеми статистичного спостереження динаміки цін та тарифів.

 

6.  Поточний і підсумковий контроль знань

 

 1. Очна форма навчання:

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни " Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів "

для студентів напряму підготовки

8.03050601 «Прикладна статистика»

Денна форма навчання

Номер заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу,  рекомендованої обов’язкової та додаткової літератури, тощо;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені програмою для самостійного опрацювання;
 • попередня підготовка з визначених питань;
 • підготовка до експрес-тестів та модульних контролів;
 • відпрацювання виконання конкретних розрахункових операцій.

Семінар – розгорнута бесіда

2

2

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

3

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

4

Практичне заняття. Міні-кейс

2

5

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

6

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

7

Семінар-розв’язання проблемних завдань)

 

8

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

9

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

10

Практичне заняття. Міні-кейс

4

11

Семінар-розв’язання проблемних завдань)

 

12

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

Змістовий модуль №2

1

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу,  рекомендованої обов’язкової та додаткової літератури, тощо;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені програмою для самостійного опрацювання;
 • попередня підготовка з визначених питань;
 • підготовка до експрес-тестів та модульних контролів;
 • відпрацювання виконання        конкретних розрахункових операцій

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

2

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

3

Практичне заняття. Міні-кейс

2

4

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

5

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

6

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

4

7

Семінар-розв’язання проблемних завдань)

 

8

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

9

Практичне заняття. Робота в малих групах

2

10

Практичне заняття. Міні-кейс

4

11

Семінар-розв’язання проблемних завдань)

 

12

Практичне заняття. Робота в малих групах

4

Разом балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

50

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Разом балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

2. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни (науки)

10

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

4. Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування

10

Разом балів за виконання індивідуальних завдань

40

Всього балів за СРС

100

 

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

 

Поточний контроль знань

 

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно з Порядком оцінювання знань студентів бакалаврського рівня підготовки, ухваленого Вченою радою університету та затвердженого  наказом №395 від 04.06.09, який передбачає комплексне оцінювання знань за результатами поточного  і підсумкового  контролю.

     Поточний  контроль знань студентів  здійснюється протягом семестру на практичних заняттях, в процесі індивідуально-консультативної  роботи та перевірки виконання самостійної роботи, роботи в малих групах, НП семінарах-дискусіях під час дидактичних ігор.

     Метою поточного контролю є забезпечення систематичної роботи студентів  над вивченням дисципліни, виявлення рівня теоретичних завдань та практичних навичок, поглиблення самостійної роботи шляхом індивідуальної підготовки.

Поточна успішність оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів і охоплює:

а) індивідуальну та колективну роботу на практичних заняттях - max 30 балів за семестр;

б) виконання модульних завдань - max 10 балів;

в) виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання – 10 балів;

г) виконання завдань для самостійного опрацювання за вибором студента -10 балів.

 

      Згідно з навчальним планом протягом семестру передбачається 28 годин практичних занять.

 

Студент має можливість отримати:

 

 а) За індивідуальну та колективну роботу на  практичних заняттях. Контрольні заміри проводяться у вигляді вирішення практичних завдань, тестування, дискусії, усного експрес-опитування, презентацій результатів роботи, доповідей. Критерії оцінки відповідей:

4/3/2/1 бали

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, виконав повність поставлене завдання

4-3/3-2/1 бали

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, в основному мірою  виконав поставлене завдання з деякими неточностями

3-2/2-1 бал

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках, частково виконав поставлене завдання

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу,  не виконав поставлене завдання

 

  б) протягом семестру студенти мають виконати дві модульних (контрольних) роботи, кожна з яких оцінюється  таким чином:

 • 5 балів – повне і безпомилкове виконання завдання з інтерпретацією  результатів;
 • 4 бали – неповне виконання завдання (70-80%) з поясненнями змісту  отриманих результатів;
 • 3 бали – неповне виконання завдання (50-50%) з поясненнями змісту  отриманих результатів;
 • 0 балів  - невиконання завдання або виконання в обсязі менше 50% і відсутність будь-яких пояснень результатів.

в) Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється за результатами виконання та захисту індивідуальних  практичних завдань:

Обов’язкових :   реферату,  за запропонованою тематикою - 10 балів .

Тема реферату відповідає напряму дослідження, передбаченого дипломною роботою. Поточний контроль здійснюється на основі змісту і захисту реферату.

     Реферат виконується на стандартних аркушах  формату А4 на комп’ютері або від руки розбірливим почерком. Скріплюється металевими скобами або прошивається з лівого краю.

     На  титульному аркуші студент записує  назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни, тему реферату, прізвище, ініціали, шифр академічної  групи.

     Обсяг реферату має бути в межах 30-35 с.

     Граничний термін подання реферату на кафедру  статистики  за три тижні до початку  екзаменаційної сесії. Реферати, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються, а студент не допускається до іспиту .

     Одержані  кафедрою реферати оцінюються  викладачем у двотижневий термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації перед іспитом з управління статистичними дослідженнями.

     Викладач  оцінює реферат за такими критеріями:

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент бездоганно виконав всі вимоги реферату і  належним чином їх оформив. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними.

5 балів

Пункти завдання в цілому виконані, але мають місце  окремі недоліки: частини інформації бракує або вона є суперечливою на різних сторінках звіту, нема необхідних ілюстрацій чи пропозицій студента.

0 балів

Пункти завдання не виконані

 

 

Вибіркові завдання:

           1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Для оцінювання рівня виконання студентами даної самостійної роботи  використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідають сучасні періодичні публікації за останні 2 роки, без підручників і навчальних посібників;
 • доброму рівню (5 балів) відповідає використання навчально-методичної літератури та незначної кількості статей ;
 • незадовільному рівню (0 балів)  не відповідає темі реферату, чи використані лише підручники і навчальні посібники .

           2. Формування аналітичних звітів (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за темою дипломної роботи

Для оцінювання рівня виконання студентами цієї  самостійної роботи  використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією автора праці та його висновками; використання основної і додаткової літератури; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмами дисциплін; обов’язково наявність змісту та посилань на використану літературу;
 • доброму рівню (5 балів) відповідає достатнє викладення основної літератури; наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією автора праці та його висновками (з допущенням неточностей);
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

 

 

6.2. Заочна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів»

для студентів напряму підготовки 8.03050601 «Прикладна статистика»

  контакт-ного заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма  занять і контролю

Макси-мальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Тема 1. Сутність управління та завдання статистики

Тема 2. Методологічні засади СЗУ

Тема 3. Інформаційна база СЗУ

Тема 4. Система показників СЗУ

Установча міні-лекція (конспект)

 

 

4

Міні-практичне заняття. Розв’язання проблемних завдань

2

Тема 5. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень

Міні-лекція (конспект)

 

2

2

Міні-практичне заняття. Робота в малих групах

Тестовий контроль знань

3

Тема 6. Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку

 

Міні-лекція (конспект)

 

2

2

Міні-тренінг (виконання розрахункових завдань)

Тестовий контроль знань

4

Тема 7. Аналіз співвідношення ресурсів, їх розподілу та використання

 Тема 8. Аналіз взаємозв’язку структури соціально-економічних явищ з їх угрупуванням за суттєвими ознаками

Міні-лекція (конспект)

 

2

2

Міні-практичне заняття. Робота в малих групах

Тестовий контроль знань

5

Тема 9. Аналіз змін соціально-економічних явищ в часі

Міні-лекція (конспект)

 

2

2

Міні-практичне заняття. Робота в малих групах

Тестовий контроль знань

6

Тема 10. Аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами в системі СЗУ

Міні-лекція (конспект)

 

2

2

Практичне заняття. Робота в малих групах

Тестовий контроль знань

7

Тема 11. Статистична оцінка економічної привабливості

Міні-лекція (конспект)

 

 

2

2

Міні-практичне заняття. Розв’язання проблемних завдань

Тестовий контроль знань

8

Тема 12. Статистична оцінка ризику економічної діяльності об’єктів управління

Тема 13. Аналіз співвідношення між складними соціально-економічними явищами

Міні-лекція (конспект)

 

4

2

Міні-тренінг (виконання розрахункових завдань)

Тестовий контроль знань

9

Тема 14. Комплексний статистичний аналіз ефективності розвитку об’єктів управління

Міні-лекція (конспект)

 

 

2

2

Міні-практичне заняття. Розв’язання проблемних завдань

Тестовий контроль знань

10

Тема 15. Результати статистичного дослідження як база розробки управлінських рішень

Міні-лекція (конспект)

 

 

2

Міні-практичне заняття. Робота в малих групах

Тестовий контроль знань

 

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

 

10

Усього балів за роботу на контактних заняттях

 

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  №1 «Теоретичне обґрунтування статистичного дослідження за обраною тематикою»

 

письмова або електронна

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Домашнє індивідуальне завдання  №2 «Аналітична  робота  фахового спрямування дослідження за обраною тематикою»

 

письмова або електронна

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний огляд за обраною тематикою

2. Підготовка презентації за результатами дослідження

письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Разом балів за виконання індивідуальних завдань

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

РАЗОМ

100

           
 

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладачів, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Поплюйко Ярослава Валеріївна, к..е.н.,

Yaroslavna_n@hotmail.com

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, тел. 537-07-41

за розкладом занять та консультацій викладачів та у день заочника,

методисти з 08-30 до 16-30

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Львівська площа,  14, 7-й корпус університету,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни «Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів»

(заочна форма навчання)

 

   Об’єктами контролю є:

1. Робота студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій.

2. Виконання модульної контрольної роботи.

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань (письмової контрольної роботи).

4. Виконання індивідуального вибіркового завдання.

 

1. Оцінка роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій

 

   Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється згідно наведеної карти самостійної роботи студентів. Об`єктами контролю систематичність та активність роботи на контактних заняттях: конспекти лекцій, результати тестового контролю знань, вирішення практичних завдань.

 

2. Оцінка виконання модульної контрольної роботи.

 

   Модульна контрольна робота складається з 5 завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне завдання оцінюється 0, 1, або 2 бали залежно від повноти викладеної студентом відповіді. Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

 

3. Оцінка виконання домашніх індивідуальних завдань (письмової контрольної роботи)

 

   Протягом семестру студенти виконують домашні індивідуальні завдання Домашня контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

 

20 балів (11+9)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів

(9+7)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

 

4. Оцінка виконання індивідуального вибіркового завдання.

 

   Вибіркова індивідуальна робота обирається студентом самостійно та оцінюється від 0 до 10 балів.

 

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках,  певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

7.1. Основна

 

 1. Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. – М.: Статистика. 1973.
 2. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Статистичне забезпечення управління. К. КНЕУ, 2004.
 3. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. К. КНЕУ. 2006, 322.
 4. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банківська статистика. – К. УФІМБ, 1998.
 5. Добров Г.М. Наука: инфоррмация и управление – Советское радио. 1977.
 6. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.
 7. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навальної літератури, 2004. – 212
 8. Статистика. Герасименко С.С., А.В.Головач, А.М.Єріна,  О.В.Козирев та ін. – К.: КНЕУ. 1999
 9. Статистика  /  за ред.. А.М.Єріної та Р.М.Моторина. – К., КНЕУ,    2002.

 

7.2. Додаткова

 1. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки. – К. «Світ знань» - 2002, 528 с
 2. І.Г.Манцуров. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. К: КНЕУ. 2006. 388 с.
 3. Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління. – К., Держкомітет України, 2000.
 4. Парфенцева Н.О. Класифікація видів економічної діяльності. – К., Держкомітет України, 1996.
 5. Мікроекономіка . -Укл. Наливайко А.П. та ін. – К., КНЕУ, 1997.
 6. Савченко Л.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітенко О.М. Макроекономіка. – К., 2000.
 7. Вісник НБУ
 8. Економіка України
 9. Статистика України
 10. Фінанси України
 11.  http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

Факультет _інформаційних систем і технологій

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної  роботи                                

_________________ А.М. Колот

“____”___________________2015р.

 

 

                             

Навчально-методичні матеріали 

до вивчення науки 

Статистика обороноздатності та безпеки країни

освітній ступінь магістр

 

 галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,

спеціальність 8.03050601 – Прикладна статистика»

 

Магістерська програма

«Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу»

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри статистики ____________ Манцуров І.Г.

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу        ____________   Т.В. Гуть

 

 

Київ  2015

 

 

1. ВСТУП

 

Мета навчальної дисципліни «Статистика обороноздатності та безпеки країни» – набути теоретичні знання і практичні навички статистичного оцінювання рівня підготовленості економіки, населення, військової організації та бойового потенціалу збройних сил до захисту територіальної цілісності і незалежності держави.

«Статистика обороноздатності та безпеки країни» базується на сукупності нормативних і вибіркових наук бакалаврського рівня освіти: економічна теорія, фінанси, статистика державного бюджету, демографічна і соціальна статистика, правова статистика, системний аналіз соціально-економічних процесів, безпека життєдіяльності.

2. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Дисципліна «Статистика обороноздатності та безпеки країни» орієнтована на формування у магістрів таких професійних компетенцій:

       знати:

 • сутність і закони формування обороноздатності  і військової безпеки держави;
 • специфіку військової економіки в тій частині, яка забезпечує військові (оборонні) потреби держави;
 • структуру і нормативи економічного забезпечення потреб збройних сил в мирний час і в умовах військових дій;
 • особливості військового бюджету, структуру його витрат;
 • систему показників обороноздатності і безпеки держави;
 • методологію оцінювання  оборонного і бойового потенціалу держави;
 • методологію міждержавних порівнянь обороноздатності і воєнної безпеки.

вміти:

 • аналізувати закономірності функціонування об’єктів військової економіки: військово-орієнтовані галузі промисловості, транспорт, зв'язок, відповідні галузі науки, заклади  охорони здоров'я тощо;
 • визначати рівень і аналізувати структуру військових витрат;
 • визначати склад збройних сил держави відповідно до чисельності населення, наявності підготовлених кадрів, запасів озброєнь і військової техніки, можливостей економіки, протяжності кордонів, накопичення мобілізаційних ресурсів та інших факторів;
 • на основі даних Білої книги України оцінювати стан і аналізувати динаміку фінансування потреб збройних сил, зокрема фінансування витрати на озброєння і військову техніку та на утримання і підготовку особового складу збройних сил  різних родів військ; 
 • аналізувати динаміку і результативність (оцінка-самооцінка) участі підрозділів національних Збройних сил у міжнародних військових навчаннях;
 • здійснювати міждержавний порівняльний аналіз обороноздатності і військового потенціалу.

3. Сфера реалізації набутих знань і умінь в майбутній професії.  Набуті знання та уміння  фахівці можуть реалізувати:

 • у  підрозділах Державної служби статистики України і Міністерства фінансів;
 • у центральних і регіональних органах державного управління;
 • у фінансових підрозділах Міністерства оборони і других силових відомств;
 • у навчальних закладах, науково-дослідних установах.

4. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами, за модулями і темами.

Модуль 1.

1. Концептуальні засади і завдання статистики в сфері безпеки і оборони країни

2. Обороноздатність в системі факторів національної безпеки

3. Економічне забезпечення оборони, розвиток оборонно-промислового комплексу.

4. Видатки на оборону та безпеку. Оборонний бюджет країни

5. Статистичне оцінювання оборонного потенціалу країни

Модуль 2.

6. Фінансування потреб збройних сил. Рівень військових  витрат і обороноздатності

7. Бойовий потенціал збройних сил і других силових структур

8. Колективна безпека і спільна оборона.

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни «Статистика обороноздатності та безпеки країни» для студентів спеціальності 8.03050601 «Прикладна статистика»

 

Назва теми

Кількість годин

Денна

форма навчання

Заочна

форма навчання

Лекції

Семінарські, практичні, лабораторні заняття

Індивідуально-консультативна робота

Самостійна робота студентів

Контактні заняття

Індивідуально-консультативна робота

Самостійна робота студентів

 

Тема 1. Концептуальні засади і завдання статистики в сфері безпеки і оборони країни

2

2

1

4

2

2

4

Тема 2. Обороноздатність в системі факторів національної безпеки

2

4

1

4

2

2

8

Тема 3. Економічне забезпечення оборони, розвиток оборонно-промислового комплексу

4

4

2

4

4

2

10

Тема 4. Видатки на оборону та безпеку. Оборонний бюджет країни

2

4

2

8

2

2

10

Тема 5. Статистичне оцінювання оборонного потенціалу

2

4

2

8

4

4

10

Тема 6. Фінансування потреб збройних сил. Рівень військових  витрат і обороноздатності

4

4

1

8

4

4

8

Тема 7. Статистичне оцінювання військового потенціалу збройних сил і других силових структур

4

6

2

10

4

4

12

Тема 8. Колективна безпека і спільна оборона

2

4

1

8

4

4

8

Підсумковий контроль

 

 

Разом

22

32

12

54

26

24

70

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Концептуальні засади і завдання статистики в сфері безпеки і оборони країни

Національні інтереси і національна безпека. Сутність, складові і гарантії національної безпеки. Стратегія національної безпеки. Воєнна доктрина. Стратегічний оборонний бюлетень. Моніторинг державної політики у сфері національної безпеки. Функції моніторингу. Завдання статистики  безпеки та обороноздатності.

Тема 2. Обороноздатність в системі факторів національної безпеки

Оборонний комплекс країни, його структура, концептуальні  напрямки розвитку. Система індикаторів національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень. Обороноздатність країни як фактор національної безпеки. Матеріальна основа оборонного комплексу.

Тема 3. Економічне забезпечення оборони, розвиток оборонно-промислового комплексу

Роль оборонно-промислового комплексу (ОПК) в забезпеченні обороноздатності країни. Характеристика складових ОПК України (авіа- і, суднобудування, бронетанкове виробництво, виробництво боєприпасів і товарів спеціальної хімії, військової радіоелектроніки і засобів зв'язку). Виробнича база і фінансовий стан підприємств ОПК. Взаємодія підприємств ОПК з іншими сферами економіки та промисловості. Впровадження інноваційних технологій розвитку ОПК. Диверсифікація ОПК, реалізація проектів для цивільного сектору економіки  і програм імпортозаміщення. Використання експортного потенціалу ОПК. Географічна і видова структура експорту продукції оборонного виробництва.

Тема 4. Видатки на оборону та безпеку. Оборонний бюджет  країни

Основи оборонної економіки, напрямки розподілу оборонних ресурсів.  Видатки на оборону та безпеку країни. Наукове обґрунтування терміну «оборонний бюджет».  Методичні засади формування оборонного бюджету країни. Класифікатор оборонного бюджету. Фактори, що впливають на обсяги і структуру видатків на оборону. Вплив оборонних витрат на національну економіку. Взаємозв'язок між витратами на оборону та економічним розвитком країни. Оптимізація витрат на оборону, порогові їх значення. Норми асигнувань на оборону в НАТО. Особливість оборонного бюджету України.

Тема 5. Статистичне оцінювання оборонного потенціалу країни

 Сутність оборонного потенціалу (ОП) країни як багатовимірного явища. Детермінанти ОП: наявність матеріальних і людських ресурсів; науково-технічний рівень розвитку і фінансові можливості країни з фінансування оборони; мобілізаційні можливості країни, наявність навчених і готових до мобілізації резервів; інтеграція країни  в міжнародні альянси задля колективної безпеки і спільної оборони. Система індикаторів оборонного потенціалу, визначення та застосування їхніх  граничних значень.

Тема 6. Фінансування потреб збройних сил. Рівень військових  витрат і обороноздатності

Ресурсне забезпечення збройних сил. Структура видатків Міністерства оборони. Витрати на озброєння і військову техніку, на утримання і підготовку збройних сил. Ступінь забезпечення потреб збройних сил. Світові стандарти пропорцій витрат військового бюджету. Військовий бюджет НАТО. Особливість військового бюджету України.

Тема 7. Статистичне оцінювання військового потенціалу країни

Зміст військового потенціалу, його компоненти і матеріальна основа. Оснащення Збройних сил озброєнням і військовою технікою, ефективність і досконалість озброєння і техніки. Укомплектованість збройних сил військовослужбовцями за контрактом, офіцерським, старшинським і сержантським складом. Злагодженість, дисципліна, навченість і моральний дух військ, а також ефективність командування і управління. Забезпечення військової, військово-технічної, морально-політичної  та психологічної підготовки військ. Взаємозв’язок військового потенціалу з економічним, науково-технічним та морально-політичним потенціалом країни. Критерії оцінювання військового потенціалу, рейтинг Global Firepower. Рейтинги армій світу за військовим потенціалом. Місце України в рейтингах військового потенціалу.

Тема 8.  Колективна безпека і спільна оборона

Сутність і ознаки колективної безпеки. Роль регіональних і глобальних організацій у врегулюванні військових криз і збройних конфліктів. Система безпеки ООН,  контроль над озброєнням. Євроатлантична інтеграція. Україна як суб’єкт геополітичних відносин. Міжнародне співробітництво Збройних сил України, участь підрозділів військ у багатонаціональних навчаннях, миротворча діяльність.

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. Плани практичних  занять

Очна форма навчання

Заняття 1

Тема 1. Концептуальні засади і завдання статистики в сфері безпеки і оборони країни

План заняття:

 1. Національні інтереси і національна безпека
 2. Стратегія національної безпеки. Стратегічний оборонний бюлетень
 3. Моніторинг державної політики у сфері національної безпеки.
 4. Завдання статистики обороноздатності та безпеки

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність і стратегію національної безпеки; завдання і структуру стратегічного оборонного бюлетеня; основні етапи моніторингу державної політики у сфері національної безпеки; завдання статистики обороноздатності та безпеки;

вміти: аналізувати викладені в стратегічному  оборонному бюлетені концепції

 національної безпеки.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

     Здатність працювати самостійно

     Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з

     різних джерел)

    Дослідницькі навики і уміння

Рекомендована література:

- Горбулін В.П. Засади національної безпеки України /В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

- Бегма В.М. Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов; 2013 – 112 с.

 

Заняття 2-3

Тема 2. Обороноздатність в системі факторів національної безпеки

План заняття:

 1. Оборонний комплекс країни, його структура, концептуальні  напрямки розвитку
 2. Обороноздатність країни як фактор національної безпеки
 3. Матеріальна основа оборонного комплексу.

За результатами заняття студент повинен

знати: структуру і концептуальні напрямки розвитку оборонного комплексу країни, його матеріальну основу; сутність обороноздатності  і взаємозв’язок її з іншими факторами національної безпеки;

вміти: аналізувати структуру і розвиток оборонного комплексу країни.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

     Здатність працювати самостійно

     Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з

     різних джерел)

    Дослідницькі навики і уміння

Рекомендована література:

- Горбулін В.П. Засади національної безпеки України /В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

- Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія / А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2013. – 104 с.

Заняття 4 - 5

Тема 3. Економічне забезпечення оборони, розвиток оборонно-промислового комплексу

План заняття:

 1. Роль оборонно-промислового комплексу (ОПК) в забезпеченні обороноздатності країни
 2. Взаємодія підприємств ОПК з іншими сферами економіки та промисловості 
 3. Вплив оборонних витрат на національну економіку
 4. Диверсифікація ОПК, використання експортного потенціалу

За результатами заняття студент повинен

знати: роль ОПК в забезпеченні обороноздатності країни, його взаємодію з іншими сферами економіки і вплив на національну економіку; напрями диверсифікації ОПК;

вміти: аналізувати інтенсивність розвитку ОПК;  оцінювати стан ОПК, рівень його диференціації, вплив оборонних витрат на національну економіку.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

     Здатність працювати самостійно

     Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з

     різних джерел)

    Дослідницькі навики і уміння

Рекомендована література:

- Оборонна політика України на початку ХХІ століття : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. С. Александров, В. М. Маркелов [та ін.]; за ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2010. – 72 с.

- Бегма В.М. Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов; 2013 – 112 с.

- Біла книга – 2013. Збройні Сили України. – К., 2014. – 83 с.

 

Заняття 6 - 7

Тема 4.  Видатки на оборону та безпеку. Оборонний бюджет  країни

План заняття:

 1. Сутність оборонного бюджету і методичні засади його формування
 2. Взаємозв'язок між витратами на оборону та економічним розвитком країни
 3. Оптимізація витрат на оборону
 4. Особливість оборонного бюджету України

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність оборонного бюджету і методичні засади його формування; особливість оборонного бюджету України

вміти: аналізувати взаємозв’язок між витратами на оборону та економічним розвитком країни, оптимізувати витрати на оборону.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність працювати самостійно

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з

різних джерел)

Дослідницькі навики і уміння

Рекомендована література:

- Оборонна політика України на початку ХХІ століття : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. С. Александров, В. М. Маркелов [та ін.]; за ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2010. – 72 с.

- Бегма В.М. Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов; 2013 – 112 с.

 

Заняття 8-9

Тема 5. Статистичне оцінювання оборонного потенціалу країни План заняття:

 1. Сутність оборонного потенціалу як багатовимірного явища
 2. Детермінанти оборонного потенціалу
 3. Система індикаторів національної безпеки
 4. Визначення та застосування граничних значень індикаторів національної безпеки

За результатами заняття студент повинен

знати: сутність оборонного потенціалу як багатовимірного явища і його детермінанти; систему індикаторів національної безпеки;

вміти: за допомогою системи індикаторів національної безпеки оцінювати оборонний потенціал країни.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність працювати самостійно

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з

різних джерел)

Дослідницькі навики і уміння

Рекомендована література:

- Бегма В.М. Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов; 2013 – 112 с.

- Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія / А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2013. – 104 с.

 

Заняття 10.   Модульн