Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

СТАТИСТИКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
________________________ А.М. Колот

 

« 29 »       січня       2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАТИСТИКА

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

шифр і назва

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

шифр і назва

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

071 Облік та оподаткування

шифр і назва

6О01 _Облік і аудит

шифр і назва

 

тип дисципліни

обов’язкова

обов’язкова / вибіркова / факультативна

 

 

 

 

Начальник навчально -

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

__________________ І.Г. Манцуров

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник(и): Трубнік Тетяна Євгеніївна, к.е.н., доцент кафедри статистики, доцент, tetrubnik@gmail.com

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

3

 

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен / дистанційний екзамен

       

Мова викладання

українська        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

 

 

Стор.

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОПИСОВА СТАТИСТИКА

 

Тема 1. Предмет і метод статистики

 

Тема 2. Статистичне спостереження

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Тема 4. Статистичні показники

Тема 5. Варіаційні ряди розподілу

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 . АНАЛІТИЧНА СТАТИСТИКА

 

Тема 6.Вибірковий метод

 

Тема 7. Перевірка статистичних гіпотез

 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків

 

Тема 9. Ряди динаміки

Тема 10. Індекси

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента

8

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

11

            3.1. Карта навчальної роботи студента

11

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

14

            4.1. Карта навчальної роботи студента

14

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

17

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

17

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

18

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

20

            6.1. Структура екзаменаційного білету

20

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

21

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

22

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            7.1.      Основна література

24

            7.2.      Додаткова література

24

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

24

 

Вступ

Навчальна дисципліна «Статистика» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань  «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування», Спеціалізації «Облік і аудит» 

 

Анотація навчальної дисципліни:

 

На сучасному етапі розвитку економіки значення статистики стає дедалі важливішим. Статистика – одна з фундаментальних економічних наук, яку опановують студенти багатьох напрямів підготовки. Статистичний інструментарій і методи статистики широко використовуються у практичній діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій. Як навчальна дисципліна, статистика забезпечує формування у фахівців економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації статистичних досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. Оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і процесів є неодмінною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

 

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Статистика» базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського рівня освіти: зокрема, вища математика, прикладна інформатика, макроекономіка, мікроекономіка, підприємництво та інші.

 

Метою вивчення  дисципліни «Статистика» є освоєння методів та прийомів статистичних досліджень і набуття практичних навичок збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

 

Предметом дисципліни є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними  явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

             теоретичні основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень;  методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників; методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ; методи аналізу взаємозв’язків між явищами; методи  вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку, методи оцінювання точності результатів вибіркових обстежень, правила перевірки статистичних гіпотез; графічно-візуальні методи узагальнення і аналізу даних, методологію і методику екстенсивного та інтенсивного статистичного аналізу соціально - економічних явищ і процесів; методику прогнозування та статистичного моделювання соціально - економічних параметрів.

 1. Уміння:

   застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; - здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; - виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; - здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки

 1. Комунікація:

     здатність майбутнього фахівця до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій  є інтегральною характеристикою особистості, що охоплює наявність професійно орієнтованих знань про комунікаційні технології, особливості ділової поведінки, усвідомлену мотивацію до комунікаційної діяльності, спектру умінь та навичок спілкування, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу у процесі документального забезпечення управлінської діяльності, особистісних якостей, що забезпечать успішну побудову кар’єри та конкурентоспроможність фахівця.

 1. Автономність та відповідальність:

     продемонструвати розуміння особистої відповідальності за економічні розрахунки, професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємств , установ, корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремих  складових.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Предмет і метод статистики

Предмет статистики. Основні категорії статистики. Закономірності масових процесів, їх види, механізм формування. Статистична сукупність, одиниця сукупності як носій властивостей явища.  Статистичні ознаки, їх варіація, типи шкал вимірювання. Етапи статистичного дослідження. Особливості статистичної методології. Статистичні ряди як інформаційна база аналізу закономірностей. Організація статистики в Україні. Сучасна стратегія розвитку державної  статистики. 

 

Тема 2. Статистичне спостереження

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання плану. Види спостережень за ступенем охоплення первинної сукупності та часом реєстрації фактів. Статистичні реєстри. Способи спостереження. Статистичний моніторинг. Статистичне забезпечення соціологічних обстежень. Помилки спостереження, контроль даних.

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Суть та завдання статистичного зведення. Класифікації та групування. Статистичні класифікатори. Основні економічні класифікації: видів економічної діяльності, форм власності, інші. Статистичні коди. Завдання та види статистичних групувань.  Структурні, типологічні, аналітичні групування. Принципи формування інтервалів груп. Прості та комбінаційні групування. Статистичні таблиці, їх види та правила побудови.

 

Тема 4. Статистичні показники

Суть та види статистичних показників. Абсолютні статистичні величини,  одиниці їх вимірювання. Відносні величини, їх види за аналітичною функцією. Середні величини, їх види, умови наукового  застосування.   Середня арифметична,  основні її властивості. Середня гармонічна. Умови використання середньої хронологічної  та середньої геометричної. Системи статистичних показників.

 

Тема 5. Аналіз рядів розподілу

Ряди розподілу як інформаційна база вимірювання закономірностей розподілу. Види рядів розподілу, частотний їх аналіз. Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана, їх взаємозв’язок. Вимірювання варіації ознак. Абсолютні міри варіації: розмах варіації, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення. Коефіцієнти варіації, їх роль у статистичному аналізі. Види дисперсій. Правило декомпозиції (розкладання) дисперсій. Аналіз нерівномірності розподілу. Коефіцієнти локалізації та концентрації. Оцінювання подібності структур різних сукупностей та інтенсивності структурних зрушень.

 

Тема 6. Вибірковий метод

Суть вибіркового спостереження. Вибіркові оцінки і похибки репрезентативності. Стандартна похибка як  міра точності вибіркових даних. Довірчі межі середньої і частки. Основні способи формування вибіркових сукупностей, що  забезпечують репрезентативність вибіркових оцінок. Відносна похибка вибірки. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки. Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність.

 

Тема 7. Перевірка статистичних гіпотез

Суть перевірки статистичних гіпотез. Статистична гіпотеза: нульова і альтернативна. Ймовірності ризиків помилкових рішень при перевірці статистичних гіпотез. Рівень істотності. Статистичний критерій, його характеристика, критична область (одностороння,  двостороння). Загальна схема перевірки гіпотез. Особливості застосування критеріїв в соціально-економічних дослідженнях.

 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання  взаємозв’язків

Суть та види взаємозв’язків.  Причинність, кореляція, регресія. Суть кореляційного зв’язку. Завдання статистики при вимірюванні кореляційного зв’язку. Емпірична і теоретична лінії регресії. Оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування. Кореляційне відношення.  Множинна регресія у соціально-економічних дослідженнях. Рангова кореляція.

 

Тема 9. Динамічні ряди

Суть та елементи ряду динаміки. Методологічні принципи аналізу динамічних рядів. Види динамічних рядів. Середній рівень ряду. Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту; їх взаємозв’язок. Середній абсолютний приріст і середній темп приросту. Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. Порівняльний аналіз динамічних рядів;  коефіцієнти випередження та еластичності, їх суть, умови використання.

 

Тема 10. Індекси

Суть та функції індексів в аналізі соціально-економічних явищ.  Індивідуальні  та зведені індекси. Методологічні принципи побудови зведених індексів. Агрегатна форма індексів як основна. Ваги і сумірники. Середньозважені індекси, приведення їх до агрегатної форми. Взаємозв’язок спряжених індексів. Розкладання абсолютного приросту результативного показника за факторами. Індекси середніх величин: змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок. Територіальні індекси

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з  дисципліни (обов’язкової)  «Статистика»

для студентів освітньої програми/спеціалізації  6О01 Облік і аудит

 

Денна форма навчання

Номер заняття Робота в малих групах

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Предмет і метод статистики

2

2

Семінарське заняття 2. Робота в малих групах
Статистичне спостереження

3

Практичне заняття 3.
Зведення і групування статистичних даних

2

4

Практичне заняття Робота в малих групах

Статистичні показники

5

5

Практичне заняття Робота в малих групах

Статистичні показники

6

Практичне заняття Робота в малих групах

Варіаційні ряди розподілу

5

7

Практичне заняття Міні-кейс

Варіаційні ряди розподілу

9

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

10

Практичне заняття Робота в малих групах

Вибірковий метод

2

11

Практичне заняття Робота в малих групах

Перевірка статистичних гіпотез

2

12

Практичне заняття Робота в малих групах

Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків

5

13

Практичне заняття Міні-кейс

Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків

14

Практичне заняття

Ряди динаміки

5

15

Практичне заняття Міні-кейс

Ряди динаміки

16

Практичне заняття Робота в малих групах

Індекси

2

17

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

2. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни

5

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

4. Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою науки (дисципліни) «Статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

  з дисципліни (обов’язкової) «Статистика»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  6О01 Облік і аудит

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Предмет і метод статистики

Тема 2.Статистичне спостереження.

(самостійне опрацювання)

 

Установча міні-лекція (конспект)

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1

2.

Тема 3.Зведення та групування статистичних даних.

 

 

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

Тестовий контроль знань 

1

3.

Тема 4 Статистичні показники.

 

 

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

Тестовий контроль знань

1

4.

Тема 5 Варіаційні  ряди розподілу

 

 

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

Тестовий контроль знань

1

5.

Тема 6..Вибірковий метод

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

6.

 

Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків  (І частина)

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

7

Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків  (ІІ частина)

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

Тестовий контроль знань

1

8.

Тема 8. Ряди динаміки

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

Тестовий контроль знань

1

9

Тема 9.Індекси

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

1

Тестовий контроль знань

1

Разом  балів

 

15

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

10.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

(письмова або електронна)

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15

Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом

електронна

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Викладачем в онлайн-режимі

5

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1 Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

3..Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Трубнік Тетяна Євгеніївна, доцент, к.е.н.

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд.412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 •  захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять   - не більше 25 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -1 бал
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 1 бал
 • тестовий контроль знань – 2 бали
 • виконання практичних завдань – 2 бали
 •  виконання модульних завдань  -10 балів

        в міжсесійний період  не більше 25 балів

 •  за виконання  індивідуальних завдань   -2 бали
 • захист індивідуальних завдань   - 8 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом  5 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   -5 балів

   підсумкове оцінювання знань.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 4; 2;  0 балів.

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

недостатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта самостійної роботи студента

 з дисципліни (обов’язкової)   Статистика

для студентів освітньої програми/спеціалізації  6О01 Облік і аудит

Дистанційна форма навчання

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для

перевірки

Форма подання або виконання

Макс. к-сть балів

Тема 1. «Предмет і метод статистики»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема 2. «Статистичне спостереження»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема 3. «Зведення і групування статистичних даних»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 4. «Статистичні показники»

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання Moodle

4

Тема 5. «Варіаційні ряди розподілу»

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим (асинхронно)

форум

4

Тема 6. «Вибірковий метод»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

 

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 7. «Перевірка статистичних гіпотез»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 8. «Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків»

лабораторна робота та її захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 9. «Ряди динаміки»

обговорення певної проблеми.

Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим (синхронно)

чат

4

Тема 10. «Індекси»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

40

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1.     Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування

5

2.     Підготовка власних досліджень до конференцій

5

3.     Підготовка презентації за заданою тематикою

5

4.     Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5.     Аналіз конкретних практичних ситуацій (кейсів) фахового спрямування

5

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

підсумковий контроль

за графіком екзаменаційної сесії

письмова в аудиторії університету

50

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою науки (дисципліни) «Статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого даною Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Статистика» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;
 • підготовка до поточного модульного контролю;
 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом;
 • виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми науки (дисципліни) «Статистика» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни
 • підготовка презентації за заданою тематикою;
 • аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер (презентації), до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (мала група).

Відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року перелік завдань для самостійної роботи студентів включається до «Карти самостійної роботи студента»

 

 Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Статистика»  включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань вказаних викладачем;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля та екзаменом;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань.  До складу індивідуальних завдань відносять написання і захист рефератів, есе, виконання розрахункових робіт,  аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першій лекції з науки “Cтатстика”. Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань використовують такі критерії:

 • рівню «відмінно»  (5 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни); обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • рівню «добре» (4 бали) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • рівню «задовільно» (3 бали) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • рівню «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Для студентів денної, заочної  і дистанційної форми навчання

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, Молоді та спорту України 29 березня 2012року №384   Форма № Н-5.05

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчальна дисципліна «Статистика»  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №________                                                                                 

 

1. У результаті обстеження середніх банків України відносно кредитного портфелю (млн. грн.) отримано такі дані:

№ банку

Кредитний портфель

№ банку

Кредитний портфель

№ банку

Кредитний портфель

1

448

10

390

19

450

2

530

11

482

20

432

3

395

12

360

21

410

4

410

13

470

22

350

5

320

14

545

23

560

6

350

15

372

24

415

7

494

16

468

25

392

8

520

17

420

26

480

9

390

18

400

-

-

Згрупуйте банки за кредитним портфелем, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості банків. Результати подайте в табличній формі. Проаналізуйте структуру банків щодо кредитного портфеля.

 

2. У результаті вибіркового обстеження розподілу робітників заводу за віком отримані дані:

Вік, років

Кількість робітників, чол.

До 25

25-35

35-45

45-55

55 і більше

10

15

35

25

15

Разом

100

 

Визначте квадратичний коефіцієнт варіації,  вказати медіанний інтервал.  Зробіть висновки.

 

3. За даними аудиторської перевірки 24 комерційних банків виявлено залежність між рівнем ліквідності активів та їх прибутковістю:

Коефіцієнт ліквідності активів

Кількість банків

Середній рівень прибутковості активів, %

0,2-0,4

6

15

0,4-0,7

5

8

0,7-1,0

5

6

1,0 і більше

8

3

В цілому

24

7,7

 

Загальна дисперсія прибутковості активів дорівнює 31. Визначте міжгрупову дисперсію та кореляційне відношення, поясність його зміст. Перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

 

4. Динаміка кількості вивільнених працівників на кінець року по Україні характеризується наступними  даними:

Рік

2013

2014

2015

2016

2017

Кількість вивільнених працівників, тис. чол.

244,6

194,5

189,4

138,3

132,5

1) Визначте аналітичні показники наведеного ряду динаміки за ланцюговою та базисною системами. Результати подайте  в табличній формі.

2) Обчисліть середньорічну кількість вивільнених працівників за вказаний період та середній темп приросту. Зробити висновки.

 

5. За даними про розміщення рекламних повідомлень у пресі визначте зведені індекси цін на рекламу, фізичного обсягу та вартості реклами у поточному періоді порівняно з базисним. Зробіть висновки.

Видання

Вартість реклами у періоді, млн. грн.

Темпи зміни, %

базисному

поточному

ціни повідомлення

кількості повідомлень

Газети

450

412

+3

-4

Журнали

550

654

+9

-2

 

 

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

недостатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

1. Вкажіть, що є об’єктом таких спостережень:

а) обстеження комерційних банків з питань їхньої інвестиційної діяльності;

б) обстеження фермерських господарств з метою оцінки забезпеченості технікою.

 

2. Результати тестування 16 слухачів курсів східних мов за 100- бальною системою виявилися такими:

79

82

87

75

83

80

82

85

90

78

85

81

77

84

83

76

Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів, виділивши три групи з рівними інтервалами.

 

3. Спроектуйте макети статистичних таблиць, на основi яких буде проведений аналiз:

а) обсягiв виробництва товарiв народного споживання (продовольчi, непродо­вольчi ) за регiонами;

б) розподілу населення регіону за віком і статтю;

в) залежнiсть урожайностi цукрового буряка вiд кiлькостi внесених добрив.

4. За даними фірми  на експорт  реалізовано  продукції:

Продукція

Реалізовано на експорт, т

Частка реалізованої
на експорт  продукції , %

А

270

30

Б

150

50

Визначте середній процент реалізованої на експорт продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

 

5. За допомогою середнього центрованого балу оцініть діяльність органів місцевого само­врядування:

Оцінка діяльності

Кількість відповідей, % до підсумку

Висока

Середня

Низька

20

39

41

Разом

100

 

6. Прибутковість активів комерційних банків на початок року становила в середньому 15% при дисперсії 36, на кінець року - 10% при дисперсії 25. Оцініть відносну варіацію прибутковості активів на початок і кінець року, зробіть висновок про напрямок зміни середньої і варіації.

 

7. Частка високоліквідних активів у сумі поточних активів становить 20%. Знайти дисперсію частки високоліквідних активів.

 

8. З метою визначення затрат часу на виготовлення деталі проведено хронометраж роботи випадково дібраних 25 робітників. За даними вибірки середні затрати часу становили 15 хв  при  s = 2 хв. Обчисліть граничну похибку вибірки і довірчий інтервал для середніх затрат часу з імовірністю 0,95.

 

9. Зазначте, які з наведених залежностей соціально – економічних явищ є функціональними, а які – стохастичними:

- попит на легкові автомобілі від наявності їх на ринку і цін;

- акціонерний капітал компанії від кількості проданих акцій та їх ринкової ціни;

- урожайність картоплі від якості грунту та кількості опадів за рік.

 

10.Зв'язок між процентною ставкою на міжбанківський кредит (%) та терміном надання кредиту (днів) описується рівнянням регресії Y=18 + 0,5х. Поясніть зміст параметрів рівняння. Визначте процентну ставку на 30-денний кредит.

 

11. Результати вибіркового опитування споживачів щодо сприйняття ними реклами товарів такі:

Враження

від реклами

Кількість опитаних, що

Придбали товар

Не придбали товар

Разом

Запам’ятали

10

30

40

Не запам’ятали

2

28

30

Разом

12

58

70

Оцініть результативність реклами за допомогою відношення шансів, поясніть його економічний зміст.

 

12. Інвестиції в економіку регіону становили: 2010 р. — 200 млн. грн., в 2012 р. — 238 млн. грн. Визначте абсолютний приріст і темп приросту інвестицій, покажіть їх взаємозв’язок.

 

13. Тенденція витрат компанії на рекламу (тис. грн.) за 2000 — 2012 рр. описується трендовим рівнянням Yt = 28,4 + 1,75t, де t = 1, 2,..., n.  Припускаючи, що тенденція збережеться, визначте очікуваний обсяг витрат на рекламу в 2013 р.

 

14.Маємо дані про ціни та обсяги реалізації цінних паперів на фондовій біржі:

Вид цінних паперів

Ціна за одиницю, грн.

Продано, тис. шт.

2010

2012

2010

2012

Акції

90

86

200

250

Облігації

45

44

690

760

 Визначте зведені індекси цін та обсягів продажу цінних паперів. Зробіть висновки

 

15. За наведеними даними визначте зведений індекс біржових цін акцій та абсолютний приріст (зменшення) обсягу продажу за рахунок динаміки цін:

 

 

Емітент

Обсяги продажу, млн.. грн.

Індекс цін

 

Вересень

Жовтень

 

А

450

400

1,2

В

250

100

0,9

С

300

500

1,4

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

1.Єріна А.М. Статистика: підручник / А.М.Єріна, З.О.Пальян. – К.: КНЕУ, 2010

2. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навч. посіб. / За наук. ред.. А.М.Єріної. – К.: КНЕУ, 2007

3. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики. Практикум. – К.: Знання. 1997, 2001.

4. Статистика: Навч.-метод.посібник для самост. Вивч. дисц. / А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.; За заг. Ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2001.

 

 1. Додаткова література
 1. Елисеева И.И.. Общая теория статистики [учебн]  / И.И.Елисеева,М.М. Юзбашев. – М. : Финансы и статистика, 2001.
 2. Лугін О.Є Статистика: Навчальний посібник / О.Є. Лугін. - К.: ЦНЛ, 2007. – 600с.
 3.  Опря А.Т. Статистика: Навчальний посібник / А.Т. Опря. - К.: ЦНЛ, 2012. – 448с.
 4. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти / за ред. Р.В. Фещура. – Львів: Інтелект-Захід, 2003, - 346с. 5.
 5. Теорія статистики: Підручник / /.І. Ткач, В.П. Сторожук та ін. – Тернопіль: Астон. – 2004. – 589с.
 6. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник / Т.В. Уманець. – К.: Знання. – 2006. – 294с.
 7.  Штагрет А.М. Статистика: Навчальний посібник / А.М. Штагрет. – К.: ЦНЛ, 2005. – 232с.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Статитстика – Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. – IEIF25032U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів спеціалізації 051 Економіка      / О.К.. Мазуренко, Д.Л.. Єрін. — К.: КНЕУ, 2016    -    Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=40.
 2. Державна служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ .
 3. Європейська служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
 4. Against all odds. Inside statistics. Video series [Electronic resource] – Mode of access: https://www.learner.org/courses/againstallodds/unitpages/index.html. 8. Making Data Meaningful [Electronic resource] – Mode of access: http://www.unece.org/stats/documents/writing/– Last access: 2015. – Title from the screen.
 5.  OpenIntro Statistics: Third Edition – July 2, 2015 by David M Diez, Christopher D Barr, Mine Çetinkaya-Rundel [Electronic resource] – Mode of access: https://www.openintro.org/stat/textbook.php.
 6.  Schwabish J. A. An Economist’s Guide to Visualizing Data // Journal of Economic Perspectives/ – Vol. 28. – № 1. – p. 209- 234 [Electronic resource] – Mode of access: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.28.1.209. – Last access: 2015. – Title from the screen
 7. The Joy of Stats [Electronic resource] – Mode of access: https://www.gapminder.org/videos/the-joy-of-stats/