Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика державного бюджету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий  інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково - педагогічної роботи
 __________________________ А.М. Колот

 

«29»       січня      2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «Статистика державного бюджету»

 

 

рівень вищої освіти

 перший (бакалаврський)

 

 

галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

 

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

051 – Економіка

 

Соціально-економічна статистика

 

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально -

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

_________________І.Г. Манцуров

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

Розробник(и):

1. Мазуренко Ольга Костянтинівна,  кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри статистики, mazurenko.o.k@gmail.com

2. Горна Марина Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, maryna.horna@kneu.edu.ua

 

Форма навчання —

денна, заочна

 

Семестр —

8

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

 залік

       

 

Мова(и) викладання

українська

      

 

 

 

ЗМІСТ

                                                                                                        Стор.

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

6

Тема 1. Державний  бюджет – об’єкт статистичного дослідження..

6

Тема 2. Інформаційне -  статистичне забезпечення.

6

Тема 3. Зв'язок з іншими системами статистичних даних.

Тема 4. Класифікації в статистиці державних фінансів.

Тема 5. Аналітична основа  статистики державного  бюджету.

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

6

Тема 6. Аналіз закономірностей формування доходів бюджету.

7

Тема 7. Аналіз  структури і динаміки показників видатків державного бюджету.

Тема 8.Оцінка рівня збалансованості бюджетів різних рівнів.

Тема 9. Бюджетний дефіцит і джерела його покриття.

Тема 10. Методологія аналізу впливу інфляційних процесів на бюджетні показники.

7

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

7

            2.1. Карта навчальної роботи студента

7

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента

10

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

12

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

12

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

13

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

           5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

           5.2. Зразок модульного завдання

 

13

14

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

15

            6.1.      Основна література

15

            6.2.      Додаткова література

16

            6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

16

 

 

Вступ

 Навчальна дисципліна “Статистика  державого бюджету” є однією з основних, профілюючих у процесі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для фінансових огранів.     Вона повинна надати студентам знання  та навички розрахунків та аналізу бюджетних показників,  як вцілому  в державі, так і в розрізі регіонів.

Навчальна дисципліна “Статистика  державого  бюджету” базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського рівня освіти, зокрема Зокрема, міждисциплінарні зв’язки дисципліни “Статистика  державого  бюджету” : теорія імовірностей та математична статистика, макроекономіка, мікроекономіка, статистика, методологія і організація національного рахівництва, статистика державних фінансів та інші.

Мета дисципліни “Статистика  державого  бюджету”  –  оволодіти методами збору, обробки та аналізу  інформації  про явища та процеси в сфері державних фінансів; вивчення методологічних основ статистичної оцінки фінансів держави, окремих регіонів, господарюючих суб’єктів.

Завдання  полягає у формуванні знань студентів  в галузі теорії та практики  державних фінансів, вміннь застосовувати статистичний апарат та програмне забезпечення (у середовищі MS Excel, Statistica, SPSS  тощо)  статистичних методів аналізу стану  державного і місцевих бюджетів,  оцінці джерел формування та напрямків використання бюджетних ресурсів.       

 Предметом вивчення є закономірності формування, розподілу, динаміки, взаємозв’язків фінансових  активів держави.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни

Компетентності

Результати навчання

(знати, вміти, комунікація, автономність та відповідальність)

 1. Розуміння завдань та функцій статистичного аналізу державного бюджету.

 

Вміти здійснювати статистичні спостереження  у бюджетній сфері, обробляти та аналізувати зведену статистичну інформацію в галузі державних фінансів, візуалізувати статистичну інформацію в залежності від поставленої мети дослідження, застосовувати системи статистичних показників для оцінювання стану та розвитку бюджетних процесів.

2. Здатність логічно мислити та знаходити причинно-наслідкові залежності між економічними явищами та процесами.

Знати методичні підходи оцінки рівня податкового  навантаження на економіку

Вміти визначати чинники впливу на обсяги доходів державного бюджету; оцінювати стан бюджету і фінансової позиції країни, розмір та структуру державного боргу та визначати боргове навантаження на економіку країни.

3. Здатність проводити статистичний аналіз закономірностей розвитку складних економічних процесів у бюджетній сфері;

 

Вміти аналізувати стан та структуру державного бюджету; розраховувати основні показники  дохідної та видаткової частини  державного бюджету;оцінювати інтенсивність наповнення та використання  фінансових активів держави; характеризувати склад дохідної частини бюджету, аналізувати  напрямки використання фінансових ресурсів держави, оцінити рівень використання фінансових ресурсів держави;

Вміти аналізувати закономірності розподілу та варіації елементів сукупності з метою можливості подальшого проведення комплексного статистичного аналізу бюджетних процесів на макро-, мезо- рівні.

- аналізувати стуктуру державного бюджету у взаємозв’язку із загальною макроекономічною ситуацією в країні; 

4. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій аналізу, різні методи статистичного аналізу державного бюджету;

Вміти оцінити рівень використання фінансових ресурсів держави; застосувати індексний метод при визначенні динаміки податкових надходжень та видатків бюджету; охарактеризувати  збалансованість бюджетів різних рівні, застосувати індексний метод при аналізі динаміки продуктивності праці; визначати чинники впливу на обсяги доходів державного бюджету; оцінювати стан бюджету і фінансової позиції країни, розмір та структуру державного боргу та визначати боргове навантаження на економіку країни.

5. Здатність проводити наукові дослідження державного бюджету.

Знати  методологію міжнародних порівнянь,  вміти здійснювати порівняльний аналіз фінансової позиції к методологічні засади  статистичного оцінювання  обсягів доходів, видатків та збалансованості бюджетів різних рівнів,

методичні підходи оцінки рівня податкового  навантаження на економіку раїн.

Вміти визначати чинники впливу на обсяги доходів державного бюджету;

оцінювати стан бюджету і фінансової позиції країни, розмір та структуру державного боргу та визначати боргове навантаження на економіку країни.

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

 

 1. Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1.  Державний  бюджет – об’єкт статистичного дослідження.

  Сектор державного управління. Зміст і будова фінансової системи. Фінансові ресурси держави. Склад державних фінансів. Місце державного бюджету в системі державних фінансів.

 

Тема 2.  Інформаційне -  статистичне забезпечення.

      Об’єкти спостереження: стадії здійснення витрат і одержання доходів; природа грошових потоків; платежі через окремі рахунки; платежі у формі боргових зобов'язань; операції в натуральній формі. Додаткові дані про доходи і витрати негрошового характеру. Вибіркові статистичні обстеження місцевих органів управління. Облік некомерційних платежів і надходження на валовій основі. Облік виробничої діяльності на чистій основі. Виділення діяльності державних підприємств, які відбиваються в рахунках органів державного управління. Операції органів грошово-кредитного регулювання. Внутрішньоструктурна консолідація. Міждержавна консолідація в рамках одного рівня державного управління. Міждержавна консолідація для сектора державного управління в цілому. Дериваційні  процедури чи процедури отримання агрегованих показників шляхом перерахування і коректування вихідних даних.

 

Тема 3. Зв'язок з іншими системами статистичних даних

     Взаємозв'язок із грошово-банківською статистикою. Статистика грошового обігу. Статистика кредиту. Взаємозв’язок з рахунками платіжного балансу. Взаємозв'язок з національними рахунками(рахунки доходів, фінансовий рахунок, рахунок товарів і послуг , рахунок інший світ). Таблиця переходу від статистики державних фінансів до національних рахунків.

 

Тема 4. Класифікації в статистиці державних фінансів.

     Класифікації доходів й отриманих трансфертів.  Категорії податків,  статті доходів по категоріях.  Класифікації витрати і кредитування мінус погашення - функціональна класифікація; економічна класифікація; перехресна класифікація.  Класифікації фінансування: за типом кредитора; за типом  боргового зобов'язання. Класифікація боргу: непогашений борг за типом власника боргового зобов'язання; непогашений борг по типам боргового забов’язання; непогашений борг по термінах платежу.

 

Тема 5. Аналітична основа  статистики державного  бюджету.

     Доходи. Отримані офіційні трансферти. Витрати. Кредитування мінус погашення. Фінансування. Дефіцит/перевищення доходів над витратами. Власні заощадження. Борг. Закордонні операції. Зведена таблиця основних компонентів.

 

 

 

Тема 6. Аналіз закономірностей формування доходів бюджету.

  Аналіз структурних зрушень доходів та отриманих офіційних трансфертів. Оцінка податкових надходжень до бюджету. Регіональний аналіз надходжень до державного бюджету. Коефіцієнти локалізації та концентрації податкових та неподаткових доходів. 

Задачі побудови та аналітичні можливості побудови фінансового рахунку СНР. Відображення потоків доходів на фінансовому рахунку. Взаємозв’язок фінансових рахунків секторів економіки та консолідованого фінансового рахунку.  Оцінка валових показників діяльності фінансових установ.

 

Тема 7.  Аналіз  структури і динаміки показників видатків державного бюджету.

Аналіз структурних зрушень витрат. Валові та чисті витрати. Часткові показники видатків сектора державного управління. Аналітичні можливості даних про чисте кредитування. Методологія аналізу дефіциту  (профіциту).  Методи розрахунку державного боргу.

 

Тема 8.Оцінка рівня збалансованості бюджетів різних рівнів.

         Бюджетна рівновага. Відхилення  від бюджетної рівноваги.  Визначення індикаторів бюджетної системи. Обґрунтування граничних значень  бюджетних характеристик.

 

Тема 9. Бюджетний дефіцит і джерела його покриття.

Сутність і структура  бюджетного дефіцитиу. Граничні значення бюджетного дефіциту. Класифікація  та джерела покриття бюджетного дефіциту. Державний кредит та формування і класифікація державногоборгу

 

Тема 10. Методологія аналізу впливу інфляційних процесів на бюджетні показники.

            Статистична характеристика  динаміки бюджетних показників, структурний аналіз розподілу бюджетних ресурсів, вивчення та виявлення взаємодії макропоказників. Індексний аналіз взаємозв’язків  основних макроекономічних показників. Індексна модель оцінки рівня інфляції.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з  дисципліни (вибіркової)  «Статистика державного бюджету»

для студентів спеціальності /спеціалізації Соціально-економічна статистика

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Практичне заняття 1. Державний бюджет – об’єкт статистичного дослідження

4

2

Практичне заняття 2 . Інформаційно-статистичне забезпечення.

4

3

Практичне заняття 3.Зв'язок з іншими системами статистичних даних.

Виявлення та оцінювання  взаємозв'язку показників доходів, видатків з національними рахунками (рахунки доходів, фінансовий рахунок, рахунок товарів і послуг, рахунок інший світ)  та оволодіння навичками  їх розрахунку.

4

4

 Практичне заняття 4.Таблиця переходу від статистики державних фінансів до національних рахунків. Розрахунок  показників, що характеризують грошовий обіг країни.

4

5

Практичне заняття 5. Класифікації в статистиці державних фінансів.

5

6

Практичне заняття 6. Класифікації в статистиці державних фінансів. Аналіз структури видатків державного бюджету, оцінка структурних зрушень, вимірювання залежностей видатків державного бюджету від макроекономічних показників.

4

7

Практичне заняття  7. Визначення можливостей застосування статистичних методів аналізу основних характеристик держаного бюджету.

5

8

Практичне заняття 8. Обчислення показників тісноти зв’язку, та перевірка істотності зв’язку.

5

9

 

Контрольна (модульна) робота №1

 

10

Змістовий модуль №2

10

Практичне заняття 9. Аналіз закономірностей формування доходів бюджету

4

11

Практичне заняття 10. Регіональний аналіз надходжень до державного бюджету.

4

12

Практичне заняття 11.  Аналіз  структури і динаміки видатків державного бюджету

4

13

Практичне заняття 12. Оцінка рівня збалансованості бюджетів різних рівнів

5

14

Практичне заняття 13. Тема: Бюджетний дефіцит та джерела його покриття

4

15

Практичне заняття 14: Методологія аналізу впливу інфляційних процесів на бюджетні  показникі

4

16

Контрольна (модульна) робота №2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань

1. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни (науки)

10

2. Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Мазуренко Ольга Костянтинівна, к.е.н,. , доцент, професор кафедри статистики,  mazurenko.o.k@gmail.com

Горна Марина Олексіївна, доцент кафедри статистики, к.е.н.

maryna.horna@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд. 412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюють відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних у «Карті самостійної роботи студента».

Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання індивідуальних аудиторних і домашніх завдань з використанням інструментів MS Excel;
 • результати виконання контрольних (модульних) завдань.

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою: відмінно (10 балів); добре (8 балів); задовільно (6 балів); незадовільно (0 балів).

а) Практичні заняття

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент безпомилково виконав усі завдання, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент не чітко відповідав на теоретичні питання, не завершив розв’язок 1-2 запропонованих задач, допустив незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент не дав правильної відповіді на половину теоретичних питань, розв’язав менше половини запропонованих задач, допустив принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не дав правильної відповіді на більшість теоретичних питань, розв’язав менше 30% запропонованих задач і не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) Модульний контроль

Робочою програмою дисципліни передбачено два модулі, кожний з яких містить по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів; допускаються незначні, непринципові помилки при інтерпретації отриманих результатів;
 • рівню «задовільно»  відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової) «Статистика державного бюджету»

для студентів спеціальності (спеціалізації) Соціально-економічна статистика

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Вид та тема навчального заняття

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Контактне заняття 1. Державний бюджет – об’єкт статистичного дослідження. Інформаційне- статистичне забезпечення.

5

2.

Контактне заняття 2. Класифікації в статистиці державногобюджету.

 

6

3.

 

Контактне заняття 3. Аналітична основа  статистики державного бюджету

Експрес- контроль знань

 

6

4.

 

Контактне заняття 4. Аналіз закономірностей формування доходів бюджету

6

 

5.

 

Контактне заняття 5. Аналіз структури і динаміки видатків бюджету

6

6.

Контактне заняття  6. Оцінка рівня збалансованості бюджетів різних рівнів. Бюджетний дефіцит і джерела його покриття

6

7.

Контактне заняття  7. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

15

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

1. Добір статистичної інформації та виконання   розрахункової частини домашнього  індивідуального  завдання 1

письмова або електронна

на кафедру або на електронну пошту викладача не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Добір динамічного ряду та аналітичний огляд зміни в динаміці обраного показника в рамках домашнього індивідуального завдання 2

електронна або письмова

на кафедру або на електронну пошту викладача

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Підготовка рефератів з окремих питань статистичного дослідження бюджетних  процесів

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3.Підготовка аналітичних оглядів первинних документів та статистичних звітів

письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • розв’язок задач на контактних заняттях – (8 * 5) = 40 балів;
 • результати виконання контрольної (модульної) роботи – 10 балів;
 • за результати «Розрахункової роботи  фахового спрямування» - 20 балів;
 • за результати виконання і захист самостійної роботи за вибором  - 30 балів.

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми дисципліни «Статистика державного бюджету» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • підготовка презентації індивідуального завдання.

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання залучаються кілька студентів (2-3 особи).

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

 

Самостійну роботу студенти виконують у формі реферату. Теми рефератів  для самостійної роботи студентів: Згідно Карти самостійної роботи з дисципліни «Статистика державного бюджету» студенти повинні виконати 2 індивідуальних завдання:

 1. За даними [Електронний ресурс]. Режим доступу: /www.minfin.gov.ua

виберіть інформацію про видатки Державного бюджетуУкраїни на освіту за останніп’ять років, визначте основну тенденцію та зробіть екстраполяцію на один рік.

 1. За даними [Електронний ресурс]. Режим доступу: /www.minfin.gov.ua

  виберіть інформацію про податкові надходження Державного бюджету  України за останні  п’ять років, визначте основну тенденцію та зробіть екстраполяцію на один рік.

Iндивідуальна розрахункова робота – самостійна робота, виконується кожним студентом за окремим варіантом згідно умов. Робота може бути виконано та подана на перевірку або окремим електронним файлом Excel або у вигляді протоколів ППП Statistica. Розрахункова робота має містити пояснення до розрахунків та супроводжуватися обов’язковою аналітичною запискою щодо результатів розрахунків. Під час оцінки результатів індивідуальної розрахункової роботи оцінюванню підлягають: пошук інформаційно-аналітичного матеріалу, застосування коректної методики розрахунку зазначених показників, виконання розрахунків та оформлення аналітичної записки. Максимальна кількість балів за цей вид роботи дорівнює 5 балів. Для роз’яснення складнощів під час виконання розрахункової роботи згідно з графіком викладачем проводяться індивідуальні консультації. Граничний термін подання робіт з виконаними індивідуальними завданнями на кафедру – за 2 тижні до останнього практичного заняття за розкладом. Роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються. Одержані кафедрою завдання студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі або під час практичних занять.

 

 

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань

(2 * 15) використовують такі критерії:

 • «відмінно»  (15 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою дисципліни; обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • «добре» (10 балів) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою  дисципліни  містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • «задовільно» (5 балів) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою дисципліни здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

Підсумкове оцінювання знань здійснюється на основі оцінювання поточної успішності студентів у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі, на заочній формі навчання – за розкладом сесії.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку "не зараховано" з даної дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка у формі  заліку формується як сума балів за виконання завдань поточного контролю знань, вказаних в  карті самостійної роботи студентів денної форми навчання:

 • за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;
 • за виконання модульної контрольної роботи (однієї);
 • за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю:

Зараховано – від 60 до 100 балів;

Не зараховано – від 0 до 60 балів.

 

Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання (один реферат, одна презентація за вибором студента), сумарна максимальна оцінка – 20 балів.

 

Оцінка

Критерії оцінювання

20 балів

Тема розкрита повністю, бездоганно оформлений реферат; використані комп’ютерні технології і графічно-візуальні методи 

12 балів

Тема розкрита, але висновки недостатньо аргументовані, є зауваження щодо оформлення реферату

6 балів

Не усі аспекти проблеми розкриті, є зауваження щодо викладення матеріалу, оформлення та висновків

 

Для студентів заочної форми навчання:

Вид  індивідуального завдання

Форма подання

Форма контролю

Термін подання

Обов’язкові позааудиторні  індивідуальні завдання

1

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

Письмова

 

 

 

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

здається  на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

2

Розробка презентації для системи статистичного моніторингу обраного ринку на основі первинної та вторинної  інформації

електронна

Викладачем в режимі “on line”

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

Індивідуальні завдання за вибором ( обираються одне завдання)

1.

Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

електронна

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

3.

Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

 

електронна

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

 

5.2.Зразок модульного завдання

 1. Показники рівня та структури доходів бюджету.
 2. Класифікація державного кредиту та державного боргу.
 3. Методи розрахунку державного боргу.
 4. За наведеними даними проведіть аналіз динаміки виконання державного бюджету України за доходами у 2007-2015 рр. (млн грн). Обчисліть середні показники динаміки; спрогнозуйте можливий відсоток виконання плану на 2017 рік за допомогою середнього абсолютного приросту.

Роки

План

(зі змінами)

Виконано

2007

168 329,3

165 939,2

2008

238 635,7

231 722,9

2009

255 325,1

209 700,3

2010

249 251,6

240 615,2

2011

313 431,9

314 616,9

2012

383 037,6

346 054,0

2013

381 221,6

339 180,3

2014

377 662,0

357 842,0

2015

636 414,8

651 966,2

 

 1. За допомогою багатофакторної індексної моделі визначте вплив динаміки кожного з факторів на кінцевий результат — динаміку податку на прибуток підприємств, дані для побудови індексної моделі наведені в табл. Перевірку правильності розрахунку індексної моделі проведіть за допомогою мультиплікативного та адитивного зв’язку. Зробіть висновки.

Показник

Базисний період

Поточний період

Загальні надходження до Державного бюджету країни, млн $

18 156, 450

23 784, 075

Частка податкових надходжень у загальних надходженнях Державного бюджету, %

67,5

80,8

Частка прямих податків у загальних податкових надходженнях Державного бюджету, %

26,7

54,8

Частка податку на прибуток підприємств у прямих податках, %

4,9

54,1

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела

 

6.1. Основна література

1

Економічна статистика. Том 1. Макроекономічна статистика [Підручник]  / І.Г.Манцуров, А.М.Єріна, О.К.Мазуренко та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г.Манцурова. - К: КНЕУ, 2013.

2

Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2004.-92с.

 

3

Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.-- Львів: Світ, 2003

4

Статистика финансов: Учебник/ Под ред.проф. М.Г.Назарова, -М.: Финансы и статистика,2006.

 

5

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

 

 

6.2.Додаткова література

 1. Левин, Дэвид М., Стефан, Дэвид, Кребиль, Тимоти С., Беренсон, Марк Л. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel, 4-е изд. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. — 1312 с.
 2.  Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика. Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильямс", 2008. — 1056 с.
 3. Елисеева И.И.. Общая теория статистики [учебн] / И.И.Елисеева,М.М. Юзбашев. – М. : Финансы и статистика, 2001.
 4. Лугін О.Є Статистика: Навчальний посібник / О.Є. Лугін. - К.: ЦНЛ, 2007. – 600с.
 5.  Опря А.Т. Статистика: Навчальний посібник / А.Т. Опря. - К.: ЦНЛ, 2012. – 448с.
 6. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти / за ред. Р.В. Фещура. – Львів: Інтелект-Захід, 2003, - 346с. 5.
 7. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nred=2542-14
 8. Закон України Про Державний бюджет України на 2018 рік (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 3-4, ст.26) Економіка України // Політико-економічний журнал Мінекономіки, мінфіну та національної академії наук України. – щомісячне видання.
 9. Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС: монографія / За загальною редакцією Дерій Ж.В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. С.6-28. Мазуренко О.К., Горна М.О. Теоретико-методологічні засади аналізу діяльності фондів соціального страхування
 10. Опарін В. М. Бюджетна система / [В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць]. - К. : КНЕУ, 2002. - 336 с

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Prometheus: Аналіз даних та статистичне виведення на мові R [Електронний ресурс]: дистанційний курс . Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about
 2. Навчальні курси з Excel [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?wt.mc_id=otc_home&ui=uk-UA&rs=uk-UA&ad=UA
 3. Основы статистики [Електронний ресурс]: дистанційний курс. Режим доступу: https://stepik.org/course/76/
 4. Статистика – Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. – IEIF25032U [Електронний ресурс]:дистанційний курс Moodle для студентів спеціалізації 051 Економіка      / О.К.. Мазуренко, Д.Л.. Єрін. — К.: КНЕУ, 2016    -    Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=40.
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 6. Національний банк України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
 7. Державна фіскальна служба [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
 8. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/
 9. 1. Бюджет України . Електронний ресурс. Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/
 10.   Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/
 11.  Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua
 12.  Сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
 13. CIS Stat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.cisstat.org/eng/index.htm
 14. Eurostat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/
 15. Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua
 16. United Nations >> Department of Economic and Social Affairs >> Statistics Division [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://unstats.un.org/home/
 17. World Bank Open Data [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://data.worldbank.org/
 18. Відео-поради «Де шукати макроекономічну статистику». Доступп та YouTube-каналі Дмитра Єфремова: https://goo.gl/wyEoXN  [Електронний ресурс]  - Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?list=PL47J5SK7_WorzNx7wWSI9BXQtpj-1uqV0&v=e3sXvvMpBPw&app=desktop

 1. Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів, і не тільки… [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://socialdata.org.ua/manual/
 2. Ілюстрований підручник по SPSS [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://man.odn.org.ua/Page-1/SPSS_10/index.html
 3. Statistica [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://bourabai.kz/tpoi/statistica/index.htm
 4. Інтерактивний продукт візуалізації та обработки даних Tableau [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://community.tableau.com/thread/153776