Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика послуг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий  інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
 ____________ А.М. Колот

 

« 29 »       січня       2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «Статистика послуг»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

 

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

051 – Економіка

 

 

Соціально-економічна статистика

 

 

тип дисципліни

вибіркова__

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

____________І.Г. Манцуров

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

Розробник(и):

1. Мазуренко Ольга Костянтинівна,  кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри статистики, mazurenko.o.k@gmail.com

2. Горна Марина Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, maryna.horna@kneu.edu.ua

 

Форма навчання —

денна, заочна

 

Семестр —

2  денна,

3 заочна

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

 залік

       

 

Мова(и) викладання

українська

      

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

6

Тема 1. Методологічні засади статистики послуг.

6

Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

6

Тема 3. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг транспорту і зв’язку.

Тема 4. Статистика фінансових послуг.

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

6

Тема 5. Статистика інформаційних послуг.

6

Тема 6. Статистика соціальних послуг.

6

Тема 7. Зовнішній ринок послуг.

 

7

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

7

            2.1. Карта навчальної роботи студента

7

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

8

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

10

            3.1. Карта навчальної роботи студента

10

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

11

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

12

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

12

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

12

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

           5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

           5.2. Зразок модульного завдання

   

15

 

15

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

17

            6.1.      Основна література  

17

            6.2.      Додаткова література  

18

            6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси  

18

 
ВСТУП

Мета навчальної дисципліни: є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок статистичного дослідження послуг.

Навчальна дисципліна «Статистика послуг» базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів освіти, зокрема: теорія ймовірностей та математична статистика, макроекономіка, мікроекономіка, статистика, макроекономічна статистика, методологія наукових досліджень в статистиці, міжнародна статистика та інші. Предмет навчальної дисципліни: явища і процеси економічного характеру, що відбуваються на ринку послуг.

Завдання навчальної дисципліни: вміти застосовувати статистичний апарат та програмне забезпечення (у середовищі MS Excel, Statistica, SPSS  тощо) для аналізу економічних і соціальних процесів, пов’язаних з процесами  виробництва і реалізації послуг.

Предмет навчальної дисципліни: явища і процеси економічного характеру, що відбуваються на ринку послуг.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми.

. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни

Компетентності

Результати навчання

(знати, вміти, комунікація, автономність та відповідальність)

 1. Розуміння завдань та функцій статистичного дослідження послуг.

 

Знати принципи побудови системи показників; Вміти здійснювати статистичні спостереження  виробництва і реалізації послуг, обробляти та аналізувати зведену статистичну інформацію в галузі статистики послуг, візуалізувати статистичну інформацію в залежності від поставленої мети дослідження, застосовувати системи статистичних показників для оцінювання стану та розвитку процесів економічного характеру, що відбуваються на ринку послуг.

2. Здатність логічно мислити та знаходити причинно-наслідкові залежності між економічними явищами та процесами.

Знати систему показників, що відображає реальний розвиток окремих ринків; Вміти застосувати методи статистичного аналізу відповідно до конкретної ситуації, що діє в даний час на певному ринку; вміти

формувати інформаційну базу щодо відповідної економічної ситуації, що склалася на окремому ринку.

Вміти проводити класифікацію споживачів; аналізувати кон’юнктуру ринку; оцінювати конкурентне  середовище; вміти аналізувати ефективність діяльності на ринку

3. Здатність проводити статистичний аналіз закономірностей розвитку складних економічних процесів на ринку послуг.

 

Вміти проводити класифікацію споживачів; вміти аналізувати кон’юнктуру ринку; вміти оцінювати конкурентне  середовище; вміти аналізувати ефективність діяльності на ринку; грамотно оперувати ключовими термінами та основними статистичними показниками статистики ринків; надати характеристику учасникам ринку; визначати податки, які сплачуються споживачами, та податки, які сплачуються виробниками; характеризувати за методологією системи національних рахунків статистичні показники операцій з товарами і послугами, розподільних операцій та операцій з руху капіталів;визначати кон’юнктуру ринку послуг.

4. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій аналізу, різні методи статистичного аналізу на ринку послуг.

Вміти використовувати результати аналізу сфери послуг щодо визначення попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, розширення чи згортання виробництва, можливості експорту та імпорту, аналізу динаміки та прогнозу розвитку ринку, виявлення його проблем, потреби в інвестиціях тощо; вміти використовувати систему національних класифікацій при визначенні основного виду економічної діяльності для розвитку свого бізнесу і подальшої реєстрації в державних органах статистики.

5. Здатність проводити наукові дослідження ринку послуг.

Знати  методологію міжнародних порівнянь,  вміти порівнювати соціальні та економічні аспекти розвитку країни з використанням відповідних міжнародних показників,

Вміти визначати чинники впливу на ринку послуг; ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для проведення ринкових оглядів ключових статистичних показників та

статистичного моніторингу бізнес-процесів підприємств та організацій.

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Методологічні засади статистики послуг.

Методологічні засади статистичного аналізу послуг. Інформаційна база аналізу. Принципи побудови системи показників. Принципи побудови методичного забезпечення аналізу сфери послуг. Результати статистичного аналізу сфери послуг як база розробки і підтримки управлінських рішень.

 

 Тема 2. Класифікація і загальна характеристика послуг.

 Загальна характеристика основних видів послуг. Торговельні послуги. Побутові послуги. Соціально-культурні послуги Житлово-комунальні послуги Транспортні послуги. Послуги зв'язку . Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги.

 

Тема 3. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг транспорту і зв’язку.

Специфіка статистичного аналізу туристичних послуг. Завдання статистичного аналізу туристичних послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку туристичних послуг.

Специфіка статистичного аналізу послуг транспорту і зв’язку. Завдання статистичного аналізу послуг транспорту і зв’язку. Система показників. Сегментація ринку послуг транспорту і зв’язку. Класифікація споживачів на ринку послуг транспорту і зв’язку.

 Інфраструктура послуг транспорту і зв’язку.

 

Тема 4. Статистика фінансових послуг.

Специфіка статистичного аналізу фінансових послуг. Завдання статистичного аналізу фінансових  послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку фінансових послуг. Аналіз кон’юнктури фінансового ринку. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

 

Тема 5. Статистика інформаційних послуг.

Специфіка статистичного аналізу інформаційних послуг. Завдання статистичного аналізу інформаційних послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку інформаційних послуг. Аналіз кон’юнктури ринку інформаційних послуг. Інфраструктура ринку інформаційних послуг.

 

Тема 6. Статистика соціальних послуг.

Специфіка статистичного аналізу соціальних послуг. Завдання статистичного аналізу соціальних послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку соціальних послуг. Аналіз кон’юнктури ринку соціальних послуг. Інфраструктура ринку соціальних послуг.

 

 

Тема 7. Зовнішній ринок послуг.

Специфіка статистичного аналізу зовнішньої торгівлі послугами. Завдання статистичного аналізу зовнішньої торгівлі послугами. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на зовнішньому ринку послуг. Аналіз кон’юнктури на зовнішньому ринку послуг. Інфраструктура зовнішнього ринку. Оцінка конкурентного середовища. Статистичний аналіз ефективності зовнішньої торгівлі послугами.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової) «Статистика послуг»

для студентів спеціальності (спеціалізації) Соціально-економічна статистика

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль № 1

1

 

 

Практичне заняття 1. Методологічні засади статистики послуг

2

2

Практичне заняття 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

 

3

3

Практичне заняття 3. Класифікація і загальна характеристика послуг

 

3

4

Практичне заняття 4. Статистика туристичних послуг.

 

3

5

Практичне заняття 5. Статистика послуг транспорту і зв’язку.

 

3

6

Практичне заняття 6. Статистика фінансових послуг.

3

7

Практичне заняття 7. Статистика фінансових послуг.

3

8

Практичне заняття 8. Система показників статистики ринку інформаційних послуг.

3

9

Практичне заняття 9. Класифікація споживачів на ринку інформаційних послуг. Аналіз кон’юнктури ринку інформаційних послуг.

3

10

Контрольна (модульна) робота №1

 

10

Змістовий модуль № 2

11

Практичне заняття 10.Статистика ринку соціальних послуг.

 

3

12

Практичне заняття  11. Статистика ринку соціальних послуг.

 

3

13

Практичне заняття 12. Статистика зовнішньої торгівлі послугами.

2

 

14

Практичне заняття  13. Статистика зовнішньої торгівлі послугами.

3

15

Практичне заняття 14. Аналітичні показники збалансованості зовнішньої торгівлі послугами.

Практичне заняття. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт)

3

16

Контрольна (модульна) робота №2

 

10

Усього балів за роботу на заняттях:

60

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

2. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни

10

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

4. Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюють відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних у «Карті самостійної роботи студента».

Об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання індивідуальних аудиторних і домашніх завдань з використанням інструментів MS Excel;
 • результати виконання контрольних (модульних) завдань.

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою: відмінно (10 балів); добре (8 балів); задовільно (6 балів); незадовільно (0 балів).

а) Практичні заняття

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент безпомилково виконав усі завдання, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент не чітко відповідав на теоретичні питання, не завершив розв’язок 1-2 запропонованих задач, допустив незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент не дав правильної відповіді на половину теоретичних питань, розв’язав менше половини запропонованих задач, допустив принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не дав правильної відповіді на більшість теоретичних питань, розв’язав менше 30% запропонованих задач і не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) Модульний контроль

Робочою програмою дисципліни передбачено два модулі, кожний з яких містить по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів; допускаються незначні, непринципові помилки при інтерпретації отриманих результатів;
 • рівню «задовільно»  відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Мазуренко Ольга Костянтинівна, к.е.н,. , доцент, професор кафедри статистики,  mazurenko.o.k@gmail.com

Горна Марина Олексіївна, доцент кафедри статистики, к.е.н.

maryna.horna@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд. 412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з  дисципліни (вибіркової) «Статистика послуг»

для студентів спеціальності (спеціалізації)Соціально-економічна статистика

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Контактне заняття 1.Методологічні засади статистики послуг

4

2.

Контактне заняття 2 Класифікація і загальна характеристика послуг

4

3.

Контактне заняття 3 Класифікація і загальна характеристика послуг

4

4.

Контактне заняття  4. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг траспорту і зв’язку

 

4

5.

Контактне заняття  5. Статистика туристичних послуг. Статистика послуг траспорту і зв’язку

 

4

6.

Контактне заняття  6.Статистика фінансових послуг.

 

3

7.

Контактне заняття  7.Статистика фінансових послуг.

 

3

8.

Контактне заняття  8. Статистика інформаційних послуг

3

9.

Контактне заняття  9. Статистика інформаційних послуг

3

10.

 

Контактне заняття  10. Статистика соціальних послуг

 

4

11.

Контактне заняття  11. Статистика соціальних  послуг

4

12-13.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

(письмова або електронна)

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

25

Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом

електронна

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Викладачем в онлайн-режимі

15

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1 Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

3..Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • розв’язок задач на контактних заняттях – (8 * 5) = 40 балів;
 • результати виконання контрольної (модульної) роботи – 10 балів;
 • за результати «Розрахункової роботи  фахового спрямування» - 20 балів;
 • за результати виконання і захист самостійної роботи за вибором  - 30 балів.

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми дисципліни «Статистика послуг» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • підготовка презентації індивідуального завдання.

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання залучаються кілька студентів (2-3 особи).

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань

(2 * 15) використовують такі критерії:

 • «відмінно»  (15 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою дисципліни; обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • «добре» (10 балів) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою  дисципліни  містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • «задовільно» (5 балів) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою дисципліни здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

Самостійну роботу студенти виконують у формі реферату. Згідно Карти самостійної роботи з дисципліни «Статистика послуг» студенти повинні виконати 2 індивідуальних завдання:

 1. За даними [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat

виберіть інформацію з статистики туризма за останні  п’ять років, визначте основну тенденцію та зробіть екстраполяцію на один рік.

 1. За даними [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  виберіть інформацію про транспортні послуги в  Україні за останні  п’ять років, визначте основну тенденцію та зробіть екстраполяцію на один рік.

Iндивідуальна розрахункова робота – самостійна робота, виконується кожним студентом за окремим варіантом згідно умов. Робота може бути виконано та подана на перевірку або окремим електронним файлом Excel або у вигляді протоколів ППП Statistica. Розрахункова робота має містити пояснення до розрахунків та супроводжуватися обов’язковою аналітичною запискою щодо результатів розрахунків. Під час оцінки результатів індивідуальної розрахункової роботи оцінюванню підлягають: пошук інформаційно-аналітичного матеріалу, застосування коректної методики розрахунку зазначених показників, виконання розрахунків та оформлення аналітичної записки. Максимальна кількість балів за цей вид роботи дорівнює 5 балів. Для роз’яснення складнощів під час виконання розрахункової роботи згідно з графіком викладачем проводяться індивідуальні консультації. Граничний термін подання робіт з виконаними індивідуальними завданнями на кафедру – за 2 тижні до останнього практичного заняття за розкладом. Роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються. Одержані кафедрою завдання студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі або під час практичних занять.

 

Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання (один реферат, одна презентація за вибором студента), сумарна максимальна оцінка – 20 балів.

 

Оцінка

Критерії оцінювання

20 балів

Тема розкрита повністю, бездоганно оформлений реферат; використані комп’ютерні технології і графічно-візуальні методи 

12 балів

Тема розкрита, але висновки недостатньо аргументовані, є зауваження щодо оформлення реферату

6 балів

Не усі аспекти проблеми розкриті, є зауваження щодо викладення матеріалу, оформлення та висновків

 

Для студнтів заочної форми навчання:

Вид  індивідуального завдання

Форма подання

Форма контролю

Термін подання

Обов’язкові позааудиторні  індивідуальні завдання

1

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

Письмова

 

 

 

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

здається  на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

2

Розробка презентації для системи статистичного моніторингу обраного ринку на основі первинної та вторинної  інформації

електронна

Викладачем в режимі “on line”

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

Індивідуальні завдання за вибором ( обираються одне завдання)

1.

Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

електронна

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

3.

Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

 

електронна

Захист і обговорення результатів за графіком  «Дня заочника»

не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії

 

 

 

 

 1. . Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

5.1. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

Підсумкове оцінювання знань здійснюється на основі оцінювання поточної успішності студентів у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі, на заочній формі навчання – за розкладом сесії.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку "не зараховано" з даної дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка у формі  заліку формується як сума балів за виконання завдань поточного контролю знань, вказаних в  карті самостійної роботи студентів денної форми навчання:

 • за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;
 • за виконання модульної контрольної роботи (однієї);
 • за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю:

Зараховано – від 60 до 100 балів;

Не зараховано – від 0 до 60 балів.

 

5.2. Зразок модульного завдання

 1. Специфіка статистичного аналізу послуг траспорту і зв’язку.
 2. Інформаційна база аналізу сфери послуг.
 3. Система показників статистики соціальних послуг.
 4. По групі підприємств ІТ-послуг регіону є такі дані за два роки.

Показники

Базисний рік

Поточний рік

Валовий доход, тис. грн

2850

3708

Відносний рівень валового доходу, % до товарообороту

15,0

18,0

Прибуток, тис. грн

1805

2369

Визначити: 1) обсяг товарообороту за базисний та звітний роки; 2) суму витрат обертання за базисний та звітний роки; 3) відносні рівні витрат обертання; 4) зміну рентабельності торгової діяльності торгових підприємств у звітному році в порівнянні з базисним роком; 5) абсолютний приріст суми прибутку підприємств сфери товарного обертання регіону, у тому числі за рахунок зміни: а)обсягу товарообороту, б) відносного рівня валового доходу, в) відносного рівня витрат обертання. Зробити висновки.

 1. Є такі дані про споживання послуги WF по крайніх децильних групах домогосподарств:

Групи споживачів за інтенсивністю використання послуги WF

Рівень споживання, Мб

Перша децильна група, % до загальної кількості по 10% домогосподарств найменш забезпечених

Десята децильна група, % до загальної кількості по 10% домогосподарств найменш забезпечених

Слабкі

До 3

52

10

Помірні

3-5

40

54

Активні

5 і більше

8

36

У перший децильній групі було обстежено 150 домогосподарств, у десятій децильній групі – 160 домогосподарств.

Визначити: 1) середній рівень споживання товару А в домогосподарствах першої і десятої децильних груп споживачів; 2) дисперсію і середнє квадратичне відхилення рівня споживання по кожній децильній групі споживачів; 3) коефіцієнт варіації споживання по кожній децильній групі споживачів; 4) питому вагу домогосподарств, які споживають до 5 кг товару А в місяць; 5) перевірити нулеву гіпотезу про несуттєвість розбіжностей між показниками споживання по крайніх децильних групах споживачів за допомогою t – критерію Стьюдента. Зробити висновки.

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела

 

 

6.1. Основна література

1

Економічна статистика. Том 1. Макроекономічна статистика [Підручник]  / І.Г.Манцуров, А.М.Єріна, О.К.Мазуренко та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г.Манцурова. - К: КНЕУ, 2013.

2

Статистика ринків : підручник для вищ. навч. закл. / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2009. – 544.

3

Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.

4

Методологічні положення. Статистика нефінансових послуг і соціальних програм [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/menu/07_posl.htm

5

Статистика ринку товарів і послуг /  А.З. Підгорний, О.В. Самотоєнкова. Навчальній посібник. - Одеса: ОДЕУ, 2008 р. – 238 с.

6

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

7

Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС: монографія / За загальною редакцією Дерій Ж.В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. С.6-28. Мазуренко О.К., Горна М.О. Теоретико-методологічні засади аналізу діяльності фондів соціального страхування

8

Беляевский И.К., Кулагина К.Д., Данченко Л.А., Коротков А.В., Романов А.А., Усов О.В., Статистика ринка товаров и услуг: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002.

9

Класифікація видів економічної діяльності. Державний класифікатор України. ДК 009:2010 (КВЕД-2010). Чинний наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457 (зі змінами).

10

Парфенцева Н.О. Ринок інформаційних послуг як об’єкт статистичного дослідження // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. – К., 2005. – с.16-26.

11

Статистика ринків / ДАСОА Держкомстату України; наук. ред. Н.О. Парфенцева. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – 863с.

12

ESSPROS Manual and user guidelines – The European System of integrated Social Protection Statistics (ESSPROS). ––  Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012 — 207 pp.

13

Котлер Филип. Основы маркетинга: Краткий курс. Пер. с англ.. — М Издательский дом "Вильяме", 2007 — 656 с.

 

6.2.Додаткова література

 1. Левин, Дэвид М., Стефан, Дэвид, Кребиль, Тимоти С., Беренсон, Марк Л. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel, 4-е изд. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. — 1312 с.
 2.  Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика. Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильямс", 2008. — 1056 с.
 3. Елисеева И.И.. Общая теория статистики [учебн] / И.И.Елисеева,М.М. Юзбашев. – М. : Финансы и статистика, 2001.
 4. Лугін О.Є Статистика: Навчальний посібник / О.Є. Лугін. - К.: ЦНЛ, 2007. – 600с.
 5.  Опря А.Т. Статистика: Навчальний посібник / А.Т. Опря. - К.: ЦНЛ, 2012. – 448с.
 6. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти / за ред. Р.В. Фещура. – Львів: Інтелект-Захід, 2003, - 346с. 5.
 7. Теорія статистики: Підручник / /.І. Ткач, В.П. Сторожук та ін. – Тернопіль: Астон. – 2004. – 589с.
 8. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник / Т.В. Уманець. – К.: Знання. – 2006. – 294с.
 9.  Штагрет А.М. Статистика: Навчальний посібник / А.М. Штагрет. – К.: ЦНЛ, 2005. – 232с.

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Prometheus: Аналіз даних та статистичне виведення на мові R [Електронний ресурс]: дистанційний курс . Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about
 2. Навчальні курси з Excel [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?wt.mc_id=otc_home&ui=uk-UA&rs=uk-UA&ad=UA
 3. Основы статистики [Електронний ресурс]: дистанційний курс. Режим доступу: https://stepik.org/course/76/
 4. Статистика – Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. – IEIF25032U [Електронний ресурс]:дистанційний курс Moodle для студентів спеціалізації 051 Економіка      / О.К.. Мазуренко, Д.Л.. Єрін. — К.: КНЕУ, 2016    -    Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=40.
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 6. Національний банк України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
 7. Державна фіскальна служба [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
 8. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/
 9. CIS Stat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.cisstat.org/eng/index.htm
 10. Eurostat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/
 11. Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua
 12. United Nations >> Department of Economic and Social Affairs >> Statistics Division [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://unstats.un.org/home/
 13. World Bank Open Data [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://data.worldbank.org/
 14. Відео-поради «Де шукати макроекономічну статистику». Доступп та YouTube-каналі Дмитра Єфремова: https://goo.gl/wyEoXN  [Електронний ресурс]  - Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?list=PL47J5SK7_WorzNx7wWSI9BXQtpj-1uqV0&v=e3sXvvMpBPw&app=desktop

 1. Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів, і не тільки… [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://socialdata.org.ua/manual/
 2. Ілюстрований підручник по SPSS [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://man.odn.org.ua/Page-1/SPSS_10/index.html
 3. Statistica [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://bourabai.kz/tpoi/statistica/index.htm
 4. Інтерактивний продукт візуалізації та обработки даних Tableau [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://community.tableau.com/thread/153776