Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

СТАТИСТИКА ПРАЦІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці"

Кафедра  статистики

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________________ А. М. Колот

« 29 »        січня       2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАТИСТИКА ПРАЦІ

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

05 "Соціальні та поведінкові науки"

 

спеціальність

 

освітні програми /

спеціалізація

051 Економіка

 

 

 

 

тип дисципліни

 

6і02 _Соціально-економічна статистика

 

 

 

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально –                                                ПОГОДЖЕНО:

 

методичного відділу ________Т.В. Гуть    

                                                                            Завідувач кафедри________І.Г.Манцуров  

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник: Луняк Ірина Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри статистики, vchena69@gmail.com

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

 

Семестр —

7

 

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

       

Мова(и) викладання

українська         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Луняк І.В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

Стор

4

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

8

Тема 1. Предмет, метод і завдання статистики праці

 

Тема 2. Основні положення формування агрегованої системи показників статистики праці

Тема 3. Статистика трудового потенціалу

Тема 4. Статистика, чисельності, складу та руху робочої сили

Тема 5. Статистика робочого часу

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 6. Статистика робочого місця

Тема 7. Статистика продуктивності  праці

Тема 8.  Статистика оплати праці

Тема 9.  Система показників статистики праці в сільському господарстві

Тема 10. Статистика рівня життя населення та соціальних умов

9

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

10

            3.1. Карта навчальної роботи студента

10

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

16

            3.1. Карта навчальної роботи студента

16

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

17

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

19

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

19

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

 

21

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

22

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

22

            6.1.      Основна література

22

            6.2.      Додаткова література

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Статистика праці» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність 051 Економіка  Спеціалізація 6506 Соціально-економічна статистика

Анотація навчальної дисципліни:

На сучасному етапі розвитку економіки значення статистики праці стає дедалі важливішим. Статистика праці – одна з фундаментальних економічних наук, яку опановують студенти багатьох напрямів підготовки. Статистичний інструментарій і методи статистики праці широко використовуються у практичній діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій. Як навчальна дисципліна, статистика праці забезпечує формування у фахівців економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації статистичних досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. Оволодіння методами статистичного аналізу закономірностей формування, розвитку та взаємозв’язку явищ і процесів у сфері праці та соціально-трудових відносин є неодмінною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Статистика праці» базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського рівня освіти: зокрема, статистика, економічна статистика, соціальна статистика, статистика ринків, статистика фінансів та інші.

Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у сфері праці, з метою виявлення тут якісних особливостей, взаємозв’язків та закономірностей.

Предметом дисципліни є набуття студентами навичок в дослідженні  складу і структури трудового потенціалу, в оцінюванні ступеню його використання в процесі суспільного виробництва, ступеню використання робочої сили і робочого часу в процесі виробництва в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

теоретичні основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень;  базові загальні знання з статистики праці; методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників; методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ з використанням Excel; методи аналізу взаємозв’язків між явищами з використанням Excel; методи  вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку з використанням Excel, методи оцінювання точності результатів вибіркових обстежень, правила перевірки статистичних гіпотез; графічно-візуальні методи узагальнення і аналізу даних з використанням Excel.

 методологію і методику екстенсивного та інтенсивного статистичного аналізу соціально - економічних явищ і процесів; - методику прогнозування та статистичного моделювання соціально - економічних параметрів.

 1. Уміння:

застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження з використанням Excel; - здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; - виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; - здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки з використанням Excel.

 1. Комунікація:

здатність майбутнього фахівця до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій  є інтегральною характеристикою особистості, що охоплює наявність професійно орієнтованих знань про комунікаційні технології, особливості ділової поведінки, усвідомлену мотивацію до комунікаційної діяльності, спектру умінь та навичок спілкування, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу у процесі документального забезпечення управлінської діяльності, особистісних якостей, що забезпечать успішну побудову кар’єри та конкурентоспроможність фахівця.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за економічні розрахунки, професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємств, установ, корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремих  складових.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання статистики праці.

Предмет “Статистики праці”, його методи та завдання. Основні джерела статистики праці. Форми державної статистичної звітності з праці.

 

Тема 2. Основні положення формування агрегованої системи показників статистики праці.

Роль міжнародної організації праці (МОП) та її статистична діяльність. Проблеми інтеграції національної економіки у світову. Рекомендовані системи показників статистики праці. Вимоги, які ставляться до показників статистики праці.

 

Тема 3. Статистика трудового потенціалу.

Поняття та склад трудового потенціалу. Система показників статистики економічної активності населення, зайнятості та безробіття. Методика розрахунку коефіцієнтів інтенсивності зайнятості та безробіття. Джерела статистичних даних про зайнятість, безробіття та економічну активність населення.

 

Тема 4. Статистика, чисельності, складу та руху робочої сили.

Статистика чисельності робочої сили. Статистика складу робочої сили. Оцінка забезпеченості підприємств робочою силою. Статистика вивчення руху чисельності робочої сили. Вимір сезонних коливань у її чисельності.

 

Тема 5. Статистика робочого часу.

Сутність закону економії часу та завдання його статистичного вивчення. Поняття робочого часу, його облік та структура. Показники використання робочого часу. Методика побудови й аналізу балансу робочого часу. Показники змінності, безперервності, інтегральний показник завантаження робочих місць. Джерела статистичних даних з використання робочого часу. Статистичні методи виявлення резервів поліпшення використання робочої сили. Методичні рекомендації з організації та проведення моментно-вибіркових спостережень використання робочого часу на підприємствах.

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 6. Статистика робочого місця.

Методологічні підходи до визначення поняття “робоче місце”. Оцінка ефективності функціонування робочих місць. Система показників статистичного аналізу використання робочого місця у вартісному виразі та методика їх розрахунку.

 

Тема 7. Статистика продуктивності  праці.

Теоретичні основи статистичного вивчення продуктивності праці. Вимірювання рівня продуктивності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Статистичні методи вивчення чинників, які впливають на рівень продуктивності праці.

 

Тема 8. Статистика оплати праці.

Суть оплати праці та завдання статистики. Заробітна плата, її види. Фонд оплати праці. Середня заробітна плата працівників та аналіз її динаміки. Концептуальні положення щодо визначення реальної заробітної плати. Методика розрахунку індексів реальної заробітної плати. Склад витрат на робочу силу. Оцінка економічної ефективності використання ресурсів робочої сили

 

Тема 9. Система показників статистики праці в сільському господарстві.

Основні групи показників статистики праці. Показники статистики праці та їх інформаційні джерела.

 

Тема 10. Статистика рівня життя населення та соціальних умов.

Система показників рівня життя населення. Показники доходів населення. Показники споживання населення. Індексація доходів. Оцінка рівня інфляції. Показники охорони і умов праці. Показники виробничого травматизму.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Статистика праці»

для студентів освітньої програми/спеціалізації - Соціально-економічна статистика

денна форма навчання

 № 

заняття

Вид та тема навчального заняття

Макси-мальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовний модуль № 1

1

Предмет, метод і завдання статистики праці

5

2

Основні положення формування агрегованої системи показників статистики праці

 

5

3

Статистика трудового потенціалу

5

4

Статистика, чисельності, складу та руху робочої сили

5

5

Статистика робочого часу

5

Змістовний модуль № 2

6

Статистика робочого місця

5

7

Статистика продуктивності  праці

5

8

Статистика оплати праці

5

9

Система показників статистики праці в сільському господарстві

5

10

Статистика рівня життя населення та соціальних умов

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

50

 

 

За виконання контрольних модульних завдань

Написання модульної контрольної роботи

 

20

Всього балів за модульний контроль

 

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

Написання реферату (есе)

10

 Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни

10

 Підготовка презентації за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за СРС

100

       

 

2.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Порядок поточного оцінювання знань

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

 1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях.
 2. Контроль виконання завдань модульних контрольних робіт.
 3. Контроль виконання завдання індивідуальних завдань.

Контроль систематичності та активності роботи

При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягає, активність та рівень знань при виконанні завдань на практичних заняттях; результати виконання і захисту лабораторних робіт, виконання завдань міні-кейсів.

На практичних заняттях студенти виконують завдання міні-кейсів та завдання інших форм самостійної роботи студентів.

Загальна сума балів складає 70 балів.

Контроль за виконанням модульних завдань

При виконанні завдань модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу дисципліни.

Протягом семестру проводиться один модульний контроль рівня засвоєння знань студентами.

Модульні контрольні завдання містять теоретичні питання і задачі. Контрольні завдання складені з урахуванням вимоги однакової складності для всіх студентів.

Модульний контроль містить 5 завдань. Відповідь на кожне питання модульного контролю оцінюється у 4, 2  або 0 балів.

Загальна сума балів складає 20 балів.

 

Зразок модульного завдання

для студентів денної форми навчання
 
Письмовий модульний контроль №1*

 

Варіант №1

 

1. Якщо обсяг продукції (у натуральному вираженні) збільшився на 8%, а кількість відпрацьованого часу при виробництві цієї продукції зросла на 5%, то трудомісткість одиниці продукції:

а) збільшилася на 3,0%;

б) знизилася на 2,8%;

в) знизилася на 3,0%.

 

2. Вкажіть складові елементи, які використовуються для розрахунку чисельності трудових ресурсів по джерелам формування:

а) населення працездатного віку;

б)працездатне населення працездатного віку;

в)безробітні;

г)працюючі підлітки та особи старші пенсійного віку;

д) зайняті в економіці;

 

3. Якщо виробітка продукції в одиницю часу збільшилась на 50%, то трудомісткість одиниці продукції:

а) збільшилась на 5%;

б) знизилась на 4,8%;

в) знизилась на 5,0 %.

 

4. Маємо наступні дані: середньоспискова чисельність робітників підприємства склала в лютому місяці 310 чол. ; в березні 320 чол.(підприємство почало працювати в лютому). Визначити середньоспискову чисельність в першому кварталі:  А) 315. Б) 210.

 

5. Чисельність працівників підприємства, що почало свою діяльність з 10 травня, за списком складала: 10-21 травня - 220 чоловік, 22-25 травня - 210 чол., 26-31 травня - 205 чол. Середньоспискова чисельність працівників підприємства складала, чол.:

Червень...……….………......210

III квартал.…..….………......225

Жовтень...………………......245

Листопад...……………....…240

Грудень...………………......242

 

Визначте середньооблікову чисельність працівників підприємства за: а)травень; б) II квартал; в) 1-е півріччя; г) IV квартал; д) 2-е півріччя; е) рік (різними методами).

 

 

Варіант №2

 

1. Трудові ресурси (по чисельності) дорівнюють:

а) сумі економічно активного населення й економічно неактивного населення;

б) сумі зайнятих в економіці, безробітних працездатного віку й економічно неактивного населення працездатного віку;

в) сумі зайнятих в економіці, чисельності осіб працездатного віку, що навчаються з відривом від виробництва, чисельності осіб працездатного віку, не зайнятих в економіці.

 

2. Якщо трудомісткість збільшилася на 2%, а загальні витрати робочого часу збільшилися на 2%, то обсяг виробництва продукції:

а) не змінився;

б) зріс;        

в) зменшився.

 

3. Якщо середньоденне виробництво продукції зросло в 1,02 рази, а тривалість робочого дня скоротилася на 2%, то середньогодинне виробництво:

а) не змінилося;

б) зменшилося на 4,1%;

в) збільшилося на 4,1%.,

 

4. У поточному періоді у порівнянні з базисним кількість видобутку вугілля збільшилась внаслідок росту продуктивності праці на 500т. Трудомісткість виробітку 1т у базисному періоді склала 0,3 чол./дн. Визначити економію втрат робочого часу внаслідок росту продуктивності праці.

 

5. Маємо дані про розподіл зайнятого населення у регіоні (тис.осіб):

 

Галузі економіки

2015

2016

2017

Промисловість

7,8

7,8

7,4

Сільське і лісове господарство

5,0

4,9

4,9

Будівництво

2,4

2,3

1,9

Транспорт і зв'язок

1,8

1,8

1,8

Житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування

1,0

1,0

0,9

Апарат органів державного та господарського управління, кооперативних і громадських організацій

0,4

0,5

0,6

Інші галузі

7,0

6,7

6,5

Всього в галузях економіки

25,4

25,0

24,0

 

По яким напрямкам необхідно провести аналіз зайнятого населення і за допомогою яких показників?

* За кожне завдання студент отримує максимум 2 балів

Максимальна кількість балів за написання модульної контрольної роботи 10 балів (2×5)

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

У продовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на самостійне опрацювання, які обираються ним довільно. До таких завдань відносяться:

 1. написання реферату (есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе);
 2. аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.

Кожне з завдань оцінюється у 10 балів. За виконання індивідуальних завдань максимальна сума складає 20 балів (10+10).

Зокрема порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

 • якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 10 балів;
 • якщо виконана робота не оформлена відповідним чином але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 6 балів;
 • якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії але з індивідуальним захистом – 3 бали;
 • якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

Вказівки до написання реферату

Тема реферату обирається самостійно з зазначеного нижче переліку (повторення теми у межах однієї академічної групи студентів є недопустимим).

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату 10‑15 сторінок, акуратно пронумерованих. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч, знизу й зверху ‑ 20 мм, праворуч ‑ 10 мм.

Титул та вся робота оформлюється в установленому порядку. На титульному листі потрібно вказати назву інституту, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, поточний рік.

План реферату повинен складатися з вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Роботу студент підписує та проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не передбаченою в запропонованому переліку.

Списані роботи й такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому разі студент зобов'язаний написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

При написанні аналітичного звіту кожен студент збирає статистичні дані про основні характеристики ринку праці одного з регіонів країни або країни в цілому. Регіон країни закріплюється за кожним студентом. Статистичні дані про функціонування ринку праці вибраного регіону або країни в цілому студент знаходить в статистичних щорічниках "Праця України" та "Економічна активність населення України" за п’ятирічний період, наприклад, з 2013‑2017 рр.

Варіанти написання аналітичного звіту.

Варіант №1

Провести дослідження співвідношення пропозиції робочої сили та попиту на робочі місця на зареєстрованому ринку праці в N-ному регіоні країни за 2013-2017 рр.:

 • Проаналізувати в динаміці вивільнення працівників за окремими категоріями працівників та видами економічної діяльності:
 1. вивільнення працівників за категоріями робочих місць;
 2. вивільнення працівників за статтю;
 3. вивільнення працівників за видами економічної діяльності.
  • Проаналізувати в динаміці попит на робочу силу за окремими категоріям працівників та видами економічної діяльності:
 1. потреба підприємств у працівниках за категоріями робочих місць;
 2. потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності;
  • Проаналізувати в динаміці навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду):
 1. навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) за категоріями працівників;
 2. навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) за професійними групами;
  • Написати аналітичну записку за результатами проведеного дослідження.

Варіант №2

Провести дослідження пропозиції робочої сили та  попиту на робочу силу в Україні на зареєстрованому ринку праці в N-ному регіоні країни за 2013-2017 рр.:

 • Проаналізувати в динаміці попит на робочу силу:
 1. за категоріями робочих місць;
 2.  за видами економічної діяльності;
 3. За професійними групами.
  • Проаналізувати в динаміці пропозицію робочої сили:
 1. за категоріями робочих місць;
 2.  за видами економічної діяльності;
 3. За професійними групами.
  • Проаналізувати в динаміці навантаження на одне робоче місце (вакансію):
 1. За категоріями робочих місць;
 2. За видами економічної діяльності;
 3. За професійними групами.
  • Написати аналітичну записку за результатами проведеного дослідження.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. Карта навчальної роботи студента

 з дисципліни (вибіркової) – "Статистика праці"

для студентів освітньої програми/спеціалізвції  – Соціально-економічна статистика

Заочна форма навчання

 

№  заняття

 Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макси-мальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

1

Статистика трудового потенціалу

 5

2

Статистика, чисельності, складу та руху робочої сили

5

3

Статистика робочого часу

 5

4

Статистика робочого місця

5

5

Статистика продуктивності  праці

5

6

Статистика оплати праці

5

7

Система показників статистики праці в сільському господарстві

5

8

Статистика рівня життя населення та соціальних умов

5

Разом балів

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

9.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

 

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

(письмова або електронна)

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

 

Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом

електронна

на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Викладачем в онлайн-режимі

20

 

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

 

1 Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

3..Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

 

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

 

Разом

100

 

                 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 б.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Луняк Ірина Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  vchena69@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд. 412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 • захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять  - не більше 50 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -5 балів
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 5 балів
 • тестовий контроль знань – 5 балів
 • виконання практичних завдань – 5 балів
 • виконання модульного завдання  -10 балів

в міжсесійний період  не більше 50 балів

 •  за виконання  індивідуальних завдань   -20 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом  - 20 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   -10 балів

Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях.

2. Контроль за виконання індивідуальних завдань.

Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях

На семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу дисципліни. До них відносяться наступні форми самостійної роботи студентів:

 • Опрацювання проблемних ситуацій
 • Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми
 • Підготовка до роботи в малих групах щодо розв’язання проблемних ситуацій

На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну кількість балів — 5.

Загальна сума балів, яку може отримати студент за контактні заняття складає 50 балів.

 

 

4.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі теоретичних питань, що передбачені робочою програмою дисципліни, та закріплення отриманих на практичних заняттях.

Для досягнення поставлених завдань щодо оволодіння курсом «Статистика праці» цикл аудиторських занять (лекцій та семінарів) має доповнюватися самостійною роботою студентів, як в аудиторіях (консультування з викладачами), так і поза аудиторними заняттями (вдома чи в бібліотеці). Лише системна та цілеспрямована праця може забезпечити успішне засвоєння зазначеного курсу.

Самостійна робота студентів над вивченням курсу «Статистика праці» проводиться за такими формами:

1) опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями з метою поглиблення розглянутих проблем, які виносяться для детальнішого вивчення на практичних заняттях;

2) вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

3) виконання домашніх завдань;

4) підготовка до семінарських (практичних) занять;

5) підготовка до написання модульної контрольної роботи;

6) вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

7) систематика вивченого матеріалу дисципліни «Статистика праці» перед написанням модуля та заліком;

8) аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

9) виконання індивідуальних завдань.

Контроль поточних знань студентів проводиться шляхом:

 • усного опитування;
 • перевірки правильності виконання завдань та розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять;
 • семінару-розгорнутої бесіди;
 • дискусії з елементами аналізу.

Контроль поточних знань студентів проводиться з урахуванням відвідування студентами лекцій та наявності конспекту лекційного матеріалу. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що включає в себе наступні напрями оцінювання робіт студентів за якими проставляються бали, що вказані в карті самостійної роботи студентів:

 • за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;
 • за виконання модульної контрольної роботи (однієї);
 • за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

Упродовж вивчення курсу викладачі проводять консультації.

Зміст самостійної роботи полягає в набутті студентами навичок по визначенню системи статистичних показників статистики праці та засвоєнні методики їх розрахунку, вміння використати методи статистичного аналізу при дослідженні явищ і процесів, що відбуваються в галузі праці.

Самостійну роботу кожному студенту викладач видає на 1 практичному занятті з обов’язковим терміном її виконання.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС наведено у карті самостійної роботи студентів.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми дисципліни "Статистика праці" до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • підготовка презентації індивідуального завдання.

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання залучаються кілька студентів (2-3 особи).

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 •  захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять   - не більше 50 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -5 балів
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 5 балів
 • тестовий контроль знань – 5 балів
 • виконання практичних завдань – 5 балів
 • виконання модульного завдання  -10 балів

в міжсесійний період  не більше 50 балів

 • за виконання  індивідуальних завдань   -20 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом  - 20 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   -10 балів

Завданням поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

На семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу дисципліни. До них відносяться наступні форми самостійної роботи студентів:

 • Опрацювання проблемних ситуацій
 • Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми
 • Підготовка до роботи в малих групах щодо розв’язання проблемних ситуацій

На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну кількість балів — 5.

Загальна сума балів, яку може отримати студент за контактні заняття складає 50 балів.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкове оцінювання знань здійснюється на основі оцінювання поточної успішності студентів у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі, на заочній формі навчання – за розкладом сесії.

Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку "не зараховано" з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за виконання завдань поточного контролю знань. До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю з подальшим переведенням у 2-бальну систему.

При цьому рівень знань оцінюється наступним чином:

1. "Зараховано" – від 60 до 100 балів;

2. "Не зараховано" – від 0 до 59 балів.

Підсумкова оцінка формується шляхом складання набраних балів та переведенням отриманого результату до 2-ох бальної системи та шкали за системою ECTS (European Credit Transfer System) за схемою:

Загальна кількість балів

Оцінка за 4-ри бальною системою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

зараховано

A

80-89

зараховано

B

70-79

C

66-69

зараховано

D

60-65

E

21-59

не зараховано – з можливістю повторного складання

FX

0-20

не зараховано – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

 1. Бараник З.П. Статистика ринку праці: Навч. посібник. -. – К.: КНЕУ, 2005. – 167 с.
 2. Бараник З.П. Статистика ринку праці. Навч.-метод.посібник для самост.вивч.диск. – К.: КНЕУ, 2003. – 147 с.
 3. Бараник З.П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка: Монографія. ‑ К.: КНЕУ 2007. ‑ 392 с.
 4. Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, С.С. Ващаєв, А.В.Яценко; [за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2008. – 381.
 5. Статистика ринків: підруч. для вищ. навч. закл. / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2009. – 544.
 6. Статистика ринків: практикум для вищ. навч.закл. / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, А.В.Головач [та ін.]; за ред.. д-ра екон.наук, проф.. І.Г.Манцурова. – К.: КНЕУ, 2010. – 498
 7. Чернишев І.В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою. — К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000.
 1. Башкатов Б.И., Карпухина Г.Ю. “Международная статистика труда”: Учебник. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2001. – 208 с.
 2. Башкатов Б.И. Практикум по международной статистике труда: Учебное пособие. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2002. – 208 с.
 3. Данюк В. М. Формування ринку робочої сили в ринкових умовах. ‑ К.: Наук, думка. 1993.
 4. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. ‑ К.: КНЕУ. 2000.
 5. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удос­коналення. ‑ К.: КНЕУ, 1997.
 6. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість. ‑ К., 1997.

 

6.2. Додаткова література

 

 1. Витрати на робочу силу за 2010 рік // Статистичний бюллетень. – Державна служба статистики України. – К., 2011. – 75 с.
 2. Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, С.С. Ващаєв, А.В.Яценко; [за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2008. – 381, [3] с. - С.113-135, 160-180, 211- 250.
 3. Бараник З.П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка. Монографія. К.: КНЕУ, 2007.
 4. Державна служба зайнятості [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 6. Заробітна плата в Україні: формування політики дешевої робочої сили // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – № 1. – 2005. – С. 4-10.
 7. Інстукція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.nau.kiev.ua
 8. Інструкція по визначенню вартості робочої сили [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua
 9. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.misp.gov.ua
 10. Національний банк України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
 11. РИА-Аналитика / Центр экономических исследований [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/r_gdp_imf.pdf
 12. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: Національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009 – 687 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09nandop.pdf
 13. Рекомендації по статистиці праці № 170 від 1985 р.
 14. International Labour Office "Convention Concerning Labour Statistics, 1985 (N 160)", adopted by the International Labour Conference/ Current International Recommendations on Labour Statistics. Geneva, 1988, p. 1.
 15. Labour Statistics Recommendation, 1985 (179). International Labour Organesation. International Labour Convention and Recommendations, 1919-1991. Volime II (1963-1991). ILO, Geneva, 1992, p. 1330.