Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

СТАТИСТИКА РИНКІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці"

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________________ А. М. Колот

« 29 »       січня        2019р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТАТИСТИКА РИНКІВ»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

 

галузь знань

 

05 "Соціальні та поведінкові науки"

 

спеціальність

051 Економіка

освітні програми /

спеціалізаціїя

 

тип дисципліни

 

6і02 Соціально-економічна статистика

_____________________________

_________________________________________

обов’язкова

 

 

 

 

 

Начальник навчально –                                                ПОГОДЖЕНО:

 

методичного відділу __________ Т.В. Гуть           Завідувач кафедри

                                                                              

                                                                                      ____________ І.Г.  Манцуров

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

 

Розробники:

Мазур Маргарита Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  mrita7@ukr.net;

Галіцина Ольга Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  galitsynaolga1@gmail.com

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

7

 

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен / дистанційний екзамен

       

Мова(и) викладання

українська     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Мазур М.В., Галіцина О.В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

 

ВСТУП

Стор.

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

6

Тема 1. Методологічні засади статистики ринків

6

Тема 2. Статистика ринку праці

6

Тема 3. Внутрішній ринок товарів і послуг

Тема 4. Статистика фінансових ринків

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

7

Тема 5. Статистика ринку банківських послуг

7

Тема 6. Статистика ринку страхових послуг

7

Тема 7. Статистика ринку інформаційних послуг

7

Тема 8. Зовнішній ринок товарів і послуг

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента

8

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

11

            3.1. Карта навчальної роботи студента

11

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

12

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

13

            4.1. Карта навчальної роботи студента

13

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

16

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

16

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

 

18

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

 

19

            6.1. Структура екзаменаційного білету

19

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

20

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

21

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

22

            7.1.      Основна література

22

            7.2.      Додаткова література

23

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

23

 

 

 

Вступ

Навчальна дисципліна «Статистика ринків» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань  «Соціальні і поведінкові науки»  спеціальності 051 «Економіка», Спеціалізації «Соціально-економічна статистика».

 

Анотація навчальної дисципліни:

На сучасному етапі розвитку економіки значення статистики стає дедалі важливішим. Статистика ринків – одна з фундаментальних економічних наук, яку опановують студенти багатьох напрямів підготовки. Статистичний інструментарій і методи статистики широко використовуються у практичній діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій. Як навчальна дисципліна, статистика ринків забезпечує формування у фахівців економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації статистичних досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. Оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу окремих ринків є неодмінною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

 

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Статистика ринків» базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського рівня освіти: зокрема, статистика, макроекономіка, мікроекономіка, соціальна статистика, економічна статистика, методологія та організація національного рахівництва та інші.

 

Метою вивчення дисципліни «Статистика ринків» є освоєння методів та прийомів статистичних досліджень і набуття практичних навичок збирання, обробки та аналізу інформації про окремі ринки,а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

 

Предметом дисципліни є розміри і кількісні співвідношення між масовими соціально-економічними явищами на окремих ринках, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

 1. Знання:

теоретичні основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень;  методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників; методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ з використанням Excel; методи аналізу взаємозв’язків між явищами з використанням Excel; методи  вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку з використанням Excel, методи оцінювання точності результатів вибіркових обстежень, правила перевірки статистичних гіпотез; графічно-візуальні методи узагальнення і аналізу даних з використанням Excel.

 методологію і методику екстенсивного та інтенсивного статистичного аналізу соціально - економічних явищ і процесів; - методику прогнозування та статистичного моделювання соціально - економічних параметрів.

 1. Уміння:

застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження з використанням Excel; - здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; - виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; - здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня розвитку окремих ринків, економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки з використанням Excel.

 1. Комунікація:

здатність майбутнього фахівця до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій  є інтегральною характеристикою особистості, що охоплює наявність професійно орієнтованих знань про комунікаційні технології, особливості ділової поведінки, усвідомлену мотивацію до комунікаційної діяльності, спектру умінь та навичок спілкування, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу у процесі документального забезпечення управлінської діяльності, особистісних якостей, що забезпечать успішну побудову кар’єри та конкурентоспроможність фахівця.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за економічні розрахунки, професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємств, установ, корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремих  складових.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Методологічні засади статистики ринків.

Методологічні засади статистичного аналізу ринків. Інформаційна база аналізу. Принципи побудови системи показників. Принципи побудови методичного забезпечення аналізу ринків. Результати статистичного аналізу ринків як база розробки і підтримки управлінських рішень.

 

Тема 2. Статистика ринку праці.

Специфіка статистичного аналізу ринку праці. Завдання статистичного аналізу ринку праці. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку праці. Аналіз кон’юнктури ринку праці. Інфраструктура ринку праці. Оцінка конкурентного середовища на ринку праці. Статистичний ефективності аналіз діяльності на ринку праці.

 

Тема 3. Внутрішній ринок товарів і послуг.

Специфіка статистичного аналізу ринку споживчих товарів. Завдання статистичного аналізу ринку споживчих товарів. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку споживчих товарів. Аналіз кон’юнктури ринку споживчих товарів. Інфраструктура ринку споживчих товарів. Оцінка конкурентного середовища на ринку споживчих товарів. Статистичний аналіз ефективності діяльності на ринку споживчих товарів.

 

Тема 4. Статистика фінансових ринків.

Специфіка статистичного аналізу фінансового ринку. Завдання статистичного аналізу фінансового ринку. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на фінансовому ринку. Аналіз кон’юнктури фінансового ринку. Інфраструктура фінансового ринку. Оцінка конкурентного середовища на фінансовому ринку. Статистичний аналіз ефективності діяльності на фінансовому ринку.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5. Статистика ринку банківських послуг.

Специфіка статистичного аналізу ринку банківських послуг. Завдання статистичного аналізу ринку банківських послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку банківських послуг. Аналіз кон’юнктури ринку банківських послуг. Інфраструктура ринку банківських послуг. Оцінка конкурентного середовища на ринку банківських послуг. Статистичний аналіз ефективності діяльності на ринку банківських послуг.

 

Тема 6. Статистика ринку страхових послуг.

Специфіка статистичного аналізу ринку страхових послуг. Завдання статистичного аналізу ринку страхових послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку страхових послуг. Аналіз кон’юнктури ринку страхових послуг. Інфраструктура ринку страхових послуг. Оцінка конкурентного середовища на ринку страхових послуг. Статистичний аналіз ефективності діяльності на ринку страхових послуг.

 

Тема 7. Статистика ринку інформаційних послуг.

Специфіка статистичного аналізу ринку інформаційних послуг. Завдання статистичного аналізу ринку інформаційних послуг. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на ринку інформаційних послуг. Аналіз кон’юнктури ринку інформаційних послуг. Інфраструктура ринку інформаційних послуг. Оцінка конкурентного середовища на ринку інформаційних послуг. Статистичний аналіз ефективності діяльності на ринку інформаційних послуг.

 

Тема 8. Зовнішній ринок товарів і послуг.

Специфіка статистичного аналізу зовнішньої торгівлі. Завдання статистичного аналізу зовнішньої торгівлі. Система показників. Сегментація ринку. Класифікація споживачів на зовнішньому ринку. Аналіз кон’юнктури на зовнішньому ринку. Інфраструктура зовнішнього ринку. Оцінка конкурентного середовища. Статистичний аналіз ефективності зовнішньої торгівлі.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з   дисципліни (обов’язкової) «Статистика ринків»

 для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Методологічні засади статистики ринків

3

2, 3

Семінарське заняття 2.

3

4, 5

Практичне заняття 3.
Статистика ринку праці

3

6

Практичне заняття 4.

Статистика ринку споживчих товарів

3

7, 8

Практичне заняття 5.

Ринок засобів виробництва

3

 

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

9

Практичне заняття 6

Статистика фінансових ринків

3

10, 11

Практичне заняття 7

Статистика ринку банківських послуг

3

12

Практичне заняття 8

Статистика ринку страхових послуг

3

13, 14

Практичне заняття 9

Статистика ринку інформаційних послуг

3

15, 16

Практичне заняття 10

Ринок соціальних послуг

3

17

Практичне заняття 11

Зовнішній ринок товарів і послуг

3

 

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Підготовка та презентація інтелект-карти: «Учасники ринкової економіки та види ринків»

5

2. Аналітичний огляд сучасних публікацій з проблем розвитку окремих ринків в Україні (реферат)

5

3. Статистичний аналіз стану та розвитку окремих ринків в Україні (відповідно до тем, що вивчаються протягом семестру) (аналітична доповідь)

5

4. Порівняльний аналіз умов торгівлі за окремими товарними групами (аналітичний огляд з дискусією)

5

5. Підготовка презентації «Аналіз товарних потоків за видами економічної діяльності»

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою дисципліни «Статистика ринків» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з   дисципліни (обов’язкової) «Статистика ринків»

для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

 

 

 

 

 

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1.
Методологічні засади статистики ринків

2

2

Контактне заняття 2.
Статистика ринку праці

2

3

Контактне заняття 3.

Статистика ринку споживчих товарів

4

4

Контактне заняття 4.

Ринок засобів виробництва

4

5

Контактне заняття 5

Статистика фінансових ринків

4

6

Контактне заняття 6

Зовнішній ринок товарів і послуг

4

Усього балів за роботу на контактних заняттях

20

За результати виконання контрольних модульних робіт

 

 

Написання контрольної модульної роботи

Поточний контроль

5

Усього балів за за роботу на контактних заняттях та написання контрольної модульної роботи

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

письмова або електронна

на електронну пошту викладача згідно з графіком навчального процесу

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальна розрахункова робота або проходження онлайн курсу на платформах дистанційного навчання

електронна

на електронну пошту викладача згідно з графіком навчального процесу

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Підготовка та презентація інтелект-карти: «Учасники ринкової економіки та види ринків»

2. Статистичний аналіз стану та розвитку окремих ринків в Україні (аналітична доповідь)

3. Підготовка презентації «Аналіз товарних потоків за видами економічної діяльності»

електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання та захист позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

                 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Мазур Маргарита Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  mrita7@ukr.net;

Галіцина Ольга Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  galitsynaolga1@gmail.com

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд. 412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 •  захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять   - не більше 25 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -1 бал
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 1 бал
 • тестовий контроль знань – 2 бали
 • виконання практичних завдань – 2 бали
 •  виконання модульних завдань  -10 балів

        в міжсесійний період  не більше 25 балів

 •  за виконання  індивідуальних завдань   -2 бали
 • захист індивідуальних завдань   - 8 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом  5 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   -5 балів

   підсумкове оцінювання знань.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 0 балів.

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

 • «відмінно» (10 балів) - обґрунтовано методику розв'язку задачі та надано змістовну інтерпретацію отриманих результатів;
 • «добре» (8 балів) – зроблено правильні розрахунки із незначними арифметичними помилками, при наданні змістовній інтерпретації отриманих результатів є непринципові помилки;
 • «задовільно» (6 балів) –  арифметичний розв'язок задачі здійснено без обґрунтування методики розрахунку та відсутня (або містить принципові помилки) змістовна інтерпретація кінцевих результатів;
 • «незадовільно» (0 балів) - відсутні розрахунки, невірна кінцева відповідь; та відсутня змістовна інтерпретація кінцевих результатів.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта навчальної роботи студента

з   дисципліни  (обов’язкової) «Статистика ринків»

для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

 дистанційна форма навчання

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для

перевірки

Форма подання або виконання

Макс. к-сть балів

Тема 1. «Методологічні засади статистики ринків»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема 2. «Статистика ринку праці»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема 3. «Статистика ринку споживчих товарів»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 4. «Ринок засобів виробництва»

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання Moodle

4

Тема 5. «Статистика фінансових ринків»

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим (асинхронно)

форум

4

Тема 6. «Статистика ринку банківських послуг »

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 7. «Статистика ринку страхових послуг підприємств

лабораторна робота та її захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 8. «Статистика ринку інформаційних послуг»

обговорення певної проблеми.

Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим (синхронно)

чат

4

Тема 9. «Ринок соціальних послуг»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 10. «Зовнішній ринок товарів і послуг підприємств»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

40

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1.     Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування

5

2.     Підготовка власних досліджень до конференцій

5

3.     Підготовка презентації за заданою тематикою

5

4.     Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5.     Аналіз конкретних практичних ситуацій (кейсів) фахового спрямування

5

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

підсумковий контроль

за графіком екзаменаційної сесії

письмова в аудиторії університету

50

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою науки (дисципліни) «Статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого даною Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Статистика ринків» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;
 • підготовка до поточного модульного контролю;
 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом;
 • виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми науки (дисципліни) «Статистика ринків» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни
 • підготовка презентації за заданою тематикою;
 • аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер (презентації), до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (мала група).

Відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року перелік завдань для самостійної роботи студентів включається до «Карти самостійної роботи студента»

 

 Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Статистика ринків»  включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань вказаних викладачем;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля та екзаменом;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань.  До складу індивідуальних завдань відносять написання і захист рефератів, есе, виконання розрахункових робіт,  аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першій лекції з дисципліни “Cтатистичні методи досліджень”. Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань використовують такі критерії:

 • рівню «відмінно»  (5 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни); обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • рівню «добре» (4 бали) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • рівню «задовільно» (3 бали) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • рівню «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 4,0 балів.

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Для студентів денної і заочної  форми навчання

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, Молоді та спорту України 29 березня 2012року №384   Форма № Н-5.05

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчальна дисципліна «Статистика ринків»  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №________                                                                                 

 

1. За поточний період на підприємстві вироблено мила: 400 т 40%–ї жирності, 500 т 60%–ї жирності, 650 т 72%–ї жирності. За планом передбачалося виготовити мила відповідно: 380 т, 450 т та 500 т. Визначити відсоток виконання плану за загальним обсягом виробництва в натуральному і умовно-натуральному виразі, прийнявши за умовну одиницю 40%–у жирність мила.

 

2.   За наведеними даними підприємства проаналізувати динаміку рентабельності капіталу. Визначити абсолютну зміну рентабельності капіталу за рахунок зміни прибутку та зміни обсягу капіталу. Зробити висновок.

(тис.грн.)

Показник

Базисний період

Поточний період

Прибуток до сплати податків

42100

38200

Обсяг капіталу

89500

92052

 

 

3.  За наведеними даними проаналізувати динаміку показників фінансової стійкості підприємства: 1) коефіцієнту фінансового ризику; 2) коефіцієнту концентрації залученого капіталу; 3) коефіцієнту концентрації власного капіталу; 4) коефіцієнту співвідношення власного і залученого капіталу. Зробити висновки про динаміку розрахованих показників.

(тис.грн.)

Показник

Базисний період

Поточний період

Позикові кошти

18200

13200

Власні кошти

24000

38000

Власний капітал

90000

91652

Залучений капітал

2145

3185

Вартість усіх активів підприємства

180000

210345

 

 

4.  За наведеними даними про обсяги прибутку та статутного фонду установ банку обчислити індекси середньої прибутковості змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.  Зробити висновки.

                                                                                                             (млн.грн.)

Установи

банку

Базисний період

Поточний період

прибуток

статутний фонд

прибуток

статутний фонд

А

1440

1060

2470

1678

Б

3570

2040

8890

4720

 

 

5. У поточному періоді порівняно з базисним попит на інвестиції в регіоні зріс на 10% і становив у поточному періоді 1150 млн. грн. Пропозиція капіталу на ринку за цей час зросла на 17% і очікується її зростання в наступному періоді на 23%. Визначити: 1) залежність попиту на інвестиції від пропозиції капіталу (коефіцієнт еластичності); 2) темп приросту і можливий обсяг попиту на інвестиції на внутрішньому ринку регіону в наступному періоді в зв’язку зі зміною пропозиції..

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

 • «відмінно» (10 балів) - обґрунтовано методику розв'язку задачі та надано змістовну інтерпретацію отриманих результатів;
 • «добре» (8 балів) – зроблено правильні розрахунки із незначними арифметичними помилками, при наданні змістовній інтерпретації отриманих результатів є непринципові помилки;
 • «задовільно» (2-6 балів) –  арифметичний розв'язок задачі здійснено без обґрунтування методики розрахунку та відсутня (або містить принципові помилки) змістовна інтерпретація кінцевих результатів;
 • «незадовільно» (0 балів) - відсутні розрахунки, невірна кінцева відповідь; та відсутня змістовна інтерпретація кінцевих результатів

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

1. За даними ринкової економіки розрахувати: 1) величину макроекономічного реалізованого попиту та його динаміку; 2) структуру макроекономічного реалізованого попиту; 3) узагальнюючий лінійний коефіцієнт структурних зрушень. Зробити висновки.

(млн. грн.)

Показник

Базисний рік

Поточний рік

 1. Кінцеві споживчі витрати:

- домашніх господарств;

- некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства;

 - сектору загального державного управління

 

319383

 

5173

100350

 

423174

 

6445

128962

 1. Валове нагромадження:
 • основного капіталу;
 • зміна запасів;
 • придбання за виключенням вибуття цінностей

 

133874

655

211

 

198348

4685

285

 1. Експорт

253707

323205

 

 

 

2. 1) Визначити балансову тотожність “Ресурси-Використання” за методом товарних потоків для машинобудування за даними таблиці “Витрати-Випуск” України в цінах споживачів на підставі таких показників, млн. грн.: витрати на проміжне споживання 12891; валова додана вартість 5276; податки на виробництво та імпорт 2364; субсидії на виробництво 1; імпорт 11206; використання сировинних (проміжних) товарів 11479; кінцеві споживчі витрати 7; валове нагромадження 9164; експорт 11086. 2) Розрахувати: а) коефіцієнт покриття імпорту експортом; б) частку експорту у використанні ресурсів; в) матеріаломісткість валового випуску продуктів машинобудування; г) частки кінцевих, капітальних та проміжних товарів і послуг у використанні ресурсів; 3) Визначити модель товарного ринку та місткість ринку. Зробити висновки.

 

 

3. Є такі дані про результат поведінки споживачів, виробників і посередників у регіоні за рік:

 

Показник

Базисний період

Поточний період

1. Валовий внутрішній продукт, млн. грн.

102702

139839

2. Інвестиції, млн. дол. США

3329

3385

3. Офіційний курс гривні щодо долару США, грн.

5,05

7,90

 

 

Розрахувати в базисному і поточному періодах: 1) мультиплікатор нагромадження (доходу); 2) рівень інвестування економіки. Зробити висновки.

 

 

 

4. Є такі дані для проведення порівняльного аналізу відносної сили двох товарних ринків:

Період

Ланцюгові індекси споживчих цін

продовольчі товари

непродовольчі товари

зведений індекс цін

січень

1,014

1,002

1,012

лютий

0,980

1,001

0,989

березень

0,991

0,999

0,994

квітень

1,019

1,001

1,015

 

 

Розрахувати: 1) базисні індекси цін; 2) коефіцієнти відносної сили окремо для двох активів по відношенню до зведеного індексу споживчих цін; 3) базисні індекси коефіцієнтів відносної сили (до січня) і зробити висновки.

 

 

5. При збільшенні середньодушового доходу населення регіону на 9,2% середньодушовий попит на продовольчі товари підвищився на 7,4% і дорівнював 2594 грн. за рік. На наступний рік очікується підвищення середньодушового доходу на 11,3%. Чисельність населення регіону становила 1,7 млн. осіб. Зробити прогноз товарообороту продовольчих товарів в регіоні.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Економічна статистика : підручник : у 2 ч. – Ч. 1. Макроекономічна статистика / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К.Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І. Г. Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. - 325 с.
 2. Економічна статистика : навч. посіб. / Р. М. Моторин [та ін.] ; ред. Р. М. Моторин; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 362 с.
 3. Економічна статистика : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]  / За наук. ред. Р. М. Моторина. – К. : КНЕУ, 2005. – 326 с.
 4. Статистика ринків : підручник для вищ. навч. закл. / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2009. – 544.
 5. Статистика ринків : практикум / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра ек. наук, проф. І.Г. Манцурова] – К. : КНЕУ, 2010. – 498.
 6. Статистика: [підручник] / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 

7.2.Додаткова література

 1. Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. – 2004.
 2. Головач А. В., Головач Н. А. Банківська статистика. — К.: Банк “Україна”. – 1997.
 3. Державний класифікатор продукції та послуг. ДКПП. Державний класифікатор України. ДК 016-97. Чинний від 1999-01-01.
 4. Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / За заг. ред. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ. – 2008.
 5. Класифікація видів економічної діяльності. Державний класифікатор України. ДК 009:2010 (КВЕД-2010). Чинний наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457 (зі змінами).
 6. Курс мультипликаторов. Статистика предприятий. Учебный материал (на русском языке). – Берлин: Федеральное статистическое управление Германии, 1994.
 7. Парфенцева Н.О. Ринок інформаційних послуг як об’єкт статистичного дослідження // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. – К., 2005. – с.16-26.
 8. Статистика ринків / ДАСОА Держкомстату України; наук. ред. Н.О. Парфенцева. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – 863с.
 9.  Статистика промышленности: Учебник / В.Е. Адамов, Э.В. Вергилес, Э.М. Воронина и др.; Под ред. В.Е. Адамова. – М. : Финансы и статистика, 1987.
 10. Статистична класифікація продукції. Державний класифікатор України. СКП — 2011. Наказ Держкомстату від 07.10.2011 № 254.
 11. Утворення ВВП. Статистика промисловості // Перспективні дослідження. – 2000. – № 13. – с.21-25.
 12. Утворення ВВП. Статистика сільського господарства // Перспективні дослідження. – 2000. – № 13. – с.26-28.
 13. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. – 2003.

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

Дистанційні курси

 1. Prometheus: Аналіз даних та статистичне виведення на мові R [Електронний ресурс]: дистанційний курс . Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about
 2. Навчальні курси з Excel [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?wt.mc_id=otc_home&ui=uk-UA&rs=uk-UA&ad=UA
 3. Основы статистики [Електронний ресурс]: дистанційний курс. Режим доступу: https://stepik.org/course/76/
 4. Статистика – Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. – IEIF25032U [Електронний ресурс]:дистанційний курс Moodle для студентів спеціалізації 051 Економіка      / О.К.. Мазуренко, Д.Л.. Єрін. — К.: КНЕУ, 2016    -    Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=40.

Державна статистика

 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Національний банк України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
 3. Державна фіскальна служба [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
 4. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/
 5. CIS Stat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.cisstat.org/eng/index.htm
 6. Eurostat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/
 7. United Nations >> Department of Economic and Social Affairs >> Statistics Division [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://unstats.un.org/home/
 8. World Bank Open Data [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://data.worldbank.org/
 9. Відео-поради «Де шукати макроекономічну статистику». Доступп та YouTube-каналі Дмитра Єфремова: https://goo.gl/wyEoXN  [Електронний ресурс]  - Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?list=PL47J5SK7_WorzNx7wWSI9BXQtpj-1uqV0&v=e3sXvvMpBPw&app=desktop

    Електронні підручники

 1. Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів, і не тільки… [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://socialdata.org.ua/manual/
 2. Ілюстрований підручник по SPSS [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://man.odn.org.ua/Page-1/SPSS_10/index.html
 3. Statistica [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://bourabai.kz/tpoi/statistica/index.htm
 4. Інтерактивний продукт візуалізації та обработки даних Tableau [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://community.tableau.com/thread/153776