Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика ринку праці

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана"

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи _________________________А.М. Колот

" 29 "     січня     2019р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Статистика ринку праці

 

 

рівень вищої освіти       перший (бакалаврський)

галузь знань                      05 "Соціальні та поведінкові науки"

спеціальність                          051  "Економіка"

освітня програма /

спеціалізація                           Соціально-економічна статистика

тип дисципліни                      вибіркова

 

 

 

 

 

                                                                           ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-                                              

методичного відділу ____Т.В. Гуть                 Завідувач кафедри ___________

                                                                           І.Г.Манцуров                                 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

Розробник:

Бараник Зоя Павлівна, д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри статистики, baranikz@ukr.net

 

 

Форма навчання – денна, заочна

Семестр – 8

Кількість кредитів ECTS – 5

Форма підсумкового контролю – залік

Мова викладання - українська

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 5

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 10

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 Методичні підходи статистичного вивчення ринку праці………………………………………………………………………..10

Тема 1 Предмет, методи і завдання дисципліни…………………………10

Тема 2 Сегментаційний підхід до вивчення ринку праці……………….10

Тема 3 Макроекономічні підходи до вивчення ринку праці…………..10

Тема 4 Макроекономічний аналіз структури ринку праці……………..10

Тема 5 Екстенсивний та інтенсивний аналіз ринку праці………………10

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 Основні направлення статистичного аналізу та оцінювання функціонування ринку праці……………………………………10

Тема 6 Методичні засади оцінювання впливу факторів структури населення на функціонування ринку праці……………………………………..10

Тема 7 Статистичне оцінювання співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці………………………………………………………………………..11

Тема 8 Безробіття як об'єкт статистичного вивчення……………………11

Тема 9 Аналіз функціонування робочих місць…………………………..11

Тема 10 Аналіз регіонального ринку праці………………………………11

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.. 13

2.1. Карта навчальної роботи студента ……………………………..13

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни  14

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ. ..17

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………..17

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни  18

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.. 23

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……………………………………………………………………………..23

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………….25

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 26

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.. 28

6.1. Основна література……………………………………………………28

6.2. Додаткова література………………………………………………….28

ВСТУП

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами ґрунтовних знань з методики дослідження ринку праці, глибшого розуміння перспектив і шляхів його розвитку, а також вміння використовувати ці знання при оцінюванні ринкової ситуації щодо зайнятості та безробіття населення в країні та її регіонах.

Завданням дисципліни є отримання студентами стійких сучасних знань з теорії статистики ринку праці, формування у них навиків і вмінь самостійно аналізувати ринок праці країни, регіональні ринки праці, співвідношення між попитом та пропозицією робочої сили, оцінювати вартість робочої сили, обсяги зайнятих та безробітних, з’ясовувати причини безробіття, та розробляти науково-практичні рекомендації щодо ефективного функціонування ринку праці, розвивати здібності до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень щодо проведення комплексного статистичного аналізу стану та розвитку ринку праці з позицій системності.

Предметом дисципліни є набуття студентами навичок в дослідженні стану та розвитку ринку праці, оцінюванні ринкової ситуації щодо зайнятості та безробіття та визначенні їх тенденцій; у виявленні всіх складових взаємозв’язків, що виникають у процесі трудової діяльності людей; у визначенні раціональних співвідношень між  попитом та пропозицією робочої сили, ефективного функціонування робочих місць; у регулюванні трудових відносин; соціального захисту населення на ринку праці.

Місце дисципліни в навчальному плані. Знання, здобуті під вивчення дисципліни використовуються в усіх курсах циклу професійної підготовки студентів.

Програма дисципліни орієнтована на ринкові умови розвитку процесів зайнятості та безробіття населення. При її підготовці використано досвід підготовки фахівців з економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України та зарубіжних держав.

Вивчення даної дисципліни починається з огляду національних нормативних документів і програм рекомендацій організацій і наукової літератури, що стосуються загально-статистичної характеристики ринку праці.

Проводиться аналіз існуючої сукупності показників статистики праці в Україні, існуючої організації спостереження і наявної інформаційної бази державної статистики ринку праці. Розглядаються існуючі проблеми статистики ринку праці в Україні та пропозиції щодо їх розв'язання.

Наводиться методика екстенсивного та інтенсивного аналізу ринку праці, макроекономічний та сегментаційний підходи до його вивчення.

Розглядаються методологічні підходи до оцінювання впливу чинників на функціонування ринку праці за основними показниками, що розраховуються за результатами вибіркового обстеження домогос­подарств з питань економічної активності населення. Як об'єкт статистичного вивчення розглядається безробіття. Оцінюється вплив факторів структури населення на рівень безробіття. Методом декомпозиції розкладається приріст рівня безробіття за окремими факторами.

В курсі розглядаються питання ринку робочих місць, умови його формування та завдання статистичного дослідження. Наводиться методика оцінки ефективності функціонування робочих місць у часі. Розглядаються методологічні та методичні питання статистичного оцінювання пропозиції робочої сили та попиту на робочі місця. Пропонується методологія статистичного оцінювання впливу соціально-економічних факторів на попит і пропозицію робочої сили.

Розглядається методологія вивчення міжрегіональних відмінностей в тенденціях ринку праці і наводиться схема аналізу статистичних даних необхідних для формування регіональних програм зайнятості населення. Методом багатовимірного групування виокремлюються однорідні регіональні зони за функціонуванням ринку праці.

Характер та обсяг аудиторної роботи для студентів усіх форм навчання наведено в тематичному плані.

З метою найкращого використання часу, передбаченого навчальним планом, розроблений комплекс завдань і наведена необхідна для аналізу вихідна інформація і таблиці.

Для перевірки ступеня засвоєння нормативного матеріалу передбачені контрольні запитання та спеціальний набір контрольних завдань по всіх темах курсу. Наведена також тематика рефератів, список рекомендованої літератури.

По завершенню опанування навчальної дисципліни студент повинен знати і вміти застосувати на практиці:

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни

Компетентності

Результати навчання (знати, вміти, комунікація, автономність та відповідальність)

Ключові інструментальні компетентності

 • набуття базових загальних знань з статистики ринку праці;
 • засвоєння основ базових знань з професії;
 • усне і письмове спілкування рідною мовою;
 • набуття елементарних комп’ю­терних навичок при опрацюванні інформації;
 • уміння знаходити та аналізувати необхідну інформацію з різних джерел.

Знати:

 • теоретико-методологічні засади статистичного аналізу та оцінювання функціонування ринку праці з позиції системного підходу;
 • систему показників статистики ринку праці згідно вимог МОП;
 • основні форми державної статистичної звітності з праці;
 • основні поняття, зміст категорій населення на ринку праці;
 • систему показників статистики ринку праці на повному та зареєстрованому ринку праці;
 • основні сегменти ринку праці, моделі поділів ринку праці (первинний, вторинний, внутрішній, зовнішній, формальний, неформальний);
 • інформаційне забезпечення досліджень зайнятості в неформальному секторі;
 • макроекономічні підходи до вивчення ринку праці (макроекономічну структуру зайнятості населення);

Ключові міжособистісні компе­тентності

 • формування міжособистісних навичок та умінь;
 • вироблення навичок та здатність працювати в міждисциплінарній команді;
 • здатність спілкуватися з експертами з інших галузей через засвоєння та розуміння широкого спектру економічних понять та категорій;
 • здатність працювати в міжнародному середовищі;
 • етичні зобов’язання внаслідок усвідомленого дотримання кодексу професійної етики аналітика.
 • суть та значення екстенсивного та інтенсивного аналізу ринку праці;
 • методичні підходи щодо розрахунку коефіцієнтів інтенсивності, зайнятості та безробіття;
 • методичні засади оцінювання впливу факторів структури населення на функціонування ринку праці населення;
 • метод декомпозиції щодо розкладання приросту рівня зайнятості та рівня безробіття за рахунок окремих факторів;
 • методологічні та методичні засади статистичного оцінювання пропозиції робочої сили та попиту на робочі місця;
 • сутність безробіття, причини та фактори що його зумовлюють.
 • завдання статистичного вивчення безробіття.
 • форми прояву безробіття, їх класифікацію;
 • сутність прихованого як наслідок вимушеної неповної зайнятості населення;
 • методологічні підходи до визначення поняття "робоче місце";
 • методичні засади статистичного оцінювання ефективності функціонування робочих місць у часі;
 • показники статистичного аналізу використання робочого місця у вартісному вираженні;
 • методологію статистичного аналізу регіональних ринків праці, визначення основних тенденцій їх розвитку;
 • методичні засади кластерного аналізу щодо виокремлення однорідних регіональних зон функціонування ринку праці.
 • методику рейтингової оцінки функціонування  ринку праці

Ключові системні компе­тентності

 • здатність до навчання через активну участь на практичних заняттях, вивчення додаткової літератури;
 • здатність до креативності та застосування нових ідей з розв’язання дискусійних питань;
 • формування лідерських якостей;
 • розуміння культури та звичаїв інших країн на формування і розвиток статистичної дисципліни;
 • здатність працювати самостійно формується під час підготовки до практичних занять: над вивченням лекційного матеріалу; підручників, навчальних посібників та інших літературних джерел; зарубіжної літератури та Інтернет-видань;
 • бажання досягти успіху є прагненням самореалізації і формується при роботі над розв’язанням складних завдань.

Студент повинен уміти:

 • побудувати моделі сегментованого ринку праці;
 • аналізувати макросекторіальна структуру зайнятості населення;
 • проводити екстенсивний та інтенсивний аналіз ринку раці;
 • розраховувати основні показники екстенсивного та інтенсивного аналізу та коефіцієнти протилежних величин соціального руху на ринку праці;
 • вимірювати вплив факторів структури населення на зайнятість та безробіття індексним методом;
 • застосувати метод декомпозиції щодо розкладання приросту рівня зайнятості та рівня безробіття за рахунок окремих факторів;
 • оцінювати співвідношення між попитом на робочу силу та її пропозицією. 
 • вимірювати вплив соціально-економічних факторів на попит та пропозицію робочої сили;
 • визначати обсяги  безробіття та їх рівень;
 • оцінювати ефективність функціону­вання робочих місць у часі;
 • здійснювати вартісну оцінку робочого місця в залежності від його функціонування у часі;
 • аналізувати стан та розвиток регіональних ринків праці;
 • визначати основні тенденції розвитку регіональних ринків праці;
 • здійснювати багатовимірне групування регіонів країни за рівнем функціонування ринку праці методом кластерного аналізу;
 • проводити рейтингове оцінювання регіональних ринків праці за основними показниками їх функціонування.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 – Методичні підходи статистичного вивчення ринку праці

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни

Предмет " Статистика ринку праці", його методи та завдання. Державна служба зайнятості, права і обов'язки. Інформаційне забезпечення ринку праці. Система статистичних показників ринку праці.

Тема 2.Сегментаційний підхід до вивчення ринку праці

Проблема сегментації ринку праці. Класифікація ринку праці. Основні моделі поділів ринків праці. Поділ ринку праці на первинний та вторинний. Поділ ринку праці на внутрішній та зовнішній. Поділ ринку праці на формальний та неформальний. Побудова моделі сегментованого ринку праці в Україні. Інформаційне забезпечення досліджень зайнятості в неформальному секторі.

Тема 3. Макроекономічні підходи до вивчення ринку праці

Ринок праці та його основні важелі. Класична теорія "цінової рівноваги". Кейнсіанська модель ринку праці. Монетаризм та його основні положення. Концепція (модель) "гнучкого ринку праці" . Моделі ринку праці в Україні.

Тема 4. Макроекономічний аналіз структури ринку праці

Новий підхід до проблеми структури зайнятості населення. Макросекторіальна структура зайнятості населення. Аналіз макросекторіальної структури зайнятості населення України.

Тема 5. Екстенсивний та інтенсивний аналіз ринку праці

Екстенсивний та інтенсивний аналіз ринку праці. Коефіцієнти інтенсивності зайнятості та безробіття. Коефіцієнти протилежних величин соціального руху на ринку праці.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 – Основні направлення статистичного аналізу та оцінювання функціонування ринку праці

Тема 6. Методичні засади оцінювання впливу факторів структури населення на функціонування ринку праці

Оцінювання впливу факторів структури населення на рівень зайнятості та безробіття. Вимірювання впливу факторів структури населення на зайнятість та безробіття індексним методом. Використання методу декомпозиції щодо розкладання приросту рівня зайнятості та рівня безробіття за рахунок окремих факторів.

Тема 7. Статистичне оцінювання співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці

Методологічні та методичні питання статистичного оцінювання пропозиції робочої сили та попиту на робочі місця. Оцінювання співвідношення між попитом на робочу силу та її пропозицією. Статистичне оцінювання впливу соціально-економічних факторів на попит та пропозицію робочої сили.

Тема 8. Безробіття як об'єкт статистичного вивчення

Поняття безробіття, причини та фактори що його зумовлюють. Завдання статистичного вивчення безробіття. Форми прояву безробіття, їх класифікація. Поняття категорії "безробітний" та його соціальний статус. Методичні підходи до визначення чисельності безробітних та рівня безробіття. Економічно активне і пасивне населення. Приховане безробіття як наслідок вимушеної неповної зайнятості населення.

Тема 9. Аналіз функціонування робочих місць

Методологічні підходи до визначення поняття "робоче місце". Оцінка ефективності функціонування робочих місць у часі. Система показників статистичного аналізу використання робочого місця у вартісному вираженні та методика їх розрахунку.

Тема 10. Аналіз регіонального ринку праці

Проблеми формування і функціонування регіонального ринку праці. Регіональні особливості реформування управління зайнятістю. Аналіз системи статистичних даних, необхідних для формування регіональних програм зайнятості населення. Методологія статистичного аналізу регіональних ринків праці, визначення основних тенденцій розвитку. Адаптація методу кластерного аналізу щодо виокремлення однорідних регіональних зон функціонування ринку праці. Рейтингова оцінка функціонування ринку праці.

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) – "Статистика ринку праці" 

для студентів освітньої програми/спеціалізації - Соціально-економічна статистика

                                                                           Денна форма навчання

Номер занят­тя

Вид та тема навчального заняття

Макси­мальна кількість балів

Змістовий модуль № 1

1

Практичне заняття 1.

Предмет, методи і завдання дисципліни

6

2

Практичне заняття 2.

Сегментаційний підхід до вивчення ринку праці

6

3

Практичне заняття 3.

Макроекономічні підходи до вивчення ринку праці

6

 

4

Практичне заняття 4.

Макроекономічний аналіз структури ринку праці

6

 

5

Практичне заняття 5.

Екстенсивний та інтенсивний аналіз ринку праці

6

 

6

Контрольна (модульна) робота № 1

10

 

Змістовий модуль № 2

 

7

Практичне заняття 6.

Методичні засади оцінювання впливу факторів структури населення на функціонування ринку праці

6

 

8

Практичне заняття 7.

Статистичне оцінювання співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці

6

 

9

Практичне заняття 8.

Безробіття як об'єкт статистичного вивчення

6

 

10

Практичне заняття 9.

Аналіз функціонування робочих місць

6

 

11

Практичне заняття 10.

Аналіз регіонального ринку праці

6

 

12

Контрольна (модульна) робота № 2

10

 

Усього балів за роботу на заняттях

 

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

1. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

 

2. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни

10

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 

РАЗОМ БАЛІВ

100

       

2.1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Порядок поточного оцінювання знань

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

 1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях.
 2. Контроль виконання завдань модульних контрольних робіт.
 3. Контроль виконання індивідуальних завдань.

Контроль систематичності та активності роботи

При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягає, активність та рівень знань при виконанні завдань на практичних заняттях; результати виконання і захисту лабораторних робіт, виконання завдань міні-кейсів.

На практичних заняттях студенти виконують завдання міні-кейсів та завдання інших форм самостійної роботи студентів.

Загальна сума балів складає 70 балів.

Контроль за виконанням модульних завдань

При виконанні завдань модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу дисципліни.

Протягом семестру проводиться один модульний контроль рівня засвоєння знань студентами.

Модульні контрольні завдання містять теоретичні питання і задачі. Контрольні завдання складені з урахуванням вимоги однакової складності для всіх студентів.

Модульний контроль містить 5 завдань. Відповідь на кожне питання модульного контролю оцінюється у 2, 1  або 0 балів.

Загальна сума балів складає 10 балів.

Зразок модульного завдання

для студентів денної форми навчання

Письмовий модульний контроль №1*

Варіант №1

 1. Загальний рівень безробіття становить 37‰, це означає:
 1. що на 1000 осіб працездатного віку припадає 37 безробітних;
 2. що на 1000 осіб населення припадає 37 безробітних;
 3. на 1000 осіб економічно активного населення припадає 37 безробітних.

Відповіді: 1); 2); 3).

 1. Рівень зайнятості економічно активного населення становить 905‰. Рівень незайнятості економічно активного населення дорівнює:

Відповіді: 1) 905 осіб; 2) 90,5%; 3) 95‰; 4) 95 осіб.

 1. На підприємстві працює 280 осіб. Заявлена підприємством потреба в робочій силі становить 23 особи. Рівень вакантності дорівнює:

Відповіді: 1) 8,2 особи; 2) 0,082; 3) 8,2%; 4) 8,2‰.

 1. Рівень інтенсивності очікуваного вивільнення робочої сили на підприємстві, де працює 1200 осіб, становить 8‰. Визначити чисельність очікуваного вивільнення працівників на підприємстві.

Відповіді: 1) 9,6 осіб; 2) 96 осіб; 3) 150 осіб; 4) 15 осіб.

 1. У районі рівень безробіття становить 7,3‰. Чисельність економічно активного населення дорівнює 15000 осіб. Визначити чисельність безробітних у районі.

Відповіді: 1) 110 осіб; 2) 1010 осіб; 3) 205 осіб; 4) 2050 осіб.

Варіант №2

1. В місті на кінець 2016 року було незайнятих осіб, які зареєструвались у службі зайнятості – 2296, з них офіційно зареєстрованими безробітними вважались 87,6%, а потреба в працівниках на підприємствах міста становила 328 осіб.

Визначте навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце.

2. У 2016 році трудові ресурси області складали 779,3 тис. осіб, зайнятих в економіці нараховувалось 549,5 тис. осіб, офіційно зареєстрованих безробітних було 78,2 тис. осіб.

Визначити:

 1. Чисельність економічно активного населення області у 2016 році;
 2. Рівень зайнятості населення;
 3. Рівень безробіття населення;
 4. Коефіцієнт протилежних величин.

3. Якою буде чисельність працездатного населення через 3 роки, якщо рівень працездатності населення складає 48%? Середньорічна чисельність населення району складає 1,3 млн. чол., коефіцієнт народжуваності - 28%, смертності - 10%, коефіцієнт сальдо міграції - 9%.

4. В місті мешкає 200 тис. осіб, з них у віці до 16 років – 46 тис. осіб; у працездатному віці – 112 тис. осіб; старше працездатного віку – 42 тис. осіб. З осіб працездатного віку 3% складають працюючі інваліди І та ІІ груп та особи, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах. Зайнято в економіці 1560 підлітків до 16 років і 10 тис. осіб пенсійного віку. В місто щоденно приїздить на роботу 1400 осіб, які мешкають за межами міста; 300 мешканців міста щоденно покидають його у зв’язку з іншим місцем роботи.

Визначити:

А) Чисельність працездатного населення;

Б) Чисельність трудових ресурсів;

В) Чисельність трудових ресурсів з урахуванням маятникової міграції.

5. Середньорічна чисельність населення міста склала 890 тис. чол., серед них:

дитячого віку - 390 тис. чол., пенсійного - 36,3 тис. чол. Зайнято в економіці 45,6% населення, з них 5,3% складають особи старшого віку та підлітки.

Визначити:

1. Чисельність трудових ресурсів міста.

2. Рівень зайнятості працездатного населення.

3. Коефіцієнт заміщення населення працездатного віку.

* За кожне завдання студент отримує максимум 8  балів

Максимальна кількість балів за написання модульної контрольної роботи 10 балів

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) – "Статистика ринку праці" 

для студентів освітньої програми/спеціалізації - Соціально-економічна статистика

                                                                           Заочна форма навчання

Номер  заняття

Вид та тема навчального заняття

Макси­мальна кількість балів

1

Контактне заняття 1

Макроекономічний аналіз структури ринку праці

5

2

Контактне заняття 2

Екстенсивний та інтенсивний аналіз ринку праці

5

3

Контактне заняття 3

Методичні засади оцінювання впливу факторів структури населення на функціонування ринку праці

6

4

Контактне заняття 4

Статистичне оцінювання співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці

6

5

Контактне заняття 5

Безробіття як об’єкт статистичного вивчення

6

6

Контактне заняття 6

Аналіз функціонування робочих місць

6

7

Контактне заняття 7

Аналіз регіонального ринку праці

6

Разом балів

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

8.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

       
 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс. к‑сть балів

Домашнє індивідуальне завдання  "Розрахункова робота  фахового спрямування"

письмова або електронна

на електронну почту викладача згідно з графіком навчального процесу

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

електронна

на електронну почту викладача згідно з графіком навчального процесу

Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання та захист  індивідуальних робіт

1 Пошук, підбір та  аналітичний огляд джерел за заданою тематикою

2. Підготовка презентації за заданою тематикою

3..Аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

У продовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на самостійне опрацювання, які обираються ним довільно. До таких завдань відносяться:

 1. написання реферату (есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе);
 2. аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.

Кожне з завдань оцінюється у 10 балів. За виконання індивідуальних завдань максимальна сума складає 20 балів (10+10).

Зокрема порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 10 балів;

якщо виконана робота не оформлена відповідним чином але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 6 балів;

якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії але з індивідуальним захистом – 3 бали;

якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

Вказівки до написання реферату

Тема реферату обирається самостійно з зазначеного нижче переліку (повторення теми у межах однієї академічної групи студентів є недопустимим).

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату 10‑15 сторінок, акуратно пронумерованих. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч, знизу й зверху ‑ 20 мм, праворуч ‑ 10 мм.

Титул та вся робота оформлюється в установленому порядку. На титульному листі потрібно вказати назву інституту, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, поточний рік.

План реферату повинен складатися з вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Роботу студент підписує та проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не передбаченою в запропонованому переліку.

Списані роботи й такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому разі студент зобов'язаний написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

При написанні аналітичного звіту кожен студент збирає статистичні дані про основні характеристики ринку праці одного з регіонів країни або країни в цілому. Регіон країни закріплюється за кожним студентом. Статистичні дані про функціонування ринку праці вибраного регіону або країни в цілому студент знаходить в статистичних щорічниках "Праця України" та "Економічна активність населення України" за п’ятирічний період, наприклад, з 2013‑2017 рр.

Варіанти написання аналітичного звіту.

Варіант №1

Провести дослідження співвідношення пропозиції робочої сили та попиту на робочі місця на зареєстрованому ринку праці в N-ному регіоні країни за 2013-2017 рр.:

 • Проаналізувати в динаміці вивільнення працівників за окремими категоріями працівників та видами економічної діяльності:
 1. вивільнення працівників за категоріями робочих місць;
 2. вивільнення працівників за статтю;
 3. вивільнення працівників за видами економічної діяльності.
  • Проаналізувати в динаміці попит на робочу силу за окремими категоріям працівників та видами економічної діяльності:
 1. потреба підприємств у працівниках за категоріями робочих місць;
 2. потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності;
  • Проаналізувати в динаміці навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду):
 1. навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) за категоріями працівників;
 2. навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) за професійними групами;
  • Написати аналітичну записку за результатами проведеного дослідження.

Варіант №2

Провести дослідження пропозиції робочої сили та  попиту на робочу силу в Україні на зареєстрованому ринку праці в N-ному регіоні країни за 2013-2017 рр.:

 • Проаналізувати в динаміці попит на робочу силу:
 1. за категоріями робочих місць;
 2.  за видами економічної діяльності;
 3. За професійними групами.
  • Проаналізувати в динаміці пропозицію робочої сили:
 1. за категоріями робочих місць;
 2.  за видами економічної діяльності;
 3. За професійними групами.
  • Проаналізувати в динаміці навантаження на одне робоче місце (вакансію):
 1. За категоріями робочих місць;
 2. За видами економічної діяльності;
 3. За професійними групами.
  • Написати аналітичну записку за результатами проведеного дослідження.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності ‑ участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо ‑ можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 • захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять  - не більше 50 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -5 балів
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 5 балів
 • тестовий контроль знань – 5 балів
 • виконання практичних завдань – 5 балів
 • виконання модульного завдання  -10 балів

в міжсесійний період  не більше 50 балів

 •  за виконання  індивідуальних завдань   -20 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом  - 20 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   -10 балів

Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях.

2. Контроль за виконання індивідуальних завдань.

Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) заняттях

На семінарських (практичних) заняттях оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу дисципліни. До них відносяться наступні форми самостійної роботи студентів:

 • Опрацювання проблемних ситуацій
 • Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми
 • Підготовка до роботи в малих групах щодо розв’язання проблемних ситуацій

На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну кількість балів — 5.

Загальна сума балів, яку може отримати студент за контактні заняття складає 50 балів.

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі теоретичних питань, що передбачені робочою програмою дисципліни, та закріплення отриманих на практичних заняттях.

Для досягнення поставлених завдань щодо оволодіння курсом «Статистика ринку праці» цикл аудиторських занять (лекцій та семінарів) має доповнюватися самостійною роботою студентів, як в аудиторіях (консультування з викладачами), так і поза аудиторними заняттями (вдома чи в бібліотеці). Лише системна та цілеспрямована праця може забезпечити успішне засвоєння зазначеного курсу.

Самостійна робота студентів над вивченням курсу «Статистика ринку праці» проводиться за такими формами:

1) опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями з метою поглиблення розглянутих проблем, які виносяться для детальнішого вивчення на практичних заняттях;

2) вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

3) виконання домашніх завдань;

4) підготовка до семінарських (практичних) занять;

5) підготовка до написання модульної контрольної роботи;

6) вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

7) систематика вивченого матеріалу дисципліни «Статистика ринку праці» перед написанням модуля та заліком;

8) аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

9) виконання індивідуальних завдань.

Контроль поточних знань студентів проводиться шляхом:

 • усного опитування;
 • перевірки правильності виконання завдань та розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять;
 • семінару-розгорнутої бесіди;
 • дискусії з елементами аналізу.

Контроль поточних знань студентів проводиться з урахуванням відвідування студентами лекцій та наявності конспекту лекційного матеріалу. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що включає в себе наступні напрями оцінювання робіт студентів за якими проставляються бали, що вказані в карті самостійної роботи студентів:

 • за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;
 • за виконання модульної контрольної роботи (однієї);
 • за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

Упродовж вивчення курсу викладачі проводять консультації.

Зміст самостійної роботи полягає в набутті студентами навичок по визначенню системи статистичних показників статистики праці та засвоєнні методики їх розрахунку, вміння використати методи статистичного аналізу при дослідженні явищ і процесів, що відбуваються в галузі праці.

Самостійну роботу кожному студенту викладач видає на 1 практичному занятті з обов’язковим терміном її виконання.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС наведено у карті самостійної роботи студентів.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми дисципліни "Статистика ринку праці" до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • підготовка презентації індивідуального завдання.

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання залучаються кілька студентів (2-3 особи).

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Упродовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на самостійне опрацювання, які обираються ним довільно. До таких завдань відносяться:

 • написання реферату (есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе);
 • аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.

Типовий перелік тем рефератів збігається з тематикою рефератів студентів денної форми навчання.

Максимальна кількість балів за написання реферату (есе) — 10.

За написання аналітичного звіту власних наукових досліджень за відповідною тематикою студент максимально отримує 20 балів.

Порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

 1. якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 20 балів;
 2. якщо виконана робота не оформлена відповідним чином, але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 15 балів;
 3. якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії, але з індивідуальним захистом – 10 бали;
 4. якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

Загальна сума балів за виконанням індивідуальних завдань складає 50 балів.

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю - залік)

Підсумкове оцінювання знань здійснюється на основі оцінювання поточної успішності студентів у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі, на заочній формі навчання – за розкладом сесії.

Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку "не зараховано" з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за виконання завдань поточного контролю знань. До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю з подальшим переведенням у 2-бальну систему.

При цьому рівень знань оцінюється наступним чином:

1. "Зараховано" – від 60 до 100 балів;

2. "Не зараховано" – від 0 до 59 балів.

Підсумкова оцінка формується шляхом складання набраних балів та переведенням отриманого результату до 2-ох бальної системи та шкали за системою ECTS (European Credit Transfer System) за схемою:

Загальна кількість балів

Оцінка за 4-ри бальною системою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

зараховано

A

80-89

зараховано

B

70-79

C

66-69

зараховано

D

60-65

E

21-59

не зараховано – з можливістю повторного складання

FX

0-20

не зараховано – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1 Основна література

 1. Бараник З.П. Статистика ринку праці: Навч. посібник. -. – К.: КНЕУ, 2005. – 167 с.
 2. Бараник З.П. Статистика ринку праці. Навч.-метод.посібник для самост.вивч.диск. – К.: КНЕУ, 2003. – 147 с.
 3. Бараник З.П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка: Монографія. ‑ К.: КНЕУ 2007. ‑ 392 с.
 4. Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, С.С. Ващаєв, А.В.Яценко; [за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2008. – 381.
 5. Статистика ринків: підруч. для вищ. навч. закл. / Манцуров І.Г., Бараник З.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2009. – 544.
 6. Статистика ринків: практикум для вищ. навч.закл. / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, А.В.Головач [та ін.]; за ред.. д-ра екон.наук, проф.. І.Г.Манцурова. – К.: КНЕУ, 2010. – 498
 7. Чернишев І.В. Статистика для нових ринків праці в країнах з перехідною економікою. — К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000.

6.2. Додаткова література

 1. Витрати на робочу силу за 2010 рік // Статистичний бюллетень. – Державна служба статистики України. – К., 2011. – 75 с.
 2. Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, С.С. Ващаєв, А.В.Яценко; [за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. – К.: КНЕУ, 2008. – 381, [3] с. - С.113-135, 160-180, 211- 250.
 3. Бараник З.П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка. Монографія. К.: КНЕУ, 2007.
 4. Державна служба зайнятості [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua
 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 6. Заробітна плата в Україні: формування політики дешевої робочої сили // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – № 1. – 2005. – С. 4-10.
 7. Інстукція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.nau.kiev.ua
 8. Інструкція по визначенню вартості робочої сили [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua
 9. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.misp.gov.ua
 10. Національний банк України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
 11. РИА-Аналитика / Центр экономических исследований [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/r_gdp_imf.pdf
 12. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: Національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009 – 687 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09nandop.pdf
 13. Рекомендації по статистиці праці № 170 від 1985 р.
 14. International Labour Office "Convention Concerning Labour Statistics, 1985 (N 160)", adopted by the International Labour Conference/ Current International Recommendations on Labour Statistics. Geneva, 1988, p. 1.
 15. Labour Statistics Recommendation, 1985 (179). International Labour Organesation. International Labour Convention and Recommendations, 1919-1991. Volime II (1963-1991). ILO, Geneva, 1992, p. 1330