Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

СТАТИСТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

Кафедра статистики

 

                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________________ А.М. Колот

« 29 »         січня          2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТАТИСТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

 

рівень вищої освіти                                     перший (бакалаврський)

галузь знань                                             05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність                                            051 Економіка

спеціалізація /освітня програма              Соціально-економічна статистика

тип дисципліни                                         обов’язкова

 

 

                                                        ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник навчально-                                               Завідувач кафедри статистики

методичного відділу                                                  

 

___________Т.В. Гуть                                      ___________________І.Г. Манцуров

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

Розробник: Іщук  Ярослава Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри статистики, доцент

yaroslava.ischuk@gmail.com

 

 

Форма навчання —

 

денна, заочна

        

Семестр —

8

 

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

       

Мова(и) викладання

українська       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Я.В. Іщук  2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

ВСТУП                     

                                                                     

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ                           

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Сталий розвиток як об’єкт статистичного дослідження                      

Тема 2.  Принципи, мета і пріоритети сталого розвитку             

Тема 3. Статистичне  оцінювання  ефективного  і збалансованого  використання  природно-ресурсного  потенціалу                                                                                

Тема 4. Статистичне забезпечення реформування економіки в контексті  сталого розвитку                                                                                                                

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2                                                                                                                        

Тема 5. Статистичне дослідження соціального розвитку                                    

Тема 6. Статистичне дослідження ефективності проведення політики сталого розвитку                                                                                                                  

 2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента                                                            

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни              

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента                                                 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни  

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ СТУДЕНТІВ           

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи      

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи                                               

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                                                               

5.1. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента                              

5.2 Структура екзаменаційного білету

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА                            

6.1.      Основна література            

6.2.      Додаткова література                                                      

4

 

5

5

5

5

 

5

 

6

6

6

 

6

 

6

6

7

 

9

9

10

 

10

10

 

11

 

12

12

12

13

13

13

 

 

 

 

     

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Статистика сталого розвитку» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань  05 «Соціальні і поведінкові науки»  спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації  8і04 «Соціально-економічна статистика» 

Анотація навчальної дисципліни:

На сучасному етапі розвитку національної економіки України актуальним є завдання переходу до сталого розвиту країни в цілому та для кожного її регіону. Збалансований розвиток регіонів країни має бути орієнтований на забезпечення умов, які дозволять кожному регіону країни мати необхідні та достатні ресурси для забезпечення гідних умов життя населення, комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського освіти: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, соціальна статистика, демографічна статистика, бухгалтерський облік та аудит.

Метою вивчення  дисципліни «Статистика сталого розвитку»– формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження масових соціально – економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології оцінки сталого розвитку.  У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи та методику організації та проведення статистичного спостереження про стан та тенденції економічного, екологічного та соціального розвитку країни.

Предметом дисципліни є методологічні засади організації та проведення дослідження сталого розвитку країни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1. Знання:

теоретичні засади сталого розвитку; принципи, мету та пріоритети сталого розвитку; інформаційну базу оцінки сталого розвитку; систему показників та індикаторів сталого розвитку;алгоритм проведення оцінки рівня сталого розвитку як країни в цілому, так і окремих регіонів; методи статистичного оцінювання ефективності проведення політики сталого розвитку.

2. Уміння:

здійснювати організацію та проведення статистичного спостереження про стан та тенденції економічного, екологічного та соціального розвитку країни; - запроваджувати сучасні інформаційні технології збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації щодо економічного, екологічного  та соціального розвитку країни; вдосконалювати методи та технологію електронної обробки статистичних даних; розробляти методики обробки та аналізу статистичних даних для вирішення актуальних економічних та соціальних задач;  аналізувати потребу користувачів у статистичній інформації та вдосконалювати економіко-статистичний аналіз з метою підвищення ефективності діяльності по її збиранню та використанню;  розробляти інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки сталого розвитку; розробляти пропозиції щодо прийняття ефективних управлінських рішень, адаптувати та супроводжувати їх на основі аналізу статистичної інформації; здійснювати статистичне прогнозування сталого розвитку; розробляти рекомендації по вибору оптимальної стратегії сталого розвитку країни.

3. Комунікація:

здатність майбутнього фахівця до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій  є інтегральною характеристикою особистості, що охоплює наявність професійно орієнтованих знань про комунікаційні технології, особливості ділової поведінки, усвідомлену мотивацію до комунікаційної діяльності, спектру умінь та навичок спілкування, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу у процесі документального забезпечення управлінської діяльності, особистісних якостей, що забезпечать успішну побудову кар’єри та конкурентоспроможність фахівця.

4. Автономність та відповідальність:

     продемонструвати розуміння особистої відповідальності за економічні розрахунки, професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємств , установ, корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремих  складових.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1

Тема 1. Сталий розвиток як об’єкт статистичного дослідження

 

Сутність концепції сталого розвитку. Парадигма сталого розвитку. Базові концепції сталого розвитку. Складові концепції сталого розвитку. Історія розвитку концепції сталого розвитку. Діяльність комісії ООН зі сталого розвитку. Міжнародні організації з дослідження сталого розвитку. Стимулювання сталого розвитку на рівні регіональних систем. Моніторинг сталого розвитку.

Предмет і завдання статистики сталого розвитку.

Тема 2.  Принципи, мета і пріоритети сталого розвитку

Передумови переходу України на шлях сталого розвитку. Принципи розробки стратегії сталого розвитку на державному рівні. Основні завдання на перехідний період до сталого розвитку. Пріоритетні напрями державного регулювання згідно з концепцією сталого розвитку. Регіональна політика сталого розвитку.

Тема 3. Статистичне  оцінювання  ефективного  і збалансованого  використання  природно-ресурсного  потенціалу

Методологічні засади статистичного дослідження природно-ресурсного потенціалу. Міжнародні індекси екологічної безпеки і ефективності. Оцінка факторів впливу на екологічну систему.

Сутність використання схеми   «рушійні сили - тиск - стан - вплив - реакція» для оцінки природно-ресурсного потенціалу. Статистична оцінка екологічної системи. Система показників екологічного навантаження. Особливості отримання показників природно-ресурсного потенціалу.

Статистичні індикатори стану і використання надр, земельних ресурсів, водних ресурсів, лісових ресурсів, біологічних ресурсів, атмосферних ресурсів.

Побудова інтегрального показника оцінки ефективного і збалансованого використання природно-ресурсного використання.

Тема 4. Статистичне забезпечення реформування економіки в контексті  сталого розвитку

Теоретичні засади статистичної оцінки економічної складової в концепції сталого розвитку. Теорія максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля. Сталий економічний розвиток і економічне зростання. Фактори сталого економічного розвиток.

Система статистичних індикаторів сталого економічного розвитку. Показники достатності рівня та динаміки росту економіки; показники відкритості економіки; показники фінансової стійкості; показники, які характеризують інноваційність економіки; показники прогресивності структури економіки.

Побудова інтегрального показника  реформування економіки в контексті сталого розвитку.

Змістовний модуль 2

Тема 5. Статистичне дослідження соціального розвитку

Мета і завдання статистичного вивчення сталого соціального розвитку. Основні пріоритети сталого соціального розвитку. Завдання державної політики сталого соціального розвитку. Міжнародні показники, які характеризують соціальний розвиток.

Статистичне забезпечення дослідження бідності, оплати праці і пенсійного забезпечення. Система статистичних показників здоров’я населення та якості життя. Статистичні індикатори розвитку громадського суспільства. Статистичне вивчення освіти, науки і культури.

Побудова інтегрального показника соціального розвитку суспільства.

Тема 6. Статистичне дослідження ефективності проведення політики сталого розвитку

Інституційне забезпечення сталого розвитку. Етапи переходу до  сталого розвитку.

Процедура проведення статистичного аналізу ефективності сталого розвитку. Побудова системи показників дослідження сталого розвитку. Методи стандартизації показників сталого розвитку. Побудова інтегрального показника сталого розвитку.

Компаративний аналіз регіонів за показниками сталого розвитку. Цілі і стратегічні напрями покращення збалансованого розвитку регіонів і країни.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з  дисципліни (обов’язкової) "СТАТИСТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ "

для студентів спеціальності (спеціалізації) - Соціально-економічна статистика

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 1

1

Практичне заняття 1. Робота в малих групах. Сталий розвиток як об’єкт статистичного дослідження

2

2

Практичне заняття 2. Робота в малих групах. Принципи, мета і пріоритети сталого розвитку

2

3-6

 

Практичне заняття 3-6. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт. Статистичне оцінювання ефективного і збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу

8

7-9

Практичне заняття 7-9.  Робота в малих групах. Статистичне забезпечення реформування економіки в контексті  сталого розвитку

6

10

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль № 2

11-13

 

Практичне заняття 11-13.  Робота в малих групах. Статистичне дослідження соціального розвитку

 

6

14-15

Практичне заняття 14-15. Робота в малих групах. Презентацій доповідей .Статистичне дослідження ефективності проведення політики сталого розвитку

 

4

 

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру

1н. Написання реферату (есе)  з питань діяльності міжнародних організацій з дослідження сталого розвитку

5

2н. Написання реферату (есе)  з питань міжнародних рейтинів і індексів, які характеризують соціальний, економічний і екологічний  розвиток

5

1в. Аналітичний звіт за результатами власних розрахунків щодо  сталого розвитку країни

5

2в. Аналітичний звіт за результатами власних розрахунків  щодо сталого розвитку області України

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Іщук Ярослава Володимирівна, доцент, к.е.н. yaroslava.ischuk@gmail.com

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд.412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою дисципліни «Статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з  дисципліни (обов’язкової) " Статистика сталого розвитку "

для студентів спеціальності (спеціалізації) -  Соціально-економічна статистика

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 1

1

Контактне  заняття 1. .Міні-лекція . Семінар-бесіда . Сталий розвиток як об’єкт статистичного дослідження

2

2

Контактне  заняття 2. .Міні-лекція . Семінар-бесіда . Принципи, мета і пріоритети сталого розвитку

2

3-4

Контактне заняття 3-4. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт) Статистичне оцінювання ефективного і збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу

 

5

5-6

Контактне заняття 5-6. Робота в малих групах . Статистичне забезпечення реформування економіки в контексті  сталого розвитку

5

Змістовий модуль № 2

7-9

Контактне заняття 7-9. Міні-тренінг (виконання розрахункових робіт). Робота в малих групах. Статистичне дослідження соціального розвитку

9

10-11

Контактне заняття 10-11. Презентацій доповідей.  Статистичне дослідження ефективності проведення політики сталого розвитку

 

7

Разом балів за роботу  на контактних  заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Контрольна робота  №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Контрольна робота  №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Разом балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Види індивідуальних завдань (н - обов’язкові, в – вибіркові)

 (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)                  

1н. Написання реферату (есе)  з питань діяльності міжнародних організацій з дослідження сталого розвитку

5

2н. Написання реферату (есе)  з питань Міжнародних рейтинів і індексів, які характеризують соціальний, економічний і екологічний  розвиток

5

1в. Аналітичний звіт за результатами власних розрахунків щодо  сталого розвитку країни

5

2в. Аналітичний звіт за результатами власних розрахунків  щодо сталого розвитку області України

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

       
 

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • розв’язок задач на контактних заняттях  -  40 балів;
 • результати виконання контрольної (модульної) роботи – 10 балів;
 • за результати «Розрахункової роботи  фахового спрямування» та індивідуального завдання - 40 балів;
 • за результати виконання і захист індивідуальної роботи за вибором  - 10 балів.

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого даною Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Статистика сталого розвитку» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;
 • підготовка до поточного модульного контролю;
 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом;
 • виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми дисципліни «Статистика сталого розвитку» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни
 • підготовка презентації за заданою тематикою;
 • аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер (презентації), до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (мала група).

Відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року перелік завдань для самостійної роботи студентів включається до «Карти самостійної роботи студента»

 

 Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Статистика сталого розвитку»  включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань вказаних викладачем;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля та екзаменом;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань.  До складу індивідуальних завдань відносять написання і захист рефератів, есе, виконання розрахункових робіт,  аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першій лекції з дисципліни  “Статистика сталого розвитку”. Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 

4.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ             САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань використовують такі критерії:

 • рівню «відмінно»  (5 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни); обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • рівню «добре» (4 бали) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • рівню «задовільно» (3 бали) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • рівню «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

5.1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 4,0 балів.

 

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

 • «відмінно» (10 балів) - обґрунтовано методику розв'язку задачі та надано змістовну інтерпретацію отриманих результатів;
 • «добре» (8 балів) – зроблено правильні розрахунки із незначними арифметичними помилками, при наданні змістовній інтерпретації отриманих результатів є непринципові помилки;
 • «задовільно» (2-6 балів) –  арифметичний розв'язок задачі здійснено без обґрунтування методики розрахунку та відсутня (або містить принципові помилки) змістовна інтерпретація кінцевих результатів;
 • «незадовільно» (0 балів) - відсутні розрахунки, невірна кінцева відповідь; та відсутня змістовна інтерпретація кінцевих результатів

5.2. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Для студентів денної і заочної   форми навчання

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, Молоді та спорту України 29 березня 2012року №384   Форма № Н-5.05

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчальна дисципліна «Статистика сталого розвитку»  

Екзаменаційний білет №_____

 

 1. Інформаційна база дослідження сталого розвитку
 2. Причини виникнення ідеї сталого розвитку
 3. Екологічна складова сталого розвитку суспільства
 4. Побудова інтегрального показника соціального розвитку суспільства
 5. Компаративний аналіз регіонів за показниками сталого розвитку.

 

 

 6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

 1. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: Монографія / З. В. Герасимчук — Луцьк: Надстир'я, 2008. — 528 с.
 2. Герасимчук З. В. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: Монографія / Герасимчук З. В., Поліщук В. Г. — Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. — 516 с.
 3. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / [Андрєєва Н. М., Бараннік В. О., Бєлашов Є. В. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є. В. / РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СусДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. — Сімферополь: ПП "Підприємство «Фєнікс», 2010. — 582 с.
 4. Аналіз сталого розвитку-глобальний і регіональний контексти: у 2 ч./міжнародна рада з науки; наук. кер. М.З. Згуровський. – К.:НТУУ «КПІ», 2009.- 197с.
 5. Сталий розвиток суспільства:навч. посібник/ А.Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т.Тимочко. – 2 вид. – К.: 2011. – 392 с.
 6. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.

 

6.2. Додаткова література

 1. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. / Л. С. Гринів — Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. — 240 с.
 2. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / Шевчук В. Я. — К.: Гео-принт, 2006. — 200 с.
 3. Економічна статистика: підручник: у 2 ч. – Ч.1. Макроекономічна статистика/ за наук. Ред.. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. – 325 с.
 4. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: Монографія. . – К.: КНЕУ, 2006. – 392 с.
 5. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник/ А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
 6. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К., Центр навчальної літератури, 2004 р., - 212 с.
 7. Державна служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 8. Європейська служба статистики [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
 9. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач,
  А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. —
  2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. 
 10. Чекотовський Е.В. Графіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакета EXCEL 5.0.: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1997
 11. StatSoft [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://statsoft.ru/