Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика страхового ринку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра статистики

 

                                                  ЗАТВЕРДЖЕЮ:

                                  Проректор з науково-

                                  педагогічної роботи ______________ А.М. Колот

 

                 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ  МАТЕРІАЛИ  ДО ВИВЧЕННЯ

 

з дисципліни «Статистика страхового ринку»

освітній ступінь магістр

 

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 8.03050601 «Прикладна статистика»

 

Магістерська програма

 «Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу»

 

 

 

                  

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри статистики ____________ І.Г. Манцуров

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

Київ 2015

 

 

1. Вступ

 

Метою вивчення науки "Статистики страхового ринку" є здобуття студентами теоретичних знань про систему страхування та практичних навичок щодо статистичного дослідження інформації та розробки управлінських рішень у сфері страхуванння.

Завданням цієї дисципліни є вивчення студентами основних категорій, принципів побудови, показників страхового ринку з метою здійснення економічного аналізу  і моделювання та розробки заходів щодо регулювання страхового ринку. Опанування методикою побудови кількісних моделей на базі системи показників страхового ринку. На основі статистичного аналізу, враховуючи тенденції та закономірності, що сталися в економіці, розробляти базисні та нормативні прогнозні розрахунки.

Предметом дисципліни є кількісна характеристика масових явищ та процесів, що відбуваються на страховому ринку за конкретних умов часу і простору.

Дисципліна сприяє формуванню у студентів наступних компетенцій:

здатність організовувати статистичні спостереження соціально-економічних явищ і процесів на страховому ринку;

здатність здійснювати проведення статистичного спостереження про стан та тенденції соціально-економічного розвитку на страховому ринку;

 1. здатність розробляти комплекс тактичних заходів, спрямованих на досягнення стратегічних результатів;
 2. здатність розробляти системи статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів на страховому ринку;
 3. здатність складати стратегічні плани розробки та реалізації проектів;
 4. здатність досліджувати взаємозв’язки соціально-економічних показників на страховому ринку;
 5. здатність створювати інформаційну базу та системи статистичних показників для аналізу страхового ринку;
 6. здатність вдосконалювати методи та технологію електронної обробки статистичних даних;
 7. здатність розробляти методики обробки та аналізу статистичних даних для вирішення актуальних соціально-економічних задач на страховому ринку ;
 8. здатність на основі облікової первинної документації проводити перевірку стану статистичної звітності об’єктів, що перевіряються згідно інструкцій щодо її заповнення;
 9. здатність забезпечувати вірогідність, повноту (за об’ємом та суттю) об’єктивність, оперативність, своєчасність та порівнянність за часом та у просторі статистичної інформації;
 10. здатність розробляти інформаційно-аналітичне забезпечення управління страхового ринку;
 11. здатність розробляти пропозиції щодо прийняття ефективних управлінських рішень, адаптувати та супроводжувати їх на основі аналізу статистичної інформації;
 12. здатність на основі моделювання прогнозних значень здійснювати короткострокові, середньострокові та довгострокові перспективні розрахунки, необхідні для ефективної реалізації проекту;
 13. здатність розробляти рекомендації по вибору оптимальної стратегії розвитку страхового ринку.

2. Тематичний план вивчення дисципліни

Назва теми

Кількість годин

денна

 

заочна

Лекції

Практичні

Індивідуально-конультативна робота

Самостійна робота

Лекції

Практичні

Індивідуально-конультативна робота

Самостійна робота

1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

2

4

2

9

2

4

4

9

2. Статистичні показники статистики страхування.

4

6

2

9

4

4

4

9

3. Статистичний аналіз результатів діяльності страхових організацій.

4

6

2

9

4

4

4

9

4. Територіальний аналіз страхової діяльності.

4

6

2

9

2

4

4

9

5. Рейтингові оцінки страхових організацій.

4

6

2

9

2

4

4

9

6. Фінансові ренти в страхуванні.

4

4

2

9

2

4

4

9

РАЗОМ

22

32

12

54

16

24

24

54

Разом всоьго

120

 

120

Кредитів

4

 

4

 

3. Зміст дисципліни за темами

 

Тема 1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

Предмет статистики страхування. Завдання статистики страхування. Види страхування і етапи аналізу страхових подій. Організація статистики страхування. Основні джерела інформації.

 

Тема 2. Статистичні показники статистики страхування.

Абсолютні показники страхування. Відносні показники страхування. Розрахунок брутто та нетто-ставок. Аналіз динаміки середньої збитковості.

 

Тема 3. Статистичний аналіз результатів діяльності страхових організацій.

Показники доходів від страхової діяльності. Показники витрат від страхової діяльності. Рентабельність страхової діяльності. Аналіз динаміки середньої рентабельності страхових платежів. Аналіз платоспроможності страхових організацій.

 

Тема 4. Територіальний аналіз страхової діяльності.

Аналіз структурних зрушень страхової діяльності. Вивчення рівномірності страхових послуг. Аналіз рівномірності розподілу діяльності страхових організацій.

 

Тема 5. Рейтингові оцінки страхових організацій.

Вивчення галузевих ризиків. Критичний аналіз ділового потенціалу страхових компаній. Управління та стратегія розвитку страхових компаній. Ефективність поточної діяльності. Якість інвестиційного портфелю страхових організацій. Адекватність капіталу страхових організацій. Ліквідність та гнучкість фінансової діяльності .

 

Тема 6. Фінансові ренти в страхуванні.

Поняття та види фінансових рент. Нарощена сума фінансової ренти. Сучасна величина фінансової ренти. Застосування фінансових рент в страхуванні життя. Таблиці смертності. Страхування життя.

 

 

4. Плани занять:

4.1.  Плани практичних занять:

Тема 1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

Практичне заняття 1(4 години)

Знати

Вміти

Предмет дослідження статистики страхового ринку

Визначати предмет дослідження  окремих складових страхового ринку

Об’єкт дослідження статистики страхового ринку

Визначати об’єкт дослідження  окремих складових страхового ринку

Завдання статистики страхового ринку

Формулювати завдання по актуальних проблемах страхового ринку

Система показників статистики страхового ринку

Будувати систему показників страхового ринку

Основні джерела інформації

Здійснювати пошук інформації по страховому ринку

 

Питання для обговорення.

Предмет статистики страхування.

Завдання статистики страхування.

Види страхування і етапи аналізу страхових подій.

Організація статистики страхування.

Основні джерела інформації.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

Тема 2. Статистичні показники статистики страхування.

Практичне заняття 2(6 години)

Знати

Вміти

Абсолютні показники страхування.

.

 

Аналізувати динаміку абсолютних показників страхування

Відносні показники страхування.

 

Аналізувати динаміку відносних показників страхування

Розрахунок брутто та нетто-ставок.

 

Розраховувати брутто та нетто-ставки

Аналіз динаміки середньої збитковості

Здійснювати аналіз динаміки середньї збитковості

Питання для обговорення

Абсолютні показники страхування.

Відносні показники страхування.

Розрахунок брутто та нетто-ставок.

Аналіз динаміки середньої збитковості.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

Тема 3. Статистичний аналіз результатів діяльності страхових організацій.

Практичне заняття 3(6 години)

Знати

Вміти

Показники доходів від страхової діяльності.

 

Аналізувати динаміку показників доходів від страхової діяльності.

Показники витрат від страхової діяльності.

 

Аналізувати динаміку показників витрат від страхової діяльності.

 

Рентабельність страхової діяльності.

 

Аналізувати динаміку рентабельності страхової діяльності.

 

Аналіз динаміки середньої рентабельності страхових платежів.

 

Аналізувати динаміку середньої рентабельності страхових платежів.

Аналіз платоспроможності страхових організацій

Аналізувати динаміку платоспроможності страхових організацій

Питання для обговорення

Показники доходів від страхової діяльності.

Показники витрат від страхової діяльності.

 Рентабельність страхової діяльності.

Аналіз динаміки середньої рентабельності страхових платежів. Аналіз платоспроможності страхових організацій.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

Тема 4. Територіальний аналіз страхової діяльності.

Практичне заняття 4(6 години)

Знати

Вміти

Аналіз структурних зрушень страхової діяльності.

 

Здійснювати аналіз структурних зрушень страхової діяльності

Вивчення рівномірності страхових послуг.

 

Здійснювати аналіз рівномірності страхових послуг

Аналіз рівномірності розподілу діяльності страхових організацій.

 

Здійснювати аналіз рівномірності розподілу діяльності страхових організацій

Питання для обговорення:

Аналіз структурних зрушень страхової діяльності.

Вивчення рівномірності страхових послуг.

Аналіз рівномірності розподілу діяльності страхових організацій.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

Тема 5. Рейтингові оцінки страхових організацій.

Практичне заняття 5(6 години)

Знати

Вміти

Галузеві ризики у страхуванні

Класифікувати галузеві ризики у страхуванні

Критичний аналіз ділового потенціалу страхових компаній. Управління та стратегія розвитку страхових компаній.

Здійснювати аналіз ділового потенціалу страхових компаній. Управління та стратегія розвитку страхових компаній.

Ефективність поточної діяльності.

 

Здійснювати аналіз ефективності поточної діяльності страхових організацій

Якість інвестиційного портфелю страхових організацій.

Оцінювати якість інвестиційного портфелю страхових організацій

Адекватність капіталу страхових організацій.

 

Оцінювати адекватність капіталу страхових організацій.

 

Ліквідність та гнучкість фінансової діяльності .

 

Оцінювати ліквідність та гнучкість фінансової діяльності .

 

 

Питання для обговорення:

Вивчення галузевих ризиків.

Критичний аналіз ділового потенціалу страхових компаній. Управління та стратегія розвитку страхових компаній.

Ефективність поточної діяльності.

Якість інвестиційного портфелю страхових організацій.

Адекватність капіталу страхових організацій.

Ліквідність та гнучкість фінансової діяльності .

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання. Здатність працювати самостійно Засвоєння основ базових знань з професії Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).          Дослідницькі навики і уміння. Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

Тема 6. Фінансові ренти в страхуванні.

Практичне заняття 6(4 години)

Знати

Вміти

Поняття та види фінансових рент.

 

Класифікувати фінансові ренти

Нарощена сума фінансової ренти.

 

Розраховувати нарощену суму фінансової ренти

Сучасна величина фінансової ренти.

 

Розраховувати сучасну величину фінансової ренти

Застосування фінансових рент в страхуванні життя

Використовувати фінансові ренти  в страхуванні життя

Таблиці смертності.

Застосовувати таблиць смертності в страхуванні життя

Питання для обговорення:

Поняття та види фінансових рент.

Нарощена сума фінансової ренти.

Сучасна величина фінансової ренти.

Застосування фінансових рент в страхуванні життя.

Таблиці смертності.

Страхування життя.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Тема 1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

Кортактне заняття 1

Знати

Вміти

Предмет дослідження статистики страхового ринку

Визначати предмет дослідження  окремих складових страхового ринку

Об’єкт дослідження статистики страхового ринку

Визначати об’єкт дослідження  окремих складових страхового ринку

Завдання статистики страхового ринку

Формулювати завдання по актуальних проблемах страхового ринку

Система показників статистики страхового ринку

Будувати систему показників страхового ринку

Основні джерела інформації

Здійснювати пошук інформації по страховому ринку

 

Питання для обговорення.

Предмет статистики страхування.

Завдання статистики страхування.

Види страхування і етапи аналізу страхових подій.

Організація статистики страхування.

Основні джерела інформації.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

Тема 2. Статистичні показники статистики страхування.

Контактне заняття 2

Знати

Вміти

Абсолютні показники страхування.

.

 

Аналізувати динаміку абсолютних показників страхування

Відносні показники страхування.

 

Аналізувати динаміку відносних показників страхування

Розрахунок брутто та нетто-ставок.

 

Розраховувати брутто та нетто-ставки

Аналіз динаміки середньої збитковості

Здійснювати аналіз динаміки середньї збитковості

Питання для обговорення

Абсолютні показники страхування.

Відносні показники страхування.

Розрахунок брутто та нетто-ставок.

Аналіз динаміки середньої збитковості.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

Тема 3. Статистичний аналіз результатів діяльності страхових організацій.

Контактне заняття 3

Знати

Вміти

Показники доходів від страхової діяльності.

 

Аналізувати динаміку показників доходів від страхової діяльності.

Показники витрат від страхової діяльності.

 

Аналізувати динаміку показників витрат від страхової діяльності.

 

Рентабельність страхової діяльності.

 

Аналізувати динаміку рентабельності страхової діяльності.

 

Аналіз динаміки середньої рентабельності страхових платежів.

 

Аналізувати динаміку середньої рентабельності страхових платежів.

Аналіз платоспроможності страхових організацій

Аналізувати динаміку платоспроможності страхових організацій

Питання для обговорення

Показники доходів від страхової діяльності.

Показники витрат від страхової діяльності.

 Рентабельність страхової діяльності.

Аналіз динаміки середньої рентабельності страхових платежів. Аналіз платоспроможності страхових організацій.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

Тема 4. Територіальний аналіз страхової діяльності.

Контактне заняття 4

Знати

Вміти

Аналіз структурних зрушень страхової діяльності.

 

Здійснювати аналіз структурних зрушень страхової діяльності

Вивчення рівномірності страхових послуг.

 

Здійснювати аналіз рівномірності страхових послуг

Аналіз рівномірності розподілу діяльності страхових організацій.

 

Здійснювати аналіз рівномірності розподілу діяльності страхових організацій

Питання для обговорення:

Аналіз структурних зрушень страхової діяльності.

Вивчення рівномірності страхових послуг.

Аналіз рівномірності розподілу діяльності страхових організацій.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

Тема 5. Рейтингові оцінки страхових організацій.

Контактне заняття 5

 

Знати

Вміти

Галузеві ризики у страхуванні

Класифікувати галузеві ризики у страхуванні

Критичний аналіз ділового потенціалу страхових компаній. Управління та стратегія розвитку страхових компаній.

Здійснювати аналіз ділового потенціалу страхових компаній. Управління та стратегія розвитку страхових компаній.

Ефективність поточної діяльності.

 

Здійснювати аналіз ефективності поточної діяльності страхових організацій

Якість інвестиційного портфелю страхових організацій.

Оцінювати якість інвестиційного портфелю страхових організацій

Адекватність капіталу страхових організацій.

 

Оцінювати адекватність капіталу страхових організацій.

 

Ліквідність та гнучкість фінансової діяльності .

 

Оцінювати ліквідність та гнучкість фінансової діяльності .

 

Питання для обговорення:

Вивчення галузевих ризиків.

Критичний аналіз ділового потенціалу страхових компаній. Управління та стратегія розвитку страхових компаній.

Ефективність поточної діяльності.

Якість інвестиційного портфелю страхових організацій.

Адекватність капіталу страхових організацій.

Ліквідність та гнучкість фінансової діяльності .

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

Тема 6. Фінансові ренти в страхуванні.

Контактне заняття 6

Знати

Вміти

Поняття та види фінансових рент.

 

Класифікувати фінансові ренти

Нарощена сума фінансової ренти.

 

Розраховувати нарощену суму фінансової ренти

Сучасна величина фінансової ренти.

 

Розраховувати сучасну величину фінансової ренти

Застосування фінансових рент в страхуванні життя

Використовувати фінансові ренти  в страхуванні життя

Таблиці смертності.

Застосовувати таблиць смертності в страхуванні життя

Питання для обговорення:

Поняття та види фінансових рент.

Нарощена сума фінансової ренти.

Сучасна величина фінансової ренти.

Застосування фінансових рент в страхуванні життя.

Таблиці смертності.

Страхування життя.

Фахові компетенції, що формуються за результатами заняття:

Здатність до навчання.

Здатність працювати самостійно

Засвоєння основ базових знань з професії

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

         Дослідницькі навики і уміння.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Інформаційне забезпечення:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с.

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

Виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

 

5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі теоретичних питань, що передбачені робочою програмою дисципліни, та закріплення отриманих на практичних заняттях.

Для досягнення поставлених завдань щодо оволодіння курсом «Статистика страхового ринку» цикл аудиторських занять (лекцій та семінарів) має доповнюватися самостійною роботою студентів, як в аудиторіях (консультування з викладачами), так і поза аудиторними заняттями (вдома чи в бібліотеці). Лише системна та цілеспрямована праця може забезпечити успішне засвоєння зазначеного курсу.

Самостійна робота студентів над вивченням курсу « Статистика страхового ринку » проводиться за такими формами:

1) опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями з метою поглиблення розглянутих проблем, які виносяться для детальнішого вивчення на практичних заняттях;

2) вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

3) виконання домашніх завдань;

4) підготовка до семінарських (практичних) занять;

5) підготовка до написання модульної контрольної роботи;

6) вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

7) систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля та заліком;

8) аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

9) виконання індивідуальних завдань.

Контроль поточних знань студентів проводиться шляхом:

 • усного опитування;
 • перевірки правильності виконання завдань та розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять;
 • семінару-розгорнутої бесіди;
 • дискусії з елементами аналізу.

Контроль поточних знань студентів проводиться з урахуванням відвідування студентами лекцій та наявності конспекту лекційного матеріалу. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що включає в себе наступні напрями оцінювання робіт студентів за якими проставляються бали, що вказані в карті самостійної роботи студентів:

 • за систематичність і активність роботи на практичних заняттях;
 • за виконання модульної контрольної роботи (однієї);
 • за виконання індивідуальних завдань (написання реферату (есе), аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою).

Упродовж вивчення курсу викладачі проводять консультації.

Зміст самостійної роботи полягає в набутті студентами навичок по визначенню системи статистичних показників статистики праці та засвоєнні методики їх розрахунку, вміння використати методи статистичного аналізу при дослідженні явищ і процесів, що відбуваються в галузі страхування.

Самостійну роботу кожному студенту викладач видає на 1 практичному занятті з обов’язковим терміном її виконання.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС наведено у карті самостійної роботи студентів.

 

6. Система поточного і підсумкового контролю

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни « Статистика страхового ринку »

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

 

Робота в малих групах

10

2. Статистичні показники статистики страхування.

Пошук ( підбір) та огляд літературних джерел

Робота в малих групах

10

3. . Статистичний аналіз результатів діяльності страхових організацій.

Підготовка до роботи в малих групах щодо розрахунку основних показників страхової діяльності

Робота в малих групах

10

Змістовий модуль №2

4. Територіальний аналіз страхової діяльності.

Підготовка до роботи в малих групах щодо територіального аналізу страхової діяльності

Кейс за темою

10

5. Рейтингові оцінки страхових організацій.

Підготовка до роботи в малих групах щодо рейтингової оцінки страхової діяльності

Кейс за темою

10

6. Фінансові ренти в страхуванні.

Підготовка до роботи в малих групах щодо розрахунку фінансових рент в страхуванні.

Кейс за темою

10

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний ( критичний) огляд наукових публікацій

10

2. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

10

3. Написання реферату (есе)

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

 

Порядок поточного оцінювання знань

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях.

2. Контроль виконання завдань модульних контрольних робіт.

3. Контроль виконання завдання індивідуальних завдань.

 

Контроль систематичності та активності роботи

При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягає, активність та рівень знань при виконанні завдань на практичних заняттях; результати виконання і захисту лабораторних робіт, виконання завдань міні-кейсів.

На практичних заняттях студенти виконують завдання міні-кейсів та завдання інших форм самостійної роботи студентів.

Загальна сума балів складає 60 балів.

 

Контроль за виконанням модульних завдань

 

При виконанні завдань модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу дисципліни.

Протягом семестру проводиться два модульних контроля рівня засвоєння знань студентами.

Модульні контрольні завдання містять задачі. Контрольні завдання складені з урахуванням вимоги однакової складності для всіх студентів.

Модульний контроль містить 5 завдань. Відповідь на кожне питання модульного контролю оцінюється у 1  або 0 балів. За кожний модульний контроль студент може отримати 10 балів.

Загальна сума балів складає 20 балів.

Контроль виконання індивідуальних завдань

 

У продовж семестру здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на самостійне опрацювання, які обираються ним довільно. До таких завдань відносяться:

 1. написання реферату (есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе);
 2. аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.

Кожне з завдань оцінюється у 10 балів. За виконання індивідуальних завдань максимальна сума складає 20 балів (10+10).

Зокрема порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

 • якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 10 балів;
 • якщо виконана робота не оформлена відповідним чином але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 6 балів;
 • якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії але з індивідуальним захистом – 3 бали;

якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

6.2. Заочна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки « Статистика страхового ринку »

Заочна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення.

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

 

Робота в малих групах

10

2. Статистичні показники статистики страхування.

Пошук ( підбір) та огляд літературних джерел

Робота в малих групах

10

3. . Статистичний аналіз результатів діяльності страхових організацій.

Підготовка до роботи в малих групах щодо розрахунку основних показників страхової діяльності

Робота в малих групах

10

4. Територіальний аналіз страхової діяльності.

Підготовка до роботи в малих групах щодо територіального аналізу страхової діяльності

Кейс за темою

10

5. Рейтингові оцінки страхових організацій.

Підготовка до роботи в малих групах щодо рейтингової оцінки страхової діяльності

Кейс за темою

10

6. Фінансові ренти в страхуванні.

Підготовка до роботи в малих групах щодо розрахунку фінансових рент в страхуванні.

Кейс за темою

10

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

20

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний ( критичний) огляд наукових публікацій

10

2. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

10

3. Написання реферату (есе)

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

20

Разом

100

 

 

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання,

Шустіков Андрій Анатолійович, доцент, к.е.н., 241962@mail.ru

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

Львівська площа 14, 7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 14, 7-й корпус університету, ауд.409, тел. 537-07-32,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

Поточна успішність оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів:

 

а) Індивідуальна та колективна робота на практичних заняттях - max 10 балів;

б) виконання і захист індивідуального домашнього завдання  - max 10 балів.

Виконання робіт оцінюється:

 

а)  Індивідуальна та колективна робота на практичних заняттях

 • 10 балів - за активної участі на практичному занятті, повному  і безпомилковому виконанні  усіх завдань;
 • 8 балів - за активної участі на практичному занятті та виконанні завдань   в обсязі 60 - 80%;
 • 6 балів - за виконання завдань в обсязі   30 - 50% ;
 • 0 - неучасть у виконання завдань або виконання в обсязі менше 30%.

 

 Індивідуальні завдання для домашнього виконання видаються під час установчої сесії та здаються або пересилаються поштою на кафедру студентами виконаними за місяць до початку сесії. Кожний студент отримує власний варіант індивідуальної роботи, що наводяться у розділі „Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу науки” (завдання для виконання обов’язкової самостійної роботи).

б) Виконання і захист індивідуального домашнього завдання

При виконанні завдань для самостійного опрацювання (обовязкові) кожне завдання оцінюється таким чином:

 • 10 балів - повне і безпомилкове виконання завдання з інтерпретацією  результатів;
 • 8 бали - неповне виконання завдання (70-80%) з поясненнями змісту  отриманих результатів;
 • 6 бали - неповне виконання завдання (50-60%) з поясненнями змісту  отриманих результатів;
 • 0 балів - невиконання завдання або виконання в обсязі менше 50% за відсутності будь-яких пояснень результатів.

 

7. Рекомендована література

7.1 Основна:

1. Фінансова статистика [Текст]: підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 528с.

2. Шустіков А.А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана".  – К.: КНЕУ, 2011. – 224с

7.2 Додаткова:

 1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции.-М.:Финансы и статистика, 1991.
 2. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами.- К., 1992.
 3. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник/ Под редакцией Л.Н.Красовиной.-М.: Финансы и статистика, 1989.
 4. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.- М.-Л.: Профико, 1991.
 5. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси.- К.: Вік, Глобус, 1992.
 6. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.-- Львів:Світ, 1995.
 7. Пособие для семинаров по разработке финансовых программ и финансовой политике. - Институт МВФ: Международный валютный фонд, 1992.
 8. Статистика финансов: Учебник/ Под ред.проф. М.Г.Назарова. -М.: Финансы и статистика,1986.
 9. Статистика финансово-кредитного дела. Под ред.А.Штегер и Р.Янке. -Штутгарт: Мецлер-Поешел, 1999.
 10. Цінні папери: сутність, біржові операції, обіг. Збірник нормативних документів та методичних матеріалів. - К.: Поліграф-книга,1992.
 11. Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов.-М.,1992,1995.
 12. Четыркин Е.М. Финансовые вычисления во внешнеэкономической деятельности.- М.: Финансы и статистика, 1984.
 13. Теслюк И.Е. Статистика финансов: Учеб.пособие.- Мн.:Выш.шк., 1994.
 14. Уманец Т.В. Финансово-банковская статистика.К.:1992.
 15. Уманец Т.В. Практикум по финансово-банковкой статистике. К.:1989.
 16. Холомай Б. Статистика финансов. К.:1991.
 17. Фінансова статистика ( з основами теорії статистики): Навч. посіб. / А.В.Головач, В.Б.Захожай, Н.А. Головач, Г.Ф.Шепітько. -  К.: МАУП, 2002.
 18. Фінанси України. Статистичний щорічник.-К.: Держкомстат України.