Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Стійкість фінансової системи держави

Стійкість фінансової системи держави

5. МЕТОДИЧНА СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

Загальна схема організації практики «Стійкість фінансової системи держави»

Блок І. Оцінка фінансової стійкості держави (84 год, 70 балів)

Етап І. Організаційно-установчий

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Вступне організаційно-методичне заняття

Ознайомлення студентів з цілями та завданнями тренінгу, вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів. Визначення принципів та програми роботи міні груп

Підготовка до обговорення теми. Активізація уваги

З’ясування сутності та змісту роботи під час проходження тренінгу. Ознайомлення з правилами тренінгу, вирішення спірних питань

2

 

 

-

2.

Міжнародна науково-практична конференція

Участь в обговоренні. Конференція проводиться з метою висвітлення передових науково-практичних результатів, представлення оригінальних підходів, нестандартних висновків, нового бачення проблем і перспектив у галузі фінансів місцевого самоврядування. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими та закордонними вченими, представниками наукового та освітнього середовищ, сприяти налагодженню науково-освітньої співпраці у галузі публічних фінансів, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи за обраним напрямом дослідження для студентів та аспірантів.

Підготовка тез, наукових робіт з напряму конференції та аналітичного звіту у формі презентації за результатами

Ознайомлення із сучасним станом публічних фінансів фінансів, зокрема стратегічними орієнтирами розвитку інфраструктурою публічних фінансів в Україні, особливостями розвитку місцевого самоврядування, ринковими інструментами забезпечення суспільних потреб в умовах сталого розвитку, що наразі є головними пріоритетами фінансової політики України та її внутрішніх комплексних соціально-економічних та політичних трансформацій.

8

5

Всього за етапом

10

5

 

Етап ІІ. Економіка публічного сектору ( лекції доктора професора А. Хайнеманна)

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Лекції Економіка публічного сектора

Курс "Економіка державного сектору" дає студентам подальший огляд теоретичних та інституційних основ економічної діяльності державного сектору. Курс полягає у розкритті змісту податкової та видаткової бюджетної діяльності уряду чи державного сектору. Цей предмет зазвичай називають публічними фінансами. "Цей термін є дещо неправильним, оскільки основні проблеми не є фінансовими (тобто, пов'язані з грошима). Скоріше основні проблеми пов'язані з використанням реальних ресурсів. З його причини деякі автори віддають перевагу економічній лекції у державному секторі або просто державній економіці "(Розен і Гайер 2014: 2).

Після вивчення курсу з комплексними економічними сучасними аналітичними інструментами студенти зможуть визначити можливі причини державних інтервенцій (наприклад, невдачі на ринку) та оцінити вплив інструментів економічної політики в умовах ринкової економіки. Студенти отримують передові знання про невдачі ринку, а також про оподаткування. Учасники курсу зможуть обговорити поточні питання державних інтервенцій у ринкових процесах та використовувати передові знання для аналізу та оцінки поточних варіантів реформ.

28

20

2.

Тренінг – вправа, Коротке екзаменування

4

20

Всього за етапом ІІ

32

40

Етап ІІІ. Макрофінансова оцінка стійкості бюджетної сфери та її вплив на фінансову безпеку країни

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Оцінка фіскального навантаження в Україні та країнах ЄС

 

На даному етапі кожна міні-група представляє себе у ролі фінансового аналітика:

1-ша міні-група. Оцінює фіскальне навантаження на економіку України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

2-га міні-група. Оцінює структуру надходжень бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

3-тя міні-група. Оцінює структуру витрат бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

4-та міні-група. Оцінює децентралізацію бюджетних повноважень України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 

Ознайомити учасників  із світовими моделями централізації ВВП через бюджетну систему та фіскального федералізму, джерелами формування та напрямками витрачання коштів центральних та регіональних бюджетів країни, концентрацію доходів та видатків, прогалини в бюджетному фінансуванні та впливу зазначених показників на соціально-економічні процеси в країні та світі в умовах інтеграційних процесів з метою забезпечення стабільного розвитку державних фінансових відносин. 

Цей етап є логічним продовженням двох попередніх етапів  тренінг-практики, під час якого студенти спробують запропонувати можливі напрямки макрофінансової стабілізації бюджетної сфери України, а також оцінити фіскальне навантаження на економіку країни, рівень децентралізації фіскальних повноважень та фінансових можливостей територіальних громад для забезпечення соціально-економічного розвитку територій та країни в цілому, зробити висновки щодо доцільності розподілу макрофінансових ресурсів через державний сектор економіки. Крім того, спробують оцінити рівень фінансової безпеки України

20

20

Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій

10

міні-конференція з обговорення результатів дослідження за напрямом роботи кожної міні-групи

 

Зробити спільні висновки і пропозиції

8

Всього годин за етапом ІІІ

38

15

Етап ІV  Публічні лекції фахівців Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку України

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Лекції фахівців державного фінансового управління

 

Цей етап є логічним продовженням попередніх етапів тренінг-практики та допомогою студентам у розумінні функціональних взаємозв’язків практичної роботи окремих органів державного управління.  Під час цього етапу студенти спробують зрозуміти особливості роботи окремих структурних підрозділів  Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку України.

4

10

 

БЛОК І. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ

 

ЕТАП І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УСТАНОВЧИЙ

 «Вступне організаційно-методичне заняття»

(Тривалість – 10 годин)

Вступна частина щодо ознайомлення студентів з порядком проведення та організацією оцінювання практики.

На початку практики тренер  зобов’язаний:

 • пояснити студентам необхідність і призначення виробничої практики на 4 курсі, як невід’ємної умови професійності бакалавра. Пояснити важливість набуття компетенцій фінансиста упродовж практики у всіх аспектах спеціальності фінанси, які забезпечує кафедра фінансів;
 • попередити студентів про поділ на міні-групи, їх кількість, вимоги до колективної та індивідуальної роботи на практиці;
 • пояснити студентам логіку етапів та мету цієї частини практики (презентація виробничої практики);
 • створити умови для прояву студентами своїх власних думок та пропозицій упродовж практики;
 • консультувати студентів упродовж практики, перевіряти їхню активність у вигляді диспутів і дискусій, стимулювати обмін інформацією між учасниками різних міні-груп;
 • оцінювати результати участі кожного студента під час проходження практики;
 • дотримуватися регламенту етапів практики та забезпечити його дотримання студентами.

  Участь в конференції, складання аналітичного звіту.

         Організація і забезпечення: для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність ноутбуку та проектору, Internet,  бажаним  є наявність у кожної міні-групи інформаційно-методичного забезпечення проведення практики.

 

Міжнародна науково-практична конференція

«ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Березень 19, 2019 | Київ

Адреса: Проспект Перемоги, 54/1 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Конференційний зал, 1 корпус

Час: 10:00-14:30

 

 

ІІІ ЕТАП. МАКРОФІНАНСОВА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

 (Тривалість – 24 годин)

До виконання цього етапу студенти приступають після ознайомлення із основними аспектами діяльності фінансових органів держави. Цей етап є логічним продовженням етапу І та ІІ тренінг-практики, під час якого студенти спробують запропонувати можливі напрямки макрофінансової стабілізації бюджетної сфери України, а також оцінити фіскальне навантаження на економіку країни, рівень децентралізації фіскальних повноважень та фінансових можливостей територіальних громад для забезпечення соціально-економічного розвитку територій та країни в цілому, зробити висновки щодо доцільності розподілу макрофінансових ресурсів через державний сектор економіки, спробують запропонувати можливі напрямки зміцнення бюджетної та боргової безпеки, забезпечення  стабільності фінансових відносин макрорівня.

 

Студенти працюють в міні-групах, сформованих ще на початку тренінгу (4 міні-групи). Під час участі в дискусії оцінюється участь кожного студента окремо, його активність. Для цього тренер може видавати фішки активним учасникам, які потім переводяться в бали. В міні-групах студенти будуть працювати під час виконання аналітичних ситуаційних і розрахункових завдань. Студенти кожної групи з метою формування більш ґрунтовних висновків щодо факторів, що вплинули на діяльність об’єкта дослідження  можуть використати звітні дані Євростату та МВФ стосовно статистики публічних фінансів (Government Finance Statistics, Public Finance Statistics тощо), дані офіційних сайтів органів фінансового управління досліджуваних держав,  Консенсус прогноз, тощо

 

На даному етапі кожна міні-група представляє себе у ролі фінансового аналітика:

1-ша міні-група. Оцінює фіскальне навантаження на економіку України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

2-га міні-група. Оцінює структуру надходжень бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

3-тя міні-група. Оцінює структуру витрат бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

4-та міні-група. Оцінює децентралізацію бюджетних повноважень України та країн-членів ЄС та її вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 

Завдання для міні-груп, які вони виконують у розрізі своїх ролей:

1-ша міні-група.

Оцінка фіскальне навантаження на економіку України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 1. Проаналізувати моделі централізації ВВП через бюджетну систему. Скласти у схематичному вигляді:

Модель

Рівень централізації

Країни

Характеристика

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розрахувати фіскальне навантаження на економіку України за формулами:

загальний обсяг зведеного бюджету (за доходами і видатками) / ВВП

Визначити причинно-наслідкові зв’язки такого рівня централізації  та основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Проаналізувати динаміку за останні 10 років, виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 

 1.  Розрахувати фіскальне навантаження на економіку країн ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS) за формулами:

загальний обсяг зведеного бюджету (за доходами та видатками) / ВВП

Визначити причинно-наслідкові зв’язки такого рівня централізації  та основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Проаналізувати динаміку за останні 10 років, виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 

 1. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

2-га міні-група.

Структура доходів центральних бюджетів України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 1. Проаналізувати джерела формування доходів  центральних та регіональних бюджетів України та країн ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS):

 

Країна

Джерело формування доходів

Особливості розподілу

 

 

 

 

 1. Визначити структуру доходів Державного бюджету в Україні (за бюджетною класифікацією в розрізі загального та спеціального фондів) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Розрахувати показник концентрації податкових доходів бюджету, в тому числі в розрізі основних бюджетоформуючих податків. Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 2.  Визначити структуру доходів центральних бюджетів в країнах ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)  (за існуючою нормативною класифікацією) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках розвитку економіки цих країн та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Розрахувати показник концентрації податкових доходів бюджету, в тому числі в розрізі основних бюджетоформуючих податків. Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 3. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

 

3-тя міні-група.

Структура видатків центральних бюджетів України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 1. Визначити структуру видатків Державного бюджету в Україні за функціональною класифікацією за останні 10 років.

Викласти результати структури видатків Державного бюджету України за функціями на кругових діаграмах. Порівняти структурні зрушення. Розрахувати ланцюговий темп росту видатків по функціях в Україні. Зробити висновки щодо змін структури та назвати їх причини.

Визначити за останні 10 років частку видатків на кожну функцію держави у ВВП відповідної країни у відповідному році. Результати розрахунку часток видатків за функціями у ВВП викласти в таку таблицю:

Функція держави

Рік

Україна

Польща

Франція

Одна з країн PIIGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняти структуру видатків із центральними бюджетами інших країн.

Визначити причинно-наслідкові зв’язки такого розподілу структури видатків за функціями та основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Зробити висновки щодо пріоритетів бюджетних видатків в Україні та схарактеризувати бюджетну політику у контексті наявних та бажаних пріоритетів видатків.

 1. За 10 років розрахувати частки поточних і капітальних видатків в Державному бюджеті України за економічною класифікацією у розрізі загального та спеціального фондів бюджету, виділивши окремо від основної групи такі видатки як заробітна плата та нарахування на неї, трансферти населенню, видатки на комунальні послуги та енергоносії, у капітальних видатках – капітальне будівництво. Побудувати графіки динаміки по основним статтям ЕК у розрізі загального та спеціального фонду бюджету, зробити висновки щодо ролі кожного фонду у забезпеченні цих видатків. Звернути увагу на видатки розвитку та приховані видатки «проїдання» у капітальних видатках.
 2. Використовуючи показники інфляції, індекси споживчих цін, щодо капітальних видатків – індекси цін у промисловості, розрахувати реальну динаміку поточних та капітальних видатків з Державного бюджету України за загальним та спеціальним фондами, розрахувати їх частку у реальному ВВП.
 3. Порівняти ці видатки з відповідними видатками центральних бюджетів в країнах ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)  (за існуючою нормативною класифікацією). Зробити висновки з урахуванням основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів).
 4. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

4-та міні-група.

Децентралізація бюджетних повноважень України та країн-членів ЄС та її вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)

 1. Проаналізувати моделі фіскального федералізму України та країн ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS):

 

Модель фіскального федералізму

Країна

Характерні особливості розподілу фіскальних повноважень

 

 

 

 

 1. Визначити структуру доходів та видатків місцевих бюджетів різного рівня в Україні (за бюджетною класифікацією в розрізі загального та спеціального фондів) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках регіонального розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність в регіонах, ВРП на душу населення в регіонах, рівень доходів населення регіону у ВРП, рівень заощаджень в регіонах у ВРП, рівень забезпеченості соціальними благами в регіонах). Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 2.  Визначити структуру доходів та видатків регіональних бюджетів різного рівня в країнах ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)  (за існуючою нормативною класифікацією) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках регіонального розвитку економіки цих країн та якості життя (інвестиційна активність в регіонах, ВРП на душу населення в регіонах, рівень доходів населення регіону у ВРП, рівень заощаджень в регіонах у ВРП, рівень забезпеченості соціальними благами в регіонах). Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 3. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

Спільно для всіх міні-груп.

Визначити та охарактеризувати показники бюджетної та боргової безпеки України на основі існуючих методик їх розрахунку. Скласти у схематичному вигляді:

Показники

Формалізація та економічна характеристика

Показники боргової безпеки

 

 

Показники бюджетної безпеки

 

 

 

 

Підсумок: міні-конференція з обговорення результатів дослідження за напрямом роботи кожної міні-групи. Зробити спільні висновки і пропозиції.

 

Організація і забезпечення: для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність ноутбуку та проектору, Internet,  бажаним  є наявність у кожної міні-групи  ноутбуку чи планшету.