Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Страхові послуги

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання  індивідуальної контрольної роботи з дисципліни

 

«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»

 

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни «Страхові послуги»для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2014. – 8 с.

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вихідні положення

4

Методичні вказівки до виконання та оформлення

Рекомендований перелік тем для виконання ІКР

5

   6

Критерії оцінювання ІКР

7

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. 1.     ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Індивідуальна контрольна робота (ІКР) студентів заочної форми навчання з курсу “Страхові послуги” передбачає підбір статей з наукових журналів за останніх 3 роки відповідно рекомендованого переліку тем. За підібраними статтями необхідно написати есе, що висвітлює основні думки авторів цих статей, провести їх порівняльний аналіз та викласти власну думку.

Есе – це письмова робота абсолютно іншого рівня культури навчальної діяльності. Не слід плутати есе з традиційним рефератом, який також сприяє поглибленню та закріпленню теоретичних знань, але при його написанні студент користується певною рекомендованою літературою, що обмежує його самостійність. На противагу цьому есе припускає власну точку зору автора, яка зазвичай є нестандартною (творчою) та оригінальною.

 

 1. 2.     МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

 

Написання есе – це досить тривалий процес, який вимагає вільного володіння матеріалом та чіткої аргументації. Для того аби есе мало вигляд повноцінного, завершеного твору, необхідно щоб в ньому містилося ряд елементів:

-     чітко викладена суть проблеми та її аналіз з використанням аналітичного інструментарію;

-     аналіз статистичних даних та підбір цікавих прикладів з досліджуваної проблеми;

-     аргументація – міркування, що використовує факти, щирі судження, наукові дані і переконує в істинності того, про що йде мова;

-     чітко сформульовані висновки, які ґрунтуються переважно на власних переконаннях та поглядах (самооцінка).

При написанні есе, автор, здійснюючи відбір даних, ознайомлюється не лише з вибраною проблемою, а й з суміжними їй, а при роботі з літературою він не просто відбирає необхідні абзаци тексту, а аналізує, порівнює і оцінює можливості їхнього застосування. Незважаючи на незначний обсяг та творчу спрямованість есе має відповідати стандартній структурі, а саме:

-     титульна сторінка

-     план;

-     вступ;

-     основна частина, яка за бажанням може бути поділена на невеликі підпункти;

-     висновки;

-     список використаних джерел.

У вступі необхідно сформулювати головну тезу (коротко сформульовані основні положення). Надалі вона має узагальнюватися і знайти своє відображення у висновках.  На початку роботи прийнято давати коротке та чітке визначення основних понять. Це дозволить означити наукову концепцію, з позицій якої автор виступає.

Основна частина містить у собі аргументи в захист сформульованої головної тези. Аргументи необхідно чітко означити. На обґрунтування кожної з тез доцільно наводити 2-3 аргументи. Бажано, через всі сутнісні блоки провести головну думку есе. Аргументи мають включати в себе короткі, яскраві практичні приклади, висновки аналізу статистичної інформації. Обов’язковими є посилання на першоджерела.

У висновках необхідно коротко перелічити тези сутнісного блоку, здійснити висновки. Не бажані повтори формулювань. Разом з тим, автор має бути впевнений, що вони (тези) були достатньо обґрунтовані в роботі.

Обсяг есе з врахуванням усіх структурних елементів – до 8 сторінок.

 

 

 

 1. 3.     РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІКР

 

 1. Страхова послуга і дослідження попиту на неї.
 2. Маркетинг в страхуванні та його значення.
 3. Роль страхування в розвитку агропромислового сектору економіки.
 4. Страхування майна промислових підприємств та основні напрями його удосконалення.
 5. Страхування засобів транспорту підприємств і організацій та напрями його удосконалення.
 6. Морське страхування та його розвиток.
 7. Автотранспортне страхування.
 8. Страхування авіаційної і космічної техніки.
 9. Страхування банківських ризиків.
 10. Страхування банківських кредитів.
 11. Страхування фінансових ризиків.
 12. Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку.
 13. Проблеми і шляхи удосконалення страхового захисту майна громадян.
 14. Місце і роль страхування життя в системі особистого страхування.
 15. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток.
 16. Страхування цивільної відповідальності.
 17. Страхування професійної відповідальності.
 18. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
 19. Страховий захист осіб, які від’їжджають за кордон.
 20. Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні.
 21. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.
 22. Перестрахування та його роль в стабілізації страхового ринку.
 23. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом фізичних осіб.
 24. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом юридичних осіб.
 25. Страхові послуги в умовах страхового ринку України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем.

 

 1. 4.     КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІКР

Теми есе студент має обрати з числа рекомендованих викладачем до кожної з тем певної начальної дисципліни у разі, якщо вона не обрана раніше іншим студентом групи. Студент може за погодженням з викладачем обрати і власну тему.

Написання есе за рекомендованою кафедрою тематикою та його презентація «захист» під час аудиторного заняття не є обов’язковим для студента. Втім, бажаним і тому дані методичні рекомендації передбачають заходи стимулювання студентів до виконання за власним бажанням такого індивідуального творчого завдання, а саме можливість отримати значної кількості додаткових балів (ДБ).

Максимальна оцінка за есе складається із суми балів – за текст (зміст та оформлення) та балів – за презентацію або/і захист есе.

Незадовільно підготовлений текст есе (плагіат, невідповідність змісту роботи реаліям сьогодення, невідповідність змісту роботи плану, застарілість використаної нормативної та бібліографічної бази тощо) може бути причиною для відмови викладача оцінювати роботу, що водночас унеможливлює її презентацію та захист студентом.

Сумарна позитивна оцінка за есе (за обидві складові оцінювання) додається до оцінки за поточний модульний контроль за підсумками вивчення відповідного змістового модуля.

Студент може обмежитися підготовкою лише тексту есе, або також виступити на аудиторному занятті з доповіддю-презентацією та відповісти на можливі запитання та зауваження, тобто захистити свою роботу.

Оцінювання студентів на проводиться за 5-бальною шкалою.

5 балів отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлене есе, вони мають цільову спрямованість, містять практичний результат, аналіз статистичних чи фінансових показників, висновки, позитивні та негативні моменти, пропозиції щодо усунення недоліків;

4 бали отримує студент, робота якого виконана за всіма встановленими вище вимогами, проте є деякі недоліки в аналізі, недостатньо аргументовані висновки  та пропозиції, недостатнє розкриття проблеми, при цьому робота виконана акуратно;

3 бали отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, відсутній аналіз, недостатньо опрацьовані джерела, відсутні посилання на використані джерела, відсутній аналіз, неакуратно оформлена робота;

2 бали отримує студент, який не розкрив обрану тему, не провів аналізу, використав застарілу літературу, не зробив висновків, неакуратно оформив роботу.
1 бал, коли не розкрив обраної теми есе, або зміст есе не відповідає темі, використав застарілу літературу чи недіючі нормативні акти, незначний обсяг есе, не подав списку джерел.