Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Страхові послуги

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Інститут економіки та менеджменту

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 

 

  

Методичні рекомендації з виконання

контрольної роботи

для студентів ІЗДН

 

з дисципліни «Страхові послуги»

 

для студентів 5 курсу

 

напрям підготовки 6.030508  «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

         Розробили:  __________________________

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

 

 

 

 

                                                Розглянуто та схвалено

                                                на засіданні кафедри фінансів, обліку і аудиту

                                                Протокол № ___ від «___» ____________ 2016 р.

                                                Завідувач кафедри_________Гайдаржийська О.М.

Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб’єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з’ясування суті страхової діяльності, погляди адекватних певних умов, методів та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам.

Мета контрольної роботи - систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і набуття практичних навичок із питань страхової діяльності та уміння застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен

знати:

-  теоретичні основизмісту страхування;

-  необхідність та сутність страхового бізнесу;

-  законодавчу базу, що регулює розвиток страхування в Україні;

-  фактичний стан справ страхових компаній на сучасному страховому ринку.

вміти:

-  володіти методикою розрахунку страхових тарифів;

-  розраховувати страхову суму та страхове відшкодування для різних видів страхових послуг; 

-  аналізувати фінансові результати діяльності страхової компанії.

Домашнє завдання - це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

 

Зміст і послідовність виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується у 9 семестрі. Виконання контрольної роботи здійснюється на прикладі конкретної страхової компанії, яка здійснює страхову діяльність на території України. Страхову компанію студент обирає самостійно.

Контрольна робота виконується за темою: Функціонування страхової компанії «(назва страхової компанії)» на сучасному страховому ринку України.

Домашнє завдання студенти виконують у вигляді реферату за такою структурою:

  • Титульний аркуш (додаток 1)
  • Зміст
  • Вступ

Стисло обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначається мета роботи і завдання щодо розкриття теми на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні. Рекомендований обсяг вступу 2-3 стор.;

  • Основна частина

Містить в собі обов’язкові пункти контрольної роботи:

1. Сучасний стан страхового ринку України (проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні за останні 3 роки).

2.Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства (Місце досліджуваного підприємства на сучасному страховому ринку України. Внутрішня структура страхової компанії. Управління страховою компанією. Економічні показники за останні 3 роки. Аналіз динаміки економічних показників).

3. Характеристика обраного виду страхування.

Завдання обирає студент за останньою цифрою своєї залікової книжки.

0. Страхування життя.

1. Страхування від нещасних випадків

2. Медичне страхування.

3. Страхування сільськогосподарських підприємств.

4. Страхування майна підприємств.

5. Страхування майна громадян.

6. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

7. Страхування автотранспортних засобів.

8. Страхування вантажів.

9. Авіаційне страхування та морське страхування

Студент має право запропонувати зміну виду страхування, при умові, що даний вид не увійшов у запропонований перелік.

Обов’язковим є розкриття:

-       необхідності і значення обраного виду страхування;

-       економічного аналізу за останні 3 роки в обраній страховій компанії;

-       умов проведення обраного виду страхування;

- підготовки та укладання страхового договору за обраним видом страхування.

4. Фінансова надійність страхової компанії повинна містити в собі: оцінку фінансового стану страхової компанії, її платоспроможність та ефективність страхової діяльності.

5. Шляхи вдосконалення або пропозиції щодо удосконалення функціонування страхової компанії «(назва страхової компанії)».

  • ·   Висновки

Являють собою коротке резюме роботи. В них показують, якою мірою досягнуто мети, сформульованої у вступі, і вирішено завдання роботи. У висновках узагальнюються рекомендації та пропозиції щодо теоретико-методологічних аспектів та способів дослідження проблеми. Висновки повинні носити конкретний характер, рекомендований обсяг - 2-3  стор.;

  • Список використаної літератури (нормативних актів)
  • Додатки (в обсяг роботи не входять).

 

Методичні рекомендації з виконання та оформлення роботи

Контрольна робота (КР) виконуються відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається дисципліною.

Контрольна робота  має відповідати наступним вимогам:

-  відображати рівень загальної економічної підготовки автора з обраної теми;

-  містити економіко-правовий аналіз нормативних документів стосовно об’єкту дослідження;

-  містити огляд бібліографічних джерел з об’єкту дослідження;

-  завершуватись висновками, конкретними  пропозиціями.

Виконання контрольної роботи включає такі етапи:

1. Вибір об’єкта дослідження

2. Вивчення літературних джерел

3. Збір необхідної для виконання роботи інформації про об’єкт дослідження

4. Аналіз матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій

5. Написання роботи та її оформлення

6. Подання роботи на кафедру та її захист

Роботу виконують українською мовою на аркушах формату А4. Обсяг роботи - 30-40 сторінок друкованого тексту через інтервал - 1,5, Times New Roman -14. Поля - 2,0.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Заголовки структурних частин  роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» тощо, друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 1-2 інтервалам.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Увесь наведений цифровий матеріал повинен супроводжуватися посиланням на джерело. Якщо показники взяті безпосередньо із джерела, таке посилання має вигляд його порядкового номера у списку літератури, наведеного в квадратних дужках. Якщо показники були визначені автором самостійно, у звичайних дужках пишеться текст «власні розрахунки на підставі []» із зазначенням порядкового номера джерела вихідних даних у списку літератури.

Для підвищення якості виконання аналітичного огляду бажано використовувати табличну та графічну форми подання цифрових даних.

 

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України від 16.03.2003 р. № 436-ІV. Зі змінами та доповненнями.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Зі змінами та доповненнями.

3. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 № 85/96-ВР. Зі змінами та доповненнями.

4. Александрова М. М. Страхування. / М. М. Александрова.- Навчально-метод. посібник .-К.: ЦУЛ, 2002.-208с.

5. Базилевич В. Д. Страховий ринок України./ В. Д. Базидевич - К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.-374с.

6. Базилевич В. Д. Страхова справа.-2-ге вид., перероб. І доп./ В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - К.:Т-во «Знання», КОО,2002.-203с.

7. Бігдаш В. Д. Страхування: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів./ В. Д. Бігдаш -К.: МАУП, 2006.-448с.

8. Гарькума В. И. Страховое дело: Уч. Пособие для вузов./ В. И. Гарькума, Б. Ю. Сербиновский. - Р.: «Феникс», 2000.- 384с.

9. Гвозденко А. А. Основы страхования: Учебник / А. А. Гвозденко.- М.: Финансы и статистика,1999.- 403с.

10. Горбач Л. М. Страхова справа: Навч. посібник.-2-ге вид., виправлене./ Л. М. Горбач  -К.: Кондор, 2003.- 252с.

11. Заруба О. Д. Основи страхування: Навчальний посібник./О. Д. Заруба. - К.: УФІМБ, 1995, - 180с.

12. Кащенко О. Л. Соціально-економічні основи страхування: Н.пос./ О. Л. Кащенко, В.А. Борисова - С: Вид. «Унів. книга», 1999.- 252с.

13. Машина Н. І. Міжнародне страхування: Навчальний посібник./ Н. І. Машина - К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 504с.

14. Ротова Т. А. Страхування: Навчальний посібник/ Т. А. Ротова, Л. С. Руденко.  - К.: Київ.нац. торг. - екон. ун-т, 2001.- 400с.

15. Страховое дело: Учебник / Под ред. проф. Рейтмана Л. И. - М.: Банк. и биржевой научно-консультационный центр.,1992. - 524с.

16. Страхування: Підручник/керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець.-Вид. 2-ге, перероб. і доповн.-К.:КНЕУ,2002.-599с.

17. Внукова Н. М. Страхування: теорія та практика: Навч.-метод. пос./ Н. М. Внукова, В. І. Усполенко, Л. В. Временко та інш.; за заг. ред. проф. Внукової Н. М. - Харків: Бурин Книга, 2004.-376с.

18. Таркуцяк А. О. Страхування: Навч. посіб./А. О.Таркуцяк - К.: Вид. Евр. унів. фін., інф. систем, менеджм. і бізнесу, 2000.- 115с.

19. Шахов В. А. Страхование: Учебник для вузов./ В. А. Шахов - М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. - 157с.

20. Плиса В. Й. Страхування: Навч. посіб./ В. Й. Плиса -К.: Каравела, 2006.- 392с.

            Поданий список рекомендованої літератури є орієнтовним.

Після вибору об’єкта дослідження домашнього завдання студент самостійно підбирає та вивчає літературні джерела (підручники, навчальні посібники, брошури, статті) та нормативні документи зі страхування.

Ознайомлення найкраще починати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та систематизовано. Але при цьому не можна обмежуватись підручником, потрібно також використовувати періодичні професійні видання – збірники наукових праць, журнали чи оглядову інформацію. Найбільшу цінність мають наукові монографії, добре розцінюється використання студентом перекладної та іноземної літератури.

За підібраними літературними джерелами студент повинен вивчити та викласти у відповідних розділах роботи сучасний стан теорії та практики страхування з обраної для курсової роботи теми.

Використаний студентом перелік літературних джерел подається у списку використаної літератури наприкінці домашнього завдання.

 

 

Порядок захисту та шкала оцінювання

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Студент зобов’язаний виконати та здати контрольну роботу у відповідності з графіком, встановленим згідно з графіком навчального процесу ІЗДН.

Оцінювання контрольної роботи здійснюється за наступною шкалою:

                                                                                                                                Таблиця 1

Відповідність рейтингових оцінок за виконання та захист

контрольної роботи (домашньої) у балах оцінкам за національною шкалою

Критерій рейтингової оцінки

Виконання та захист контрольної

(домашньої)

(бал.)

(всього)

Оцінка за

національною шкалою

Логічність, послідовність, повнота висвітлення теми та вміння працювати з літературою

(бал.)

Оформлення аналітичних     матеріалів

(бал.)

 

Захист контрольної

(домашньої)

(бал.)

 

9

5

6

18-20

Відмінно

7-8

4

5

15-17

Добре

6

3

4

12-14

Задовільно

менше 6

менше 3

менше 4

Менше 12

Незадовільно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Інститут заочного та дистанційного навчання

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “ Страхові послуги ”

на тему:

“ _______________________________________________________”

 

 

 

 

 

 

                                              Виконав: студент 5-го курсу ____групи ННІЗДН

                                              напряму підготовки 6.030508«Фінанси і кредит»

               

______________________________________

                                          ПІБ

 

 

 

Науковий керівник:

 

_______________________________________

                                                                      ПІБ

 

 

 

 

 

КИЇВ-20__ р.