Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Страхування

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

 

                                                                 

 

 

Модуль «страхування»

РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

для студентів спеціальності  7.03050801  фінанси і кредит

 

 

 

 

 

 

Укладач: кандидат економічних наук, доцент

ПІКУС  РУСЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

 

 

КИЇВ – 2013

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Страхування».

Укладач: кандидат економічних наук, доцент ПІКУС  РУСЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

                                                                                                                  

 

 

Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол №5 від 8 січня 2013 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Дисципліна «Страхування» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Фінанси і Кредит», що читається в обсязі 4 кредитів, 120 годин за планом з них 16 годин лекцій, 4 годин практичних занять і 100 годин самостійної роботи. Закінчується  заліком в ІI семестрі.

У сучасній економіці страхування виступає в ролі фінансового стабілізатора, що дозволяє суспільству компенсувати збитки, які наступають внаслідок непередбачених випадкових подій і наносять втрати державі, бізнесу і населенню. Техногенне середовище, у якому ми живемо сьогодні, екологічні і соціальні умови багаторазово збільшують ризики, що загрожують людині, і породжують небачені за старих часів катастрофічні збитки. Без створення страхових фондів суспільство було б не в змозі справлятися з виникаючими проблемами і заліковувати рани, нанесені економіці.

Надзвичайне розмаїття форм і методів страхування припускає наявність різнобічних знань, що стосуються конкретної сфери страхування, економіки і фінансів, права, керування і маркетингу послуг, а також професійного спілкування з людьми.

Метою і завданням навчальної дисципліни "Страхування" є формування базисних знань студентів щодо основ, закономірностей, принципів та особливостей функціонування сучасного ринку страхування.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

Студент повинен  знати основні поняття та закони сучасної економічної теорії, теорії фінансів та макроекономіки, за допомогою яких аналізується сучасний стан cтрахового ринку та закономірності окремого випадкового явища.

Студент повинен вміти:

Студент повинен вміти мислити аналітично, застосовувати математичні та економічні знання у процесі дослідження страхового ринку та страхових організацій, вміти розв’язувати  економічні проблеми, прогнозувати та аналізувати параметри та характеристики різноманітних зрушень у фінансовій та страховій сферах.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Страхування" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як  "фінансово-кредитний ринок", "страхові послуги", "страхова статистика", "страховий маркетинг".

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Страхування" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Форми контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально  50 балів за домашню  самостійну роботу, 10 балів за модульну контрольну роботу на практичних заняттях та 40 балів за залік.

Оцінювання знань студентів відбувається за результатами виконання самостійної роботи та підсумкової контрольної роботи.

Оцінка за модульну контрольну роботу розраховується як середньозважене всіх видів завдань.

 

 

Самостійна робота

Модульна контрольна робота

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

50%k1=0,5

10%

k2=0,1

40%

kзал=0,4

100%

Максимальна оцінка в балах

50

10

40

100

Всього

60

40

100

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

 

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

«відмінно»

85 – 89

4

«добре» («дуже добре»)

75 – 84

«добре»

65 – 74

3

«задовільно»

60 – 64

«задовільно» («достатньо»)

59 і менше

2

«незадовільно»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

 

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. «Основи страхування»

1

Економічна  сутність страхування і його роль в ринковій економіці. Класифікація страхування

2

2

12

2

Поняття ризику. Ризик-менеджмент. Методичні підходи щодо розрахунку страхової премії

2

 

14

3

Організація страхової діяльності. Державний нагляд за страховою діяльністю

2

 

12

4

Ліцензування страхової діяльності в Україні. Правове регулювання страхової діяльності

2

 

12

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. «Особливості основних видів страхування»

5

Особисте страхування. Майнове страхування

2

2

12

6

Страхування  відповідальності

2

 

12

7

Перестрахування. Фінанси страхових компаній. Страхові резерви

2

 

14

8

Фінансова надійність страхової компанії

2

 

12

Всього

16

4

100

 

Загальний обсяг 120 год.

Лекції16 год.

Практичні4 год.

Самостійна робота - 100 год.

 

 

змістовий  МОДУЛЬ І. ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

 

Лекція 1. Економічна сутність страхування і його роль у ринковій економіці

 

Історія розвитку страхування в світі та в Україні. Економічна сутність страхування. Категорія страхового захисту. Комерційне і соціальне страхування. Поняття страхового фонду. Організаційні форми страхового фонду: централізований страховий фонд; фонди самострахування; фонди страховиків. Соціально-економічна природа страхового фонду і принципи його формування. Категорія страхування: зв'язок страхування з розвитком ринкових відносин. Місце страхування у фінансовій системі суспільства. Страхування як система перерозподільчих відносин по відшкодуванню збитків. Функції страхування.

 

Практичне заняття. Економічна сутність страхування і його роль в ринковій економіці

 

 1. Необхідність страхового захисту. Страховий фонд суспільства як матеріальна основа забезпечення страхового захисту
 2. Страхування і його роль в ринковій економіці
 3. Витоки страхування та його розвиток
 4. Соціальне страхування.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Інтерпретація сутності страхування та його принципів у вітчизняній та зарубіжній літературі.

2. Основні чинники, що зумовлюють зростання ролі страхування в умовах переходу України до ринкової економіки.

3. Самострахування: його переваги та вади, перспективи розвитку.

 

Класифікація страхування

 

Поняття класифікації, її наукове і практичне значення. Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. Класифікація за об”єктами страхування. Галузі страхування: майнове страхування, страхування відповідальності, особисте страхування. Види страхування. Класифікація за родом небезпеки: страхування вогневих ризиків, інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та ін. Класифікація за формами проведення. Обов”язкове страхування. Добровільне страхування. Класифікація за статусом страховика. Страхування юридичних осіб усіх форм власності. Страхування громадян. Класифікація за спеціалізапцією страховика. Загальні види страхування. Страхування життя. Перестрахування.

 

Практичне заняття. Класифікація страхування

 1. Необхідність класифікації страхування та її зна­чення. Ознаки класифікації.
 2. Класифікація за спеціалізацією страховиків.
 3. Класифікація за об'єктами страхування.
 4. Класифікація страхування за формами проведення.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 2. Поняття ризику.  Ризик-менеджмент

 

Поняття ризику в страхуванні. Ризик як ймовірносний розподіл результатів діяльності; ризик як ймовірність відхилення фактичних результатів від запланованих; ризик як розподіл ймовірності збитків. Вимір ризиків: середнє очікуване значення, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації. Класифікація ризиків. Чисті і спекулятивні ризики; фундаментальні і часткові ризики. Класи ризиків. Ознаки розмежування ризиків, що страхуються. Технічна одиниця страхування. Ризик-менеджмент. Ідентифікація ризику. Вимір ризику. Контроль ризику. Передача ризику (трансфер) від страхувальника до страховика. Критерії страхувальності ризиків: випадковість розподілу збитку; оцінка розподілу збитку; однозначність розподілу; незалежність ризиків, що страхуються, можливість оцінки максимального розміру збитку. Страховий портфель страховика, його характеристики, вплив на ситуацію прийняття рішень.

 

Практичне заняття.  Поняття ризику.  Ризик-менеджмент

 

 1. Категорії, що використовуються в страхуванні для вимірювання ризику
 2. Ризик – менеджмент: поняття, загальна характеристика його складових.
 3. Страхування як метод управління ризиками
 4. Страховий портфель страховика, його характеристики, вплив на ситуацію прийняття рішень.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхуванні.

2. Оцінка ризиків у майновому страхуванні.

3. Ризикові обставини і страховий випадок.

4. Специфіка ризиків в особистому страхуванні.

5.Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності.

6. Дослідити різноманітні методи оцінки ризику, які  використовуються в ризиковому менеджменті на підприємстві (обрати конкретне підприємство.

7. Визначити ризики, що є характерними для: підприємства по виробництву харчової промисловості; торгового підприємства; комерційного банку.

 

 

 

Методичні підходи щодо розрахунку страхової премії

 

Сутність і завдання  актуарных розрахунків. Показники страхової статистики. Структура страхового тарифу: нетто-премія, навантаження. Особливості калькуляції нетто-премії на основі показників страхової статистики. Страхова (ризикова) надбавка, принципи її розрахунку на основі показників стандартного відхилення і коефіцієнта варіації. Розрахунок нетто-ставки страхового тарифу на основі динамічного ряду показників збитковісті страхової суми. Калькуляція навантаження. Класифікація витрат страхової компанії. Прибуток у структурі страхового тарифу. Чинники, що впливають на прибуток страхової компанії, і можливість їх обліку в калькуляції премії.

 

Практичне заняття. Методичні підходи щодо розрахунку страхової премії

 

 1. Страхова (ризикова) надбавка, принципи її розрахунку на основі показників стандартного відхилення і коефіцієнта варіації.
 2. Розрахунок нетто-ставки страхового тарифу на основі динамічного ряду показників збитковісті страхової суми.
 3. Класифікація витрат страхової компанії.
 4. Чинники, що впливають на прибуток страхової компанії, і можливість їх обліку в калькуляції премії.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Страхова послуга як специфічний товар.

2. Ціна страхової послуги.

3. Структура страхової премії і загальні підходи до її розрахунку.

4. Особливості розрахунку страхових премій.

5. Класифікація видів страхування з точки зору особливостей розрахунку нетто-ставок.

6. Актуарні розрахунки.

7. Визначити в чому полягають особливості визначення ціни страхової послуги.

8. Як записати вихідну нерівність для розрахунку нетто-премії?

9. Що таке "гарантія безпеки"?

10. Дослідити, які категорії видів страхування можна відокремити з точки зору особливостей розрахунку тарифних ставок.

 

 

 

Лекція 3. Організація страхової діяльності

 

Цивільний кодекс України і Закон України  “Про страхування” - про організаційно-правові форми страховиків. Характеристика основних типів страхових організацій: товариство з обмеженою відповідальністю, закрите акціонерне товариство, відкрите акціонерне товариство. Товариство взаємного страхування. Спілки на взаємності (мутуальные товариства) на західному страховому ринку. Умови роботи іноземних страховиків на українському страховому ринку. Страхові агенти і страхові брокери.

 

Практичне заняття. Організація страхової діяльності

 1. Цивільний кодекс України і Закон України  “Про страхування” - про організаційно-правові форми страховиків.
 2.  Страхова компанія як необхідний суб"єкт страхового ринку.
 3. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній.
 4. Ресурси страхової компанії.
 5. Структура страхової компанії та управління нею.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Історія виникнення та розвитку страхових організацій.

2. Особливості рейтингування страхових компаній.

3. Особливості діяльності товариств взаємного страхування.

4. Організація діяльності корпорації страховиків Ллойд.

 

 

 

Державний нагляд за страховою діяльністю

 

Державний нагляд за страховою діяльністю, його необхідність і функції. Права органів нагляду у відношенні страхових компаній. Форми припинення монополістичної діяльності і несумлінної конкуренції на страховому ринку. Державне регулювання страхової

діяльності за кордоном.

 

 

Практичне заняття. Державний нагляд за страховою діяльністю

 

 1. Необхідність, зміст та значення державного регулювання страхової діяльності.
 2. Правове забезпечення страхової діяльності.
 3. Функції та завдання органів державного нагляду і контролю  на страховому ринку.
 4.  Практика державного регулювання в світі.

 

 

 

Лекція 4. Ліцензування страхової діяльності в Україні

 

Ліцензування страхової діяльності. Класифікація видів діяльності, що ліцензуються. Умови одержання ліцензії, вимоги щодо розміру сплаченого статутного капіталу та інших власних засобів.  Бізнес-план страхового підприємства.  Порядок видачі ліцензії. Обмеження, призупинення і відклик ліцензії на здійснення страхової діяльності.

 

Практичне заняття. Ліцензування страхової діяльності в Україні

 1. Правове забезпечення порядку ліцензування страхової діяльності в Україні.
 2. Ліцензування страхової діяльності в країнах Європейського співтовариства.

 

 

 

Правове регулювання страхової діяльності

 

Юридичні принципи страхування. Страховий інтерес як найважливіший юридичний принцип страхування. Правові основи страхової діяльності в Україні: цивільне право і страхове законодавство. Структура страхового договору й зміст його основних розділів. Шедулярна форма страхового договору. Заява на страхування. Загальні і специфічні питання в заяві на страхування. Умови сплати страхової премії. Терміни дії договору і страхової відповідальності, Пільги. Права й обов'язки сторін у договорі страхування. Страховий поліс, страховий сертифікат, ковернота. Порядок і умови здійснення страхової виплати. Підстава для відмови в страховій виплаті. Припинення договору страхування й ознаки його недійсності. Умови і порядок поновлення договору по короткострокових видах страхування.

 

Практичне заняття.  Правове регулювання страхової діяльності

 1. Заява на страхування. Загальні і специфічні питання в заяві на страхування. У
 2. Умови сплати страхової премії.
 3. Терміни дії договору і страхової відповідальності.
 4. Пільги. Права й обов'язки сторін у договорі страхування.
 5. Страховий поліс, страховий сертифікат, ковернота.
 6. Порядок і умови здійснення страхової виплати. Підстава для відмови в страховій виплаті.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Права і обов’язки  суб’єктів страхового зобов"язання.

2.Процедура підготовки і укладання договору страхування.

3. Вирішення спорів і припинення дії договорів страхування

 

 


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

 

1. До сукупного страхового фонду суспільства належать:

а)    амортизаційні фонди;

б)   централізовані резервні фонди держави;

в)    фонди, створені методом страхування;

г)    всі відповіді вірні.

2.  Оцінювання ризиків у ризик-менеджменті різними методами це:

а)    кваліфікація;

б)   квантифікація;

в)    уніфікація;

г)    диверсифікація.

3. Франшиза може бути виражена у:

а)    вигляді перної грошової суми;

б)   відсотках до всієї страхової суми;

в)    відсотках до страхового відшкодування;

г)    вірні відповіді а) та б)

4. Цедентом  при перестрахуванні є:

а)    страховик, що приймає на себе частину відповідальності;

б)   страховик, що передає частину відповідальності;

в)    страхувальник, який страхує ризик.

5. До функцій страхування відносять:

а)    ризиковану;

б)   аналітичну;

в)    інвестування коштів;

г)    управлінську.

6. В історичну класифікацію страхування покладено:

а)    час виникнення окремих видів страхування;

б)   об’єкт страхування;

в)    форма проведення страхування;

г)    етапи розвитку страхової справи.

7. Договори загального страхування призначені для:

а)    отримання інвестиційного доходу;

б)   компенсації збитків внаслідок страхових подій;

в)    вірні відповіді а) та б)

8.  До страхування життя не відносять:

а)    страхування пенсій;

б)   страхування дітей;

в)    весільне страхування;

г)    страхування пасажирів.

9. Система першого ризику передбачає:

а)    повне відшкодування збитків, але в межах страхової суми;

б)   повне відшкодування збитків незважаючи на межі страхової суми;

в)    відшкодовується різниця між заздалегідь обумовленою границею і фактичним рівнем доходів;

г)    відшкодовується лише певна (визначена) сума.

10. В яких з наведених нижче варіантах відповідей найповніше розкривається  зміст категорії страхового захисту?

а)    здійснення запобіжних заходів щодо зменшення страхового ризику;

б)   фінансова допомога юридичним і фізичним особам при настанні страхової події;

в)    грошова компенсація, яку може отримати юридична або фізична особа при настанні страхової події;

г)    нагромадження та розподіл грошових ресурсів для здійснення заходів щодо зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування збитків.

11. Які риси безпосередньо характеризують „великі" ризики?

а)    ймовірність настання;

б)    територія, що охоплена ризиком;

в)    охоплена ризиком галузь господарської діяльності;

г)     вид стихійного явища.

12. Найбільш доцільно для страхової компанії приймати на страхування ризики, варіація по яких складає:

а)      15-20%;

б)     5-10%;

в)      25-50%;

г)      30-40%.

13. Коли в страхуванні проводиться мінімізація ризику?

а)    на кожному етапі процесу страхування;

б)    під час визначення розміру покриття;

в)    під час укладання страхової угоди;

г)     при суброгації.

14. Яка ймовірність розраховується як відношення кількості ситуацій, за яких випадкова подія настала, до загальної кількості ситуацій?

а)      апріорна;

б)     апостеріорна;

в)      естиматична;

г)      експертна.

 

15. Страховий ризик як об'єктивно-економічна категорія має своїм наслідком:

а)    збиток;

б)    втрату прибутку;

в)    збиток, прибуток, втрату очікуваної економічної корисності;

г)     прямі втрати, втрату очікуваної економічної корисності.

16. За носіями ризики поділяють на...

а)      особисті і набуті;

б)     майнові, природні і особисті;

в)      майнові і особисті;

г)      вірна відповідь відсутня.

17. Катастрофічні ризики – це ризики, що...

а)    означають можливість появи події, котра завдвє великих збитків, які значно  перевищують середній рівень збитків від однакових за походженням ризиків;

б)   генеруються в найбільш ризикогенних галузях господарської  діяльності;

в)    означають загрозу появи численних негативних наслідків однієї події;

г)  вірна відповідь відсутня.

18. Які заходи є етапами ризик-менеджменту в страхуванні?

а)    самофінансування;

б)    уникнення;

в)    страхування;

г)     контроль.

19. Ризики, що характеризуються найвищою частотою настання та незначним розміром збитку, називаються...

а)      середні ризики;

б)     звичайні ризики;

в)      поточні ризики;

г)      малі ризики.

20. Критеріями страхувальності ризиків є критерії:

а)      однозначності;

б)     випадковості;

в)      розміру;

г)      усі відповіді вірні.

 

ЗАДАЧА

 

Оцінити доцільність інвестування коштів в об”єкти нерухомості А та В, за умови, що на ринку нерухомості може виникнути лише дві господарські ситуації, про які відома наступна інформація:

-                                ймовірність винекнення І ситуації становить 0,3

-                                ймовірність винекнення ІІ ситуації становить 0,7

При настанні першої ситуації:

     Нерухомість А дорожчає на 25%

     Нерухомість В дорожчає на 30%

При настанні другої ситуації:

Нерухомість А дорожчає на 20%

     Нерухомість В дешевшає на 3%

Обгрунтувати доцільність залучення коштів для таких інвестиційних проектів під 15% річних.

 

 

 

КАТЕГОРІЇ

 

1. Об'єкт страхування

2. Критерії страхувальності ризиків

3. Співстрахування

4. Аверсія ризику

5. Франшиза

 

змістовий МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

 

 

Лекція  5. Особисте страхування

 

Особисте страхування, його сутність, призначення і види. Страхування життя, страхування від нещасливих випадків, медичне страхування. Страхування життя, його економічне і соціальне значення. Сполучення функцій страхування ризиків і функції накопичення капіталу. Принципи визначення страхової суми і страхового тарифу. Види страхування життя: страхування життя на випадок смерті; страхування на дожиття; змішане страхування життя. Об'єкти страхової відповідальності. Винятки із страхового захисту. Умови виплати страхової суми. Страхування за участю в прибутку страхової компанії. Особливості страхування життя в європейських країнах. Форми реалізації накопительных функцій страхування життя. Аннуїтети. Юніт-трасти і страхові бонди. Рентне страхування. Ритуальне страхування. Пенсійне страхування. Недержавні пенсійні фонди.

 

Практичне заняття. Особисте страхування

 

 1. Страхування життя. його економічне і соціальне значення. Сполучення функцій страхування ризиків і функції накопичення капіталу.
 2. Види страхування життя: страхування життя на випадок смерті; страхування на дожиття; змішане страхування життя.
 3. Об'єкти страхової відповідальності. Винятки із страхового захисту. Умови виплати страхової суми.
 4. Види страхування від нещасних випадків.
 5. Специфіка і форми медичного страхування.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Дослідити як відібрати ризики страхування життя, дати характеристику можливостям їх прояву.

2. Які форми і за якими критеріями прийнято відокремлювати в страхуванні життя?

3. Пояснити принципову різницю між інвестиційними договорами страхування життя і договорами з начисленням бонусів.

4. Пояснити принципову різницю між інвестиційними договорами страхування життя і договорами з начисленням бонусів.

5. Дослідити проблеми розвитку особистого страхування в Україні та шляхі їх вирішення.

6. Обов”язкове медичне страхування: “за” і “проти”.

 

 

Майнове страхування

 

Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми. Повне і пропорційне страхування. Поняття подвійного страхування і його наслідки. Власна участь страхувальника в збитку. Форма відшкодування збитку. Правила страхування домашнього майна. Вогневе страхування. Страхове покриття і виняток із страхового захисту. Комплексні поліси страхування особистого майна. Страхування від крадіжок. Особливості страхування майна юридичних осіб. Об'єм страхової відповідальності. Винятки зі страхового захисту. Поняття основного і додаткового договору страхування майна. Пакетні поліси майнового страхування. Страхування фінансових ризиків. Страхування від перерв у виробництві. Оцінка майна, що страхується і визначення страхової суми. Можливості врахування чиннику інфляції в договорах страхування майна. Правила врегулювання збитку і виплати страхового відшкодування в майновому страхуванні. Страхування технічних ризиків.

 

Практичне заняття.  Майнове страхування та страхування відповідальності

 

 1. Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми. Повне і пропорційне страхування. Поняття подвійного страхування і його наслідки. Власна участь страхувальника в збитку. Форма відшкодування збитку.
 2. Правила страхування домашнього майна. Вогневе страхування. Страхове покриття і виняток із страхового захисту. Комплексні поліси страхування особистого майна. Страхування від крадіжок.
 3. Особливості страхування майна юридичних осіб. Об'єм страхової відповідальності. Винятки зі страхового захисту. Поняття основного і додаткового договору страхування майна. Пакетні поліси майнового страхування. Страхування фінансових ризиків. Страхування від перерв у виробництві.
 4. Оцінка майна, що страхується і визначення страхової суми. Можливості врахування чиннику інфляції в договорах страхування майна. Правила врегулювання збитку і виплати страхового відшкодування в майновому страхуванні.
 5. Страхування технічних ризиків.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Дослідити: формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва за умов ринкової економіки.

2. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб.

3. Страхування виставок

4. Можливості відстежування інфляції у майнових видах стра­хування.

5. Які фактори спричиняють швидкий розвиток страхування відповідальності?

6. Які умови повинні бути в наявності для пред”явлення претензій по страхуванню відповідальності?

7. З якою метою слід страхувати відповідальність в сфері приватного життя?

8. Які ризики, як правило, страхуються за полісом відповідальності підприємства?

 

 

 

Лекція 6. Страхування  відповідальності

 

Поняття цивільної відповідальності. Соціально-економічна сутність страхування загальногромадянської відповідальності. Страхування відповідальності юридичних і фізичних осіб. Страхування відповідальності в сфері приватного життя. Комплексні страхові поліси глави сім'ї. Основні види страхування цивільної відповідальності. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності. Страхування договірної відповідальності. Страхування цивільної відповідальності роботодавця. Професійна відповідальність і необхідність її страхування. Страхування відповідальності за якість виробленої продукції. Екологічне страхування, страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки. Страхування автогромадянської  відповідальності.

 

Практичне заняття. Страхування цивільної відповідальності

 1. Основні види страхування цивільної відповідальності. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності. Страхування договірної відповідальності.
 2. Страхування цивільної відповідальності роботодавця. Професійна відповідальність і необхідність її страхування.
 3. Страхування відповідальності за якість виробленої продукції.
 4. Екологічне страхування, страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки.
 5. Страхування  відповідальності власників автотрапнспортних засобів.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Страхування відповідальності в Україні: стан та перспективи розвитку.

2. Витоки страхування відповідальності.

3. Зарубіжний досвід страхування відповідальності і можливості його застосування в Україні.

4. Які умови повинні бути в наявності для пред”явлення претензій по страхуванню відповідальності?

5. З якою метою слід страхувати відповідальність в сфері приватного життя?

 

 

 

Лекція 7.  Перестрахування

 

Сутність перестрахування, його роль у забезпеченні гарантій страхового захисту. Співстрахування. Основні терміни перестрахування. Основні методи перестрахування: факультативне й облігаторне. Види перестрахування. Пропорційне перестрахування і відповідні йому види договорів: эксцедентний, квотний, квотно-эксцедентний. Непропорційне перестрахування і відповідні йому види договорів: договір экцедента збитків; договір экцедента збитковісті. Перестрахувальні пули. Ціна перестрахування. Перестрахувальна комісія. Тантьема. Депо премій. Фінансове перестрахування. Організація перестрахування в Україні  і в світі..

 

Практичне заняття .  Перестрахування

 1. Необхідність, сутність і принципи перестрахування.
 2. Співстрахування і механізм його застосування.
 3. Методи перестрахування.
 4. Пропорційна форми перестрахування. Види дого­ворів пропорційного перестрахування.
 5. Непропорційна форма перестрахування. Види дого­ворів непропорційного перестрахування.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів.

2. Співстрахування та механізм його дії.

3. Перестрахування як чинник збільшення місткості вітчизняного страхового ринку.

4. Тенденції розвитку вітчизняного ринку перестрахування.

5. Шляхи збільшення місткості страхового ринку України.

6. Вплив перестрахування на цей процес.

7. Державне регулювання пєрестрахувальної діяльності.

 

Фінанси страхових компаній. Страхові резерви.

 

Кошти страхових організацій. Статутний капітал страхових підприємств. Власний і залучений капитал. Фінансовий потенціал страховика. Інвестиційна діяльність страхових компаній. Основні показники господарської діяльності страхової компанії. Доходи страхової компанії. Витрати страхової компанії. Фінансові результати діяльності страхової компанії.  Фінансова і статистична звітність страхових організацій. Баланс страхової компанії й оподатковування. План рахунків страхової компанії. Структура балансу страхової компанії. Оподатковування страхових компаній. Страхові резерви. Класифікація резервів. Резерви по страхуванню життя. Технічні резерви. Правила розміщення страхових резервів.

 

 

Практичне заняття. Фінанси страхових компаній. Страхові резерви.

 1. Страхування як вид підприємницької діяльності
 2. Доходи страхової компанії.
 3. Зароблена страхова премія та її визначення.
 4. Витрати страхової компанії. Склад витрат на проведення страхування.
 5. Прибуток страховика та його оподаткування.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Характеристика основних показників діяльності страхових компаній України за 3—5 попередніх років.

2. Прибуток страховика і чинники його зростання.

3. Система оподаткування страхових компаній в Україні.

4. Відмінності у визначенні доходів від страхової діяльності згідно із Законом України “Про страхування” і Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств” (остання редакція).

 

 

Лекція 8. Фінансова надійність страхової компанії

 

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Чинники фінансової стійкості страховика. Формування збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. Оцінка і контроль платоспроможності страхової компанії. Поняття платоспроможності та умови її забезпечення. Показники платоспроможності. Показники платоспроможності українських страховиків. Оцінка платоспроможності в країнах Європейського союзу.

 

Практичне заняття . Фінансова надійність страхової компанії

 1. Поняття фінансової надійності страхової компанії та чин­ники її забезпечення.
 2. Місце та роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страховика. Інвестиційна по­літика страховика.
 3. Тарифна політика страховика.
 4. Роль перестрахування у забезпеченні фінансової надійності страхових операцій.
 5. Платоспроможність страховика, умови її забезпе­чення.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Зарубіжний досвід формування страхових резервів.

2. Платоспроможність страхової компанії.

3. Показники фінансової надійності страховика.

4. Удосконалення системи технічних резервів страховиків України.

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

 

1. До принципів  страхування не  відносять:

a)    конкурентність;

b)   страховий ризик;

c)    відшкодування збитків;

d)   франшиза.

2. Принцип страхового інтересу випливає з:

a)    права власності або володіння тим чи іншим об'єктом;

b)   інтересу отримати прибуток;

c)    отримання певних доходів у разі втрати годувальника;

d)   всі відповіді вірні.

3. Франшиза – це:

a)    визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком;

b)   визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страхувальником;

c)    визначена у вигляді певної грошової суми або у відсотках до всієї страхової суми;

d)   вірна відповідь а) та с);

4. Безумовна франшиза частіше використовується в:

a)    майновому страхуванні;

b)   особистому страхуванні;

c)    страхуванні відповідальності.

5. Страхові відшкодування можуть здійснюватися за допомогою:

a)    перерахуванням належних коштів на рахунок страхувальника;

b)   оплатою витрат на ремонт пошкодженого страхового об'єкта;

c)    відновленням об'єкта;

d)   всі відповіді вірні.

6. Страхові відшкодування не повинні приносити:

a)    прибуток страхувальникові;

b)   збиток страхувальникові;

c)    прибуток страховику.

7. Принцип суброгації – це:

a)    страхування об'єкта за одним спільним договором кількома страховиками;

b)   це право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим самим конкретним страхувальником;

c)    це передання страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб.

8. Згідно із Законом України "Про страхування" страховик може укласти страховий договір на суму, що не перевищує …..% сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів?

a)    10%;

b)   15%;

c)    20%;

d)   25%.

9. Принцип перестрахування передбачає:

a)    страхування об'єкта за одним спільним договором кількома страховиками;

b)   страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика;

c)    територіальне та галузеве розосередження взятих на страхування ризиків.

10. Класифікація страхування за юридичними ознаками передбачає виокремлення:

a)    рід небезпеки;

b)   об'єкт страхування;

c)    час виникнення окремих видів страхування;

d)   форми організації страховика.

11. За  галузями страхування поділяється на:

a)    обов'язкове і добровільне;

b)   майнове, особисте, відповідальності ;

c)    страхування життя та страхування фінансових ризиків;

12.Вид страхування для якого не потрібна державна ліцензія це:

a)    страхування вантажів та багажу;

b)   страхування автомобілів;

c)    страхування кредитів;

d)   страхування дітей до повноліття;

13. Які з перелічених видів страхування згідно із Законом України "Про страхування" є добровільними?

a)    страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

b)   страхування фінансових ризиків;

c)    страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

d)   страхування відповідальності морського судновласника;

14. Особисте страхування охоплює види страхування, які забезпечують страховий захист:

a)    життя та здоров'я громадян;

b)   відповідальності роботодавця перед персоналом;

c)    домашнього майна громадян.

15. На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлуатації, наявність протиугінних пристроїв, місце зберігання транспортного засобу?

a)    на настання стихійних лих;

b)   на протиправні дії третіх осіб;

c)    на настання дорожньо-транспортної пригоди;

d)   усі варіанти правильні.

16. Що є об 'єктом страхування наземного транспорту?

a)    водій та пасажири цього застрахованого транспортного засобу;

b)   цивільна відповідальність власника цього застрахованого транспортного засобу;

c)    видатки, що є наслідками дорожньо-транспортної пригоди, а саме: штраф, оплата орендованого автомобіля, проживання в готелі, втрата прибутку, моральні збитки, видатки на відрядження тощо;

d)   немає правильної відповіді;

 

17. Страхування життя не охоплює такий вид страхування як:

a)    змішане страхування життя;

b)   страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

c)    довічне страхування.

18. До страхового випадку за змішаного страхування життя не відносять:

a)    вступ до шлюбу;

b)   дожиття до закінчення строку страхування;

c)    смерть протягом дії договору страхування.

19. Таблиця смертності не може складатися на основі:

a)    показників статистичного обліку населення у країні;

b)   матеріалів самої страхової компанії;

c)    матеріалів зарубіжних страхових компаній.

20. Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

a)    страхову суму;

b)   викупну суму;

c)    страхове відшкодування.

 

ЗАДАЧА

 

Автотранспортне підприємство заключило договір страхування транспортного засобу (ТЗ). В договорі страхування ТЗ в пункті «страхове відшкодування» визначений наступний порядок виплати страхового відшкодування у випадку загибелі  транспортного засобу:

• при загибелі транспортного засобу, виплата страхового відшкодування проводиться в межах страхової суми, з урахуванням зносу застрахованого ТЗ, за період дії договору страхування. Знос враховується незалежно від зміни пробігу ТЗ з початку дії договору.

Знос  ТЗ вираховується наступним чином:

• на день укладання договору страхування знос ТЗ становить 24%;

• за перший місяць дії  договору страхування  - 6%;

• за другий місяць - 3%;

• за кожний наступний місяць - 1.5%.

Використавши данні з таблиці, визначити суму страхового відшкодування при загибелі ТЗ з урахуванням вказаних вище умов.

 

S

Страхова сума (USD)

88000

t

Строк від початку дії договору іс.)

9

 

Вартість залишків (деталей) знищеного ТЗ (USD)

12000

 

 

 

 

 


 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАЛІК

 

П.І.Б._______________________________________________

курс_________спеціальність____________________________________група_______________

 

Іспит триває 60 хвилин. Відповідно до рівня складності за виконання кожного із завдань можна отримати певну кількість балів. Максимальна кількість балів, яку можна отримати виконавши всі завдання становить 40. Відповідно, рекомендований час на виконання кожного завдання у хвилинах дорівнює кількості балів, які можна отримати за виконання даного завдання. Після завершення відведеного на проведення іспиту часу екзаменаційна робота має бути відразу закрита та передана викладачу.

 

Екзаменаційна робота складається з трьох блоків завдань:

 1. Дати розгорнуте визначення 5 категорій (15 балів).
 2. 20 тестових запитань (20 балів).
 3. Задача (5 балів).

 

Під час іспиту:

 1. На столі дозволяється мати ручку, олівець, коректор, калькулятор, що не підтримує програмовані функції, модульну роботу.
 2. Суворо заборонено будь-які розмови із сусідами.

 

УВАГА! Будь-які прояви академічної не чесності автоматично призведуть до оцінки НЕЗАДОВІЛЬНО.

 

Бажаємо успіхів!

 

Заповнюється викладачем.

 

Завдання

Можливоотримати

Фактично отримано

Визначення категорій

15

 

Тестові завдання

10

 

Задача

15

 

Всього

20

 

 

 

І. ДАЙТЕ РОЗГОРНУТЕ ВИЗНАЧЕННЯ НАСТУПНИХ КАТЕГОРІЙ

 

1. Визначити зміст економічної категорії «Страховий захист». (5 балів)

 

2. Визначити зміст принципу страхування «суброгація» (5 балів)

 

3. Навантаження: визначити зміст. (5 балів)

 

                      

 

  ІІ. ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ (10 балів)

 1. 1.    Структурними характеристиками ризику є наступні:

А.  небезбека;

Б.   чутливість до ризику;

В.   підпадання під ризик;

Г.   всі відповіді вірні.

 1. 2.    Класифікація за об’єктом ризику дає можливість виокремити наступні види ризиків:

А.  пов’язані з власністю та/або майном, доходами, персоналом, відповідальністю;

Б.   природні ризики, технічні ризики, політичні ризики;

В.   спекулятивний ризик, чистий ризик;

Г.   природничій ризик, фундаментальний ризик.

 1. 3.    Диверсифікацією ризиків вважається:

А.  передбачення ризику;

Б.   узгоджений аналіз характеристик частоти та розміру збитку;

В.   перерозподіл ризиків за обсягами, часом та у просторі;

Г.   оцінка сукупної вразливості за портфелем ризиків.

 1. 4.    Заходи, які дають можливість повністю уникнути несприятливих подій називаються:

А.  передача ризику;

Б.   скорочення ризику;

В.   мінімізація ризику;

Г.   ухилення від ризику.

 1. 5.    Страхування як метод управління ризиком застосовується для таких типів ризиків як:

А.  спекулятивні ризики;

Б.   чисті ризики;

В.   брудні ризики;

Г.   змішані ризики.

6. З наведеної далі інформації вибрати принцип страхування.

А.  форма власності на об'єкт страхування;

Б.   страховий інтерес;

В.   повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах;

Г.   відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

7. Яка риса є критерієм страхувальності  ризиків?

А.  латентність;

Б.   випадковість;

В.   низький ступінь імовірності;

Г.   надзвичайно великі втрати.

8. Який з наведених видів страхування має найнижчий мінімальний термін, на який може бути укладено страховий договір ?

А.  зі страхування життя;

Б.   зі страхування майна громадян;

В.   зі страхування фінансових ризиків;

Г.   з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

9. Аквізаційні витрати страховика – це:

А.  витрати, що пов'язані із організацією, створенням страхової компаній. відносяться до фінансових ресурсів страховика, є інвестиціями.

Б.   витрати, пов'язані із обслуговуванням товарно-грошового обігу страхової компанії. Витрати на виготовлення бланків, квитанцій, облікових регістрів тощо.

В.   виробничі витрати страховика, пов'язані із залученням нових страхувальників, укладанням нових страхових договорів.

Г.   витрати, що пов'язані із організацією, створенням страхової компаній. відносяться до фінансових ресурсів страховика, є інвестиціями.

10. Що є кількісним чинником, від якого залежить відповідальність страховика:

А.  страховий тариф;

Б.   страхова сума;

В.   страхова виплата;

Г.    страхова премія.

 

 

 

Задача 1.  (9 балів)

Визначити страхову суму і страхове відшкодування при страхуванні за системою пропорційної відповідальності виходячи з наступної інформації: повна відновлювальна вартість обладнання – 64000 грн.. Знос на день укладання угоди – 10%, коефіцієнт страхового покриття – 75%. Матеріальний збиток 35000 грн., в договорі передбачена безумовна франшиза 4,5%.

 

Задача 2. (6 балів)

Вирахувати ризикову нетто-ставку на майнове страхування, якщо було застраховано 1200 об’єктів, а відбулося 27 випадків. В 10 випадках коефіцієнт страхового покриття – 70%, у 12 – 50%, у 5 – 15%. Страхова сума для кожного об’єкта – 10000.

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література:

 

 1. Закон України "Про страхування" в редакції закону N 2921-III від 10.01.2002 // www.rada.gov.ua
 2. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.
 3. Страхування: Підручник / Керівник автор, колективу і наук. ред. С.С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002.

 

Додаткова література:

 

 1. Повітряний кодекс України // // www.rada.gov.ua
 2. Цивільний кодекс України // www.rada.gov.ua
 3. Закон України “Про господарські товариства” // www.rada.gov.ua
 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження По­ложення про порядок провадження діяльності страховими посередни­ками” // www.rada.gov.ua
 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про поря­док здійснення операцій з перестрахування” // www.rada.gov.ua
 6. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. —К.: Знання, 2003.
 7. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование: Учебник. — СПб.: Питер, 2002. — 250 с.
 8. Василишин Р.Д., Кашенко О.Л., Борисова В.А. Економічні основи страхування. — Суми: Довкілля, 2001. — 412 с.
 9. Внукова Н. Н. Практика страхового бизнеса. - К.: Либра, 2004. - 75 с.

10.Внукова Н. М. Страхування: Навч.-метод. посібник. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 371с.

11.Внукова Н.М. Страхування: теорія і практика. Навчально-методичний посібник / Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. – Харків: Бурун Книга. – 2003.

12.Клапків М.С., Клапків Ю.М., Витоки національного страхового ринку України. – Тернопіль: Вид-во «Карт-бланш», 2003. – 314 с.

13.Кривошлик Т.Д. Самострахування і страхування майнових ризиків громадян // Фінанси України. – 2000. - №9. – С.104 - 110.

14. Мачуський В.В. Правові основи страхування: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2003. — 302 с.

15.Михайлова К. Огляд майнового страхування //Страхова справа №4(32)2008. – ст. 40-51.

16.Мних Є.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. – Знання України, 2008. – 284с.

17. Огаренко О.В. Методологічні засади оцінки фінансового стану страховика.// Економіка: проблеми теорії і практики. -2001. -№111.

18.Сплетухов Ю. Страхование рисков, связанных с предпринимательской деятельностью // Фин. бизнес. — 2002 — №12.

19.Філонюк О. Огляд глобального ринку перестрахування //Страхова справа №2(34)2009. – ст. 30-43;

20.Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 296 с

21.Фурман В. Особливості формування страхових ринків країн з перехідною економікою // Економіст. – 2005. - №8.

22.Шахов В.В. Страхование.-М.:ЮНИТИ,Страховой полис, 1999.

23.Экономика страхования и перестрахования.- М.:Анкил, 2000.

24.http://www.dfp.gov.ua // офіційний сайт Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України