Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Страхування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАХУВАННЯ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної (індивідуальної) роботи

для студентів напряму підготовки 6.030508“Фінанси і кредит”

денної і заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ - 2014


Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Страхування»для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладачі: доц. Кропельницька С.О., викл.Щур Р.І. – Івано-Франківськ, 2014. – 26 с.

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

Вихідні положення та методичні вказівки до виконання та оформлення

Завдання індивідуальних контрольних робіт №1

Перелік завдань індивідуальної самостійної  роботи № 2

Самостійнареферативна робота студентів

Довідкові джерела

Критерії оцінювання                                                                                                      

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Індивідуальна контрольна робота (ІКР) з даного курсу є підсумковим завданням, яке спрямоване на вдосконалення навичок самостійної роботи із закріпленням тих знань, які були отримані під час його викладання.

Мета роботи – сприяти закріпленню знань студентів в процесі дослідження, аналізу та узагальнення результатів вивчення основних тем даної дисципліни.

Завдання ІКР студенти отримують на початку семестру, в якому вивчають предмет «Страхування» (для студентів з.ф.н. – під час першого настановчого міжсесійного заїзду). Завдання розподіляються наступним чином: відповідно до списку студентів у журналі обліку академгрупи студент 1-й за списком виконує 1-у ІКР, і так до 15 – го студента включно, далі роботи повторюються спочатку: 16-й за списком студент знову виконує 1-у ІКР і т.д.

Робота не обмежена в обсязі, але в цілому вона має бути викладена на 10-20 сторінках з написанням змісту та обов'язково списку використаної літератури з посиланнями на неї за текстом.

Мета роботи формулюється у вигляді очікуваних результатів, які являють собою внесок у практику теми, що розглядається. Тематика контрольних робіт має як теоретичну, так і практичну спрямованість, задачі, запропоновані для розв’язання, охоплюють широке коло проблем, пов’язаних з функціонування страхового ринку та діяльності страхових компаній.

Індивідуальна робота має бути представлена на перевірку за 2 тижні до закінчення семестру (для студентів заочної форми навчання – у перший день наступного заїзду на заліково-екзаменаційній сесії) та захищена.

Оцінювання роботи виконується за бальною системою (див. Критерії оцінювання) Виконання цієї роботи є обов'язковим елементом навчального процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАВДАННЯ

 ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

Теоретичні питання.

1. Необхідність і форми страхового захисту.

2. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.

3. Особливості фінансово-економічної діяльності страховика.

Задачі.

1. За договором страхування застраховане майно на страхову суму 15000 грн. Вартість майна становить 20000 грн. Договором передбачена франшиза [а) – умовна, б) – безумовна] в розмірі 12% від страхової суми. Збиток склав 1) 900 грн. 2) 3600 грн. Визначити суму страхового відшкодування для всіх випадків.

2. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,2%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

100, 3 гр. Інв.

75, 3 гр. Інв.

50

30

15

5

3. Розрахувати страхове відшкодування:

а) дійсна вартість будинку 32000 грн., страхова сума 20000 грн., вартість відновлювальних робіт з урахуванням зносу 14000 грн.;

б) у результаті пожежі знищено телевізор. Вартість нового – 3500 грн. Знос на день лиха становить 18 %;

в) пошкоджено килимове покриття, вартість нового – 950 грн., знос на день страхування – 5 %. Знищення килимового покриття внаслідок страхового випадку 10 %.

 

Варіант 2

Теоретичні питання.

1. Сутність і функції страхування.

2. Об'єднання страховиків та їх функції.

3. Загальні умови оподаткування страхових компаній.

Задачі.

1. Умовами страхування вантажу зазначалося, що страхова сума становить 300 тис. грн., умовна франшиза – 20%. Визначити розмір страхового відшкодування, якщо збиток становить:

а) 40 тис. грн.

б) 160 тис. грн.

в) 60 тис. грн.

2. Загальна сума кредиту, виданого під 16 % річних строком на 8 місяців, за кредитним договором становила 2 млн. грн. Страховий тариф – 3,5 % від страхової суми. Межа відповідальності страховика – 85 %. Позичальник не погасив своєчасно заборгованості за виданим кредитом.

Визначте суму страхового платежу, збитковість і страхове відшкодування.

3. Визначити суми страхових відшкодувань, виплачених страхувальнику кожним страховиком в разі знищення майна при настанні страхового випадку. Дійсна вартість знищеного майна становить 30000 грн. Майно застраховане у трьох страховиків. Страхові суми становлять відповідно – 9000, 20000, 5000 грн.

 

Варіант 3

Теоретичні питання.

1. Принципи страхування.

2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

3. Склад та економічний зміст доходів страховика.

Задачі.

1. При укладанні договору страхування майна зазначено розмір франшизи 30%, а страхової суми – 135150 грн. Визначити, який вид франшизи був встановлений (умовна чи безумовна), якщо при розмірі збитків 90050 грн. страховик несе в повному обсязі відповідальність за збитки, а при розмірі збитків – 10410 грн. та 40545 – страховик звільняється від сплати відщкодування.

2. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,6%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

загинув

170, 2 гр. інв

150, 2 гр.інв.

90, 3 гр. інв

70, 3 гр. Інв.

50

3. У страхову компанію звернулося з заявою підприємство «Олімп» про пожежу, яка сталося в цеху даного підприємства. У результаті страхового випадку пошкоджено основних засобів на суму 28400 грн. Балансова вартість основних засобів, заявлених підприємством, склала 52150 грн. Договір страхування майна підприємства укладено терміном на 1 рік на страхову суму 50000 грн., а страховий платіж склав 500 грн. Договір страхування укладено на умові наявності безумовної франшизи в розмірі 1500 грн. по кожній страховій події. Визначити розмір суми страхового відшкодування, зазначити перелік документів, необхідних для вирішення питання про страхове відшкодування.

Чи буде продовжена дія договору страхування до закінчення терміну (1 рік) і в якому обсязі страхової відповідальності?

 

Варіант 4

Теоретичні питання.

1. Роль та значення страхування в системі економічних відносин.

2. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів.

3. Страхові резерви, їх види та характеристика.

 

Задачі.

1. Мотоцикл вартістю 30000 грн. застрахований у двох страхових компаніях: у першій – на суму 25000грн. (встановлена безумовна франшиза в розмірі 8% ), у другій – на 30000 грн. (встановлена умовна франшиза в розмірі 10%). Визначити суму страхового відшкодування, якщо в результаті страхового випадку мотоцикл повністю знищений.

2. Після оголошення посадки у транспортному засобі з пасажиром, який мав квиток, стався страховий випадок. У разі цього пасажир тимчасово втратив працездатність на 96 днів, а потім йому було встановлено першу групу інвалідності. Визначити розмір страхової суми, що буде виплачена застрахованому. Порядок її виплати.

3. Загальна сума кредиту, виданого під 25 % річних строком на 6 місяців, за кредитним договором становила 4 млн. грн. Страховий тариф – 4,5 % від страхової суми. Межа відповідальності страховика – 65 %. Позичальник не погасив своєчасно заборгованості за виданим кредитом.

Визначте суму страхового платежу, збитковість і страхове відшкодування.

 

Варіант 5

Теоретичні питання.

1. Класифікація страхування.

2. Роль та функції Моторно-транспортного страхового бюро України.

3. Формування прибутку страховика.

Задачі.

1. Визначити розмір страхового відшкодування за договором страхування домашнього майна, якщо встановлена умовна франшиза в розмірі 1000 грн., страхова сума – 50 тис. грн., а збиток:

а) 950 грн.

б) 65 тис. грн.

2. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,8%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

140

270, 1 гр. Інв.

145, 2 гр. Інв.

130, 2 гр.інв.

80,3 гр. Інв.

60

3. Вартість майна торгового підприємства складає 85 млн. грн., страхова сума − 63 млн. грн. Збиток при настанні страхового випадку 58 млн. грн. Визначити суму страхового відшкодування за системами першого ризику та пропорційної відповідальності, якщо безумовна франшиза складає 15%.

 

Варіант 6

Теоретичні питання.

1. Порядок реєстрації та ліцензування страхових компаній, контроль за їх проведенням.

2. Системи страхового забезпечення та їх характеристика.

3. Співстрахування та механізм його дії.

Задачі.

1. Визначити страхове покриття за системою першого ризику і системою пропорційної відповідальності на основі таких даних:

- вартість застрахованого майна – 12 тис. грн.;

- страхова сума за договором страхування – 10 тис. грн.;

- збиток страхувальника внаслідок страхової події – 6,5 тис. грн.

2. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 1%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

170, 2 гр. Інв.

120, 2 гр. Інв.

110, 3 гр. Інв.

70

50

30

3. Об'єкт вартістю 5 тис. грн. застрахований за одним договором трьома страховиками: першим на суму – 1,5 тис. грн., другим – на суму 2 тис. грн., третім – на суму 1,5 тис. грн. Страховим випадком нанесений збиток майну в сумі 1,8 тис. грн. Визначити розмір виплати страхувальнику кожним страховиком.

Варіант 7

Теоретичні питання.

1. Форми проведення страхування (обов'язкове і добровільне страхування).

2. Страхування майна фізичних осіб.

3. Склад та економічний зміст витрат страховика.

Задачі.

1. Розрахувати виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 15000 у.о., який вони застрахували на суми відповідно: 9700 у.о., 12000 у.о., 13500 у.о.; франшиза стосовно викрадення у двох страховиків була безумовною в розмірі 7%, у третього – умовною, в розмірі 10%.

2. У страхову компанію звернулося з заявою ТОВ «Прометей» про пожежу, яка сталося в цеху підприємства. У результаті страхового випадку пошкоджено основних засобів на суму 75045 грн. Балансова вартість основних засобів, заявлених підприємством, склала 100480 грн. Договір страхування майна підприємства укладено терміном на 1 рік на страхову суму 10000 грн., а страховий платіж склав 1000 грн. Договір страхування укладено на умові наявності безумовної франшизи в розмірі 2500 грн. по кожній страховій події. Визначити розмір суми страхового відшкодування, зазначити перелік документів, необхідних для вирішення питання про страхове відшкодування.

Чи буде продовжена дія договору страхування до закінчення терміна (1 рік) і в якому обсязі страхової відповідальності?

3. Загальна сума кредиту, виданого під 12 % річних строком на 8 місяців, за кредитним договором становила 6,5 млн грн. Страхо­вий тариф – 5,5 % від страхової суми. Межа відповідальності страховика – 55 %. Позичальник не погасив своєчасно заборго­ваності за виданим кредитом.

Визначте суму страхового платежу, збитковість і страхове від­шкодування.

 

Варіант 8

Теоретичні питання.

1. Маркетинг у страхуванні.

2. Необхідність, суть, особливості та форми медичного страхування.

3. Фінансові результати діяльності страхових компаній.

Задачі.

1. Підприємство уклало зі страховим товариством договір страхування транспортного засобу вартістю 250 тис. грн. За договором передбачена безумовна франшиза в розмірі 2,5%, що знижує страховий платіж за даним страхуванням на 5%. Визначити розмір страхового відшкодування, якщо збитки страхувальника склали 150 тис. грн.

2. Страхова оцінка нерухомого майна машинобудівельного підприємства – 12 млн. грн. Чотири страхові компанії укладають договір його співстрахування і розподіляють відповідальність між собою так: перша бере 20% ризику, друга – 25%, третя – 40%, четверта – 15%. Визначить величину страхових платежів, котру отримає кожна з них, якщо страховий тариф становить 0,6%, і розмір виплати страхового відшкодування кожного учасника співстрахування, якщо збиток становить 4,4 млн. грн.

3. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,4%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

130, 2 гр. Інв.

110. 2 гр. Інв.

90, 3 гр. Інв.

50

30

20

 

Варіант 9

Теоретичні питання.

1. Поняття страхового ринку та його структура.

2. Суть, класифікація та види договорів страхування життя.

3. Форми проведення перестрахувальних операцій.

Задачі.

1. При укладанні договору страхування майна зазначено розмір франшизи 25%, а страхової суми – 175 тис. грн. Визначити, який вид франшизи був встановлений, якщо при розмірі збитків 80 тис. грн. страховик несе в повному обсязі відповідальність за збитки, а при розмірі збитків – 10 тис. грн. та 40 тис. грн. – страховик звільняється від сплати відщкодування.

2. Розрахувати страхове відшкодування за системою першого ризику (вказавши суми першого та другого ризиків) за умови , що вартісна оцінка застрахованого  майна становить 45000 грн., страхова сума за договором – 35000 грн., збитки в результаті страхового випадку – 40000 грн.

3. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,3%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

загинув

285, 1 гр. Інв.

130, 2 гр. Інв.

85, 3 гр. Інв.

55

35

 

Варіант 10

Теоретичні питання.

1. Поняття та види ризиків в страхуванні.

2. Страховий тариф та тарифна політика страховика.

3. Взаємозв’язок особистого та соціального страхування.

Задачі.

1. Приватне підприємство, яке займається виробництвом товарів народного споживання, застрахувало своє майно вартістю 70 тис. грн. на 80% за умови встановленого страхового тарифу 0,5 грн. зі 100 грн. страхової суми. Визначити розмір страхових платежів, якщо підприємство розширило перелік ризиків, включивши крадіжку зі зломом. За додаткову відповідальність додатково стягується 1 грн. зі 100 грн. страхової суми. 

2. Розрахувати суми страхових відшкодувань, виплачених страхувальнику кожним страховиком в разі знищення майна при настанні страхового випадку.

Дійсна вартість знищеного майна становить 22000 грн. Майно застраховане  у двох страховиків. Страхові суми становлять відповідно – 15000, 20000 грн.

3. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,7%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

120, 2 гр.інв.

100, 3 гр. інв

60

35

20

7

 

Варіант 11

Теоретичні питання.

1. Види страхових компаній і порядок їх створення.

2. Страхування майна юридичних осіб.

3. Методи перестрахування, їх характеристика.

Задачі.

1. Умовами страхування вантажу зазначалося, що страхова сума становить 300 тис. грн., безумовна франшиза – 20 %. Визначити розмір відшкодування, якщо збиток становить :

а) 40 тис. грн.

б) 160 тис. грн.

в) 60 тис. грн.

2. Визначити розмір страхової суми та порядок її виплати, яку необхідно сплатити пасажиру залізничного транспорту, якщо під час поїздки стався страховий випадок у результаті якого:

а) пасажир тимчасово втратив працездатність на 27 днів, а потім його визнали інвалідом третьої групи. Пассажир мав квиток щодо свого перевезення;

б) пасажир отримав першу группу інвалідності і не мав квитка щодо свого перевезення, Але користувався правом на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства.

3. Розрахувати страхове відшкодування:

а) дійсна вартість будинку 48000 грн., страхова сума 33000 грн., вартість відновлювальних робіт з урахуванням зносу 22000 грн.;

б) у результаті пожежі знищено телевізор. Вартість нового – 5500 грн. Знос на день лиха становить 37 %;

в) пошкоджено килимове покриття, вартість нового – 1050 грн., знос на день страхування – 8,5 %. Знищення килимового покриття внаслідок страхового випадку 33 %;

 

Варіант 12

Теоретичні питання.

1. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

2. Сутність і роль перестрахування.

3. Загальні поняття та особливості страхування відповідальності.

Задачі.

1. У страхову компанію звернулося з заявою ПАТ «Марс» про пожежу, яка сталося в цеху підприємства. У результаті страхового випадку пошкоджено основних засобів на суму 35450 грн. Балансова вартість основних засобів, заявлених підприємством, склала 45400 грн. Договір страхування майна підприємства укладено терміном на 1 рік на страхову суму 30000 грн., а страховий платіж склав 300 грн. Договір страхування укладено на умові наявності безумовної франшизи в розмірі 500 грн. по кожній страховій події. Визначити розмір суми страхового відшкодування, зазначити перелік документів, необхідних для вирішення питання про страхове відшкодування.

Чи буде продовжена дія договору страхування до закінчення терміна (1 рік) і в якому обсязі страхової відповідальності?

2. Загальна сума кредиту, виданого під 34 % річних строком на 17 місяців, за кредитним договором становила 7,5 млн. грн. Страхо­вий тариф – 5,7 % від страхової суми. Межа відповідальності страховика – 78 %. Позичальник не погасив своєчасно заборго­ваності за виданим кредитом. Визначте суму страхового платежу, збитковість і страхове від­шкодування.

3. Розрахувати страхове відшкодування за системою першого ризику (вказавши суми першого та другого ризиків) за умови , що вартісна оцінка застрахованого  майна становить 44800 грн., страхова сума за договором – 32500 грн., збитки в результаті страхового випадку – 16200 грн.

 

Варіант 13

Теоретичні питання.

1. Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди.

2. Товариства взаємного страхування.

3. Формування фінансових результатів страховика.

Задачі.

1. Визначити розмір страхового відшкодування. Розглянути умови використання умовної та безумовної франшизи, якщо страхова сума складає 100 тис. грн., безумовна (умовна) франшиза становить 20 % страхової суми, збитки страхувальника дорівнюють – 30 тис. грн. (має бути дві відповіді).

2. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,9%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

150, 2 гр. Інв.

130, 2 гр.інв.

70, 3 гр.інв.

40

25

10

3. Визначити вартість страховки (мінімальну та максимальну величину) для водія на основі вихідних даних: коефіцієнт типу транспортного засобу – 3,04 – 3,58; коефіцієнт території переважного використання автомобіля – 1,5 – 1,8; сфери використання транспортного засобу – 1, 1- 1,2; водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована 1,2-1,5; кількості осіб зазначених у договорі 1,0. Який розмір ліміту відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоровю потерпілих?

 

Варіант 14

Теоретичні питання.

1. Сутність, необхідність та значення перестрахування.

2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

3. Класифікація особистого страхування.

Задачі.

1. Визначити розмір страхового відшкодування. Розглянути умови використання умовної франшизи, якщо страхова сума складає 100 тис. грн., умовна франшиза становить 20% страхової суми, збитки страхувальника дорівнюють – 40 тис. грн.

2. Визначити суму страхових платежів сплачену транспортною організацією за водія і пасажирів. Визначити страхове відшкодування для кожного постраждалого при ДТП. На поїздку у Сімферополь на автобусі виявили бажання 50 чоловік, ціна квитка 90 грн. Під час подорожі відбувся страховий випадок, водій не справився з управлінням на повороті, автобус впав у кювет. Постраждав водій і п’ять пасажирів. Наслідки аварії наведено у таблиці. Страховий тариф – 0,85%.

Наслідки аварії

Водій (к-сть днів лікарняного, група інвалідності)

Пасажири (кількість днів лікарняного, група інвалідності)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

270, 1 гр. Інв.

145, 2 гр. Інв.

80, 3 гр. Інв.

40

20

10

3. Загальна сума кредиту, виданого під 23 % річних строком на 13 місяців, за кредитним договором становила 14 млн. грн. Страхо­вий тариф – 2,75 % від страхової суми. Межа відповідальності страховика – 77 %. Позичальник не погасив своєчасно заборго­ваності за виданим кредитом.

Визначте суму страхового платежу, збитковість і страхове від­шкодування.

 

Варіант 15

Теоретичні питання.

1. Організаційна структура страхової компанії.

2. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення.

3. Склад та економічний зміст витрат страховика.

Задачі.

1. Визначити страхове покриття за системою першого ризику і системою пропорційної відповідальності на основі таких даних:

- вартість застрахованого майна – 12 тис. грн.;

- страхова сума за договором страхування – 10 тис. грн.;

- збиток страхувальника внаслідок страхової події – 6,5 тис. грн.

2. Розрахувати суми страхових відшкодувань, виплачених страхувальнику кожним страховиком в разі знищення майна при настанні страхового випадку.

Дійсна вартість знищеного майна становить 6000 грн. Майно застраховане у трьох страховиків. Страхові суми становлять відповідно – 2000, 5000, 4500 грн.

3. Розрахувати страхове відшкодування:

а) дійсна вартість будинку 57000 грн., страхова сума 48000 грн., вартість відновлювальних робіт з урахуванням зносу 34000 грн.;

б) у результаті пожежі знищено телевізор. Вартість нового – 8500 грн. Знос на день лиха становить 43 %;

в) пошкоджено килимове покриття, вартість нового – 1500 грн., знос на день страхування – 9,5 %. Знищення килимового покриття внаслідок страхового випадку 15 %.

 

ПЕЛІК ЗАВДАНЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ №2

Семестр

Зміст індивідуальної роботи

Форма контролю

5

Сутність, принципи і роль страхування

1.1. Необхідність і форми страхового захисту

1.2. Витоки страхування

1.3. Сутність і функції страхування

1.4. Принципи страхування

1.5. Роль страхування в період становлення ринкової економіки

Індивідуальна контрольна робота

5

Класифікація страхування

2.1. Поняття класифікації та її значення

2.2. Класифікація страхування за об’єктами

2.3. Обов’язкове і добровільне страхування

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхові ризики

3.1. Поняття та види ризиків

3.2. Ризик-менеджмент і страхування

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхова організація (компанія)

4.1. Загальна характеристика становлення і розвитку страхового ринку України

4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення

4.3. Стратегія страхової компанії

4.4. Організаційна структура страхової компанії

4.5. Ресурси страхової компанії

4.6. Органи управління страховою компанією та їх функції

4.7. Об’єднання страховиків та їх функції

Індивідуальна контрольна робота

5

Маркетинг у страхуванні

5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні

5.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика  страховика 

5.3. Страхові посередники

5.4. Реклама страхових послуг

5.5. Реалізація страхових послуг

Індивідуальна контрольна робота

5

Договори страхування

6.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів

6.2. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання

6.3. Процедура підготовки та укладання договору

6.4. Вирішення спорів і припинення дії договору

Індивідуальна контрольна робота

5

Державне регулювання страхової діяльності

7.1. Правове забезпечення страхування

7.2. Завдання та функції органів державного нагляду

за страховою діяльністю

7.3. Державний страховий нагляд у країнах Європейського  Союзу

7.4. Проблеми та напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхування життя та пенсій

8.1. Страхування життя та його основні види

8.2. Змішане страхування життя

8.3. Страхування ренти і пенсій

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхування від нещасних випадків

9.1. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків

9.2. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

Індивідуальна контрольна робота

5

Медичне страхування

10.1. Обов’язкове медичне страхування

10.2. Добровільне медичне страхування

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхування майна юридичних осіб

11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки

11.2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств

11.3. Страхування технічних ризиків

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхування майна громадян

12.1. Страхування будівель

12.2. Страхування тварин

12.3. Страхування домашнього майна

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхування відповідальності на транспорті

13.1. Загальні поняття відповідальності та її страхування

13.2. Страхування цивільної відповідальності  власників транспортних засобів

13.3. Страхування відповідальності перевізника вантажів

1
 власників транспортних засобів...............................

Страхування відповідальності перевізника вантажів

Індивідуальна контрольна робота

5

Страхування інших видів відповідальності

14.1. Страхування відповідальності виробника за якість продукції 

14.2. Страхування відповідальності роботодавця

14.3. Страхування професійної відповідальності

14.4.    Страхування відповідальності за екологічне забруднення

14.5. Комбінований поліс зі страхування цивільної відповідальності

Індивідуальна контрольна робота

5

Перестрахування і співстрахування

15.1. Сутність і роль перестрахування

15.2. Методи перестрахування

15.3. Форми проведення перестрахувальних операцій

15.4. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів

15.5. Співстрахування та механізм його дії

Індивідуальна контрольна робота

5

Визначення страхових тарифів

16.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок

16.2. Визначення тарифів за договорами страхування життя

16.3. Визначення тарифів за договорами загального страхування

Індивідуальна контрольна робота

5

Доходи, витрати і прибуток страховика

17.1. Доходи страховика

17.2. Витрати страхової компанії

17.3. Прибуток страховика

17.4. Оподаткування страхових компаній

Індивідуальна контрольна робота

5

Фінансова надійність страховика

18.1. Поняття фінансової надійності

18.2. Страхові резерви

18.3. Інвестиційна політика страховика

18.4. Оцінка платоспроможності страховика

Індивідуальна контрольна робота

 

 

 

САМОСТІЙНАРЕФЕРАТИВНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

 1. Місце і роль страхування як засобу економічної безпеки суб'єктів господарювання.
 2. Зародження страхування та еволюція його розвитку.
 3. Порівняльна характеристика форм організації страхового фонду суспільства.
 4. Роль страхування в умовах ринкової економіки.
 5. Порівняльний аналіз функцій страхування у вітчизняній та зарубіжній літературі.
 6. Самострахування: його переваги, вади та перспективи розвитку.
 7. Практичне значення класифікації страхування для діяльності страхових компаній.
 8. Аналітичний огляд розвитку окремих галузей страхування в Україні.
 9. Форми проведення страхування: погляд у перспективу.
 10. Вимоги українського законодавства щодо договорів обов'язкового і добровільного страхування.
 11. Обов'язкове страхування в Україні: призначення та види.
 12. Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування.
 13. Оцінка ризиків у майновому страхуванні.
 14. Ризикові обставини і страховий випадок.
 15. Специфіка ризиків в особистому страхуванні.
 16. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності.
 17. Проблеми становлення страхового ринку України.
 18. Організація страхової справи в Україні. Системи страхування.
 19. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку.
 20. Реклама та її значення для формування попиту на страхову послугу.
 21. Роль посередників на страховому ринку України.
 22. Рекламна робота страхової компанії.
 23. Переваги і вади відкриття страхового ринку України для іноземних страховиків.
 24. Українська національна страхова компанія «Оранта», її завдання, функції та місце на страховому ринку.
 25. Правове забезпечення страхової діяльності в Україні.
 26. Закон України “Про страхування”, його значення для розвитку страхування в Україні.
 27. Аналіз міжнародного законодавства з питань страхування.
 28. Страховий нагляд за діяльністю суб'єктів страхового ринку та його вдосконалення в сучасних умовах.
 29. Стан і перспективи розвитку особистого страхування в Україні.
 30. Стан і перспективи розвитку страхування від нещасних випадків в Україні.
 31. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні.
 32. Закордонний досвід страхування життя та перспективи його впровадження в Україні.
 33. Причини та чинники, що стримують розвиток страхування життя в Україні.
 34. Стан та перспективи розвитку страхування майна юридичних осіб в Україні.
 35. Формування ринку майнового страхування в Україні.
 36. Стан і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.
 37. Страхування майна сільськогосподарських підприємств: стан і перспективи розвитку.
 38. Досвід зарубіжних країн у страхуванні майна юридичних осіб.
 39. Регіональні види страхування майна громадян.
 40. Сучасний стан і перспективи розвитку морського страхування в Україні.
 41. Основні види та особливості проведення страхування транспортних засобів.
 42. Стан і перспективи розвитку страхування відповідальності в Україні.
 43. Перспективи розвитку страхування професійної відповідальності в Україні.
 44. Закордонний досвід страхування професійної відповідальності.
 45. Страхування якості випуску продукції.
 46. Проблеми забруднення довкілля та роль екологічного страхування в їх вирішенні.
 47. Створення і функціонування міжнародної системи страхування «Зелена картка».
 48. Проблеми та перспективи розвитку страхування підприємницьких ризиків к Україні.
 49. Програми страхування банківських депозитів в зарубіжних країнах.
 50. Система депозитного страхування в Україні.
 51. Страхування банківських установ від злочинів (шахрайства).
 52. Особливості та основні умови страхування фінансових ризиків.
 53. Розвиток регіонального страхового ринку (Івано-Франківської області).
 54. Ринок страхових послуг (на прикладі регіону).
 55. Ринок страхових послуг (на прикладі страхової компанії).

 

 

 

 

ДОВІДКОВІ ДЖЕРЕЛА


з/п

Автор (автори)

Назва

Видавництво,
рік

 

Основна література

 

1

Фисун І. В., Ярова Г. М.

Страхування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів

К. : Центр учбової літератури, 2011. – 232 с.

 

2

Горбач Л.М., Каун О.Б.

Страхування :Навчальний посібник

К.:Кондор, 2011.  520 с.

 

 

3

Пилипенко І.І., Жук О.П.

Страхування: Навчальнийпосібник

К:ДП«ІАА», 2010. – 332с.

 

4

Долгошея Н.О. 

Страхування в запитаннях та відповідях : навчальний посібник

 1. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

 

 

5

Плиса  В.Й.

Страхування: підручник для студ. вищ. навч. закладів

Каравела, 2010. –

472 с.

 

6

Базилевича В. Д.

Страхування : практикум : навчальний посібник / за ред. В. Д. Базелевича2-ге вид., перероб. і доп.

 1. К. : Знання, 2011. – 607 с.

 

 

7

Гинсбург А. Й.

Страхование: Учеб. пособ.

СПБ: Питер, 2002 -  176с

 

8

Клапків М.С.

Страхування фінансових ризиків: Монографія

Т.:Екон.думка: Карт-бланш, 2002 – 570с.

 

 

9

Грищенко А.А.

Страхування експортних кредитів: залучення польського досвіду : З-б.  довідкових матеріалів та нормативних актів/ за ред. А.А.Гриценка

К. – 2003 – 157 с

 

10

Вовчак О.Д.

Страхування:  навч.посіб./ Вовчак О.Д. -2-е вид.,випр. 

Л: Новий світ , 2000, 2005 – 480с.

 

 

11

Горбач Л.М.

Страхова справа:  Навч. Посіб. – 2-е вид.,випр

К. : Кондор. 2003 – 248 с.

 

 

12

Залетов О.М., Мюллер П., Шевченко В.І.

Довідник страхового агента: Навч. Посіб

К.: Міжнародна агенція, 2003 – 255 с.

 

13

Федоренка В.Г.

Страховий та інвестеційний менеджмент Підруч./ Під ред. В.Г.Федоренка

К.: МАУП 2002 – 340с.

 

 

14

С.С.Осадець

Страхування: Підруч. / Ред. С.С.Осадець – 2-е вид., перероб. і  доп.

К.: КНЕУ, 2002 – 599с.

 

 

15

Александрова М.М

Страхування : навч. посібник

К: ЦУЛ, 2002 – 208 с.

 

 

16

Бойко А. О.

Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування

Актуальні проблеми економіки. – 2011. –№ 1. – С. 160-169.

 

 

17

Волосович С. В.

Економічна сутність кредитного страхування

 1. Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 250-255.

 

 

18

Волосович С. В.

Особливості і тенденції формування системи іпотечного страхування в Україні

 1. Вісник НБУ. – 2011. – № 7. – С. 19-24.
 2.  

 

19

Волосович С. В.

Особливості розвитку страхування депозитів кредитних спілок в Україні

 1. Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 4.
 2.  

 

20

Квасовський О. Р., Стецько М. В.

Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні

 1. Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 52-63.
 2.  

 

21

Кравчук  Г. В.

Наслідки фінансової кризи для страхових ринків країн світу

 1. Актуальні проблеми економіки. – 2011. –  № 8. – С. 287-299.
 2.  

 

22

Манько І. О.

Класифікаційні ознаки діяльності страхових посередників

 1. Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 84-88.

 

 

23

Носенко М. С., Півторак С. І.

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні

Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 222-227.

 

24

Пластун В. Л., Домбровський В. С.

Формування оптимального портфеля страхових послуг

 1. Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 335-341.

 

 

25

Приказюк Н. В., Тлуста Г. Ю.

Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон

 1. Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 93-103.

 

 

26

Шірінян Л., Шірінян А.

Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України

 1. Економіка України. – 2012. – № 4. – С. 25-31.

 

 

27

Шірінян Л., Шірінян А.

Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах

 1. Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 37-48.

 

 

28

Кінащук І. Л.

Особливості системи страхування співробітників органів внутрішніх справ в Україні

 Юрид. Журн.,  2007. – №6. – С. 90-94

 

 

29

Охріменко  І. О.

Страхування фінансових ризиків у сфері туризму

Економіка України. – 2007. – №1. – С. 24-31

 

 

30

Боровець В., Караваєв І.

Страхування договорів, виплата, відшкодування, податковий облік  

Податк. Планування, 2007. – №2. – С.54-60.

 

31

Романенко Є.

Ринок страхування: тенденції та проблеми

Персонал , 2007. – №1. – С.30-35

 

 

32

Кропельницька С.О., Петруняк А.Д.

Страхування. Навч.-метод. Посібник для сам ост. Вивч. Дисц.

Івано-Франківськ: В-во ЦІТ, 2007. – 165с.

 

 

Додаткова література

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про страхування»

 

// Голос України. – 2001. – 4 жовтня.

 

 

Закон України «Про заставу»

 

// Голос України. – 1992.

 

 

Закон України «Про господарські товариства»

 

// Закон і бізнес. – 1992. – № 11-12.

 

 

Законодавство України про страхування. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.  

 

К.: Юрінком, 1997. – 368 с.

 

 

Автострахование: теория, практика й зарубежный опыт: Специальное приложение к журналу «Финансы».

 

М.: Финансы, 1995. – 225 с.

 

 

Наочні посібники, методичні вказівки та інші матеріали

 


з/п

Найменування

посібника, методичних вказівок

Номери лекцій, практичних (семінарських, лабораторних занять), на яких використовуються навчально-методичні матеріали

1

Таркуцяк А. О. Страхування: Навч. Посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту фінансів, інформ. Систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 115 с.

Л.1-9, П. 1-8

2

Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування: Навч. Посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2001. – 402 с.

Л.1-9, П. 1-8

3

Біленчук Д. П., Біленчук П. Д., Залетів О. М., Клименко Н. І. Страхове право України. Підручник для вищих навчальних закладів. За редакцією професора Біленчука П. Д. і президента Ліги страхових організацій України Філонюка О. Ф. – К.: Атака, 1999. – 368 с.

Л.1-9, П. 1-8

4

Указ Президента України “Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 4 жовтня 1994р. № 567/94

 

Л.1,2, П.1

5

Шелехов К. В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 1998. – 424 с.

Л.1-9, П. 1-8

6

Заруба О.Д. Страхова справа: підручник. – Київ,УФІМБ, 1998р.

 

Л.1-9, П. 1-8

7

Сербіновський Б.Ю. , Гаркуша В.І. Страхова справа.- Ростов на Дону . – 2000р. – 250с.

 

Л.1-9, П. 1-8

8

Страхування: Підручник/ Керівник авт.кол. і наук.ред. С.С. Осадець.- К.: КНЕУ,2002.- 599с.

 

Л.1-9, П. 1-8

9

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа.-К.: Товариство «Знання» КОО, 1997.-216с

Л.1-9, П. 1-8

10

Ротова Т. А. Методичний інструментарій управління страховими ризиками. // Фінанси України. – 2002. – № 3. – с.140 – 144.

 

 Л. 2

П.2

11

В.Й. Плиса  Страхування. Навч.посібник – К. Каравела. – 2005- с.392

 

Л.1-9, П. 1-8

12

Страхування:  навч.посіб./ Вовчак О.Д. – 2-е вид.,анно. – Л: Новий світ – 2000, 2005- 480с.

 

Л.1-9, П. 1-8

13

Довідник страхового агента: Навч. Посіб/ О.М. Залетов, П. Мюллер, В.І.Шевченко – К: Міжнародна агенція, 2003- 255 с.

 

Л.4, П.2

14

Особливості системи страхування співробітників органів внутрішніх справ в Україні І. Л. Кінащук // Юрид. Журн. – 2007.№6 с. 90-94

 

Л.7, П.7

15

Страхування договорів, виплата, відшкодування, податковий облік / В. Боровець, І Караваєв // Податкове планування – 2007, №2 с.54-60

 

Л.3, П.2

16

Ринок страхування: тенденції та проблеми. / Є. Романенко //Персонал., 2007. – №1 с.30-35

 

Л.4, П.2

17

Страхування, як чинник фінансової стабілізації економіки/ Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Акт. Проблеми економіки – 2006. – №9 с. 65-74

 

Л.1, П.1

18

Страховий ринок Укр.: Проблеми та шляхи вирішення / А. Никонович // Економіст – 2006. –  №1 с. 41-43

 

Л.4, П.2

19

Особливості формування страхових ринків країн з перехідною економікою / В. Фурман // Економіст 2005 – № 8. – с.74-76

 

Л.4, П.2

20

Система ризикового добровільного особистого страхування в Україні. / В.М. Ручкіна. // Актуальні проблеми економіки – 2004. –  №10. – с. 67-72

 

Л.7, П.7

21

Страхування. Навч.-метод. Посібник для сам ост. Вивч. Дисц. / Укладачі: Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. – Івано-Франківськ, 2007. – 165с.

Л. 1-7, П. 1-6

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання

Контроль додаткових завдань, поданих на самостійне опрацювання, здійснюється за допомогою самостійної роботи (конспект, реферат) вагомістю 5 балів.

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання у формі комплексної контрольної роботи (написання та захист) оцінюється у 30 балів (20 балів за виконання роботи, 10 балів – захист роботи).

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

Самостійна та домашня індивідуальна робота виконуються студентом протягом семестру (у період від настановчої сесії до заліково-екзаменаційної сесії) та оцінюється таким чином:

 • самостійна робота (реферат, конспект і т.п.) – 5 балів
 • написання домашня індивідуальна робота – 20 балів;
 • захист домашньої індивідуальної роботи – 10 балів.

За виконану та захищену домашню індивідуальну роботу студент отримує 30 балів.

Критерії оцінювання рівня знань на практичних заняттях, при виконанні самостійної роботи:

35 балів – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, рішення задач правильні, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки, був присутній на лекціях і практичних заняттях має конспект;

25 бали – коли студент знає викладений матеріал на «відмінно», але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Присутність на лекціях і практичних заняттях обов’язкова;

15 бали – коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність конспекту.

10 бали – коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити, має конспект за темою завдання.

5 бал  – студент отримує за умови, якщо не зміг викласти зміст питання, погано орієнтується в матеріалі; відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відповіді; виконане завдання містить багато помилок, що заважають розумінню загального змісту, не має конспекту.

0 балів – відповідь відсутня.

Виконане творчо-практичне завдання та усний захист

0-4 балів

 

Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними

помилками та прогалинами; судження необґрунтовані;

недостатньо   проявляється   самостійність   мислення.

Відповідь містить грубі помилки.

5-9

балів

 

Свідоме    відтворення    матеріалу    з    незначними

помилками; дещо порушено логічність та послідовність

викладу;    недостатньо    проявляється    самостійність

мислення. 

 

 

10-15

балів

 

Свідоме і  повне відтворення  матеріалу з деякими

неточностями у другорядному   матеріалі;   виклад

матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено

послідовність    викладу.   

 

 

16-20

балів

Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний,

переконливий. Відповідь містить власні приклади, що

свідчить про творче застосування матеріалу.

 

 

 

Максимальна

кількість балів

20 балів

 

 

Примітка: шкала оцінювання розробляється викладачем самостійно відповідно до вагомості самостійної (індивідуальної) роботи у поточному та підсумковому контролі знань студентів