Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Стратегічне управління

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

ЩОдо підготовки курсового проекту

з дисциплінИ "СТРАТЕГІЧНЕ управління"

 

для студентів освітнього ступеня "Бакалавр"

галузі знань 07 Управління та адміністрування,

спеціальності 073 «Менеджмент»,

спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИТОМИР 2018

 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки курсового проекту з дисципліни «Стратегічне управління» студентами денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування») – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 40 с.

 

Укладачі:

канд. екон. наук, доц. І. В. Копитова

канд. екон. наук, доц. О. А. Опалов

 

 

Відповідальна за випуск − доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування І.В. Копитова

 

Рецензенти:

Тарасюк Г. М. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету

Ткачук В. І. − доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Житомирського національного агроекологічного університету

 

Методичні рекомендації розглянуті і затверджені на засіданні кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука

протокол № 12 від 06 лютого 2018 р.

 

Схвалено і рекомендовано до друку науково-методичною комісією спеціальності «Менеджмент»

протокол № 12 від 06 лютого. 2018 р.

 

Розглянуто і затверджено радою факультету економіки та менеджменту протокол № ____ від ________ 2018 р.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1.

Мета і завдання курсового проекту……………………………………..

4

2.

Загальні вимоги до написання курсового проекту………………..……

4

3.

Вибір базового підприємства…………………………………………….

5

4.

Порядок затвердження тем курсових проектів…………………………

5

5.

Основні етапи виконання курсового проекту…………………………..

5

6.

Порядок підготовки до написання курсового проекту…………………

5

7.

Вимоги до структури курсового проекту……………………………….

6

8.

Вимоги до змісту курсового проекту……………………………………

6

9.

Вимоги до технічного оформлення курсового проекту………………...

10

10.

Порядок рецензування та захисту курсового проекту…………………

11

11.

Критерії оцінювання курсового проекту ……………………………….

12

12.

Список використаних джерел ……………….………………………..

14

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток А

Тематика курсових проектів з дисципліни «Стратегічне управління»………………………………………………….

15

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркуша курсового проекту з «Стратегічне управління»…..……………………

17

Додаток В

Приклади змісту курсового проекту………………………

18

Додаток Д

Приклади рекомендованого матеріалу для §2.1………..…

25

Додаток Е

Рекомендований матеріал для стратегічного і портфельного аналізу………………………………………

29

Додаток Ж

Рекомендований матеріал для розділу 3…………………..

33

Додаток З

Зразок оформлення списку використаної літератури……

36

Додаток К

Рецензія на курсовий проект……….………………………

39

Додаток Л

Структура доповіді до захисту курсового проекту

40

       

 

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект має на меті систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань, ознайомлення з методами, напрацьованими дослідниками у галузі стратегічного управління, обґрунтуванні результатів власного дослідження, практичну реалізацію вмінь та навичок, сформованих в ході опанування освітньої бакалаврської програми із спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»). Виконання і захист курсового проекту дозволяють визначити рівень теоретичної і практичної підготовки студента, його вміння самостійно працювати з науковою літературою, правильно аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал, зокрема з дисципліни «Стратегічне управління». Курсовий проект є своєрідним підсумком процесу навчання на останньому курсі бакалаврату.

Курсовий проект повинен відповідати сучасному рівню стратегічного управління, чинного законодавства і практики менеджменту.

Основними завданнями курсового проекту є:

-    систематизація, поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань;

-    вироблення вмінь і навичок застосовувати набуті знання при розв’язанні конкретних завдань;

-    формування розуміння існуючих у менеджменті науково-практичних проблем і набуття вміння їх розв’язувати;

-    оволодіння методикою наукового дослідження при вирішенні проблемних питань, які досліджуються в курсовому проекті, узагальнення та логічний виклад матеріалу;

-    розвиток вміння студента самостійно вивчати й узагальнювати наукові джерела, правильно їх застосовувати під час проходження виробничої практики.

 

 

2. Загальні вимоги до написання курсовоГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект повинен відповідати таким вимогам:

 • бути цілеспрямованим, тобто присвяченим дослідженню однієї проблеми;
 • логічно та послідовно структурованим за змістом;
 • вирізнятися глибиною дослідження та повнотою висвітлення визначених питань;
 • переконливістю аргументації викладених думок;
 • точністю і стислістю формулювань, конкретністю викладу матеріалу;
 • обґрунтованістю висновків і рекомендацій;
 • грамотністю оформлення пошукового апарату роботи;
 • вмінням працювати з науково-монографічними, правовими джерелами з досліджуваного питання.

Успішне виконання студентом курсового проекту значною мірою залежить від того, як чітко він уявляє вимоги щодо змісту, структури, обсягу, форми викладу матеріалу та оформлення роботи. Перш ніж розпочати виконувати курсовий проект, необхідно ознайомитися з вимогами до його написання. Досвід рецензування курсових проектів з інших дисциплін свідчить, що при їх написанні найчастіше студенти припускаються таких помилок:

− не повною мірою розкривають тему роботи, відходячи від неї (тема роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються й інші);

− безсистемно викладають матеріал, не вміють виокремити головне;

− викладають теоретичний матеріал без підкріплення конкретними прикладами із практичної діяльності зарубіжних, а особливо вітчизняних підприємств.

Методичні рекомендації розроблені з метою допомогти студентам в написанні та оформленні курсових проектів.

 

 

3. ВИБІР БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Курсовий проект виконується на прикладі діючого сільськогосподарського підприємства чи підприємства переробної промисловості (переробка сільськогосподарської продукції). Тому важливим етапом роботи над курсовою є збір вихідних даних про підприємство, його організаційну структуру, структуру управління, стан інноваційної та інвестиційної діяльності, кінцеві результати діяльності тощо. Вибір підприємства студентом здійснюється самостійно.

 

4. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

Орієнтовна тематика курсових проектів наводиться у додатку А. Зазначений перелік не є вичерпним. Студент має право запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її дослідження та подати заяву про її затвердження провідному викладачу, який викладає дисципліну «Стратегічне управління». Тема роботи має становити інтерес для студента і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду.

При виборі теми необхідно враховувати, що в межах однієї форми навчання, як правило, не допускається виконання курсового проекту за однією і тією самою темою двома чи більше студентами.

 

5. Основні етапи виконання курсовоГО ПРОЕКТУ:

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.

3. Складання попереднього плану.

4. Добір літературних джерел і фактичного матеріалу.

5. Консультація з науковим керівником і уточнення плану роботи.

7. Написання остаточного варіанта тексту, оформлення курсової роботи.

8. Подання роботи на кафедру для рецензування.

9. Доопрацювання роботи після рецензії.

10. Підготовка тексту доповіді, наочних матеріалів для захисту.

11. Захист курсового проекту перед комісією.

 

6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Підбір і вивчення літератури з теми дослідження. Успішне написання курсового проекту багато в чому залежить від того, наскільки продумано, цілеспрямовано проведена підготовча робота. Обравши тему, студент повинен чітко уявити собі мету своєї роботи, послідовність її написання, підібрати відповідну літературу та статистичний матеріал. У цих питаннях він може отримати кваліфіковану допомогу у викладачів кафедри, завідувача кафедри, працівників бібліотеки.

Слід розпочати роботу з опрацювання відповідних Законів України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів, Указів Президента України. Названі матеріали регулярно публікуються в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», щотижневих виданнях «Галицькі контракти», «Баланс» та розміщені в інформаційних системах «Ліга», «Відомості Верховної Ради» і т.д.

Крім того, студент повинен докладно вивчити відповідні теми, що містяться у підручниках і навчальних посібниках, відповідають спрямованості роботи, ознайомитись з додатковою літературою за обраною темою: монографіями, статтями в журналах. Для пошуку необхідного матеріалу студенту доцільно скористатися картотекою бібліотеки університету та предметно-тематичними каталогами публічних бібліотек.

При вивченні літератури студент повинен використовувати публікації останніх років. Необхідно здійснювати цілеспрямований пошук за темою дослідження, вести робочі записи. Записи можна здійснювати як у формі стислого викладу (реферату) так і у вигляді окремих цитат. Усі записи, незалежно від їх характеру (основні положення тексту, таблиці, статистичні матеріали, цитати), повинні бути підтверджені посиланням на джерела.

Також студент вивчає дані про господарську діяльність підприємств, установ та організацій, на матеріалах яких виконується курсовий проект.

Джерелами для одержання фактичного матеріалу можуть бути статистичні збірники, опубліковані роботи, звітні дані підприємств і організацій, акти перевірок, висновки фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів з питань господарської діяльності установ.

Найбільш популярними статистичними збірниками є офіційні видання Держкомстату України «Статистичний щорічник за ... рік» та «Україна в цифрах». Також в якості джерел статистичної інформації можна використовувати офіційні сайти таких установ як НБУ (www.bank.gov.ua), Міністерство економіки (www.me.gov.ua), Держкомстат України (www.ukrstat.gov.ua) та інші. Результатом проведеної роботи має бути складання систематизованого списку бібліографії з обраної теми курсової роботи.

Потрібно мати на увазі, що вивчення наукових джерел, збір та обробка фактичного матеріалу, необхідного для написання курсової роботи, відбувається не тільки в підготовчий період. Поглиблене вивчення спеціальної літератури, додатковий збір деяких цифрових даних здійснюють протягом всього періоду написання курсової роботи, включаючи її завершальний етап. Цей список повинен постійно уточнюватися та доповнюватися.

Складання плану курсової роботи. План – основа будь-якої роботи. Він визначає структуру, зміст, логічний взаємозв’язок частин проекту. Структура плану повинна підкреслювати дослідницьку спрямованість роботи і відповідати вимогам, що ставляться до курсової роботи. На основі вивчення нормативних документів, статистичних збірників, спеціальної літератури, консультацій з викладачем студент складає спочатку стислий, а потім деталізований план курсової роботи, який у процесі подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись.

План курсового проекту обов’язково узгоджується з керівником. Для студентів денної форми навчання план курсового проекту підписується у провідного викладача дисципліни.

Для полегшення роботи над курсовим проектом студентам пропонуються приклади планів, наведені у додатку В.

 

7. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Структура курсового проекту включає такі послідовні обов’язкові елементи з зазначеним у дужках обсягом:

 • титульна сторінка (1 стор.);
 • рецензія;
 • зміст (1 стор.);
 • вступ (2 стор.);
 • розділ 1. Теоретична частина (10–12 стор.);
 • розділ 2. Практично-аналітична (20–25 стор.);
 • розділ 3. Рекомендаційна частина (12–15 стор.)
 • висновки та пропозиції (2–3 стор.);
 • список використаної літератури (обсяг у сторінках не нормується);
 • додатки (обсяг у сторінках не нормується).

 

8. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОГОПРОЕКТУ

Титульна сторінка. Першою сторінкою курсового проекту є титульна. Вона містить найменування вищого навчального закладу, дисципліну, тему з посиланням на об’єкт дослідження, дані про автора роботи, наукового керівника тощо (Додаток Б).

Рецензія на курсовий проект. Курсовий проект рецензує науковий керівник. У рецензії він визначає позитивні аспекти і недоліки роботи. Зразок бланку рецензії на курсовий проект наводиться у додатку К. Курсовий проект, який має позитивну оцінку, допускається до захисту. Готуючись до захисту курсового проекту, студент має ознайомитись зі змістом рецензії, з’ясувати характер зроблених зауважень і підготувати на них відповіді або доопрацювати проект.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів (параграфів) роботи. Зміст має включати всі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Приклад оформлення змісту курсового проекту наведено в додатку В.

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність і науково-практичне значення обраної теми курсового проекту, визначається його мета та завдання, ступінь її дослідженості в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі, об’єкт та предмет, методи дослідження тощо. Рекомендований обсяг вступу – 2 сторінки. Вступ повинен містити таку інформацію.

Актуальність теми, в якій стисло викладається сучасний стан проблеми, що розглядається, необхідність подальших досліджень та її роль в менеджменті. Правильно сформулювати актуальність обраної теми означає: показати вміння відділяти головне від другорядного, з’ясовувати відомі факти і ті, що поки невідомі про предмет дослідження. Від доказу актуальності обраної теми доцільно перейти до формулювання мети роботи.

Мета роботи повинна полягати у вирішенні проблемної ситуації шляхом її аналізу і знаходженні нових закономірностей між економічними явищами. Правильне означення мети — процес не менш важливий, ніж формулювання висновків. Не можна формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...» тощо, оскільки ці слова вказують на засоби досягнення мети, а не на саму мету. Наприклад, якщо тема роботи − «Конкурентоспроможність підприємства як критерій вибору ефективної стратегії ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод»», то метою роботи, може бути — розробка ефективної стратегії розвитку діяльності ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» на основі підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Виходячи з мети роботи, визначаються завдання. Це, зазвичай, робиться у формі перерахування (проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., довести..., впровадити..., показати..., розробити..., знайти..., визначити..., описати..., встановити..., з’ясувати..., дати рекомендації..., встановити взаємозв’язок..., зробити прогноз... тощо). Завдання повинні відповідати розділам роботи.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Це ядро проблеми, що досліджується. Для більшості тем даного курсового проекту об’єктом дослідження є стратегічний набір (ієрархія стратегій) підприємства.

Предмет дослідження − вузька частина об’єкта дослідження, проблемне коло питань, що досліджуються в роботі на прикладі бази обраного підприємства. Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Наприклад, для теми, що зазначена при визначенні мети проекту: «Предмет дослідження – це механізм підвищення конкурентоспроможності як основа вибору ефективної стратегії підприємства. Дослідження здійснювалося на матеріалах ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод».

Інформаційне забезпечення роботи — стисло вказуються прізвища та ініціали авторів (в алфавітному порядку), що внесли найбільш відчутний вклад у розв’язання обраної проблеми, з посиланнями у квадратних дужках на номери джерел за переліком використаної літератури. Посилання на літературні джерела повинні бути обов’язково.

Інформація про базове підприємство — дається інформація (в межах абзацу) про підприємство (організацію, установу), на підставі даних якого виконується робота та на прикладі якого (якої) розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відриваючи від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Апробація результатів дослідження. Зазначається на яких наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах висвітлено результати досліджень, включених до курсового проекту.

Основна частина являє собою змістовне розкриття питань, які становлять предмет дослідження.

Теоретичний розділ. Перший розділ роботи присвячується розгляду теоретичних аспектів проблеми, що досліджується і слугує підґрунтям для подальшого викладення матеріалу. У першому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому — відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Аналітичний розділ. У другому розділі, який повинен містити 3 підрозділи (параграфи), рекомендується комплексно проаналізувати стан базового підприємства (організації, установи) в цілому (параграф перший), та стан справ за визначеною темою роботи (за окремим фінансовим аспектом) у другому-третьому підрозділі.

Звітні дані підприємства (організації, установи), що досліджується, повинні бути наведені в додатках та проаналізовані для обґрунтування висновків. Динаміку основних показників досліджують за попередні 3 роки.

Методичною основою аналізу слугують різноманітні методики, які студент може знайти в літературі, скористатися методиками, викладеними в лекційному матеріалі і практичних заняттях, курсових та контрольних роботах.

При написанні аналітичного розділу роботи необхідно врахувати наступні вимоги:

− обов’язковість обґрунтування необхідності проведення аналітичних дій ;

− необхідність чітких висновків після побудованих таблиць, графіків, рисунків;

− необхідність структурно-логічного зв’язку між аналітичними матеріалами;

− системність, повнота та логічність викладу матеріалу.

Перший параграф другого розділу присвячений організаційно-економічній характеристиці досліджуваного підприємства. Тут необхідно надати стислу інформацію, щодо основних аспектів діяльності підприємства:

–          головні етапи створення, юридичний статус;

–          види діяльності;

–          продукція, що виробляються, послуги, що надаються;

–          характеристика виробничих потужностей;

–          тип виробництва, номенклатура готової продукції, матеріалів, етапи підготовки й реалізації продукції (для підприємства);

–          організаційна структура управління підприємства;

–          постачальники, ринок збуту продукції, клієнти;

–          основні конкуренти тощо.

–          аналіз активів підприємства, його ресурсного потенціалу та фінансових результатів.

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства орієнтовно може бути представлений таблицями, що зазначені в додатку Д. Кожна таблиця має бути коротко проаналізована. Спочатку в тексті дається посилання на таблицю, а потім сама таблиця. Таблиці розривати не можна. В текст для аналізу треба вибирати найбільш визначальні показники, особливо якщо їх відхилення в динаміці великі або показник значно відхиляється від норм. Також необхідно пояснювати причину зміни показника.

Окремим (другим) параграфом другого розділу роботи є «Стратегічний аналіз діяльності підприємства» або «Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища». Це вимагає побудови матриці можливостей, матриці загроз і матриці SWOT (Додаток Е). Потрібно описати їх, зробити висновки. Якщо «Портфельний аналіз» не винесено в окремий параграф, то в «Стратегічному аналізі діяльності підприємства» потрібно також побудувати й проаналізувати матрицю „Зростання – частка ринку” Бостонської консультаційної групи та матрицю „Привабливість галузі – конкурентна позиція” МакКінзі, приклад яких наведено в додатку Е. Якщо портфельний аналіз винесено в окремий параграф, то матриці БКГ та МакКінзі  аналізуються в ньому. Необхідні розрахунки для побудови матриць винести в додатки курсового проекту. Обов’язково зробити висновки про збалансованість портфелю продукції підприємства.

Завершити стратегічний аналіз діяльності підприємства необхідно аналізом таблиці Е.4 «Визначення загального стратегічного рівня підприємства» (Додаток Е).

Не залежно від теми проекту обов’язковою вимогою другого розділу є здійснення стратегічного аналізу, тобто побудова матриці SWOT, матриці БКГ і матриці МакКінзі.

В аналізі проблеми дослідження (третій параграф) необхідно провести кількісний та якісний аналіз явища, що вивчається. Показати особливості предмета дослідження, представити економічну інтерпретацію виявлених тенденцій, окреслити наявні проблеми, визначити їх глибинні причини, взаємозв’язки і можливі наслідки у майбутньому.

Оптимізаційний розділ. У третьому розділі наводиться обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення тих сторін діяльності, проблемні елементи яких були виявлені в аналітичній частині.

Перший і другий параграф третього розділу присвячені визначенню стратегічних орієнтирів та розробці комплексу стратегій. У цій частині роботи необхідно на основі проведеного аналізу визначити місію досліджуваного підприємства, розробити для нього «Дерево цілей», охопивши основні підсистеми системи управління (виробництво, маркетинг, фінанси, персонал). Побудувати ієрархію стратегій (стратегічний набір) для підприємства, куди необхідно включити загальну стратегію підприємства (вказати її вид і підвид), конкурентні стратегії (розробити окремо для кожної продуктової групи) та функціональні стратегії як мінімум для чотирьох підсистем – виробництво, маркетинг, фінанси, управління персоналом. Основні таблиці до третього розділу представлені в додатку Ж.

Третій параграф повинен стосуватись тих проблем, які визначено за результатами аналізу в першому та другому розділах. Слід пропонувати конкретні механізми економічного чи управлінсько-організаційного характеру. При цьому потрібно чітко викласти сутність власних пропозицій по удосконаленню чи вирішенню проблеми, що досліджувалася, мету, засоби і необхідну інформацію для їх реалізації, які практичні позитивні результати будуть досягнуті за результатами впровадження рекомендацій автора.

Наприкінці кожного розділу обов’язково коротко (1−2 абзаци) повинні бути сформульовані основні висновки. Краще починати їх словами «Таким чином».

Висновки. Містять теоретичні й практичні підсумки проведеного дослідження. Виписуються загальні висновки, які відображають коротку оцінку проаналізованих теоретичних положень. Висновки повинні логічно випливати зі змісту викладеного матеріалу, бути самостійними й конструктивними.

Основне призначення висновку — резюмувати зміст (підбити підсумок) роботи, вигідно підкреслити її переваги. У висновку роботи викладаються положення, що характеризують ступінь розкриття теми, визначається рівень досягання мети і вирішення завдань роботи.

Висновок носить форму синтезу отриманих в роботі результатів за матеріалом, викладеним у розділах. Цей синтез являє собою послідовне, логічне та структуроване викладення отриманих результатів дослідження, їх співвідношення з метою роботи і конкретними завданнями, поставленими та сформульованими у вступі.

Саме у висновку найбільш яскраво виявляється здатність студента систематизувати , логічно формулювати і викладати матеріал. У цій частині роботи міститься так зване «вихідне знання» стосовно до вхідного. Саме воно виноситься на обговорення і впливає на оцінку комісії при захисті роботи. Таке вихідне знання не повинно підмінятися механічним складанням висновків у кінці підрозділів, а повинно містити логічне викладення головних підсумкових результатів усієї роботи. Рекомендований обсяг матеріалу у висновках — 2-3 сторінки.

Список використаних джерел. У списку наводяться джерела, на які зроблені посилання в курсовому проекті, а також ті, які були опрацьовані при написанні курсової роботи, при цьому слід дотримуватися вимог стосовно назви джерел та послідовності їх розміщення у списку. Перелік джерел, з якими студент ознайомився в процесі підготовки роботи, але не цитував їх, не повинен перевищувати 20% від загальної кількості літературних джерел.

Список джерел (бібліографічний апарат) у курсовому проекті – це ключ до джерел, якими користувався автор при її написанні. Він свідчить про ступінь обізнаності студента з наявною літературою з теми роботи. Такий список є складовою частиною курсового проекту, відображає самостійну творчу роботу її автора, дозволяє оцінити ступінь фундаментальності проведеного дослідження. Загальний перелік літератури повинен налічувати не менше ніж 20-25 джерел.

Додатки. Після списку використаних джерел розміщуються додатки. У додатки необхідно винести проміжні розрахункові матеріали, статистичну звітність таблиці, що займають цілу сторінку, а також інші матеріали, використання яких в основній частині роботи порушує логічність викладення.

 

9. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГОПРОЕКТУ

Форма виконання. Курсовий проект набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297). При оформленні роботи на сторінці слід залишати поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліворуч –30 мм, праворуч – 15 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1,5. Обирають шрифт – Times News Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний. Абзацний відступ має складати 1,27 см, вирівнювання основного тексту – по ширині. Мова написання роботи — державна.

Стиль викладення матеріалу — науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність — логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим. У ході виконання роботи також слід звернути увагу на лексику, фразеологію, морфологію, синтаксис, орфографію і пунктуацію. У тексті неприпустиме застосування питальних та окличних знаків.

Заголовки структурних частин дипломної роботи та інтервали між ними і текстом. “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” друкують великими літерами симетрично до тексту починаючи з нової сторінки. Заголовки параграфів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовками та текстом повинна становити 2 інтервали, між заголовками чи рядками заголовка — як у тексті. Відстань між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного становить 3 інтервали.

Нумерація сторінок. Нумерацію сторінок, подають арабськими літерами (1,2,3…). Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації. На титульному аркуші, анотації, змісті номер сторінки не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумерація розділів і параграфів. РОЗДІЛ 1 (після номера крапку не ставлять, друкують по центру) потім з нового рядка друкують заголовок розділу симетрично тексту, великими літерами. Назву наводять жирним шрифтом.

Параграфи нумерують у межах кожного розділу з абзацного відступу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: “1.3.” (третій параграф першого розділу). Потім у тому самому рядку наводять заголовок параграфу маленькими літерами (крім першої великої). жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять.

Нумерація рисунків, таблиць та формул. Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки) позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.1 (перший рисунок першого розділу). Назва виділяється жирним шрифтом і розміщується по центру.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують курсивом напис “Таблиця” із зазначенням її номера Таблиця 2.3 (третя таблиця другого розділу). Заголовок таблиці виділяється жирним шрифтом.

При переносі частини таблиці на інший аркуш пишуть слова “Продовж. табл.” і вказують її номер, наприклад: “Продовж. табл. 2.3”

Приклад оформлення таблиці і рисунків представлено в додатку Д.

Формули (якщо їх більше однієї) посередині рядка і нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть праворуч на рівні самої формули в круглих дужках, наприклад: (1.4) (четверта формула першого розділу).

Додатки. Оформляють у вигляді окремої частини розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен Додаток слід починати з нової сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток ” і велика літера, що позначає Додаток, за винятком літер Г,Ґ,Є,І,Ї,Й,О,Ч, наприклад, Додаток А і т.д.

Посилання на джерела.

Слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: …у працях [1 – 9 ] чи [17, с. 20 – 25].

Посилання [9, с. 77] означає що студент посилається на роботу, яка значиться у списку використаних джерел під номером 9, а матеріал взято зі сторінки 77 цього джерела. Якщо треба переказати думку декількох авторів, то після кожного порядкового номера їх праць ставлять крапку з комою. Наприклад, запис [4; 5; 7] означає посилання на джерела під номерами 4, 5, 7 у списку літератури, якщо з дослівними цитатами необхідно вказувати сторінки і розділяти джерела крапкою з комою [4, с.12; 5, с.8; 7, с. 38].

Посилання на джерела вимагаються не тільки в тексті роботи, але й під представленими таблицями й рисунками. Якщо таблиця, рисунок, запозичені – вказується посилання на джерело (Джерело: [56, с. 45]); якщо автор самостійно здійснював розрахунки, будував схеми й діаграми – «Джерело: власні дослідження.», або «Джерело: розраховано за фінансовою звітністю підприємства.»

Правила оформлення літератури − додаток З.

Незначні виправлення дозволяється роботи за допомогою коректора та пасти чорного кольору. Вписувати у друкований текст курсового проекту окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна також пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

 

10. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Врахування зауважень керівника. Студент повинен врахувати сформульовані науковим керівником конкретні зауваження. Залежно від характеру та змісту зауважень він виправляє стилістичні та орфографічні помилки, доповнює курсовий проект новими положеннями, уточнює чи змінює свою позицію щодо спірних проблем. Після цього, за погодженням з керівником, студент може передати йому для ознайомлення повторний варіант свого курсового проекту або лише тих його частин (фрагментів), до яких були зроблені найбільш істотні зауваження. Результатом цієї роботи має бути остаточний варіант курсового проекту.

Термін подачі курсових проектів. Термін подачі курсових проектів встановлюється кафедрою відповідно до графіків навчального процесу та самостійної роботи студента на поточний навчальний рік. Виконаний курсовий проект подається студентом на кафедру для рецензування не пізніше як за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії. Прийом курсових проектів кафедрою після встановленого терміну можливий лише за наявності поважних причин затримки й з письмового дозволу завідувача кафедри, за попередньою згодою керівника курсового проекту.

Рецензування. Курсовий проект рецензує науковий керівник курсового проекту. У рецензії він визначає позитив ні аспекти і недоліки роботи. Зразок бланку рецензії на курсовий проект наводиться у додатку К. Курсовий проект, який має позитивну оцінку, допускається до захисту. Готуючись до захисту курсового проекту, студент має ознайомитись зі змістом рецензії, з’ясувати характер зроблених зауважень і підготувати на них відповіді.

Підготовка до захисту. Під час підготовки до захисту студент має погодити з науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо змісту курсового проекту і підготовлені наочні матеріали (презентацію).

У доповіді необхідно:

− розкрити актуальність вибраної теми;

− чітко сформулювати основну мету і завдання роботи;

− стисло розкрити зміст роботи;

− доповісти про результати роботи, зроблені висновки і

пропозиції;

− вказати труднощі чи проблеми, з якими зіткнувся студент під

час написання курсової роботи.

Приблизний план доповіді представлений у додатку Л.

Захист курсової роботи. Захист курсового проекту відбувається до початку заліково-екзаменаційної сесії на кафедрі в присутності комісії, студентів групи, наукового керівника і проходить за процедурою, яка передбачає:

− виступ студента (до 5 хвилин, краще 4);

− відповіді на запитання наукового керівника або рецензента та присутніх;

− виступ рецензента;

− оцінку курсового проекту з урахуванням процедури її захисту.

На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свій погляд, відповісти на запитання рецензента і членів комісії. Відповіді студента мають бути конкретними, змістовними, лаконічними та науково обґрунтованими.

Під час захисту оцінюються якість виконаної курсової роботи, рівень знань і навичок, здобутих при розкритті теми, вміння аналізувати наукові та літературні джерела, практичну діяльність організацій, аргументовано і логічно висловлювати думки, відстоювати свою точку зору.

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект з дисципліни „Стратегічне управління” оцінюється сімома основними критеріями (своєчасність здачі роботи; врахування вимог до оформлення; логічність структури дослідження; логічність викладу матеріалу, наявність переходів в тексті і закінчення висунутих ідей; повнота дослідження і викладу матеріалу (по кожному розділу); грамотність та творчість у застосуванні методів дослідження проблеми; обґрунтованість пропозицій і висновків роботи). Кожен із зазначених критеріїв має власну вагу в загальній системі оцінки і оцінюється за чотирьохбальною шкалою. При їх оцінюванні враховується рівень виконання самої роботи і рівень її захисту студентом. В зв’язку з цим критерії оцінки курсового проекту поділяються на основні, які відображені в рецензії, і додаткові.

Основні критерії оцінювання курсового проекту

1)Своєчасність здачі роботи (0,10):

„5” – за 10 днів до захисту;

„4” – за 7 днів до захисту;

„3” – за 6-3 дня до захисту;

„2” – за 2-1 день до захисту.

2)Врахування вимог до оформлення (0,10):

„5” – враховані повністю;

„4” – вимоги враховані, але є незначні помилки;

„3” – є значні помилки в оформленні;

„2” – вимоги не враховані.

3)Логічність структури дослідження (0,05):

„5” – структура логічна;

„4” – деякі моменти у структурі викликають сумнів;

„3” – структура дослідження не дозволяє повністю розкрити проблему;

„2” – структура дослідження нелогічна.

4) Логічність викладу матеріалу, наявність переходів в тексті і закінчення висунутих ідей (0,05):

„5” – логічність виклад матеріалу, є висновки висунутих ідей;

„4” – в цілому логічний виклад матеріалу, але є деякі незакінчені думки;

„3” – виклад матеріалу характеризується хаотичністю, думки мають незакінчену форму;

„2” – матеріал викладено зовсім нелогічно, відсутні переходи в тесті та висновки.

5) Повнота дослідження і викладу матеріалу (по кожному розділу) (0,2):

„5” – кожен розділ роботи характеризується повнотою розкриття досліджуваної проблеми;

„4” – в цілому робота характеризується повнотою дослідження, але є незначні недоліки;

„3” – робота характеризується фрагментарністю дослідження;

„2” – в роботі відсутня повнота дослідження і викладу матеріалу.

6) Грамотність та творчість у застосуванні методів дослідження проблеми (0,3):

„5” – студент творчо застосовував необхідні і достатні методи дослідження, методика дослідження проблеми правильна;

„4” – застосовані достатні методи дослідження, є незначні помилки в методиці дослідження;

„3” – в методиці дослідження є серйозні помилки;

„2” – в роботі застосовується неадекватні методи дослідження.

7) Обґрунтованість пропозицій і висновків роботи (0,2):

„5” – висновки і пропозиції роботи всебічно обґрунтовані;

„4” – в цілому висновки і пропозиції роботи обґрунтовані;

„3” – висновки і пропозиції роботи погано обґрунтовані;

„2” – відсутнє обґрунтування пропозицій і висновків роботи.

Додаткові критерії оцінювання, що враховуються на захисті курсового проекту:

 1. Доопрацювання роботи (ступінь виправлення помилок).
 2. Логічність і змістовність доповіді;
 3. Наявність презентації;
 4. Правильність відповідей;
 5. Активність у захисті курсових проектів

В результаті захисту курсового проекту виставляється підсумкова оцінка за системою ECTS.

Шкала оцінювання ECTS

Оцінка ECTS

Визначення

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік (дозволяється повторний захист курсового проекту)

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота (повторне складання не дозволяється, є обов’язковим повторне вивчення даної дисципліни)

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Артемчик Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи. / Г. І Артемчик, В. М Курило М. П Кочерган – К., 2000. – 146 с.
 2. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9-10. – С. 2–10.
 3. Дуга В.О. Методичні  рекомендації  щодо  написання  та  захисту  курсових  робіт  для студентів  галузі  знань  0306  «Менеджмент  і  адміністрування»,  напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / В. О. Дуга. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – 48 с.
 4. Методичні вказівки для написання та захисту дипломної роботи студентами денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування») / Укл. І.В. Копитова, І.І. Кравчук, А.М. Зелінська − Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 68с.
 5. Наринян А.Р. Основы научных исследований. Учеб. пособие. / А.Р. Наринян, В.А. Поздеев. – К.: Изд. Европ. ун-та, 2002. – 110 с.
 6. Шейко В.М., Організація та методика науково-дослідницької  діяльності  :  підручник  /  В.М.  Шейко,  Н.М. Кушнаренко . – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.

 

 

Додаток А

Тематика курсових проектів з дисципліни «Стратегічне управління»

1. Розробка стратегії розвитку діяльності підприємства.

2.  Вибір стратегії розвитку діяльності підприємства та розробка механізму її реалізації.

3.  Формування стратегічного набору підприємства.

4.  Формування корпоративної стратегії підприємства та механізму її виконання.

5.  Удосконалення стратегічного планування діяльності підприємства.

6.  Стратегічне планування та шляхи його реалізації на підприємстві.

7.  Стратегічне планування діяльності підприємства в умовах виходу на зовнішній ринок.

8.  Розробка конкурентної стратегії підприємства.

9.  Застосування ділових стратегій наступу в діяльності підприємства.

10.  Обґрунтування місії та вибір цілей розвитку діяльності підприємства.

11.  Розробка стратегії конкурентних переваг продукції підприємства.

12.  Стратегічне управління конкурентними перевагами продукту.

13.  Розробка комплексу функціональних стратегій підприємства.

14.  Розробка та організація процесу виконання обраної стратегії підприємства.

15.  Розробка маркетингової стратегії підприємства.

16.  Розробка інноваційної стратегії підприємства.

17.  Розробка кадрової стратегії підприємства.

18.  Розробка фінансової стратегії підприємства.

19.  Розробка виробничої стратегії підприємства.

20.  Розробка стратегії матеріально-технічного забезпечення підприємства.

21.  Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

22.  Формування оптимального портфелю продукції підприємства в умовах його стратегічного розвитку.

23.  Стратегічне управління використанням ключових факторів успіху організації.

24.  Тактичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства.

25.  Формування стратегічного механізму адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищі.

26.  Формування конкурентоспроможності підприємства у забезпеченні його стратегічного розвитку.

27.  Бенчмаркінг у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства в умовах стратегічного управління.

28.  Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства.

29.  Конкурентоспроможність підприємства як критерій вибору ефективної стратегії підприємства.

30.  Врахування ризиків при формуванні та реалізації стратегії підприємства.

31.  Організаційна структура підприємства як об’єкт стратегічних змін.

32.  Організаційна культура підприємства як об’єкт стратегічних змін.

33.  Реалізація стратегічних змін при впроваджені нової стратегії підприємства.

34.  Діагностика середовища підприємства та вплив її результатів на вибір стратегії підприємства.

35.  Вплив результатів діагностики внутрішньогалузевого стану підприємства та конкуренції на вибір його бізнес-стратегії.

36.  Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії підприємства.

37.  Рольові функції менеджера у процесі формування стратегії підприємства.

38.  Стратегічний контроль в умовах реалізації стратегії підприємства.

39.  Стратегічне управління підтримкою балансу між підприємством і зовнішнім середовищем.

40.  Стратегічний менеджмент як безперервний процес (на матеріалах….).

41.  Управління мобілізацією ресурсів для виконання стратегії (на матеріалах….).

42.  Чинники успіху підприємства в стратегічному управлінні.

43.  Якість персоналу − запорука виконання стратегії підприємством.

44.  Вплив ринкової влади споживачів на стратегічний розвиток підприємства.

45.  Стратегічне рішення як сфера ризик-менеджменту (на матеріалах….).

46.  Прогнозування стратегічних наслідків управлінських рішень (на матеріалах….).

47.  Концепція продукту в стратегічному управлінні (на матеріалах….).

48.  Роль менеджерів фірми у вирішенні стратегічних завдань (на матеріалах….).

49.  Стратегічне і оперативне маневрування підприємства у мінливих бізнес-умовах.

50.  Управління мотивацією стратегічних змін (на матеріалах….).

51.  Управління стратегічним потенціалом підприємства.

52.  Створення конкурентних переваг за допомогою нововведень в контексті стратегічного розвитку підприємства.

53.  Методи утримання стратегічної переваги на ринку (на матеріалах….).

54.  Стратегічний менеджмент на міжнародних ринках (на матеріалах….).

55.  Інвестиції як чинник ефективної реалізації стратегії (на матеріалах….).

56.  Стратегії на локальних ринках (на матеріалах….).

57.  Стратегії як джерело виникнення нових видів бізнесу (на матеріалах….).

58.  Управління диверсифікованими підприємствами. Розробка стратегії диверсифікованого зростання підприємства.

59.  Формування системи стратегічного управління підприємства.

60.  Запровадження елементів системи стратегічного управління підприємства.

 

 

 

 

 

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркуша курсового проекту з «Стратегічне управління»

 

 

Міністерство освіти і науки України

житомирський національний агроекологічний університет

 

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

 

 

 

 

 

Курсовий проект

з дисципліни «Стратегічне управління»

на тему:

«Управління підтримкою балансу між СВК «Ружинський» і зовнішнім середовищем»

 

 

 

 

 

Виконала: студентка 4 курсу

освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»

групи Мен-16-1

Ткачук Наталія Олександрівна

 

Науковий керівник:

______________________________

 (вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові)

 

Захист курсового проекту:

______________________________

 

 

Житомир – 2018

 

 

Додаток В

Приклади змісту курсового проекту

 

Тема: Система стратегічного планування та шляхи його реалізації в ДП “УКРВІЙСЬКБУД”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Особливості стратегічного планування

1.3. Механізм розробки стратегії

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ДП “УКРВІЙСЬКБУД”

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз планової роботи

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ ДП “УКРВІЙСЬКБУД”

3.1. Визначення місії та стратегічних цілей

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегії підприємства

3.3. Організація системи стратегічного планування та його інформаційне забезпечення

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

Тема: Розробка кадрової стратегії ПАТ “Староконстянтинівського заводу “Металіст”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Особливості кадрової стратегії

1.3. Формування кадрової політики підприємства

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПАТ “СТАРОКОНСТЯНТИНІВСЬКОГО ЗАВОДУ “МЕТАЛІСТ”

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз кадрового потенціалу підприємства

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ “СТАРОКОНСТЯНТИНІВСЬКОГО ЗАВОДУ “МЕТАЛІСТ”

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей підприємства

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегій     

3.3. Розробка кадрової стратегії

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Розробка та організація процесу виконання обраної стратегії ТОВ «КІНОПАЛАЦ «ЖИТОМИР»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Механізм розробки стратегії

1.3. Особливості процесу виконання стратегії

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «КІНОПАЛАЦ «ЖИТОМИР»

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища

2.3. Портфельний аналіз

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “КІНОПАЛАЦ “ЖИТОМИР” ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЇХ ВИКОНАННЯ

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей підприємства

3.2. Обґрунтування вибору системи стратегій підприємства  

3.3. Впровадження організаційних змін при виконанні обраної системи стратегій

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

Тема: Розробка стратегії матеріально-технічного забезпечення ПАТ “Крок”

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Класифікація стратегій

1.3. Особливості та механізм розробки стратегії матеріально-технічого забезпечення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТ “Крок”

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз матеріально-технічної бази підприємства

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТ “Крок”

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей підприємства

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегії підприємства

3.3. Розробка стратегії матеріально-технічного забезпечення та механізму її реалізації

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

Тема: Розробка інноваційної стратегії ПП “Луч”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Економічний зміст інноваційної стратегії підприємства

1.2. Сутність та роль інновацій в розвитку діяльності підприємства

1.3. Механізм розробки інноваційної стратегії

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПП “ЛУЧ”

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз інноваційного потенціалу

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПП “ЛУЧ”

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегії підприємства  

3.3. Розробка інноваційної стратегії

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

Тема: Застосування бенчмаркінгу з метою підвищення конкурентоспроможності

ДП ”Новоград-Волинський сиркомбінат”

ЗМІСТ

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

1.1. Економічний зміст та сутність конкурентоспроможності підприємства

1.2. Особливості бенчмаркінгу, як методу оцінки конкурентоспроможності

1.3. Бенчмаркінг в системі управління стратегією підприємства..

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДП “НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ”

2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 3. ПІДВЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДП “НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ СИРКОМБІНАТ”

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей

3.2. Формування ієрархії стратегій підприємства

3.3. Впровадження системи бенчмаркінгу на підприємстві

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 

 

 

Тема: Розробка функціональних стратегій ДП «Коростишівський лісгосп»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Особливості функціональних стратегій

1.3. Механізм розробки стратегії підприємства або ресурсне забезпечення стратегії підприємства

РОЗДІЛ 2. СТАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «Коростишівський лісгосп»

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища

2.3. Портфельний аналіз

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ДП «Коростишівський лісгосп»

 3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегії  підприємства

 3.3. Розробка функціональних стратегій підприємства та механізму їх реалізації

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

Тема: Формування механізму адаптації ТДВ «Житомирпиво» до змін у зовнішньому середовищі

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1.1. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем

1.2. Позиції підприємства в конкурентному середовищі

1.3. Особливості діагностики зовнішнього середовища підприємства

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТДВ «Житомирпиво» ІЗ ЗОВНІШНІМ ОТОЧЕННЯМ

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ТДВ «ЖИТОМИРПИВО»ДО ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей підприємства

3.2. Обґрунтування вибору загальної і конкурентної стратегій підприємства

 3.3. Розробка механізму адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищі

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Конкурентоспроможність підприємства як критерій вибору ефективної стратегії підприємства ТОВ “Ганеш”

ЗМІСТ

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст конкурентоспроможності підприємства

1.2. Основні методичні підходи за визначення конкурентоспроможності підприємства

1.3. Роль і місце бенчмаркінгу у формуванні та реалізації стратегії підприємства

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ “Ганеш”

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ ”Ганеш”

 3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей

 3.2. Розробка ієрархії стратегії підприємства

 3.3. Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємстві

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розробка фінансової стратегії ТОВ “Лідер-Продукт”

ЗМІСТ

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Механізм вибору стратегії

1.3. Особливості фінансової стратегії

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “Лідер-Продукт”

2.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання

2.2. Оцінка фінансового стану підприємства

2.3. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ “Лідер-Продукт”

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегій підприємства

3.3. Розробка фінансової стратегії та механізм її реалізації

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Вибір стратегії розвитку діяльності Філії “Любарський райавтодор” та розробка механізму її реалізації

ПЛАН

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства 

1.2. Класифікація стратегій організації   

1.3. Способи розробки стратегії та характеристика їх етапів

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ “ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙАВТОДОР”

2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства

2.2. Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища

2.3. Портфельний аналіз

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ “ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙАВТОДОР” ТА МЕХАНІЗМУ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей    

3.2. Обґрунтування формування ієрархії стратегії підприємства

3.3. Розробка механізму реалізації обраних стратегій

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

Тема: Розробка виробничої стратегії ДП “Соки України”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Особливості виробничої стратегії

1.3. Механізм розробки стратегії підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДП “Соки України”

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Оцінка рівня ефективності виробництва

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ДП “Соки України”

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей  підприємства

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегій підприємства

3.3. Розробка виробничої стратегії підприємства та механізму її реалізації

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

Тема: Розробка маркетингової стратегії ПАТ “СВЕМОН-ЦЕНТР”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Особливості маркетингової стратегій

1.3. Фактори, що впливають на вибір маркетингової стратегії

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ ЖЗВЗ “СВЕМОН-ЦЕНТР”

2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства

2.2. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ ЖЗВЗ “СВЕМОН-ЦЕНТР”

 3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей

3.2. Обґрунтування вибору загальної та конкурентної стратегій підприємства

3.3. Розробка маркетингової стратегії та механізму її реалізації

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

Тема: Розробка конкурентної стратегії СВК «Світоч»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПИЄМСТВА

1.1. Сутність та зміст стратегії підприємства

1.2. Особливості та види конкурентної стратегій

1.3. Процес вибору стратегії

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СВК «Світоч»

2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства

2.2. Оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища

2.3. Аналіз конкурентної сили підприємства

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ СВК «СВІТОЧ»

3. 1. Визначення місії та стратегічних цілей підприємства        

3.2. Обґрунтування вибору конкурентної стратегій підприємства

3.3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

Приклади рекомендованого матеріалу для §2.1

 

Директор

Гол.бухгалтер

Агроном

Зоотехнік

Гол. інженер

Механік

Зав. складом

Ревізійна комісія

Загальні збори

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.1. Організаційна структура управління СТОВ “Зоря Полісся”

Таблиця Д.1

Склад і структура земельних угідь в СТОВ “Зоря Полісся”

Вид угідь

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. до 2015 р., га (+/-)

га

%

га

%

га

%

Всього сільськогосподарських угідь, з них:

1748

100,0

1404

100,0

1232

100

-516

- рілля

1499

85,7

1203

85,7

1075

87,3

-424

- пасовищ

249

14,3

201

14,3

157

12,7

-92

 

Таблиця Д.2

Забезпеченість ДП «Городницький лісгосп» виробничими ресурсами

 

Показники

Од. виміру

2015р.

2016 р.

2017р.

2017 р. у % до 2015 р.

Загальна вартість активів (майна)

тис.грн

17168

16809

19514

113,7

Вартість необоротних активів

тис.грн

14549

13652

14356

98,7

Вартість оборотних активів

тис.грн

2615

3157

5158

197,2

Довгострокова дебіторська заборгованість

тис.грн

0

0

0

0

Власний капітал

тис.грн

10514

10911

11362

108,1

Залучений капітал

тис.грн

0

0

0

0

Середньооблікова чисельність працівників

осіб

369

459

528

143,1

Фондоозброєність

тис.грн

66,3

59

58,5

88,2

Вартість основних засобів:

тис.грн

 

 

 

 

• Первісна

24473

27101

31061

126,9

• Залишкова

14525

13334

13724

94,5

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

х

5,56

4,32

2,78

-

Таблиця Д.3

Фінансові результати діяльності підприємства „...”

Показники

Одиниці

виміру

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. у % до 2015 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт)

тис. грн.

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг, робіт)

тис. грн.

 

 

 

 

Адміністративні витрати

тис. грн.

 

 

 

 

Витрати на збут

тис. грн.

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції товарів, послуг, робіт)

тис. грн.

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

тис. грн.

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток)

тис. грн.

 

 

 

 

Рентабельність підприємства

%

 

 

 

 

Рентабельність продукції

(товарів, робіт, послуг)

%

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Д.4

Оцінка ліквідності ДП «Городницький лісгосп»

Показник

Нормативне значення

2015р.

2016р.

2017р.

2017 р. до 2015р., (+/-)

Загальний коефіцієнт покриття

>1

0,9

1,1

1

0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,5

0,6

0,8

0,6

0

Коефіцієнт незалежної ліквідності

>0,5

0,34

0,36

0,44

0,1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0,2

0,01

0,01

0,05

0,04

Частка оборотних активів в загальній сумі активів

-

0,15

0,19

0,26

0,11

 

 

 

Таблиця Д.5

Оцінка фінансової стійкості ДП «Городницький лісгосп»

Показник

Нормативне значення

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. до 2015 р.,

(+/-)

Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу)

>0,5

0,61

0,65

0,58

-0,03

Маневреність робочого капіталу

-

-0,31

-0,37

-0,74

0,43

Коефіцієнт фінансової залежності

<0,5

1,63

1,54

1,72

0,09

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

>0,5

-0,24

-0,16

-0,15

-0,9

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

<0,5

0,39

0,35

0,42

0,03

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

<0,5

0

0

0

0

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

<0,2

0

0

0

0

Коефіцієнт поточних зобов'язань

>0,5

0

0

0

0

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

<0,1

0,27

0,26

0,45

0,18

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

>0,1

-1,54

-0,87

-0,58

-0,96

Коефіцієнт фінансової стабільності

>1

3,72

3,86

2,22

-1,5

 

Таблиця Д.6

Характеристика ділової активності СТОВ “Зоря Полісся”

Показник

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. до 2015 р.

+/-

%

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

0,91

1,12

1,41

0,50

-

Тривалість обороту оборотних активів, дні

401,10

325,89

258,87

-142,23

-35,46

Коефіцієнт завантаженості активів в обороті

1,10

0,89

0,71

-0,39

-

Коефіцієнт оборотності запасів

2,83

3,02

3,29

0,47

-

Тривалість обороту запасів, дні

129,17

121,05

110,88

-18,29

-14,16

Коефіцієнт оборотності активів

0,28

0,31

0,41

0,14

-

Тривалість обороту активів, дні

1326,94

1174,82

888,49

-438,45

-33,04

Коефіцієнт завантаженості активів

3,64

3,22

2,43

-1,20

-

Тривалість погашення дебіторської заборгованості, дні

9,0

10,0

15,0

6,0

65,7

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0,31

0,35

0,46

0,14

-

Тривалість обороту власного капіталу, дні

1162,42

1036,08

795,40

-367,01

-31,57

Коефіцієнт завантаження власного капіталу

3,20

2,80

2,20

-1,00

-

 

Таблиця Д.7

Показники використання ресурсів виробництва підприємства „...”

Показники

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. у % до 2015 р.

Фондовіддача, грн.

 

 

 

 

Матеріаловіддача, грн.

 

 

 

 

Продуктивність праці середньо облікового працівника (по обсягам виробництва), тис.грн.

 

 

 

 

Продуктивність праці (по виручці і оплаті праці), грн.

 

 

 

 

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

 

 

 

 

Тривалість обороту оборотних засобів, дні

 

 

 

 

Таблиця Д.8

Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва та тваринництва в СТОВ “Зоря Полісся”

 

Показник

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. до 2015 р.

 

(+/-)

у %

 

 

Урожайність, ц/га:

 • зернових і зернобобових

17,6

8,9

14,3

-3,3

81,3

 

 

Виробнича собівартість 1ц, грн.:

 • зернових і зернобобових

61,7

87,4

111,6

49,9

180,9

 

 

Отримано прибутку (+), збитку (-) від реалізації продукції рослинництва, всього тис. грн.

-42,3

-24,0

105,0

147,3

 

 

в тому числі з розрахунку на:

- 1 га сільськогосподарських угідь, грн.

-24,2

-17,1

85,2

109,4

 

 

- 1 середньорічного працівника рослинництва, грн.

-1839,1

-666,7

3387,1

5226,2

 

 

Рівень рентабельності (збитковості) галузі, %

-6,7

-5,9

16,7

23,4

 

Продуктивність тварин:

Середньорічний надій молока від 1 корови, кг

17410,4

17103,8

14820,8

-2589,6

85,1

 

Середньорічний приріст 1 гол. ВРХ на відгодівлі, кг

104,3

199,1

94,6

-9,7

90,7

 

Середньорічний приріст 1 гол. свиней на відгодівлі, кг

66,7

54,5

19,2

-47,4

28,9

 

Виробнича собівартість 1ц, грн.:

 • молока

143,3

235,0

248,2

104,9

173,2

 

 • м’яса ВРХ

1508,9

697,0

1391,8

-117,2

92,2

 

 • м’яса свиней

1272,7

1041,7

2200,0

927,3

172,9

 

Отримано прибутку (+), збитку (-) від реалізації продукції тваринництва, всього тис. грн.

-274,3

-177,0

-60,0

214,3

-

 

в тому числі з розрахунку на:

- 1 га сільськогосподарських угідь, грн.

-156,9

-126,1

-48,7

108,2

-

 

- 1 середньорічного працівника тваринництва, грн.

-11926,1

-5709,7

-1935,5

9990,6

-

 

Рівень рентабельності (збитковості) галузі, %

-29,6

-14,6

-5,3

24,3

-

 

                         
 

Додаток Е

Рекомендований матеріал для стратегічного і портфельного аналізу

 

 

 

 

Можливості

Загрози

1. Зростання грошових доходів населення.

2. Розширення ринків збуту.

3. Перехід на повний цикл виробництва.

4. Залучення інвестицій.

1. Посилення позицій конкурентів.

2. Державне регулювання цін на молочну продукцію (обмеження рентабельності).

3. Збільшення політичної нестабільності в країні.

4. Посилення податкового тиску.

Сильні сторони

1. Висока якість продукції та широкий асортимент продукції дозволяють збільшити обсяги реалізації продукції на існуючих ринках.

2. Наявність резервної виробничої потужності дозволяє збільшити обсяги виробництва для завоювання нових ринків.

 

1. За рахунок високої якості та репутації підприємства знизити вплив конкурентів.

2. Використання нового високопродуктивного обладнання дозволить скоротити виробничі витрати і компенсувати тим самим негативний вплив державного регулювання цін.

3. Висока кваліфікація управлінського персоналу дозволить чітко визначитись з напрямком руху підприємства у нестабільній політичній ситуації.

 

1. Висока якість продукції

2. Висока ринкова частка підприємства

3. Асортимент продукції щорічно оновлюється на 5 видів

4. Висока репутація та імідж в регіоні

5. Наявність резервної виробничої потужності підприємства

6. Наявність нового високопродуктивного обладнання

7. Висока кваліфікація персоналу

8. Великий потенціал та здатність до навчання

Слабкі сторони

1. Через розширення ринків збуту та впровадження нових видів виробів можна забезпечити резервні виробничі потужності.

2. Сприятливі можливості в залученні інвестицій дозволяють поповнити нестачу оборотних коштів.

3. Шляхом зміни керівництва середньої ланки забезпечити маркетинговий підхід до управління діяльністю (насамперед, удосконалення системи збуту та організація повноцінної служби маркетингу).

У цій ситуації необхідно поступово згортати діяльність або перепрофілювати її. Реінвестувати кошти в інші галузі. Підприємство може залишитися на ринку лише у випадку об'єднання з іншою фірмою.

1. Висока ціна продукції

2. Недостатньо ефективна система маркетингу та збуту

3. Недостатня інтенсивність рекламних заходів

4. Обмежені інвестиційні можливості

5. Нестача оборотних активів

6. Зростання залежності від зовнішніх джерел фінансування

7. Виробничі потужності використовуються не на всю потужність

8. Швидко старіючі виробничі потужності

9. Неефективний менеджмент середньої ланки

 

Рис. Е.1. Приклад SWOT-матриці підприємства

 

 

 

 

Таблиця Е.1

Структура товарної продукції в СТОВ “Зоря Полісся”

Вид продукції

2015 р.

2016 р.

2017 р.

В середньому за 3 роки

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Зерно

585

45,95

380

26,12

710

35,93

548,3

34,97

- пшениця озима

208

16,34

54

3,71

154

7,79

138,7

8,85

- жито

331

26,00

211

14,50

436

22,06

329,3

21,00

- ячмінь ярий

5

0,39

6

0,41

1

0,05

4,0

0,26

- овес

41

3,22

79

5,43

119

6,02

79,7

5,08

- просо

-

-

30

2,06

-

-

10,0

0,64

Інша продукція рослинництва

-

-

6

0,41

25

1,27

10,3

0,66

Разом по рослинництву

585

45,95

386

26,53

735

37,20

572,0

36,48

М’ясо ВРХ

280

22,00

237

16,29

363

18,37

293,3

18,71

М’ясо свиней

-

-

15

1,03

13

0,66

9,3

0,59

Молоко

352

27,65

709

48,73

681

34,46

580,7

37,03

Інша продукція тваринництва

21

1,65

75

5,15

25

1,27

40,3

2,57

Разом по тваринництву

653

51,30

1036

71,20

1082

54,76

923,7

58,91

Реалізація іншої продукції, робіт та послуг

35

2,75

33

2,27

159

8,05

75,7

4,83

Всього по підприємству

1273

100,00

1455

100,00

1976

100,00

1568,0

100,00

 

 

 

Таблиця Е.2

Динаміка і структура обсягів реалізації ДП «Городницький лісгосп»

Вид продукції

Обсяг продажу в 2016 р.

Обсяг продажу в 2017 р.

Темпи приросту обсягу продажу, %

тис. грн.

% до підсумку

тис. грн.

% до підсумку

Пиловник (різних порід)

13840,9

23

18172

25

31,29

Фанерна дошка (різних порід)

7823,14

13

7268,8

10

-7,09

Баланси (в т.ч. дрова та технічна деревина)

38513,9

64

47247,2

65

22,68

 Всього

60178

100

72688

100

20,79

 

 

 

Таблиця Е.3

Обсяги продажу ДП «Городницький лісгосп» та його основних конкурентів

Вид продукції

Кількість

конку­рентів

Обсяги продажу, тис. грн.

Відносна частка ринку ДП «Городницький лісгосп»

всього

в тому числі

ДП «Городницький лісгосп»

пріори­тетного конкурента

Пиловник (різних порід)

21

596890

18172

63202

0,25

Фанерна дошка (різних порід)

19

425200

7268,8

8756

0,83

Баланси (в т.ч. дрова та технічна деревина)

12

1506470

47247,2

16852

2,80

 

 

 

 -50

10

1

 

 

 0

 

50

Темпи приросту ринку, %

 

 

Відносна частка ринку

0,1  X

 Зірки

 Знаки питання

 Дійні корови

 Собаки

СГЦ1

 

 СГЦ2

СГЦ3

 Y

 

 СГЦ1- половник; СГЦ2- фанера; СГЦ3- баланси та інше.

Рис. Е.2. Матриця БКГ для ДП «Городницький лісгосп»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успіх

Конкурентний статус

1

 2

 2

  3

 4

Привабливість ринку

 

3

  4

  5

 5

 СГЦ1

 СГЦ2

  СГЦ3

Низька

 

Середня

 

Висока

 

Успіх

Успіх

Знак питання

Успіх

Середній бізнес

Поразка

Поразка

Поразка

Дохідний бізнес

 Добра

Середня

 Погана

 

СГЦ1- половник; СГЦ2- фанера; СГЦ3- баланси та інше

Рис. Е.3. Матриця МакКінзі

Таблиця Е.4

Визначення загального стратегічного рівня підприємства

Критерії

 

Оціночна шкала

 

Оцінка

 

Стратегічне мис-лення персоналу

Відсутнє

 

0<=>10

Наявне

 

2

Цілі діяльності

 

Невизначені

 

0<=>10

Визначені

 

3

Стратегії

 

Відсутні

 

0<=>10

 

Наявні

 

0

Методи встановлення стратегій

 

Використовуються випадково, неповно, як результат виникнення надзвичайних подій

0<=>10

Використовуються постійно, повно, на основі всебічного аналізу та прогнозів

2

Стратегічні заходи

Формуються на основі натхнення, досвіду та навиків керівників, безсис­темні, не сприймаються як стратегічні

0<=>10

Формуються як результат стратегічної діагностики та вста­новлення цілей

 

1

Плани

Поточні, безсистемні

0<=>10

Розроблені на основі досліджень, взаємо­пов'язані, стратегічні

4

Виконання планів

Доведення прийнятих рішень абияк до кінця

0<=> 10

Частина механізму стратегічного управління

3

Разом (середнє значення)

 

2,14

Додаток Ж

 

Рекомендований матеріал для розділу 3

 

Таблиця Ж.1

Приклад визначення місії підприємства за обраними критеріями

Місія ПАТ «Молоко»

1

2

Аспекти розробки місії

Зміст стратегічних настанов

Місія ВАТ “Молоко” полягає в виробництві високоякісних молочних продуктів та насиченні регіонального ринку молокопродуктів товарами за доступними цінами, які задовольнятимуть найвибагливіші смаки покупців. З цією метою підприємство намагатиметься виконувати наступні стратегічні настанови:

1. Визначення змісту місії

1.1. Опис продукції

Виготовлення широкого асортименту молочної продукції високої якості з використанням новітніх технологій та високоякісної і екологічно чистої сировини

1.2. Характеристика ринку

Широка спеціалізація та розповсюдження продукції на регіональному ринку шляхом її диференціації з метою задоволення потреб споживачів з врахуванням різноманітних вимог по якості, рівню обслуговування та ціні.

1.3. Цільові орієнтири підприємства

Завоювання стійких конкурентних позицій на регіональному ринку молокопродуктів та розширення ринків збуту з метою задоволення потреб споживачів в якісній та доступній за ціною продукції

1.4. Технологія підприємства

Виготовлення продукції з використанням новітніх досягнень в галузі організації виробництва, передових вітчизняних і зарубіжних досягнень в сфері техніки і технології, а також перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємства

1.5. Філософія підприємства

Орієнтація на створення духу партнерства та взаємопідтримки всередині організації. Дотримання загальноприйнятих в суспільстві норм моралі та поведінки по відношенню до споживачів, працівників, конкурентів, інших ринкових агентів. Формування організаційної культури, спрямованої на підтримання духу колективізму та дружби

1.6. Зовнішній образ підприємства

Орієнтація на підвищення престижу торгової марки підприємства на основі соціально відповідального ставлення до всіх агентів ринку

2. Визначення стратегічних настанов до основних груп людей, що співпрацюють з підприємством

2.1. Власники підприємства

Забезпечення стійкого зростання доходів від внесків в капітал підприємства. Результуюча оцінка ефективності внесків, пов’язана з дивідендами, повинна забезпечити наших вкладників найбільш повним поверненням капіталів у порівнянні з іншими можливими інвестиціями

     

 

Продовж. табл. Ж.1

1

2

2.2. Співробітники підприємства

Працівники розцінюються як самий цінний з активів підприємства і, наша мета – щоб кожний працівник був персонально залучений до поділу успіхів підприємства. Підприємство зобов’язується забезпечити всі умови для повного прояву працівниками здібностей і талантів, для справедливої винагороди, гарних умов праці, можливостей для персонального розвитку і росту, обмежених винятково індивідуальними здібностями і бажаннями

2.3. Покупці продукції

Головна мета – це досягнення постійного зростання рівня задоволення шляхом забезпечення якості продукції і сервісу з істотними перевагами в різний час чи постійно в усьому світі. Наші взаємини з покупцями будуть рівноправними й етичними і розвиватися на основі правдивості й довіри

2.4. Партнери підприємства

Партнери – життєво важлива частина наших стосунків і наша мета – розвивати і підтримувати взаємовигідне партнерство з тими з них, хто розділяє наші зобов’язання з підтримки зростаючого рівня задоволення покупців шляхом безупинного поліпшення якості, сервісу, скорочення витрат і часу.

2.5. Суспільство

Діяльність підприємства повинна відповідати цивільним цілям. Це виражається в підтримці різних суспільних, освітніх, ділових напрямків, як зовнішніх, так і всередині підприємства, з розвитку цивільних програм. Метою підприємства є підвищення рівня соціальної відповідальності перед місцевим співтовариством і суспільством в цілому

 

 

Операційна стратегія

Корпоративна (загальна, портфельна) стратегія

Ділова (конкурентна) стратегія

Функціональні стратегії

Маркетингова

Інноваційна

Виробнича

Фінансова

Кадрова (Управління персоналом)

 

   
  Блок-схема: процесс: МаркетинговаБлок-схема: процесс: ІнноваційнаБлок-схема: процесс: ВиробничаБлок-схема: процесс: ФінансоваБлок-схема: процесс: Кадрова (Управління персоналом)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ж.1. Ієрархічні рівні розробки стратегії підприємства

 

Загальна ціль:

“На протязі 3 років забезпечити лідируюче положення в галузі за рахунок збільшення частки ринку до 30% та рівня комерційної рентабельності продукції – до 10%, а також збільшення стратегічного рівня підприємства”

Маркетинг:

“Вихід на нові сегменти ринку або ринки збуту”

 

Фінанси:

“Збільшення обсягів економічності та прибутковості”

Персонал:

“Для розвитку підприємства необхідні кваліфіковані кадри”

Вихід на нові ринки та області до 2019 р.

Підвищення рівня продуктивності праці на 50%

Забезпечити фахівців необхідними для їх роботи ресурсами до 2019 р.

Виробництво:

“Випуск практичної, конкурентоспроможної продукції”

Оптимальне завантаження потужностей до 2019 р.

Покращення якості виробництва до 2020 р.

Зниження витрат на виробництво на 10%

Запровадження сучасних технологій до 2018 р.

Самостійне виробництво на власній сировині; залишити 50% давальницької, 50% власної сировини

Розробка схем стимулювання продажу, знижок до кінця 2020 р.

Покращення роботи відділу маркетингу до 2019 р.

Проведення маркетингових досліджень до 2019 р.

Забезпечення відповідності виробництва попиту до 2019 р.

Поліпшення фінансових показників на 25%

Збільшення частки прибутку до 2020р.

Покращення умов праці працівників, до 2019 р.

Перетворення системи оцінки в систему “тренер – навчання”

Підвищення кваліфікації працівників до 2020р.

Місія:

“Виробництво якісного, практичного взуття відповідно до тенденцій сучасної моди”

 

Рис.Ж.2. Приклад побудов дерева цілей за класичними підсистемами

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

Зразок оформлення списку використаної літератури

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

 

Для книг, де один, два, три автори спочатку вказується один автор, назва, а потім через риску всі автори і реквізити.

Ткачук Г.Ю. Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку: [монографія] / Г.Ю. Ткачук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 200 с.

 

Два автори

Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: [підручник] / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир; 2-е видання. – К.: Знання, 2007. – 310 с.

Три автори

Копитова І.В. Методологія оцінки ефективності соціального управління: монографія / І.В. Копитова, В.О. Федоренко, А.М. Зелінська; за наук. ред. І.В. Копитової – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. – 168с.

Чотири автори

Для книг, де чотири автори вказується назва, а потім через риску всі автори і реквізити видання

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с.

П’ять і більше

авторів

Для книг, де п'ять і більше авторів вказується назва, а потім через риску три перших автори і реквізити видання. Причому, якщо ця книга має статус монографії, підручника, навчального посібника – це необхідно вказувати через двокрапку у квадратних дужках у назві.

Еколого-економічне управління підприємством: Навчальний посібник / [Віленчук О.М., Іванюк О.В., Москальчук М.І. та ін..]; за заг. ред. Є.І. Ходаківського – – Житомир: Видавництво Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет». – 2007. –134 с.

Економіка підприємства: підручник / [Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Валінкевич Н.В. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: Університетська книга, 2012. – 864 с.

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Частина книги

Валінкевич Н.В. Основні науково-методологічні принципи розвитку організаційно-економічної модернізації підприємств харчової промисловості / Н.В. Валінкевич // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: [колективна монографія] / за заг.ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С.319−334.

Періодичне видання

Для періодичного видання , де один, два, три автори спочатку вказується один автор, назва, а потім через риску ініціали та прізвища всіх авторів, далі через дві риски назва журналу та реквізити.

Польова О.Л. Альтернативне використання життєдіяльності корів різних порід за виробництва молока / О.Л. Польова, В. Безпалько // Тваринництво України. – 2011. − №3. – С.22-26.

Ткачук Г.Ю. Теоретичні підходи до економічної безпеки підприємств/ Г.Ю. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: ХНУ. – 2012. – С. 15−18.

Багатотомний

документ

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм- Стандарт», 2005. – (Серия «Нормативная база

предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

Матеріали

конференцій,

з’їздів

Копитова І.В. Внутрішньоорганізаційні комунікації в контексті сучасних трансформацій українського суспільства / І.В. Копитова // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 02−03 лист. 2017 р. – Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2017. – С. 47 – 50.

 

Юшкевич О.О. Ефективність контрзаходів мінімізації наслідків ЧАЕС для розвитку сільськогосподарських підприємств / О. Юшкевич // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology – 2013), 25 – 27 вересня, 2013. Збірник наукових статей. – Вінниця: Видавництво-друкарня ДІЛО, 2013. – С. 433 – 436

Словники

Осовська Г.В. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. Навч.-метод. посібник / Г.В.  Осовська, Й. С. Завадський, О.О. Юшкевич – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444

Законодавчі та

нормативні

документи

Про затвердження Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. №475 // Офіційний вісник України. – 2003. – №15. – Ст. 655.

Про інвестиційну діяльність: закон України від 18 вересня 1991 р. №1560-ХП // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №47. – Ст. 646. – (Зі змін, та допов.)

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників : закон України від 22.12.2011 р. № 4268-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htpp // Ліга : еліт Закон Соруright : ІАЦ „Ліга”. – 2012.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати

дисертацій

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І.Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. – 20 с.

Електронні

ресурси

Польова О.Л. Економічна ефективність утримання молодняку великої рогатої худоби за різними технологічними періодами [Електронний ресурс] / О.Л. Польова // Ефективна економіка. – 2013. – №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Інтернет-сторінка, що містить інформацію про індекси Dow Jones Sustainability Indexes [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sustainability-index.com

 

 

Додаток К

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

 

студента _________________________________________________  групи _________

на тему: ___________________________________________________________

 

Критерії оцінювання

Вага значущості

Значення критерію

Результат

1. Своєчасність здачі роботи

0,1

 

 

2. Врахування вимог до оформлення

0,1

 

 

3. Логічність структури дослідження

0,05

 

 

4. Логічність викладу матеріалу, наявність переходів в тексті і закінчення висунутих ідей

0,05

 

 

5. Повнота дослідження і викладу матеріалу (по кожному розділу):

0,2

 

 

ВСТУП

 

 

 

РОЗДІЛ 1

 

 

РОЗДІЛ 2

 

 

РОЗДІЛ 3

 

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

 

6. Грамотність та творчість у застосуванні методів дослідження проблеми

0,3

 

 

7. Обґрунтованість пропозицій і висновків роботи

0,2

 

 

Середній бал

 

 

 

Основні помилки і недоліки роботи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок викладача: В цілому робота відповідає /не відповідає вимогам вищої школи і може /не може бути допущеною до захисту.

 

Додаток Л

Структура доповіді до захисту курсового проекту

 (4-5 хв.)

1.Актуальність проблеми

Коротко про актуальність проблеми, що досліджується (2 речення). Хто з  вчених їх досліджував.

(слайд – тема, об’єкт, предмет, мета дослідження)

2. Загальна характеристика підприємства

Дослідження проблеми ….проводилося на прикладі … (підприємства). Це підприємство … форми власності, воно було засновано … Основними видами діяльності підприємства „ …” є …

(слайд – предмет діяльності або асортимент продукції)

 • основні споживачі, конкуренти.

3. Організаційна структура управління підприємства

Система управління підприємства має (лінійно-функціональну, дивізіональну …) побудову і являє собою сукупність організаційних елементів управління та їх взаємозв’язків. Вищим органом управління є …

(слайд – ОСУ підприємства).

4. Висновки економічного аналізу діяльності підприємства.

Проведений техніко-економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємства „…” дозволяє зробити висновок про позитивні (негативні) тенденції, що намітилися в його діяльності. Зокрема, … (коротко висновки по аналізу визначальних показників табл..§ 2.1.

(слайди табл.. 2.1- 2.5)

Таким чином, основними проблемами даного підприємства є ...

5. Висновки оцінки внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства

Наукова розробка стратегії розвитку досліджуваного підприємства вимагає проведення всебічного портфельного аналізу, а також оцінки оточення. Аналіз макро- і мікросередовища, оцінка внутрішнього середовища підприємства дозволили побудувати матрицю його можливостей і загроз та матрицю SWOT .

(слайди цих матриць, можна допоміжні табл.)

 • Висновки аналізу.

6. Існуюча стратегія підприємства

Така ситуація склалася через (відсутність стратегічного мислення у керівництва, відсутність застосування інструментів стратегічного менеджменту, відсутність чітко розроблених стратегічних цілей, місій та стратегій).

(слайд – таблиця Е.4)

Поведінка підприємства на ринку наближається до стратегії ... (висновок про існуючу стратегію).

7. Висновки портфельного аналізу

(слайди – матриці БКГ та МакКінзі).

8. Висновки проблеми дослідження

(слайди)

9. Запропоновані місія та стратегічні цілі підприємства.

(слайди)

10. Обґрунтування стратегічного набору

(слайд – ієрархія стратегій)

11. Пропозиції по вирішенню проблеми дослідження

(слайди)

12. Висновок курсової роботи

На що впливе запропонований стратегічний набір?

(слайд – основні позиції висновків).