Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Контрольна робота (заочники)

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Контрольна робота (заочники)

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Контрольна робота (заочники)

 

Контрольна робота складається з двох питань:

 1. Питання на вибір з запропонованого списку
 2. Надайте характеристику особливостям стратегічного управління для організації, у якій працюєте/плануєте працювати.

Об’єм роботи 7-10 сторінок.

 

Питання на вибір

 

 1. Теоретично-методологічні засади стратегічного управління.
 2. Історія розвитку теорії та практики стратегічного управління Сходу.
 3. Історія розвитку теорії та практики стратегічного управління Заходу.
 4. Стратагеми як форми стратегічного управління в дипломатії та бізнесі. Поняття стратагемності мислення ("мистецтва хитрос­ті").
 5. Досвід стратегічного управління Стародавнього світу.
 6. Прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень.
 7. Специфіка стратегічного управління у працях військових мис­лителів. Стратегії й управління організаціями в працях амери­канських фахівців (І. Ансофф, А. Халачмі та ін.).
 8. Моделі стратегічного менеджменту Дж. Томпсона, Ф. Девіда. Модель стратегічного процесу Р. Лінча.
 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення як фактор удоскона­лення стратегічної діяльності керівників макрорівняі
 10. Стратегічна роль управлінської еліти в управлінні сучасними соціально-економічними системами.
 11. Зміст і взаємозв'язок основних категорій стратегічного управ­ління: закон, принцип, метод, мета, місія, потенціал організації, стратегія, конкурентоспроможність та ін.
 12. Логіко-психологічні та методологічні засади стратегічного управління.
 13. Нова версія методології та методологічного забезпечення стра­тегічної діяльності.
 14. Філософсько-онтологічні засади стратегічного управління.
 15. Рівнева концепція прийняття рішення. Вимоги до рефлексив­но-розумового механізму управлінця.
 16. Онтології стратегічної діяльності.
 17. Специфіка нового (методологічного) мислення.
 18. Стратегія та стратегічне мислення в управлінській діяльності.
 19. Особливості стратегії та діяльності стратега з рефлексивно-ро­зумової позиції.
 20. Рефлексія як загальна "сфера" виникнення стратегії.
 21. Стратегія — абстрактна норма (проект, план) і результат депроблематизації.
 22. Стратегія як втілення стратегічної функції у функціональній цілісності управління організацією.
 23. Теоретико-діяльнісні й теоретико-розумові засоби стратегічно­го управління.
 24. Метод Г. Гегеля й розуміння природи об'єкта стратегічного уп­равління.
 25. Організаційно-політичні й економічні засади стратегічного уп­равління.
 26. Адміністративно-державне (політичне) стратегічне управлін­ня.
 27. Стратегічне управління соціально-культурною сферою (духов­ним виробництвом).
 28. Духовне виробництво як об'єкт стратегічного управління.
 29. Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним виробництвом).
 30. Виробництво як об'єкт стратегічного управління.
 31. Концептуальні засади стратегічного проектування матеріаль­ного виробництва.
 32. Стратегічні аспекти антикризового управління виробництвом. Урахування ризику в антикризовому управлінні.
 33. Основи розробки системи стратегічного управління організа­цією.
 34. Стратегічне управління як галузь науки та практики управлін­ня, що розвивається.
 35. Стратегічний аналіз діяльності компанії.
 36. Розробка стратегічного управлінського рішення.
 37. Стратегічне управління у бізнесі.
 38. Стратегії розвитку компанії.
 39. Корпоративні стратегії диверсифікації.
 40. Стратегії міжнародного бізнесу.
 41. Маркетингові стратегії.
 42. Стратегії використання людського потенціалу.
 43. Стратегічна аналітика, стратегічний аналіз і синтез у стратегіч­ному управлінні.
 44. Стратегічні аспекти антикризового управління.
 45. Стратегічне управління в міжнародному бізнесі.