Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут управління, технологій та права

 імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет управління і технологій

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

С.М. Шуляренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольних робіт з дисципліни

«СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

 

 

(для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

заочної форми навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2018

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП..............................................................................................................................4

1 ПРОГРАМА КУРСУ «СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»….…........5

2 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ……................................................................................9

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ…………………………………………………..……………............................21

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ…………………………

5 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ...................................................…25

Рекомендована ЛІТЕРАТУРА............................................................................27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Ефективне функціонування вітчизняних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки багато в чому залежить від їх здатності враховувати численні зміни, що відбуваються в зовнішньому діловому середовищі, своєчасно адаптуватися до нових умов господарювання і приймати необхідні для цього рішення. Стратегічний управлінський облік – інформаційна модель, що поєднує фінансовий та управлінський облік і забезпечує фахівців підприємства інформацією для прийняття ефективних стратегічних рішень.

Дисципліна «Стратегічний управлінський облік» знайомить студентів з сутністю таких понять як місія, стратегія, стратегічний менеджмент; з видами стратегій та особливостями формування портфелю стратегій; з основами розробки стратегічних планів, проектів та програм; з методами стратегічної діагностики підприємства; з особливостями систем калькулювання в стратегічному управлінському обліку; з основами формування збалансованої системи показників у системі стратегічного управлінського обліку.

Вивчення цієї дисципліни тісно пов’язане з такими дисциплінами як «Управлінський облік», «Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінансовий аналіз». Такий взаємозв’язок зазначених дисциплін дає змогу студентам закріпити вже здобуті знання й поглибити свою професійну підготовку як майбутніх фахівців з обліку і оподаткування.

Мета курсунадання знань з організації та методики стратегічного управлінського обліку на вітчизняних підприємствах з урахуванням передового зарубіжного досвіду; формування у студентів системи знань з основ теорії та практики стратегічного управління, уміння й навички розробки та реалізації стратегії підприємства.

Основні завдання курсу: - з’ясувати сутність стратегічного управлінського обліку, його місце і роль в стратегічному управлінні діяльністю підприємства;

- ознайомити з найбільш розповсюдженими та новими підходами до аналізу середовища підприємства, методів визначення його конкурентоспроможності;

- визначити методичні принципи формулювання цілей підприємства, охарактеризувати моделі і методи розробки системи стратегій у вигляді «стратегічного набору»;

- засвоїти способи розробки стратегічних планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегій;

- ознайомити з інформаційним забезпеченням прийняття стратегічних управлінських рішень;

- надати знання щодо різних систем стратегічного контролю та методики його проведення.

Надані методичні матеріали містять перелік тем курсу і їх короткий зміст; завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; рекомендації щодо виконання та оформлення контрольних робіт, критерії оцінювання завдань; перелік питань, що можуть бути використані для підготовки до заліку; необхідний список літературних джерел для самостійного ознайомлення з дисципліною.

1 ПРОГРАМА КУРСУ «СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи організації стратегічного обліку на підприємствах

Історія виникнення стратегічного управлінського обліку. Поняття місії, стратегії, стратегічного менеджменту (управління). Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний аналіз, стратегічний вибір, реалізація стратегії, стратегічний контроль.

Суть, мета стратегічного управлінського обліку. Завдання, які вирішуються в системі стратегічного обліку. Предмет та об’єкти стратегічного управлінського обліку. Користувачі інформації стратегічного управлінського обліку. Форми стратегічної звітності.

Порівняння основних характеристик фінансового, управлінського та стратегічного обліку. Принципи організації стратегічного управлінського обліку. Стратегічна бухгалтерія, її функції.

ТЕМА 2. Системи калькулювання в стратегічному управлінському обліку

Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності. Калькулювання життєвого циклу виробу. Цільове калькулювання. Конструювання вартості.

Процес бюджетування прибутку за умов безперервного вдосконалення. Бюджетування життєвого циклу. Порівняння калькулювання стандартних витрат і калькулювання для безперервного вдосконалення. Норма цільового зниження витрат. Оцінка виконання на основі калькулювання вдосконалень.

ТЕМА 3. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні стратегічних рішень.

Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнем стратегічних рішень.

Корпоративна стратегія. Стратегія диверсифікації. Конкурентні стратегії. Функціональні стратегії.

Стратегії підприємств різних галузей. Еталонні стратегії розвитку підприємств.

Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та ресурсозбереження) та особливості їх вибору.

Виробничі стратегії підприємства та їх класифікація за розвитком виробництва, використанням виробничого потенціалу, стадіями виробничої філософії тощо. Маркетингова стратегія підприємства та її субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, просування, збуту). Стратегії управління персоналом. Стратегії наукових досліджень та розробок.

Стратегії підприємств на іноземних ринках.

ТЕМА 4. Стратегічне планування

Сутність та мета стратегічного планування. Процедури та етапи стратегічного планування. Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного планування на підприємстві.

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії та правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства.

Методи розробки стратегій підприємства. Моделі стратегічного планування. Стратегічний план, його структура та зміст. Класифікація стратегічних планів. Резервні плани. Зміст та зв’язок стратегічних та поточних планів підприємства. Показники стратегічного плану.

ТЕМА 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства

Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень.

Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього середовища підприємства. Типи зовнішнього середовища підприємства: змінне або нестабільне; вороже різноманітне; технічно складне. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього середовища.

Інформаційна база стратегічного аналізу. Способи збирання інформації щодо критичних елементів середовища. Прийоми стратегічного аналізу. Етапи стратегічного аналізу.

Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та невиробничої сфер діяльності. Методи та моделі проведення стратегічної діагностики середовища підприємства.

Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності зовнішнього середовища Ризики ринкового середовища та їх роль у стратегічному управлінні підприємством. Методи та показники оцінювання ризиків ринкового середовища підприємства.

ТЕМА 6. Обліково-інформаційне забезпечення стратегічної діагностики підприємства

Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання: поняття та характеристика. Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та стратегічних зон господарювання. Ключові фактори успіху стратегічних зон господарювання: види та їх характеристика. Стратегічна сегментація ринку в процесі стратегічного управління підприємства. Визначення реальної та потенційної ємності ринку. Привабливість стратегічних зон господарювання та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та внутрішня) та синергізм стратегічних зон господарювання.

Діагностика ефективності стратегії підприємства. Метод аналізу розриву. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства. SWOT-аналіз. Матриця Бостонської консультаційної групи. Матриця Мак-Кінсі. Матриця «Shell»-DPM. Модель АDL. Конкурентний аналіз по Портеру. Порівняльна характеристика стратегій лідерства щодо витрат, диференціації та зосередження. Відмінності в управлінському обліку витрат залежно від обраної конкурентної стратегії. Діагностика по слабким сигналам.

ТЕМА 7. Інформаційна система генерування та реалізації стратегій

Критерії вибору стратегічних альтернатив. Обмеження та методи стратегічного вибору. Використання матричних моделей (І.Ансоффа, М. Портера та інших) у процесі генерування стратегій підприємства.

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки. Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від галузевої привабливості та організаційної сили підприємства.

Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. Поняття стратегічної прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини.

Організація виконання стратегії. Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, організаційною культурою та персоналом підприємства. Створення корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії.

ТЕМА 8. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства. Порівняльна характеристика систем управлінського контролю. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. Критерії та показники ефективності стратегій. Бенчмаркінг.

Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівня: стратегія, що триває; рутинні стратегічні зміни; обмеженні зміни; радикальні стратегічні перетворення; напрямки руху. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби стратегічних перетворень та особливості їх здійснення.

Агенти змін, їх навички та основні завдання. Налагодження зворотного зв'язку в процесі стратегічного управління. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних змін.

ТЕМА 9. Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку і контролю

Ключові фактори успіху. Збалансовані показники. Статистичний опис величин у збалансованій системі показників оцінки діяльності підприємства. Вимірники ключових факторів успіху. Облікова відомість збалансованих оцінок. Методика розробки структури та змісту стратегічних карт як інформаційних носіїв для оцінки діяльності підприємства.

Зарубіжний досвід розробки й впровадження збалансованої системи показників в практику господарювання. Особливості впровадження збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах. Порівняльний аналіз та характеристика програмного забезпечення для збалансованої системи показників.

Система управлінського контролю за принципом «Табло».

2 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

Студенти заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування» виконують контрольну роботу з дисципліни «Стратегічний управлінський облік».

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та одного практичного завдання.

Номер варіанту для виконання контрольної роботи обирається у відповідності з таблицею, наведеною нижче.

 

Таблиця. Варіанти контрольних завдань

Остання цифра шифру

Перша буква прізвища

Номери теоретичних питань

Номер варіанту практичного завдання

1

А-К

1, 21

1

Л-Я

2, 22

2

2

А-К

3, 23

3

Л-Я

4, 24

4

3

А-К

5, 25

5

Л-Я

6, 26

6

4

А-К

7, 27

7

Л-Я

8, 28

8

5

А-К

9, 29

9

Л-Я

10, 30

10

6

А-К

11, 31

11

Л-Я

12, 32

12

7

А-К

13, 33

13

Л-Я

14, 34

14

8

А-К

15, 35

15

Л-Я

16, 36

16

9

А-К

17, 37

17

Л-Я

18, 38

18

0

А-К

19, 39

19

Л-Я

20, 40

20

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні питання

 1. Суть, мета стратегічного управлінського обліку. Завдання, які вирішуються в системі стратегічного обліку.
 2. Предмет та об’єкти стратегічного управлінського обліку. Користувачі інформації стратегічного управлінського обліку.
 3. Форми стратегічної звітності.
 4. Порівняння основних характеристик фінансового, управлінського та стратегічного обліку.
 5. Принципи організації стратегічного управлінського обліку.
 6. Стратегічна бухгалтерія, її функції.
 7. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності.
 8. Калькулювання життєвого циклу виробу.
 9. Цільове калькулювання. Конструювання вартості.
 10. Процес бюджетування прибутку за умов безперервного вдосконалення.
 11. Бюджетування життєвого циклу.
 12. Порівняння калькулювання стандартних витрат і калькулювання для безперервного вдосконалення.
 13. Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнем стратегічних рішень.
 14. Сутність, мета, принципи, процедури та етапи стратегічного планування.
 15. Підходи до організації стратегічного планування на підприємстві.
 16. Моделі стратегічного планування.
 17. Стратегічний план, його структура та зміст.
 18. Класифікація стратегічних планів.
 19. Показники стратегічного плану.
 20. Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень. Інформаційна база стратегічного аналізу.
 21. Способи збирання інформації щодо критичних елементів середовища.
 22. Прийоми стратегічного аналізу.
 23. Етапи стратегічного аналізу.
 24. Методи і моделі проведення стратегічної діагностики середовища підприємства.
 25. Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та стратегічних зон господарювання.
 26. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства.
 27. Порівняльна характеристика стратегій лідерства щодо витрат, диференціації та зосередження.
 28. Відмінності в управлінському обліку витрат залежно від обраної конкурентної стратегії.
 29. Обмеження та методи стратегічного вибору.
 30. Використання матричних моделей у процесі генерування стратегій підприємства.
 31. Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки.
 32. Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування.
 33. Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства.
 34. Порівняльна характеристика систем управлінського контролю.
 35. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій.
 36. Критерії та показники ефективності стратегій.
 37. Бенчмаркінг.
 38. Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії.
 39. Ключові фактори успіху. Збалансовані показники. Облікова відомість збалансованих оцінок.
 40. Методика розробки структури та змісту стратегічних карт як інформаційних носіїв для оцінки діяльності підприємства.

 

Варіанти практичних завдань

Варіант 1.

На підставі стратегії диференціації ПрАТ «Вентиляційні системи» виготовляє та реалізує настінні вентилятори для витяжних систем. Є такі дані про діяльність підприємства за останні два роки:

Показник

20ХХ

20Х1

Обсяг виробництва та продажу, одиниць

20000

21000

Ціна реалізації, грн.

200

220

Прямі матеріальні витрати, м2

60000

61500

Собівартість одиниці матеріалів, грн./м2

20

22

Нормальна виробнича потужність, од.

25000

25000

Загальні витрати на обробку, грн.

визначити

визначити

Витрати на обробку на одиницю потужності, грн./од.

визначити

визначити

Кількість замовників

30

29

Загальні витрати на збут, грн.

360000

362500

Витрати на збут на одного замовника, грн.

визначити

визначити

 

Необхідно: 1) обчислити операційний прибуток підприємства за 20ХХ та 20Х1 роки;

2) визначити ключові елементи системи збалансованих показників ПрАТ «Вентиляційні системи» та заповнити відомість збалансованих оцінок Товариства на 20Х1 рік.

 

Варіант 2.

ПрАТ «Безпека» виготовляє домофони. Наведений нижче бюджет життєвого циклу нового виробу враховує очікуване зниження витрат через вартісний аналіз безперервного вдосконалення.

Показники

Сума, тис. грн.

Виручка

95000

Прямі матеріали

26000

Продуктивний маржинальний дохід

визначити

Змінні конверсійні витрати

10000

Виробничий маржинальний дохід

визначити

Постійні конверсійні витрати

14000

Загальний маржинальний дохід

визначити

У наведеному бюджеті вже досягнутий бажаний маржинальний дохід.

Завдання:

1. Припустимо, що наведений бюджет ґрунтується на очікуваному обсязі продажу 1000000 домофонів. Обчисліть середню ціну життєвого циклу та припустиму виробничу собівартість продукції.

2. Очікується, що калькулювання для безперервного вдосконалення дасть змогу знизити змінні конверсійні витрати (на одиницю) на 4 грн., а постійні конверсійні витрати – на 2000000 грн. упродовж життєвого циклу виробу. Обчисліть цільову собівартість.

3. Якщо конструктори підприємства передбачають, що вартісний аналіз дозволить знизити витрати на одиницю на 14 грн., то які були первісні бюджетні витрати?

 

Варіант 3.

Провести SWOT-аналіз ПАТ «Київський річковий порт» та представити його результати у вигляді матриці.

 

Зовнішнє середовище

Можливості

1.

2.

3.

Загрози

1.

2.

3.

Сильні сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

Слабкі сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

 

Варіант 4.

ПАТ «Робомастер» спеціалізується на випуску промислових роботів. Господарський портфель складається з п’яти стратегічних зон господарювання (СЗГ). Середньогалузевий темп приросту становить 8%. Інформація про обсяг продажу цих СЗГ і їх конкурентів подана в таблиці:

Назва СЗГ

Обсяг продажу ПАТ «Робомастер», млн. грн.

Кількість конкурентів

Обсяг продажу трьох головних конкурентів, млн. грн.

Темпи приросту, %

СЗГ 1

2,2

7

2,4; 2,2; 1,5

12

СЗГ 2

3,1

18

3,0; 2,8; 1,1

16

СЗГ 3

4,2

9

3,8; 3,6; 3,0

7

СЗГ 4

5,1

5

5,0; 4,8; 3,7

5

СЗГ 5

6,5

5

7,2; 1,6; 1,2

3

Побудуйте поточний господарський портфель ПАТ «Робомастер» за методом Бостонської консалтингової групи, встановіть діагноз його стану. До якого типу належить кожна з СЗГ? Яку стратегічну орієнтацію Ви порекомендували б вибрати для кожної з них?

 

Варіант 5.

На підставі стратегії диференціації ПрАТ «Меблі» виготовляє та реалізує письмові столи. Є такі дані про діяльність підприємства за останні два роки:

Показник

20ХХ

20Х1

Обсяг виробництва та продажу, одиниць

20000

21000

Ціна реалізації, грн.

300

320

Прямі матеріальні витрати, м2

40000

41500

Собівартість одиниці матеріалів, грн./м2

20

22

Нормальна виробнича потужність, од.

25000

25000

Загальні витрати на обробку, грн.

визначити

визначити

Витрати на обробку на одиницю потужності, грн./од.

визначити

визначити

Кількість замовників

30

29

Загальні витрати на збут, грн.

260000

262500

Витрати на збут на одного замовника, грн.

визначити

визначити

 

Необхідно: 1) обчислити операційний прибуток підприємства за 20ХХ та 20Х1 роки;

2) визначити ключові елементи системи збалансованих показників ПрАТ «Меблі» та заповнити відомість збалансованих оцінок Товариства на 20Х1 рік.

 

Варіант 6.

ПрАТ «Телефонія» виготовляє телефонні апарати. Наведений нижче бюджет життєвого циклу нового виробу враховує очікуване зниження витрат через вартісний аналіз безперервного вдосконалення.

Показники

Сума, тис. грн.

Виручка

9500

Прямі матеріали

2600

Продуктивний маржинальний дохід

визначити

Змінні конверсійні витрати

1000

Виробничий маржинальний дохід

визначити

Постійні конверсійні витрати

1400

Загальний маржинальний дохід

визначити

 

У наведеному бюджеті вже досягнутий бажаний маржинальний дохід.

Завдання:

1. Припустимо, що наведений бюджет ґрунтується на очікуваному обсязі продажу 100000 телефонів. Обчисліть середню ціну життєвого циклу та припустиму виробничу собівартість продукції.

2. Очікується, що калькулювання для безперервного вдосконалення дасть змогу знизити змінні конверсійні витрати (на одиницю) на 4 грн., а постійні конверсійні витрати – на 100000 грн. упродовж життєвого циклу виробу. Обчисліть цільову собівартість.

3. Якщо конструктори підприємства передбачають, що вартісний аналіз дозволить знизити витрати на одиницю на 12 грн., то які були первісні бюджетні витрати?

 

Варіант 7.

Провести SWOT-аналіз ПАТ «СК «Укррічфлот» та представити його результати у вигляді матриці.

 

Зовнішнє середовище

Можливості

1.

2.

3.

Загрози

1.

2.

3.

Сильні сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

Слабкі сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

 

Варіант 8.

ПрАТ «Машбуд» спеціалізується на випуску підшипників і роликів для ескалаторів. Господарський портфель складається з чотирьох стратегічних зон господарювання (СЗГ). Інформація про СЗГ ПрАТ «Машбуд» і їх конкурентів подана в таблиці:

Назва СЗГ

Обсяг продажу ПрАТ «Машбуд», млн. грн.

Кількість конкурентів

Оцінка привабливості ринку, бали

Оцінка конкурентного статусу СГЦ, бали

СЗГ 1

4,0

7

1,8

1,5

СЗГ 2

0,7

9

3,0

4,0

СЗГ 3

6,9

4

2,8

1,6

СЗГ 4

4,1

5

4,8

1,2

Побудуйте поточний господарський портфель ПрАТ «Машбуд» за методом матриці «Дженерал Електрік» — «Мак-Кінсі», встановіть діагноз його стану. В якій зоні матриці знаходиться кожна з СЗГ? Яку стратегічну орієнтацію Ви порекомендували б вибрати для кожної з них?

 

Варіант 9.

На підставі стратегії диференціації ПрАТ «Текстиль» виготовляє та реалізує простирадла. Є такі дані про діяльність підприємства за останні два роки:

Показник

20ХХ

20Х1

Обсяг виробництва та продажу, одиниць

10000

11000

Ціна реалізації, грн.

300

320

Прямі матеріальні витрати, м2

50000

51500

Собівартість одиниці матеріалів, грн./м2

30

32

Нормальна виробнича потужність, од.

25000

25000

Загальні витрати на обробку, грн.

визначити

визначити

Витрати на обробку на одиницю потужності, грн./од.

визначити

визначити

Кількість замовників

30

29

Загальні витрати на збут, грн.

260000

262500

Витрати на збут на одного замовника, грн.

визначити

визначити

 

Необхідно: 1) обчислити операційний прибуток підприємства за 20ХХ та 20Х1 роки;

2) визначити ключові елементи системи збалансованих показників ПрАТ «Текстиль» та заповнити відомість збалансованих оцінок Товариства на 20Х1 рік.

 

Варіант 10.

ПрАТ «Чистота» виготовляє пилососи. Наведений нижче бюджет життєвого циклу нового виробу враховує очікуване зниження витрат через вартісний аналіз безперервного вдосконалення.

Показники

Сума, тис. грн.

Виручка

95000

Прямі матеріали

26000

Продуктивний маржинальний дохід

визначити

Змінні конверсійні витрати

10000

Виробничий маржинальний дохід

визначити

Постійні конверсійні витрати

14000

Загальний маржинальний дохід

визначити

У наведеному бюджеті вже досягнутий бажаний маржинальний дохід.

Завдання:

1. Припустимо, що наведений бюджет ґрунтується на очікуваному обсязі продажу 200000 пилососів. Обчисліть середню ціну життєвого циклу та припустиму виробничу собівартість продукції.

2. Очікується, що калькулювання для безперервного вдосконалення дасть змогу знизити змінні конверсійні витрати (на одиницю) на 4 грн., а постійні конверсійні витрати – на 60000 грн. упродовж життєвого циклу виробу. Обчисліть цільову собівартість.

3. Якщо конструктори підприємства передбачають, що вартісний аналіз дозволить знизити витрати на одиницю на 10 грн., то які були первісні бюджетні витрати?

 

Варіант 11.

Провести SWOT-аналіз ПрАТ «Київстар» та представити його результати у вигляді матриці.

 

Зовнішнє середовище

Можливості

1.

2.

3.

Загрози

1.

2.

3.

Сильні сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

Слабкі сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

 

Варіант 12.

У таблиці наведені результати маркетингових досліджень ринку миючих засобів, на якому працює компанія ТОВ «Управдом». Фірма спеціалізується на виробництві й продажу миючих засобів. Компанія містить у собі шість стратегічних бізнес-одиниць (СБО): А, Б, В, Г, Д, Ж.

СБО

Обсяг продажу СБО (млн. грн.)

Кількість конкурентів

Обсяг продажу у перших трьох конкурентів (млн. грн.)

Темпи зростання ринку (%)

А

0,5

8

0,7

0,7

0,5

15

Б

1,6

22

1,6

1,6

1,0

18

В

1,8

14

2,6

1,2

1,0

7

Г

3,2

5

1,8

0,8

0,7

4

Д

0,5

10

2,5

1,8

1,7

4

Ж

3,1

3

1,9

0,7

0,5

16

Використовуючи метод аналізу бізнес-портфеля компанії, запропонований Бостонською консалтинговою групою, необхідно:

1) визначити стратегічні позиції кожної СБО компанії і сформулювати висновок про стан компанії в цілому;

2) описати можливості практичного використання матриці БКГ і запропонувати свої рекомендації щодо майбутніх стратегій кожної СБО;

3) проаналізувати новий бізнес-портфель компанії, що може бути одержаний у результаті реалізації запропонованої стратегії.

 

Варіант 13.

На підставі стратегії диференціації ПрАТ «Мода» виготовляє та реалізує сумки. Є такі дані про діяльність підприємства за останні два роки:

Показник

20ХХ

20Х1

Обсяг виробництва та продажу, одиниць

10000

11000

Ціна реалізації, грн.

200

220

Прямі матеріальні витрати, м2

10000

11500

Собівартість одиниці матеріалів, грн./м2

30

32

Нормальна виробнича потужність, од.

25000

25000

Загальні витрати на обробку, грн.

визначити

визначити

Витрати на обробку на одиницю потужності, грн./од.

визначити

визначити

Кількість замовників

30

29

Загальні витрати на збут, грн.

160000

162500

Витрати на збут на одного замовника, грн.

визначити

визначити

 

Необхідно: 1) обчислити операційний прибуток підприємства за 20ХХ та 20Х1 роки;

2) визначити ключові елементи системи збалансованих показників ПрАТ «Текстиль» та заповнити відомість збалансованих оцінок Товариства на 20Х1 рік.

 

Варіант 14.

Провести SWOT-аналіз ТОВ «Астеліт» (оператор мобільного зв’язку Life) та представити його результати у вигляді матриці.

 

Зовнішнє середовище

Можливості

1.

2.

3.

Загрози

1.

2.

3.

Сильні сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

Слабкі сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

 

 

Варіант 15.

На підприємстві виділені шість потенційних стратегічних зони господарювання (СЗГ). Економічна характеристика кожної з СЗГ наведена в таблиці.

Стратегічні зони господарювання

Показники

1

2

3

4

Зростання ринку, %

12

20

2

15

Відносна частка на ринку

2

0,2

1,8

1,5

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

20

8

50

30

Покриття витрат, тис. грош. од.

10

4

20

3

Необхідно:

1) зіставити та оцінити СЗГ, що розглядаються, за допомогою матриці БКГ;

2) вибрати перспективні СЗГ та дати стратегічні рекомендації підприємству.

 

 

Варіант 16.

На підставі стратегії диференціації ПрАТ «Вентиляційні системи» виготовляє та реалізує настінні вентилятори для витяжних систем. Є такі дані про діяльність підприємства за останні два роки:

Показник

20ХХ

20Х1

Обсяг виробництва та продажу, одиниць

20000

21000

Ціна реалізації, грн.

200

220

Прямі матеріальні витрати, м2

60000

61500

Собівартість одиниці матеріалів, грн./м2

20

22

Нормальна виробнича потужність, од.

25000

25000

Загальні витрати на обробку, грн.

визначити

визначити

Витрати на обробку на одиницю потужності, грн./од.

визначити

визначити

Кількість замовників

30

29

Загальні витрати на збут, грн.

360000

362500

Витрати на збут на одного замовника, грн.

визначити

визначити

 

Необхідно: 1) обчислити операційний прибуток підприємства за 20ХХ та 20Х1 роки;

2) визначити ключові елементи системи збалансованих показників ПрАТ «Вентиляційні системи» та заповнити відомість збалансованих оцінок Товариства на 20Х1 рік.

 

Варіант 17.

ПрАТ «Безпека» виготовляє домофони. Наведений нижче бюджет життєвого циклу нового виробу враховує очікуване зниження витрат через вартісний аналіз безперервного вдосконалення.

Показники

Сума, тис. грн.

Виручка

95000

Прямі матеріали

26000

Продуктивний маржинальний дохід

визначити

Змінні конверсійні витрати

10000

Виробничий маржинальний дохід

визначити

Постійні конверсійні витрати

14000

Загальний маржинальний дохід

визначити

У наведеному бюджеті вже досягнутий бажаний маржинальний дохід.

Завдання:

1. Припустимо, що наведений бюджет ґрунтується на очікуваному обсязі продажу 1000000 домофонів. Обчисліть середню ціну життєвого циклу та припустиму виробничу собівартість продукції.

2. Очікується, що калькулювання для безперервного вдосконалення дасть змогу знизити змінні конверсійні витрати (на одиницю) на 4 грн., а постійні конверсійні витрати – на 2000000 грн. упродовж життєвого циклу виробу. Обчисліть цільову собівартість.

3. Якщо конструктори підприємства передбачають, що вартісний аналіз дозволить знизити витрати на одиницю на 14 грн., то які були первісні бюджетні витрати?

 

Варіант 18.

Провести SWOT-аналіз ДП «Адміністрація морських портів України «Ренійський морський торговельний порт» та представити його результати у вигляді матриці.

 

Зовнішнє середовище

Можливості

1.

2.

3.

Загрози

1.

2.

3.

Сильні сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

Слабкі сторони підприємства

1.

2.

3.

Запропонована стратегія

Запропонована стратегія

 

Варіант 19.

На підставі стратегії диференціації ПрАТ «Меблі» виготовляє та реалізує письмові столи. Є такі дані про діяльність підприємства за останні два роки:

Показник

20ХХ

20Х1

Обсяг виробництва та продажу, одиниць

20000

21000

Ціна реалізації, грн.

300

320

Прямі матеріальні витрати, м2

40000

41500

Собівартість одиниці матеріалів, грн./м2

20

22

Нормальна виробнича потужність, од.

25000

25000

Загальні витрати на обробку, грн.

визначити

визначити

Витрати на обробку на одиницю потужності, грн./од.

визначити

визначити

Кількість замовників

30

29

Загальні витрати на збут, грн.

260000

262500

Витрати на збут на одного замовника, грн.

визначити

визначити

 

Необхідно: 1) обчислити операційний прибуток підприємства за 20ХХ та 20Х1 роки;

2) визначити ключові елементи системи збалансованих показників ПрАТ «Меблі» та заповнити відомість збалансованих оцінок Товариства на 20Х1 рік.

 

Варіант 20.

ПрАТ «Телефонія» виготовляє телефонні апарати. Наведений нижче бюджет життєвого циклу нового виробу враховує очікуване зниження витрат через вартісний аналіз безперервного вдосконалення.

Показники

Сума, тис. грн.

Виручка

9500

Прямі матеріали

2600

Продуктивний маржинальний дохід

визначити

Змінні конверсійні витрати

1000

Виробничий маржинальний дохід

визначити

Постійні конверсійні витрати

1400

Загальний маржинальний дохід

визначити

 

У наведеному бюджеті вже досягнутий бажаний маржинальний дохід.

Завдання:

1. Припустимо, що наведений бюджет ґрунтується на очікуваному обсязі продажу 100000 телефонів. Обчисліть середню ціну життєвого циклу та припустиму виробничу собівартість продукції.

2. Очікується, що калькулювання для безперервного вдосконалення дасть змогу знизити змінні конверсійні витрати (на одиницю) на 4 грн., а постійні конверсійні витрати – на 100000 грн. упродовж життєвого циклу виробу. Обчисліть цільову собівартість.

3. Якщо конструктори підприємства передбачають, що вартісний аналіз дозволить знизити витрати на одиницю на 12 грн., то які були первісні бюджетні витрати?

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Контрольна робота повинна бути виконана та представлена на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за 3 дні до здачі заліку з даної дисципліни. Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали її незадовільно, до здачі заліку не допускаються.

Контрольна робота повинна містити титульний лист (із зазначенням шифру залікової книжки студента), зміст, виконані завдання, список використаної літератури (в тому числі сторінки Internet, якщо вони теж були джерелом інформації).

Для розкриття теоретичних питань у змісті може бути наведений їх більш детальний план, згідно з яким слід будувати текст. В роботі повинні бути посилання на дійсно використані літературні джерела у квадратних дужках ([1]).

Виконувати роботу слід на аркушах стандартного паперу формату А4, 14 або 12 шрифтом Times New Roman, одинарним міжрядковим інтервалом, абзац – 1,25 см, нумерація сторінок у правому верхньому куті. Аркуші мають бути скріплені між собою канцелярською скріпкою (степлер не використовувати!) і вкладені у файл прозорий, або прошиті у швидкозшивач пластиковий з прозорим верхом.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота підлягає захисту. Якщо на захисті роботи студент підтверджує якість виконаного завдання, то робота вважається зарахованою, а студент допускається до заліку.

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 50, з них:

 • 30 балів за відповіді на теоретичні питання (по 15 балів за питання);
 • 20 балів за практичну частину.

 

4 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Поняття місії, стратегії, стратегічного менеджменту (управління). Суть, мета стратегічного управлінського обліку.
 2. Завдання, які вирішуються в системі стратегічного обліку.
 3. Предмет та об’єкти стратегічного управлінського обліку. Користувачі інформації стратегічного управлінського обліку.
 4. Форми стратегічної звітності.
 5. Порівняння основних характеристик фінансового, управлінського та стратегічного обліку.
 6. Принципи організації стратегічного управлінського обліку.
 7. Стратегічна бухгалтерія, її функції.
 8. Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності.
 9. Калькулювання життєвого циклу виробу.
 10. Цільове калькулювання. Конструювання вартості.
 11. Процес бюджетування прибутку за умов безперервного вдосконалення.
 12. Бюджетування життєвого циклу.
 13. Порівняння калькулювання стандартних витрат і калькулювання для безперервного вдосконалення.
 14. Оцінка виконання на основі калькулювання вдосконалень.
 15. Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнем стратегічних рішень.
 16. Корпоративна стратегія. Стратегія диверсифікації. Конкурентні стратегії. Функціональні стратегії.
 17. Сутність, мета та принципи стратегічного планування.
 18. Процедури та етапи стратегічного планування.
 19. Підходи до організації стратегічного планування на підприємстві.
 20. Моделі стратегічного планування.
 21. Стратегічний план, його структура та зміст.
 22. Класифікація стратегічних планів.
 23. Показники стратегічного плану.
 24. Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень.
 25. Інформаційна база стратегічного аналізу.
 26. Способи збирання інформації щодо критичних елементів середовища.
 27. Прийоми стратегічного аналізу.
 28. Етапи стратегічного аналізу.
 29. Методи проведення стратегічної діагностики середовища підприємства.
 30. Моделі проведення стратегічної діагностики середовища підприємства.
 31. Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та стратегічних зон господарювання.
 32. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства.
 33. Порівняльна характеристика стратегій лідерства щодо витрат, диференціації та зосередження.
 34. Відмінності в управлінському обліку витрат залежно від обраної конкурентної стратегії.
 35. Обмеження та методи стратегічного вибору.
 36. Використання матричних моделей у процесі генерування стратегій підприємства.
 37. Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки.
 38. Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування.
 39. Поняття стратегічної прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини.
 40. Організація виконання стратегії.
 41. Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, організаційною культурою та персоналом підприємства.
 42. Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства.
 43. Порівняльна характеристика систем управлінського контролю.
 44. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій.
 45. Критерії та показники ефективності стратегій.
 46. Бенчмаркінг.
 47. Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії.
 48. Ключові фактори успіху. Збалансовані показники.
 49. Облікова відомість збалансованих оцінок.
 50. Методика розробки структури та змісту стратегічних карт як інформаційних носіїв для оцінки діяльності підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік: навч. посібник / В.Р. Шевчук. – К.: Алерта, 2009. – 176с.
 2. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень [Текст]: монографія / А.В. Шайкан; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2009. – 304 c.
 3. Шайкан А.В. Формування інструментарію бухгалтерського обліку у стратегічному управлінні промисловим підприємством [Текст]: монографія / А.В. Шайкан, Є.В. Афанасьєв; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Кривий Ріг: Чернявський Д.О., 2011. – 156 с.
 4. Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет: полный курс МВА / М.А. Вахрушина, М.И Сидорова, Л.И.Борисова. – М.: Рид Групп, 2011. – 192 с.
 5. Організація стратегічного обліку витрат діяльності промислового підприємства [Текст]: монографія / М.В. Болдуєв [та ін.]; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 164 с.
 6. Райан Б. Стратегический учет для руководителей / Б.Райан. – [Пер. с англ. под. ред. В.А.Микрюкова]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 224 с.
 7. Уорд К. Стратегический управленческий учет / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 448 с.

Додаткова:

 1. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: учебн. пособ. / М.В. Володькина. – К.: Знание-Прес, 2002. – 149 с.
 2. Кайлюк Є.М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Є.М. Кайлюк, В.М. Андрєєва, В.В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с.
 3. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л.: Магнолія плюс, 2006. – С. 392.
 4. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А.П. Міщенко. – К.: ЦУЛ, 2004. – 336 с.
 5. Яценко В.М. Стратегічний аналіз [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-проф. прогр. магістра зі спец. "Облік і аудит" / В.М. Яценко, В.В. Демиденко, С.Л. Демиденко; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. - 247 с. 
 6. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2003. – 272 с.
 7. Пушкар М.С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту / М.С.Пушкар, Р.М.Пушкар; Тернопільська академія народного госп-ва. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 371с.
 8. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг, Марк С. Управленческий учет / пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 878 с.
 9. Друри Колин. Управленческий и производственный учет: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: Пер. с англ./ К.Друри. – 6.изд. – М.: Юнити-Дана, 2007. – XXII, – 1401с.
 10. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): моногр. / М.С.Пушкар. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с.
 11. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посіб. – Д.-К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.
 12. Вербило О.Ф. Управлінський облік: навч. посіб. / [Вербило О.Ф., Коробова Н.М.]; за ред. доц., канд. екон. наук О.Ф. Вербило; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Вид. 3-є, переробл. і допов. – К.: НУБіПУ, 2011. – 391с.
 13. Войнаренко М.П. Управлінський облік [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Войнаренко, Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 363 с.
 14. Гаценко О.П. Управлінський облік: навч. посіб. для дистанц. навч.:для студ. вищих навч. закл. / О. П. Гаценко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К.: Університет «Україна», 2008. – 359c.
 15. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищих навч. закл. за спец. «Облік і аудит» / С. Ф. Голов. – 2 вид. – К.: Лібра, 2004. – 703с.
 16. Добровський В.М. Управлінський облік: Навч. посібник / В.М. Добровський [та ін.]; Київський національний економічний ун- т. – К.: КНЕУ, 2005. – 278с.
 17. Загородній А.Г. Управлінський облік: Термінологічний словник / А.Г. Загородній [та ін.]; – Л.: ЗУКЦ, 2005. – 96с.
 18. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посібник. / В.С. Лень; – 2 вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2006. – 317с.
 19. Марущак Л.І. Управлінський облік у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Марущак, П.О. Марущак. – Т.: Астон, 2010. – 192с.
 20. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник / Л.В. Нападовська; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-е вид., доопрац. та допов. – К.: КНТЕУ, 2010. – 647с.
 21. Нападовська Л.В. Управлінський облік. Практикум: [навч. посібник] / Л.В. Нападовська [та ін.]; заг. ред. Л.В. Нападовська; Київський національний торговельно-економічний ун-т / Л.В. Нападовська (заг.ред.). – К., 2008. – 300с.
 22. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І.Беленкова [та ін.]; за ред. проф. М.Ф.Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042с.
 23. Партин Г.О. Управлінський облік [Текст]: підручник / [Г.О. Партин та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 279 с.
 24. Садовська І.Б. Управлінський облік: навч. посіб. / І.Б. Садовська, Н.В. Тлучкевич, М. П. Гарасим; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 560с.
 25. Фаріон І.Д. Управлінський облік [текст]: підруч. / [І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 792с.