Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Стратегічний аналіз

Контрольна робота з курсу Стратегічний аналіз

(Модуль: Фінансовий аналіз) для студентів економічного факультету заочної форми навчання

 

Контрольна робота являє собою комплекс задач, вирішення яких дає змогу поглиблено вивчати основні методологічні питання фінансового аналізу, набувати практичних навичок обробки фінансової інформації, обчислювати узагальнюючі показники для проведення аналізу і про­гнозування, оформляти розрахунки в таблицях, а також інтерпретувати одержані результати.

Складено 10 варіантів контрольних робіт. Вибір варіанта залежить від порядкового номера студента за списком.

Кожен варіант складається з трьох задач, які охоплюють найбільш важливі теми курсу.

При виконанні контрольної роботи слід дотримуватися таких вимог:

1. Контрольна робота повинна бути виконана українською мовою, охайним почерком в зошиті в клітинку або набрана на комп’ютері (шрифт Times New Roman 14 через 1,5 інтервали, всі поля по 2 см, формули набрані у редакторі формул, таблиці: великі – через 1 інтервал, шрифт 12; невеликі – через 1 інтервал, шрифт 14) і надрукована у форматі А4. Кожна задача починається з нової сторінки.

2. Контрольну роботу необхідна виконати та подати у встановлений термін на кафедру.

3. Розв'язані задачі повинні бути викладені послідовно, як і вказані номери.

4. Перед розв'язанням задачі необхідно подати її умову.

5.Розв'язування задач обов'язково треба супроводжувати необхідними поясненнями, формулами, розрахунками та висновками,

6. Розрахунки показників необхідно подавати з точністю до їх логічного змісту, якщо необхідно – з точністю до 0,0001, а відсотки  з точністю 0,01п.п.

7. Повністю чи частково списані роботи не зараховуються,

8. Не зараховуються вирішені задачі не свого варіанта.

9. Робота має бути акуратно оформлена, написана чітко, розбірливо, з полями для зауважень рецензента.

10. В кінці роботи слід вказати список використаної літератури, поставити дату, підпис.

11. Титульна сторінка повинна мати такі дані; назву контрольної роботи, номер варіанту та залікової книжки, прізвище, ім'я та по батькові студента (повністю), курс, на якому він навчається.

12. Зараховану роботу разом із рецензією необхідно подати під час здачі іспиту (заліку). Якщо у рецензента були зауваження, їх слід врахувати і подати виправлену роботу. Без виконання цих вимог студенти до іспиту (заліку) не допускаються.

 

 

 

 

 

Задача

 

Для всіх варіантів.“Обґрунтування інвестиційного проекту”

 

Підприємству для розширення виробництва необхідні додаткове фінансування. Для здійснення проекту планується використовувати кредит банку. На підставі приведених даних розрахуйте:

1. Прогнозований чистий грошовий потік (чистий прибуток) на період п'ять років.

2. Основні показники ефективності інвестицій (ставка дисконтування рівна ставці за кредитом).

3. Розробіть план погашення заборгованості і зробіть висновки про достатність прибутку підприємства для її погашення.

Додаткові умови:

 1. Амортизація у розмірі 20% щорічно за спадаючою схемою.
 2. Обсяг виробництва – збільшення щорічно на 5%.
 3. Ціна – зростання з другого року щорічно в середньому на 2,5%.
 4. Витрати – зменшення собівартості в середньому на 1,5% на рік.

Обсяг виробництва (тис. шт.):

Варіант

тис. шт.

1

170

2

215

3

175

4

180

5

185

6

205

7

210

8

195

9

200

10

190

 

Дані про витрати на одиницю продукції (дол. США):

Змінні витрати

Постійні витрати

Норматив рентабельності %

Ціна

49

26

35

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг кредитних ресурсів і умови погашення:

Варіант

Сума кредиту,

дол. США

Відсотки за кредит,

% річних

Умови погашення

Відсотків

 Основної суми

1

14500000

13,0

щорічно

 з першого року

 

 

Самостійна робота

За даними фінансової звітності підприємства за останні 5 років сайту http://smida.gov.ua/db/emitent/reports

1) вивчити:

а) структуру балансу, структурні зрушення та збалансованість балансу;

б) структуру і структурні зрушення звіту про фінансові результати, а також рівень рентабельності на кожному етапі виробництва і реалізації продукції;

в) структуру грошових потоків, рух та оборотність грошових коштів.

2) проаналізувати:

а) рівень ліквідності підприємства;

б) рівень платоспроможності підприємства і зробити висновки щодо його фінансової стійкості;

в) рівень ділової активності підприємства;

г) рівень рентабельності підприємства і рівень рентабельності акціонерного капіталу, а також провести факторний аналіз рентабельності власного капіталу;

д) можливість банкрутства підприємства. Провести порівняльний аналіз в динаміці;

ж) виробничі та фінансові ризики, використовуючи статичні і динамічні моделі, а також визначити ефект важеля та ефект запозичення;

з) величину додаткових необхідних джерел коштів, використовуючи моделі ефективного управління джерелами фінансування, а також оцінити темпи нарощування економічного потенціалу підприємства. Провести порівняльний аналіз в динаміці.

Результати аналізу викласти у вигляді аналітичної записки, яка супроводжується необхідними розрахунками, графіками, таблицями і поясненнями.

 

 

Навчальна програма

Тема 1. Методи та прийоми фінансового аналізу та прогнозування

Зміст фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Етапи фінансового аналізу. Класифікація методів та прийомів фінансового аналізу. Основні методики, які використовуються у фінансовому аналізі та прогнозуванні. Елементи теорії моделювання та аналізу факторних систем. 

Тема 2. Аналіз фінансової звітності

Склад та структура фінансової звітності. Показники фінансової діяльності підприємства. Баланс як основний фінансовий документ підприємства. Аналіз активів та пасивів балансу. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз ліквідності, фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Аналіз ефективності діяльності підприємства. Аналіз позиції підприємства на ринку капіталів. Прогнозування можливого банкрутства підприємства.

Тема 3. Інфляція та її вплив на прийняття рішень фінансового характеру.

Причини виникнення необхідності оцінки вартості грошей. Поняття інфляції. Статистичні показники інфляції. Визначення майбутньої вартості грошей. Таблиці майбутньої вартості. Класифікація методів обліку та аналізу інфляції. Моделювання непрямих доходів та витрат підприємства під впливом інфляції. Вплив інфляції на звітні дані. Прийняття рішень в умовах інфляції.

Тема 4. Математичний інструментарій фінансового аналізу

Вступ до основ фінансових обчислень. Нарахування відсотків та інфляція. Поняття простих відсотків. Нарощені суми за простою ставкою відсотків та простою обліковою ставкою. Дисконтування і врахування за простими процентними ставками. Визначення тривалості позички і рівня процентної ставки. Поняття складних відсотків, їхні види. Дисконтування за складною ставкою відсотків. Облік за обліковою ставкою. Нарощення за складною обліковою ставкою. Нарахування відсотків та інфляція. Облік податку на нараховані відсотки. Поняття потоків платежів і фінансових рент. Види фінансових рент. Узагальнюючі характеристики потоків платежів. Нарощені суми постійних фінансових рент. Сучасні величини постійних дискретних фінансових рент. Визначення розміру платежу і терміну постійної дискретної фінансової ренти. Розрахунок процентної ставки фінансової ренти.

Тема 5. Аналіз фінансових операцій  та операцій з цінними паперами

Види фінансових операцій, їх особливості. Основні вимірники ефективності фінансових операцій. Поняття про цінні папери, їх класифікація. Методи оцінки пайових цінних паперів. Аналіз доходності боргових цінних паперів. Основні положення теорії ризику. Методи визначення рівня ризику. Міра ризику. Поняття портфелю цінних паперів і задачі його аналізу. Оцінка ефективності портфеля цінних паперів. Вибір оптимального портфелю.

Тема 6. Планування погашення довгострокової заборгованості. Аналіз доходності кредитних операцій.

Поняття обслуговування боргу, його складові. Методи планування погашення довгострокової заборгованості. Погашення боргу рівними сумами. Погашення боргу рівними строковими сплатами та змінними строковими сплатами. Поняття пільгової позики, особливості розробки плану погашення пільгової позики. Визначення абсолютного та відносного грант-елементу. Фінансова ефективність довгострокових позик та кредитів.

Тема 7. Аналіз інвестиційних проектів

Поняття інвестування і фінансування. Види інвестицій. Основні вимірники ефективності інвестицій. Чиста наведена величина доходу. Визначення внутрішньої норми прибутковості. Термін окупності, методика розрахунку. Показники рентабельності довгострокового капіталу. Фінансовий лізинг, його особливості. Визначення розмірів лізингових платежів, проценту фінансування лізингу. Прийняття рішень щодо доцільності лізингових операцій.

Тема 8. Аналіз ціни та структури капіталу. Політика виплати дивідендів

Поняття капіталу. Джерела та інструменти фінансування капіталу, їх класифікація. Основні способи збільшення капіталу. Нові інструменти довгострокового фінансування. Поняття ціни капіталу. Фінансовий леверидж та його визначення. Метод мертвої точки. Основи теорії структури капіталу. Дивідендна політика та можливість його вибору. Фактори, які визначають дивідендну політику. Види дивідендних виплат та її джерела. Порядок виплати дивідендів.

Тема 9. Аналіз та управління оборотним капіталом

Структура оборотного капіталу. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Аналіз дебіторської заборгованості. Управління виробничими запасами. Способи короткострокового фінансування. Традиційні та нові інструменти короткострокового фінансування.

Перелік рекомендованої літератури

Основна література:

 1. Ковтун Н.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Н.В. Ковтун. – К.: Кафедра, 2012. – 384 с.
 2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2005 - 512 с.
 3. Четыркин Е.М. Финансовая математика. Учеб. – М.: Дело, 2000. – 400 с.
 4. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

Додаткова література:

 1. Баканов М.И, Шеремет А.Д. Теория економического анализа: Учебник.- 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 1999 - 416 с.
 2. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень): Навч.-метод. посібник.- 2-ге вид.- К.: МАУП, 1998.- 272 с.
 3. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в яинансах: Учеб. пособие для вузов/ Пер. с англ. Под. Ред. М.Р. Ефимовой. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.
 4. Сайт Агенства з розвитку інфраструктури фондового ринку України :  Інформація емітентів. Річна звітність емітентів цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.smida.gov.ua/reestr/smreestr.php?info=at – Назва з титул. екрана.