Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Стратегічний менеджмент

 Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

 

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                                   В. Б. Юскаєв

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи студентів

та проведення практичних занять з дисципліни

"Стратегічний менеджмент"

 

для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання

та слухачів ФПФ

 

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

 

Укладачі:                             доц., канд. екон. наук Г.О. Швіндіна

                                             ас. С.М. Рибальченко

Відповідальний

за випуск                              проф., д-р екон. наук О.М. Теліженко

 

Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання                    канд. фіз.-мат. наук Білоус О.А.

 

Суми

Видавництво СумДУ

2007

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи студентів

та проведення практичних занять з дисципліни

"Стратегічний менеджмент"

 

для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання

та слухачів ФПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2007

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент" для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201 „Менеджмент організацій” заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання та слухачів ФПФ / Укладачі: Г.О. Швіндіна, С.М. Рибальченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 75 с.

 

Кафедра управління

 

 

Зміст

 

                      С.

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ................................................................................................................................................. 5

 

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ................................................................................................ 5

2.1 Лекції....................................................................................... 5

2.2 Практичні (семінарські) заняття..................................... 10

2.3 Курсова робота.................................................................... 11

2.4 Індивідуальна робота зі студентами................................ 12

2.3 Список питань, що виносяться на самостійне опрацювання           12

 

3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.............................................. 13

3.1 Основна література............................................................ 13

3.2 Додаткова література......................................................... 13

 

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА......................................................................... 15

4.1 Загальні вимоги................................................................... 15

4.2 Питання для підготовки  до іспиту.................................. 15

 

5 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ".......................................................................................................... 18

5.1 Визначення відносної частки ринку................................ 18

5.2 Розрахунок фактичної частки ринку компанії.............. 19

5.3 Оцінка конкурентоспроможності товару експертним методом.       21

5.4 Вибір цільового сегмента.................................................. 22

5.5 Визначення еластичності попиту..................................... 25

5.6 Побудова матриці БКГ (BCG).......................................... 26

5.7 Ціноутворення методом прибутку на капітал............... 31

5.8 Ціноутворення методом надбавки 1................................ 32

5.9 Ціноутворення методом надбавки 2................................ 33

5.10 Ціноутворення методом надбавки 3.............................. 34

5.11 Визначення ціни на продукцію різними способами.... 35

Додаток А...................................................................................................................... 36

ДОДАТОК Б...................................................................................................................... 37

ДОДАТОК В...................................................................................................................... 41

ДОДАТОК Г...................................................................................................................... 47

ДОДАТОК Д...................................................................................................................... 50

ДОДАТОК Е...................................................................................................................... 56

ДОДАТОК Ж..................................................................................................................... 61

ДОДАТОК И...................................................................................................................... 63

ДОДАТОК К...................................................................................................................... 65

ДОДАТОК Л...................................................................................................................... 68

ДОДАТОК М..................................................................................................................... 70

ДОДАТОК Н...................................................................................................................... 72

 

 

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ

ФАХІВЦЯ

 

Метою викладання дисципліни "Стратегічний менеджмент" є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми, методи та засоби стратегічного менеджменту.

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: визначення сутності та змісту процесу розроблення стратегічних планів, набуття студентами навичок ідентифікації стратегічних бізнес-одиниць, засвоєння методів аналізу конкурентоспроможності організації, позиціонування на ринку, а також оволодіння практичними методами формулювання тактичних і стратегічних завдань компанії щодо утримання чи завоювання ринкових позицій.

 

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції

Розділ 1 Розвиток стратегічного менеджменту

 

Тема 1.1 Необхідність та актуальність впровадження стратегічного управління. Основні терміни

Види змін, поняття про "стратегічні вікна". Причини запізнювання реакції на зміни. Заходи щодо скорочення запізнювання реакції на зміни. Сутність стратегії, стратегічного менеджменту. Роль та завдання спеціалістів зі стратегічного планування*. Розроблення місії і цілей організації: основний  зміст, види та характеристика. Методи формування дерева цілей*.

Методичні вказівки. При вивченні цієї теми студент повинен звернути увагу на зв'язок між швидкістю стратегічної реакції на ринкові зміни та успішністю відомих світових компаній. Необхідно з'ясувати, що при розробленні стратегії виникає дилема: з одного боку, вона повинна відповідати існуючій методології, а з іншого боку - пропонувати нову ідею.

Література: [1, с.18-22, 64-75; 2, с.20-24, 29-40, 109-116; 4, с.14-27, 52-63; 5, с.9-35; 6, с.47-49; 7, с.12-26; 9, с.38-42].

 

Тема 1.2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ організації

Фактори зовнішнього середовища. Середовище прямого та непрямого впливів. Групування та оцінка чинників зовнішнього середовища. Аналіз внутрішнього середовища. Оцінка незмінної політики (курсу). Аналіз функцій і ресурсів компанії. PEST-аналіз*. PIMS-аналіз*. GAP-аналіз*. Оцінка конкурентного потенціалу організації*. SWOT – аналіз.

Методичні вказівки. Треба відмітити необхідність комплексного вивчення чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ компанії. Усі досліджені явища повинні бути відображені у підсумковій матриці SWOT-аналізу.

Література: [1, с.394-108; 2, с.195-213; 3, с.85-106; 4, с.65-100; 5, с.195-213; 6, с.69-71, 73, 86-87, 107-110; 7, с.37-169].

 

Тема 1.3 Життєвий цикл продукції, стратегії на кожному етапі

Класичне уявлення про життєвий цикл (ЖЦ) товару. Рекомендації щодо стратегії на кожній із стадій ЖЦ товару. Переваги та слабкі сторони теорії ЖЦ. Альтернативні концепції.

Методичні вказівки. Необхідно пояснити, що концепція ЖЦ дає менеджеру уявлення про стратегічні цілі та дозволяє уникнути зайвих кроків у процесі прийняття стратегічних рішень. Але в цьому полягає й її основний недолік: таке спрощення призводить до небажаних наслідків для компанії.

Література: [6, с.45,108-109,166].

 

 

 

 

 

Розділ 2 Аналіз можливостей організації та

розроблення стратегій

 

Тема 2.1 Конкурентні стратегії

Типологія стратегій. Основні сили, що діють на ринку. Поняття масштабу конкуренції*. Основні конкурентні стратегії. Стратегії розвитку. Основні досягнення в стратегічній поведінці компаній*.

Методичні вказівки. Класифікація стратегії постійно відновлюється, тому необхідно вивчати кілька типологій (за М.Портером, А.Ю. Юдановим, І. Ансоффом та ін.) Модель основних сил також має назву "модель конкуренції М. Портера" і є базовою моделлю при розробленні стратегічних альтернатив.

Література: [1, с.214-251; 2, с.24-29, 40-108; 3, с.28-33; 4, с.103-115; 5, с.43-51; 7, с.26-35, 330-361; 8, с.94-101].

 

Тема 2.2 Аналіз стратегічних можливостей СБО

Ідентифікація стратегічних одиниць. Метод розміщення ресурсів за Друкером. Матричний аналіз можливостей СБО: матриця БКГ, комбіновані портфельні моделі (модель МакКінсі), матриця життєвого циклу і т.ін. Матриця оцінки технологічних можливостей організації*.

Методичні вказівки. Концепція управління стратегічними бізнес-одиницями набула великої популярності, тому треба відмітити різні варіанти перекладу: стратегічні зони господарювання (СЗГ), стратегічні господарчі зони (СГЗ), центри прибутку (ЦП). Комбінація СБО складає портфель компанії. Основна суть всіх моделей оцінки стратегічних можливостей СБО полягає в пошуку шляхів збалансованого розвитку компанії.

Література: [1, с.170-171; 5, с.214-243; 6, с.141-168, 166-168].

 

Тема 2.3 Формулювання стратегій

Стратегічні варіанти розвитку для бізнесу на різних стадіях розвитку ринку. Формулювання та впровадження стратегій. Стратегії оборонні та наступальні. Стратегії компаній, що прагнуть зайняти єдину ринкову нішу. Основні помилки наступальних та оборонних стратегій*. Поняття галузевого сценарію*.

Методичні вказівки. При розробленні корпоративної чи бізнес-стратегії необхідно в той самий час формулювати тактичні заходи з досягнення поставлених стратегічних цілей. Необхідно засвоїти, що наступальні стратегії – це агресивний засіб завоювання бажаних позицій, який застосовується переважно компаніями-новачками. Оборонні стратегії використовують компанії-піонери.

Література: [8, с.643-712; 9, с.237-258].

 

Тема 2.4 Корпоративні стратегії диверсифікації

Стратегії диверсифікації. Стратегії продажу та ліквідації бізнесу. Корпоративні стратегії відновлення, реструктуризації портфеля компанії. Комбіновані стратегії диверсифікації.

Методичні вказівки. У цій темі студент повинен звернути увагу на те, що диверсифіковану компанію можна розглядати як набір окремих видів підприємницької діяльності, таким чином, формулювання стратегії на цьому рівні - широкомасштабне завдання. У диверсифікованій компанії необхідно створювати стратегію для мультибізнесу, багатогалузевий стратегічний план дій. Студент повинен знати види диверсифікації та особливості кожної з них.

Література: [4, с.170-184].

 

Розділ 3 Конкурентоспроможність цін,

розроблення стратегій ціноутворення

 

Тема 3.1 Цінова конкурентоспроможність

Основні цілі цінової політики. Розроблення стратегії ціноутворення (сутність, етапи, схема). Ціноутворення в рамках товарної лінії. Методи ціноутворення. Стратегічний аналіз витрат та ланцюга цінностей*. Вплив ланцюга створення цінностей на організаційну структуру компанії та на галузь у цілому*.

Методичні вказівки. Однією з найважливіших компонент успішної стратегії, на яку повинен звернути увагу студент, є аналіз та ефективне управління ланцюгом створення цінностей. Це дозволяє лідирувати в галузі у сфері мінімізації витрат та надає широкі можливості для маневрування.

Література: [8, с.102-104; 9, с.170-191].

 

Тема 3.2 Цінові стратегії

Цінові модифікації. Модифікації цін за географічним принципом. Модифікації цін через систему знижок. Модифікація цін для стимулювання збуту. Поняття цінової дискримінації та її види. Ступеневе зниження цін за асортиментом товарів, що пропонуються.

Методичні вказівки. У цій темі значна увага приділяється тактиці в сфері ціноутворення. Студенту необхідно визначити зв'язок між прийнятими ціновими рішеннями та системою знижок компанії. Треба чітко розділяти товарну диференціацію та цінову дискримінацію.

Література: [2, с.223-228].

 

Розділ 4 Реалізація стратегії

 

Тема 4.1 Виконання стратегії

Формування функціональних стратегій. Їх взаємозв'язок з корпоративною та бізнес-стратегіями організації. Пов'язування бюджетів зі стратегією. Упровадження підтримуючих систем. Розроблення систем матеріального заохочення, що підтримують стратегію. Система збалансованих показників (Balanced ScoreСard)*. Стратегічний контролінг*. Особливості використання об'єктивно-цільового підходу в стратегічному управлінні*.

Методичні вказівки. При вивченні цієї теми студент повинен вивчити суть функціональної стратегії, принципи та особливості формування функціональних стратегій, методи обґрунтування функціональних стратегій. Аналіз чинників у процесі аналізу функціональних стратегій може бути полегшений за допомогою сучасних систем показників, таких, як Balanced ScoreCard. Студент повинен розуміти принципи побудови ієрархії показників та їх роль у системі стратегічного контролінгу компанії.

Література: [5, с.403-419; 6, с.136-139, 241-278; 7, с.362-393].

 

Тема 4.2 Стратегії комунікацій

Аналіз поведінки покупця та факторів, що на неї впливають. Розроблення ефективного звернення до цільової  аудиторії. Основні прийоми розміщення реклами. Мистецтво мотивації: компенсаційні виплати за досягнуті результати*.

Методичні вказівки. При впровадженні нової ідеї, технології або товару необхідно пересвідчитись у бажаній реакції покупців. При вивченні цієї теми студент повинен знати поняття "одиниці, що приймає рішення (ОПР)", роль ОПР в процесі розроблення стратегії комунікацій, основні прийоми виклику бажаної реакції покупців на новий або модифікований товар. При цьому не можна зневажати роль продавців та обслуговуючого персоналу, тобто паралельно процесу здійснення стратегії треба створювати структуру матеріального заохочення для працівників.

Література: [9, с.501-510].

 

2.2 Практичні (семінарські) заняття

 

Практична робота № 1

Тема: "Аналіз можливостей компанії. SWOT-аналіз як інструмент обґрунтування обраної стратегії".

Мета завдання: ознайомити з методологією стратегічного управління.

Завдання: вирішення типових завдань, набуття навичок у стратегічному плануванні.

 

Практична робота № 2

Тема: "Розроблення стратегії".

Мета завдання: студенти повинні набути навичок у розробленні стратегії.

Завдання: провести матричний аналіз існуючих СБО за типовою методикою. Визначити стратегічні цілі згідно з положенням у матриці. Розробити систему заходів з досягнення поставлених стратегічних та фінансових цілей. Розроблення функціональних стратегій як елемента загальної стратегії підприємства.

 

2.3 Курсова робота

Курсова робота виконується згідно з методичними вказівками до виконання курсової роботи. Курсова робота повинна бути присвячена розробленню стратегії для вибраного об'єкта (підприємства, бізнесу, напрямку бізнесу або бізнес-одиниці).

Курсова робота повинна містити такі пункти:

Вступ.

 1. Розроблення місії та цілей.
 2. Аналіз зовнішнього середовища.
 3. Аналіз внутрішнього середовища.
 4. Обґрунтування основної концепції стратегічного розвитку.
 5. Рекомендації з реалізації стратегії.

Висновок.

Курсова робота повинна містити первинні дані, тобто такі, які студент самостійно зібрав та проаналізував щодо діяльності обраного підприємства. Об'єкт дослідження узгоджується з викладачем. Обрана стратегія повинна бути ідентифікована згідно з термінологією курсу „Стратегічний менеджмент”. Розрахунки таких показників, як відносна частка на ринку, ємність ринку, порівняльна конкурентоспроможність та інші повинні обґрунтовувати обраний напрямок стратегічного розвитку. У ході роботи студент повинен проаналізувати комплекс теоретичних питань та продемонструвати розв’язання ситуаційних задач з практики функціонування обраного об’єкта дослідження.

 

 

 

 

 

2.4 Індивідуальна робота зі студентами

Номер заняття

Найменування і зміст роботи

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

Особливості застосування конкурентних стратегій у сучасних умовах

залежить

від форми навчання

[1-9]

2

Розрахунок показників ємності ринку, оцінка порівняльної конкурентоспроможності, відносної частки ринку, SWOT-аналіз як інструменти обґрунтування стратегії

[1-9]

 

2.3 Список питань, що виносяться на самостійне опрацювання

 

 1. Роль та завдання спеціалістів зі стратегічного планування.
 2. Поняття масштабу конкуренції.
 3. Методи формування дерева цілей.
 4. Групування та оцінка чинників зовнішнього середовища.
 5. PEST-аналіз.
 6. PIMS-аналіз.
 7. GAP-аналіз.
 8. Оцінка конкурентного потенціалу організації.
 9. Особливості використання об'єктивно-цільового підходу в стратегічному управлінні.
 10. Типологія стратегій. Основні досягнення в стратегічній поведінці компаній.
 11. Наступальні та оборонні стратегії: основні помилки. Поняття галузевого сценарію.
 12. Матриця оцінки технологічних можливостей організації.
 13. Стратегічний аналіз витрат та ланцюга цінностей.
 14. Вплив ланцюга створення цінностей на організаційну структуру компанії та на галузь у цілому.
 15. Формування функціональних стратегій. Їх взаємозв'язок з корпоративною та бізнес-стратегіями організації.
 16. Система збалансованих показників (Balanced Scorecard). Стратегічний контролінг.
 17. Мистецтво мотивації: компенсаційні виплати за досягнуті результати.

 

3 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3.1 Основна література

 1. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство/ Пер. с англ. – М.: Финпресс, 2000. - 272 с.
 2. Галушка З.І., Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент: Навч.-методичний посібник. - Чернівці: ЧНУ, Рута, 2006.- 247 с.
 3. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник.-К.: Алерта, 2006. - 404 с.
 4. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотипне – Львів: "Новий Світ - 2000", 2006. – 388 с.
 5. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во "Університетська книга", 2003. - 734 с.
 6. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник .-К.:Каравела, 2006.-320 с.
 7. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Уч. пособие .-К.:ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2002.-560 с.
 8. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость/Майкл Е. Портер/ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 715 с.
 9. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий: Учебник для вузов/Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Юнити, 1998. - 576 с.

 

3.2 Додаткова література

 1. Альткор Є. Стратегії виходу з товарною маркою на закордонні ринки//Маркетинг в Україні. - 2003. - № 2.-С. 14 - 15.
 2. Боровська Т. Оптимальне управління розвитком техніко-економічних систем. Кредитні стратегії//Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - № 6. - С. 173-180.
 3. Кузенко Т. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки підприємства//Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 3.-С.142-151.
 4. Лук'янихіна О.А. Контролінг - інструмент стратегічного і оперативного управління економічним потенціалом підприємства// Зб. мат. наук.-практ. конференції "Пробл. оцінки економ. потенц. підпр-ва та механізм використ. його показн.", 7-10 червн. 2004 р. - Суми: СумДУ, 2004. - С.46-47.
 5. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.
 6. П`ятницька Г. Нові підходи до формування стратегії підприємства в умовах конкуренції//Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 11. - С.136-140.
 7. Рыбальченко С.Н. Оставаться на месте или идти вперед? // Материалы научно-практической конференции «Перспективные разработки науки и техники». - Т.4. Экономические науки. - Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образованиие, 2004. – 79с.; С.36-39 .
 8. Рыбальченко С.Н. Экологический фактор – основа стратегического мышления // Матеріали п'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції „Екологічний менеджмент у загальній системі управління”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 125 с.
 9. Тєлєтов О.С. Маркетинг партнерських відносин як майбутній компонент загальної стратегії промислового підприємства//Механізм регулювання економіки. - 2004. - № 4. - С. 149-163.
 10. Чорна Л.О. Теоретичні основи розробки стратегії ціноутворення підприємства// Фондовый рынок. - 2006. - № 20(456). - С.30-36.
 11. Швіндіна Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегічний менеджмент"/Уклад. Г.О. Швіндіна. - Суми:СумДУ,2004. - 26 с.
 12. Швіндіна Г.О. Проблема вычисления интегрального показателя эффективности стратегии предприятия// "Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти". Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-ій річниці Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава: Вид-во ПУСКУ, 2006. – 224 с., С.71

 

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

4.1 Загальні вимоги

Згідно з навчальним планом підсумковим контролем вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» є іспит.

Допуском до іспиту є захищена курсова робота з даної дисципліни.

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться ключові питання, а також типові задачі, ситуаційні завдання, що потребують уміння застосовувати отримані знання.

 

4.2 Питання для підготовки  до іспиту

 1. Поняття стратегії, стратегічного менеджменту. Історія розвитку. Види змін, їхні причини.
 2. Поняття "стратегічного вікна". Причини виникнення.
 3. Адаптація компаній до змін - запізнювання і скорочення запізнювання стратегічної реакції.
 4. Зміст стратегічного плану компанії.
 5. Місія організації. Підходи до формулювання.
 6. Цілі компанії. Класифікація. Побудова дерева цілей.
 7. Аналіз внутрішнього середовища компанії: оцінка незмінного курсу компанії, функцій компанії, SWOT-аналіз.
 8. Зовнішній аналіз. Аналіз середовища прямого та непрямого впливу.
 9. Теорія життєвого циклу товару. Переваги і недоліки. Основні стратегічні зусилля компанії на кожній стадії життєвого циклу товару.
 10. Модель п'яти сил конкуренції (рушійні сили ринку) М. Портера. Стратегічне значення моделі.
 11. Основні етапи еволюції ринків, охарактеризуйте кожний етап. Як змінюється рівень конкуренції та напрямок стратегічних зусиль залежно від етапу?
 12. Класифікація конкурентних стратегій за Юдановим. Види і зміст.
 13. П'ять класичних конкурентних стратегій за Портером. Переваги і недоліки використання кожної.
 14. Еталонні (стандартні) стратегії розвитку організації.
 15. Стратегія першопрохідника: основні рекомендації.
 16. Стратегія претендента на лідерство: з яких дій необхідно розпочинати?
 17. Оборонні стратегії.
 18. Наступальні стратегії.
 19. Формулювання стратегії заняття єдиної ринкової ніші: умови життєздатності стратегії.
 20. Стратегічна піраміда диверсифікованої і вузькопрофільної компаній.
 21. Корпоративна, ділова, функціональна, операційна  стратегії компанії: основні дії.
 22. Виявлення і визначення СБО. Критерії, яким вона повинна відповідати.
 23. Розміщення ресурсів - принцип портфельного планування П. Друкера.
 24. Матриця темпи зростання/частка ринку БКГ. Переваги і недоліки використання.
 25. Матриця Маккінсі.
 26. Матриця життєвого циклу Артура Д. Литтла.
 27. Вартісні моделі планування.
 28. Використання синергізму при плануванні ресурсів СБО. Форми потенційного синергізму.
 29. Поняття "стратегічного розриву". Способи рішення. Переваги і недоліки кожного з них.
 30. Процес розроблення нового товару (схема).
 31. Джерела ідей для розроблення нового товару.
 32. Аналіз нового бізнесу. Розрахунок точки беззбитковості.
 33. Етап спробного маркетингу при реалізації проекту нового товару. Переваги, недоліки.
 34. Процес адаптації до нового товару. Фактори, що впливають на швидкість адаптації.
 35. Класифікація і характеристики споживачів залежно від швидкості адаптації до нового товару.
 36. Поняття маркетингової комунікації: ціль, оцінка ефективності. Завдання реклами, розроблення рекламного повідомлення.
 37. Одиниця, що приймає рішення про покупку. Характеристика складових, приклад.
 38. Методи ціноутворення.
 39. Використання ЕВП (економічна вигода для покупця) при встановленні ціни.
 40. Географічна модифікація цін.
 41. Модифікація цін через систему знижок і для стимулювання збуту.
 42. Цінова дискримінація.
 43. Східчасте зниження цін (у рамках товарної лінії).

 

 

 

5 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

 

5.1 Визначення відносної частки ринку

 

Загальні вказівки

Відносна частка ринку розраховується як відношення частки ринку компанії до частки ринку найнебезпечнішого конкурента, виражене у відносних одиницях, а не в доларах. Наприклад, якщо фірма "А" має 15% від загальної ємкості ринку, а частка найбільшого конкурента рівна 30%, то відносна частка А становитиме 0,5. Якщо бізнес "В" займає найбільшу частку на ринку - 40%, а його основний конкурент має тільки 30%, то відносна частка "В" становитиме 1,33. З прикладу видно, що відносна частка може бути більше одиниці тільки в тому випадку, якщо компанія є найбільшою з гравців на даному сегменті ринку і, навпаки, у фірм, що мають одного або більше за конкурентів, що перевершує їх за силою, відносна частка завжди буде менше 1.

За необхідності порівняння ринкової частки конкурентів, як у нашому випадку, застосовується показник відносної ринкової частки підприємства, який обчислюється за формулою

 

,                                                                 (5.1.1)

де РЧП – ринкова частка підприємства;

РЧК – відповідна ринкова частка конкурента.

При цьому можливі такі варіанти:

- якщо ВЧР > 1, то підприємство є лідером та має найсильніші ринкові позиції;

- якщо ВЧР = 1, то ринкове становище підприємства аналогічне до становища головного конкурента;

- якщо ВЧР < 1, то фірма має слабкі ринкові позиції.

Зауваження. Якщо ринок поділяють між собою дві компанії (як у нашому випадку) то відносна частка ринку розраховується як відношення обсягу реалізації компанії до обсягу реалізації її конкурента.

Поставлення задачі

Встановити ринкову частку Компанії "А" відносно його основного конкурента Компанії "Б", які ведуть діяльність на одному географічному ринку, та зробити стислі висновки.

Вихідні дані у таблиці додатка Б.

 

Приклад умови  та розв’язання

Вихідні дані:

Компанія "А" реалізувала 335 тонн жирних сирів за середньою ціною 11500 грн/т та 45 тонн масла вершкового за середньою ціною 11250 грн/т. Відповідно компанія "Б" реалізувала 130 тонн жирних сирів за ціною 10570 грн/т та масла вершкового 570 т за середньою ціною 7600 грн/т.

Відносна частина ринку жирних сирів компанії "А":

.

Відносна частка ринку масла вершкового компанії "А":

.

Таким чином, компанія "А" є монопольним лідером з виробництва сирів та має незначні обсяги виробництва та реалізації супутньої групи товарів. Щодо компанії "Б" – спостерігається зворотна ситуація.

 

5.2 Розрахунок фактичної частки ринку компанії

 

Загальні вказівки

Частка ринку - співвідношення між обсягом продажів продукту або послуги даної компанії і обсягом продажів продуктів, що проводяться в даній товарній категорії всіма фірмами, що діють на даному ринку.

Частка ринку у вартісному вираженні = вартість проданих фірмою товарів / загальну вартість проданих на даному ринку товарів.

Спочатку необхідно розрахувати ємність ринку як суму обсягу продажу продукції №1 та продукції №2, але з урахуванням експорту та імпорту цих продуктів. Для цього необхідно привести грошові одиниці до одного виміру за курсом долару.

 

                                      (5.2.1)

 

де, Єр – ємність ринку,

V1 та V2 - обсяги продажу продукції №1 та №2,

Vі - обсяг імпорту,

Vе - обсяг експорту,

кд – курс долара.

 

А потім необхідно розрахувати ринкову частку підприємства за формулою

 

,                                                     (5.2.2)

 

де РЧП – ринкова частка підприємства;

Оз – обсяг збуту товарів компанії на даному ринку.

 

Поставлення задачі

Встановити фактичну ринкову частку продукції компанії А. Розробити рекомендації щодо становища компанії А на ринку. Вихідні дані у таблиці додатка Е.

 

Приклад умови  та розв’язання

Якщо обсяг продажу продукції №1 склав 1,6 млн грн; продукції№2 – 5,0 млн грн. Експорт цих товарів дорівнює 700 тис. дол. США, а імпорт – 3800 тис. дол. США. Середній курс долара – 5,05 грн/дол.

У останньому році компанія А реалізувала 340 тонн продукції №1 за середньою ціною 1180 грн/т та 60 тонн продукції №2 за середньою ціною 1105 грн/т.

Спочатку розрахуємо ємність ринку за формулою (5.2.1).

 

 

 

 

 

(грн);

 


Фактична ринкова частка компанії "А" на ринку становитиме близько 2%. Це свідчить про те, що підприємство має доволі малу частку на ринку і має розробити заходи щодо завоювання нових або розширення існуючих ринків збуту продукції.

 

5.3 Оцінка конкурентоспроможності товару експертним методом.

 

Загальні вказівки

Конкурентоспроможність товару виходячи з експертних оцінок факторів конкурентоспроможності необхідно визначити в такий спосіб:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     (5.3.1)

 
 

 

 

 

 

 

де Кт – конкурентоспроможність товару (його значення від 2 до 10); n – кількість експертів; Бij – експертна оцінка i-м експертом j –го фактору конкурентоспроможності товару; aj – вага j –го фактору. Вага фактору залежить від кількості факторів. У нашому випадку чотири фактори мають вагу від 4 до 1 відповідно для якості товару, ціни, якості сервісу та експлуатаційних витрат. Бmax – максимальна оцінка, яку може дати експерт з кожного фактору (для нашої задачі Бmax = 5).

 

 

 

 

Поставлення задачі

Оцінити конкурентоспроможність товару виходячи з експертних оцінок факторів конкурентоспроможності, та зробити стислі висновки.

 

Таблиця 5.3.1 - Приклад умови  та розв’язання

Експерт

Оцінка експерта

Якість товару (ЯТ)

Ціна товару

(ЦТ)

Якість сервісу

(ЯС)

Експлуатаційні витрати

(ЕВ)

1 Керівник

4

3

2

3

2 Конструктор

2

3

4

4

3 Маркетолог

4

3

3

3

4 Економіст

3

3

4

3

5 Технолог

3

3

3

4

6 Продавець

2

3

3

3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: конкурентоспроможність товару оцінюється в 6,13 бала з 10, тобто у організації є значні резерви (38,7 %) для підвищення конкурентоспроможності за всіма напрямками.

 

5.4 Вибір цільового сегмента

 

Загальні вказівки

Спочатку необхідно встановити потенціал зростання сегмента за формулою

 

,                                                         (5.4.1)

 

де ПЗС – потенціал зростання сегмента, т/рік;

КС – кількість споживачів, чол.;

СТс – середньостатистичне споживання товару, т/рік.

 

Наступний крок – ранжирування сегментів за двома показниками: потенціалом зростання та його доступністю. Після цього аналізуємо отримані результати та робимо висновки. Цільовим сегментом є той, що має найвищий ПЗС та ступінь доступності сегмента.

 

Поставлення задачі

У таблиці додатка Д наведено сегментацію щодо споживачів товару компанії А. Зробіть вибір щодо цільового сегмента компанії А. Вихідні дані – в таблиці додатка Д.

 

Таблиця 5.4.1 - Вибір цільового сегмента компанії А в Україні

Критерій

Регіон

Центр

Північ

Схід

Захід

Південь

Схожість потреб всередині сегмента

Потреби не диференційовані

Незадоволені потреби

Малий асортиментний ряд

вихідні даніКількість споживачів, тис. чол.

 

 

 

 

 

Зростання споживання, кг/рік

 

 

 

 

 

Доступність сегмента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад умови  та розв’язання

Перший крок – визначення потенціалу зростання сегмента, як показано в таблиці.

 

Таблиця 5.4.2 - Вибір цільового сегмента компанії А в Україні (розрахунок)

Критерій

Регіон

Центр

Північ

Схід

Захід

Південь

Схожість потреб всередині сегмента

Потреби не диференційовані

Незадоволені потреби

На ринку, якщо порівнювати із закордонним, не представлені деякі види товарів. Асортиментні позиції в Україні представлені 20-25 видами, в той час як на Заході їх налічується близько 100 позицій. Малоосвоєним є ринок близького зарубіжжя (Росія та інші).

Кількість споживачів, тис. чол.

5595

4650

3500

9065

1500

Зростання споживання, кг/рік

4,6

5,2

4,9

3,5

5,7

Доступність сегмента*

Повністю доступний

Повністю доступний

Частково доступний

Малодоступний

Малодоступний

Потенціал зростання сегмента,  т/рік

5595 *4,6 = 25716,3

24191,28

17150

31728,27

8550

 

 

Як бачимо, найбільшим за потенціалом зростання є західний регіон. Другий крок – ранжування регіонів за розміром та доступністю.

Повністю доступні:    1-ше місце: Центр (25716,3);

                                       2-ге місце: Північ (24191,28);

Частково доступні:     3-те місце: Схід (17150);

Малодоступні:             4-те місце: Захід (31728,27);

                                      5-те місце: Південь (8550).

 

Таким чином, цільовим сегментом компанії А є центральний регіон. У західному та східному регіонах підприємство має формувати дилерську мережу з метою витіснення конкурентів та розширення ринків збуту продукції.

 

5.5 Визначення еластичності попиту

 

Загальні вказівки

Еластичність попиту розраховується як відсоткове відношення приросту кількості товару за певний період часу до приросту ціни на відповідний обсяг товару. При цьому застосовують таку формулу:

 

                                                         (5.5.1)

де ΔU – зміна кількості продукції; U1 – початкова кількість продукції; ΔР – зміна ціни; Р1 – початкова ціна.

Якщо показник Еd > 1, попит еластичний, і навіть незначна зміна ціни спричиняє його суттєве коливання. Коли показник Еd < 1, попит є нееластичним. Якщо Еd = 1, попит вважається унітарним, тобто ступені змін попиту і ціни збігаються.

 

Поставлення задачі

Потрібно встановити цінову еластичність на основні види продукції компанії "Молочник", використовуючи статистичні дані, та розробити рекомендації щодо впровадження цінових стратегій.

 

Приклад умови  та розв’язання

 

Таблиця 5.5.1 – Умови завдання (обсяг продажу та середні ціни

на товари компанії "Молочник")

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

190,0

10,97

215

12,21

Сири

120,0

8,84

130

12,77

Молочні продукти

380

0,95

460

1,36

 

Масло:

 

Сири:

 

Молочні продукти:

 

Отже, покупці дуже гостро реагують на зміну ціни на масло, тому для підвищення товарообігу компанії потрібно знизити ціни.

Попит на сири характеризується як нееластичний, що надає підприємству широкі можливості в ціноутворенні. Так, для підвищення прибутку компанії необхідно підвищити ціни.

 

 

5.6 Побудова матриці БКГ (BCG)

 

Загальні вказівки

Модель БКГ є матрицею 2х2, на якій області бізнесу зображаються колами з центрами на перетині координат, що утворюються відповідними темпами зростання ринку і величинами відносної частки організації на відповідному ринку (див. рисунок 5.6.1). Кожне нанесене на матрицю коло характеризує окрему СБО. Величина кола пропорційна загальному розміру всього ринку (товарообігу) СБО. Іншими словами, враховується не тільки розмір бізнесу конкретної організації, а взагалі його розмір як галузі в масштабах всієї економіки. Найчастіше цей розмір визначається простим складанням бізнесу організації і відповідного бізнесу її конкурентів. Іноді на кожному колі (бізнес-області) виділяється сегмент, що характеризує відносну частку бізнес-області організації на даному ринку, хоча для отримання стратегічних висновків у цій моделі це необов'язково. Розміри ринку, як і бізнес-області, найчастіше оцінюються за обсягами продажів, а іноді і за вартістю активів.

У верхній частині матриці виявляються бізнес-області, що відносять до галузей з темпами зростання вище середніх, у нижній - відповідно з нижчими. У оригінальній версії моделі БКГ прийнято брати за межу високих і низьких темпів зростання 10% темпу зростання галузі (або виробництва) за один рік.

Вісь абсцис є логарифмічною. Тому, як правило, коефіцієнт, що характеризує відносну частку ринку, займану бізнес-областю, змінюється від 0,1 до 10.

Розбиття матриці по осі абсцис на дві частини дозволяє виділити дві області, в одну з яких потрапляють бізнес-області з слабкими конкурентними позиціями, а в іншу - із сильними. Межа двох областей проходить на рівні коефіцієнта 1,0.

 

Дикі кішки (проблемні діти)

Зірки

Собаки

Дійні корови

Низька (<1)

Висока (>1)

Високий

ТЗР

Низький

0%

10%

20%

ВЧР

0,1

1,0

10

 
  Подпись: Високий Подпись: Низький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6.1 - Матриця БКГ "зростання/частка ринку"

для аналізу господарського портфеля компанії

Таким чином, модель БКГ складається з чотирьох квадрантів, які умовно названі "собаки", "важкі діти", "зірки" та "дійні корови".

"Зірки" займають положення лідера у галузі, що швидко розвивається, і одночасно вимагають значних обсягів ресурсів для фінансування триваючого зростання, а також твердого контролю за цими ресурсами з боку керівництва. Стратегія "зірки" спрямована на збільшення або підтримку частки на ринку. Основне завдання полягає в підтримці помітних переваг продукції фірми в умовах зростаючої конкуренції. У міру уповільнення темпів розвитку галузі "зірка" перетворюється в "дійну корову".

"Дійна корова" займає положення лідера у відносно стабільній галузі або галузі, яка скорочується. Збут відносно стабільний без додаткових витрат, тому фірма дає прибуток більший, ніж потрібно коштів для підтримки її частки на ринку. Стратегія спрямована на підтримку існуючого положення як можна довше. Основні завдання фірми зводяться до пропозиції нових моделей товарів з метою стимулювання лояльних клієнтів до повторних покупок, періодичної реклами, "що нагадує", і нових цінових знижок.

"Важкі діти" чи "Дика кішка" або "Темна конячка" (їх також називають "Знаки питання") має слабкий вплив на ринок у галузі, яка розвивається. Як правило, для неї характерні слабка підтримка покупцями і неясні конкурентні переваги. Провідне положення на ринку займають конкуренти. Стратегія має альтернативи - інтенсифікація зусиль організації на даному ринку або вихід з нього. Для підтримки або збільшення частки на ринку в умовах сильної конкуренції необхідні великі кошти.

До "собак" відносять компанії з обмеженим обсягом збуту в сформованій галузі або галузі, що скорочується. За тривалий час перебування на ринку цим компаніям не вдалося завоювати симпатії споживачів, і вони істотно поступаються конкурентам за всіма показниками. Стратегія полягає в ослабленні зусиль на ринку або ліквідації.

Як підсумок вищесказаного можна запропонувати такий алгоритм розв'язання задачі:

1) розрахунок частки покриття витрат, які наведені у таблиці 5.6.1.

 

 

2) побудова матриці БКГ, при цьому у якості критеріїв  оцінки СБО використовуються темпи зростання ринку ТЗР (%) та відносна частка на ринку ВЧР. За масштаб оцінки (середні значення в матриці) можна вживати середній ТЗР на рівні 10% в галузі, а ВДР - на рівні 1,0, тобто коли обсяги продажу підприємства та найсильнішого конкурента дорівнюють. Радіус кола СБО дорівнює обсягу реалізації, а сегменти в цих колах - показнику частки покриття витрат.

3) розроблення стратегічних рекомендацій для окремих СБО, яке може містити пропозиції з таких питань:

< >зміна обсягів реалізації – ціни або кількості;зниження рівня постійних витрат;зниження рівня змінних витрат і т. ін.Поставлення задачі

 

На підприємстві виділені шість потенційних СБО. Економічна характеристика кожної з СБО наведена в таблиці додатка Ж.

Потрібно:

< >зіставити та оцінити СБО, що розглядаються, за допомогою матриці БКГ;вибрати перспективні СБО та дати стратегічні рекомендації підприємству. 

 

 

Приклад умови та розв’язання задачі 5.6

 

Таблиця 5.6.1 – Умови щодо економічної характеристики СБО

СБО

Показники

1

2

3

4

5

6

Зростання ринку, %

14

15

14

10

7

5

Відносна доля на ринку

2

0,5

1,5

0,8

2,2

0,7

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

25

6

30

30

45

5

Покриття витрат, тис. грош. од.

10

3

5

3

15

1

 

Перший крок – розрахунок частки покриття витрат

 

Таблиця 5.6.2 – Розрахунок частки покриття витрат (ЧПВ) для СБО

СБО

Показник

1

2

3

4

5

6

ЧПВ, %

0,4

0,5

0,17

0,1

0,33

0,2

 

Другий крок – побудова матриці (див. приклад побудови на рис.5.6.2).

 

1

2

3

4

5

6

ТЗР

ВЧР

\s \s \s \s \s \s \s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6.2 - Матриця БКГ, побудована за даними задачі

 

Висновки та рекомендації (виходячи з рис. 5.6.2):

1 Найбільш перспективними СБО є 1-ша, 3-тя ("зірки") та частково 5-та ("дійна корова").

2 Рекомендації за даними СБО:

для 4-ої СБО (перспективна "важка дитина") необхідно подальше прискорення темпів зростання галузі, в цьому випадку бізнес треба розвивати;

для 1-ої, 2-ої та 6-ої СБО потрібно збільшити обсяг реалізації;

для 4-ої, 5-ої та 6-ої СБО – зменшити змінні витрати продукції;

для 5-ої СБО - підтримувати обсяг реалізації СБО;

для 6-ої СБО - провести ретельний аналіз для оцінки пріоритетності інвестицій у подальший розвиток.

 

5.7 Ціноутворення методом прибутку на капітал

(тільки для варіантів 1, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25)

 

Загальні вказівки

За методом прибутку на капітал ціна розраховується таким чином:

,                                                            (5.7.1)

де Ц – ціна товару, грн/од.; С – собівартість, грн; НД – норма прибутковості (безрозмірний коефіцієнт); І – обсяг інвестиційного капіталу, грн; Vреал – обсяг збуту продукції, од.

 

Поставлення задачі

Визначити ціну за методом прибутку на капітал. Вихідні дані у таблиці додатка И (для варіантів 1, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25). Для всіх варіантів обсяг інвестицій – 2 млн грн.

 

Приклад умови та розв’язання

Визначте ціну продукції, використовуючи метод прибутку на капітал, якщо обсяг залучених цим підприємством інвестицій дорівнює 2 млн грн. Необхідна норма прибутковості 45%, обсяг реалізації становить 18000 одиниць, собівартість одиниці – 145 гривень.

Відповідь: ціна одиниці буде становити 173 грн.

 

5.8 Ціноутворення методом надбавки 1

(для варіантів 3, 4, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 24)

 

Загальні вказівки

Ціна за методом надбавки розраховується таким чином:

,                                                           (5.8.1)

де С – собівартість, грн; Х - середній відсоток прибутку по галузі (у безрозмірному вимірі). Наприклад, якщо середній відсоток прибутку 25%, то Х=0,25. Отже, тоді .

Середній відсоток прибутковості знаходимо як середню арифметичну відсотків інших фірм даної галузі.

Знаходимо собівартість одиниці продукції:

                                                             (5.8.2)

де VC (variable costs) – змінні витрати, грн; FC (fixes costs) - постійні витрати, грн; Q (quantity) – кількість виробленої продукції, од.

 

Поставлення задачі

Визначте ціну методом надбавки. Вихідні дані у таблиці додатка К (для варіантів 3, 4, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 24).

 

Приклад умови та розв’язання

Постійні витрати фірми А дорівнюють 40 тис. грн за місяць (при виробництві 8 тис. одиниць продукції). Змінні витрати – 3,05 грн на одиницю. Відсотки прибутку інших фірм даної галузі становлять:

< >фірми Б - 20%,фірми В - 19%,фірми Г - 23%,фірми Д - 18%. 

 

1 Знаходимо середній відсоток прибутковості як середню арифметичну відсотків інших фірм даної галузі:

2 Знаходимо собівартість одиниці продукції:

.

3 Знаходимо ціну продукції використовуючи метод надбавок:

.

 

Відповідь: ціна становить 9,66 грн за одиницю.

 

5.9 Ціноутворення методом надбавки 2

(для варіантів 2, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 22)

 

Загальні вказівки

Для вирішення цієї задачі необхідно скористатися формулами: 5.8.1 та 5.8.2 в такому вигляді:

                                                                      (5.9.1)

де РC (production costs) – витрати виробництва, грн, Q (quantity) – кількість виробленої продукції, од.

 

Поставлення задачі

Визначте ціну методом надбавки. Фірма А займається виробництвом та реалізацією харчової продукції, яка має особливості сезонного попиту. Визначте ціну одиниці продукції в зимовий та літній періоди. Норма прибутку в галузі протягом року змінюється від 15 до 25% залежно від сезону. Визначте, за який сезон - яка надбавка і як це вплине на ціну. Вихідні дані у таблиці додатка Л (для варіантів 2, 6, 8, 11, 14, 18, 19, 22).

Приклад умови та розв’язання

Витрати виробництва становлять 33 тис. грн за рік, а обсяг виробництва  в зимовий період (з жовтня по березень) становить 3000 од./міс., а у літній (з квітня по вересень) – 8000 од. /міс.

Використовуючи формулу 5.9.1, визначимо собівартість, а потім для менш прибуткового сезону назначимо більш високий відсоток надбавки.

 

;

 

;

.

 

Відповідь: влітку ціна буде 0,58 грн, а взимку – 0,63 грн.

 

5.10 Ціноутворення методом надбавки 3

 

Загальні вказівки

Для розв'язання цієї задачі необхідно скористатися формулами: 5.8.1, 5.8.2.

 

Поставлення задачі

Фірма А займається виробництвом та реалізацією напоїв. Визначте ціну одиниці продукції, використовуючи метод надбавок, якщо прибуток по галузі залежно від виробника змінюється від 30 до 34%. Вихідні дані у таблиці додатка М.

 

Приклад умови та розв’язання

Витрати щодо виробництва становлять 48тис.грн за рік, а обсяг виробництва з жовтня по березень дорівнює 5000 одиниць продукції за період, а з квітня по вересень – 6000 од. за період. Прибуток по галузі залежно від виробника змінюється від 30 до 34%.

;

;

.

 

Відповідь: ціна одиниці продукції становитиме 10,56 грн.

 

5.11 Визначення ціни на продукцію різними способами

 

Загальні вказівки

Для розв'язання цієї задачі необхідно скористатися формулами: 5.7.1., 5.8.1 та 5.8.2.

 

Поставлення задачі

Розрахуйте ціну виробу за методом доданої вартості та за методом прибутку на капітал. Порівняйте отримані результати. Зробіть висновки. Вихідні дані у таблиці додатка Н.

 

Приклад умови  та розв’язання

Обсяг реалізації – 20 тис. шт., витрати виробництва – 25 тис. грн. Середня прибутковість у галузі 25%. Норма прибутку на капітал 30%. Сума інвестицій – 500000 грн.

 

;

.

 

Ціна продукції за методом прибутку на капітал значно вища, ніж за методом доданої вартості, тому що повинна перекривати вкладені кошти в удосконалення і покращання характеристик товару.

 

Додаток А

(обов'язковий)

Зразок екзаменаційного білета

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління

 

 

Спеціальність 7.0502; 8.0502 - Менеджмент організацій                 Семестр ___

Дисципліна  “Стратегічний менеджмент ”

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 

1 Поняття стратегії, стратегічного менеджменту. Історія розвитку. Види змін, їхні причини.

 

2 Визначити ринкову частку компанії "А" щодо її основного конкурента компанії "Б", яка веде діяльність на одному географічному ринку, і зробити короткі висновки.

Компанія А реалізувала 256 тонн сиру за середньою ціною 19500 грн/т і 30 тонн масла вершкового за середньою ціною 2250 грн/т. Відповідно компанія Б реалізувала 190 тонн сиру за ціною 23570 грн/т і масла вершкового 5720 т за середньою ціною 4600 грн/т.

 

3 Фірма А займається виробництвом і реалізацією напоїв. Витрати щодо виробництва становлять 45 тис. грн за рік, а обсяг виробництва з жовтня по березень дорівнює 5000 одиниць продукції за півріччя в цілому, а з квітня по вересень – 6000 од. за півріччя в цілому. Визначте ціну  одиниці продукції, використовуючи метод надбавок, якщо прибуток у галузі коливається від 25 до 30%.

 

Затверджено на засіданні кафедри управління СумДУ

протокол № 5 від 17.10.2006 р.

Зав. кафедри________О.М. Теліженко                      Екзаменатор _______

 

 

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

Таблиця Б.1 – Вихідні дані до завдання 5.1 "Визначення відносної частки ринку"

Номер

варіанта

Вихідні дані

1, 14

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

330,1

11450

120

18550

Масло вершк.

150

1250

500

1500

2, 15

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

300

25450

340

15600

Масло вершк.

450

1270

300

1500

3, 16

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

150

20300

340

15000

Масло вершк.

600

1280

300

1250

 

 

 

 

 

Продовження таблиці Б.1

4, 17

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

340

22300

250

18760

Масло вершк.

140

1280

300

1250

5, 18

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

140

22300

300

22300

Масло вершк.

340

1280

250

1250

6, 19

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

250

17800

200

21200

Масло вершк.

350

1250

250

1250

7, 20

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

300

15600

120

22000

Масло вершк.

120

1250

156

1230

8, 21

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

185

15600

200

19900

Масло вершк.

120

1200

156

1900

 

Продовження таблиці Б.1

9, 22

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

250

18600

580

18200

Масло вершк.

160

1180

168

1900

10, 23

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

330,2

15600

260,4

18200

Масло вершк.

160

1180

168

1900

11, 24

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

250,6

22500

320,5

27500

Масло вершк.

180,9

1180

172

2100

11, 25

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

330,1

11450

250

18550

Масло вершк.

150

1250

500

1500

12

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

350,4

11450

292,7

19500

Масло вершк.

125

1250

135

1500

 

13

Продукція

Компанія А

Компанія Б

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Обсяг, тонн

Ціна, грн/т

Жирні сири

280,5

11450

260,1

22500

Масло вершк.

350

1250

135

1500

 

 

 

ДОДАТОК В

(довідковий)

Таблиця В.1 – Вихідні дані до завдання 5.2 "Розрахунок фактичної частки ринку компанії"

Номер

варіанта

Параметри задачі

1

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

1,2

330

11250

Продукція № 2

4,2

420

13500

Експорт

625,4 тис. дол.

 

Імпорт

345,6 тис. дол.

 

2

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

1,3

120

11250

Продукція № 2

3,2

420

13500

Експорт

65,4 тис. дол.

 

Імпорт

3520,2 тис. дол.

 

 

 

 

Продовження таблиці В.1

3

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

4,5

120

11250

Продукція № 2

1,2

210

15600

Експорт

322,4 тис. дол.

 

Імпорт

120,8 тис. дол.

 

4, 17

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

5,4

100

11560

Продукція № 2

4,2

210

1345

Експорт

302,4 тис. дол.

 

Імпорт

10,2 тис. дол.

 

5, 18

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

2,4

452

2500

Продукція № 2

2,6

98

1345

Експорт

268,2 тис. дол.

 

Імпорт

185,3 тис. дол.

 

 

Продовження таблиці В.1

6, 19

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

3,2

100

2500

Продукція № 2

1,2

125

1200

Експорт

2680,2 тис. дол.

 

Імпорт

12,0 тис. дол.

 

7, 20

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

4,3

328

12700

Продукція № 2

1,8

360

11850

Експорт

267,0 тис. дол.

 

Імпорт

120,0 тис. дол.

 

8

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

1,2

185

1350

Продукція № 2

1,9

350

1200

Експорт

135,0 тис. дол.

 

Імпорт

120,0 тис. дол.

 

 

Продовження таблиці В.1

9

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

3,8

890

1560

Продукція № 2

2,2

150

9800

Експорт

635,0 тис. дол.

 

Імпорт

1200,0 тис. дол.

 

10

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

1,2

20

3200

Продукція № 2

2,5

670

9800

Експорт

128,0 тис. дол.

 

Імпорт

456,0 тис. дол.

 

11

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

1,2

330

11250

Продукція № 2

4,2

350,6

13500

Експорт

620,4 тис. дол.

 

Імпорт

120,6 тис. дол.

 

 

Продовження таблиці В.1

12, 21

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

1,2

120

11250

Продукція № 2

4,2

40,6

13500

Експорт

620,4 тис. дол.

 

Імпорт

300,6 тис. дол.

 

13, 22

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

4,2

120,4

11250

Продукція № 2

3,9

350,6

13500

Експорт

620,4 тис. дол.

 

Імпорт

345,6 тис. дол.

 

14, 23

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

0,8

120,4

560

Продукція № 2

1,8

128

11250

Експорт

350,4 тис. дол.

 

Імпорт

16,8 тис. дол.

 

 

Продовження таблиці В.1

15, 24

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

2,0

120,4

11200

Продукція № 2

4,5

1250

960

Експорт

1200,4 тис. дол.

 

Імпорт

550,8 тис. дол.

 

16

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

4,2

120,4

11200

Продукція № 2

4,6

1250

960

Експорт

1200,4 тис. дол.

 

Імпорт

550,8 тис. дол.

 

25

Продукція

Загальний обсяг продажу, млн грн

Обсяг продажу компанії А, тонн

Середня ціна компанії А, грн/т

Продукція № 1

2,5

90,5

10800

Продукція № 2

4,6

1250

10500

Експорт

560,0 тис. дол.

 

Імпорт

110,2 тис. дол.

 

 

 

ДОДАТОК Г

(довідковий)

Таблиця Г.1 – Вихідні дані до завдання 5.3 "Оцінка конкурентоспроможності товару експертним методом"

Номер

Оцінка експерта

Варіант 1

Оцінка експерта

Варіант 2

Оцінка експерта

Варіант 3

Оцінка експерта

Варіант4

Оцінка експерта

Варіант 5

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

1

2

4

3

4

4

4

3

4

3

3

4

3

4

3

4

3

3

3

4

4

2

4

4

3

2

5

3

3

3

3

4

4

3

4

3

4

4

3

4

5

3

3

3

4

2

2

4

4

2

3

3

4

4

4

4

3

5

4

3

3

4

4

4

3

2

2

3

5

4

3

3

3

4

4

4

3

2

5

4

3

4

5

4

5

4

3

2

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

2

5

3

4

4

4

4

6

3

2

3

3

4

4

3

4

3

3

3

4

4

3

5

3

4

4

4

4

Номер

Оцінка експерта

Варіант 6

Оцінка експерта

Варіант 7

Оцінка експерта

Варіант 8

Оцінка експерта

Варіант 9

Оцінка експерта

Варіант 10

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

1

3

4

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

4

3

4

3

3

4

3

4

2

3

2

5

3

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

4

3

4

4

3

4

3

2

2

4

4

2

3

3

4

2

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

2

3

5

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

4

3

2

4

4

4

3

5

2

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

2

3

3

4

3

6

3

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

3

3

4

4

 

 

Продовження таблиці Г.1

Номер

Оцінка експерта

Варіант 11

Оцінка експерта

Варіант 12

Оцінка експерта

Варіант 13

Оцінка експерта

Варіант 14

Оцінка експерта

Варіант 15

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

1

4

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

4

3

4

3

3

4

3

3

3

2

2

5

3

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

4

3

4

3

3

4

3

3

2

4

4

2

3

3

4

2

3

3

4

4

4

4

3

4

3

3

4

2

4

3

5

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

4

3

2

4

3

3

4

3

5

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

2

3

4

3

3

3

6

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

3

4

3

3

3

Номер

Оцінка експерта

Варіант 16

Оцінка експерта

Варіант 17

Оцінка експерта

Варіант 18

Оцінка експерта

Варіант 19

Оцінка експерта

Варіант 20

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

1

3

4

3

3

3

4

3

3

4

3

4

3

3

4

3

4

3

3

5

5

2

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

5

4

3

2

3

3

4

2

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

4

3

2

4

4

4

3

2

4

4

5

5

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

2

3

3

4

3

2

3

5

4

6

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

5

4

 

 

Продовження таблиці Г.1

Номер

Оцінка експерта

Варіант 21

Оцінка експерта

Варіант 22

Оцінка експерта

Варіант 23

Оцінка експерта

Варіант 24

Оцінка експерта

Варіант 25

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

ЯТ

ЦТ

ЯС

ЕВ

1

3

3

4

3

4

3

3

5

3

3

5

3

4

3

4

3

4

3

3

4

2

3

4

4

3

4

3

4

5

3

4

5

4

4

3

4

3

3

3

4

4

3

3

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

2

4

4

4

3

2

4

4

2

4

4

4

4

4

3

2

3

3

4

4

5

2

3

3

4

3

2

3

5

2

3

5

3

3

4

3

2

4

3

3

3

6

3

3

3

4

4

3

3

5

3

3

5

3

3

4

4

3

4

3

3

3

 

 

ДОДАТОК Д

(довідковий)

Таблиця Д.1 – Вихідні дані до завдання 5.4 "Вибір цільового сегмента"

 

Номер

варіанта

Вихідні дані

1, 16

Кількість споживачів, тис. чол.

5590,5

4652,17

3500

9065,22

1500

Зростання споживання, кг/рік

4,5

5,2

5,2

2,5

2,7

Доступність сегмента

Повністю доступний

Повністю доступний

Частково доступний

Малодоступний

Малодоступний

2, 17

Кількість споживачів, тис. чол.

4500,6

4652,17

4500

5062,3

3200

Зростання споживання, кг/рік

4,5

5,2

4,5

5,2

5,2

Доступність сегмента

Повністю доступний

Частково доступний

Частково доступний

Малодоступний

Повністю доступний

 

 

 

 

Продовження таблиці Д.1

3, 18

Кількість споживачів, тис. чол.

1500

3560,2

3252

5062,3

3200

Зростання споживання, кг/рік

2,7

2,5

4,5

2,9

5,2

Доступність сегмента

Повністю доступний

Частково доступний

Малодоступний

Малодоступний

Частково доступний

4, 19

Кількість споживачів, тис. чол.

2500

3560,2

3800,3

5062,3

3200

Зростання споживання, кг/рік

5,2

2,5

4,5

2,9

1,5

Доступність сегмента

Частково доступний

Частково доступний

Повністю доступний

Малодоступний

Частково доступний

5, 20

Кількість споживачів, тис. чол.

2500

3560,2

3500,6

5062,3

3200

Зростання споживання, кг/рік

2,8

2,5

4,5

2,9

1,5

Доступність сегмента

Частково доступний

Повністю доступний

Повністю доступний

Малодоступний

Частково доступний

 

 

 

Продовження таблиці Д.1

6, 21

Кількість споживачів, тис. чол.

3525

1520

3600

4200

1800

Зростання споживання, кг/рік

5,2

1,8

3,8

2,9

1,5

Доступність сегмента

Частково доступний

Повністю доступний

Повністю доступний

Малодоступний

Малодоступний

7, 22

Кількість споживачів, тис. чол.

1500

3520

4500

6200

2600

Зростання споживання, кг/рік

1,5

2,5

2,5

1,5

3,6

Доступність сегмента

Малодоступний

Повністю доступний

Повністю доступний

Малодоступний

Повністю доступний

8, 23

Кількість споживачів, тис. чол.

3500

3600

1250

3250,6

1245,5

Зростання споживання, кг/рік

2,5

2,6

5,8

1,1

3,6

Доступність сегмента

Малодоступний

Частково доступний

Частково доступний

Малодоступний

Повністю доступний

 

 

 

Продовження таблиці Д.1

9, 24

Кількість споживачів, тис. чол.

1250

2600

3800

3240

1260

Зростання споживання, кг/рік

3,5

1,2

1,1

1,2

3,4

Доступність сегмента

Повністю доступний

Частково доступний

Повністю доступний

Малодоступний

Частково доступний

10, 25

Кількість споживачів, тис. чол.

1080

3205,6

1245

1033,4

3200

Зростання споживання, кг/рік

3,5

1,2

1,1

1,2

1,1

Доступність сегмента

Повністю доступний

Частково доступний

Малодоступний

Малодоступний

Повністю доступний

11

Кількість споживачів, тис. чол.

1500

3560,2

5062,3

3252

3200

Зростання споживання, кг/рік

2,7

2,5

2,9

4,5

5,2

Доступність сегмента

Повністю доступний

Частково доступний

Малодоступний

Малодоступний

Частково доступний

 

 

 

Продовження таблиці Д.1

12

Кількість споживачів, тис. чол.

2500

3560,2

3200

5062,3

3800,3

Зростання споживання, кг/рік

5,2

2,5

1,5

2,9

4,5

Доступність сегмента

Частково доступний

Частково доступний

Частково доступний

Малодоступний

Повністю доступний

13

Кількість споживачів, тис. чол.

1600

3200

1280

4600,4

1280,9

Зростання споживання, кг/рік

1,2

3,6

3,6

4,5

4,5

Доступність сегмента

Частково доступний

Частково доступний

Частково доступний

Малодоступний

Повністю доступний

14

Кількість споживачів, тис. чол.

2500

5062,3

1280,6

3560,2

3200

Зростання споживання, кг/рік

2,8

2,9

4,5

3,6

1,5

Доступність сегмента

Частково доступний

Малодоступний

Повністю доступний

Повністю доступний

Частково доступний

 

 

 

Продовження таблиці Д.1

15

Кількість споживачів, тис. чол.

1522,3

1365

1300

4800

2600

Зростання споживання, кг/рік

1,2

4,5

3,2

1,2

5,5

Доступність сегмента

Частково доступний

Малодоступний

Частково доступний

Повністю доступний

Повністю доступний

 

 

 

ДОДАТОК Е

(довідковий)

Таблиця Е.1 – Вихідні дані до завдання 5.5 "Визначення еластичності попиту"

 

Номер варіанта

Вихідні параметри

1, 13

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

170,0

10,97

192,1

12,21

Сири

112,0

8,84

117,5

12,77

Молочні продукти

365,8

0,95

439,5

1,36

2, 14

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

120,0

10,25

192,1

11,25

Сири

115,0

9,95

117,5

12,77

Молочні продукти

325

1,1

425

1,00

 

 

 

Продовження таблиці Е.1

3, 15

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

150,0

12,25

165

13,5

Сири

125,0

12,55

135

11,28

Молочні продукти

500

1,00

425

0,95

4, 16

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

150,0

12,25

165

13,5

Сири

125,0

12,55

135

11,28

Молочні продукти

500

1,00

425

0,95

5, 17

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

165

12,25

150,0

13,5

Сири

135

12,55

125,0

11,28

Молочні продукти

425

1,00

500

0,95

 

Продовження таблиці Е.1

6, 18

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

155

11,25

150,0

13,5

Сири

120

12,00

125,0

13,45

Молочні продукти

300

1,00

500

0,95

7, 19

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

200

11,25

150,0

13,5

Сири

240

12,00

125,0

13,45

Молочні продукти

300

1,00

500

0,95

8, 20

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

180

13,55

175

13,55

Сири

220

12,00

240

13,45

Молочні продукти

300

1,00

310

0,95

 

Продовження таблиці Е.1

9, 21

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

180

13,8

175

13,55

Сири

220

11,00

240

13,45

Молочні продукти

300

1,00

310

1,05

10, 22

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

250

13,8

265

13,5

Сири

220

11,00

300

14,25

Молочні продукти

145

1,2

150

0,98

11, 23

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

185,0

10,97

192,1

12,21

Сири

112,0

8,84

117,5

14,3

Молочні продукти

365,8

0,95

439,5

1,36

 

Продовження таблиці Е.1

12, 24

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

120,6

12,25

130

11,80

Сири

142,0

12,55

145

12,55

Молочні продукти

500

1,00

425

0,95

25

Асортимент продукції

Перший рік

Другий рік

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Обсяг продажу, млн грн

Середня ціна, грн/кг

Масло

135,6

12,35

145

12,10

Сири

146,0

15,00

180

18,00

Молочні продукти

500

1,00

510

0,95

 

 

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

Таблиця Ж.1 – Вихідні дані до завдання 5.6 "Побудова матриці БКГ (BCG)"

 

Номер варіанта

СБО

Показники

1

2

3

4

1, 9, 18

Зростання ринку, %

12

20

2

15

Відносна частка на ринку

2

0,2

1,8

1,5

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

20

8

50

30

Покриття витрат, тис. грош. од.

10

4

20

3

2, 10, 19

Зростання ринку, %

15

20

2

15

Відносна частка на ринку

0,9

0,2

1,8

1,2

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

12

8

50

38

Покриття витрат, тис. грош. од.

8

6

10

20

3, 11, 20

Зростання ринку, %

6

18

6

12

Відносна частка на ринку

1,1

0,5

1,8

0,5

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

12

10

50

38

Покриття витрат, тис. грош. од.

8

8

25

20

4, 13, 21

Зростання ринку, %

7

12

15

18

Відносна частка на ринку

0,2

0,5

1,8

0,5

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

6

9

50

38

Покриття витрат, тис. грош. од.

7

2

25

20

 

Продовження таблиці Ж.1

Номер варіанта

СБО

Показники

1

2

3

4

5, 14, 22

Зростання ринку, %

11

12

15

5

Відносна частка на ринку

0,2

0,5

1,8

0,5

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

6

9

50

40

Покриття витрат, тис. грош. од.

7

2

25

25

6, 15, 23

Зростання ринку, %

14

3,5

12

22

Відносна частка на ринку

0,6

0,5

1,8

2,1

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

12

10

15

30

Покриття витрат, тис. грош. од.

7

5

8

25

7, 16, 24

Зростання ринку, %

3

5

8

16

Відносна частка на ринку

0,5

0,7

1,4

0,9

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

12

25

15

30

Покриття витрат, тис. грош. од.

7

10

8

25

8, 17, 25

Зростання ринку, %

7

12

19

16

Відносна частка на ринку

0,5

1,5

1,4

0,9

Обсяг реалізації, тис. грош. од.

12

25

15

30

Покриття витрат, тис. грош. од.

7

10

8

25

 

ДОДАТОК И

(довідковий)

Таблиця И.1 – Вихідні дані до завдання 5.7 "Ціноутворення методом прибутку на капітал"

 

Номер варіанта

Параметри задачі

1

Обсяг реалізації, одиниць

150000

Собівартість, грн

118

Необхідна норма прибутковості, %

25

5

Обсяг реалізації, одиниць

120000

Собівартість, грн

90

Необхідна норма прибутковості, %

25

7

Обсяг реалізації, одиниць

250000

Собівартість, грн

120

Необхідна норма прибутковості, %

27

10

Обсяг реалізації, одиниць

130000

Собівартість, грн

110

Необхідна норма прибутковості, %

20

13

Обсяг реалізації, одиниць

120000

Собівартість, грн

150

Необхідна норма прибутковості, %

26

17

Обсяг реалізації, одиниць

250000

Собівартість, грн

180

Необхідна норма прибутковості, %

18

 

Продовження таблиці И.1

Номер варіанта

Параметри задачі

21

Обсяг реалізації, одиниць

145050

Собівартість, грн

85

Необхідна норма прибутковості, %

25

25

Обсяг реалізації, одиниць

100000

Собівартість, грн

120

Необхідна норма прибутковості, %

25

 

 

ДОДАТОК К

(довідковий)

Таблиця К.1 – Вихідні дані до завдання 5.8 "Ціноутворення методом надбавки 1"

Номер варіанта

Параметри

3

Витрати фірми за місяць, тис. грн

350

Змінні витрати на одиницю, грн

2,5

Обсяг виробництва, тис. одиниць

50

Прибуток інших фірм

фірма Б – 15%, фірма В – 18%, фірма Г - 20%, фірма Д – 23%

4

Витрати фірми за місяць, тис. грн

240

Змінні витрати на одиницю, грн

2,8

Обсяг виробництва, тис. одиниць

80

Прибуток інших фірм

фірма Б – 18%, фірма В – 19%, фірма Г - 20%, фірма Д – 23%

9

Витрати фірми за місяць, тис. грн

400

Змінні витрати на одиницю, грн

2,5

Обсяг виробництва, тис. одиниць

100

Прибуток інших фірм

фірма Б – 15%, фірма В – 18%, фірма Г - 20%, фірма Д – 28%

12

Витрати фірми за місяць, тис. грн

350

Змінні витрати на одиницю, грн

5,2

Обсяг виробництва, тис. одиниць

100

Прибуток інших фірм

фірма Б – 15%, фірма В – 18%, фірма Г - 20%, фірма Д – 29%

 

Продовження таблиці К.1

15

Витрати фірми за місяць, тис. грн

30

Змінні витрати на одиницю, грн

3,7

Обсяг виробництва, тис. одиниць

50

Прибуток інших фірм

фірма Б – 10%, фірма В – 18%, фірма Г - 20%, фірма Д – 23%

16

Витрати фірми за місяць, тис. грн

50

Змінні витрати на одиницю, грн

4,0

Обсяг виробництва, тис. одиниць

90

Прибуток інших фірм

фірма Б – 15%, фірма В – 18%, фірма Г - 20%, фірма Д – 23%

20

Витрати фірми за місяць, тис. грн

280

Змінні витрати на одиницю, грн

3,5

Обсяг виробництва, тис. одиниць

60

Прибуток інших фірм

фірма Б – 12%, фірма В – 18%, фірма Г - 20%, фірма Д – 20%

23

Витрати фірми за місяць, тис. грн

150

Змінні витрати на одиницю, грн

4,5

Обсяг виробництва, тис. одиниць

50

Прибуток інших фірм

фірма Б – 14%, фірма В – 16%, фірма Г - 18%, фірма Д – 19%

 

 

Продовження таблиці К.1

24

Витрати фірми за місяць, тис. грн

380

Змінні витрати на одиницю, грн

7,2

Обсяг виробництва, тис. одиниць

70

Прибуток інших фірм

фірма Б – 12%, фірма В – 15%, фірма Г - 19%, фірма Д – 25%

 

ДОДАТОК Л

(довідковий)

Таблиця Л.1 – Вихідні дані до завдання 5.9 "Ціноутворення методом надбавки 2"

Номер варіанта

Параметри

2

Витрати виробництва за рік

14,5 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,  за місяць

2000 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

6000 одиниць

6

Витрати виробництва за рік

12,3 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,  за місяць

1000 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

5000 одиниць

8

Витрати виробництва за рік

10,2 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,   за місяць

800 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

1200 одиниць

11

Витрати виробництва за рік

10,0 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,  за місяць

4000 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

1200 одиниць

 

Продовження таблиці Л.1

14

Витрати виробництва за рік

15,0 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,  за місяць

6000 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

2000 одиниць

18

Витрати виробництва за рік

15,0 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,  за місяць

2500 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

3600 одиниць

19

Витрати виробництва за рік

18,3 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,  за місяць

1200 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

3400 одиниць

22

Витрати виробництва за рік

15,0 тис. грн

Обсяг виробництва з жовтня по березень,  за місяць

5000 одиниць

Обсяг виробництва з квітня по вересень,   за місяць

2000 одиниць

 

 

 ДОДАТОК М

(довідковий)

Таблиця М.1 – Вихідні дані до завдання 5.10 "Ціноутворення методом надбавки 3"

Номер варіанта

Параметри задачі

1, 16, 17

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

45

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

3000

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

4000

2, 15, 18

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

52

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

6100

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

3800

3, 14, 19

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

57

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

5200

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

4300

4, 13, 20

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

59

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

5900

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

4800

 

Продовження таблиці М.1

5, 12, 21

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

61

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

7000

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

9000

6, 11, 22

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

72

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

8200

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

4500

7, 10, 23

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

74

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

5000

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

6500

8, 9, 24

Витрати щодо виробництва, тис. грн за рік

75

Обсяг виробництва з жовтня по березень (за півріччя), одиниць

7000

Обсяг виробництва з квітня по вересень (за півріччя), одиниць

6000

 

 

ДОДАТОК Н

(довідковий)

Таблиця Н.1 – Вихідні дані до завдання 5.11 "Визначення ціни на продукцію різними способами"

Номер варіанта

Параметри задачі

1, 9, 18

Обсяг реалізації, шт.

20000

Витрати виробництва, грн

30000

Середня прибутковість у галузі, %

28

Норма прибутку на капітал, %

33

Сума інвестицій, грн

600000

2, 10, 19

Обсяг реалізації, шт.

35000

Витрати виробництва, грн

25000

Середня прибутковість у галузі, %

30

Норма прибутку на капітал, %

35

Сума інвестицій, грн

500000

3, 11, 20

Обсяг реалізації, шт.

40000

Витрати виробництва, грн

18000

Середня прибутковість у галузі, %

32

Норма прибутку на капітал, %

41

Сума інвестицій, грн

700000

 

 

Продовження таблиці Н.1

4, 13, 21

Обсяг реалізації, шт.

30000

Витрати виробництва, грн

16000

Середня прибутковість у галузі, %

33

Норма прибутку на капітал, %

40

Сума інвестицій, грн

400000

5, 14, 22

Обсяг реалізації, шт.

38000

Витрати виробництва, грн

28000

Середня прибутковість у галузі, %

34

Норма прибутку на капітал, %

39

Сума інвестицій, грн

350000

6, 15, 23

Обсяг реалізації, шт.

42000

Витрати виробництва, грн

32000

Середня прибутковість у галузі, %

35

Норма прибутку на капітал, %

38

Сума інвестицій, грн

550000

7, 16, 24

Обсяг реалізації, шт.

50000

Витрати виробництва, грн

35000

Середня прибутковість у галузі, %

27

Норма прибутку на капітал, %

36

Сума інвестицій, грн

420000

 

Продовження таблиці Н.1

8, 17, 25

Обсяг реалізації, шт.

45000

Витрати виробництва, грн

24000

Середня прибутковість у галузі, %

26

Норма прибутку на капітал, %

31

Сума інвестицій, грн

480000

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки

для організації самостійної роботи студентів

та проведення практичних занять з дисципліни

"Стратегічний менеджмент"

для студентів спеціальності 7.050201 та 8.050201

"Менеджмент організацій"

заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання

та слухачів ФПФ

 

 

Укладачі:        Ганна Олександрівна Швіндіна,

                 Світлана Миколаївна Рибальченко

 

Відповідальний за випуск О.М. Теліженко

 

Редактор П.М. Єфіменко

 

Комп'ютерний набір та верстання Г.О. Швіндіної, С.М. Рибальченко

 

Підп. до друку  12.09. 2007 , поз.

Формат 60х84 /16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 4,42.    Обл.-вид. арк. 3,83

Тираж 350 пр.              Собівартість вид. 5 грн. 16 коп.

Зам. №                         

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

 

 

 


* питання, позначені зірочкою, виносяться на самостійне опрацювання студентами.