Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Стратегія підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

 

         Кафедра стратегії бізнесу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2018 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Стратегія підприємства»

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма

«Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу

 

______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________Л.П. Батенко

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники: Наливайко Анатолій Петрович, доктор економічних наук, професор

Гаращенко Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент

Прохорова Єлєна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри стратегії бізнесу

E-mail: yeliena.prokhorova@kneu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр  —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© А.П. Наливайко, Н.М. Гаращенко, Є.В. Прохорова, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

 

Стор.

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

14

            2.1. Карта навчальної роботи студента

14

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

16

            3.1. Карта навчальної роботи студента

16

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

17

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

17

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

17

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

18

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

19

            6.1. Структура екзаменаційного білету

19

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

19

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

20

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

20

            7.1.      Основна література ……………………………………………………

20

            7.2.      Додаткова література ………………………………………………….

20

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………...

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Стратегія підприємства» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства».

Анотація навчальної дисципліни

Стратегічне мислення, розуміння сутності процесу формування стратегії підприємства та уміння складати та аналізувати стратегічний план необхідні будь-якому керівнику та спеціалісту, що займається вирішенням економічних питань підприємства.

Ідеї та принципи стратегічного планування можуть бути застосовані до підприємств будь-яких розмірів та форм власності, тому що знання шляху власного розвитку, вміння оцінювати, прогнозувати та реагувати на зміни зовнішнього середовища,  здатність визначати внутрішні можливості компанії та використовувати їх для підвищення конкурентоспроможності є важливим як для невеликого кафе або магазину, так і для літакобудівного заводу чи швейної фабрики.

 Комплексне вивчення підприємства, розгляд його як цілісного економічного організму вимагає як уявлення про окремі функції, які здійснює підприємство у процесі своєї діяльності, так і розуміння основних принципів функціонування ринкового механізму, розуміння категорій підприємництва , бізнесу конкуренції (і це уявлення студент отримує при вивченні інших дисциплін  бакалаврського рівня). Таким чином, стратегія підприємства виступає у якості інтегратора знань та умінь майбутнього фахівця у єдине ціле, формує мислення спеціаліста як такого, що розуміє взаємозв’язок, взаємовплив різних процесів, які відбуваються як на підприємстві, так і в його оточенні.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: стратегія підприємства як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, таких як: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Маркетинг», «Менеджмент».

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів уявлення про теоретичні засади стратегічного планування, а також оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування  стратегій підприємства.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни – освоєння інструментарію розробки стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату курсу; оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування вирішення стратегічних проблем.

Предметом дисципліни є стратегічний процес на підприємстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути такі  результати навчання:

1. Знання: теоретичних і методичних основ формування і обґрунтування стратегії підприємства відповідно до програми курсу.

 

2. Уміння:

-           проводити стратегічну сегментацію підприємства;

-           визначати фактори, які впливають на конкурентне становище фірми;

-           формулювати місію та цілі підприємства, аналізувати їх;

-           встановлювати взаємозв’язки між внутрішніми можливостями та конкурентним становищем фірми

-           формулювати загальнокорпоративну та конкурентні стратегії підприємства;

-           аналізувати інформацію, матеріали кейсу та робити адекватні висновки;

-           порівнювати стратегічні альтернативи та обґрунтовувати вибір кращої з них.

 

3. Комунікація: здатність до адаптації та дії у новій ситуації, навички міжособистісної взаємодії та здатність до усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами у процесі стратегічного аналізу та обґрунтування вибору стратегічних альтернатив.

 

4. Автономність та відповідальність: здатність виявляти ініціативу та підприємливість, здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань при аналізі та виборі стратегічних рішень.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються

під час вивчення навчальної дисципліни «Стратегія підприємства»

у відповідності до освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК 4.

Здатність до усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

ПР 20.

Демонструвати навички усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

ЗК 6.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ПР 11.

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ЗК 7.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ПР 22.

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

ЗК 8.

Здатність до креативного та критичного мислення.

ПР 15.

Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ЗК 9.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ПР 4.

Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ЗК 10.

Навички міжособистісної взаємодії.

ПР 12.

Вміти працювати як самостійно, так і в команді.

ЗК 11.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ПР 23.

Виявляти навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним.

ЗК 12.

Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

ПР 24.

Демонструвати здатність діяти соціально-відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

 

СК 11.

Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.

ПР 28.

Уміти застосовувати знання і розуміння для проведення галузевого аналізу, аналізу ринку, PEST-аналізу, SWOT-аналізу,

СК 12.

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

ПР 21.

Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

СК 13.

Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

ПР 8.

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Міжнародний фінансовий менеджмент» представлена в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання

за дисципліною «Міжнародний фінансовий менеджмент»

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

 

ЗК 4.

Здатність до усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

 

 

+

 

 

ЗК 6.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 

+

 

 

 

ЗК 7.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 

 

+

 

 

ЗК 8.

Здатність до креативного та критичного мислення.

 

+

 

 

 

ЗК 9.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 

+

 

 

 

ЗК 10.

Навички міжособистісної взаємодії.

 

 

+

 

 

ЗК 11.

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

 

 

 

+

 

ЗК 12.

Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

 

 

 

+

 

СК 11.

Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.

+

 

 

 

 

СК 12.

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.

 

+

 

 

 

СК 13.

Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

+

 

 

 

 

                 
 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності на посадах економістів та менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері виробництва, обслуговування, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Введення до стратегії підприємства

Основні характеристики стратегічних рішень. Головні риси стратегічних рішень. Ключові гіпотези стратегічного менеджменту.

Поняття стратегії підприємства: багатоаспектність визначення та використання. Еволюція підходів до визначення поняття стратегії підприємства. Сучасні погляди на сутність стратегії.  Стратегія підприємства                                                 як вихідне поняття. 

Стратегія підприємства та стратегічний  менеджмент. Стратегічна діагностика, стратегічний вибір та впровадження стратегії.  Комплексна стратегія підприємства.

Мета та зміст стратегії підприємства як навчальної дисципліни. Розвиток стратегічного мислення як мета. Обриси змісту навчальної дисципліни.

Частина 1. Конкурентна парадигма стратегії підприємства

Тема 2. Досягнення та утримання конкурентних переваг як  настанова довгострокового розвитку підприємства

Поява фірми як господарського інституту та стратегізація її діяльності.   Ретроспектива появи фірми. Конкуренція як рушійна сила розвитку фірми. Стратегія як раціональність.

Використання понять теорії конкуренції у стратегії підприємства. Природа економічних прагнень суб’єктів економіки. Конкурентні відносиини між суб’єктами економіки. Конкуренція, конкуренти, конкурентна сила та конкурентний тиск. Конкурентна боротьба та конкурентна поведінка. Конкурентоспроможність підприємства та конкурентоздатність продукції. Конкурентна перевага підприємства. Співвідношення понять «конкурентна перевага підприємства», «конкурентоспроможність підприємства» та «конкурентноздатність продукції». Конкурентне середовище.

Стратегія як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства. Види конкурентних переваг. Стійкість конкурентних переваг. Стратегічна платформа підприємства. Ресурси як елемент стратегічної платформи підприємства. Ключові компетенції компанії. Організаційні здатності підприємства. Теорія компромісів М. Портера.

Тема 3. Загальнотеоретичні питання стратегії підприємства

Процес розробки стратегії підприємства та його теоретико-         методичне забезпечення. Етапи розробки стратегії підприємства. Три рівні стратегії підприємства. Сучасний стан теоретико-методичного забезпечення розроблення стратегії підприємства.

Досвідна, методична та інноваційна інтерпретації стратегічного процесу. Співвідношення основних інтерпретацій стратегічного процесу.

Сучасний стратегічний контекст діяльності підприємства. Поняття стратегічного контексту. Взаємний зв’язок та взаємний вплив процесів формування та впровадження стратегії підприємства.

Еволюція теорії стратегії підприємства. Історичні передумови теоретичного узагальнення  стратегії підприємства. Вплив конкурентного контексту на теоретичне та методологічне забезпечення стратегії підприємства.

Частина 2. Стратегічна діагностика

Тема 4. Стратегічна сегментація діяльності підприємства

Необхідність та сутність стратегічної сегментації. Поняття стратегічного сегменту. Маркетингова та стратегічна сегментація.

Основні методи та критерії стратегічної сегментації.  Розмежування та перегрупування як методи сегментації. Критерії стратегічної сегментації. Зовнішні та внутрішні критерії сегментації.

Стратегічне сегментування як специфічна компетенція.

Тема 5. Місія та цілевизначення стратегічного розвитку підприємства

Місія підприємства та його стратегічного напряму діяльності: суть, зміст та значення. Визначення місії. Структура визначення місії. Вимоги до формулювання місії. Поняття загальнокорпоративної місії, місії стратегічного напряму діяльності та індивідуальної професійної місії кожного працівника. Значення визначення місії для стратегічного планування.

Класифікація  та ранжування цілей підприємства та стратегічного напряму діяльності. Визначення мети функціонування підприємства. Цілі для восьми ключових областей діяльності за П. Друкером. Ієрархія цілей підприємства. Класифікація цілей підприємства. Вимоги до стратегічних цілей.

Тема 6. Аналіз зовнішнього середовища стратегічного напряму діяльності

Послідовність і методи аналізу зовнішнього середовища стратегічного напряму діяльності. Порядок проведення аналізу зовнішнього середовища. Сканування середовища: послідовність проведення, еволюція систем сканування. Методи прогнозування середовища: матричні методи аналізу тенденцій середовища, економіко-математичне або статистичне моделювання змін у середовищі, розробка сценаріїв майбутніх змін у середовищі. Аналіз загроз та  сприятливих можливостей зовнішнього середовища: послідовність аналізу, основні чинники, які здійснюють вплив на підприємство.

Аналіз конкурентного середовища стратегічного напряму діяльності. Маркетингове сегментування ринку і визначення зовнішніх ключових факторів   успіху. Використання методу структурного аналізу п’яти конкурентних сил за М. Портером та його модифікації. Побудова та аналіз карти стратегічних груп конкурентів. Вивчення та прогнозування поведінки конкурентів.

Тема 7. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Сутність  стратегічного внутрішнього аналізу. Цілі стратегічного внутрішнього аналізу та етапи його проведення. Інструментарій аналізу внутрішнього середовища. Технічне та інформаційне забезпечення стратегічного внутрішнього аналізу.  Використання результатів внутрішньої діагностики підприємства.

Ресурсоорієнтований підхід до діагностики внутрішнього середовища підприємства. Оцінка складових стратегічної платформи підприємства.   Визначення та оцінка ресурсів компанії. Визначення стратегічної ефективності ресурсів. Визначення та оцінка ключових компетенцій компанії. Аналіз організаційних здатностей підприємства.  Визначення оргструктури підприємства та її відповідності умовам його функціонування. Аналіз організаційної культури підприємства.  Оцінка інформаційних систем та технологій, системи управління знаннями.  Встановлення відповідності між основними елементами організації.

Аналіз функціональних сфер діяльності підприємства як елементу організаційних здатностей. Аналіз маркетингу як функції підприємства. Складові аналізу функції виробництва. Аналіз фінансової функції компанії. Оцінка управління персоналом. Аналіз інноваційної діяльності.

         Аналіз сильних та слабких сторін підприємства та побудова матриці SWOT.  Правила проведення стратегічного аналізу. Типові сильні та слабкі сторони підприємства. Порядок побудови  матриці SWOT.

Тема 8. Стратегічний аналіз при формуванні набору бізнес-напрямів

Матричний метод як основний аналітичний інструмент формування бізнес-набору. Модельний ряд аналітичних інструментів формування бізнес-набору. Етапи процесу портфельного аналізу. Загальні риси матричних  моделей.

Характеристика основних моделей портфельного аналізу.

Матриця Бостонської консалтингової групи, перша версія. Аналітичні показники та особливості побудови матриці. Напрямки та можливості  аналізу. Переваги та недоліки, обмеження щодо використання.

Матриця Бостонської консалтингової групи, друга версія. Показники, покладені в основу матриці.  Порядок побудови. Типові стратегії, які підприємства можуть використовувати на кожному полі матриці.

Матриця консалтингової групи «Артур Д. Літлл». Аналітичні показники та особливості побудови матриці. Можливі конкурентні позиції підприємства та їх характеристика. Основні  стратегічні напрями розвитку. Переваги та недоліки, обмеження щодо використання.

Матриця консалтингової групи МакКінсі. Показники, покладені в основу матриці.  Особливості побудови. Напрямки і можливості аналізу. Переваги та недоліки.

Матриця Г. Хемела та К. Прахалада. Аналітичні показники та особливості побудови матриці. Напрямки і можливості аналізу. Переваги та недоліки.

Частина 3. Стратегічний вибір

Тема 9. Базові стратегії бізнес-напряму

Стратегія бізнес-напряму: поняття і зміст. Використання матриці „якість-ціна” для формування конкурентних переваг стратегічного напряму діяльності.

Стратегії досягнення конкурентної переваги.

Базові стратегії за М. Портером: лідерство за витратами(низькі витрати), диференціювання та фокусування. Чинники, які визначають перевагу за рівнем витрат. Вплив ефекту досвіду та ефекту масштабу на економію витрат. Аналіз ланцюжка створення вартості для визначення шляхів диференціювання продукції. Ризики застосування базових стратегій за М. Портером. Передумови для успішного використання базових стратегій конкуренції.

Успішні конкурентні стратегії за К. Омає: використання ключових факторів успіху, відносної переваги, агресивних ініціатив та стратегічних ступенів свободи. Конкурентні стратегії, визначені на основі „стратегічного трикутника: орієнтовані на споживачів, які враховують дії конкурентів, що виходять з можливостей підприємства.

Стратегії конкуренції на різних етапах життєвого циклу стратегічного напряму діяльності. Еволюція структури галузі і конкуренції протягом життєвого циклу. Стратегії конкуренції у галузях: конкурентній, консолідованій, на стадії насичення, на стадії скорочення.

Тема 10. Формування стратегії бізнес-напряму

Загальнотеоретичні засади формування бізнес-стратегії. 

Прескриптивний  підхід до формування стратегії  у теорії стратегії. Етапи розробки стратегії бізнесу.  

Аналітичний інструментарій формування стратегії бізнес-напряму. Матриця «продукт-ринок» І. Ансоффа. Використання матриці споживача для вивчення  реального сприйняття споживачами ціни і цінності продукту. Матриця прибутковості споживачів. Аналіз витрат за видами діяльності. Бенчмаркінг.

Ланцюг створення цінності за М. Портером  як інструмент визначення джерел диференціації та зниження витрат.

Тема 11. Інтеграція та диверсифікація як стратегії розвитку підприємства

Еволюція взаємозв’язку інтеграційних та диверсифікаційних стратегій підприємства. Визначення інтеграційних та диверсифікаційних стратегій підприємства. Траєкторія(коло) розвитку підприємства з використанням інтеграційно-диверсифікаційних стратегій.

Інтеграція та диверсифікація як підстратегії зовнішнього зростання підприємства. Типи стратегій зовнішнього зростання. Передумови до зовнішнього зростання підприємств. Основні фази та етапи формування стратегії зовнішнього зростання підприємства.

Вигоди і загрози вертикальної інтеграції. Мотиви до  використання вертикальної інтеграції. Умови, за яких вертикальна інтеграція недоцільна. Галузі, які тяжіють до вертикальної інтеграції. Вплив зміни структури галузі на рівень вертикальної інтеграції.

Конкурентні переваги від горизонтальної інтеграції підприємств. Стратегічні передумови до горизонтальної інтеграції.  Економічні наслідки горизонтальної інтеграції підприємств.

Мотиви до диверсифікації діяльності підприємств. Види диверсифікації. Передумови диверсифікації діяльності підприємства. Економічні вигоди від диверсифікації діяльності. Використання стратегії диверсифікації діяльності підприємств у другій половині двадцятого століття.

Тема 12. Альтернативність стратегічного вибору

Поняття та послідовність відбору стратегічних альтернатив. Визначення стратегічної альтернативи.   Стратегічні альтернативи для загальнокорпоративних та бізнес-стратегій. Етапи процесу вибору стратегічної альтернативи. Поняття стратегічного вибору.

Критерії вибору оптимальної стратегії. Кількісні та якісні показники оцінювання стратегічних альтернатив. Комплексна систему показників для тестування альтернативних стратегій за критерієм прийнятності для підприємства. Вплив суб’єктивного чинника на вибір стратегії.

Тема 13. Комплексна (корпоративна)  стратегія підприємства

Формування комплексної стратегії та роль корпоративного менеджменту. Функції корпоративного центру для підприємств різних типів. Розподіл управлінських функцій між центром та підрозділами.

Склад субстратегій комплексної стратегії підприємства. Ієрархія стратегій підприємства. Взаємоузгодження функціональних та стратегій бізнес-напрямів із загальнокорпоративною стратегією підприємства.

Особливості комплексної стратегії  різних суб’єктів господарювання. Комплексна стратегія для одно- та багато продуктових підприємств.

Тема 14. Функціональні стратегії підприємства

Функціональні стратегії та їх взаємозв’язок із корпоративною та бізнес-стратегіями. Основні принципи розробки функціональної стратегії.  Моніторинг ринків ресурсів як   елемент функціональної стратегії.  Специфічні та типові елементи функціональних стратегій. Функціональні стратегії на різних етапах життєвого циклу галузі. Типова схема розробки функціональної стратегії.  

Маркетингова стратегія. Відмінність між стратегічними рішеннями  на рівні бізнесу та маркетинговими. Категорії стратегічних рішень, пов’язаних  із здійсненням маркетингової функції. Аналіз ринків та дослідження дій конкурентів.   Організація та управління маркетинговою діяльністю. Комплекс маркетингу. Показники ефективності маркетингової стратегії.

Стратегія розвитку персоналу. Визначення принципів управління персоналом в компанії. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розробку стратегії управління персоналом. Категорії стратегічних рішень, пов’язаних із здійсненням функції управління персоналом. Вплив стратегії бізнесу на розробку кадрової стратегії. Життєвий цикл галузі та компанії та стратегічні кадрові рішення. Параметри планування заходів щодо реалізації кадрової стратегії. Оцінка ефективності кадрової стратегії.

Виробнича стратегія. Принципи розробки виробничої стратегії. Моніторинг виробничої діяльності конкурентів та технологічного розвитку. Вимірювання ефективності виробничої стратегії.

Фінансова стратегія. Принципи розробки фінансової стратегії. Модель цільової фінансової функції компанії. Категорії стратегічних рішень, пов’язаних із здійсненням фінансової функції. Показники вимірювання ефективності фінансової стратегії.

Інноваційна стратегія. Поняття стратегічної технологічної одиниці. Характеристика інноваційної діяльності умовної компанії  за основними категоріями стратегічних рішень. Показники вимірювання ефективності інноваційної стратегії.

Тема 15. Формалізація стратегії підприємства через планові документи

Формалізація процедур розробки стратегії. Визначення процедур розробки стратегії. Зміст проекту розробки стратегії. Принципи проектування   процесу формування стратегії

Зведена оцінка стратегії підприємства на завершальному етапі її формування.  Оцінювання стратегії з точки зору відповідності ситуації, здійсненності та прийнятності. Критерії стійкості стратегії.

Характеристика основних розділів стратегічного плану. Структура та зміст стратегічного плану.

Декомпозиція стратегії та використання збалансованої системи показників для контролю її реалізації. Сутність декомпозиції стратегії. Збалансована система показників як забезпечувально-оцінювальна модель ефективності реалізації стратегії. Збалансована система показників на рівні корпорації та окремого бізнесу. Визначення способів досягнення та використання синергійних ефектів   при формуванні  збалансованої системи показників. Стратегічна карта збалансованої системи показників. Забезпечення ефективності використання збалансованої системи показників.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

        

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Стратегія підприємства»

для студентів освітньої програми «Економіка підприємства»

денної форми навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

 

Що читати / готувати

Максимальна

кількість балів[1]

 

 

Змістовий модуль №1

1

Практичне заняття. Аналіз кейсу
Тема 1. Введення до стратегії підприємства.

Тема 3. Загальнотеоретичні питання стратегії підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

2

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 2. Досягнення та утримання конкурентних переваг як  настанова довгострокового розвитку підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

Обрати підприємство для аналізу у складі мікрогрупи

2

 

3

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 4. Стратегічна сегментація діяльності підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

 

2

 

4

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 5. Місія та цілевизначення стратегічного розвитку підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

Підготувати/знайти визначення місії двох підприємств

2

 

5

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 6. Аналіз зовнішнього середовища стратегічного напряму діяльності

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

 

2

 

6

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 7. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

7

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 8. Стратегічний аналіз при формуванні набору бізнес-напрямів

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

8

Контрольна (модульна) робота № 1

 

5

 

 

Змістовий модуль №2

9

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 9. Базові стратегії бізнес-напряму

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

10

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 10. Формування стратегії бізнес-напряму

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

11

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 11. Інтеграція та диверсифікація як стратегії розвитку підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

12

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 12. Альтернативність стратегічного вибору підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

13

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 13. Комплексна (корпоративна)  стратегія підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

14

Практичне заняття. Аналіз кейсу

Тема 14. Функціональні стратегії підприємства

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

2

 

15

Контрольна (модульна) робота № 2

 

5

 

16

Семінар-розгорнута бесіда

Аналіз письмових звітів з  аналітичної групової роботи та їх презентації

4

 

 

Підсумковий тест з дисципліни на платформі Офісу 365

 

5

 

Усього балів за роботу на заняттях:

 

40

 

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист аналітичного завдання на матеріалах підприємства

 

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

 

10

 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

 

10

 

РАЗОМ БАЛІВ:

 

50

 

               

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточний контроль рівня засвоєння знань та опанування практичними навичками студентів денної форми навчання здійснюється за трьома складовими: контроль систематичності та активності роботи на заняттях протягом семестру, модульні контролі та виконання індивідуального завдання.

Контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Максимальна сума балів за цією формою контролю – 16 балів, у тому числі оцінка активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів, виступів із доповідями, підготовки рефератів тощо. При цьому максимальна оцінка за активну участь у обговоренні питань на одному занятті – 2 бали.

Виконання і захист аналітичного завдання на матеріалах підприємства. Аналітична робота оцінюються за такими критеріями:

1) якість виконання - чіткість аргументації висновків та пропозицій, що наведені, використання теоретико-методологічного апарату курсу «стратегія підприємства» та інших дисциплін, детальне пояснення використання інструментарію дисципліни для наукового обґрунтування висвітлених позицій - 8 балів.

2) якість презентацій - стислість і чіткість доповідей членів мікрогруп при захисті роботи, групова робота, творчий підхід - 6 балів.

Модульний (проміжний) контроль. Проходить у вигляді контрольної роботи у кількості двох, які оцінюються у 5 балів максимально кожна. Контрольні модульні роботи розробляються на основі програмних запитань за темами курсу, що входять до кожного з модулів.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Стратегія підприємства»

для студентів освітньої програми «Економіка підприємства»

заочної форми навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

 

Що читати / готувати

Максимальна

кількість балів[2]

 

 

Установча сесія

1

Міні-лекція з елементами обговорення
Тема 1. Введення до стратегії підприємства.

Тема 2. Досягнення та утримання конкурентних переваг як  настанова довгострокового розвитку підприємства

Тема 3. Загальнотеоретичні питання стратегії підприємства

Слайди до лекцій

5

 

2

Міні-лекція з аналізом кейсу

Тема 4. Стратегічна сегментація діяльності підприємства

Тема 5. Місія та цілевизначення стратегічного розвитку підприємства

Практикум [2]

Слайди до лекцій

 

5

 

3

Міні-лекція з аналізом кейсу

Тема 6. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища стратегічного напряму діяльності

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

 

5

 

4

Міні-лекція з аналізом кейсу

Тема 8. Стратегічний аналіз при формуванні набору бізнес-напрямів.

Тема 9. Базові стратегії бізнес-напряму

Навчальний посібник [1]

Практикум [2]

Слайди до лекцій

 

5

 

5

Контрольна (модульна) робота

 

5

 

 

Екзаменаційна сесія

6-8

Семінар-розгорнута бесіда.

Захист аналітичного завдання на матеріалах підприємства

 

15

 

Усього балів за роботу на заняттях:

 

40

 

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист аналітичного завдання на матеріалах підприємства

 

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

 

10

 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

 

10

 

РАЗОМ БАЛІВ:

 

50

 

             

 

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання включає  виконання індивідуального завдання на матеріалах реального підприємства (оцінюється у 10 балів за зміст та 10 балів за результатами захисту, що проводиться на контактному занятті під час екзаменаційної сесії) та оцінку виконання контрольних модульних робіт (проводяться на контактних заняттях під час установчої та екзаменаційної сесій, складається із п’яти завдань, максимальна оцінка – 5 балів).

Зміст  та структура індивідуального завдання подані у розділі 5.

Письмова робота здається на кафедру не пізніше, ніж за тиждень до початку сесії. Робота рецензується викладачем та захищається під час практичних занять.

Застереження! Якщо студент не може виконати індивідуальне завдання на матеріалах підприємства, на якому працює, або під час захисту завдання виявляється, що студент не володіє матеріалом, допускається ви-конання індивідуального завдання на основі кейсу, який надається викладачем під час консультації перед іспитом, або студент пише дві модульні контрольні роботи.

                      

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Протягом семестру студенти денної форми навчання, а студенти заочної форми навчання – у міжсесійний період мають виконати індивідуальне завдання на матеріалах підприємства-бази практики. Аналітична робота  виконується студентами самостійно (денна форма – у складі мікрогрупи, заочна – одноосібно) із використанням інформаційних матеріалів реального підприємства, навчально-методичної літератури та публікацій у спеціалізованих періодичних виданнях, даних Держкомстату України та інших джерел.

При виконанні завдання необхідно в повній мірі використовувати  методичний інструментарій  курсу, надавати наукове обґрунтування висновків та рекомендацій.

        Письмовий звіт з виконання індивідуального завдання повинен мати орієнтовний обсяг  25-35 сторінок (без додатків) комп’ютерного тексту українською мовою (Times New Roman, 14 pt, полуторний інтервал) та титульний аркуш, оформлений згідно з вимогами до оформлення самостійних робіт.

Структура роботи:

Вступ

 1. Коротка характеристика підприємства.
 2. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства.
 3. Визначення місії та стратегічних цілей підприємства. 
 4. Розробка корпоративної та бізнес-стратегій підприємства.
 5. Обґрунтування вибору стратегії інтеграції або диверсифікації діяльності підприємства.
 6. Формування, оцінювання та вибір із стратегічних альтернатив.
 7. Визначення функціональних стратегій підприємства.

Висновки

Список використаної літератури та інформаційних джерел

Додатки

Робота подається у роздрукованому вигляді на кафедру не пізніше ніж за один тиждень до початку екзаменаційної сесії. Зміст роботи оцінюється максимально на 10 балів. За результатами захисту роботи під час дня заочника або під час екзаменаційної сесії студент може отримати додатково до 15 балів.

                

5.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Аналітична робота оцінюється за такими критеріями:

1) якість виконання - чіткість аргументації висновків та пропозицій, що наведені, використання теоретико-методологічного апарату курсу “стратегія підприємства” та інших дисциплін, детальне пояснення використання інструментарію дисципліни для наукового обґрунтування висвітлених позицій - 8 балів для студентів денної форми навчання, 10 – для заочної.

2) якість презентацій - стислість і чіткість доповідей членів мікрогруп при захисті роботи, групова робота, творчий підхід - 6 балів для студентів денної форми навчання, 15 – для заочної.

Обов’язковими методами аналізу при виконанні індивідуальної роботи мають бути:

для відповіді на запитання номер 2: PEST-аналіз; аналіз конкурентного середовища за методикою М. Портера п’яти конкурентних сил; побудова карти стратегічних груп конкурентів; аналіз стратегічної значущості ресурсів і компетенцій; SWOT-аналіз;

для відповіді на запитання номер 4: аналіз збалансованості портфелю на основі побудови матриць Бостонської консалтингової групи; матриці компаній МакКінсі та Дженерал Електрік; обґрунтування вибору конкурентних стратегій за М. Портером або за іншою класифікацією.

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

Екзаменаційний білет включає теоретичні, методичні та практичні завдання. Типова структура екзаменаційного завдання така:

1. Теоретичне запитання.

2. Методичне запитання (методика проведення стратегічного аналізу).

Практичні завдання. Виходячи з інформації кейсу, що додається, виконати такі завдання:

3.   Побудувати  карту стратегічних груп конкурентів підприємства та прокоментувати результати.

4.  Побудувати класичну матрицю БКГ та розробити рекомендації щодо розробки стратегії підприємства за результатами її побудови.

5.  Визначити можливості застосування стратегії диференціації для підприємства.

Кейси, що додаються до екзаменаційного завдання, подібні до тих, що включені до практикуму з дисципліни.

 

6.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Результати іспиту оцінюються у діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань. 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

На 10 балів оцінюється відповідь, яка є достатньо повною і показує глибоке засвоєння програмного матеріалу, його логіки і взаємозв’язку. На 8 балів оцінюється відповідь, що в цілому є правильною, але має окремі неточності. На 6 балів оцінюється відповідь, яка в цілому є правильною, але має неточності, і яка показує, що у студента відсутнє системне розуміння матеріалу. На 0 балів оцінюються відповіді, які не показують належного знання матеріалу і  не розкривають зміст запитання. 

 

  6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ЕКЗАМЕН

 

Теоретичні запитання.

1. Розкрийте сутність та покажіть особливості розробки та реалізації стратегії  фокусування. Наведіть приклади використання даної стратегії в практиці діяльності вітчизняних підприємств (10 балів).

2. Наведіть методику проведення аналізу галузі за моделлю «п’яти конкурентних сил» М. Портера (10 балів).

Практичні завдання.

Виходячи з інформації кейсу, що додається, виконайте такі завдання:

3.   Побудуйте  карту стратегічних груп конкурентів підприємства (10 балів).

4.  Побудуйте класичну матрицю БКГ та дайте рекомендації щодо розробки стратегії підприємства за результатами її побудови (10 балів).

5.  Визначте можливості застосування стратегії диференціації для підприємства (10 балів).

Кейси, що додаються до екзаменаційного завдання, подібні до тих, що включені до практикуму з дисципліни.

            

7. рекомендовані інформаційні джерела

7.1. Основна література

 1. Стратегія підприємства: навч. посіб. / А. П. Наливайко, Н. М. Гаращенко, Є. В. Прохорова; за заг. та наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 2016. — 485, [3] с.
 2. Стратегія підприємства. Практикум [Електронний ресурс]: зб. кейсів / Є. В. Прохорова [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2014. - 288, [8] с. Електрон. видання. - ISBN 978-966-483-854-9: Б. ц. Рекомендовано М-вом науки і освіти України.  Файл:  prohorova_strateg_pidpriem_14.pdf - 0 

 

7.2. Додаткова література

 1. Бізнес-стратегії: зб. кейсів. Практикум / [О. Ф. Михайленко, М. І. Дяченко, Н. М. Євдокимова, Т. М. Кібук та ін.]; за заг. ред. О. Ф. Михайленко. — К.: КНЕУ, 2016. — 274 [6] с.
 2. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
 3. Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Підручник – Київ.: КНЕУ, 2004. -699с.
 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СП-б.: Питер, 1999. - 416с.
 5. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. - М. : Экономика, 1989.-519с.
 6. Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм, 2-е изд./. – СПб.: Питер, 2004. - 416 с.
 7. Кох Р. Как создавать и использовать эффективную стратегию. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. -320 с.
 8. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий/ Пер с англ под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство “Питер”, 2000. - 336с.
 9. Минцберг Г., Квинн Б., Гошал С. Стратегический процесс /Пер с англ. -    С -Пб: Издательство “Питер”, 2001. - 648с.
 10. Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. — М.: Олимп-Бизнес,2003 -.304 с.
 11. Омае К. Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. -215 с.
 12. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Пер. с англ., -М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 714 с.
 13. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Уч. Пос. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 495 с.
 14. Портер М. Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійника та Р. Скільського. —К.: Основи, 1998. — 390 с.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

17.    Стратегія підприємства. Практикум [Електронний ресурс]: зб. кейсів / Є. В. Прохорова [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2014. - 288, [8] с. Електрон. видання. - ISBN 978-966-483-854-9: Б. ц. Рекомендовано М-вом науки і освіти України.  Файл:  prohorova_strateg_pidpriem_14.pdf – 0

18.   Наливайко, Анатолій Петрович. Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. П. Наливайко, Н. М. Гаращенко, Є. В. Прохорова ; за заг. та наук. ред. А. П. Наливайка ; [редкол. ф-ту: О. В. Востряков (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 486, [2] с. - Назва з титул. екрану. - Існує версія на папер. носії. - ISBN 978-966-962-117-5 : 74.67 р.

19. Слайди до лекцій, тести та практичні завдання на платформі Офісу 365.

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях