Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Судова бухгалтерія

 

МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра публічного управління та адміністрування факультету №2

 

Судова бухгалтерія

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

публічного управління

та адміністрування

підполковник поліції

_____________ А.О. Шелехов

    28 серпня 2018 року

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «судова бухгалтерія» для заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Судова бухгалтерія» для студентів, слухачів  заочної форми навчання. - 28 серпня 2018 року - 21 с.

 

 

 

 

 

Розробник: завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, к.ю.н., доцент, підполковник поліції Шелехов А.О.

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, к.ю.н., майор поліції Кубаєнко А.В.

викладач кафедри публічного управління та адміністрування, майор поліції Крижановська О.В.

 

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри публічного управління та адміністрування факультету № 2.

Протокол  від 28 серпня 2018 року № 1

 

Обговорено та схвалено навчально-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ.

Протокол  від 31 серпня 2018 року № 1

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ДОМАШНІХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Навчальний курс “Судова бухгалтерія” – це прикладна дисципліна на межі правових та економічних наук, яка вивчає та розробляє теоретичні основи застосування бухгалтерських знань у юридичній практиці, в тому числі і правоохоронній.

Вказана дисципліна в навчальному процесі спрямована на те, щоб не тільки “озброїти студентів” – майбутніх юристів необхідними знаннями в області бухгалтерського обліку, економічного аналізу, документальної ревізії, аудиту й судово-бухгалтерської експертизи, але й допомогти слідчим, прокурорам, суддям, іншим суб’єктам кримінального процесу вирішувати складні бухгалтерські та економічні питання які часто зустрічаються в їх практичній повсякденній діяльності.

Засвоєння учбового матеріалу потребує ознайомлення зі значною кількістю наукової літератури і виконання контрольної роботи, яка є засобом органічного зв`язку теоретичної і практичної частини зазначеної дисципліни та підпорядкована єдиній меті – підготувати висококваліфікованого фахівця.

Тематика контрольних робіт охоплює найважливіші розділи курсу «Судова бухгалтерія». Кожен  з варіантів включає в себе шість теоретичних питань. Перші два питання присвячені частині судової бухгалтерії, яка вивчає загальні засади бухгалтерського обліку, наступні два питання охоплюють розділ дисципліни, присвячений методиці виявлення економічних злочинів у пріоритетних галузях економіки України, останні два питання охоплюють розділ дисципліни, який присвячений методам фінансово-економічного контролю (ревізії, аудиторській перевірці, судово-бухгалтерській експертизі).

Об’єм відповіді на кожне теоретичне питання повинен бути не менше 2-3 сторінок та не більше 5 сторінок.

Обсяг роботи не повинен бути меншим ніж 18 і не перевищувати 25 сторінок. Наприкінці кожного розкритого теоретичного питання бажано зробити власний обґрунтований висновок.

Вказані методичні рекомендації спрямовані на те, щоб допомогти студентам та слухачам заочної форми навчання збагатити свій досвід новими знаннями і навичками відносно застосування бухгалтерських знань у юридичній діяльності.

Завдання для виконання контрольної роботи складаються з певної кількості варіантів, що визначаються згідно першої букви прізвища слухача.

Наприклад, якщо прізвище слухача Петренко В.В. він виконує варіант 16 (П).

Викладення змісту роботи ведеться українською мовою.

Текстова частина виконується на аркушах одногатункового білого паперу формату А4 (210х297 мм). Верхнє і нижнє поля аркушу повинні складати 20 мм, ліве поле — 25 мм, праве — 10 мм.

Текст повинен бути надрукований машинописним (машинним — за допомогою комп’ютерної техніки) способом чорним кольором або написаний від руки чітким почерком чорнилами або пастою фіолетового, синього або чорного кольору. Текст розташовується на одній стороні аркуша. Висота малих літер повинна бути не менш ніж 2,5 мм.

Контрольна робота може бути виконана й в зошиті об’ємом 18 сторінок.

Якщо робота надрукована за допомогою комп’ютера, то при її виконанні

необхідно крім того дотримуватись наступних вимог:

― шрифт ..................................................Times New Roman;

― розмір ........................................................................14 пт;

― міжрядковий інтервал...........................................1,5 інт.;

― розміщення тексту ........................................... книжкове.

Нумерувати сторінки роботи необхідно арабськими цифрами, які проставляються у правому верхньому куті сторінки. На титульній сторінці, роботи номери не проставляються, але вони враховуються в загальній нумерації сторінок роботи.

В кінці роботи необхідно вказати використану літературу в алфавітному порядку, поставити власний підпис і дату виконання.

Контрольні роботи перевіряє викладач, який викладає вказаний курс. Він може змінити варіант контрольної роботи з урахуванням специфіки практичної діяльності слухача-заочника.

Оцінюється контрольна робота з урахуванням глибини викладення теоретичного матеріалу, самостійності виконання, ступеня усвідомлення теоретичних питань контрольної роботи.

Контрольна робота, що виконана не за своїм варіантом, розкриває не всі питання, не має посилань та списку використаної літератури, не зараховується.

В подібному випадку контрольна робота повинна бути виконана повторно з урахуванням зауважень рецензента.

На обкладинці нової контрольної роботи необхідно вказати «Повторно» і здати її разом із попередньою контрольною роботою.

Термін виконання контрольної роботи встановлюється навчально-методичним відділом.

Слухачі та студенти заочної форми навчання, які не здали контрольну роботу у визначений термін без поважних причин, на екзаменаційну сесію не викликаються і до заліку не допускаються.

Основні етапи написання контрольної роботи:

 • вивчення та засвоєння основного кола питань визначеного курсу, робота по збиранню та обробці джерел, необхідних для виконання контрольної роботи;
 •  розкриття суті теоретичних питань, підведення підсумків по кожному питанню, формулювання власних висновків;
 • рішення практичного завдання;
 • оформлення посилань та списку використаної літератури.

Правила оформлення бібліографічних посилань.

При написанні роботи необхідно робити посилання на першоджерела, з яких використовується матеріал (цитати, числові дані і т. п.).

Існує кілька видів літературних покажчиків і відповідних їм способів оформлення посилань, зокрема:

 • Підрядковий літературний покажчик. У цьому випадку посилання на використані джерела робляться у вигляді виносок наприкінці кожної сторінки. Кожна виноска в тексті й знизу сторінки позначається цифрою або зірочкою. Підрядкові виноски позначаються лінією від основного тексту.
 • Текстовий або літературний покажчик. Тут посилання даються в тексті слідом за наведеною цитатою або будь–якими даними.

Посилання на першоджерела наводяться у кінці речення, після відповідної цитати або цифрових даних в квадратних дужках. Наприклад, [10, 14]. Це означає, що використане 10-е літературне джерело (із загального списку посилань), а 14 — це номер сторінки з якої була використана інформація.

Джерела в списку літератури потрібно розташовувати в алфавітному порядку. Відомості про джерела повинні включати: прізвище та ініціали автора, місце видання, видавництво та рік видання, кількість сторінок.

При оформленні підстрочних виносок, посилаючись  на книгу, потрібно вказувати її бібліографічні дані в наступному порядку: прізвище й ініціали автора (авторів), назва книги, том, частина, розділ, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка.

Наприклад:

1. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2007. – C. 43-44.

2. Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія: Підручник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 22-23.

Кількість використаної літератури має бути не менше 6 джерел. При цьому, по можливості, бажано використати найновіші видання.

Якщо при виконанні контрольної роботи у слухача виникнуть труднощі, він може звернутися за консультацією до викладачів кафедри економічної безпеки ОДУВС за адресою: м. Одеса, Сабанський провулок 4, або зателефонувати по тел. 779-49-84.

Бажаємо творчих успіхів!!!

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТИ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант - 1 (А).

1. Предмет, метод, завдання, структура та функції судової бухгалтерії.

2. Поняття бухгалтерської (фінансової) звітності, вимоги які висуваються до неї.

3. Характеристика розкрадань що вчиняються у сфері освіти.

4. Характеристика розкрадань матеріальних цінностей і грошових коштів у галузі будівництва, шляхом завищення в актах прийомкии фактичних обсягів виконаних робіт.

5. Порядок проведення ревізії.

6. Об’єкт, мета, предмет, суб’єкт, задачі судово-бухгалтерської експертизи.

Варіант – 2 (Б).

1. Історичний розвиток судової бухгалтерії. Етапи становлення та розвитку судової бухгалтерії як практичної діяльності та теорії використання спеціальних бухгалтерських знань у юридичній практиці.

2. Оцінка, як елемент методу бухгалтерського обліку.

3. Характеристика способів розкрадання медикаментів, що придбані за бюджетні кошти, учинених співробітниками медичних установ і фармацевтичних підприємств.

4. Характеристика способів ухилення від сплати податків шляхом не включення в оподаткований прибуток коштів, отриманих від проведення позареалізаційних операцій (товарний, комерційний, фінансовий кредит і т. ін.)

5. Поняття, завдання та функції фінансово-економічного контролю.

6. Ревізор. Права, обов’язки та відповідальність ревізорів.

 

Варіант - 3 (В).

1. Види господарського обліку, їх зміст.

2. Документальний аналіз та його методи.

3. Характеристика розкрадань що вчиняються у сфері культури та мистецтва.

4. Характеристика розкрадання товарів у сфері торгівлі шляхом складання безтоварних документів.

5.Процес судово-економічної (бухгалтерської) експертизи та його стадії.

6. Особливості призначення та проведення ревізії органами державної контрольно-ревізійної служби на вимогу правоохоронних органів.

 

Варіант - 4 (Г).

1. Поняття господарського обліку. Вимоги, що пред’являються до господарського обліку. Облікові вимірники.

2. Калькуляція, як елемент методу бухгалтерського обліку. Види калькуляції.

3. Характеристика способів ухилення від сплати податків шляхом заниження в документах відомостей про виторг.

4. Характеристика зловживання посадових осіб при проведенні тендерів на закупівлю товарів та послуг за бюджетні кошти.

5. Організація контролю за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами ревізії.

6. Поняття та види судово-бухгалтерських експертиз.

 

Варіант - 5 (Д).

1. Предмет, об’єкт і метод бухгалтерського обліку.

2. Класифікація рахунків за економічним змістом.

3. Характеристика відмивання доходів, отриманних злочинним шляхом.

4. Характеристика розкрадань матеріальних цінностей і грошових коштів у галузі будівництва, шляхом вдображення в обліку фіктивних, або виконаних у меньшому обсязі робіт.

5. Контрольно-ревізійна діяльність.

6. Права, обов’язки і відповідальність експерта-бухгалтера. Самовідвід експерта-бухгалтера.

 

Варіант - 6 (Е, Є).

1. Значення бухгалтерських документів у юридичній практиці.

2. Класифікація рахунків за призначенням та структурою.

3. Види розкрадань вантажів, що вчиняються на залізничному транспорті працівниками, відповідальними за його схоронність.

4. Характеристика способів розкрадання бюджетних коштів шляхом оформлення на роботу підставних осіб і підроблення підписів у розрахунково-платіжних документах (відомостях);

5. Поняття, завдання та функції фінансово-економічного контролю.

6. Поняття та види судово-бухгалтерських експертиз.

 

Варіант - 7 (Ж).

1. Використання «Судової бухгалтерії» в юридичній практиці.

2. Економічний аналіз. Методи економічного аналізу.

3. Види розкрадань вантажів, що вчиняються на залізничному транспорті працівниками, що мають доступ до вантажу, але не є відповідальними за його схоронність.

4. Характеристика розкрадань матеріальних цінностей і грошових коштів у галузі будівництва, шляхом завищення витрат будівельних матеріалів у виробництві.

5. Прийняття рішення за результатами ревізії.

6. Принципи судово-бухгалтерських експертиз.

 

Варіант -8 (З).

1. Історія виникнення теорії бухгалтерського обліку в Україні.

2. Характеристика нормативно-правових актів, що регулюють документальне оформлення первинного обліку в Україні.

3. Характеристика організації транспортних перевезень на залізничному транспорті.

4. Характеристика способів розкрадання бюджетних коштів шляхом фіктивного або неповного оформлення договорів на провадження робіт із ремонту й обслуговування будинків і приміщень; фіктивне сумісництво;

5. Об’єкт, мета, предмет, суб’єкт, задачі судово-бухгалтерських експертиз.

6. Етапи аудиторської перевірки.

7. Скласти запит до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Українии щодо отримання інформації стосовно ВАТ «Південний».

 

Варіант -9 (И, Й).

1. Історія виникнення теорії бухгалтерського обліку у Світі.

2. Види інвентаризацій.

3. Порядок документального оформлення надходження і використання продукції тваринництва.

4. Характеристика способів розкрадання бюджетних коштів що надійшли від населення за платні послуги, шляхом  їх неповного оприбуткування.

5. Оформлення результатів ревізії.

6. Призначення повторної та додаткової судово-економічної (бухгалтерської) експертизи.

 

Варіант -10 (І, Ї).

1. Бухгалтерські школи Світу.

2. Природний збиток.

3. Документальне оформлення вибуття тварин та птиці в результаті забою, прирізки та падежу.

4. Характеристика розкрадань грошових коштів, що вчиняютьсяклієнтами банку, або третіми особами.

5. Етап безпосереднього проведення комплексної ревізії.

6. Оформлення результатів аудиту.

 

Варіант -11 (К).

1. Бухгалтерські документи, їх значення й роль у розслідуванні злочинів.

2. Правові підстави та порядок вилучення бухгалтерських документів працівниками органів внутрішніх справ.

3. Характеристика способів приховуванняя від оприбуткування прибутків, одержаних від реалізації товарів та іншої господарської діяльностті.

4. Характеристика розкрадання грошових коштів у сфері торгівлі шляхом створення пересортиці.

5. Об’єкт, мета, предмет, суб’єкт  та задачі ревізії.

6. Порядок проведення аудиту.

 

Варіант -12 (Л).

1. Класифікація бухгалтерських документів.

2. Типові порушення вимог проведення інвентаризації та способи приховування нестач та розкрадань під час її проведення.

3. Характеристика способів розкрадань та нецільового використання бюджетних коштів виділених на державні та регіональні цільові програми.

4. Розкрити способи привласнення та розкрадання сільськогосподарської продукції, що вчиняються у період посів­ної.

5. Порядок призначення, організація і підготовка до проведення ревізії.

6. Оцінка та використання висновку судово-економічної (бухгалтерської) експертизи.

 

Варіант 13 (М).

1. Типові порушення вимог проведення інвентаризації та способи приховування нестач та розкрадань під час її проведення.

2. Історія становлення та розвитку судово-бухгалтерської експертизи.

3. Характеристика розкрадань грошових коштів, що вчиняються працівниками банківських установ.

4. Ознаки операцій з розміщення доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Класифікація фінансово-економічного контролю.

6. Поняття, завдання, функції та види аудиту.

7. Скласти запит до НЦБ Інтерполу, щодо перевірки закордонної фірми на предмет співучасті у злочинній діяльності.

 

Варіант -14 (Н).

1. Облікові регістри, їх види.

2. Поняття пересортицi товарно-матеріальних цінностей, причини її утворення.

3. Описати спосіб розкрадання, шляхом складання підроблених актів про загибель, падіж, вибракування і вимушений продаж або вимушене забиття худоби, птиці.

4. Характеристика розкрадання товарів у сфері торгівлі шляхом списання товару на псування, бій, уцінку, та інші витрати.

5. Поняття, види ревізії.

6. Призначення повторної та додаткової судово-економічної (бухгалтерської) експертизи.

 

Варіант -15 (О).

1. Виправлення помилок у бухгалтерських документах.

2. Інвентаризаційна комісія – поняття, повноваження, види.

3. Описати спосіб придбання на стороні малоцінної безпородної худоби замість привласнених до­рогих породистих тварин.

4. Характеристика способів розкрадання бюджетних коштів шляхом здавання в оренду приміщень без належного договірного оформлення, заниження розмірів орендної плати з наступним присвоєнням різниці наявною грошовою сумою.

5. Класифікація фінансово-економічного контролю.

6. Етапии аудиторської перевірки.

 

Варіант 16 (П).

1. Документообіг. Зберігання документів.

2. Метод подвійного запису. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерська проводка та її види. Порушення кореспонденції як ознака зловживання.

3. Облік кормів та продукції рослинництва.

4. Основні фактори негативного характеру, що сприяють розкраданням на залізничному транспорті.

5. Порядок проведення аудиту.

6. Взаємодія ревізора з правоохоронними органами.

 

Варіант 17 (Р).

1. Поняття, зміст та форма бухгалтерського балансу. Класифікація балансів.

2. Описати спосіб привласнення худоби або птиці шляхом неповного оприбуткування приплоду або молодняка, та вилучення тварин старшої статевовікової групи за рахунок вказаних неврахованих тварин .

3. Типові моделі відмивання коштів здобутих злочинним шляхом.

4. Аудитор. Аудиторська фірма. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів.

5. Оформлення результатів ревізії.

6. Взаємодія аудитора з правоохоронними органами.

 

Варіант 18 (С).

1. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.

2. Природний збиток.

3. Облік тварин за центрами відповідальності (на фермах, у бригадах, цехах).

4. Типові способи відмивання коштів здобутих злочинним шляхом.

5. Об’єкт, мета, предмет, суб’єкт, задачі аудиту.

6. Порядок оформлення результатів судово-бухгалтерської експертизи.

 

Варіант 19 (Т).

1. Історичний розвиток судової бухгалтерії. Етапи становлення та розвитку судової бухгалтерії як практичної діяльності та теорії використання спеціальних бухгалтерських знань у юридичній практиці.

2. Види змін у бухгалтерському балансі. Приклади господарських операцій, що викликають зміни у балансі.

3. Характеристика розкрадань що вчиняються у сфері медицини.

4. Документальне оформлення реалізації тварин і птиці переробним підприємствам.

5. Порядок оформлення результатів ревізії.

6. Поняття, завдання, функції та види аудиту.

 

Варіант 20 (У).

1. Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки.

2. Документальний аналіз. Методи документального аналізу.

3. Правові підстави та порядок вилучення бухгалтерських документів працівниками органів внутрішніх справ.

4. Розкрити способи привласнення та розкрадання сільськогосподарської продукції, що вчиняються у період її переробки.

5. Характеристика способів ухилення від сплати податків при страхуванні.

6. Оформлення результатів аудиту.

 

Варіант 21 (Ф).

1. Класифікація рахунків за економічним змістом.

2. Економічний аналіз. Методи дослідження економічного аналізу.

3. Розкрити способи привласнення та розкрадання сільськогосподарської продукції, що вчиняються у період її приймання та зберігання.

4. Характеристика розкрадань що вчиняються у сфері пенсійного забезпечення.

5. Оцінка та використання висновку судово-економічної (бухгалтерської) експертизи.

6. Особливості підписання, розгляду та направлення звернень правоохоронних органів та органів ДКРС.

 

Варіант 22 (Х).

1. Історія виникнення теорії бухгалтерського обліку в Україні.

2. Характеристика нормативно-правових актів, що регулюють документальне оформлення первинного обліку в Україні.

3. Порядок документального оформлення надходження і використання готової продукції рослинництва.

4. Характеристика способів ухилення від сплати податків шляхом використання розрахункових рахунків.

5. Поняття, завдання, функції та види аудиту.

6. Інформування органів державної контрольно-ревізійної служби та правоохоронних органів.

 

 

Варіант 23 (Ц).

1. Поняття та класифікація бухгалтерських балансів.

2. Організація документообігу на підприємствах.

3. Порядок документального оформлення визначення приросту тварин. Порядок оформлення надходження приплоду.

4. Характеристика способів ухилення від сплати податків при заповненні і поданні декларації про доходи, звітноссті та бухгалтерських розрахунків до них.

5. Порядок оформлення результатів ревізії.

6. Оцінка та використання висновку судово-економічної (бухгалтерської) експертизи.

 

Варіант 24 (Ч).

1. Класифікація рахунків за призначенням та структурою.

2. Типові порушення вимог проведення інвентаризації та способи приховування нестач та розкрадань під час її проведення.

3. Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур.

4. Характеристика способів ухилення від сплати податків при користуванні пільгами.

5. Порядок оформлення результатів судово-бухгалтерської експертизи.

6. Поняття, завдання, функції та види аудиту.

 

Варіант 25 (Ш).

1. Поняття та будова бухгалтерського рахунку.

2. Активи та пасиви (Об’єкти бухгалтерського обліку).

3. Описати спосіб привласнення худоби і птиці на сільськогосподарських підприємствах, які вчи­няються без попереднього створення резерву з наступним маскуванням нестачі.

4. Характеристика способів ухилення від сплати податку на прибуток, отриманий при установленні цін і собівартості.

5. Взаємне інформування органів державної контрольно-ревізійної служби та правоохоронних органів.

6. Оформлення результатів аудиту.

 

Варіант 26 (Щ).

1. Принципи бухгалтерського обліку.

2. Облікові регістри. Їх класифікація.

3. Розкрити способи привласнення та розкрадання сільськогосподарської продукції, що вчиняються у період її транспортування.

4. Характеристика порушень податкового законодавства і укриття прибутку від оподаткування при розрахунках з іноземними партнерами.

5. Взаємодія аудитора з правоохоронними органами.

6. Порядок виділення спеціаліста-ревізора для участі у перевірках, що проводяться правоохоронними органами.

 

Варіант 27 (Ю).

1. Історичний розвиток судової бухгалтерії. Етапи становлення та розвитку судової бухгалтерії як практичної діяльності та теорії використання спеціальних бухгалтерських знань у юридичній практиці.

2. Строки та порядок проведення інвентаризації.

3. Розкрити способи розкрадання та привласнення сільськогосподарської продукції, що вчиняються у період збирання врожаю.

4. Характеристика способів розкрадання бюджетних коштів шляхом складання підроблених відомостей на виплату заробітної плати, незаконне нарахування премій шляхом їх нарахування на вигаданих або підставних осіб, родичів, знайомих;

5. Особливості підписання, розгляду та направлення звернень правоохоронних органів та органів ДКРС.

6. Права та обов’язки експерта бухгалтера. Умови дослідження ними матеріалів.

 

Варіант 28 (Я).

1. Ознаки недоброякісних документів та способи їх виявлення.

2. Історія становлення та розвитку судово-бухгалтерської експертизи.

3. Облік урожаю зернових культур.

4. Описати спосіб привласнення продуктів тваринництва, що вчиняються за рахунок їх неповно­го оприбуткування.

5. Порядок виділення спеціаліста-ревізора для участі у перевірках, що проводяться правоохоронними органами.

6. Порядок оформлення результатів судово-бухгалтерської експертизи.

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти

 1. Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 06. 04. 2010 р. № v011p710-10. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 2. Бюджетний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 21. 06. 2001 р. № 2542-ІІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 03. 08. 2010 р. № 2453-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 3. Господарський кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 16. 01. 2003 р. № 436-IV із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 30.07. 2010 р. № 2289-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 4. Господарський процесуальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 06. 11. 1991 р. № 1798 ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 03. 08. 2010 р. № 2453-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 5. Земельний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 25. 10. 2001 р. №  2768-ІІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 17. 08. 2010 р. № 2480-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 6. Кодекс законів про працю України [ Електронний ресурс ] : закон України від 10. 12. 1971 р. № 322-VIII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 16. 06. 2010 р. № 2275-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення [ Електронний ресурс ] : закон України від 07. 12. 1984 р. № 8073-X із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 20.08.02010 р. № 2258-17 – Електрон. дан. ( 2 файла ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 8. Кримінальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 20. 08. 2010 р. № 2258-VI. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 9. Цивільний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 16. 01. 2003 р. № 435-IV із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 20. 08. 2010 р. № 2258-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 10. Цивільний процесуальний кодекс України [ Електронний ресурс ] : закон України від 18. 03. 2004 р. № 1618-ІV із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 09. 09. 2010 р. № v019p710-10. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 11. Про аудиторську діяльність [ Електронний ресурс ] : закон України від 22. 04. 1993 р. № 3125-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 27. 07. 2010 р. № 2388-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 12. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [ Електронний ресурс ] : закон України від 16. 07. 1999 р. № 996-XIV із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 01. 01. 2007 р. № 3422-15. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 13. Про захист прав споживачів [ Електронний ресурс ] : закон України від 12. 05. 1991 р. № 1023-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 06. 03. 2010 р. № 1779-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 14. Про оперативно-розшукову діяльність [ Електронний ресурс ] : закон України від 18. 02. 1992 р. № 2135-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України : за станом на 20. 08. 2010 р. № 2258-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 15. Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю [ Електронний ресурс ] : закон України від 30. 06. 1993 р. із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 10. 06. 2010 р. № v016p710-10. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 16. Про прокуратуру [ Електронний ресурс ] : закон України від 05. 11. 1991 р.  № 1789-XII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 03. 08. 2010 р. № 2453-17. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 17. Про Службу безпеки України [ Електронний ресурс ] : закон України від 25. 03. 1992 р. № 2229-XII із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 22. 05. 2008 р. № v010p710-08. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 18. Про судову експертизу [ Електронний ресурс ] : закон України від 25. 02. 1994 р. № 4038-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 09. 07. 2007 р. № v0a6p710-07. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 19. Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [ Електронний ресурс ] : наказ Міністерства фінансів України від 11. 08. 1994 р. № 69 із змін. і доп., внес. наказами Міністерства фінансів України : за станом на 05. 03. 2008 р. № 250. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 20. Методичні рекомендації аудиторам на випадок залучення їх до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів [ Текст ] : рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2003 р. № 128 // Юридичний вісник України. – 2004. – червень. – № 26.

 

Навчальна та науково-монографічна література:

 

 1. Атанесян Г. А. Судебная бухгалтерия [ Текст ] : учебник / Г. А. Атанесян, С. П. Голубятников. – М. : Юрид. лит., 1989. – 352 с. – ISBN 5-7260-0125-7.
 2. Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Базась. – К. : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6.
 3. Бандурка О. М. Основи судової бухгалтерії [ Текст ] : підручник / О. М. Бандурка. – Харків : ХНУВС, 2002. – 336 с. – ISBN 966-610-018-5.
 4. Бекерська Д. А. Судова бухгалтерія [ Текст ] : навч.-метод. посіб. / Д. А. Бекерська. – Одеса : Юрид. літ., 2002. – 224 с. – ISBN 966-7694-95-Х.
 5. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза [ Текст ] : навч. посіб. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / І. А. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 84 с. – ISBN 978-966-364-826-2.
 6. Глібко В. М. Судова бухгалтерія [ Текст ] : підручник / В. М. Глібко, О. П. Бущан. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 224 с. – ISBN 966-667-142-5.
 7. Голубятников С. П. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы [ Текст ] / С. П. Голубятников, Н. В. Кудрявцева. – М. : Юрид. лит., 1976. – 335 с.
 8. Голубятников С. П. Основы бухгалтерского учета и судебно–бухгалтерской экспертизы [ Текст ] : учебник для спец. сред. учеб. заведений МВД СССР / С. П. Голубятников, А. Я. Целищев. – М. : ВЮЗШ МВД СССР, 1990. – 206 с.
 9. Дмитриенко Т. М. Судебная ( правовая ) бухгалтерия [ Текст ] : учебник / Т. М. Дмитриенко. – М. : Проспект, 1998. – 336 с. – ISBN 5-7896-0049-2.
 10. Долматова И. В. Судебная бухгалтерия [ Текст ] : учеб. пособ. / И. В. Долматова, О. А. Думан. – М. : Дашков и К, 2009. – 216 с. – ISBN 978-5-394-00369-1.
 11. Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия [ Текст ] : учебник / Е. С. Дубоносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 376 с. – ( Основы наук ). – ISBN 978–5–9916–0569–4    
 12. Живко З. Б. Судова бухгалтерія [ Текст ] : навч.-метод. посіб. / З. Б. Живко. – К. : Атіка, 2007. – 334 с. – ISBN 978-966-326-250-5.
 13. Камлик М. І. Судова бухгалтерія [ Текст ] : підручник / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2000. – 336 с. – ISBN 966-7714-14-4.
 14. Камлик М. І. Судова бухгалтерія [ Текст ] : підручник. – Вид. 5-те, доп. та перероб. / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2007. – 552 с. – ISBN 966-326-218-4.   
 15. Клименко Н. І. Судова експертологія : курс лекцій [ Текст ] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. І. Клименко. – К. : Ін Юре, 2007. – С. 151–152. – ISBN978-966-313-335-5
 16. Костров А. И. Судебная бухгалтерия [ Текст ] : учеб. пособ. / А. И. Костров ; Минск. ин–т управления. – Минск : МИУ, 2004. – 95 с. – ISBN 985-6746-62-0.
 17. Кравцов Д. В. Судова бухгалтерія [ Текст ] : навч. посіб. / Д. В. Крацов. – Одеса : Юрид. літ., 2008. – 136 с. – ISBN 966-966-419-059-3.
 18. Любкин В. Б. Методическое пособие по судебно-бухгалтерской экспертизе [ Текст ] / В. Б. Любкин. Саратов : Рабочий транспорта, 1937. – 28 с.
 19. Любкин В. Б. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы [ Текст ] / В. Б. Любкин. – Саратов : Рабочий транспорта, 1947. – 322 с.   
 20. Любкин В. Б. Основы судебной бухгалтерии [ Текст ] / В. Б. Любкин. – Саратов : Коммунист, 1955. – 322 с.
 21. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово–бухгалтерська експертиза [ Текст ] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. Г. Мумінова-Савіна. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с. – ISBN 966-574-607-3.
 22. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово–бухгалтерська експертиза [ Текст ] : навч. посіб. / Г. Г. Мумінова-Савіна. – К. : КНЕУ, 2003. – 202 с. – ISBN 966-574-450-Х.
 23. Остроумов С. С. Основы бухгалтерского учета и судебно–бухгалтерской экспертизы [ Текст ] / С. С. Остроумов, С. П. Фортинский. – М : МГЭУ, 1960. – 30 с.
 24. Остроумов С. С. Основы бухгалтерского учета и судебно–бухгалтерской экспертизы [ Текст ] : учебник для юрид. ин-тов и фак. / С. С. Остроумов, С. П. Фортинский. – М. : Моск. ун-т, 1964. – 291 с.
 25. Пушкарев В. В. Судебная бухгалтерия [ Текст ] : ( альбом схем ) / В. В. Пушкарев. – Волгоград : ВА МВД России, 2007. – 166 с. – ISBN 978-5-7899-0476-3.
 26. Судова бухгалтерія : навч. посіб. / А.О. Шелехов, В.А. Некрасов, Л.І. Аркуша, Р.В. Мукоїда; ОДУВС – Одеса : ОДУВС, 2011. – 584 с.
 27. Судова бухгалтерія [ Текст ] : навч. посіб. /  А. О. Шелехов. – Одеса : ОДУВС, 2011. – 124 с.
 28. Судебная бухгалтерия [ Текст ] : учебник / [ ред. С. С. Остоумов ]. – М. : Юрид. лит., 1975. – 344 с.
 29. Фортинский С. П. Судебно-бухгалтерская экспертиза [ Текст ] / С. П. Фортинский. – М. : Юрид. лит., 1962. – 238 с.
 30. Шарманська В. М. Судова бухгалтерія [ Текст ] : навч. посіб. / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 454 с. – ISBN 978-966-364-594-0.

 

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Андреев В. Д. Практический аудит [ Текст ] : справ. пособ. / В. Д. Андреев. – М. : Экономика, 1994. – 366 с. – ISBN 5-282-01791-1.
 2. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [ Текст ] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 392 с. – ISBN 978-611-01-0044-1.
 3. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних організаціях [ Текст ] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2003. – 284 c. – ISBN 966-8253-49-3.
 4. Аудит [ Текст ] : навч. посіб. / [ Л. М. Янчева, З. О. Макеєва, А. О. Баранова та ін. ]. – К. : Знання, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-346-618-7.
 5. Аудит [ Текст ] : підручник / [ за ред. Г. М. Давидова, М. В. Кужельного ]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 495 с. – ISBN 978-966-346-773-3.
 6. Бавдей А. Л. Аудит и ревизия [ Текст ] : справ. пособ. / А. Л. Бавдей, И. Н. Белый ; ред. И. Н. Белый. – Минск : Мисанта, 1994. – 219 с. – ISBN 985-6080-02-9.
 7. Бардаш С. В. Контроль і ревізія : практикум [ Текст ] : навч. посіб. / С. В. Бардаш, В. А. Дерій, Н. І. Петренко ; [ за ред. Ф. Ф. Бутинця ]. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 384 c. – ISBN 966-7570-57-6.
 8. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [ Текст ] : підручник / [ М. Ф. Огнійчук, В. П. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін. ] ; [ за ред. М. Ф. Огнійчука ]. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2007. – 979 с. – ISBN 978-966-8533-62-4.
 9. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів [ Текст ] : монографія / [ авт. кол. : А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк та ін. ] ; [ за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ]. – Харків : Курсор, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-458-083-7.
 10. Гутцайт Е. М. Отечественные правила ( стандарты ) аудита и их использование [ Текст ] / Е. М. Гутцайт, О. М. Островский, Н. А. Ремизов. – М. : ФБК–ПРЕСС, 1998. – 384 с. – ISBN 5-89240-039-5.
 11. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік [ Текст ] : підручник / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап’юк. – К. : Знання, 2007. – 469 с. – ISBN 966-346-261-2.
 12. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки [ Текст ] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 243 с. – ISBN 966-346-265-5.
 13. Дікань Л. В. Контроль і ревізія [ Текст ] : навч. посіб. / Л. В. Дікань. – К. : ЦУЛ, 2004. – 245 с. – ISBN 966-8365-25-9.
 14. Дьячков А. М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений [ Текст ] : учеб. пособ. / А. М. Дьячков ; [ под ред. В. А. Алферова ]. – М. : Спарк, 2000. – 123 с. : схем., образцы. – ISBN 5889-1-4151-1.
 15. Живко З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність : конспект лекцій. Модуль 1 і 2 [ Текст ] : [ навч. посіб. ] / З. Б. Живко, В. І. Франчук, М. О. Живко. – К. : Алерта, 2008. – 444 с. – ISBN 978-966-8533-78-5.
 16. Жила В. Г. Ревизия и аудит [ Текст ] : учеб. пособ. / В. Г. Жила. – К. : МАУП, 1998. – 94 с. – ISBN 966-7312-21-6.
 17. . Загородній А. Г. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики [ Текст ] : підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 422 с. – ISBN 978-966-346-527-2.
 18. Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе [ Текст ] / В. В. Золотых. – М. ; Ростов н/ Д : АСТ : Феникс, 1999. – 288 с. – ISBN 5-2220-0580-1.
 19. Іванюта П. В.Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб'єктів [ Текст ] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, З. М. Левченко ; Полтавська держ. агр. академія. – К. : ЦУЛ, 2006. – 368 с. – ISBN 966-364-244-0.
 20. Контроль і ревізія [ Текст ] : підручник для студ. спец. « Облік і аудит » вищ. навч. закладів / Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2002. – 541 с. – ISBN 966-8059-07-7
 21. Крупка Я. Д. Облік у будівництві [ Текст ] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 631 с. – ISBN 978-966-346-427-5.
 22. Кужельний М. В. Організація обліку [ Текст ] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352 с. – ISBN 978-611-01-0087-8.
 23. Кузьмічов В. С. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті [ Текст ] : монографія / В. С. Кузьмічов, І. В. Пиріг ; МВС України, ДДУВС. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-383-152-7.
 24. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика [ Текст ] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 556 с. – ISBN 966-364-163-0.
 25. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика [ Текст ] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. –3-є вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 608 с. – ISBN 978-966-364-668-8.
 26. Лисенко В. В. Ухилення від сплати податків : виявлення та розслідування [ Текст ] : монографія / В. В. Лисенко, О. С. Задорожний, О. П. Дзісяк. – К. : Істина, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-8909-403-15-3.
 27. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік [ Текст ] : підручник / О. В. Лишиленко. – 3-є вид., перероб. і доп . – К. : ЦУЛ, 2009. – 670 с. – ISBN 978-966-364-844-6.
 28. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений [ Текст ] / В. Н. Махов. – М. : Рос. ун-т Дружбы Народов, 2000. – 296 с.– ISBN 5-209-01020-1.
 29. Мисака Г. В. Бухгалтерський облік [ Текст ] : навч. посіб. / Г. В. Мисака, В. М. Шарманська ; МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-364-538-4.
 30. Михайлов М. Г. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [ Текст ] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-364-613-8.
 31. Михайлов М. Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу [ Текст ] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, Л. І. Полятикіна, О. П. Славкова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-364-561-2.
 32. Налимова З. Ф. История бухгалтерского учета и аудита [ Текст ] : курс лекцій / З. Ф. Налимова. – Пятигорск : СевКавГТУ, 2007. – 265 с.
 33. Настільна книга слідчого [ Текст ] : [ наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів] / [ М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. ]. – К. : Ін Юре, 2003. – 720 с. : 49 іл. – ISBN 966-8088-24-7.
 34. Настоящий бухучет [ Текст ] / [ Н. Билова, А. Бобро, Д. Винокуров и др. ]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2008. – 1255 с. – ISBN 978-966-312-867-2.
 35. Нестеренко Ж. К. Бухгалтерський облік промислових підприємств [ Текст ] : навч. посіб. / Ж. К. Нестеренко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 311 с. – ISBN 966-364-117-7.
 36. Никифорчук Д. Й. Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування – засоби запобігання та викриття ( ст. 212 КК України ) [ Текст ] : наук.-практ. посіб. / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Є. В. Баранюк. – К. : КНТ, 208. – 332 с. – ISBN 978-966-373-403-3.
 37. Облік у галузях економіки [ Текст ] : навч.посіб. / [ В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степанова ] ; [ за ред. В. Ф. Максімової ]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496 с. – ISBN 978-611-01-0114-1.
 38. Огійчук М. Ф. Аудит : організація і методика [ Текст ] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна ; М-во агр. політики України. – К. : Алерта, 2010. – 584 с. – ISBN 978-966-2183-65-8.
 39. Оподаткування в Україні [ Текст ] : навч. посіб. / [ Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік та ін. ]. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 550 с. – ( Вивчай та шануй закон ). – ISBN 966-8866-36-4.
 40. Організація бухгалтерського обліку [ Текст ] : навч. посіб. / [ за ред. В. С. Леня ]. – К. : ЦУЛ, 2006. – 696 с. – ISBN 966-364-325-0.
 41. Основи аудиту [ Текст ] : навч. посіб. / [ С. І. Дерев’янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло ]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-364-727-2.
 42. Остап’юк М. Я. Історія бухгалтерського обліку [ Текст ] : навч. посіб. / М. Я. Остап’юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2009. – 278 с. – ( Вища освіта ХХІ століття ). – ISBN 978-966-346-526-5.
 43. Остроумов С. С. Лекции по основам бухгалтерского учета [ Текст ] / С. С. Остроумов. – М. : 1-я тип. Профиздата, 1952. – 56 с.
 44. Павлюк І. М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях [ Текст ] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – К. : ЦУЛ, 2004. – 308 с. – ISBN 966-8365-48-8.
 45. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях [ Текст ] / Л. Пачоли ; [ под ред. Я. В. Соколова ]. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 368 с. : ил. – ISBN 5-279-02353-1.
 46. Петрик О. А. Аудит у зарубіжних країнах [ Текст ] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. А. Петрик, М. Т. Фенченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 168 с. – ISBN 966-574-370-8.
 47. Пошюнас П. К. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении преступлений [ Текст ] / П. К. Пашюнас. – Вильнюс : Минтис, 1977. – 197 с.
 48. Правовые основы бухгалтерского учета и аудиторской деятельности [ Текст ] : учебник / [ под ред. С. Г. Чаадаева ]. – М. : ЮРИСТЪ, 1999. – 416 с. – ISBN 5-7975-0141-4.
 49. Пшенична А. Ж. Аудит [ Текст ] : навч. посіб. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України ; Полтавськ. ун-т споживчої кооперації України. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-364-643-5.
 50. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь [ Текст ] / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА–М, 2004. – 480 с. – ISBN 5-16-001584-1.
 51. Сук Л. К. Бухгалтерський облік [ Текст ] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 507 с. – ISBN 978-966-346-372-8.
 52. Тертышник В. М. Теория доказательств [ Текст ] : учеб. пособ. / В. М. Тертышник, С. В. Слинько. – Харьков : Арсис, 1998. – 256 c. – ISBN 966-7299-07-4.
 53. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учт, налогообложение и отчетность [ Текст ] : учебник / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2008. – 1012 с. – ISBN 978-966-8533-69-3.
 54. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія [ Текст ] : підручник / Б. Ф. Усач. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання–Прес, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-311-059-2.
 55. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах [ Текст ] : підручник / [ М. Ф. Огнійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. ] ; за заг. ред. М. Ф. Огійчука. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2009. – 1056 с. – ISBN 978-966-8533-70-9.