Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Судово-бухгалтерська експертиза

Національний авіаційний університет

навчально-науковий Інститут економіки та менеджменту

Кафедра ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

  

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації з виконання домашньої  роботи

 

з дисципліни «СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА»

 

для  студентів    5     курсу

 

8.03050901 «Облік і аудит»

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки

 

 

 

 

                                                        Укладач     к.е.н., доцент  О.В. Попович

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів, обліку і аудиту

                                                                                                                                                              (повна назва кафедри)

Протокол №         від «      »                    2015 р.

Завідувач кафедри____________________ 

 

 

 

 

 

 

 1. Мета роботи

 

Судово-бухгалтерська експертиза  - це процесуальна дія, що полягає у вивченні експертом-бухгалтером матеріалів справи в межах  його спеціальних знань  на завдання слідчого або суду, з метою встановлення фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи й надання експертного висновку.

Судово-бухгалтерська експертиза є одним із видів судово-економічної експертизи і належить до найбільш поширених видів судових експертиз. Її призначають при розслідуванні кримінальних і цивільних справ, коли виникають питання, для вирішення яких необхідні ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку, аналізу, контролю господарської діяльності  тощо. Метою призначення судово-бухгалтерської експертизи слідчим або судом є встановлення фактичних обставин справи, які неможливо з’ясувати без застосування спеціальних (для юридичної сфери) знань. У зв’язку з тим, що судово-бухгалтерська експертиза є процесуальною дією, то вона може призначатися і проводитися лише в процесі розслідування слідчим або суддею кримінальної чи цивільної справи.  

В результаті вивчення дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” з урахуванням інтегрованих вимог до навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • Ø сутність судово-бухгалтерської експертизи;
 • Ø правове регулювання судово-експертної діяльності;
 • Ø процес планування судово-бухгалтерської експертизи;
 • Ø методи забезпечення судово-бухгалтерської експертизи;
 • Ø проведення експертних досліджень первинних документів та облікових регістрів;
 • Ø порядок складання експертного висновку;
 • Ø методи дослідження та оцінки експертного висновку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни „Судово-бухгалтерська експертиза”, а також урахування вищезазначеного студент повинен вміти:

 • використовувати теоретичні знання в процесі подальшого навчання за спеціальністю “Облік і аудит”;
 • здійснювати судово-бухгалтерську експертизу за обраною методикою;
 • здійснювати дослідження первинних документів;
 • здійснювати експертне дослідження регістрів обліку;
 • здійснювати експертне дослідження спеціальних об’єктів, пов’язаних з діяльністю підприємства.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля.

Мета домашньої роботи з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” – навчитися здійснювати експертне дослідження первинних документів, облікових регістрів та спеціальних об’єктів, пов’язаних з діяльністю підприємства, здійснювати судово-бухгалтерську експертизу за обраною методикою, складати експертний висновок.

 

 1. Зміст і послідовність виконання завдання

 

Домашня робота з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” складається з двох частин: теоретичної і практичної. В теоретичній частині студенту необхідно дати теоретичну відповідь на одне поставлене питання, а практична частина складається з вирішення одного практичного завдання, запропонованого для кожного варіанту.

 

Теоретичні питання

для виконання контрольної роботи з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”

         1. Сутність судово-бухгалтерської експертизи, її завдання, функції і принципи.

         2. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи, класифікація судово-бухгалтерських експертиз, етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи..

         3. Правове регулювання судово-бухгалтерської експертизи.

         4. Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи, їх повноваження, права, обов’язки, компетенція та відповідальність.

         5. Призначення та планування судово-бухгалтерської експертизи.

         6. Методика судово-бухгалтерської експертизи та її особливості, використання загальнонаукових та спеціальних методів в судово-бухгалтерській експертизі.

         7. Дослідження первинних документів експертом-бухгалтером.

         8. Експертне дослідження регістрів бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності.

         9. Інші матеріали справи в дослідженні експерта-бухгалтера, їх значення та особливості їх дослідження.

         10. Поняття і призначення висновку експерта-бухгалтера, його структура, дослідження та оцінка.

 

Завдання  для виконання практичної частини домашньої роботи

 

         

 Варіант 1. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Документ

А. Дійсні, реальні події життя юридичної особи

Факти господарського життя

Б. Контроль, який реалізується безпосередньо в процесі виконання розпоряджень керівництва, планів або безпосередньо після закінчення окремих операцій цього процесу 

Документ в бухгалтерському обліку

В. Закодоване певним чином і зафіксоване на спеціальному носії інформаційне повідомлення, яке засвідчує здійснення факту господарського життя та містить його характеристику

Попередній контроль

Г. Письмовий доказ, який засвідчує наявність обставини або здійснення певного факту, з яким пов’язані відповідні юридичні наслідки

Поточний контроль

Д. Контроль господарської діяльності підприємства, який забезпечується тим, що документи є підтвердженням здійснених операцій

Наступний контроль

Е. Контроль, який реалізується вже на етапі планування і підготовки розпоряджень керівництва, які формуються на підставі отриманої з документів інформації.

 

Варіант 2. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Достовірні (доброякісні) документи

А. Документи, в яких залишився незаповненим один із реквізитів, відсутня віза уповноваженої особи, що дозволяє здійснення операції тощо

Недостовірні (недоброякісні) документи

Б. Документи, які відповідають за формою вимогам, встановленим до оформлення документів

Недооформлені документи

В. Документи, в яких наявні приписки, підчистки та інші виправлення

Неправильно оформлені документи

Г. Документи, які не відповідають за формою вимогам щодо їх оформлення і відображають здійснену господарську операцію у спотвореному вигляді

Частково фальсифіковані документи

Д. Документи, які оформлені на бланках невстановленої форми, в яких зазначено зайві непередбачені нормативними вимогами реквізити, які заповнені простим олівцем тощо

Безтоварні документи

Е. Доброякісні документи та документи, які відображають незаконні але реально здійснені операції

Справжні документи

Є. Документи, які містять ознаки інтелектуальної чи матеріальної підробки

Підроблені документи

Ж. Документи, якими оформлено рух матеріалів, сировини, товарів, готової продукції тоді, коли вони не надходили, чи не відпускалися зі складу, або були витрачені на інші цілі.

 

Варіант 3. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Арифметична перевірка

А. Відповідність змісту операції вимогам чинних законів, інструкцій, положень, стандартів чи інших нормативних документів, призначених встановлювати правила здійснення цієї операції

Операції

Б. Визначається шляхом перевірки відповідності її показників плановим, нормам, рівню аналогічних показників інших показників, умовам і меті діяльності юридичної особи, або іншим показникам, що характеризують економічну ефективність або об’єктивну необхідність здійснення операцій

Законність операцій

В. Перевірка документів, що здійснюється шляхом  перерахунку результатів таксування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань тощо з метою визначення правильності підрахунків та виявлення зловживань і крадіжок

Доцільність операцій

Г. Документально відображені події і явища в межах процесів господарювання

Достовірність операцій

Д. За первинними документами в хронологічній послідовності відтворюється надходження та витрачання запасів за кожним артикулом, видом або типовим розміром

Зустрічна перевірка

Е. Спосіб, при якому дослідження операцій, які за технологічним процесом передують кінцевій (заключній) операції, експерти-бухгалтери не здійснюють

Відновлення кількісно-сумового обліку

Є. Визначається повнотою і правильністю документального оформлення – відповідно до встановлених законодавством вимог

Дослідження паралельних проводок

Ж. Дає можливість виявити такі зловживання, за яких двосторонні операції отримують різне відображення у кожної із сторін

Дослідження фактів за кінцевою (заключною) операцією

З. Порівнюються різні за своїм найменуванням та характером документи, в яких відображаються різні аспекти однієї і тієї ж або декількох взаємопов’язаних операцій

Взаємна перевірка

Й. Перевірка наявності бухгалтерських проводок за усіма операціями, які повинні бути здійснені

 

Варіант 4. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Термін

Визначення

Судово-бухгалтерська експертиза

А. Полягає у дотриманні експертом-бухгалтером і органами, уповноваженими призначати судово-бухгалтерську експертизу, норм чинного законодавства України при здійсненні ними професійної діяльності

Предмет судово-бухгалтерської експертизи

Б. Полягає у тому, що при наданні висновку за результатами дослідження експерт не може знаходитись у будь-якій залежності від органу або особи, що призначила експертизу, сторін справи та інших осіб, які зацікавлені в результатах справи

Об’єкт судово-бухгалтерської експертизи

В. Явища або процеси, що відображені або повинні були знайти своє  відображення в бухгалтерському обліку і звітності, та які стали об’єктом розслідування чи судового розгляду

Принцип законності

Г. Полягає у виявленні та вивченні за документами всіх фактів, які мають значення для експертів

Принцип незалежності судового експерта

Д. Документи, перелік яких зазначений у постанові про призначення судово-бухгалтерської експертизи та які безпосередньо надані експерту-бухгалтеру для дослідження

Принцип повноти

Е. Передбачає, що експерт повинен дати об’єктивну оцінку досліджуваному об’єкту з документальним обгрунтуванням і підтвердженням фактів, обов’язковим виявленням причин  і зв’язків між ними

Принцип об’єктивності

Є. Процесуальна дія, яка полягає у вивченні завдання слідчого або суду матеріалів справи експертом-бухгалтером у межах його спеціальних знань з метою встановлення фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи та надання експертного висновку 

 

Варіант 5. Необхідно вказати, в якому розділі висновку експерта-бухгалтера відображаються наведені положення:

Дані для виконання:

1. Згідно зі ст. 196 КПК України експерту роз’яснені його права і обов’язки, встановлені ст.77 КПК України, і він попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 384 та ст. 385 КК України.

2.   За справою встановлено, що в березні 2004 року позивач А.І. Радчук звернулась з позовом до ТОВ “Троянда” про поновлення на роботі, стягненні заробітної плати за весь час вимушеного прогулу.  Позивач Радчук А.І. працювала на підприємстві з 05.12.2003 року по 20.02.2004 року. Відповідачем ТОВ “Троянда” позивачу А.І.Радчук не було виплачено всю заробітну плату на момент звільнення. Позивач Радчук А.І. вважає, що  відповідач ТОВ “Троянда” неправильно визначив розмір середньомісячного заробітку.

3. Представник відповідача  позов не визнав, вважає, що заробітна плата вираховувалася відповідно до чинного законодавства.

 

Варіант 6. Необхідно пов’язати вимоги, що висуваються до експерта-бухгалтера з їх характеристиками. Дані для виконання:

Вимоги до експерта-бухгалтера

Характеристика

Відповідність кваліфікації

А. Неупереджена думка експерта з приводу встановлення і оцінки обставин у точній відповідності до їх дійсності

Об’єктивність експерта-бухгалтера

Б. Відсутність у експерта-бухгалтера матеріального, морального та іншого інтересу у вирішенні конкретної кримінальної чи цивільної справи

Професійна компетентність експерта-бухгалтера

В. Важлива передумова якісного проведення експертного дослідження. Якщо експерт-бухгалтер недостатньо володіє знаннями з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, які є необхідними  для складання обгрунтованого експерного висновку з питань, що досліджуються, він може бути визнаний некомпетентним

Незацікавленість у результатах справи

Г. Особа повинна бути висококваліфікованим спеціалістом в галузі бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності, мати вищу спеціальну освіту та пройти атестацію з метою присвоєння кваліфікації експерта-бухгалтера

 

 

Варіант 7. Необхідно: З наведеного переліку осіб визначити суб’єктів призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи. Відповідь оформити у вигляді таблиці наступної форми:

№ п/п

Субєкти призначення

Субєкти проведення

Особи, шо не є суб’єктами судово-бухгалтрської експертизи

 

 

 

 

Дані для виконання: слідчі прокуратури; голова інвентаризаційної комісії; слідчий військової прокуратури;  власники (засновники) підприємства; слідчий податкової міліції; суд; керівник відкритого акціонерного товариства; слідчі органи внутрішніх справ;   ревізор; інспектор податкової служби; дтректор експертного бюро; аудитор.

 

Варіант 8. Необхідно визначити, чи достатньо документів надано експерту-бухгалтеру для виконання поставленого завдання;

- вказати, якими будуть дії аудитора та експерта-бухгалтера в наведеній ситуації:

Дані для виконання: Перед перевіряючим поставлено завдання встановити правильність розрахованої суми транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), віднесеної на витрати виробництва ТОВ «Асоль» за ІІІ квартал поточного року. Для перевірки надано документи, які містять дані про: залишок ТЗВ на початок звітного періоду, середній відсоток ТЗВ та суму понесених ТЗВ за звітний період.

 

Варіант 9. Необхідно пов’язати наведені поняття з їх визначеннями. Дані для виконання:

Поняття

Визначення

Постанова слідчого про призначення судово-бухгалтерської експертизи

А. Виноситься суддею при розгляді у суді цивільних справ, а також під час судового розгляду матеріалів кримінальної справи

Вступна частина постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи

Б. Містить коротке викладення сутності справи та обставини, які обумовили необхідність проведення експертизи

Результативна частина постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи

В. Складається з метою забезпечення своєчасності здійснення експертизи за участю декількох експертів та дає змогу представити процес проведення експертизи в цілому та за окремими етапами робіт з необхідним рівнем деталізації

Ухвала суду про призначення судово-бухгалтерської експертизи

Г. Містить остаточне рішення про призначення судово-бухгалтерської експертизи

План-графік проведення судово-бухгалтерської експертизи

Д. Складається, коли судово-бухгалтерська експертиза призначається на етапі досудового розслідування кримінальної справи

Описова частина постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи

Е.Містить дані про дату і місце складання постанови (ухвали); назву установи, що призначила експертизу; посаду, ПІБ особи, яка винесла постанову (ухвалу); номер кримінальної або цивільної справи, за якою призначена експертиза

 

Варіант 10. Скласти на основі наведених даних завдання на проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Дані для завдання: Для проведення судово-бухгалтерської експертизи, призначеної за справою №246, порушеною слідчим УМВС в Житомирській області В.О.Войтенко 7 жовтня 2007 року за обвинуваченням головного бухгалтера ВАТ «Електронприлад» С.К. Осичняка, призначено експерта-бухгалтера  Київського науково-дослідного інституту судових експертиз С.В.Самойлова. Керівником управління судово-бухгалтерської експертизи К.К. Харитончуком встановлено термін проведення експертизи 12 днів.

 

 1. 3.     Методичні рекомендації з виконання та оформлення роботи

 

- робота виконується на аркушах формату А4, які скріплюються з лівої сторони аркуша, сторінки нумеруються в правому нижньому кутку аркуша (титульна сторінка домашньої роботи не нумерується);

- на титульній сторінці домашньої роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри “Фінансів, обліку і аудиту”, назва курсу, номер групи, номер варіанта, номер залікової книжки, прізвище і ініціали студента, посаду і прізвище та ініціали викладача;

- відповідь на теоретичне питання повинна бути повною з наведенням прикладів, що стосуються цього питання;

- домашня робота виконується темними чорнилами або друкується;

- робота виконується відповідно до обраного варіанту, в протилежному випадку вона не зараховується;

- в кінці роботи наводиться перелік використаної літератури;

- За останньою цифрою своєї залікової книжки студент дає письмову відповідь на одне теоретичне питання, і на одне практичне  завдання.

 

Перед виконанням домашньої роботи необхідно вивчити наступні теми дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”:

- Сутність судово-бухгалтерської експертизи;

- Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи та порядок її проведення;

- Правове регулювання судово-бухгалтерської експертизи;

- Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи;

- Призначення та планування судово-бухгалтерської експертизи;

- Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи;

- Дослідження первинних документів експертом-бухгалтером;

- Експертне дослідження регістрів обліку та звітності;

- Використання інших матеріалів справи в дослідженні експерта-бухгалтера;

- Висновок експерта-бухгалтера: поняття, призначення  та оцінка.

 

 1. Рекомендована література

 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІУ.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-ХІУ.­­

3. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII

         4. Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 р. №3660/5 «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних  класів  судових експертів  працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиціїУкраїни» 
         5. Наказ Міністерства юстиції України  від 29.03.2012 р. №492/5 "Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів "
         6. Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 р. №301/5 "Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів"

7. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р. №88.

8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 р. №69.

9. Івашина Є.М., Попович О.В. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза». – К.:  НАУ, 2011. – 33 с.

10. Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза: навчальний посібник/ МОН. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 84 с.

11. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: підручник/МОН України. – Київ: Каравела, 2008. – 240 с. – (Вища освіта в Україні)

12. Камлик М.І. Судова бухгалтерія: підручник для вищих навчальних закладів. – 5-е вид., доп. та перероб. – Київ: Атіка, 2007. – 552 с.

13. Бутинець Ф.Ф. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посібник. -  Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 453 с.

14. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. Підручник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 660 с.

15. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 202 с.

 

 1. 5.                Порядок захисту

 

До захисту домашньої роботи викладач перевіряє і повертає роботу студенту, щоб він міг підготувати відповідь на зауваження роботи, що утримуються на полях. У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень викладача і повторно подана у зазначений викладачем термін.

Захист домашньої роботи має на меті виявити глибокі знання студента по обраній темі з курсу судово-бухгалтерська експертиза. Якщо студент виконав роботу самостійно, то він легко зазначить джерела цифрових даних, методи розрахунків, відповість на питання як теоретичного, так і практичного характеру, що ставляться до даної теми.

 

 1. 6.     Шкала оцінювання

 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

 

Виконання

та захист домашнього завдання

Оцінка

за національною шкалою

9-10

Відмінно

8

Добре

6-7

Задовільно

Менше 6

Незадовільно

Загальні вказівки до виконання контрольної роботи

 

Контрольна робота складається з теоретичної та практичної частини. Вибір варіанта для виконання теоретичної і практичної частини контрольної роботи слід обирати з таблиці 1, вибір якого має відповідати номеру останньої цифри залікової книжки. Практична частина складається з трьох завдань, умови яких наведені в кожному завданні.

Таблиця 1.

Номер завдан-ня

Номер останньої цифри залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Теоре-тичне

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Прак-тичне

1,2,3

4,6,7

5,8,9

10,11,12

13,14,15

16,17,18

19,20,21

22,23,24

25,26,27

28,29,30

 

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

 

¨       Робота виконується на аркушах формату А4, які скріплюються по лівій стороні формату. Сторінки нумеруються.

¨       На титульній сторінці контрольної роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри, назва курсу, номер групи, номер залікової книжки, прізвище та ім’я студента (слухача), прізвище викладача.

¨       Відповіді писати у чіткій формі темними чорнилами або друкувати. Роботу слід виконувати відповідно до обраного варіанту, в протилежному випадку робота не буде зарахована.

¨       В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури.

¨       Подається контрольна робота методисту відповідно до встановленого терміну.

Перед виконанням контрольної роботи слід детально вивчити такі питання курсу “Державний фінансовий контроль”:

 1. Сутність, завдання і функції контролю
 2. Принципи господарського контролю
 3. Класифікація господарського контролю
 4. Предмет ,об’єкт, мета та завдання ревізії
 5. Організація контрольно–ревізійної діяльності
 6. Державний фінансовий контроль касових операцій
 7. Державний фінансовий контроль операцій з рахунків у банках
 8. Державний фінансовий контроль розрахунків з покупцями та замовниками
 9. Державний фінансовий контроль розрахунків з підзвітними особами
 10. Державний фінансовий контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками
 11. Державний фінансовий контроль  розрахунків за податками і платежами
 12. Державний фінансовий контроль розрахунків за страхуванням
 13. Державний фінансовий контроль  розрахунків з оплати праці
 14. Державний фінансовий контроль  операцій з основними засобами
 15. Державний фінансовий контроль  операцій з нематеріальними активами
 16. Державний фінансовий контроль  операцій з товарно–матеріальними цінностями
 17. Державний фінансовий контроль  малоцінних і швидкозношуваних предметів
 18. Державний фінансовий контроль витрат на виробництво й собівартості продукції
 19. Державний фінансовий контроль витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями
 20. Державний фінансовий контроль  собівартості продукції
 21. Державний фінансовий контроль  готової продукції та її реалізації
 22. Державний фінансовий контроль  фінансових результатів
 23. Державний фінансовий контроль  власного капіталу та забезпечення зобов’язань
 24. Державний фінансовий контроль  стану фінансової звітності
 25. Порядок і техніка оформлення ревізійного процесу
 26. Основний акт ревізії, його побудова.
 27.  Види актів ревізій
 28. Вимоги до оформлення матеріалів ревізії
 29. Висновки ревізора
 30. Форми реалізації матеріалів ревізії та контроль їх виконання

 


Зміст контрольної роботи

 

Теоретична частина

 

Для освітлення теоретичної частини контрольної роботи студент повинен дати повну і чітку відповідь на поставлені йому теоретичні питання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2.

№ теми

Тема

Питання щодо розгляду

1

Державний фінансовий контроль грошових коштів

Документальна перевірка касових операцій за джерелами надходження  готівки і дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Методика і способи перевірки витрат грошей. Блок - схеми здійснення  контрольних дій. Перевірка дотримання правил здійснення операцій на розрахункових і валютних рахунках. Перевірка операцій грошових коштів в дорозі. Систематизація та узагальнення  матеріалів ревізії грошових коштів. Видача розрахунково-графічної роботи.

2

Державний фінансовий контроль розрахунків

Завдання, напрями та джерела ревізії по видам розрахунків. Перевірка розрахунків з підзвітними особами, дотримання правомірності витрат на відрядження, господарські витрати. Контроль розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги. Викриття можливих фактів зловживань. Реальність дебіторської та кредиторської заборгованості. Перевірка стану та  розрахунків по оплаті праці. Достовірність і правильність ведення облікових операцій. Контроль і прийняття рішень за результатами ревізії.

3

Державний фінансовий контроль операцій з основними засобами та немате-ріальними активами

Джерела і послідовність проведення ревізії. Документальна  перевірка операцій з надходженням і вибуттям основних фондів. Перевірка правильності  нарахування амортизаційних нарахувань. Перевірка витрат на ремонт основних засобів і технічне обслуговування. Перевірка нематеріальних активів (обґрунтованість їх складу, операції з надходженням і вибуттям, пов’язаний  зі статутним фондом; нарахування зносу). Сучасні засоби контролю із застосуванням автоматизації і комп’ютеризації.

4

Державний фінансовий контроль матеріальних цінностей

Об’єкти джерела і послідовність проведення ревізії. Перевірка дотримання умов збереження матеріальних цінностей. Послідовність контрольних дій, узгодження  результатів контролю. Перевірка операцій за витраченням матеріальних цінностей. Особливості перевірки МШП. Методи і способи можливих зловживань.

5

Державний фінансовий контроль витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт та послуг

Перевірка основних витрат на виробництво. Обґрунтованість включення до складу  собівартості витрат на виробництво. Оцінка вартості матеріальних витрат, витрат на оплату праці. Особливості перевірки адміністративних виробничих витрат. Методи і прийоми викриття можливих зловживань. Контроль правильності визначення фактичної собівартості робіт та послуг. Оцінка незавершеного виробництва, визначення і розподіл відхилень. Методи і способи перевірки, послідовність дій  за джерелами контролю

 

Практична частина

 

Задача 1

 

Приватне підприємство у січні 2015 р. реалізувало склад. Первісна вартість складу – 30000 грн., нарахований знос (станом на 01.01.2015 р.) – 20000 грн., а ціна реалізації – 9000 грн.(в т.ч. ПДВ). У бухгалтерському обліку операція відображена наступним чином:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

131

103

20000

976

103

10000

377

742

90000

641

742

4500

 

Визначте порушення бухгалтерії, які були допущені під час відображення господарських операцій підприємства.

 

Задача 2

 

Згідно з наказом «Про облікову політику підприємства» підприємством встановлено ліміт каси – 30 грн. Дані касових звітів за лютий 2015 р. наведено нижче :

Дата

Залишок на початок дня

Надходження

Витрачання

Залишок на кінець дня

У тому числі на виплату заробітної плати

02.02.

25

180

170

35

-

06.02.

35

1140

40

1135

1100

07.02.

1135

200

1000

335

100

10.02.

335

110

-

445

100

13.02.

445

-

50

395

50

14.02.

395

-

345

50

-

 

Визначте порушення, які були допущені під час відображення руху грошових засобів підприємства.

 

Задача 3

 

Підприємство з ремонту побутової техніки передплатило на друге півріччя 2015 р. такі видання: “Бізнес - комплект”, “Урядовий кур’єр”, “Український футбол”, “Галицькі контракти”. Загальна сума передплати була віднесена на валові витрати та адміністративні витрати січня 2015 р. визначте порушення по відображенню передплати бухгалтерією за видання.

 

Задача 4

 

На 1.01.2015р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю. 5.01.2015р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90 грн. за одиницю. 9.01.2015р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП. Доход від реалізації ГП склав 15000 грн. (без ПДВ).

Перевірте правильність оцінки використаної ГП та визначення фінансового результату, при умові застосування методу FIFO, як методу оцінки вибуття запасів.

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

361

701

15000

701

641

2500

901

26

9800

701

791

12500

791

901

9800

311

361

15000

 

Задача 5

 

На 1.01.2015р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю.

5.01.2015р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90 грн. за одиницю.

9.01.2015р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП.

Перевірте правильність оцінки використаної ГП та визначте собівартість реалізованої ГП за методом середньозваженої вартості. Доход від реалізації склав 15000 грн. в т.ч. ПДВ.

 

Дт

Кт

Сума, грн.

361

701

15000

701

641

3000

901

26

10000

701

791

12000

791

901

10000

311

361

15000

 

Задача 6

 

Підприємство вирішило реалізувати споруду. Первісна вартість споруди склала 17300 грн. знос на дату реалізації склав –5600 грн. доход від реалізації склав 18000 грн. в т.ч. ПДВ. Знайдіть порушення, які були допущенні з боку бухгалтерії під час відображення даних господарських операцій.

 

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

377

742

18000

311

377

18000

742

641

3000

972

10

11700

131

10

5600

793

972

11700

742

793

15000

 

Задача 7

 

Начальник цеху № 1 Іванов М.Т. перебував у відрядженні з метою монтажу обладнання, реалізованого підприємством харківському МП “Альфа”, протягом 50 діб. У наявності є авансовий звіт № 37 від 17.02.2015 р., пояснювальні документи до нього (квитки на проїзд залізницею, посвідчення про відрядження, квитанція про сплату вартості проживання в готелі.). Визначте порушення, які були допущенні бухгалтерією під час відображення наведених господарських операцій.

 

Задача 8

 

На ТОВ “Янтар” придбана адміністративна споруда вартістю 1200 тис. грн. (в т.ч. ПДВ). Ремонт споруди становить :

¨       Матеріалів – 24 тис. грн. з ПДВ;

¨       Зарплата – 1200 грн. ;

¨       Відрахування до фонду соціального захисту – 450 грн. ;

¨       Виплата сторонній організації – 1800 грн. з ПДВ.

Після ремонту споруду введено в експлуатацію. В обліку були зроблені наступні проводки:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

10

63

1000000

641

63

200000

201

63

20000

641

63

4000

93

66

1200

93

65

450

93

685

1800

641

685

300

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 9

 

При утворенні підприємства з загальній сумі 30000 грн., один із засновників зробив внесок в статутний капітал виробничу лінію справедлива вартість якої становить 11000 грн., витрати на доставку та монтаж склали 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). В обліку були зроблені наступні проводки:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

46

40

30000

10

46

11000

152

685

1000

64

685

200

10

152

1000

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 10

 

Первісна вартість обладнання становить 10 тис. грн. очікуваний строк служби – 5 років. Плановий випуск продукції – 50 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість обладнання у вигляді матеріалів – 1000 грн.

Обраний метод амортизації на ТОВ “Кварц ”- виробничий. Квартальна сума амортизації для даного обладнання визначена 380 грн., якщо фактичний обсяг виробництва становить 2 тис. одиниць продукції.

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 11

 

На 1.02.2015р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю.

6.02.2015р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90 грн. за одиницю.

8.02.2015р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП.

Перевірити правильність оцінки використаної ГП та визначте собівартість реалізованої ГП, якщо підприємство використовувало метод FIFO, як метод оцінки вибуття запасів. Доход отриманий підприємством від реалізації склав 18000 грн. в т.ч. ПДВ.

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

1

Відображено у складі доходу виручку від реалізації ГП

15000

631

701

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

3000

641

701

3

Списано виробничу собівартість реалізованої ГП

10000

901

26

4

Визначено фінансовий результат від операції реалізації ГП

18000

701

791

10000

791

901

5

Надійшла на розрахунковий рахунок оплата від покупця

15000

311

631

 

Задача 12

 

В обліку підприємства виправлення браку було зроблено наступними записами:

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

 1.  

Виявлено виправний брак виробництва

2000

24

23

 1.  

Нараховано зарплату працівникам, зайнятим виправленням браку

450

23

661

 1.  

Відображено суму нарахувань на фонд оплати праці робітників, зайнятим виправленням браку в Пенсійний фонд

144

23

651

 1.  

Відображено суму нарахувань на фонд оплати праці робітників, зайнятим виправленням браку  в Фонд соціального страхування

18

23

652

 1.  

Відображено суму нарахувань на фонд оплати праці робітників, зайнятим виправленням браку у Державний фонд підтримки зайнятості населення

6,75

23

653

 1.  

Списано вартість матеріалів на виправлення браку

250

24

201

 1.  

Утримано з винної особи на відшкодування збитків від браку

500

661

24

 1.  

Віднесено суму виправленого браку на витрати виробництва

2000

23

24

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 13

 

Заступнику директора підприємства Сапону А.А., який перебував у відрядженні у м. Васильків Київської області з 17 по 29 лютого 2015 р. з метою оформлення замовлення на запасні частини, бухгалтерією підприємства відшкодовано витрати :

¨                   на проїзд автобусом в обидва кінці (квитки не надані) – 55 грн.;

¨                   добові за 11 діб – 330 грн.;

¨                   витрати на проживання в готелі згідно із квитанцією за 10 діб – 250 грн.;

¨                   разом – 635 грн.

До авансового звіту додано тільки посвідчення про відрядження.

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 14

 

На початок року справедлива вартість виробничого обладнання становила 42000 грн. Первісна вартість обладнання становила 45000 грн., сума нарахованого зносу – 8000 грн. На підприємстві було вирішено провести переоцінку обладнання, за результатами переоцінки значиться:

-          первісна вартість – 49400 грн.

-          сума зносу – 9020 грн.

В бухгалтерському обліку результати переоцінки було відображено наступним чином:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

10

424

40380

13

424

1020

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 15

 

Виробниче підприємство відвантажило покупцю продукцію особистого виробництва на суму 1200 грн. в т.ч. ПДВ по собівартості 750 грн. В бухгалтерському обліку підприємства було зроблено наступний запис:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

361

701

1200

701

641

200

901

26

750

311

361

1200

641

311

200

793

901

750

701

793

1000

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 16

 

Підприємство здійснило господарським способом прибудову до будівлі, яка рахувалася на балансі.

В обліку підприємства було зроблено наступний запис:

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

 1. 1.  

Придбано матеріали та комплектуючі вироби, обладнання для встановлення (призначених для будівництва прибудови)

5000

22

631

 1. 2.  

Відображення суми податкового кредиту

833,33

641

631

 1. 3.  

Проведена оплата постачальнику

6833,33

631

311

 1. 4.  

Нарахована заробітна плата працівників, які здійснюють будівництво

6000

10

661

 1. 5.  

Відображено суму нарахувань на фонд оплати праці робітників, зайнятих в будівництві, в Пенсійний фонд

1520

10

651

 1. 6.  

Відображено суму нарахувань на фонд оплати праці робітників, зайнятих в будівництві, в Фонд соціального страхування

240

10

652

 1. 7.  

Відображено суму нарахувань на фонд оплати праці робітників, зайнятих в будівництві, в Державний фонд підтримки зайнятості населення

90

10

653

 1. 8.  

Списання вартості матеріалів і комплектуючих виробів, призначених для будівництва прибудови

5000

10

205

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 17

 

В лютому 2015 р. підприємством було реалізовано комп’ютер. Продажна вартість комп’ютера становило 3600 грн. в т.ч. ПДВ. Первісна вартість комп’ютера становить 2800 грн., нарахований знос 900 грн. оплата за комп’ютер була здійснена наперед на поточний рахунок ТОВ “Янтар”. В обліку підприємства було зроблено наступний запис:

 

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

31

37

3600

36

742

3600

742

641

600

131

104

900

972

10

2800

793

972

2800

742

793

3600

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

 

Задача 18

 

Товариством придбаний вантажний автомобіль вартістю 36 тис. грн. (в тому числі ПДВ) і оплачені витрати з доставки автомобіля в сумі 840 грн. (в т.ч. ПДВ). Автомобіль було поставлено на баланс підприємства. В бухгалтерському обліку були зроблені наступні записи:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

10

63

30000

641

63

6000

63

31

36000

949

685

840

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 19

 

Оприбутковані малоцінні і швидкозношувані предмети (канцелярські приладдя), які були придбані підзвітною особою Марченко В. М. Вартість МШП становить 60 грн. (у т.ч. ПДВ). В обліку підприємства дану операцію було відображено:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

20

372

60

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 20

 

Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. Передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало прямолінійний метод нарахування амортизації і визначено в розмірі 82500 грн. в рік. Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 21

 

Первісна вартість обладнання цеху становить на підприємстві 800 тис. грн. Сума його зносу на дату першої переоцінки – 200 тис. грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 900 тис. грн. При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів на підприємстві був зроблений перерахунок, але змін в балансі після проведення переоцінки зроблено не було.

 

Показник

До переоцінки

Після переоцінки

Первісна вартість

800000

1200000

Знос

200000

200000

Чиста балансова вартість

1000000

1400000

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 22

 

Одержані від постачальника малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП), строк корисного використання яких більше операційного циклу. Купівельна вартість МШП – 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати по доставці МШП становили 360 грн. (в т.ч. ПДВ).

Оплата постачальнику за МШП була здійснена минулого кварталу. Організації, що здійснювала доставку, заплатили одразу після виконання нею роботи. В бухгалтерському обліку підприємства дані операції було відображено:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

22

631

1000

641

631

200

949

685

300

641

685

60

685

311

360

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 23

 

Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало кумулятивний метод для нарахування амортизації. За підрахунками бухгалтерії річна норма амортизації (за перший рік) склала – 202000 грн. Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 24

 

Для проведення аудиту розрахунків з підзвітними особами по відрядженнях, аудиторам бухгалтерією підприємства були надані наступні дані за лютий 2015 р:

 

Прізвище, ініціали

Термін відряджен-ня

Авансовий звіт

Видача авансів фактично

Остаточні розрахунки з підзвітними особами

Да-

та

Сума

Да-

та

Сума

Здано до каси

Одержано з каси

Да-

та

Сума

Дата

Сума

1

Петренко К.І.

3.02-9.02

10.02

130,50

2.02

92,50

-

-

18.02

37,5

2

Кудін В.О.

17.02-26.03

27.03

184,00

10.02

94,00

-

-

15.02

110,00

3

Колос  Т.О.

2.02-6.02

07.02

77,00

01.02

187,00

17.02

120,00

-

-

4

Дуб Д.

6.02-10.02

14.02

110,00

-

-

-

-

17.02

110,00

5

Шаров В.Т.

6.02-10.02

17.02

140,00

03.02

280,00

20.02

140,00

-

-

6

Ясень А.І.

9.02-13.02

22.02

130,00

02.02

250,00

29.02

120,00

-

-

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 25

 

Підприємство відображає у бухгалтерському обліку реалізацію готової продукції такими записами, грн.:

Д-т 901 – К-т 26 – собівартість готової продукції;

Д-т  361 – К-т 701 – ціна реалізації без ПДВ;

Д-т 36 – К-т 643 – сума ПДВ, внесена до Декларації з ПДВ за звітний період.

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 26

 

Приватне підприємство у лютому 2015 р. реалізувало будинок. Первісна вартість будинку – 130000 грн., нарахований знос (станом на 01.02.2015 р.) – 20000 грн., а ціна реалізації – 180000 грн.(в т.ч. ПДВ). У бухгалтерському обліку операція відображена наступним чином:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

131

103

20000

976

103

130000

377

742

150000

641

742

30000

 

Визначте порушення бухгалтерії, які були допущені під час відображення господарських операцій підприємства.

 

Задача 27

 

На 1.02.2015р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю. 6.02.2015р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90 грн. за одиницю. 10.02.2015р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП. Доход від реалізації ГП склав 15000 грн. (з ПДВ).

Перевірте правильність оцінки використаної ГП та визначення фінансового результату, при умові застосування методу FIFO, як методу оцінки вибуття запасів.

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

361

701

15000

701

641

2500

901

26

9800

701

791

12500

791

901

9800

311

361

15000

 

Задача 28

 

Працівник згідно з виконавчим листом є платником аліментів на одну неповнолітню дитину. Стягувач аліментів проживає за межами населеного пункту (поштовий збір із суми переказу становить 4,1 %). Розмір нарахованої заробітної плати платника аліментів 1480 грн. у бухобліку підприємства здійснено такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

23

661

1480

661

385

120

661

641

57,35

661

651

1,8

661

653

7,2

661

652

7,2

661

301

286,45

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

Задача 29

 

На початок року справедлива вартість виробничого обладнання становила 27750 грн. Первісна вартість обладнання становила 45000 грн., сума нарахованого зносу – 8000 грн. На підприємстві було вирішено провести переоцінку обладнання, за результатами переоцінки значиться:

-          первісна вартість – 33000 грн.

-          сума зносу – 5250 грн.

В бухгалтерському обліку результати переоцінки було відображено наступним чином:

 

Дт.

Кт.

Сума, грн.

975

10

12000

13

10

5250

 

Визначте порушення допущенні бухгалтерією.

 

 

Задача 30

 

Провести перевірку розрахунку та утримання ПДФО з заробітної плати працівників підприємства:

 

Посада

Розмір нарахованої заробітної плати

Наявність пільги

Розмір ПДФО за розра-хунками бухгалтерії

1.

Директор підприємства

20000

Чорнобильське посвідчення ІІ категорії

3400

2.

Головний бухгалтер

18000

Двоє дітей до 18 років

2700

3.

Економіст

10000

-

1446

4.

Водій

4400

Троє дітей до 18 років

394,82

5.

Прибиральниця

1450

-

129,20

 

1. Перелік теоретичних питань до виконання домашньої роботи з дисципліни

«Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання»

(№ варіанту обирається за порядковим номером у журналі для заняття студентів)

 

 1. Розкрити сутність категорії «бухгалтерський облік» як інформаційної системи управління підприємством.
 2. Сутнісна характеристика терміна «бухгалтерський облік».
 3. Економіко-правові передумови визначення предметної сутності бухгалтерського обліку.
 4. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його деталізація на об’єкти управління.
 5. Фінансова класифікація господарських фактів - явищ і процесів - в управлінні.
 6. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні.
 7. Вимоги користувачів облікової інформації про господарство, його стан та зміни стану.
 8. Загальноприйняті у міжнародній практиці принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні.
 9. Загальна структура побудови методології бухгалтерського обліку в управлінні.
 10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як процесу.
 11. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку на основі загальноприйнятих принципів.
 12. Характеристика факторів, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством.
 13. Загальна побудова обліку в управлінні пасив (власністю) капіталом.
 14. Побудова обліку в управлінні власного капіталу (власності засновників).
 15. Побудова обліку в управлінні залученої чужої власності (чужого капіталу) зобов’язань по контракту.
 16. Загальна побудова обліку активів.
 17. Облік валюти, її еквівалентів і валютних операцій. Бухгалтерський облік цінних паперів.
 18. Облік трудових ресурсів, їх використання і розрахункових операцій з оплати праці.
 19. Облік розрахункових операцій.
 20. Облік запасів діяльності.
 21. Облік необоротних активів.
 22. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності.
 23. Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та результатами операційної діяльності.
 24. Бухгалтерський фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та результатами виробничої діяльності.
 25. Облік в управлінні доходи (виручки, виторгу тощо) та визначення фінансових результатів в управлінні.
 26. Облік в управлінні фінансових результатів діяльності.
 27. Сутнісна характеристика внутрішньогосподарського обліку.
 28. Визначення центрів затрат і центрів відповідальності.
 29. Поглиблена класифікація затрат для побудови внутрішньогосподарського обліку.
 30. Підходи до побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво.
 31. Системи та варіанти побудови внутрішньогосподарського обліку затрат.
 32. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку затрат і визначення собівартості продукції.
 33. Методологія обліку неповних затрат виробничої діяльності методом простого нагромадження затрат.
 34. Облік виробничої діяльності методом неповних затрат за системою нормативного контролю.
 35. Побудова внутрішньогосподарського обліку на основі обліку повних затрат.
 36. Побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на основі обліку неповних затрат.
 37. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства, сутність і значення.
 38. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності.
 39. Методика складання Балансу (Звіту про майновий стан).
 40. Методика складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).
 41. Методика складання Звіту про рух грошових коштів.
 42. Методика складання Звіту про власний капітал.
 43. Методика розкриття інформації у Примітках до фінансових звітів.
 44. Методика і техніка виправляння помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці.
 45. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства.

 

1.1. Тестовий контроль до виконання домашньої роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання»

 

46. Які вимірники застосовуються в бухгалтерському обліку?

а) фактичні, матеріальні; б) нормативні, активні; в) планові, розрахункові; г) натуральні, грошові.

 

47. До оборотних активів відносять:

а) основні засоби; б) грошові кошти; в) фонди; г) кредитори.

 

48. До зобов’язань підприємства відносять:

а) нерозподілений прибуток; б) дебіторську заборгованість;                        в) кредити банку; г) знос основних засобів.

 

49. Основні засоби — це:

а) оборотні активи підприємства; б) засоби, термін експлуатації яких більше 12 місяців або операційного циклу, якщо він триває більше одного року; в) засоби, термін експлуатації яких менше 12 місяців або операційного циклу; г) засоби, термін експлуатації яких перевищує 12 місяців з дати балансу.

 

50. До виробничих запасів підприємства відносять:

а) основні засоби; б) паливо; в) товари; г) капітальні вкладення.

 

51. До основних засобів відносяться:

а) необоротні активи; б) зобов’язання; в) оборотні активи; г) капітал.

 

52. До зобов’язань підприємства відносять:

а) кредиторську заборгованість; б) зареєстрований (пайовий) капітал; в) дебіторську заборгованість; г) фінансові інвестиції.

 

53.Який із названих об’єктів не належить до власного капіталу:

а) резервний капітал; б) зареєстрований (пайовий) капітал;                        в) кредиторська заборгованість, забезпечена власним векселем;                         г) нерозподілений прибуток.

 

54.До оборотних активів відносять:

а) розрахунки з оплати праці; б) нематеріальні активи; в) резервний капітал; г) поточні фінансові інвестиції.

 

55. Розрахунки за авансами одержаними — це:

а) розрахунки з кредиторами; б) необоротні активи; в) нематеріальні активи; г) розрахунки з дебіторам.

 

56. Предметом бухгалтерського обліку є:

а) суб’єкти господарювання; б) ресурси (майно) суб’єктів господарювання, його рух у процесі діяльності — виробництва, обміну, розподілу і споживання суспільного продукту та правові відносини (тобто зобов’язання), що виникають при цьому між суб’єктами господарювання стосовно до майна; в) форма власності.

 

57. Індивідуалізація означає:

а) кожний господарський факт, як явище, чи то об’єкт (що є носієм ознак вартості) чи то суб’єкт права власності в бухгалтерському обліку має бути індивідуалізованим та персоніфікованим, тобто поданим як неподільний; б) історичний процес техніко-економічного переходу від аграрного до промислових способів суспільного виробництва, який проходить через машинну стадію виробництва товарів і послуг; в) окрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

 

58. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського обліку:

а) стан господарських засобів, їх використання і результати, узагальнені для потреб управління; б) стан і використанні засобів підприємства у процесі відтворення; в) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з іншого; г) всі наведені твердження є визначеннями предмета бухгалтерського обліку.

 

59. Яке з наведених нижче тверджень про предмет бухгалтерського обліку правильне:

а) визначення предмета бухгалтерського обліку законодавчо регламентоване і визначається в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»; б) поняття предмета бухгалтерського обліку в науковій літературі відсутнє; в) у науковій літературі існує багато визначень предмета бухгалтерського обліку; г) жодне з тверджень не можна вважати правильним?

 

60. Не є об’єктами бухгалтерського обліку:

а) господарські засоби і їхні джерела; б) господарські процеси;                  в) активи, зобов’язання і капітал; г) немає правильної відповіді.

 

61. Які класифікації господарських засобів (майна) використовують у бухгалтерському обліку:

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування; б) за функціональною роллю у процесі відтворення; в) не використовують жодної; г) за джерелами формування.

 

62. До продуктивних  ресурсів підприємства належать:

а) зареєстрований (пайовий) капітал; б) виробничі запаси;                          в) забезпечення майбутніх витрат та платежів; г) короткострокові кредити банків.

 

63. До аспектних характеристик господарських фактів зміни продуктивних активів належать:

а) вкладання, внески, залучення нових своїх або чужих капіталів;              б) вилучення капіталів, повернення; в) зміна власника капіталів;                   г) вибуття засобів (реалізація готової продукції, виробів, робіт, товарів, послуг тощо).

 

64. Матеріальні активи – це: 

а) це все майно підприємства (тобто уречевлена праця минулих років), крім особистого майна власників; б) умовну вартість об’єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інших аналогічних прав, які називають об’єктом права власності конкретного підприємства; в) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

 

65. До основних матеріалів належать такі предмети праці, які становлять основний зміст виробленого продукту, тобто створюють головну субстанцію продукту:

а) предмети обігу; б) кошти в розрахунках; в) кошти у формі грошей готівкою та їх еквівалентів — короткострокових фінансових вкладень.

 

66. Доповнити речення: «Предмет бухгалтерського обліку скла дається з окремих складових, які називаються...»:

а) джерелами господарських засобів; б) об’єктами бухгалтерського обліку; в) активами; г) господарськими процесами.

 

67. Організація бухгалтерського обліку залежить від: 

а) рішення бухгалтерії; б) контрагентів; в) характеру, технології і обсягу діяльності підприємства; г) фінансових показників.

 

68. Раціональна організація бухгалтерського обліку не передбачає дотримання принципів:

а) динамічності; б) випереджаючого відображення;                                     в) системоутворюючих відносин; г) розвитку.

 

69. Організація бухгалтерського обліку знаходиться в компетенції:

а) бухгалтерії; б) головного бухгалтера; в) власника підприємства;                г) аудитора.

 

70. Організація бухгалтерського обліку визначається:

а) законами України; б) підприємством самостійно; в) наказами Міністерства фінансів; г) податковою адміністрацією.

 

71. Об’єктом організації бухгалтерського обліку є:

а) технологія облікового процесу; б) праця бухгалтерів; в) розвиток і удосконалення обліку, організаційне, технічне, інформаційне забезпечення обліку; г) все вище назване.

 

72. Чи можливе ведення обліку безпосередньо власником або керівником підприємства?

а) так; б) ні; в) лише у випадку, коли фінансову звітність не оприлюднюють; г) у випадку, коли фінансову звітність оприлюднюють.

 

73. До групування грошових потоків підприємства за рівнем достатності обсягу належить:

а) надлишковий грошовий потік; б) дефіцитний грошовий потік;               в) теперішній грошовий потік; г) майбутній грошовий потік.

 

74. До групування грошових потоків підприємства за методом оцінювання у часі належить:

а) надлишковий грошовий потік; б) дефіцитний грошовий потік;                в) теперішній грошовий потік; г) майбутній грошовий потік.

 

75. До групування грошових потоків підприємства за безперервністю формування в розглядуваному періоді належить:

а) дефіцитний грошовий потік; б) теперішній грошовий потік;                    в) регулярний грошовий потік; г) дискретний грошовий потік.

 

76. До зовнішніх факторів, які впливають на формування грошових потоків підприємства належить:

а) кон’юнктура товарного ринку; б) життєвий цикл підприємства;             в) амортизаційна політика підприємства; г) система оподаткування підприємства.

 

77. До внутрішніх факторів, які впливають на формування грошових потоків підприємства належить:

а) кон’юнктура товарного ринку; б) життєвий цикл підприємства;              в) амортизаційна політика підприємства; г) система оподаткування підприємства.

 

78. Майнові об’єкти (ресурси - матеріальні або нематеріальні ресурси вартості), які отримані підприємством у результаті попередніх господарських процесів і мають властивість приносити йому у майбутньому вигоду - доходи це:

а) активи; б) основні засоби; в) зобов’язання; г) гудвіл.

 

79. У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності актив відображається ресурсом тільки за умови, що:

а) оцінка його може бути достовірно визначена; б) у майбутньому від його використання очікується отримання економічних вигід;                    в) отриманий тільки шляхом купівлі за грошові кошти підприємства; г) правильна відповідь а і б.

 

80. Відповідно до чинного законодавства та П(с)БО активи мають відображатися в бухгалтерському обліку і балансі у грошовому виразі з використанням таких методів оцінювання:

а) визначення історичної собівартості; б) встановлення поточної собівартості; в) визначення вартості продажу (реалізації) і встановлення теперішньої вартості; г) всі відповіді правильні.

 

81. Для складання фінансових звітів основною оцінкою є:

а) поточна собівартість; б) історична собівартість; в) теперішня вартість; г) всі відповіді правильні.

82. Запаси, як правило, відображаються за:

а) нижчою з двох оцінок - за собівартістю або чистою вартістю реалізації; б) теперішньою вартістю; в) чистою вартістю реалізації;             г) теперішньою вартістю.

 

83. В обов’язки головного бухгалтера входить:

а) створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку; б) забезпечувати виконання всіма службами й підрозділами дотримання порядку оформлення і подання первинних документів; в) дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку; г) затверджувати облікову політику підприємства.

 

84. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому – це:

а) активи; б) господарська операція; в) зобов’язання; г) економічна вигода.

 

85. Витрати розподіляються на:

а) витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності; б) витрати, які виникають в процесі надзвичайної діяльності; в) витрати, які виникають в процесі звичайної та надзвичайної діяльності.

 

86. Витрати операційної діяльності групуються по наступним економічним елементам:

а) матеріальні затрати; б) витрати на оплату праці; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) інші операційні витрати; е) всі відповіді вірні; ж) жодної вірної відповіді.

 

87. Згідно з П(С)БО 16 витрати це:

а) зменшення економічних вигод в наслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу; б) збільшення економічних вигод в наслідок вибуття активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу; в) зменшення економічних вигод в наслідок вибуття активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

 

88. Згідно з П(С)БО 15 дохід це:

а) збільшення активу або зменшення зобов’язань, наслідком чого виступає збільшення власного капіталу (крім внесків учасників);                 б) збільшення активу або зменшення зобов’язань, наслідком чого виступає зменшення власного капіталу (крім внесків учасників).

 

89. Аналітичний облік загальновиробничих витрат може організовуватися:

а) за їх статтями; б) за місцями виникнення та центрами витрат; в) за їх статтями, за місцями виникнення та центрами витрат.

 

90. Аналітичний облік адміністративних витрат та витрат на збут організовується за:

а) статтями витрат; б) економічними елементами; в) статтями витрат та економічними елементами.

 

91. Організація аналітичного обліку доходів від реалізації необхідно організовувати за:

а) видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг; б) видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту; іншими напрямами, визначеними підприємством.

 

92. Аналітичний облік фінансових результатів ведеться:

а) за їх характером; б) за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та ін. напрямами.

 

93. Нерозподілений прибуток в бухгалтерському обліку відображається за:

а) Дт 44; б) Кт 44; в) Дт 79; г) Кт 79.

 

94. Показник чистого (нерозподіленого) прибутку розкривається у формах звітності: 

а) 1, 2, 4; б) 1, 5; 6; в) 4; г) 1, 3.

 

95. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства – це:

а) активи; б) господарська операція; в) зобов’язання; г) економічна вигода.

 

96. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприємства – це:

а) активи; б) господарська операція; в) зобов’язання; г) економічна вигода.

 

97. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень – це:

а) бухгалтерський облік; б) управлінський облік; в) національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку; г) облікова політика.

 

98. Принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам, визначає:

а) бухгалтерський облік; б) управлінський облік; в) національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку; г) облікова політика.

 

100. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності – це:

а) бухгалтерський облік; б) управлінський облік; в) національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку; г) облікова політика.

 

101. Калькулювання – це:

а) собівартість об’єктів витрат, яку визначають за допомогою системи виробничого обліку; б) предмет або сегмент діяльності, що потребує окремого вимірювання пов’язаних з ним витрат; в) процес визначення собівартості певного об’єкта витрат; г) система обліку, яка забезпечує калькулювання і контроль собівартості об’єктів витрат.

 

102. Калькулювання за замовленнями – це:

а) система калькулювання собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним індивідуальним виробом або за окремою партією виробів; б) метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість продукції лише змінних виробничих витрат; в) система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у межах окремих процесів або стадій виробництва; г) метод калькулювання, що передбачає включення до собівартості всіх (змінних і постійних) виробничих витрат.

 

103. Цю систему калькулювання традиційно застосовують в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах (кораблебудування, авіаційна промисловість, будівництво, виробництво меблів, видавнича діяльність тощо):

а) калькулювання за процесами; б) калькулювання повних витрат;            в) калькулювання змінних витрат; г) калькулювання за замовленнями.

 

104. До основних ознак директ-костингу відноситься наступне:

а) відображення фактичних затрат з розподілом їх на затрати за нормами та відхилення від норм; б) наявність норм споживання ресурсів і облікових цін на ці ресурси в процесі діяльності підприємства; в) оперативний облік відхилень від норм споживання ресурсів з визначенням величини відхилень за місцями виникнення, причинами і винуватцями цих відхилень для управління затратами;

г) в процесі калькулювання визначається маржинальний дохід.

 

105. У зарубіжній практиці систему калькулювання за змінними витратами називають:

а) абзорбшен-костинг; б) директ-костинг; в) АВС-костинг;                         г) стандарт-костинг.

 

106. Директ-костинг широко використовується:

а) на авіапідприємствах; б) на підприємствах обробних галузей промисловості (машинобудівної, шинної, меблевої, швейної, шкіряної, харчової), які здійснюють масове та серійне виробництво різноманітної й складної продукції з великою кількістю деталей та вузлів; в) в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах (кораблебудування, авіаційна промисловість, будівництво, виробництво меблів, видавнича діяльність тощо); г) на сільськогосподарських підприємствах.

 

107. У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на рахунках запасів і витрат ведуться:

а) тільки за фактичними витратами; б) за плановими витратами; в) за нормативними витратами та їх відхиленнями від фактичних; г) за нормативами.

 

108. Переважно позамовний метод калькулювання собівартості використовують у такій з перелічених галузей:

а) будівництво, ремонтне виробництво; б) видобувна промисловість; в) металургійна промисловість; г) фармацевтичне виробництво.

 

109. Переважно попередільне калькулювання собівартості використовують у такій з перелічених галузей:

а) видобувна промисловість; б) фармацевтичне виробництво;                    в) будівництво, ремонтне виробництво; г) харчова промисловість.

 

110. Калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат поділяються на такі групи:

а) фактичне та змішане калькулювання; б) калькулювання повних та змінних витрат; в) місячне і квартальне калькулювання; г) позамовне та попроцесне калькулювання.

 

111. Вимога до бухгалтерського обліку, яка означає, що всі облікові дані мають відображати справжній стан і результати діяльності підприємства – це:

а) достовірність; б) точність; в) повнота; г) своєчасність.

 

112. У якому рядку перераховані тільки вимоги до бухгалтерського обліку?

а) автономність, обачність, достовірність; б) послідовність, безперервність, своєчасність; в) точність, повнота, періодичність;             г) своєчасність, ясність, повнота.

 

113. Як називають принцип бухгалтерського обліку, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики?

а) періодичність; б) автономність; в) послідовність; г) повне висвітлення.

 

114. Принцип випереджаючого відображення: 

а) обумовлює відображення господарських операцій до моменту отримання документів; б) вимагає прогнозування стану всіх систем в майбутньому; в) вимагає підтвердження господарської операції;                 г) вимагає врахування майбутніх операцій.

 

115. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюють:

а) виключно бухгалтерська служба або головний бухгалтер;                      б) бухгалтерська служба, головний бухгалтер або фахівець з бухгалтерського обліку; в) за одною з чотирьох форм відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

 

116. Не є об’єктами бухгалтерського обліку:

а) господарські засоби і їхні джерела; б) господарські процеси;                   в) активи, зобов’язання і капітал; г) немає правильної відповіді.

 

117. Господарські операції безпосередньо відображаються:

а) на рахунках; б) в балансі; в) на рахунках і в балансі одночасно; г) у звіті про фінансові результати.

 

118. Спосіб групування і поточного відображення за певними ознаками наявності та руху засобів підприємства і їх джерел та господарських процесів - це:

а) баланс; б) подвійний запис; в) рахунки; г) інвентаризація.

 

119. Джерелами інформації для складання Балансу є:

а) бухгалтерські рахунки; б) регістри обліку; в) економічні показники роботи підприємства.

 

120. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачу порівнювати:

а) фінансові звіти підприємств за звітні періоди; б) фінансові звіти різних підприємств; в) відповіді а) і б).

 

1.2. Практична частинадо виконання домашньої роботи з дисципліни

«Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання»

 

121. Керуючись схемою (рис. 1) дати характеристику структуризації господарського обліку.

 

Рис. 1. Структуризація господарського обліку (рахунковедення)

 

122. Проаналізувати наведені нижче твердження. Чи погоджуєтеся Ви з ними? Відповідь обґрунтувати.

1. Підприємство самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з виду підприємства та конкретних умов господарювання.

2. Підприємство на підставі загальних або галузевих форм та методів із збереженням єдиних технологічних принципів визначає форму та методи бухгалтерського обліку, а також технологію обробки облікової інформації.

3. Підприємство самостійно розробляє систему внутрішньовиробничого обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає право працівників підписувати документи.

4. Бухгалтерський облік на підприємстві може здійснюватися тільки централізованою бухгалтерією або бухгалтерською службою (відділом), що є самостійним структурним підрозділом підприємства, який очолює головний бухгалтер.

5. За організацію обліку на підприємстві відповідає керівник підприємства.

 

123. З метою засвоєння облікової термінології знайти відповідне значення для кожного із наведених термінів, поставити ліворуч від терміна відповідну літеру (табл. 1).

Таблиця 1

Облікова термінологія

Термін

Визначення

__ Господарсь-кий облік

А. Система вивчення і контролю масових соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя

__ Оперативний облік

Б. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень

__ Статистичний облік

В. Система обробки і підготовки інформації для плану­вання, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством

__ Фінансовий (бухгалтерський) облік

Г. Процес спостереження, збирання, оцінки, класифікації, обробки і передачі інформації про фактичний стан діяльності економічного суб’єкта

__ Внутрішньо-господарський (управлінський облік

Д. Система поточного спостереження і контролю за окремими господарськими операціями в ході їх безпосереднього здійснення

__ Мета бухгалтерського обліку

Е. Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань, витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства

__ Активи

Є. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілює у собі економічні вигоди

__ Власний капітал

Ж. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, зумовить економічні вигоди в майбутньому

__ Зобов’язання

З. Частина в активах підприємства, що залишається піс­ля вирахування його зобов’язань

__ Господарська операція

И. Фундаментальна облікова модель

__ А = ВК + 3

К. Подія, яка викликає зміни у структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства

__ Автономність

Л. Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики

__ Обачність

М. Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи із припущення, що його діяльність триватиме далі

__ Послідовність

Н. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від його власників, у зв’язку і чим особисте майно і зобов’язання власників не повинно відображатися у фінансовій звітності підприємства

__ Безперервність

О. Метою с надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і про рух грошових коштів підприємства

 

124. Пов’язати терміни активів з їх визначеннями (поставити ліворуч від активів підприємства відповідну літеру), табл. 2.

Таблиця 2

Визначення активів підприємства

Активи

Визначення

__ Засоби праці

А. об’єкти промислової та інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, які називають об’єктом права власності конкретного підприємства.

__ Нематеріальні активи

Б. всі матеріальні засоби, на які людина діє за допомогою засобів праці для виробництва суспільного продукту та доведення його до споживача.

__ Допоміжні матеріали

В. найліквідніші активи підприємства та включає готівку в касі, кошти на рахунках в банках, електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі, депозити до запитання та кошти в дорозі.

__ Предмети обігу

Г. речі або комплекс речей, за допомогою яких працівник діє на предмети праці. Це машини, обладнання, інструменти, пристрої, інвентар та ін.

__ Предмети праці

Д. суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

__ Дебіторська заборгованість

Е. функціонують тільки в ланках сфери виробництва та обігу у вигляді готової продукції і товарів.

__ Основні матеріали

Є. предмети праці, які становлять основний зміст виробленого продукту, тобто створюють головну субстанцію продукту. Наприклад, метал при виготовленні машин, лісоматеріали при виготовленні меблів тощо.

__ Грошові кошти

Ж. предмети праці, які споживаються засобами праці (пальне, мастила для роботи машин, корми для робочої худоби тощо) або приєднуються до основних матеріалів (кокс при виплавленні металу, фарба для тканин тощо), або допомагають виконанню процесу праці (пальне для освітлення і опалення робочих приміщень та ін.).

 

125.Проаналізувати на підставі вихідних даних та заповнити економіко-правові характеристики господарських фактів-явищ як об’єктів бухгалтерського обліку (табл. 3).

Вихідні дані: фізична особа; назва; якість; одиниця виміру; юридична особа; пенсійний фонд; держава; тип; сорт; вартість (історична) та інші, законом визначені характеристики; муніципалітет (їх фонди); розмір; кількість; бюджет; фонд соціального забезпечення та інші, законом визначені характеристики; вид.

Таблиця 3

Економіко-правові характеристики господарських фактів-явищ як об’єктів бухгалтерського обліку

АКТИВ

ПАСИВ

Господарські факти-явища за ознаками продуктивних сил-носіїв вартості.

Господарські факти-явища за ознаками виробничих відносин-носіїв ознак права власності.

(Що?) Індивідуалізовано.

(Хто?) Персоніфіковано.

За характеристиками:

За характеристиками:

 

126. Проаналізувати на підставі вихідних даних та доповнити схему класифікації господарських фактів-процесів (табл. 4).

Таблиця 4

Класифікація господарських фактів-процесів

 

Назва процесу

Пасиви

(+)

 

(+) Вкладання капіталів

(–) Вибуття

ЗМЕНШЕННЯ

(–)

Перетворення з однієї форми в іншу (Гроші в товар тощо)

ЗМІНА ФОРМИ АКТИВІВ

 

Змін немає

 

Зміна власника (Сплата банком кредиторського зобов’язання підприємства)

Вихідні дані: активи; змін немає; зміна форми пасивів; збільшення; вилучення капіталів; надходження.

 

125. Проаналізувати вихідні дані, згрупувати активи і пасиви та заповнити табл. 5.

Таблиця 5

Баланс підприємства

Активи (ресурси)

Пасиви (капітал)

Необоротні активи

 

Власний капітал

 

Оборотні активи

 

Чужий капітал:

 

 

 

довгострокові зобов’язання

 

 

 

короткострокові зобов’язання

 

РАЗОМ

РАЗОМ

Вихідні дані: нерозподілений прибуток 7100 грн; заборгованість по оплаті праці 3740 грн; позики банків 2650 грн; неоплачений капітал 1960 грн; готівка в касі 300 грн; зареєстрований (пайовий) капітал 12000 грн; заборгованість перед бюджетом 71350 грн; поточні біологічні активи 3200 грн; довгострокові біологічні активи 25600 грн; поточна дебіторська заборгованість 680 грн; виробничі запаси 300 грн; кошти на розрахунковому рахунку 20000 грн; довгострокова дебіторська заборгованість 15000 грн; готова продукція 20000 грн; товари 9800 грн.

 

126. Пов’язати назви найважливіших функцій, які виконує бухгалтерський облік в управлінні господарством з їх визначеннями (поставити ліворуч від поняття відповідну літеру).

Таблиця 6

Функції, які виконує бухгалтерський облік в

управлінні господарством

Назва функції

Значення

__ Інформаційна

А. Можливість виконувати за даними бухгалтерського обліку перевірку раніше прийнятих управлінських рішень господарського характеру, їх виконання, характер виконання.

__ Контрольна

Б. Можливість за даними бухгалтерського обліку, контролю та аналізу дати оцінку роботі виконавців, визначити фінансовий стан підприємства, оцінити дохідність, рентабельність.

__ Аналітична

В. Процес бухгалтерського обліку пов’язаний безпосередньо з виконанням функцій аналізу: виявлення відхилень, їх причини, ініціаторів, виконавців.

__ Оцінювальна

Г. Забезпечення користувачів даними бухгалтерського обліку які їм потрібні для прийняття відповідних рішень. Це відповідні дані, показники тощо, що характеризують стан, зміни стану активів та пасивів господарства, можливість робити узагальнення та висновки.

 

127. Розподілити сукупність користувачів облікової інформації на дві групи: внутрішні та зовнішні.

Вихідні дані:

Власники підприємства та управлінський персонал, дійсні та потенційні інвестори, менеджери різних напрямків діяльності (фінансові, виробничі, з маркетингу тощо), банківські та інші кредитні установи, керівники різних підрозділів підприємства - центрів відповідальності, працюючі підприємства, постачальники та інші кредитори, замовники, покупці, клієнти, державні податкові інспекції, органи державної статистики, профспілки, широка громадськість.

 

128. На підставі вихідних даних розмежувати синтетичні рахунки, субрахунки, аналітичні рахунки та визначити відповідні коди рахунків (табл. 7).

Таблиця 7

Ідентифікація бухгалтерських рахунків

Синтетичні рахунки

Субрахунки

Аналітичні рахунки

код

назва

код

назва

код

назва

 

 

 

 

Вихідні дані: Виробничі запаси, галузь рослинництва, спецодяг, основні засоби, матеріали сільськогосподарського призначення, трактор МТЗ-80, будинки та споруди, цукрові буряки, будівельні матеріали, шифер хвильовий, засоби захисту рослин, озима пшениця, ангар, машини та обладнання, малоцінні швидкозношувані предмети, офісний папір, виробництво.

 

129. Дати характеристику розпорядчим документам підприємства, як особливості складових об’єктів організації обліку:

1)               Положення по бухгалтерську службу;

2)               Посадова інструкція;

3)               Розпорядчий документ з облікової політики;

4)               Графік документообороту;

5)               Плани проведення інвентаризації.

 

130. Розкрити зміст напрямів організації бухгалтерського обліку (методичний, організаційний, технологічний), які забезпечують формування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу в умовах конкретного суб’єкта господарювання. Заповнити табл. 8.

Таблиця 8

Характеристика напрямів організації бухгалтерського

обліку за змістом

Назва напряму

Зміст

Методичний

 

Технологічний

 

Організаційний

 

 

131. Дати коротку характеристику паперових формбухгалтерського обліку. Заповнити табл. 9.

Таблиця 9

Характеристика паперових форм бухгалтерського обліку

Форма бухгалтерського

обліку

Характеристика форми

Меморіально-ордерна форма обліку

 

Журнал-Головна форма обліку

 

Журнально-ордерна форма обліку

 

Журнальна форма обліку

 

Форми ведення бухгалтерського обліку, які застосовуються суб’єктами малого підприємництва: проста та спрощена форма бухгалтерського обліку

 

 

132. Пов’язати фактори з їх впливом на організацію бухгалтерського обліку (проставити відповідну літеру).

 

Таблиця 10

Напрями впливу факторів на організацію обліку

Фактор

Напрям впливу

__ Розмір підприємства 

А. визначає обсяги вхідної інформації до облікової системи, та відповідно складність процесу її обробки, що впливає на структуру облікової служби підприємства, кількість облікових працівників, розподіл функціональних обов’язків між ними. Крім цього, зі зростанням розміру підприємства ускладнюється процес управління, що передбачає необхідність формування специфічних вимог до звітності, орієнтованої на внутрішніх суб’єктів запиту

__ Організаційна структура

Б. Здійснюють вплив на методику ведення обліку, а також розподіл функціональних обов’язків між працівниками бухгалтерської служби

__ Технологія виробництва 

В. Даний фактор визначає характер інформаційних потреб управлінського персоналу, внутрішні комунікаційні зв’язки між підсистемами управління, а також в розрізі вертикалі та горизонталі за обраною організаційною структурою.

__ Здатність персоналу підприємства до навчання, корпоративна культура

Г. Впливають на інформаційне забезпечення управлінського персоналу релевантною та якісною інформації, у т.ч. в розрізі представлення даних за нефінансовими показниками діяльності підприємства. При цьому система обліку повинна бути орієнтована на врахування подій, що відбуваються в зовнішньому, відносно бізнес-одиниці, середовищі

__ Стратегія підприємства 

Д. Зумовлює вплив на інформаційні потреби управлінського персоналу, які в свою чергу, формують специфічні вимоги до облікової системи як основної інформаційної підсистеми управління, що впливає на методику облікового відображення функціонування об’єктів управління та представлення інформації про це у внутрішній звітності

__ Рівень невизначеності зовнішнього се-редовища та рі-вень конкуренції

Е. Здійснює вплив на методику, техніку та технологію ведення обліку, зокрема від особливостей організації технологічного процесу залежить підхід до вибору методу обліку витрат та калькулювання

 

 

 

 

 

Теги Судово-бухгалтерська експертиза