Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Судово-бухгалтерська експертиза

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи__________ А.М. Колот

 

22 травня 2018 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

«Судово-бухгалтерська експертиза» (вибіркова)

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № 10 від 10 травня 2018 р.

Завідувач кафедри _________ О.А. Петрик

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ − 2018

Розробники:

Проскура Катерина Петрівна, д.е.н., професор

Бугай Надія Олександрівна, к.е.н., доцент

 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами

 

 

теми

Назва теми

Навчальні елементи за змістом навчального матеріалу

1.

Судові експертизи і експертні дослідження та їх роль у правоохоронній діяльності

 • Сутність судових експертиз та експертних досліджень, їх нормативно-правове регулювання.
 • Види судових експертиз, їх класифікація.
 • Основні завдання судових експертиз.
 • Правоохоронні органи та їх зв’язок з судовими експертизами.
 • Система доказів у правоохоронній діяльності.
 • Вилучення документів та особливості оформлення цих дій правоохоронними органами.

2.

Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи

 • Сутність судово-бухгалтерської експертизи, її зміст та завдання.
 • Поняття предмета і об’єктів судово-бухгалтерської експертизи.
 • Метод та методичні прийоми і способи експертних досліджень.
 • Зв’язок судово-бухгалтерської експертизи з практикою бухгалтерського обліку.
 • Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи.
 • Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту.

3.

Правові основи та організація судово-експертної діяльності

 • Загальна організація судово-експертної діяльності в Україні.
 • Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них.
 • Система прав, обов’язків і відповідальності судового експерта.
 • Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
 • Застосування автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.

4.

Процесуальний порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи

 • Основні стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи.
 • Підстава та порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи.
 • Права обвинуваченої (підозрюваної) особи у випадку призначення та провадження експертизи.
 • Взаємодія експерта-бухгалтера із органами досудового та судового слідства у разі призначення експертизи.
 • Здійснення контрольних заходів Державною аудиторською службою за зверненням правоохоронних органів, як основної передумови призначення судової експертизи.

5.

Організаційна стадія судово-бухгалтерської експертизи

 • Попереднє вивчення експертом-бухгалтером матеріалів справи, поданої на дослідження.
 • Планування процесу судово-бухгалтерської експертизи.
 • Провадження експертизи в судово-експертній установі.
 • Особливості призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в судовому засіданні.
 • Показання експерта-бухгалтера при досудовому розслідуванні та судовому розгляді справи.
 • Специфіка проведення експертизи на стадії досудового розслідування фахівцями, що не працюють в державній експертній установі.

теми

Назва теми

Навчальні елементи за змістом навчального матеріалу

6.

Дослідна стадія судово-бухгалтерської експертизи

 • Експертне дослідження операцій з коштами та за розрахунками.
 • Основні завдання та джерела судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами у касі.
 • Розкрадання грошових коштів шляхом їх часткового або повного не оприбуткування в касі підприємства.
 • Експертне дослідження в кримінальних справах про розкрадання та зловживання грошовими коштами.
 • Джерела та особливості дослідження операцій на рахунках у банку.
 • Встановлення зловживань при дослідженні банківських операцій.
 • Механізми легалізації та використання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
 • Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій з розрахунків з персоналом.
 •  Особливості встановлення фактів та експертне дослідження розкрадання грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати.
 • Експертне дослідження операцій з основними засобами.
 • Експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями.
 • Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків.
 • Експертне дослідження достовірності фінансової звітності.

7.

Стадія узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи

 • Висновок експерта-бухгалтера, його структура та зміст.
 • Процесуальна оцінка висновку судово-бухгалтерської експертизи органами попереднього слідства та судом.
 • Специфіка складання висновку експерта-бухгалтера в судовому засіданні.
 • Особливості складання повідомлення про неможливість надання висновку.
 • Виявлення та усунення обставин, що сприяють скоєнню правопорушень у провадженні судово-бухгалтерської експертизи.

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.

 

2.1. Карта навчальної роботи студента.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (вибіркова)

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Судові експертизи і експертні дослідження та їх роль у правоохоронній діяльності

Семінарське заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда

2

2

Судові експертизи і експертні дослідження та їх роль у правоохоронній діяльності

Практичне заняття 2. Робота в малих творчих групах

5

3

Концептуальні основи судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку

Семінарське заняття 3. Семінар-дискусія

2

4

Концептуальні основи судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку

Практичне заняття 4. Робота в малих творчих групах

5

5

Нормативно-правове забезпечення фахової підготовки судових експертів та організація судово-експертної діяльності

Семінарське заняття 5. Семінар-розгорнута бесіда

4

6

Нормативно-правове забезпечення фахової підготовки судових експертів та організація судово-експертної діяльності

Практичне заняття 6. Робота в малих творчих групах

5

7

Основні стадії судово-бухгалтерської експертизи та документування порядку її призначення

Семінарське заняття 7. Семінар-дискусія

4

8

Основні стадії судово-бухгалтерської експертизи та документування порядку її призначення

Практичне заняття 8. Робота в малих творчих групах

5

Змістовий модуль №2

10

Механізм взаємодії експерта-бухгалтера із правоохоронними органами як головний чинник організаційної стадії судово-бухгалтерської експертизи

Семінарське заняття 9. Семінар-розгорнута бесіда

4

11

Механізм взаємодії експерта-бухгалтера із правоохоронними органами як головний чинник організаційної стадії судово-бухгалтерської експертизи

Практичне заняття 10. Робота в малих творчих групах

5

12

Методика експертного дослідження основних фінансово-господарських операцій підприємства

Семінарське заняття 11. Дискусія з елементами аналізу

5

13

Методика експертного дослідження основних фінансово-господарських операцій підприємства

Практичне заняття 12. Робота в малих творчих групах

5

14

Специфіка формування підсумкових документів експертом-бухгалтером залежно від матеріалів конкретної справи

Семінарське заняття 13. Рольова гра «Формування підсумкових документів судово-бухгалтерської експертизи»

4

15

Специфіка формування підсумкових документів експертом-бухгалтером залежно від матеріалів конкретної справи

Практичне заняття 14. Робота в малих творчих групах

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

10

Контрольна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи *

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

8. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

9. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

10

10. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

11. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 16 у тому числі :

 • 7 занять – проведення семінарських занять за темами курсу;
 • 7 занять – проведення практичних занять за темами курсу;
 • 2 заняття – контрольні (модульні) роботи (оцінюються окремо);

Практичні заняття оцінюються в діапазоні від 0 до 5 балів. Теоретичні знання – від 0 до 5 балів (0,3,4,5). Практичні навички – від 0 до 5 балів (0,3,4,5).

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 60 балів.

 

Порядок та критерії оцінювання теоретичних знань у формі усного опитування на семінарських заняттях здійснюється за 2-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

2

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно  формулює власну думку, проявляє ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

 

Порядок та критерії оцінювання теоретичних знань у формі усного опитування на семінарських заняттях здійснюється за 3-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

3

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно  формулює власну думку, проявляє ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань

2

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації.

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

 

Порядок та критерії оцінювання теоретичних знань у письмовій формі на семінарських заняттях (бліц-опитування) здійснюється за 2-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

2

Студент творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, письмово формулював власну думку, проявив ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань, які вдало застосував при вирішенні завдання. Якісне виконання письмової роботи

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції. Студент не виконав письмове завдання

 

 

Порядок та критерії оцінювання ситуаційних завдань на практичних заняттях виконаних в письмовій формі за 5-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

5

Студент надав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлені запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, письмово сформулював власну думку, проявив здатність аналізувати і критично мислити, застосовувати набуті знання при вирішенні ситуаційних завдань. Високий рівень якості оформлення письмової роботи. Вміння планувати, організовувати і виконувати роботу в команді, активність та власна ініціатива при вирішенні групових завдань

4

Студент надав обґрунтовану відповідь на поставлені запитання, проте формально підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, письмово сформулював власну думку, проявив здатність аналізувати і критично мислити, застосовувати набуті знання при вирішенні ситуаційних завдань. Достатній рівень якості оформлення письмової роботи. Вміння планувати, організовувати і виконувати роботу в команді, активність та власна ініціатива при вирішенні групових завдань

3

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію, недостатня активність при вирішенні групових завдань

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції. Студент не виконав завдання

 

При виконанні контрольних (модульних) робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи. Контрольні роботи виконуються за варіантами, кожен з яких включає 4 завдання: 3 теоретичних (оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів), 1 – практичне (оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів)

Загальна оцінка контрольних (модульних) робіт від 0 до 20 балів.

Загальна оцінка за семестр (відповіді виступи на аудиторних заняттях та результати виконання контрольних (модульних) робіт) складає від 0 до 80 балів.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Результати виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи в цілому оцінюються викладачем за шкалою від 0 до 10 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії.

 

Порядок та критерії оцінювання індивідуальних (вибіркових) завдань, виконаних в усній та письмовій формах за 10-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

10

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував високий рівень теоретичної підготовку, вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, здатність до самонавчання. Студент при виконанні роботи використав сучасну вітчизняну та іноземну літературу, належним чином оформив її. Вміння планувати і організовувати роботу, здатність до ефективного самонавчання.

8

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання на практиці, креативність у роботі. Робота якісно оформлена у відповідності до чинних вимог

6

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформації

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції. Студент не виконав завдання

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (вибіркова)

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

заочна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

Судові експертизи і експертні дослідження та їх роль у правоохоронній діяльності

Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи

Контактне заняття

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Письмое бліц-опитування

2

4

4

2

Правові основи та організація судово-експертної діяльності

Контактне заняття

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Виконання практичних завдань

2

2

2

3

Процесуальний порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи

Контактне заняття

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Виконання практичних завдань

2

2

2

4

Організаційна стадія судово-бухгалтерської експертизи

Контактне заняття

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – мозковий штурм

Виконання практичних завдань

2

2

2

5

Дослідна стадія судово-бухгалтерської експертизи

Контактне заняття

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Виконання практичних завдань

2

2

2

6

Стадія узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи

Контактне заняття

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Виконання практичних завдань

2

2

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

40

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт

10

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи *

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Домашнє самостійне завдання (письмова контрольна робота) – обов’язкове

40

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

3. Написання реферату

10

4. Написання есе

10

5. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

6. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

7. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

8. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

9. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

10. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

10

11. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

12. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Контактні заняття оцінюються в діапазоні від 0 до 2 балів.

Порядок та критерії оцінювання теоретичних знань у формі усного опитування здійснюється за 2-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

2

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно  формулює власну думку, проявляє ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації.

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

 

 

 

 

 

Порядок та критерії оцінювання теоретичних знань у формі  тестового контролю або виконання практичних завдань здійснюється за 2-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

2

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усно  формулює власну думку, проявляє ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації.

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

Знання, уміння та навички, продемонстровані на контактних заняттях оцінюються від 0 до 40 балів.

 

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи. Контрольна робота виконується за варіантами, кожен з яких включає 4 завдання: 3 теоретичних (оцінюється за шкалою від 0 до 2 балів), 1 – практичне (оцінюється за шкалою від 0 до 4 балів).

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

1

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлені запитання, продемонстрував високий рівень теоретичної підготовку, вміння ефективної роботи з інформацією, письмово сформулював власну думку та проявив здатність до самонавчання. Студент при виконанні модульної контрольної роботи здійснював посилання на нормативно-правову базу, вітчизняну та іноземну літературу, оформив її належним чином

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлені запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів. Студент не виконав завдання

 

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу –10балів.

Протягом семестру виконується одна домашня контрольна робота, що складається з шести завдань (5-ти теоретичних та 1-го практичного).

Виконання одного теоретичного завдання оцінюється в 6 балів, практичного 10 балів.

Максимальна кількість балів за виконання та захист всіх завдань оцінюється в 40 балів.

Порядок та критерії оцінювання виконання обов’язкових домашніх контрольних робіт за 40-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

40

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, формулювати власну думку, показав здатність застосовувати набуті теоретичні знання при підготовці практичних узагальнюючих робіт.

30

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання при підготовці практичних узагальнюючих робіт.

20

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію, бракує знань при підготовці практичних узагальнюючих робіт.

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел. Студент не виконав завдання.

 

 

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Результати виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи в цілому оцінюються викладачем за шкалою від 0 до 10 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії.

 

Порядок та критерії оцінювання індивідуальних (вибіркових) завдань, виконаних в усній та письмовій формах за 10-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

10

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував високий рівень теоретичної підготовку, вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, здатність до самонавчання. Студент при виконанні роботи використав сучасну вітчизняну та іноземну літературу, належним чином оформив її. Вміння планувати і організовувати роботу, здатність до ефективного самонавчання.

8

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання на практиці, креативність у роботі. Робота якісно оформлена у відповідності до чинних вимог

6

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформації

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції. Студент не виконав завдання

 

 

 

4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Студентами денної та заочної форм навчання передбачено виконання на вибір індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту Power Point. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи необхідно попередньо узгоджувати з викладачем і затверджувати на підставі заяви студента. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, семінарах, круглих столах з виконанням дослідницької роботи і написанням тез доповідей, підготовкою наукових публікацій.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці. Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 20.

Таблиця

Види індивідуальних завдань *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

8. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

9. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

10

10. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

11. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Вимоги до виконання індивідуальної

пошуково-аналітичної та наукової роботи

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНМСУ, університету, факультету, кафедри, назву науки (дисципліни), обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Оцінювання знань студентів здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. До видів завдань індивідуальної контрольної роботи можуть бути включені теоретичні, практичні та тестові завдання.

Залік оформляється під час останнього контактного заняття відповідного семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою самостійної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (таблиця)

 

 

Таблиця

Переведення даних оцінювання за системою ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

Е

21 – 59

незадовільно - з можливістю повторного складання заліку

FX

0 – 20

незадовільно – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

 • для студентів денної форми навчання – не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;
 • для студентів заочної форми навчання – за розкладом сесії.

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела

 

Основні

 1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами).
 2. Бюджетний кодекс України: закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).
 3. Господарський кодекс України: закон України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами).
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: закон України від 07.12.1984 № 8073-X (із змінами).
 5. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ (із змінами і доповненнями).
 6. Кримінально-процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VІ (із змінами та доповненнями).
 7. Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами).
 8. Цивільний кодекс України: закон України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами).
 9. Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994 р. № 4038 - ХІІ (із змінами та доповненнями).
 10. Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 р. № 778 (із змінами та доповненнями).
 11. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів. Затверджено наказом Міністерства юстиції України 09.08.2005 р. № 86/5 (із змінами та доповненнями).
 12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. №996 XIV (із змінами і доповненнями).
 13. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із змінами та доповненнями).
 14. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 р. № 3505/5.
 15. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : закон України від 16.10.2012 N 5463-VI.
 16. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18.02.1992 № 2135-ХІІ (із змінами і доповненнями).
 17. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України: указ Президента України від 23.04.2011 № 499/2011.
 18. Про утворення Державної аудиторської служби України: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 868.
 19. Про затвердження Положення про Державну аудиторської служби України: постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43.
 20. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 (із змінами).
 21. Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами: постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955 (із змінами).
 22. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами: постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (із змінами).
 23. Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69 (із змінами).
 24. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України : наказ Державної фінансової інспекції України від 14.12.2011 № 90.
 25. Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна: наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 № 168 (із змінами).
 26. Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2007. – 488 с.
 27. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 84 с.
 28. Гуцаленко Л.В., Михальчишина Л.Г., Сидорчук В.М., Пентюк І.К. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. –352 с.
 29. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К.: ЦУЛ, 2009. – 424 с.
 30. Дікань Л. В. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. / Л. В. Дікань, Н. Ф.Чечетова, Н. В.Синюгіна. – Х.: ВД «ИНЖЕК», 2009. – 256 с.
 31. Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Л. В. Дікань. – К.: Знання, 2010. – 395 с.
 32. Дондик Н.Я., Дондик Г.П. Судова бухгалтерія Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.Я.Дондик, Г.П.Дондик—К.: Центр учбової літератури, 2011. – 208 с.
 33. Духновська Л. М. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / Л. М. Духновська; Нац. ун-т харч. технологій. – К.: ДІПІАЙ, 2011. – 177 с.
 34. Ковальова О. В. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / О. В. Ковальова, О. В. Бардаков. М-во аграр. політики та продовольства України, Харьк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2012. – 221 с.
 35. Судова бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією д. е. н. М. Д. Корінька. – Київ, Видавництво ТОВ «Типографія «Клякса», 2012р.- 432 с.
 36. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 6-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 982 с.

 

Додаткові

 1. Про аудиторську діяльність:закон України від 22.04.1993 № 3125-ХІІ (у редакції закону України від 14.09.2006 № 140-ХV).
 2. Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна – 9 «Взаємодія з правоохоронними органами». Затверджено наказом ГоловКРУ України від 12.12.2011 р. №1431/20169 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28. 07.2004 р. № 940/9539).
 3. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: закон України від 06.06.1995 № 217/95-ВР (із змінами).
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): закон України від 12.01.2005 № 2322-ІV.
 5. Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво: наказ Головного контрольно-ревізійного управління України 27.02.2009 № 39 (із змінами і доповненнями).
 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: закон України від 04.11.2011 № 4014-VІ.
 7. Про затвердження Порядку опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів: постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1028 (із змінами).
 8. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч.посіб. [для студ.вищ.навч.закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дераій, М. М. Коцупатрий – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.
 9. Россинская Е.Р., Эриашвили Н. Д. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 351 с.
 10. Шарманська В. М., Шарманська С. О., Головко І. В. Судова бухгалтерія: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 454 с.
 11. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 240 с.
 12. Шелехов А. О. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / А. О. Шелехов, В. А. Некрасов, Л. І. Аркуша, Р. В. Мукоїда; Одес. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вид. 2-ге, доповн. І переробл. – О.: Юрид. л-ра, 2011. – 584 с.
 13. Васильєва В.Г., Татаренко Н.М. «Особливості нормативно-правового забезпечення судово-бухгалтерської експертизи та проблеми її організації// Економічний простір. – 2011. - № 53. – с. 67-75 .
 14. Гуріна, Д. Експертна профілактика у судово-бухгалтерських дослідженнях// Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 7. - С. 149-151.
 15. Живко З. Б. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / З. Б. Живко, Л. А. Бєляєва, Л. Л. Осипчук, О. В. Ферітовський, В. А. Фурса, О. Й. Хомин: Львів. держ. Ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 468 с.
 16. Капустник К.В., Губанова І.В. «Інформаційне забезпечення судово-економічних експертиз»//Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2009. - № 9 . – с. 462-465.
 17. Міністерство внутрішніх справ // Електронний ресурс www.mvs.gov.ua/