Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Світове господарство і міжнародні економічні відно-сини: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 “Економіка” першого (бакалаврського) рівня

Світове господарство і міжнародні економічні відно-сини: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 “Економіка” першого (бакалаврського) рівня

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Світове господарство і міжнародні економічні відносини:

методичні рекомендації до виконання курсової роботи

для студентів спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня

 

 

 

 

 

 

 

Укладач

Бестужева С. В.

 

Відповідальний за випуск

Шталь Т. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019

 

УДК 339.9(07)

С 24

 

 

Укладач: С. В. Бестужева

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Протокол № 1 від 27.08.2018 р.

 

 

Самостійне електронне текстове мережене видання

 

 

 

 

 

Світове господарство і міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 “Економіка” першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / Укладач С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  2019. – 34 с.

 

 

 

 

 

 

 

Викладено тематику, методику написання й основні вимоги до оформлення  курсової роботи, послідовність рецензування та захисту, критерії оцінювання знань студента під час виконання та захисту курсової роботи. 

Рекомендовано для студентів спеціальності 051 “Економіка” першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання і викладачів, що проводять практичні заняття з цієї навчальної дисципліни.

 

 

Харківський національний

економічний університет імені Семена Кузнеця

ВСТУП

 

Сучасний динамічний розвиток світової економіки характеризується посиленням взаємодії та взаємозалежності країн. Сьогодні економічний добробут будь-якої країни значною мірою залежить від ступеня  відпо-відності національної економічної політики сучасним реаліям розвитку міжнародного бізнесу. Це стосується структури економіки, конкурентоспроможності товарів та послуг, науково-технологічного, інфраструктурного та інституціонального забезпечення ринкових процесів.

Міжнародні економічні відносини є функціональною системою реалізації економічних інтересів суб’єктів міжнародного бізнесу за допомогою специфічних методів, принципів, інструментів, які притаманні інтернаціональному рівню взаємодії.

"Світове господарство і міжнародні економічні відносини" навчальна дисципліна, що вивчає закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства як цілісної економічної системи.

Метою вивчення дисципліни “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” є формування системи знань, вмінь і практичних навичок щодо теоретичних засад та методико-практичного інструментарію міжнародних економічних відносин.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

знання сутності міжнародних економічних відносин, їх еволюції, чинників та рівнів розвитку;

засвоєння категоріального апарату, що застосовується для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку;

знання форм міжнародних економічних відносин, особливостей розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

уміння  аналізувати стан і тенденції розвитку системи міжнародних економічних відносин, визначати його проблеми й перспективи.

Об'єктом навчальної дисципліни є світове господарство як цілісна економічна система.

Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методичні засади формування та розвитку світового господарства як цілісної економічної системи.

Поглиблення вивчення програмного матеріалу та закріплення знань студентів передбачає самостійна робота студентів. Однією з форм самостійної роботи є написання курсової роботи.

Метою курсової роботи з навчальної дисципліни “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” є поглиблення знань, одержаних у процесі теоретичних і практичних занять, набуття вмінь та навичок аналізу та оцінки розвитку сучасних світогосподарських процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

понятійний та категорійний апарат міжнародних економічних відносин;

новітні підходи щодо оцінювання еволюційного характеру розвитку системи МЕВ;

чинники розвитку  міжнародних економічних відносин;

методичні підходи до оцінювання поточного стану та прогнозування тенденцій роз­витку основних форм МЕВ;

особливості та принципи міжнародного та державного регулювання руху факторів виробництва і міжнародної торгівлі;

уміти:

здійснювати оцінювання рівня впливу чинників розвитку міжнародних економічних відносин;

аналізувати механізми та форми співробітництва між країнами в торговельній, науково-технічній, інвестиційній, валютно-фінансовій і кредитній сферах;

здійснювати оцінювання експортного потенціалу країни і обґрунтовувати заходи з підвищення його ефективності;

аналізувати та обґрунтовувати доцільність участі країни в інтеграційних процесах;

використовувати емпіричний та статистичний аналізи стану міжнародного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності на рівні окремих під­приємств;

застосовувати методики проведення порівняльного аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних підприємств при виході на різні сег-менти міжнародних товарних, фінансових, валютних ринків.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Для успішного виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” студент має чітко дотримуватися таких  рекомендацій.

Курсова робота виконується у такій послідовності:

вибір теми курсової роботи;

вивчення літератури за темою;

складання плану роботи;

написання та оформлення роботи;

подання курсової роботи керівнику для рецензування;

захист курсової роботи.

Виконання курсової роботи розпочинають з вибору студентом теми відповідно до переліку тем, затвердженого кафедрою міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) і по-годження її з керівником курсової роботи.

 

 

Теми курсових робіт

 

 1. Сучасна парадигма розвитку міжнародних економічних відносин.
 2. Передумови та наслідки монополізації світової економіки.
 3. Історична обумовленість циклічності розвитку міжнародних економічних відносин.
 4. Особливості розвитку монополістичного капіталізму в Англії, Франції, США, Німеччині та Росії.
 5. Проблеми відновлення світогосподарських зв’язків після Другої світової війни
 6. Особливості міжнародного економічного співробітництва країн у післявоєнний період.
 7. Економічні інтереси та протиріччя як рушійна сила розвитку, диверсифікації та удосконалення міжнародних економічних відносин.
 8. Тенденції розвитку сучасного міжнародного поділу праці.
 9. Галузеві та регіональні пріоритети міжнародної спеціалізації розвинених країн.
 10. Галузеві та регіональні пріоритети міжнародної спеціалізації країн, що розвиваються.
 11. Галузеві та регіональні пріоритети міжнародної спеціалізації країн з трансформаційною економікою
 12. Сучасний стан та особливості розвитку міжнародного кооперування виробництва в умовах глобалізації.
 13. Глобальні проблеми світової економіки та шляхи їх вирішення.
 14. Глобалізація ресурсно-енергетичної проблеми.
 15. Основні напрями та механізми вирішення глобальної продо-вольчої проблеми.
 16. Основні напрями та механізми вирішення глобальної екологічної проблеми.
 17. Основні напрями та механізми вирішення глобальної демографічної проблеми.
 18. Міжнародний тероризм у контексті безпеки світової спільноти.
 19. Сучасні механізми координації міжнародної економічної політики.
 20. Моделі соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи.
 21. Пріоритетність економічного співробітництва азіатських країн.
 22. Класичні та альтернативні теорії: порівняльний аналіз та прикладне значення.
 23. Інформатизація як основний чинник сучасної моделі міжнародного науково-технічного співробітництва.
 24. Диспропорції соціально – економічного розвитку країн світу за умов глобалізації.
 25. Особливості сучасного розвитку світового ринку товарів.
 26. Міжнародна біржова торгівля: особливості організації та сучасний стан розвитку.
 27. Міжнародна аукціонна торгівля: особливості організації та сучасний стан розвитку.
 28. Міжнародні торги в системі міжнародної торгівлі: особливості організації та сучасний стан розвитку.
 29. Особливості організації міжнародної ярмаркової та виставкової діяльності.
 30. Методичні та прикладні аспекти ціноутворення в міжнародній торгівлі товарами.
 31. Динамізм сучасного розвитку міжнародного ринку послуг.
 32. Науково-технічний прогрес як чинник розвитку сфери міжнародних послуг.
 33. Сучасні тенденції розвитку світового ринку інформаційних          послуг.
 34. Основні тенденції розвитку міжнародного туризму.
 35. Міжнародні транспортні послуги: структура та їх вплив на міжнародну торгівлю.
 36. Розвиток ринку послуг в розвинених країнах: проблеми та перспективи.
 37. Розвиток ринку послуг в країнах, що розвиваються: проблеми та перспективи.
 38. Розвиток ринку послуг в країнах із трансформаційною економікою: проблеми та перспективи.
 39. Роль Світової організації торгівлі у регулюванні міжнародних        торговельних відносин.
 40. Роль ЮНКТАД (Конференції ООН з питань  торгівлі й розвитку) у регулюванні міжнародних торговельних відносин.
 41. Особливості формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики.
 42. Торговельні війни у сучасному міжнародному торговельному співробітництві.
 43. Транснаціоналізація міжнародної економіки: еволюція і сучасні реалії.
 44. Економічні наслідки євроінтеграції країн Центральної та Східної Європи.
 45. Державне та міжнародне регулювання міжнародних економічних відносин: ефективність, пріоритетність.
 46. Стратегії розвитку національних економік в умовах поглиблення міжнародних інтеграційних процесів.
 47. Економічна діяльність іноземних компаній у країнах з транс-формаційною економікою.
 48. Економічна діяльність іноземних компаній в країнах, що розвиваються.
 49. Особливості взаємодії транснаціональних корпорацій (ТНК)        з національними економіками – реципієнтами інвестиційного капіталу.
 50. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій.
 51. Процеси злиття і поглинання в міжнародному бізнесі.
 52. Тенденції розвитку прямого інвестування в країнах світу.
 53. Особливості сучасного розвитку світового ринку портфельних інвестицій.
 54. Інвестиційний клімат країни: сутність, чинники формування та складові елементи.
 55. Державна інвестиційна політика: сутність, види, механізм формування та реалізації.   
 56. Роль розвинених країн у процесах міжнародного інвестування.
 57. Роль країн, що розвиваються, у процесах міжнародного інвестування.
 58. Роль країн із трансформаційною економікою в процесах міжнародного інвестування.
 59. Сучасний техноглобалізм міжнародної економіки.
 60. Особливості сучасного розвитку світового ринку технологій.
 61. Особливості інноваційної політики розвинених країн.
 62. Особливості інноваційної політики країн, що розвиваються.
 63. Особливості інноваційної політики розвинених країн із транс-формаційною економікою.
 64. Сучасні проблем розвитку міжнародного технічного сприяння.
 65. Вплив нових технологій на ресурсний потенціал міжнародної економіки.
 66. Особливості зовнішньоекономічних стратегій розвинутих країн.
 67. Розвиток країн Центральної і Східної Європи в контексті їх євроінтеграції.
 68. Основні етапи соціально-економічного розвитку країн із трансформаційною економікою.
 69. Характер та динаміка економічного зростання країн, що розвиваються.
 70. Дуалістичний характер сучасних інтеграційних процесів.
 71. Вплив діяльності міжнародних економічних організацій на характер та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.
 72. Роль регіональних економічних організацій у розвитку міжнародних економічних відносин.
 73. Механізм регулювання світової економічної рівноваги. 
 74. Світова валютна система: етапи формування та розвитку, структура та принципи організації.
 75. Особливості сучасного розвитку світового фінансового ринку.
 76. Особливості сучасного розвитку світового валютного ринку.
 77. Особливості сучасного розвитку світового кредитного ринку.
 78. Сучасні пріоритети діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ) у регулюванні міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
 79. Сучасні пріоритети діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у регулюванні міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
 80. Сучасні пріоритети діяльності Світового банку в регулюванні міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
 81. Особливості діяльності регіональних організацій у регулюванні міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
 82. Особливості формування та функціонування світового ринку праці.
 83. Вплив міжнародної економічної інтеграції на інтернаціоналізацію ринку праці.
 84. Особливості державного регулювання трудової міграції в розвинених країнах.
 85. Особливості державного регулювання трудової міграції в країнах із трансформаційною економікою.
 86. Особливості державного регулювання трудової міграції в країнах, що розвиваються.
 87. Міжнародне регулювання трудової міграції: сучасні проблеми та тенденції розвитку.
 88. Особливості діяльності міждержавних галузевих організацій та їх роль у розвитку світового господарства.
 89. Сучасна зовнішньоекономічна політика України в контексті поглиблення євроінтеграції.
 90. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія України в контексті поглиблення євроінтеграції.

 

Надана тематика курсових робіт є типовою. Студент може обрати тему, яка не зазначена в цій тематиці, але обов’язково узгодити її з керівником курсової роботи.

Складання змісту (плану) роботи, опрацювання відібраних матеріалів і написання роботи є одним із найважливіших етапів у здійсненні курсового дослідження. Зміст (план) курсової роботи студент складає самостійно й потім погоджує з науковим керівником. Протягом підготовки курсової роботи зміст може конкретизуватися відповідно до відібраних фактів. Опрацювання відібраних матеріалів допоможе критично оцінити рівень вивченості обраної проблематики, визначити пріоритетний напрям у власному дослідженні й прогнозувати подальший її розвиток.

Виконання курсової роботи необхідно розпочинати з вивчення робіт вітчизняних та зарубіжних авторів із проблем розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин. Результати вивчення літературних джерел доцільно подавати у формі аналізу та узагальнення дискусійних питань із досліджуваної проблеми.

 

Структура і зміст курсової роботи

 

Структура курсової роботи наступна:

титульний аркуш;

зміст;

вступ;

теоретична частина;

аналітична частина;

висновки;

перелік використаних джерел;

додатки.

Титульний аркуш курсової роботи має містити дані про: університет; кафедру; навчальну дисципліну; тему курсової роботи; прізвище й ініціали студента, курс, номер академічної групи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника курсової роботи; дату подання на перевірку (день, місяць, рік); вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали членів комісії з захисту курсової роботи; оцінку за захист курсової роботи; дату захисту курсової роботи.

Форму титульного аркуша наведено в додатку А.

Зміст є основою курсової роботи, його студент складає самостійно, але обов’язково погоджує з керівником курсової роботи. Зміст має відтворювати назви розділів, параграфів тощо, які розкривають тему курсової роботи, із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Вступ. У “Вступі” студент розкриває актуальність і стан розроблення наукової проблеми, підстави та вихідні дані для розробки теми курсової роботи, дає обґрунтування необхідності проведення дослідження, визначає об’єкт, предмет, мету та завдання, методи дослідження.

Актуальність теми курсового роботи розглядається в контексті її доцільності для розвитку світової економіки, яку обґрунтовують завдяки критичному аналізові й порівнянню з вже відомими розв’язаннями проблеми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним, кількома реченнями слід висловити головне - сутність проблеми або завдання. Також в актуальності теми необхідно висвітлити результати огляду останніх наукових та методичних публікацій із цієї проблеми, який має продемонструвати ступінь дослідження теми, що потребує подальшого вирішення. Огляд літератури має продемонструвати вміння студента працювати зі спеціальною літературою, систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, визначати головне в сучасному стані вивчення теми. 
Об’єкт дослідження - це процес або явище, яке породжує проблему та обрано для вивчення. 
Предмет дослідження міститься в межах об’єкта й відповідає, головним чином, на питання: яким чином вивчається процес або явище.
Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага виконавця, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.
Мета дослідження, а також зазначення конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети є наступною логічною складовою вступу. 
Завдання перераховують у вигляді перерахування: вивчити..., дослідити…, проаналізувати…, охарактеризувати…, встановити..., виявити..., визначити…. та ін. Завдання мають відображати зміст розділів або підрозділів курсової роботи. 

Методи дослідження. Слід перерахувати методи, які використовувалися для досягнення поставленої в роботі мети. Методи поділяються на загальнонаукові й спеціальні. Загальнонауковими методами є аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, дедукції й індукції, системний аналіз тощо. До спеціальних методів належать : соціологічний метод – анкетування, економіко-математичні методи тощо.

Наукове й практичне значення отриманих результатів. У курсовій роботі подають відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. Обсяг вступу повинен складати 1–2 сторінки.

Основна частина курсової роботи складається з  2 розділів.

У теоретичній частині необхідно розкрити теоретичні аспекти досліджуваної проблеми. За такої умови особливе значення має аналіз існуючих підходів щодо дослідження даної проблеми українськими та закордонними вченими, ступінь та повнота її розкриття на теперішній час, а також аргументовані висновки автора. Доцільно у теоретичній частині навести порівняльний аналіз існуючих теоретичних та методичних підходів щодо визначення сутності ключових понять і категорій для більш       поглибленого розкриття теми курсової роботи.

Обсяг теоретичної частини повинен складати 10–15 сторінок. 

Аналітична частина містить аналіз сучасного розвитку світової економіки, соціально-економічного розвитку країн, аналіз  основних форм міжнародної економічної діяльності в галузевому та регіональному аспектах, оцінку ефективності регулятивного механізму міжнародних економічних відносин. Аналіз повинен відображати динамічні та структурні зміни у світовій економіці в цілому та в міжнародній економічній діяльності країн зокрема. У процесі виконання даної частини студент повинен визначити та обґрунтувати геоекономічні і геополітичні пріоритети міжнародного співробітництва країн.

Слід вказати на те, що аналітична частина повинна містити статистичні дані за останні два-три роки. Це дозволить більш об’єктивно розкрити тему курсової роботи та зробити виважені, достовірні висновки.

Зміст аналітичної частини має поєднувати текстову, графічну та табличну форми подання, а також форми у вигляді моделей, схем, діаграм тощо. Аналітична частина обов’язково  повинна містити висновки, які є основою для визначення перспектив подальшого розвитку даної теми дослідження. Обсяг цієї частини повинен складати 15–20 сторінок.

Висновки містять результати виконання курсової роботи та пропозиції і рекомендації щодо їх практичного використання. Слід звернути особливу увагу на можливі наслідки запропонованих перетворень як для економік окремих країн, так і для міжнародної економіки у цілому. Обсяг висновків повинен складати 1–2 сторінки.

Список використаних джерел додається у кінці курсової роботи та має містити не менше 25 джерел наукової та методичної літератури. Його потрібно складати в певному порядку (законодавчі та нормативні акти, статистичні довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом). Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням праць.

Відповідно до обраної теми студент здійснює пошук, систематизацію і ретроспективний аналіз джерел науково-методичної інформації, а саме монографій, авторефератів дисертацій, підручників і посібників,          публікацій у періодичних професійних виданнях, реферативних журналах, інформація з мережі Інтернет.

Для підбору джерел інформації доцільно використовувати:

наукові публікації, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science (WOS), Copernicus та ін.);

наукові публікації в електронних і друкованих фахових виданнях, таких як “Бізнес Ін форм”, “Економіка розвитку”, “Управління розвитком”, “Актуальні проблеми економіки” та ін.;

статистичні довідники Державного комітету статистики України, Державної фіскальної служби України, Міністерства економічного роз-витку і торгівлі України, статистичні бази місцевих органів самоврядування, міжнародних статистичних баз UN, IMF, World Bank, WTO, OECD та ін.;

електронні публікації.

Додатки. У додатки вміщуються статистичні матеріали, розрахункові таблиці; узагальнювальні схеми чи діаграми. За наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка “Додатки”, номер якої є останнім, що відноситься до обсягу курсової роботи.

Під час виконання завдання необхідно дотримуватися нормативно встановлених правил оформлення тексту, таблиць, формул, розрахунків, схем, рисунків.

 

 

 

 

 

Мовностилістичні особливості оформлення тексту та вимоги до цитування в курсовій роботі

 

Текст у курсовій роботі має бути викладеним у науковому стилі.

Науковий стиль характеризують такі складники : змістовна логічність, цілісність, об’єктивність, лаконічність, ясність, зрозумілість, завершеність, доказовість суджень.

Науковий стиль також передбачає вживання в тексті наукової термінології. Текст викладається від третьої особи, наприклад: вважаємо, на думку автора.

Найважливішими засобами логічного зв’язку є спеціальні функціонально-синтаксичні конструкції, що вказують послідовність розвитку думки. Наприклад, для відображення причинно-наслідкових зв’язків слід використовувати такі вислови: тому; відповідно до чого; внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; крім цього та ін.

Для переходу до іншої думки доцільно використовувати вислови  перш ніж вказати на; слід розглянути та ін.

Висновки, переважно, починають так : таким чином; отже; проведене дослідження дозволило дійти таких висновків; раніше зазначене дозволяє констатувати, що…; дослідження засвідчило, що; узагальнюючи, слід визначити… та ін.

Характерними для наукового стилю є речення з чіткими синтаксичними зв’язками, наприклад: відповідно до; згідно з; у результаті; зважаючи на…; порівняно з…та ін.

Обов’язковою вимогою об’єктивності викладу матеріалу є джерело, на яке посилається студент. У цьому випадку слід вживати такі слова й словосполучення, як : на думку…; за такими даними та ін.

Науковий стиль передбачає також широке використання пасивних конструкцій, наприклад: з’ясовано необхідні умови; розглянуто; проаналізовано, обґрунтовано та ін.

Типовими елементами мовностилістичного оформлення курсової роботи є також такі конструкції:

Актуальність дослідження  визначається...                             

Аналіз праць із питань… [1; 3; 7], засвідчив, що….

Мета дослідження полягає в….

Завдання дослідження зумовлені його метою і передбачають:

охарактеризувати…;

визначити…;

виокремити…

дослідити…;

з’ясувати….

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань....

У роботі застосовано такі методи....

Практичне значення дослідження полягає....

Отримані результати дослідження полягають у тому, що….

Дослідження... показало (продемонструвало, засвідчило),  що….

Результати дослідження засвідчили, що …  .

На підставі аналізу досягнень…

Результати порівняльного аналізу засвідчили, що…”.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. До того ж необхідно дотримуватися загальних вимог до цитування й посилання:

1) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Текст цитати оформлюється лапками й наводиться в граматичній формі джерела цитування, зі збереженням особливостей авторського написання, а посилання на джерело цитування в тексті роботи оформлюється таким чином: [3, c. 125], де 3 – номер джерела посилання, 125 – номер сторінки наведеної цитати. Номери сторінок, на які є посилання в курсовій роботі, наводяться й тоді, якщо використовують матеріали з джерел, які мають велику кількість сторінок;

2) цитування має бути повним, без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування допускається й позначається трьома крапками;

3) посилання на джерела без цитування в тексті курсової роботи оформлюють згідно з їхнім переліком у квадратних дужках без зазначення сторінок, наприклад, коли є посилання на багато джерел – “...висвітлені в працях видатних вітчизняних учених …. [1 – 7], або [2; 12], на одне джерело –  [4];

4) посилання на ілюстрації, таблиці або формули, використані в дослідженні, вказують відповідно до їхнього порядкового номера. Наприклад: рис. 1.1”, див. табл. 1.1”   тощо.

За наявності у студента власних публікацій, слід давати посилання на них в основному тексті.

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

 

Курсову роботу оформлюють згідно з ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура та правила оформлення. Така робота оформлюється за допомогою комп’ютера – текст друкується з одного боку аркуша паперу стандартного формату А4 до тридцяти рядків на сторінці. Абзацний відступ має бути однаковим по всій роботі й дорівнювати 5 знакам (приблизно 1,25 см), вирівнювання основного тексту – по ширині.

Шрифт друку повинен бути чітким, рядок – чорного кольору середньої жирності. Під час комп’ютерного набору тексту слід використовувати гарнітуру шрифту Times New Roman, кг. 14. Міжрядковий інтервал – множник 1,5. Під час оформлення таблиць та рисунків допускається використання 12 розміру шрифту. Міжрядковий інтервал у таблиці може бути від 1,1 до 1,3. 

Текст курсової роботи має бути надрукований з обов’язковим дотриманням таких відступів від краю аркуша: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній та нижній – 20 мм.

У процесі виконання робіт необхідно дотримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі. У роботі мають бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри і знаки мають бути однаково чорними по всій роботі. Друкарські помилки та графічні неточності допускається виправляти за допомогою коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються в текст, мають бути чорного кольору, щільність вписаного тексту має бути максимально наближеною до щільності основного тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул подають арабськими цифрами.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті. Ну­ме­ру­ва­ти сторінки починають зі вступу, враховуючи попередні сторінки: титульний аркуш, зміст.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ"  друкують великими літерами симетрично до тексту.

Кожну структурну частину курсової роботи  треба починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи варто розташову­вати в центрі та писати великими літерами без крапки наприкінці.

Текст основної частини роботи  можна поділяти на розділи та підрозділи. Найменування розділів і підрозділів основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком розділу та підрозділу й заголовком і текстом повинна дорівнювати 1 комп'ютерному інтервалу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу має бути крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Усі розділи роботи починаються з нової сторінки, новий підрозділ починається з тієї ж сторінки, на якій закінчився попередній, залишивши відступ у два рядки. Остання сторінка кожного розділу має бути заповнена текстом не менше ніж на 2/3 сторінки.

У тексті по всій роботі використовувати однакові типи лапок: текст.

Перерахування можуть наводитися в тексті за необхідності. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. Перед кожною позицією перерахування нічого не ставиться, перерахування здійснюється з абзацу з маленької літери.

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом Рис. і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 2.3 (третій рисунок другого розділу). Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Назву ілюстрації розташовують під ілюстрацією з абзацного відступу. Наприклад:

 

Рис. 2.3. Географічна структура експорту України у 2013 – 2015 рр.

 

Ілюстрації та таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, вміщують до загальної нумерації сторінок.

Таблиці повинні мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. У правому верхньому куті над відповідним заголовком розміщують напис Таблиця із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад: Таблиця 1.1” (перша таблиця першого розділу). Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких. Далі наведено приклад побудови таблиці :

Таблиця 1.1

Не більше 10 мм

 

 
 
 

                  Назва таблиці

 

 

 

 

 

 

      Заголовки граф

   

 

 

 

                Підзаголовки     граф

1

2

3

4

               Цифровий    порядок

 

 

 

 

 

 

Під час перенесення частини таблиці на іншу сторінку пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад “Продовження табл. 1.1”, нумерація стовпчиків таблиці в цьому випадку і буде шапкою таблиці. Наприклад:

 

Не більше 10 мм

Скругленный прямоугольник: Не більше 10 мм         Продовження табл. 1.1

 

 

 

1

2

3

4

             Цифровий порядок

 

 

 

 

 

 

Відстань між попереднім та наступним текстом і таблицею має дорівнювати 1 рядку (не більше 10 мм).

Примітки до тексту і таблиць, в яких указують довідкові   й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова Примітки ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова Примітка ставлять крапку.

Формули у курсовій роботі обов’язково мають бути виконані у редакторі формул. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відпо­від­ної формули в круглих дужках, наприклад: (1.1) (перша формула першого розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі.

Значення кожного символу й числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Наприклад: розрахунок змінної ціни здійснюється за формулою:

 

                                 ,                          (1.2)

де С1 – ціна угоди;

С– базисна ціна, яка встановлюється на момент укладання угоди;

K – коефіцієнт гальмування (приймається в межах від 0,1 до 0,2), який відображає перенесену частину вартості основних виробничих фондів, накладні витрати на вартість готової продукції;

X – частка матеріальних витрат;

Y – частка витрат на оплату праці;

 – індекс цін на матеріали на період їхньої закупівлі;

 – індекс цін на матеріали під час встановлення базисної ціни;

 – індекс заробітної плати в період перерахунку цін;

 – індекс заробітної плати під час встановлення базисної ціни.

 

Вище формули і нижче коментарів формули потрібно залишати   один вільний рядок. Невеликі й нескладні формули, що не мають са-мостійного значення, вписують усередині рядків тексту.

Список використаних джерел рекомендується розміщувати в алфавітному порядку або в порядку згадування джерел у тексті за їхньою         наскрізною нумерацією. Якщо список розміщують в алфавітному порядку, джерела іноземною мовою розміщують за алфавітом після їхнього переліку українською й російською мовами.

Опис книг одного, двох, трьох авторів

1. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підручник] / В. Є. Новицький. – Київ : КНЕУ, 2003. – 948 с.

2. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини : підручник /               Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2005. – 326 с.

3. Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, В. В. Ковалевський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 353 с.

Чотири, п’ять і більше авторів :

1. Міжнародна економіка : [навч. посіб.] / Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.  

Укладачі.

Якщо у відомостях про відповідальність більше трьох укладачів, указується перший зі словами [та ін.] :

1. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини :        навч.  посіб.  / Т. В.  Шталь  [та ін.].  –  Харків : Видавництво “Форт”, 2015. – 364 с. 

Стаття з журналу:

1. Бестужева С. В. Комплексний підхід до формування системи показників оцінки усталеного розвитку зовнішньоекономічної діяльності /          С. В. Бестужева, К. Б. Коблякова, І. В. Мілько // Економічний простір :        збірник наукових праць. – № 21. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. –           С. 5 28.

Оформлення електронного видання

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/nk.

Додатки оформлюють як продовження роботи та розміщують у порядку появи посилань на них у тексті. Кожнен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у правому куті рядка над заголовком малими літерами з першої великої. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" тощо. Єдиний додаток позначається як "Додаток А".

 

 

Рецензування та захист курсової роботи

 

Курсова робота виконується самостійно, консультуючись із викладачем, протягом вивчення дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

Курсова робота має бути виконана і подана на кафедру згідно з         терміном, зазначеним у навчальному плані.

До перевірки на кафедру подається робота, яка виконана відповідно до запропонованих тем або ж на тему, яка попередньо узгоджена з керівником; відповідає структурі курсової роботи з цієї дисципліни; містить статистичні дані щодо розвитку світової економіки та міжнародної економічної діяльності України.

Виконання курсової роботи на якісному рівні є обов’язковою умовою отримання студентом позитивної підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни.

Якість виконання курсової роботи визначається наявністю таких    елементів наукового дослідження:

системного аналізу проблемної ситуації та об’єкта дослідження;

теоретичного узагальнення наявних підходів до вирішення проб-лемної ситуації та використання передової сучасної методології і науково-методичного інструментарію;

наявність елементів творчості.

Системний аналіз об’єкта дослідження полягає в охопленні всього комплексу причинно-наслідкових зв’язків, що обумовлюють проблемну ситуацію, пов’язану з його поточним станом, та обґрунтуванні системних дій і рішень, спрямованих на виведення об’єкта дослідження на бажаний рівень його функціонування.

Застосування сучасної методології полягає у використанні адекватних об’єкту дослідження методів і підходів, які забезпечують ґрунтовний аналіз стану міжнародної економічної діяльності України та дозволяють визначити напрями її подальшого розвитку.

У процесі виконання курсової роботи студент, використовуючи знання теоретичного матеріалу та набуті теоретичні навички за фахом, має продемонструвати здатності до науково-дослідної роботи і вміння творчо мислити й вирішувати актуальні науково-прикладні завдання.

Після перевірки курсової роботи керівником протягом тижня студент отримує роботу зі вказаними в ній зауваженнями, які наводяться на зворотному боці титульного аркуша, або ж із допуском до захисту, який відображено на титульному аркуші. Зауваження керівника повинні бути деталізовані та обґрунтовані.

Після доопрацювання студент повторно подає курсову роботу ке-рівнику для перевірки усунення вказаних зауважень.  

Після рецензування курсової роботи керівником студент допус-кається до захисту.

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання курсової роботи

 

Оскільки написання курсової роботи є однією з форм самостійної роботи студента, то оцінка за її виконання складається з оцінки за її виконання та оцінки за захист.  

Оцінювання знань студента під час виконання та захисту курсової роботи проводиться комісією, склад якої визначено відповідним протоколом засідання кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, за накопичувальною 100-бальною системою за наступними етапами навчальної діяльності (табл. 1).

 

Таблиця 1

Розподіл балів за етапами курсової роботи

Елементи навчальної діяльності

Бали

Вибір  та обґрунтування актуальності теми курсової роботи

4

Підбір та огляд літератури за темою курсової роботи

11

Аналіз теоретичних підходів щодо вирішення проблеми відповідно до теми курсової роботи

10

Проведення аналізу та узагальнення його результатів відповідно до теми роботи

10

Графічне відображення отриманих результатів дослідження

5

Використання економіко-математичних методів при виконанні аналітичної частини роботи

10

Логічні та виважені висновки

10

Оформлення курсової роботи

8

Компонент своєчасності здачі роботи на перевірку

7

Захист курсової роботи

25

Підсумковий рейтинговий бал із курсової роботи

100

 

Захист курсової роботи здійснюється публічно перед комісією у складі викладачів із цієї навчальної дисципліни, завідувача кафедри та провідних викладачів кафедри. 

Максимальна оцінка за захист курсової роботи з навчальної дисципліни “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” складає 25 балів, за такої умови застосовується гнучкий підхід щодо оцінювання знань студента при захисті залежно від рівня його теоретичної підготовки, доповіді та якості надання відповідей на питання за темою курсової роботи.

Оцінка 24–25 балів ставиться студенту за системний аналіз        проблеми та об’єкта дослідження; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; логічну та вичерпну відповідь на питання керівника та членів комісії в процесі захисту. 

Оцінка 21–23 бали ставиться студенту за системний аналіз проблеми та об’єкта дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; повну відповідь на питання керівника та членів комісії в процесі захисту.

Оцінка 18–20 балів ставиться за системний аналіз проблеми та об’єкта дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; незначні випадкові похибки у відповіді студента в процесі захисту, які суттєво не впливають на її повноту та змістовність.

Оцінка 15–17 балів ставиться за аналіз проблеми та об’єкта дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; відсутність обґрунтованих висновків; незначні похибки у відповіді студента в процесі захисту, які суттєво не впливають на її повноту та змістовність.

 Оцінка 12–14 балів ставиться за аналіз проблеми та об’єкта       дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами діагностики міжнародних економічних відносин; відсутність обґрунтованих висновків; не достатньо обґрунтовані відповіді студента в процесі захисту.

 Оцінка 9–11 балів ставиться за частковий аналіз проблеми та об’єкта дослідження; не чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; відсутність обґрунтованих висновків; похибки у відповіді студента в процесі захисту, які впливають на її повноту та змістовність.

 Оцінка 6–8 балів ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для написання курсової роботи; не чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; відсутність обґрунтованих висновків; значні похибки у відповіді студента в процесі захисту, які суттєво впливають на її повноту та змістовність.

Оцінка 3–5 балів ставиться за часткове вміння застосовувати теоретичні знання для написання курсової роботи; не чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; відсутність обґрунтованих висновків; розуміння студентом основних положень матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінка 0–2 бали ставиться студенту за часткове опанування (до 50%) програмного матеріалу та неправильне його використання для написання курсової роботи; не володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами  діагностики міжнародних економічних відносин; відсутність обґрунтованих висновків.

Оцінка курсової роботи з навчальної дисципліни “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” визначається відпо­відно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 2).

 

Таблиця 2

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82 – 89

B

добре

74 – 81

C

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

E

35 – 59

FX

Незадовільно

не зараховано

1 – 34

F

 

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, індивідуального навчального плану студента та іншої академічної документації.

 

 

 

 

Рекомендована література

 

Основна

 

 1. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 384 с. 
 2. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с.
 3. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник / С. Я. Боринець. – вид 5-те, перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 582 с.
 4. Економіка зарубіжних країн / [навч. посіб.] / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, В. М. Осипова. – [3-тє вид., перероб. та доп.] – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 544 с.
 5. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін,         Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т Львівська Політехніка – Львів : Вид-во Нац. ун-ту Львівська Політехніка, 2010. – 403 с.
 6. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепішевського. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 352 с.
 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової,  К. І. Ржепішевського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.
 8. Киреев А. Международная экономика. В 2-х частях. Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства : [учеб. пособ. для вузов] / А. Киреев.  – Москва : Международные отношения, 2002. – 416 с.
 9. Киреев А. Международная экономика. В 2-х частях.Ч. 2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование : [учеб. пособ. для вузов] / А. Киреев. – Москва : Международные отношения, 1999. – 488 с.
 10. Козак Ю. Г.  Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. /       Ю. Г. Козак, М. А. Заєць, Н. В. Притула, О. М. Коваленко та ін. – Одеса- “ТОВ.ПЛУТОН”, 2016. – 352 с.
 11. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. /             В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. 7-ме вид. Київ : Знання, 2008. 406 с.
 12. Котиш О. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: організація та управління / О. М. Котиш, І. В. Мілько. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 196 с.
 13. Кулініч О. А. Економіка зарубіжних країн : навч.- метод. посіб. / О. А Кулініч, В. О. Козуб. – Харків : Форт”, 2013. – 157 с.
 14. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України : [навч. посіб.] / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. – Харків : Одісей, 2006. – 456 с.
 15. Макуха С. М. Україна в міжнародних відносинах в умовах глобалізації / С. М. Макуха.  – Харків : Легас, 2003. – 352 с.
 16. Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія / Т. Мельник. – Київ : КНТЕУ, 2007. – 451 с.
 17. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини :  навч.  посіб.  / Т. В.  Шталь  [та ін.].  –  Харків : Видавництво “Форт”, 2015. – 364 с. 
 18. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, М. А. Заєць, Н. В. Притула та ін. – Одеса :  “ТОВ.ПЛУТОН”, 2016. – 352 с.
 19. Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака,  В. В. Ковалевського. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 347 с. 
 20. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підручник] / В. Є. Новицький. – Київ : КНЕУ, 2003. – 948 с.
 21. Світова організація торгівлі: проблеми та перспективи вступу : [монографія] / за ред. А. В. Череп. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 331 с.
 22. Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. /        А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. –         454 с.
 23. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник для студ. екон. спец. вищих навч. зал. / А. С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2008.  – 408 с.
 24. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: Історія : підручник / А. С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2006. – 687 с.
  1. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. / В. І. Чужиков – Київ : КНЕУ, 2012. – 308 с. 
 25. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник / В. О. Шевчук. Київ : Знання, 2008. 663 с.
 26. Школа І. М. Міжнародні економічні відносини : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська; Чернів. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. Вид 2-ге., переробл. і доп. Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. 544 с.

 

Додаткова

 

 1. Бестужева С. В. Глобалізація та світова фінансова криза: прогнозована реальність / С. В. Бестужева // Економічний простір : збірник наукових праць. – № 22/1. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 78–85.
 2. Бестужева С. В. Комплексний підхід до формування системи показників оцінки усталеного розвитку зовнішньоекономічної діяльності / С. В. Бестужева, К. Б. Коблякова, І. В. Мілько // Економічний простір : збірник наукових праць. – № 21. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. –  С. 5–8.
 3. Бестужева С. В. Концептуальні підходи щодо визначення сутності експортного потенціалу / С. В. Бестужева // Економіка і суспільство. – 2017. – №8. – С.2228. 
 4. Бестужева С. В. Методичні засади оцінки ефективності державного регулювання  міжнародної економічної діяльності підприємств/ С. В. Бестужева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Економіка та менеджмент”. – 2017. – №23. – С.3236.    
 5. Бестужева С. В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / С. В. Бестужева, О. М. Котиш, І. В. Мілько // "COASTAL REGIONS: PROBLEMS AND PARADIGMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT" : Колективна монографія. Section 2. Institutional support of regional development. – Riga, Latvia 2018. – С. 206  –  233.
 6. Бестужева С. В. Напрями вдосконалення міжнародного фінансово-кредитного співробітництва України / С. В. Бестужева // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – № 10. Квітень 2016. – С. 5559. 
 7. Бестужева С. В.  Напрями зовнішньоторговельного розвитку агропромислового комплексу України / С. В. Бестужева // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – № 4. Березень 2015. – С. 4145.
 8. Бестужева С. В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності України в умовах нестабільності економічного розвитку / С. В. Бестужева // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – № 16. Квітень 2017. – 2732.                       
 9. Бор М. З. История мировой экономики : конспект лекций /         М. З. Бор. – Москва: Издательство “Дело и Сервис”, 1998. – 288 с.
 10. Гриневич С. С. Підходи до визначення сутності економічної категорії ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств /          С. С. Гриневич, О. Ю. Сало, К. А. Львівська // Науковий вісник КНЕУ. – 2008. – № 18. – С. 5659.
 11. Кардозо Ф. Э. Зависимость и развитие Латинской Америки: опыт социологической интерпретации / Ф. Э. Кардозо, Э. Фалетто [пер. с исп.] – Москва : ЮНИТИ, 2002. – с. 8395.
 12. Котиш О. М. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття “зовнішньоекономічна операція” / О. М. Котиш // Економіка розвитку. – Харків. – 2015. – № 3(75). – С. 12–19.
 13. Котыш Е. Н. Анализ таможенных платежей как источника формирования государственного бюджета Украины / Е. Н. Котыш // Економіка розвитку. – Харків. – 2014. – № 2 (70). – С. 99–103.
 14. Милль Дж. С. Основы политической технополии. Т. 1 /              Дж. С. Милль. – Москва: Прогресс, 1980. 384 с.
 15. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения / М. Пебро. – Москва: Прогресс Универс, 1994. – 592 с.
 16. Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС : монографія / [за ред. Н. Мікули, В. Бор-щевського, Т. Васильціва]. – Львів : Ліга Прес, 2012. – 436 с.
 17. Рудь Н. Механизмы государственной поддержки ПИИ в сферу высоких технологий / Н. Рудь // Мировая экономика и международные отношения. –  № 8. 2008. – С. 3240.
 18. Сергеев В. Проблемы мировой энергетической безопасности / В. Сергеев // Мировая экономика и международные отношения. – № 12. – 2010. – С. 1819.
 19. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит [пер. с англ.] Москва : Наука, 1992. – 572 с.
 20. Старостіна А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації /  А. Старостіна, О. Каніщенко // Економіка України. – № 5. – 2008. – С. 58–65.
 21. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение?  / Ю. Шишков // Мировая экономика и  международные отношения. – 2010. – № 8. – С. 3– 20.    
 22. Шкурупій О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб./ О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
 23. Шталь Т. В. Проблеми вдосконалення управління міжнародною контрактною діяльністю підприємства / Т. В. Шталь, С. В. Бестужева, С. С. Тишкевич // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг : зб. наук. праць. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Вип. 2 (26). – С. 180196.
 24. Keet P. South Africa and the Non Aligned Movement in an Area of Regionalization and Globalization / P. Keet, R. De Villiers Huntington : Pretoria,1999. – 47 р.
 25. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle / R. Vernon // The Quarterly Journal of Economics. – 1966. – May. – Р. 190207.
 26. Scholte J. A. The Sources of Neoliberal Globalization /                     J. A.  Scholte // Overarching Concerns Program Paper. United National Research Institute for Social Development. – 2005. – 8. – 38 р.
 27. Toyne B. Global Marketing Management a Strategic Perspectives / В. Toyne, Р. Walters. – Boston : Allying and Bacon, 1997. – 215 р.

 

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО). – Режим доступу : http://unwto.org.
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 3. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua.
 4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. – Режим доступу : http://imf.org.
 5. Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції. – Режим доступу : http://iom.org.
 6. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. – Режим доступу : www.me.gov.ua.
 7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua.
 8. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим досту- пу : www.bank.gov.ua.
 9. Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу : http://worldbank.org
 10. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. – Режим доступу : http://wto.org
 11. Офіційний сайт ЮНКТАД. – Режим доступу : http://unctad.org.
 12. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України № 1678-VII від 16.09.2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

 

 

 

Додатки

Додаток А

Форма титульного аркуша

курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний Економічний університет

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни Світове господарство і міжнародні економічні відносини

на тему Основні напрями та механізми розв’язання глобальної продовольчої проблеми

 

 

Виконала: студентка 2 курсу,

групи 6.06.051.130.17.2,

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 051 Економіка

спеціалізації Міжнародна економіка

Іванова В. В.       

Керівник: канд. економ. наук, доцент Бестужева С. В.    

 

 

 

                                             Кількість балів: ______ Оцінка:  ECTS ____

                                             Оцінка за національною шкалою:  _______

 

 

 

 

Харків – 2019 рік

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

3

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

5

Теми курсових робіт

5

Структура та зміст курсової роботи

10

Мовностилістичні особливості оформлення тексту та вимоги до цитування в курсовій роботі

14

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

16

Рецензування та захист курсової роботи

21

Критерії оцінювання курсової роботи

23

Рекомендована література

26

Додатки

32

 

Навчальне видання

 

 

 

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

для студентів спеціальності 051 “Економіка” першого (бакалаврського) рівня

 

 

 

 

Самостійне електронне текстове мережеве видання

 

 

Укладач : Бестужева Світлана Василівна

 

 

Відповідальний за видання Т. В. Шталь

 

 

Редактор О. В. Анацька 

 

Коректор О. В. Анацька 

 

 

 

План 2019 р. Поз. № 143 ЕВ. Обсяг 34 с.

 

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, пр. Науки, 9а

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.