Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Технології форсайту в агробізнесі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

       ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет економіки і управління

 

                             Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу   

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
 ____________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «Технології форсайту в агробізнесі»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

спеціальність

освітня програма

спеціалізація

05 «Соціальні та поведінкові науки»

051 «Економіка»

«Економіка агробізнесу»

«Економіка агробізнесу»

тип дисципліни

вибіркова

                       

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри  __________ С.І.Дем’яненко

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

      

Розробники: Садовник Олександр Володимирович, кандидат економічних  наук, доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, доцент.

 

email: sadovnyk@kneu.edu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2 (денна), 3 (заочна)

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.В.Садовник, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ                                                                                                                           

                                                                                                                                      

ВСТУП

4

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

Тема 1. Теоретичні основини технології  форсайту

6

Тема 2. Методика проведення форсайту економічного розвитку підприємства та галузей

6

Тема 3. Деталізація основних методів розробки форсайтів економічного розвитку підприємства

6

Тема 4. Розробка основних драйверів програми майбутнього розвитку підприємства

6

Тема 5. Розробка сценаріїв розвитку підприємства

6

Тема 6. Система прийняття стратегічних рішень на базі форсайт-сценаріїв

7

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

7

7

8

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни  

 

10

10

10

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

12

 

 

13

13

 

16

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

18

6.2. Додаткова література

18

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Технології форсайту в агробізнесі» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка агробізнесу». Дисципліна викладається в обсязі 120 год. (4 кредити).

Анотація навчальної дисципліни:

Технології форсайту в агробізнесі (Foresight technology in agribusiness) – це комплекс теоретичних і практичних знань у сфері розробки та впровадження стратегічного управління підприємства на базі використання форсайт-технологій. Оскільки із формулюванням стратегії підприємства процес стратегічного управління на підприємстві не закінчується, стратегічний успіх підприємства значною мірою залежить від реалізації стратегічних планів. Впровадження будь-якої стратегії вимагає певних змін на підприємстві чи агробізнесі та всебічного аналізу можливих варіантів перспективного розвитку, який може виявити форсайт.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Технології форсайту в агробізнесі» є логічним продовженням курсу «Стратегічне управління» і передбачає необхідність тісного зв’язку з іншими навчальними дисциплінами магістерського рівня вищої освіти: «Управлінська економіка», «Конкурентоспроможність в агробізнесі», «Фінансове управління в агробізнесі», «Глобальна економіка», «Управління проектами в агробізнесі», «Менеджмент витрат в агробізнесі», «Управління ланцюгом вартості в агробізнесі» та «Управління стратегічними змінами в агробізнесі».

Мета вивчення дисципліни – розвинути стратегічне мислення, поглибити розуміння стратегії підприємства, посилити діагностичні здатності та сформувати навички щодо управління стратегіями в агробізнесі, а також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням сучасних методів виявлення напрямів розвитку агробізнесу, як елементу формування довгострокової стратегії розвитку підприємства, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності як економіста так менеджера у сфері стратегічного управління, зокрема в сфері розробки перспективних варіантів розвитку стратегічного набору ведення діяльності в агробізнесі;

3) адаптація методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи щодо вивченням програми навчальної дисципліни, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів у сфері стратегічного управління.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Технології форсайту в агробізнесі» направлені на:

- освоїти методику прогнозування розвитку підприємства та галузі на базі форсайт-технології;

- дати практичні навики та вміння розробки сценаріїв розвитку економіки підприємства та галузі;

- вивчити основні принципи та методі стратегічного планування та управління підприємством;

- навчитися визначати основні драйвери сценарного розвитку підприємства;

- навчитися приймати стратегічні рішення на базі форсайт-сценаріїв;

- засвоїти основні принципи ризикології.

 Предметом дисципліни є стратегічне управління на базі форсайт-технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

сутність концептуальних засад розробки форсайт-спенаріїв, методики та етапів розробки форсайту економіки підприємства та галузей, базові положень та уміння практичного застосування SWOT-аналізу при розробці сценаріїв розвитку підприємства, базові положень та уміння практичного застосування методу Делфі, базові положень та уміння практичного застосування дорожньої карти при розробці сценаріїв розвитку підприємства, базові положень та уміння практичного застосування основ бенчмаркінгу та багатокритеріального оцінювання, основи ризикології.

 

 1. Уміння:

застосовувати на практиці  основні методи розробки форсайт-проектів, зокрема SWOT-аналіз, метод Делфі, бенчмаркінг, та багатокритеріальне оцінювання, визначати основні драйвера економіки розвитку підприємства та галузі, обґрунтовувати результати отриманих проектів для встановлення головних кластерів економіки підприємства та галузі, розробити дорожню карту розвитку підприємства, приймати стратегічні рішення на базі розроблених форсайт-проектів з урахування можливих результатів та ймовірностей настання передбачених подій.

 

 1. Комунікація:

здатність працювати сфері діяльності підприємств агробізнесу, застосовувати управлінські навички у сфері стратегічного управління, зокрема управління розробкою стратегій на базі технологій форсайту, забезпечити зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до членів робочої групи, структурного підрозділу та колективу підприємства в агробізнесі в цілому.

 

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на формування, реалізацію та контроль запланованих заходів в сфері розробки стратегії діяльності в агробізнесі.

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері прийняття рішень на базі технологій форсайту, зокрема розробка та вибір стратегічного набору діяльності в агробізнесі, ризик-менеджменту в аграрному секторі економіки та проектуванні бізнес процесів підприємств агробізнесу.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1.  Теоретичні основини технології форсайту

Суть, поняття та визначення форсайту. Взаємозв’язок форсайту з короткостроковим, середньостроковим та довгостроковим плануванням й прогнозуванням.

Історія виникнення форсайту.  Етапи розвитку форсайту та світові школи. Світова практика розробки відомих форсайтів ведення бізнесу та світових економік (загальних та за напрямом економіки, зокрема в агробізнесі).

Поняття кластеру та кластеризації.

Сутність технології форсайту, послідовність та очікувані результати. Зв’язок зміни тенденції економіки країни та підприємства з очікуваним результатом дослідженняв агробізнесі. 

 

Тема 2. Методика проведення форсайту економічного розвитку підприємства та

 галузей

Послідовність етапів форсайту в агробізнесі: розробка та аналіз індикаторів, створення карти системи, вивчення інновацій, побудова стратегії і сценаріїв, консенсус та дії.

Вивчення поточного стану економіки та динаміки змін.

Методика складання анкети для опитування, проведення опитування та аналіз результатів. Метод Дельфі та проведення експертизи на його основі. Експертиза досліджуваних параметрів майбутнього стану на базі SWOT-аналізу.

Методика побудови майбутнього сценарію на базі «компасу сталого розвитку» (Компас Аткінсона)

 

Тема 3. Деталізація основних методів розробки форсайтів економічного розвитку підприємства

Методи та підходи розробки сценарії, варіанти їх вибору.  Кватерний метод та його особливості. (I, S, In, Str) метод, його особливості та доцільність використання. Метод сценарного планування.

Комбінування методів розробки: матриця варіантів, мозковий штурм, багатокритеріальне оцінювання, дерево відповідностей, моделювання, бенчмаркінг.

Методика «Двох  осей», методика «Гілки», методика «Конусу правдоподібності».

Використання прогресивних методів прогнозування: ІТ-моделювання, «вітамінна теорія», поведінкове та непараметричне моделювання.

 

Тема 4. Розробка основних драйверів програми майбутнього розвитку підприємства

Визначення та поняття драйверу економіки. Методика визначення драйверів програми майбутнього розвитку підприємства. Оцінка драйвера його місця в майбутньому середовищі. Визначення настання ймовірності події та її вплив на кластер та економіки підприємства агробізнесу.

Виявлення та оцінка ТОП-5 критеріїв, що гальмують та розвивають економіки країни, галузі та підприємства. Етапи та методика експертизи ТОП-5 критеріїв.

 

Тема 5. Розробка сценаріїв розвитку підприємства

Розробка різних варіантів розвитку сценаріїв (від оптимістичного до песимістичного). Розрахунок формули кожного виду сценарію. Групування експертних оцінок за різними методами.

Дорожня карта реалізації сценаріїв розвитку агробізнесу. SWOT-аналіз нових кластерів очікуваної економіки.

Часова карта активізації драйверів економіки країни, галузі, підприємства в агробізнесі.

Оцінка ефективності форсайту розвитку економіки: зміна структури виробництва, частки ринку, ваги споживача, норми прибутку та рентабельності.

 

Тема 6. Система прийняття стратегічних рішень на базі форсайт- сценаріїв

Характеристика впливу різнорівневих змін на підприємство. Масштаби стратегічних перетворень. Переваги і недоліки  кожного підходу та особливості їх застосування в залежності від етапу змін.

Бенчмаркінг  в агробізнесі як метод визначення змісту та рівня стратегічних зрушень. Види бенчмаркінгу.  Процедури бенчмаркінгу.

Ризикологія, види та ймовірність прояву ризику при реалізації дорожньої карти форсайту агробізнесу.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Карта самостійної роботи студента є основою організації самостійної роботи студента з дисципліни  ««Технології  форсайту в агробізнесі»» і відображає перелік конкретних форм роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми дисципліни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

 

 

Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Технології форсайту в агробізнесі»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  Економіка агробізнесу

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1,2

Семінарське заняття 1,2

Тема 1. Теоретичні основини технології  форсайту

4

3,4,5

Семінарське заняття 3,4,5

Тема 2. Методика проведення форсайту економічного розвитку підприємства та галузей

8

6,7

Семінарське заняття 6,7

 Тема 3. Деталізація основних методів розробки форсайтів економічного розвитку підприємства

5

8

Семінарське заняття 8.

Контрольна (модульна)  робота №1

10

9,10

Семінарське заняття 9,10

Тема 4. Розробка основних драйверів програми майбутнього розвитку підприємства

8

11,12,13

Семінарське заняття 11,12,13

Тема 5.  Розробка сценаріїв розвитку підприємства

10

14

Семінарське заняття 14.

Тема 6. Система прийняття стратегічних рішень на базі форсайт-сценаріїв

5

15

Семінарське заняття 15.

Контрольна (модульна)  робота №2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

60

За виконання самостійних ( індивідуальних)  завдань

Види індивідуальних завдань

1. Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента на базі дослідження обраного підприємства чи галузі (обов’язкове)

30

2. Одне завдання на вибір:

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

-  написання реферату (есе);

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою;

- підготовка презентації за заданою тематикою.

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

40

Разом балів

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Курс складається з 6 тем, які повністю розкривають зміст дисципліни «Технології форсайту в агробізнесі».  Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, відбувається написання контрольних робіт та модулів. Для визначення рівня досягнення результатів навчання передбачено індивідуальне завдання, під час якого студенти презентують результати своєї індивідуальної роботи (ІР) та демонструють набуті навички. Завершується дисципліна – заліком.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Усна доповідь та доповнення (робота в аудиторії)

«5» х 4 бали = 20

Перевірка виконання практичних завдань

«5» х 4 бали = 20

Контрольна (модульна) робота

«2» х 10 балів = 20

Індивідуальна (дослідницько-наукова) робота

30

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

10

Всього

100

 

Організація оцінювання:

Оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, зокрема:

            - активність роботи студента під час семінарських занять (фронтальне опитування, участь  в дискусіях, реальні пропозиції при аналізі конкретних виробничих ситуацій). За семестр буде проведено 5 опитувань. Активність студентів та їх відповіді на занятті будуть оцінені від 4,0, 3,0, 2,0 та 0 балів, тому максимальна кількість балів за цим напрямом контролю може становити 20 балів;

- 20 балів - за рівень знань, продемонстрований студентом під час написання 5-ти поточних контрольних робіт. Контрольна робота може бути оцінена на шкалою 4,0, 3,0, 2,0 та 0 балів в залежності від повноти відповіді та точності розрахунків.

            - рівень виконання контрольних (модульних) завдань Для проведення проміжного контролю знань студентів виділено 2 модулі. За результатами кожного контролю (модулю)  студент може набрати максимум 10 балів.

Контрольна (модульна робота) складається студентом у письмовій формі і включає 5 завдання. Кожне із завдань оцінюється за п’ятибальною шкалою. Фактична кількість, яку отримує студент за модуль визначається шляхом розрахунку середнього бала, отриманого за 5 завдання та його подальшим перемножуванням на 2. Середній бал успішності за завдання даної роботи визначається як середня арифметична із оцінок, одержаних по кожному із завдань.

Оцінка «5 балів» ставиться за питання тоді, коли студент:

а) з питання теоретико-методологічного спрямування чітко сформулював поняття і терміни, які необхідно знати для висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методологічні принципи, підходи до розв’язання передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні підходи до розв’язання сформульованої економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання;

в) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через розв’язання економічних задач за вихідною заданою інформацією у логічній послідовності правильно розв’язав задачу, зробив відповідні висновки, які випливають із одержаного результату.

Оцінка «4 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущених ним неістотних похибок; правильно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання аграрно-економічних завдань без належного їх обґрунтування;

б) допускає неістотні похибки при викладенні економічного механізму або підходів до розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про дещо поверхневі знання студента з даного питання;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, не повністю розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) правильно окреслив хід розв’язання задачі, але допустив помилку в розрахунках і отримав неправильний результат.

Оцінка «3 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про поверхневі знання студента з даного питання;

б) концептуально виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але здійснив лише поверхневе їх обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж студентом названо і здійснено належне обґрунтування не з усіх основних напрямів розв’язання проблеми.

Оцінка «0 балів» ставиться тоді, коли студент:

а) зовсім не дає визначення понять і термінів або сформулював їх неправильно, що свідчить про відсутність у студента розуміння суті даного питання; в основному неправильно назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання економічних завдань, зробив невдалу спробу їх обґрунтування;

б) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму або методичних підходів до розв’язання проблеми, що у підсумку свідчить про відсутність у студента системних знань з даної проблеми;

в) неправильно визначив більшість показників, що передбачені питанням, не зробив або ж зробив невдалу спробу розкрити сутність цих показників та їх взаємозв’язок, що в цілому свідчить про незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно окреслив більшість основних напрямів (шляхів) розв’язання проблеми;

д) допустив неправильний хід розв’язання задачі, що призвело до одержання неправильного результату.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Карта самостійної роботи студента є основою організації самостійної роботи студента з дисципліни  «Технології форсайту в агробізнесі» і відображає перелік конкретних форм роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми дисципліни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

 

 

Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Технології форсайту в агробізнесі»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  Економіка агробізнесу

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.

Тема 1. Теоретичні основини технології  форсайту

2

2

Контактне заняття 2.

Тема 2. Методика проведення форсайту економічного розвитку підприємства та галузей

4

3,4,5

Контактне заняття 3,4,5

 Тема 3. Деталізація основних методів розробки форсайтів економічного розвитку підприємства

6

6,7,8

Контактне заняття 6,7,8.

Тема 4. Розробка основних драйверів програми майбутнього розвитку підприємства

8

9,10

Контактне заняття 9,10.

Тема 5.  Розробка сценаріїв розвитку підприємства

8

11

Контактне заняття 11.

Контрольна (модульна) робота

20

12

Семінарське заняття 12.

Тема 6. Система прийняття стратегічних рішень на базі форсайт-сценаріїв

2

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання самостійних ( індивідуальних)  завдань

Види індивідуальних завдань

1. Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента на базі дослідження обраного підприємства чи галузі (обов’язкове)

40

2. Одне завдання на вибір:

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

-  написання реферату (есе);

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою;

- підготовка презентації за заданою тематикою.

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

50

Разом балів

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Курс складається з 6 тем, які повністю розкривають зміст дисципліни «Технології форсайту в агробізнесі».  Заняття проводяться у вигляді лекцій та контактних занять. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, відбувається написання контрольних робіт та модулів. Для визначення рівня досягнення результатів навчання передбачено індивідуальне завдання, під час якого студенти презентують результати своєї індивідуальної роботи (ІР) та демонструють набуті навички.  Завершується дисципліна – заліком.

 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Усна доповідь та доповнення (робота в аудиторії)

20

Перевірка виконання практичних завдань

10

Контрольна (модульна) робота

20

Індивідуальна (дослідницько-наукова) робота

40

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

10

Всього

100

 

Організація оцінювання:

Для студентів заочної форми навчання передбачено:

 • активність роботи студента на контактних заняттях. Максимальна  кількість  балів за цим  напрямом контролю може становити 30 балів (усні відповіді та доповнення -20 балів, практичні завдання – 10 балів);
 • перевірка знань через контрольну (модульну) роботу.  Максимальна кількість балів за цим  напрямом контролю становить 20 балів.

Плани контактних занять відповідають «Змісту навчальної дисципліни за темами» та зазначені в «Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни».

За роботу в аудиторії студент може отримати наступні бали:

10 балів студент може отримати активну та системну участь в контактних заняттях, за умов:

10 балів – приймав активну участь у  85-100% занять;

8 бали – приймав активну участь у  70-84 % занять;

6 бали – приймав активну участь у  60-69% занять;

4 бали – приймав активну участь у  55-59% занять;

2 бал – приймав активну участь у  50-54% занять.

По 10 балів за експрес контрольну та усні відповіді, якщо кожне з них було оцінено:

- на відмінно – 10 балів;

- на добре – 8 бали;

- на задовільно – 6 бали;

- на незадовільно – 0 балів.

Модуль складається студентом у письмовій формі і включає 5 завдань. Кожне із завдань оцінюється за чотирьохбальною шкалою. Фактична кількість, яку отримує студент за модуль визначається шляхом розрахунку середнього бала, отриманого за 5 завдань. Середній бал успішності за завдання модуля визначається як середня арифметична із оцінок, одержаних по кожному із завдань. Сумарна оцінка за модуль - 20 балів.

Оцінка «4 бали» ставиться за питання тоді, коли студент:

а) з питання теоретико-методологічного спрямування чітко сформулював поняття і терміни, які необхідно знати для висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методологічні принципи, підходи до розв’язання передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні підходи до розв’язання сформульованої економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання;

в) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через розв’язання економічних задач за вихідною заданою інформацією у логічній послідовності правильно розв’язав задачу, зробив відповідні висновки, які випливають із одержаного результату.

Оцінка «3 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущених ним неістотних похибок; правильно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання аграрно-економічних завдань без належного їх обґрунтування;

б) допускає неістотні похибки при викладенні економічного механізму або підходів до розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про дещо поверхневі знання студента з даного питання;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, не повністю розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) правильно окреслив хід розв’язання задачі, але допустив помилку в розрахунках і отримав неправильний результат.

Оцінка «2 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про поверхневі знання студента з даного питання;

б) концептуально виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але здійснив лише поверхневе їх обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж студентом названо і здійснено належне обґрунтування не з усіх основних напрямів розв’язання проблеми.

Оцінка «0 балів» ставиться тоді, коли студент:

а) зовсім не дає визначення понять і термінів або сформулював їх неправильно, що свідчить про відсутність у студента розуміння суті даного питання; в основному неправильно назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання економічних завдань, зробив невдалу спробу їх обґрунтування;

б) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму або методичних підходів до розв’язання проблеми, що у підсумку свідчить про відсутність у студента системних знань з даної проблеми;

в) неправильно визначив більшість показників, що передбачені питанням, не зробив або ж зробив невдалу спробу розкрити сутність цих показників та їх взаємозв’язок, що в цілому свідчить про незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно окреслив більшість основних напрямів (шляхів) розв’язання проблеми;

д) допустив неправильний хід розв’язання задачі, що призвело до одержання неправильного результату.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ

Дистанційна форма навчання з дисципліни «Технології форсайту в агробізнесі» на спеціалізації «Економіка агробізнесу» відсутня.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  Вона є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Види самостійної роботи студентів

3 урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І вид — самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

II вид — пошуково-аналітична робота;

III вид — наукова робота;

IV вид — практичні тренінги, педагогічна практика, навчальна практика, виробнича практика, переддипломна практика (магістратура).

 

Основні напрямки самостійної роботи студентів

Основними напрямами самостійної роботи студентів при вивчення дисципліни «Технології форсайту в агробізнесі» є:

- вивчення теоретичних питань науки і опанування методів діагностики та впровадження стратегічних змін на підприємствах АПК;

- виконання самостійних практичних завдань за фактичними даними річних фінансових звітів та форм статистичної звітності підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області;

- виконання самостійних практичних завдань за даними підприємств, які слугуватимуть місцем переддипломної практики;

- виконання практичних завдань за інформацією, наданою керівником курсу;

- дослідження проблемних питань з науки (написання реферату) і підготовка до їх захисту;

- робота в комп'ютерному класі: аналіз статистичних групувань, побудова ілюстративних і аналітичних графіків;

- підготовка матеріалів для презентації перед академічною групою узагальнених результатів виконання індивідуальних завдань за фактичною інформацією агропромислових підприємств.

Самостійні  завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До самостійних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Складовою самостійних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

Самостійні (індивідуальні) завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені у нижче наведені таблиці

 

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

4.1. Проходження  стажування або виробничої практики на підприємстві, педагогічної практики

4.2. Участь у тренінгу

4.1. Звітування за результатами стажування, виробничої практики, педагогічної практики

4.2. Оцінювання участі в тренінгу

 

Перелік самостійних (індивідуальних) завдань

Кожному студенту денної та заочної форми навчання необхідно виконати три індивідуальні завдання на основі даних конкретного підприємства або статистичних даних по окремих видах продукції сільського господарства.

Студент самостійно обирає об'єкт дослідження (або підприємство - місце майбутньої бази практики (варіант А), або окремий вид продукції - з аналізом статистичних даних по Україні та Кагарлицькому й Білоцерківському районах Київської області (варіант Б) і затверджує його у керівника курсу.

Всі завдання необхідно виконати за наступним планом:

Варіант А). Самостійні завдання на основі даних конкретного підприємства[1].

1. Стратегічний аналіз підприємства.

1.1. Проаналізувати галузеву структуру підприємства визначивши його стратегічну сегментацію. Здійснити аналіз існуючих підрозділи підприємства та визначити їх відповідність ознакам стратегічних бізнес-одиниць.  Виділити стратегічні напрямки діяльності (СНД) підприємства.

1.3. Визначити внутрішні сильні і слабкі сторони підприємства (СНД) порівняно з конкурентами, використовуючи функціональний аналіз, аналіз ланцюжка створення вартості, бенчмаркінг, ідентифікувати передумови для досягнення синергійного ефекту, визначити ключові компетенції підприємства.

 

2. Форсайт  стратегії підприємства:

2.1. Сформулювати базову, продуктово-ринкову, ресурсно-ринкову стратегії підприємства за допомогою матриць «БКГ», «Мак Кінсі», «Артур де Літтл» (ADL)  та матриці «продукт-ринок» І.Ансофа. При цьому дослідити поточні стратегії підприємства: наявність, узгодженість з місією та цілями підприємства, взаємозв’язок  та узгодженість базової, продуктово-ринкової, ресурсно-ринкової та функціональних стратегій.

2.2. Визначити функціональні стратегії підприємства.

2.3. Обґрунтувати шляхи досягнення конкурентних переваг (конкурентні, або стратегії бізнесу) для кожного СНД: використання сили іміджу, взаємозв’язків із споживачами, різниці в структурі прибутку, різниці у співвідношенні фіксованих і змінних затрат, економії від масштабу, якість продукції.

 

3. Впровадження сценарію розвитку підприємства

3.1. Визначити рівень стратегічних змін на підприємстві відповідно до сформульованої стратегії залежно від критеріїв масштабності змін: зміна ринкових сегментів, зміни у продукті, утримання чи зміна галузі, вибір нових напрямків діяльності та зміна концепції підприємства (стратегія, що продовжується, рутинні стратегічні зміни, обмежені зміни, радикальні стратегічні перетворення, зміна напрямку руху).

3.2. Визначити ресурси і компетенції підприємства, які є носіями конкурентних переваг:  аналіз складових формування вартості продукції на підприємстві, шляхи вдосконалення і розвитку ресурсної бази підприємства, пропозиції щодо використання різних інструментів розвитку ресурсів та компетенцій підприємства..

3.3. Розробити проект організаційної структури управління підприємством, яка найбільше відповідає рівню стратегічних змін: аналіз існуючої організаційної структури управління підприємства і її відповідність стратегіям, що реалізуються (вид і характеристика структури, її позитивні та негативні сторони). На основі попереднього аналізу студент обґрунтовує зміни організаційної структури і проектування нової структури управління підприємством.

3.4. Визначити ризик виконання сценарію розвитку підприємства агробізнесу.

 

Варіант Б). Самостійні завдання на основі статистичних даних по окремих видах продукції сільського господарства.

Студент виконує аналогічні завдання тим, які наведені у варіанті «А» але замість конкретного підприємства обирає вид (галузь) сільськогосподарської продукції і досліджує її в цілому по Україні. При цьому конкурентами доцільно вважати інші країни світу, які виробляють аналогічну продукцію. Аналіз має базуватися на статистичних даних по Україні та сільськогосподарських підприємств Кагарлицького й Білоцерківського районів Київської області. Студент розробляє пропозиції з загального розвитку галузі, доцільність зміни складових організації й виробництва продукції на державному рівні. Для дослідження обирається одна з нижче наведених галузей сільського господарства: зерновиробництво, картоплярство, льонарство, хмелярство, виробництво олійних культур, виноградарство, садівництво,  м'ясне або молочне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, рибництво. 

 

Тематика проблемних питань курсу (рефератів)

Студент за бажанням може проводити дослідження проблемних питань курсу і презентувати їх у вигляді написання реферату та його захисту. При цьому існує альтернатива вибору тематики проблемного питання між вибором теми пов'язаної з темою дипломної роботи і теоретичною темою. Студент може самостійно обрати іншу тему реферату і опрацювати її лише після попереднього обговорення з керівником дисципліни «Технології форсайту в агробізнесі». Пропонований перелік тем теоретичного спрямування обов’язково має бути пов’язаний з темою дипломної роботи.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Для студентів денної форми навчання за виконання індивідуальної роботи  передбачено бали за своєчасність, якість і захист персоніфікованих  завдань самостійної роботи студента. Максимальна кількість балів за цим напрямом контролю становить 30 балів.  Своєчасність виконання завдань дуже важливе при вивчення оскільки тут вимагається чітка послідовність виконання завдань, їх взаємопов’язана не тільки за персоніфікованими завданнями окремих студентів, а і всієї академічної групи. Тому якщо студент не виконав одного індивідуального завдання, він не може робити наступне. Студентам пропонується 3 блоки  завдань кожне з яких буде оцінено від 0 до 10 балів в залежності від їх складності, зокрема:

10 балів – захищено 85-100% передбачених завдань

8 балів – захищено 70-84 % передбачених завдань

6 балів – захищено 60-69% передбачених завдань

4 балів – захищено 55-59% передбачених завдань

2 бали – захищено 50-54% передбачених завдань.

 

За це ж завдання студент заочної форми може отримати 40 балів за якісне виконання у встановлений термін всіх завдань самостійної роботи студента, тобто:

- 30 балів: якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення за таких умов:

25-30 балів – виконано 85-100% передбачених завдань

19- 24 бали – виконано 70-84 % передбачених завдань

13 -18 балів – виконано 60-69% передбачених завдань

7- 12 балів – виконано 55-59% передбачених завдань

4 - 6 бали – виконано 50-54% передбачених завдань

0 балів - якщо студент виконав менше 50 % передбачуваних завдань

- 10 балів студент може отримати протягом семестру за успішний захист у встановлений термін всіх завдань самостійної роботи студента, за таких умов:

10 балів – захищено 85-100% передбачених завдань

8 балів – захищено 70-84 % передбачених завдань

6 балів – захищено 60-69% передбачених завдань

4 балів – захищено 55-59% передбачених завдань

2 бали – захищено 50-54% передбачених завдань.

 

За виконання інших завдань самостійної роботи студента для самостійного опрацювання (вибіркова частина) – студент отримує 0-10 балів, в тому числі:

- на відмінно – 10 балів;

- на добре – 8 балів;

- на задовільно – 6 балів;

- на незадовільно – 0 балів.

 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до залікової відомості обліку успішності у наведених балах.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів включно, після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 питань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білету. За своєю структурою  індивідуальна контрольна робота складається з 4 теоретичних та 6 розрахункових завдань, які студенти вивчали опановуючи дисципліну «Технології форсайту в агробізнесі».

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS здійснюється в такому порядку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

 1. 90-100
 1. 5 (відмінно)

В

 1. 80-89
 1. 4 (добре)

С

 1. 70-79

D

 1. 66-69
 1. 3 (задовільно)

Е

 1. 60-65

FX

 1. 21-59
 1. 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

 1. 0-20
 1. 2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 1. BS00554_РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. №3. – С. 106-120. 
 2. Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія технологічного прогнозування / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. №4. – С. 124-138
 3. Кірнос І. О. Форсайт як інструмент державного стратегічного планування / І. О. Кірнос // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 31-37.
 4. Богачов С. Форсайт як методологія проектування майбутнього / С. Богачов, О. Соловцова // Схід. - 2013. - № 5. - С. 14-17.
 5. Руліцька К.М.  Доцільність використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних формувань / К. М. Руліцька // Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - № 53. - С. 121-124.
 6. Соколов А. Форсайт: вигляд в будуще / А.Соколов // Форсайт. – 2007. – № 1. – С. 52-59
 7. Кравченко Т. А. Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр. / Т. А. Кравченко // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 4. - С. 121-128.
 8. Аксьонова О.М.  Форсайт: сучасна можливість проектування розвитку сільського господарства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy/business-sectorsof-the-economy/3060-aksonova-om.
 9. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу приПрезидії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.
 10. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства й сільських територій в Україні на 2015–2020 рр [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/16025.
 11. Стратегія розвитку аграрного сектора «3+5» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/apk?nid=21447
 12.  Садовник О. В. Форсайт продуктово-ринкової стратегії аграрних підприємств України / О. В. Садовник // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization:  Conference  Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. P.170-174.
 13. Садовник О.В. Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України / О. В. Садовник // Стратегія економічного розвитку України : зб.наук.праць. –  К.: КНЕУ, 2016 – Вип. 39 — с. 126-136

 

6.2. Додаткова література

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СП-б.: Питер, 1999.- 416с.
 2. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии.-М:.Центр экономики и маркетинга, 1996
 3. Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві. — К.: КНЕУ, 1997. — 224 с.
 4. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.:КНЕУ, 2001. – 227 с.
 5. Садовник О.В. Управління стратегічними змінами підприємств АПК: [Електронний курс]  Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2011. – 385 с.
 6. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент.- М.: ЮНИТИ, 1998.
 7. Шершньова З. Є., Оборська С. В. " Стратегічне управління". - Київ, 1999.
 8. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с анг. перераб. и дополн. изд. –М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995.- 528 с.
 9. Гуияр Ф., Келли Д. Преобразование организации: Пер с англ. - М.: Дело, 2000. - 376 с
 10. Минцберг Г. и др. Школы стратегий.- СП-б.: Питер, 2000.- 376с.
 11. Меєрс В., Дем’яненко С., Джонсон Т., Зоря С. Зміна фокуса аграрної політики та розвитку села в Україні: висновки та перспективи для руху вперед. Збірник наукових праць.-К.: КНЕУ, 2005.-171 с. 
 12. Немцов В. Довгаль Л.  Стратегічний менеджмент –К.: “Експрес-Поліграф”, 2001.- 559 с.
 13. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. /Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-бизнес», -1999. - 408

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua
 

[1] Використовуються дані підприємства – майбутньої бази практики або дані надані керівником курсу по віртуальному підприємству