Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Тематичний план

Тематичний план

 

 

1

Державний стандарт вищої освіти в Україні. Організація навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі

2

Професія “економіст”: зміст, характер та сфери майбутньої професійної діяльності

3

Економіка підприємства: зміст і проблеми розвитку, завдання економічних служб підприємства на сучасному етапі

4

Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі

5

Роль випускової кафедри в підготовці фахівців-економістів

6

Організація науково-дослідницької роботи студентів, її місце у професійній підготовці фахівця

7

Роль економічних служб і фахівців економістів у підвищенні ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств

8

Основи авіації. Місце та роль цивільної авіації в транспортній системі України

9

Досвід роботи підприємств різних форм власності та умов господарської діяльності

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 з дисципліни «Вступ до спеціальності»

 

 

Контрольна робота з дисципліни виконується відповідно до затверджених в установленому порядку рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, що є складовою модулю             “Державні стандарти вищої освіти в Україні. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі економіки ”.

Виконання контрольної роботи є послідовним етапом у засвоєнні навчального матеріалу модуля.

Метою контрольної роботи- майбутній фахівець повинен уміти правильно оцінювати ефективність прийняття організаційно-економічних рішень, володіти основами методології кількісного та якісного аналізу.

Для успішного виконання КР студент повинен знати: систему знань, зміст економічної науки, її закони, концепції, категорії, методи та інструментарій;зміст, характер та сфери професійної діяльності економіста; методичні та організаційні засади навчального процесу у вищому навчальному закладі. Вміти:  вільно оперувати основними поняттями дисципліни; визначати сферу майбутньої професійної діяльності; обґрунтувати доцільності застосування комп’ютерних технологій в процесі навчання та майбутньої роботи.

 

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до рекомендацій.

Час, потрібний для виконання контрольної роботи– 8 годин самостійної роботи.

 

Загальні вимоги до виконання  домашнього завдання

 

Контрольна робота– це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

Роботу виконують українською мовою на аркушах формату А4 через 1–1,5 міжрядкові інтервали до тридцяти рядків на сторінці, розмір шрифту – Times New Roman 12 або 14. Обсяг роботи становить 25–30 листів. Параметри сторінок: верхнє поле – 20 мм; нижнє поле – 20 мм; ліве поле – 30 мм; праве поле – 10 мм.

Нумерація сторінок має бути в правому верхньому куті аркуша і вказана обов’язково в змісті. Нумерація питань і сторінок повинна відповідати змісту.

Кожну структурну частину роботи (вступ, теоретичну частину, висновки, список використаних джерел) треба починати з нової сторінки і оформлювати великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів оформляють малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включаються до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.», пишуть посередині безпосередньо під ілюстрацією і нумерують послідовно.

Таблиці нумерують послідовно в правому верхньому куті, над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. При перенесенні частини таблиці на наступний аркуш слово «Таблиця» і номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продов-ження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 2». Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери і не підкреслюють.

Основна частина завдання повинна чітко розкритою, змістовно, супроводжуватися графічним матеріалом та посиланням на відповідні законодавчі і нормативні акти, державні програми (концепції) розвитку промисловості, комплексу, регіону, області тощо.

Під час виконання контрольної роботинеобхідно враховувати:

 1. Роботу виконати та подати на кафедру у встановлені терміни (не пізніше ніж за два тижні до екзаменаційної сесії).
 2. Роботу оформити акуратно: сторінки пронумерувати і залишити поля для зауважень викладача.
 3. Варіант вибирати за порядковим номером студента в журналі.
 4. Контрольну роботу здавати у роздрукованому вигляді.

Студенти, які не захистили роботу, до екзамену не допускаються.

 

Постановка завдання домашнього завдання

 

Тематика  для дослідження обирається за порядковим номером списку групи.

 

СТРУКТУРА РОБОТИ

 

У дослідницькій роботі повинні міститися такі компоненти:

1 . Анотація (0,5 стор.)

У цьому розділі повинна бути коротко викладена основна ідея роботи і основний результат.

2. Вступ і постановка проблеми (1 - 2 стр.)

Тут пояснюється, що саме привернуло до аналізу даної проблеми, яке питання досліджується, яка основна ідея. Робота повинна містити чітку постановку дослідницького питання - на початку роботи і відповідь на нього - в кінці.

3. Основна частина (10 - 11 стор.)

Огляд літератури з обраної теми. З огляду літератури має бути зрозуміло:

а) на яких вже існуючих результатах заснована робота;

б) який результат є метою даної роботи, тобто яка проблема буде вирішуватися.

 

Будується формальна модель, що дозволяє вирішити позначену проблему, ілюструється прикладом з реальної практики.

АБО

Будується вербальна «модель» (ланцюжок взаємопов'язаних логічних міркувань в рамках обраної теорії), що дозволяє вирішити визначену проблему моделі (виражені спеціальними знаками: малюнками, текстами, схемами, графіками, формулами тощо), ілюструється прикладом з реальної практики.

4. Висновок ( 1 - 1,5 стр.)

Тут формулюються основні висновки, отримані в роботі.

5. Список літератури.

Текст роботи повинен містити посилання на всі цитовані джерела.

 

Тематика для виконання контрольної роботи

 з дисципліни «Вступ до спеціальності»

 

Варіант 1.

 1. Болонський процес: сутність, мета та завдання.
 2. Характеристика різних рівнів підготовки економістів.
 3. Особливості транспортної продукції, показники її виміру.

 

Варіант 2.

 1. Зміст Болонської декларації.
 2. Програма підготовки магістра наук
 3. Види швидкостей ПС.

 

Варіант 3.

 1. Система вищої освіти України, основні напрями її реформування в контексті Болонського процесу.
 2. Роль фундаментальних економічних гуманітарних та суспільних наук у підготовці фахівців економістів, формуванні їх світогляду.
 3. Показники паливної ефективності ПС.

 

Варіант 4.

 1. Охарактеризуйте чотири рівня акредитації вищих навчальних закладів.
 2. Організація навчального процесу в інституті економіки та менеджменту, факультеті економіки і підприємництва.
 3. Продуктивність польоту ПС, її визначення.

 

Варіант 5.

 1. Розкрийте зміст ступневості вищої освіти України.
 2. Види і зміст навчальних занять.
 3. Зміст рейтингової системи оцінювання набутих студентом знань та умінь.

 

Варіант 6.

 1. Місце НАУ в системі вищої освіти України: загальна характеристика, організаційна структура.
 2. Організація науково – дослідної роботи студентів (НДРС).
 3. Організаційна побудова студентського самоврядування на різних рівнях: академічної групи, факультету (інституту) та університету.

 

Варіант 7.

 1. Дайте визначення поняттю місця, мета, стратегія університету відповідно Національної доктрини розвитку освіти в Україні.
 2. Економічні служби на підприємствах, їх задачі та функції.
 3. Фінансова діяльність органів студентського самоврядування.

 

Варіант 8.

 1. Нормативне – правове забезпечення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Державні стандарти вищої освіти.
 2. Трансформація функцій бібліотек в умовах інтеграційних процесів у міжнародній освіти в контексті Болонського процесу.
 3. Класифікатор професій: призначення, його складові частини.

 

Варіант 9.

 1. Освітньо – кваліфікаційна характеристика (ОКХ),її цілі, вимоги до фахівців з вищою освітою.
 2. Загальна організаційно – економічна характеристика науково технічної бібліотеки (НТБ) університету.
 3.    Характеристика транспортної системи України: стан, перспективи розвитку.

 

Варіант 10.

 1. Освітньо – професійна програма (ОПП). Структурно – логічна схема підготовки фахівці.
 2. Методологія наукових досліджень
 3. Місце і роль цивільної авіації в транспортній системі України, стан та проблеми її розвитку.

 

Варіант 11.

 1. Основні посадові функції економістів.
 2. Соціально – культурна інфраструктура університету
 3. Типи та види організаційних структур підприємства.

 

Варіант 12.

 1. Дайте визначення поняттю економіка як наука, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства.
 2. Зміст основних стадій науково-дослідного процесу.
 3. Коротка історія розвитку авіації. Етапи розвитку авіації в Україні.

 

Варіант 13.

 1. Охарактеризуйте основні типи економічних систем.
 2. Основні види діяльності та сфери використання фахівців з економіки
 3. Економіка підприємства. Поняття підприємства. Місія підприємств.
 4. Особливості матеріально – технічної бази ЦА. Основні технічно – економічні характеристики.

 

Варіант 14.

 1. Класифікація підприємств залежно від правового статусу і форми господарювання.
 2. Зміст кредитно – модульної системи організації навчального процесу.
 3. Методи управління діяльністю підприємства.

 

Варіант 15.

 1. Поняття економіки як науки про обмеженість ресурсів, проблеми економічного вибору.
 2. Зміст кваліфікаційних характеристик фахівців з економіки вищої кваліфікації.
 3. Методи наукового пізнання.