Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Тематика міждисциплінарних курсових робіт

Тематика міждисциплінарних курсових робіт

ТЕМАТИКА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ КУРСОВИХ РОБІТ

Блок №1. «Фінанси корпорацій та оцінка активів»

1.  Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу.

2.  Управління фінансами міжнародних корпорацій.

3.  Управління фінансами підприємств з іноземними інвестиціями.

4.  Фінансове забезпечення сталого зростання підприємства.

5.  Фінансова стратегія підприємства (новоствореного підприємства).

6.  Оцінювання фінансового потенціалу розвитку підприємства з іноземним капіталом.

7.  Методи та інструменти управління оборотними активами міжнародних корпорацій.

8.  Управління платоспроможністю міжнародної корпорації.

9.  Управління фінансовою стійкістю підприємства з іноземним капіталом.

10.  Управління ліквідністю активів підприємства.

11.  Оптимізація структури капіталу міжнародних корпорацій.

12.  Оцінка та управління вартістю бізнесу міжнародних корпорацій.

13.  Політика формування позикових фінансових ресурсів підприємства.

14.  Емісійна політика міжнародної корпорації.

15.  Дивідендна політика міжнародної корпорації.

16.  Оцінка кредитоспроможності підприємства як передумова залучення позикових коштів.

17.  Управління залученням позикового капіталу.

18.  Оптимізація форм та умов застосування банківських кредитів для фінансування діяльності підприємств.

19.  Антикризовий фінансовий менеджмент ТНК.

20.  Програма фінансової санації підприємства з іноземним капіталом.

21.  Ефективність фінансового злиття підприємств (об'єднань) і шляхи її підвищення.

22.  Управління фінансами фінансово-банківських холдингів.

23.  Політика управління фінансовими ризиками підприємств.

24.Організація моніторингу фінансових ризикових подій та ризик-факторів підприємства.

25.Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

26.Управління фінансовою безпекою підприємства.

27.Формування системи фінансового контролінгу підприємства

 

Блок №2. «Інвестиційний та фінансовий аналіз»

1.    Активізація інвестиційного процесу в Україні.

2.    Інвестиційний компонент стратегічного менеджменту ТНК.

3.    Інвестиційні стратегії суб’єктів глобального інноваційного бізнесу.

4.    Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

5.    Управління інвестиційною привабливістю підприємства.

6.    Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України та методи її оцінки.

7.    Управління міжнародними інвестиційними проектами.

8.    Управління інвестиційним портфелем та активами.

9.    Аналіз фінансового стану ТНК та оцінка перспектив їх діяльності.

10.Обґрунтування інвестиційного проекту перепрофілювання підпри­ємства.

11.Обґрунтування інвестиційного проекту реконструкції підприємства.

12.Програма реальних інвестицій підприємства.

13.Управління ризиками реалізації окремого інвестиційного проекту.

14.Оцінювання фінансового ризику по окремих управлінських рішеннях (проектах) підприємства та обґрунтування засобів мінімізації його рівня.

15.Інвестиційна діяльність страхових компаній.

16.Інвестиційна стратегія корпорації та особливості її формування у сучасних умовах.

17.Оцінка інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів.

18.Оцінка інвестиційної привабливості фінансової установи з урахуванням галузевої специфіки.

19.Методи оцінки та прогнозування рівня інвестиційної привабливості фінансової установи (на прикладі конкретного підприємства).

20.Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

21.Оцінка інвестиційної привабливості галузі.

22.Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

23.Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інвестицій підприємства.

24.Оцінка інвестиційної привабливості акцій (облігацій) підприємства.

25.Фінансова оцінка інвестиційного проекту.

26.Оцінювання вартості підприємства як об’єкта інвестування.

27.Сучасні системи фінансування  інвестиційних проектів і програм.

 

Блок №3. «Міжнародне фінансове посередництво»

1.    Система управління фінансами промислово-фінансові групи.

2.    Фінансові аспекти формування промислово-фінансових груп в Україні.

3.    Оцінка потреби підприємства у використанні послуг лізингової компанії (банку).

4.    Зовнішнє страхування як інструмент захисту підприємства від ризикових подій.

5.    Організація страхового захисту підприємства (по окремих видах страхування).

6.    Управління фінансовою безпекою страхової компанії.

7.    Оптимізація портфеля активів страхової компанії.

8.    Фінансове забезпечення розвитку страховика (лізингової компанії, кредитної спілки, ощадних інститутів, інститутів спільного інвестування, недержавного пенсійного фонду).

9.    Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими компаніями (страховими компаніями, кредитними спілками, ощадними інститутами, інститутами спільного інвестування, недержавними пенсійними фондами) в Україні.

10.Управління пасивами і активами недержавних пенсійних фондів .

11.Фінансовий менеджмент у страхових компаніях (лізингових компаніях, кредитних спілках, ощадних інститутах, інститутах спільного інвестування, недержавних пенсійних фондах).

12.Механізм функціонування фінансового ринку в Україні.

13.Фінансовий ринок України в умовах глобалізації.

14.Діяльність факторингових компанії на ринку фінансових послуг.

15.Розвиток ринку лізингових послуг в Україні.

16.Управління фінансовою діяльністю інвестиційної компанії (фонду).

17.Діяльність фінансових установ України на ринку проектного  фінансування.

18.Участь фінансових установ України у реалізації інвестиційних проектів (програм).

19.Діяльність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку.

20.Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні.

21.Формування ринку фінансових послуг та перспективи його розвитку в Україні.

22.Роль фінансового сприяння розвитку підприємств у прискоренні руху капіталу.

23.Фонди суверенного добробуту: зарубіжний досвід та можливості для України.

24.Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні та перспективи його розвитку.

25.Ринок фінансових послуг та перспективи його розвитку в Україні.

26.Факторингові компанії на ринку фінансових послуг.

27.Проблеми і загрози для фінансово-кредитних установ в контексті вступу України до СОТ.

28.Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами.

29.Міжнародні фінансово-кредитні організації в забезпеченні фінансової стабільності в Україні.