Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Тематика та методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Бухгалтерський облік для студентів напряму підготовки 6030509 Облік і аудит

Тематика та методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни Бухгалтерський облік для студентів напряму підготовки 6030509 Облік і аудит

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

 

ШВЕЦЬ В. Г.

 

 

 

Тематика та методичні вказівки

щодо виконання курсової роботи з

дисципліни Бухгалтерський облік

для студентів напряму підготовки

  6030509 Облік і аудит

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри обліку та аудиту

протокол № 5 від 25.12.2014р.

 

В.о. завідувача  кафедри,

к.е.н., доц.

_________________ Б.А. Засадний

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015 рік

 

 

 

Загальні питання

         Теорія бухгалтерського обліку як навчальна дисципліна формує систему знань з методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. Вивчає методологічні та організаційні засади інформаційного процесу, який  включає процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємств, організацій і установ зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

         По завершенню курсу студент повинен сформувати систему знань  щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень. 

Виконання   курсової  роботи з   теорії бухгалтерського обліку     є одним із важливих етапів навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”. Курсова робота виконується по завершенню вивчення курсу «Теорія бухгалтерського обліку».

Метою курсової роботи є  закріплення теоретичних знань та практичних навичок  студентів  з теорії та методології бухгалтерського обліку, його організації в сучасних умовах реформування до міжнародних стандартів.

Завдання, які стоять перед студентами, що виконують курсову роботу полягають у тому щоб:

поглибити знання емпіричних, методичних та методологічних засад, що дозволяють всебічно вивчати явища і процеси, закономірності їх розвитку в конкретних умовах місця і часу, міждисциплінарні зв’язки  з іншими навчальними дисциплінами;

            показати можливість   використання здобутих знань та навичок для послідовного і глибокого вивчення   наступних курсів фінансового, управлінського та податкового обліку, економічного аналізу, теорії і методології аудиту і фінансового контролю та інших спеціальних курсів та спецкурсів;

  прищепити навички  самостійної роботи над спеціальною фаховою літературою і вміння використати їх при вирішенні науково-дослідницьких питань з обраної теми;

виробити вміння використовувати для аналізу у виробничих обліково-аналітичних  умовах первинні документи та бухгалтерську фінансову звітність, нормативні документи, інші джерела даних, аналізувати і узагальнювати їх;

навчити навичкам критичної оцінки розробок з теорії і методології бухгалтерського обліку та їх практичне використання для потреб фінансового аналізу та менеджменту на конкретному підприємстві, в організації чи установі;

 робити висновки і вносити пропозиції щодо удосконалення облікової політики підприємства, діючої методики та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

 виробити вміння самостійно узагальнювати, аналізувати та викладати матеріал послідовно і підтверджувати практичними прикладами, правильно робити та формулювати висновки і пропозиції.

 

 І. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи

 

Тему курсової роботи студенти обирають самостійно у відповідності з рекомендованою та затвердженою кафедрою  тематикою (додаток 1.). Дублювання тем виключається. В тематику курсової роботи, як правило, включають актуальні питання методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності,  а також питання, що мають важливе значення для обліково-аналітичної науки та практики.

Кожному студентові кафедра обліку та аудиту призначає наукового керівника, який затверджує план і консультує студента в процесі виконання роботи.

Після підбору, ретельного вивчення питань з літератури та інших джерел студент, проконсультувавшись у керівника, складає план курсової роботи.

Студент зобов’язаний  своєчасно подати на затвердження науковому керівнику розгорнутий (детальний) робочий план курсової роботи. Змістовна форма плану роботи наведена у додатку 2. Після затвердження ним плану курсової роботи студент приступає до її написання.

Загальні вимоги щодо структури, обсягу та змісту роботи наведені у додатку 3. Обсяг роботи не повинен перевищувати 35-40  повних сторінок друкованого тексту без врахування додатків та списку використаної літератури, написаний  через 1,5 інтервали (шрифт 14 Times New Roman) на папері формату А4. Сторінки по тексту роботи бажано дописувати до кінця. Сторінки повинні бути пронумеровані. Нумерацію сторінок проставляють у верхньому  правому куті. Слова – актуальність, мета, завдання, предмет, об’єкт, методи а також назву розділів роботи виділяють жирним шрифтом. Роботу подають в окремому файлі.

          Мова написання тексту роботи  – українська.

Матеріалами для написання курсової роботи є: законодавчі   та нормативні акти, інструкції, рекомендації, положення, літературні джерела, статті у науково-практичних виданнях, література іноземною мовою, статистичні дані, а також   дані фінансової звітності конкретних підприємств, установ, організацій на матеріалах яких  буде виконуватись курсова робота.

Насамперед студент має  підібрати матеріал, необхідний для її виконання, скласти детальний список необхідної літератури та джерел (підручники, навчально-методичні посібники, книги, брошури, статті з зазначенням автора, назви роботи, місця і року видання, кількості сторінок).

Підібрану літературу слід ретельно вивчити і зробити необхідні виписки. В першу чергу необхідно проаналізувати теоретичні положення з теми курсової роботи, нормативні урядові та відомчі інструкції, рекомендації та положення, статті, монографії.

Необхідні джерела студент підбирає за каталогом та довідковою картотекою бібліотек університету і факультету, матеріалів кафедри, користується послугами Інтернету, періодичними виданнями. Звітні облікові дані беруть з підприємств, а статистичні – із статистичних збірників.

Типова структура курсової роботи має включати:

-         вступ;

-         два-три розділи змісту;

-         висновки;

-         використана  література;

-         додатки.

Структуру роботи необхідно будувати таким чином, щоб назва розділів не повторювала назви теми  курсової роботи, а параграфи в межах розділу розкривали  його зміст. Типова структура курсової роботи наведена у додатку 2.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, висвітлити економічну суть та значення розділу, проблеми чи питань з обраної теми, вимоги, які передбачені нормативними актами щодо бухгалтерського обліку та  фінансової звітності, ступінь розробки даних питань у вітчизняній та світовій економічній науці та практиці, з обов’язковим вказанням авторів та назв відомих робіт   вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема виділивши роботи авторів економічного факультету і кафедри обліку та аудиту. Зазначають мету і завдання курсової роботи, вказують предмет та об’єкт вивчення, методи дослідження, дається коротка характеристика розділів. Ключові слова виділяють жирним шрифтом і пишуть в контексті речення.  На завершення вказують: Загальний обсяг роботи становить __ сторінок друкованого тексту, включає __ таблиць, __ рисунків (схем та графіків). Вступ може займати не більше 2-3 повних сторінки.

У розділах при висвітленні основних питань роботи особливу увагу слід звернути на розгляд методології та організації  бухгалтерського обліку і фінансової звітності, економічного аналізу, контролю, аудиту та облікової політики на конкретному підприємстві, в організації чи установі. Як, правило, у першому розділі роботи висвітлюється об’єкт дослідження. У наступних розділах – предмет дослідження. В основній частині курсової роботи доцільно широко використати статистичний та фактичний матеріал, скласти аналітичні таблиці, зробити необхідні розрахунки, в тому числі і за допомогою ПЕОМ та економіко-математичних методів, вказати шляхи щодо удосконалення напрямків роботи, що аналізуються. Важливим елементом наукової новизни роботи є присутність в ній критичного або порівняльного  аналізу теоретичних засад і модей обліку різних країн, змодельованих ситуацій чи схем, методик факторного аналізу і адаптованих комп’ютерних програм тощо. Курсова робота, що виконана без елементів наукового дослідження, не може бути оцінена відмінно. Конкретні питання наукових досліджень за темою роботи і порядок їх проведення студент узгоджує з науковим керівником. В роботі бажано використати матеріали курсу «Вступ до спеціальності». Уроботі недопустимими є плагіат та компіляція.

У висновках, обсяг, яких не повинен перевищувати трьох повних  сторінок, як правило, формулюються і обгрунтовуються основні висновки і пропозиції, які спрямовані на вдосконалення існуючої системи обліку, форм, методів обліково-аналітичної роботи на прикладі підприємств, організацій чи установ. Розпочинають висновок з короткої преамбули. Висновок повинен узгоджуватися з метою та завданнями курсової роботи.  Кожен висновок формулюють таким чином, щоб він містив належну констатуючу та конструктивну частини. Їх кількість нумерують за переліком завдань чи параграфів.

    У списку використаних джерел необхідно вказати, за встановленими правилами бібліографії, перелік використаних при опрацюванні та посиланнях літературних джерел у такій послідовності: законодавчі та нормативні документи, спеціальна економічна література та інші джерела (в алфавітному порядку), статті з науково-практичних видань, статистичні, звітні та інші матеріали (у хронологічній послідовності), іноземна література, інформаційні матеріали Інтернет. Використані в роботі монографії, книги, брошури вказують за реквізитами титульного аркуша - прізвище та ініціали автора (авторів або укладачів, якщо їх не більше трьох), назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання, обсяг роботи в сторінках; роботи, використані із монографій, книг, збірок, журналів і газет - вказують прізвище та ініціали автора, найменування статті (роботи), назва джерела за реквізитами титульного аркуша, рік, номер, сторінка початку і закінчення статті (роботи). У списку використаних джерел вказують наукову, навчально-методичну літературу викладачів економічного факультету, в тому числі профільної кафедри, іноземну літературу і Інтернетресурси. Оформлення бібліографічних джерел здійснювати за вимогами  стандарту ДСТУ3008-95. Приклади оформлення літературних джерел подано у додатку 3.

         В  додаток, щоб не перевантажувати основну частину,  виносяться громіздкі таблиці, додаткові та допоміжні матеріали – заповнені первинні документи та форми фінансової звітності, графіки, схеми, у т.ч. блок-схеми, фрагменти програмних продуктів, результати розрахунків, виконаних з використанням  ЕОМ, тощо.

  Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання підручників, навчальної та іншої літератури, текстів законодавчих актів та інструкцій, рекомендацій, тощо, інакше  вона не буде прийнята до рецензування і оцінки. Плагіат(запозичення без посилання на автора роботи) та реферативний стиль викладу не допускаються. Матеріал слід викладати стисло, без скорочення слів і найменувань.

На титульній сторінці обов’язковими реквізитами є: зазначена повна назва навчального закладу, факультету та кафедри на якій виконується курсова робота; вказана назва теми, її виконавець та науковий керівник;   обов’язкова відмітка завідувача кафедри про допуск роботи до захисту; місце для підпису студента та  наукового керівника. Зразок титульної сторінки наведено у додатку 4.

Виконану курсову роботу подають на кафедру у степлерованому або переплетеному вигляді, у целулоїдному файлі в термін, установлений графіком. Подана до захисту курсова робота повинна бути підписана студентом і науковим керівником, містити на зворотній стороні титульної сторінки короткий відзив наукового керівника, зокрема, якщо позитивний – робота відповідає вимогам методичних вказівок , заслуговує позитивної оцінки та рекомендується до захисту.   У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень керівника й повторно подана на розгляд у зазначений термін. У відзиві висвітлюється: актуальність обраної теми дослідження, ступінь її розкриття автором, відповідність змісту роботи складеному плану, ступінь використання наукових та статистичних джерел, науково-теоретичний рівень та практичне значення проведеного дослідження тощо. У кінці відзиву науковий керівник дає попередню оцінку (в балах, не більше 50) виконаної курсової роботи й робить висновок стосовно допуску роботи до захисту.

Дозвільний запис завідувача кафедри на титульному листі засвідчує, що робота повністю відповідає вимогам методичних вказівок і допускається до захисту. Захист курсової роботи відбувається за графіком і процедурою, визначеною кафедрою обліку та аудиту. Процедура захисту передбачає обов’язкову участь комісії, презентацію та коротку доповідь студента за результатами роботи та відповіді на зауваження наукового керівника і запитань членів комісії. Підсумки та оцінки курсових робіт оголошує голова комісії після обговорення на засіданні комісії.

Комісія під час обговорення і оцінки захисту курсової роботи керується принципами оцінювання курсової роботи. 

Оцінювання курсової роботи є комплексним і включає дві складові частини, які оцінюються пропорційно: 50/50 балів.

Перша складова (50 балів)оцінка тексту роботи, тобто, вміння студента письмово викласти поставлену науково-практичну проблему обліково-аналітичної науки відповідно до визначеного предмету і об'єкту дослідження. Основними критеріями оцінки підготовленого тексту є наступні:

-     чітка, зрозуміла і завершена структура дослідження, що відповідає поставленим перед роботою завданням і логіці розвитку досліджуваного об’єкта чи явища;

-     доцільність вибраного способу дослідження, його теоретичної і методологічної бази (їх відповідність системі знань, отриманих протягом вивчення курсу теорія  бухгалтерського обліку та інших курсів навчального плану;

-     наукова стилістика і професійність викладу досліджуваної проблематики (лаконічність, точність, послідовність) із використанням системи опанованих економічних категорій, наукового апарату (монографії, періодика, дисертації), засобів візуалізації (схеми, графіки, таблиці);

-      аргументованість. доказовість і певна новизна висновків, зроблених автором в роботі, ступінь оригінальності основних теоретико-методологічних положень роботи;

-     точність, доцільність і актуальність використаного в роботі фактичного матеріалу, звітних та статистичних даних, прикладів із господарської практики;

-     наявність в роботі конкретного практичного матеріалу, зібраного студентом самостійно на певному підприємстві, організації чи установі;

-     відповідність оформлення курсової роботи загальним вимогам, що пред'являються до таких робіт.

Основна відповідальність щодо об'єктивної оцінки тексту курсової роботи покладається на наукового керівника, який у своєму письмовому відзиві встановлює відповідність роботи зазначеним критеріям, дає оцінку роботи в балах. До відзиву науковий керівник зобов’язаний надати характеристику основних параметрів форми та змісту курсової роботи, за розробленими кафедрою критеріями оцінки (додаток 5).

Друга складова (50 балів) - оцінка презентації, доповіді студента про основні положення та результати курсової роботи, а також відповіді на запитання членів комісії. На цьому етапі оцінювання застосовують наступні критерії:

-лаконічність, точність і доказовість викладу студентом у презентації та доповіді основних завдань, логічної побудови, теоретико-методологічних основ і головних висновків виконаної курсової роботи;

- аргументованість і повнота відповідей на поставлені членами комісії запитання по виконаній роботі.

Критерії оцінювання під час захисту наведено у додатку 6

Недопустимим є несамостійне виконання курсової роботи, коли її текст частково або повністю переписується з підручників, монографій, статей, коли вона занадто загромаджена цитатами, прикладами, фактами, цифровим матеріалом без будь-якого аналізу та авторських висновків.

Під час захисту студент повинен розкрити в усній доповіді основні результати проведеного дослідження, обгрунтувати свої висновки, навести рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів, відповісти на питання, поставлені членами комісії та іншими присутніми. В залежності від результатів захисту, попередня оцінка рецензента може змінюватися або підтверджуватися.

Курсова робота, що виконана без елементів наукового дослідження, не може бути оцінена відмінно.  Загальні вимоги щодо структури, обсягу та змісту роботи наведені у додатку 7.

Студентам, які не з'явилися на захист курсової роботи, вчасно непідготували роботу до захисту, або не захистили курсову роботу призначається повторний захист у визначений термін.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 100-бальною шкалою університету та оцінками за національною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка в 1-59 балів –«Незадовільно»- 1) у випадку, якщо відсутня курсова робота у роздрукованому вигляді зручному для читання; 2) якщо курсова робота оформлена неналежним чином (недотримання рекомендованої структури курсової роботи, змісту тощо); 3) не вирішене конкретне фахове завдання; 4) курсова робота не є самостійною; 5) тема курсової роботи невідповідає затвердженій темі або спеціальності.

Оцінка в 60-74 бали –«Задовільно» - 1) в роботі не зроблені висновки щодо проведеного дослідження; 2) фахове завдання виконане частково; 3) на захисті студент не може належним чином викласти зміст роботи та відповісти на поставлені питання; 4) значні недоліки в оформленні роботи (відсутність аналізу літератури за поданою темою, відсутність опрацьованого статистичного та звітного матеріалу, якщо цього потребує тема тощо).

Оцінка в 75-89 балів –«Добре» - фахове завдання виконане повністю, проведений аналіз фахової літератури, зроблені висновки, але: 1) можливі незначні недоліки в оформленні; 2) студент на захисті неповністю відповідає на поставлені питання; 3) зроблені висновки є недостатньо глибокими.

Оцінка в 90-100 балів – «Відмінно» - фахове завдання виконане повністю, проведений аналіз спеціальної літератури, зроблені висновки є глибокими, робота є самостійною, студентом використані методи дослідження, вивчені ним самостійно (зокрема, методи моделювання, системного аналізу, статистичні методи, методи факторного аналізу), студент виявив відмінне вміння використовувати методи наукового дослідження для вирішення конкретного фахового завдання.

Результати захисту записують в екзаменаційну відомість, яку підписують всі члени комісії та виставляються у залікові книжки студентів.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім передаються в архів у визначеному порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

Тематика курсових робіт з теорії бухгалтерського обліку

 

1.     Бухгалтерський облік як інформаційна система в управлінні підприємствами

 1. Бухгалтерський облік як галузь знань і сучасна практика
 2. Предмет та об’єкт бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок в процесі кругообороту капіталу
 3. Теоретико-методологічні засади побудови і функціонування бухгалтерського обліку
 4. Балансовий метод в системі бухгалтерському обліку
 5.  Балансовий метод в системі  фінансової звітності підприємства
 6. Система показників та методи аналізу бухгалтерського балансу
 7. Документація і документування в системі бухгалтерського обліку
 8. Сучасні методи документообороту та нормативне його регулювання
 9. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку і фінансової звітності  
 10.   Методи та організація системи  рахунків  в бухгалтерському обліку і звітності
 11.  Методи та організація   подвійного  запису  в бухгалтерському обліку і звітності
 12. Система хронологічного та систематичного записів та узагальнення на рахунках бухгалтерського обліку
 13.  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та його значення для фінансового контролю і економічного аналізу
 14.  Система класифікацій рахунків в бухгалтерському обліку, звітності і контролі
 15.  Теорія і методологія вартісної оцінки в бухгалтерському обліку і звітності
 16.  Калькуляція  в системі  бухгалтерського обліку, контролю і економічного аналізу
 17. Обліково-аналітичний зміст процесу постачання в управлінні підприємством
 18. Обліково-аналітичний зміст процесу реалізації в управлінні підприємством
 19. Обліково-аналітичний зміст  формування і використання фінансових результатів в управлінні підприємством
 20. Особливості організації обліку господарських процесів різних видів економічної діяльності
 21. Особливості організації обліку господарських процесів різних видів економічної діяльності на прикладі промисловості
 22. Особливості організації обліку господарських процесів на прикладі торгівлі
 23. Особливості організації обліку господарських процесів на прикладі будівництва
 24. Особливості організації обліку господарських процесів різних видів економічної діяльності на прикладі бюджетних установ
 25.  Форми бухгалтерського обліку та їх застосування в умовах сучасних інформаційних технологій
 26. Організація та методи облікової реєстрації даних
 27. Фінансова звітність в системі бухгалтерського обліку та управління
 28. Форми фінансової звітності, їх організація складання та взаємозвязок
 29. Методологія та регламентація облікової політики підприємства
 30.  Принципи та організаційні форми ведення бухгалтерського обліку
 31.  Розвиток  бухгалтерського обліку в Україні  у XVI -  ХХ століттях
 32. Облік на території України в дословянський період та  в

       період   Київської  доби

 1. Сучасна історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні
 2.   Гармонізація та стандартизація обліку і звітності в Україні
 3.  Моделі бухгалтерського обліку та їх розвиток у світі
 4. Взаємозв’язок Системи національних рахунків (СНР) з НПСБО
 5. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні
 6.  Обліково-аналітична освіта в системі економічної освіти.
 7. Історичні засади розвитку спеціальності «Облік і аудит».
 8.   Соціальні та моральні засади спеціальності «Облік і аудит».
 9.  Вимоги Євросоюзу до бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні
 10.  Сучасні проблеми розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку в Україні
 11.  Розвиток обліково-аналітичної освіти в Україні
 12. Бухгалтерський облік і фінансова звітність як функція управління
 13.  Історичні аспекти розвитку системи рахунків і подвійного запису
 14. Історичні аспекти розвитку інвентаризації в системі обліку і звітності
 15.  Розвиток інформаційних систем і технологій в обліку і звітності
 16.  Взаємозв’язок обліку, контролю та аналізу в системі управління
 17.  Принципи та методи бухгалтерського обліку і звітності

 

 

 

 

 

Додаток 2.

План  курсової  роботи

Тема: „Фінансова звітність в системі бухгалтерського обліку

та управління

 

Вступ

 

Розділ 1.  Звітність як метод бухгалтерського обліку та інформаційна база контролю і економічного аналізу

 

1.1

Роль та значення фінансової звітності в управлінні підприємства

 

 1.2

Поняття та принципи побудови фінансової звітності

 

 

 

 1.3

Законодавчо-нормативне регулювання звітності в Україні та напрями його удосконалення

 

Розділ 2. Формування і використання фінансової звітності  в бухгалтерському обліку і управлінні

 

2.1

Характеристика та критичний аналіз форм фінансової звітності

 

 2.2

Методи організації фінансової звітності та використання її форм   для потреб користувачів, економічного аналізу і контролю

 

Розділ 3.  Напрями удосконалення  фінансової звітності на основі її стандартизації та гармонізації (за вибором студента:   гармонізації та стандартизації, сучасних комп’ютерних технологій, поліпшення законодавчого регулювання тощо)

 

Висновки

 

Використана література

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

1.1. Книги

Однотомні видання

1 автор

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів / О.Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.
 2. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті: теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В. Л. Андрущенко. – Л.: Каменяр, 2000. – 304 с.
 3. Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку / Л. Бальцерович ; пер. з польськ. А. Павлишина. – Л.: Арсенал, 2000. – 332 с.

2 автори

 1. Базилевич В.Д. Філософія економіки. Історія: монографія / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. – К.: Знання,  2011.- 1198 с.
 2. Кириленко О.П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія /
  О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк. – Т.: Економічна думка, 2007. – 288 с.

3 автори

 1. Мельник Л.Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть / Л.Ю. Мельник,
  П.М. Макаренко, І.Г. Кириленко. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 748 с.
 2. Корнійчук Л.Я. Історія економічних вчень / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко,
  А. М. Поручник ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 1999. – 502 с.

4 автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /
  В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов, А.А. Нечипорук. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

5 і більше авторів

 1. Бюджетний менеджмент / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

Без автора

 1. Конституція України. – К. : Велес, 2007. – 48 с.

Багатотомнівидання

 1. Чухно А.А. Твори : у 3 т. Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А.А. Чухно; НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – 512 с.

 

1.2. Словники

 1. Словник сучасної економіки Макміллана : пер. з англ. – К.: АртЕк, 2000. – 455 с.
 2. Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Т. 10А. – СПб. : Типогр. И.А. Ефрона, 1893.

 

1.3. Дисертації. Автореферати дисертацій

 1. Желюк Т.Л. Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03 / Т.Л. Желюк ; КНЕУ. – К., 2000. – 20 с.
 2. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. / О.М. Іваницька ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2006. – 39 с.

 

2. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.
 3. Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (бюджетної декларації) : постанова Верховної Ради України від 25.02.2009 № 151 // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 47.
 4. Про схвалення Концепції реформування податкової системи : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 № 56-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 

3. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 

 1. Гриценко А. Структура ринкового трансформування ринкового типу /
  А. Гриценко // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 8–17.
 2. Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 8–18.

 

4. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 

 1.  Капелюшников Р. И. Новая институциональная теория / Р. И. Капелюшников [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.libertarium.ru/libertarium/10625/lib_a rtikle_t.
 2. Про державні цільові програми : закон України від 18.03.2004 № 1621-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/ l aws /main.Cgi?nreg=1621-15.

 

 

 

Додаток 4.

ІУ. Титульний лист

 

КИЇВСЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ   ІМЕНІ  ТАРАСА   ШЕВЧЕНКА

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА   ОБЛІКУ  ТА  АУДИТУ

 

Курсова  робота

з   бухгалтерського обліку

 

 

Фінансова звітність в системі бухгалтерського обліку

та управління

 

 

Робота допущена до захисту

 

“_____”_______________201_ р.

 

 

Студента(ки) ІІ курсу

денної   форми навчання

за напрямом підготовки

 6030509 Облік і аудит

В.о. завідувача кафедри обліку та аудиту к.е.н., доц.Б.А.Засадний

 

 

(підпис)

Робота захищена:

 

(Дата)

 

 

(Оцінка)

 

_____________________________ (прізвище, ім”я, по-батькові)

_______________________________________(підпис)

Науковий керівник:

 

(прізвище, ім”я, по-батькові) _____________________________

(наукова ступінь,звання)

_______________________________________(підпис)

 

                              (дата виконання роботи)

 

 

 

 

Київ – 201__ рік

 

Додаток 5

 

Характеристика

основних параметрів змісту та форми курсової роботи

студента ____________________________________________

 

з/п

Критерій оцінювання

Кількість балів

1.

Оцінка обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань (макс. 5 балів)

 

2.

Оцінка змісту курсової роботи (оцінка рівня розробки наукової теми вітчизняними та зарубіжними вченими; наукове та практичне значення дослідження; використання сучасних методів економічного дослідження та інформаційних технологій) (макс. 20 балів)

 

3.

Оцінка висновків та пропозицій (макс. 5 балів)

 

4.

Оцінка використання бібліографічних джерел (макс.5 балів)

 

5.

Оцінка самостійності виконаної роботи (макс. 10 балів)

 

6.

Оцінка оформлення курсової роботи (макс. 5 балів)

 

 

Разом (макс. 50 балів)

 

 

 

 

Науковий керівник:     _____________            ________________________

(підпис)                                        (вчений ступінь, посада, прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 6.

 

 

Критерії оцінювання курсової роботи під час захисту

 

з/п

Критерій оцінювання

Кількість балів

1.

Оцінка презентація студента, підготовленої за результатами курсової роботи (макс. 10 балів)

 

2.

Доповідь студента під час захисту (макс. 20 балів)

 

3.

Відповіді студента на запитання членів комісії (макс. 20 балів)

 

 

Разом (макс. 50 балів)

 

 

 

 

Додаток 7.

Загальні вимоги до курсової роботи

 

Обсяг

 

  35-40

сторінок комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (шрифт 14 Times New Roman) без списку літератури і додатків на папері формату А4

Форма

переплетена або степлерована  в окремому  файлі.  Мова -

 

 

українська

 

Структура

Вступ

 

 

Розділи І, ІІ, ІІІ з параграфами (1-2-3)

 

 

Висновки

 

 

Література: нормативна,  вітчизняна(кафедральна) і зарубіжна

 

 

Додатки

 

Список літератури

Не менше, як за кількістю написаних сторінок

 

Обов’язкова наявність

Таблиць, схем, блок-схем, графіків, діаграм, картограм, моделей тощо

 

 

Обов’язкове 

 

Звітних даних та практики обліку підприємств

 

використання

Методів моделювання, статистичних методів аналізу тощо

 

 

МСФЗ та НПСБО, порівняльний аналіз

 

 

Комп’ютерних  програм

 

Необхідні

1. Обґрунтування актуальності теми

 

елементи

2. Рівень розробки (оцінка рівня розробки теми вітчизняними та зарубіжними вченими)

 

вступу:

3. Мета і завдання роботи

 

 

4. Предмет і об’єкт дослідження

 

 

5. Методи дослідження

 

 

6. Коротка характеристика структури роботи

 

Необхідні

1.  Включають констатуючу і конструктивну частину 

 

елементи

2. Нумерують за переліком завдань чи  параграфів

 

висновку

3. Обсяг не більше 3 повних сторінок

 

До

1. Оригінал курсової роботи

 

захисту

2. Письмовий короткий відзив наукового керівника

 

необхідне:

 3. Презентація, роздатковий матеріал і  короткий виступ до  5 хв.