Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ

 

Предмет і метод політичної економії.

 1. Етапи розвитку політичної економії.

 

 1. Лауреати Нобелівської преміїї з економіки.

 

 1. Вклад українських вчених у розвиток економічної науки.
 2. Пізнання та використання економічних законів.

 

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

 1. Виробництво: основні риси, чинники і результати.

 

 1. Вирбництво і проблема економічного вибору.

 

 1. Технологічна система виробництва.

 

 1. Основні критерії  та показники економічної та соціальної ефективності виробництва.

Економічні потреби та інтереси.

 1. Потреби й інтереси як рушійна сила економічного розвитку.

 

 1. Економічний прогрес: суть, критерії та рушійні сили.

 

 1. Продуктивні сили – основа економічного прогресу.

 

 

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

 1. Економічний устрій: суть і місце в економічній системі.
 2. Сучасні форми і проблеми роздержавлення і та приватизації в Україні.

 

 1. Економічні системи: суть, зміст та типи.

 

 1. Власність: суть, типи, види.

 

 1. Сучасні моделі ринкового господарства.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

 1. Форми організації суспільного виробництва.

 

 1. Теорії вартості.

 

 1. Гроші: закономірності виникнення, суть, еволюція і форми.

 

 1. Закони грошового обігу та інфляція.

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

 1. Заробітна плата: суть, форми і системи.

 

 1. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.

 

 1. Наймана праця: сучасні форми доходу за умов ринку.

 

 1. Теорії капіталу.

 

Витрати виробництва і прибуток.

 1. Витрати виробництва як чинник вибору оптимальних масштабів виробництва.

 

 1. Теорії прибутку.

 

 1. Ефективність підприємницької діяльності фірми.

 

 1. Прибуток: суть, функції та структура.

 

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ці­ноутворення.

 1. Ринковий механізм: суть, структура і функціонування.

 

 1. Ціна і механізм ринкового ціноутворення.
 2. Ринкова інфраструктура та проблеми її становлення в економіці України.

 

 1. Конкуренція і  монополія в ринковій економіці, антимонопольне регулювання.
 2. Критерії класифікації та структура ринків.

Домогосподарство в системі економічних відносин.

 1. Роль домогосподарств у суспільному відтворенні.

 

 1. Соціальні стандарти: прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні.
 2. Бюджет домогосподарства, його структура і використання.

 

 1. Диференціація доходів населення: крива Лоренца і коефіцієнт Джині.

 

Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.

 1. Підприємництво: сутність, функції, форми і основні концепції.

 

 1. Підприємства та їх основні види.

 

 1. Роль маркетингу у підприємницькій діяльності.

 

 1. Малі підприємства: місце та роль в сучасному ринковому господарстві.

 

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіта­лу. Форми прибутку, процент і рента.

 1. Двоїста природа капіталу і виникнення ринку інвестиційних ресурсів.

 

 1. Роль акціонерного капіталу та акціонерних компаній в ринковій економіці.

 

 1. Економічна природа земельної ренти та її форми.

 

 1. Сучасна банківська система на основні напрямки її розвитку.

 

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

 1. Шляхи раціонального використання національного багатства.
 2. Тіньвий сектор в економічному відтворенні.

 

 1. Суть, типи і форми суспільного відтворення.

 

 

Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

 1. Типи, фактори, джерела та темпи економічного зростання.
 2. Економічний цикл та його фази.
 3. Соціально-економічні проблеми зайнятості населення в аграрному секторі.

 

 1. Теорії економічного циклу.
 2. Проблеми макроекономічного регулювання зайнятості.

 

 1. Інвестиції як чинник економічного зростання.
 2. Формування та структура витрат на відтворення робочої сили.
 3. Ринок праці: умови виникнення, суть і моделі.

 

Господарський механізм у системі суспільного відтворен­ня. Держава та її економічні функції.

 1. Державне регулювання економіки: суть, форми, необхідність і межі.
 2. Економічна політика: суть, принципи, цілі і інструменти.

 

 1. Державний бюджет та державний борг.

 

 1. Державне регулювання основних сфер господарської діяльності.

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехі­дних економік.

 1. Основні риси чистого капіталізму або вільного ринку.

 

 1. Особливості еволюції перехідних економічних систем.

 

 1. Суть і ознаки змішаної економічної системи.

 

 1. Теорія і практика економічної системи соціалізму.

 

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

 1. Закономірності формування і суть системи сучасного світового господарства.

 

 1. Форми міжнародних економічних відносин.

 

 1. Міжнародна економічна інтеграція та її види: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

 

 1. Міжнародна валютна система: суть і еволюція.

 

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

 1. Глобальні проблеми і виклики ХХІ століття.

 

 1. Регулювання міжнародних валютних відносин та міжнародні фінансово-кредитні організації : МВФ, Світовій банк (МБРР, МФК).

 

 1. Глобалізація світової економіки та глобальне економічне регулювання (ООН, МБРР, СОТ).

 

 1. Соціально-економічні наслідки глобалізації міжнародної економіки.

 

 

Зразок змісту курсової роботи

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

5

1.1. Соціально-економічна сутність зайнятості населення в аграрному секторі економіки

5

1.2. Методологія дослідження факторів впливу на кон’юнктуру ринку праці та зайнятість в аграрному секторі економіки

8

1.3. Генезис та еволюція тенденцій розвитку зайнятості сільського населення України

11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

14

2.1. Соціальний захист населення – основна передумова економічного зростання, соціальної безпеки та сталого розвитку країни

14

2.2. Особливості сучасної політики соціального захисту населення на етапі формування ринкової економіки України

17

2.3. Соціальна інфраструктура як важливий чинник соціального забезпечення зайнятого населення в аграрному секторі економіки

20

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

23

3.1. Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо розвитку зайнятості в сільському господарстві

23

3.2. Сприяння розвитку малого бізнесу та самостійної зайнятості сільського населення

26

ВИСНОВКИ

29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

31

ДОДАТКИ

33