Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Теми семінарських занять (частина 2)

5.2.  Теми семінарських занять (частина 2)

 

Тема 1. Поняття та характеристика зобов’язань. Виникнення, виконання та припинення зобов’язання

 1. Поняття зобов'язань
 2. Види зобов'язань і система зобов'язального права                   
 3. Елементи зобов'язань
 4. Суб'єкти зобов'язання. Множинність осіб у зобов'язанні. Зобов'язання на користь третьої особи. Заміна осіб у зобов'язанні.

 

Тема 2. Способи забезпечення виконання зобов’язань Відповідальність за порушення зобов’язань.

 1. Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань
 2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань
 3. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Форми та види неустойки.
 4. Порука. Форма та зміст договору поруки.
 5. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 6. Поняття завдатку та його форма. Аванс.
 7. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання та її види.
 8. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 9. Інші види засобів забезпечення зобов’язань

 

Тема 3. Цивільно-правовий договір.

 1. Поняття цивільно-правового договору, та його значення.
 2. Класифікація цивільно-правових договорів.
 3. Зміст договору. Умови договору і їх види.
 4. Форма договору, наслідки її недотримання.
 5. Укладання договору. Стадії укладання. Переддоговірні спори. Зміна договору.
 6. Виконання договору. Випадки припинення договорів.

 

Тема 4. Договори купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, довічного утримання, ренти (зобов’язання про передачу майна у власність на оплатній та безоплатній основі).

 1. Загальні положення про купівлю-продаж
 2. Форма договору. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна.
 3. Загальна характеристика і правове регулювання договорів постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Особливості укладання, зміни, припинення  договорів постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
 4. Договір дарування. Поняття та загальна характеристика.
 5. Зміст договору дарування. Форма договору дарування.
 6. Особливості окремих видів дарування (на майбутнє, з обов’язком на користь третьої особи).
 7. Договір пожертви. Співвідношення дарування, пожертви, спонсорської допомоги.
 8. Поняття і загальна характеристика договору ренти.
 9. Зміст договору ренти. Форма договору ренти та порядок його укладання.
 10.  3. Припинення договору ренти і  розрахунки між   сторонами. 
 11.  Поняття договору довічного утримання (догляду) та його загальна характеристика.
 12.  Зміст договору довічного утримання (догляду). Форма договору. 
 13.  Особливості виконання і припинення договору довічного утримання (догляду).

 

Тема 5. Найм (оренда) .Лізинг.Договір позички.(зобов’язання про передачу майна у тимчасове користування)

 1. Поняття договору найму (оренди), його загальна характеристика. 
 2. Найм (оренда) земельної ділянки. Найм (оренда)  будівлі або іншої капітальної споруди.
 3. Поняття лізингу, лізингового договору  та його правове регулювання. Зміст договору лізингу.

 

Тема 6. Підряд. (зобов’язання з виконання робіт

 1. Поняття договору підряду. Розмежування договору підряду від суміжних договорів.
 2. Сторони та зміст договору підряду.  Укладання та припинення.
 3. Договір побутового підряду. Особливості укладання.
 4. Предмет та суттєві умови договору побутового підряду.

 

Тема7. .  Договір про надання послуг  (зобов’язання з  надання послуг)

         1. Загальна характеристика договору надання послуг.

         2. Поняття та загальна характеристика договору перевезення. Правове регулювання перевезення.

         3. Поняття договору зберігання та його загальна характеристика.

         4. Зміст договору та його сторони. Особливості відносин зберігання, що виникають в силу закону.

         5. Поняття та ознаки цивільно-правового зобов’язання з страхування.

         6. Зміст договору страхування та його сторони. 

 

Тема 8. Договори у фінансовій сфері (зобов’язання з надання фінансових послуг)

 1. Поняття договору позики та його загальна характеристика.
 2. Поняття та види кредитного договору.
 3. Договір банківського вкладу. Види банківських вкладів.
 4. Договір банківського рахунку. Характеристика та специфіка договору
 5. Форми, способи та порядок розрахунків в Україні.
 6.  Поняття договору комерційної концесії та його загальна характеристика.
 7. Зміст договору комерційної концесії та його сторони.

 

Тема 9. Зобов’язання, що виникають з публічної обіцянки винагороди. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування та створення загрози здоров’ю та життю фізичної або юридичної особи. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

 1. Поняття та види публічної обіцянки винагороди
 2. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.
 3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без доручення. Порядок компенсації здійсненних витрат.
 4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.Поняття зобов’язання, що виникає внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, його співвідношення з іншими засобами захисту цивільних прав.
  1. Створення загрози життю, здоров’ю, майну  фізичної або юридичної особи.

 

Тема  10. Зобов’язання із заподіяння шкоди

 1. Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань, їх співвідношення з договірними зобов’язаннями.
 2. Загальна характеристика підстави та умов відповідальності за заподіяння шкоди.
 3. Особливості відшкодування шкоди заподіяної джерелом підвищеної небезпеки. 
 4. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.
 5. Відшкодування шкоди особі, яка потерпіла від злочину.

 

Тема 11. Спадкове право

 1. Основні поняття та принципи спадкового права (відкриття спадщини, час і місце відкриття спадщини, спадщина, спадкова маса, спадкодавець, спадкоємець).
 2. Види спадкування.
 3. Підстави спадкування за законом.
 4. Коло спадкоємців за законом. Порядок закликання спадкоємців за законом до спадкування.
 5. Прийняття спадщини. Правові наслідки прийняття спадщини.
 6. Відмова від спадщини та її правові наслідки.
 7. Оформлення спадкових прав.
 8. Відповідальність спадкоємців по боргах спадкодавця.

 

 

Тема 12. Сімейне право

 1. Поняття сім’ї. Підстави виникнення сімейних прав та обов’язків.
 2. Поняття шлюбу. Умови укладення шлюбу.
 3. Порядок укладення шлюбу.
 4. Підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми
 5. Аліментні обов’язки батьків та дітей.

 

Задачі підбираються викладачем відповідно до теми, яка вивчається.

 

 

 

6.2. Самостійна робота (частина 2)

 

Тема 1.  Зобов'язальне право: загальні положення.  Поняття та характеристика  зобов’язань

 1. Підстави виникнення зобов'язань
 2. Виконання зобов'язань та його принципи
 3. Предмет, способи, місце і строки (термін) виконання зобов'язань.
 4. Зміна зобов'язань. Заміна осіб в зобов'язанні
 5. Особливості виконання грошових зобов’язань
 6. Правила виконання альтернативних, часткових, солідарних зобов'язань
 7. Підстави припинення зобов'язань  Припинення зобов'язань волею сторін Підстави припинення зобов'язань, що не залежать від волі сторін 

 

Теми рефератів:

 1. Система зобов’язального права України
 2. Новації у зобов’язальному праві України
 3. Формування категорії «зобов’язання»
 4. Відмінність зобов’язального і речового правовідношення
 5. Підстави виникнення зобов’язань
 6. Зобов’язання за участю третіх осіб
 7. Особливості виконання грошових зобов’язань

 

Тема 2. Способи забезпечення виконання зобов’язань та відповідальність за порушення зобов’язань.

 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
 2. Підстава цивільно-правової відповідальності
 3. Правові наслідки порушення зобов’язання. Одностороння відмова від зобов’язання.
 4. Види і форми договірної відповідальності.
 5. Поняття збитків, їх склад. Відшкодування збитків.
 6. Вина як умова відповідальності. Значення вини у договірній відповідальності.
 7. Відповідальність боржника за дії інших осіб
 8. Підстави звільнення від відповідальності. Випадок та непереборна сила.

 

Теми рефератів:

 1. Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань
 2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань
 3. Інші види засобів забезпечення зобов’язань
 4. Підстави цивільно-правової відповідальності
 5. Види цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань
 6. Підстави звільнення від відповідальності       

 

 

 

Тема 3. Цивільно-правовий договір.

1.Види цивільно-правових договорів

2.Форма правочину-форма договору

3.Особливості  припинення,розірвання договору

4.Відповідальність за порушення умов,та за невиконання.

Завдання 1.

Проаналізуйте ст. ст. 641, 699 ЦК України та охарактеризуйте вимоги, яким повинна відповідати оферта

Завдання 2.

Визначити предмет договору:

а) купівля продажу ст. 656 ЦК України;

б) договору підряду ст. 837 ЦК України;

в) Договору зберігання ст. 936 ЦК України

 

Тема 4.  Договори купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, довічного утримання, ренти (зобов’язання про передачу майна у власність на оплатній та безоплатній основі).

 

 1. Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості
 2. Види договору купівлі-продажу
 3. Роздрібна купівля-продаж
 4. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу
 5. Біржова торгівля. Особливості укладання договорів купівлі-продажу на аукціоні.
 6. Договори купівлі-продажу укладені на майбутнє. Загальна характеристика. Правове регулювання.
 7. Поняття договору міни (бартеру), загальна характеристика.
 8. Поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції та його загальна характеристика.
 9. Особливості поставки продукції для державних потреб. Правові наслідки невиконання або неналежного виконання сторонами умов контракту на поставку продукції для державних потреб.

Тест

1. Що не може бути предметом договору купівлі-продажу?

1. Товар, який є в продажу на момент укладення договору.

2. Товар, який буде створено продавцем у майбутньому.

3. Товар, який продавець має намір створити або придбати у віддаленому майбутньому.

4. Майнові права.

5. Право вимоги, якщо вона не має особистого характеру.

2. Який договір купівлі-продажу укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню?

1. Договір купівлі-продажу меблевого гарнітуру.

2. Договір купівлі-продажу ювелірних прикрас на суму не менше ніж 50 тис. грн.

3. Договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу.

4. Договір купівлі-продажу побутової техніки на суму не менше ніж 45 тис. грн.

3. Якщо продавець товару не є його власником, то покупець набуває право власності лише у випадку, ... .

1. якщо продавець має на руках спеціальний сертифікат;

2. якщо власник передав товар продавцю в користування;

3. якщо власник не має права вимагати його повернення;

4. якщо продавець діє за спеціальною довіреністю.

4. Чи має право покупець відмовитися від договору купівлі-продажу в разі відмови продавця передати проданий товар?

1. Так, має.

2. Ні покупець повинен наполягати на передачі йому проданого товару.

3. У цьому випадку питання вирішує товариство із захисту прав споживачів.

4. У цьому випадку ситуація вирішується в судовому порядку.

5. З якого моменту до покупця переходить ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару?

1. Із моменту передання товару покупцю.

2. Із моменту передання товару покупцю, якщо інше не встановлено договором або законом.

3. Із моменту передання товару покупцю, якщо інше не встановлено договором або звичаями ділового обороту.

4. Із моменту передання товару покупцю, якщо інше не встановлено договором або судовим рішенням.

Підготувати проекти:

а) договору дарування (між фізичними особами; між юридичними особами);

б) договір пожертви;

в) договір ренти;

г) договір довічного утримання (між фізичними особами; між фізичною та юридичною особою).

 

Тема 5. Найм (оренда). Лізинг. Договір позички. (зобов’язання про передачу майна у тимчасове користування)

 1. Піднайом. Особливості укладання договору піднайму. Припинення договору піднайму.
 2. Припинення договору найму (оренди).
 3. Договір прокату. Загальна характеристика і правове регулювання.
 4. Найм (оренда) транспортного засобу.
 5. Особливості оренди державного, комунального майна.

Завдання 1.

 Провести порівняльний аналіз договорів ренти та оренди у вигляді таблиці, посилаючись на нормативні акти.

Завдання 2.

Підготувати проекти:

а) договору  оренди земельної ділянки:

б) договору оренди транспортного засобу;

 в) договору оренди  державного майна;

 г) договору лізингу.

 

Тема 6. Підряд. (зобов’язання з виконання робіт)

 1. Поняття договору будівельного підряду. Структура договірних зв’язків у сфері  будівництва
 2. Строки і порядок укладання договору будівельного підряду . 
 3. Основні права та обов’язки за договором будівельного підряду .
 4. Підстави та порядок зміни та розірвання договору будівельного підряду 
 5. Поняття договору підряду на проектні та пошукові роботи та його характеристика.
 6. Договір на виконання науково-дослідницьких або дослідницько-конструкторських та технологічних робіт.   

 

Завдання 1.

Підготувати проекти:

а) договору будівельного підряду;

б) договору побутового підряду;

в) договору підряду на проектні та пошукові роботи;

г) договору на виконання науково-дослідницьких або дослідницько-конструкторських та технологічних робіт.

 

Тема 7. Договір про надання послуг  (зобов’язання з  надання послуг)

 1. Поняття, правове регулювання, правова природа договору оплатного надання послуг
 2. Елементи та зміст договору надання послуг.
 3. Плата та строк договору про надання послуг.
 4. Відповідальність виконавця за пору­шення договору про надання послуг.
 5. Розірвання договору про на­дання послуг.

Теми рефератів:

 1. Послуги як об’єкт зобов’язального права
 2. Види послуг
 3. Медичні послуги

 

 Договір перевезення та транспортного експедирування

 1. Система транспортних договорів.
 2. Характеристика договору морського перевезення вантажу. Особливості договору буксирування.
 3. Особливості договору перевезення пасажирів та багажу.
 4. Договір перевезення повітряним транспортом та його специфіка.
 5. Підстави та межі майнової відповідальності сторін за порушення умов договору перевезення.
 6. Відповідальність перевізника за втрату, пошкодження або псування вантажу прийнятого до транспортування.
 7. Загальна та окрема (незагальна) аварія.
 8. Випадки звільнення перевізника від відповідальності.
 9. Відповідальність вантажовідправника та одержувача вантажу.
 10. Позови та претензії за порушення умов транспортних договорів.

 

Теми рефератів:

 1. Договір перевезення пасажирів
 2. Договір перевезення морського буксирування
 3. Транспортне експедирування: загальна характеристика

Завдання 1.

Розробити проект договору транспортної експедиції (виконати письмово).

Завдання 2.

Проаналізуйте суб’єктний склад договору перевезення. Визначте особливості правового статусу вантажоодержувача. Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків.

 

 Договір зберігання

 1. Відповідальність сторін за невиконання умов договору зберігання.
 2. Зберігання на товарному складі.
 3. Спеціальні види зберігання.

 

Теми рефератів:

 1. Договір зберігання: поняття, сторони, підстави виникнення
 2. Зберігання на товарному складі
 3. Договір охорони.

Завдання 1.

Складіть порівняльну таблицю договорів майнового найму і зберігання, позики і зберігання, трудового договору (зі сторожем, охоронцем) і зберігання.

Завдання 2.

Випишіть випадки виникнення обов’язку по зберіганню майна із закону. Проаналізуйте ст. ст. 667, 841, 1021, 1283 ЦК України

 

 Страхування

 1. Особливості договірного та обов’язкового, особистого та майнового страхування.
 2. Основні страхові поняття. Поняття договору страхування та його загальна характеристика.
 3. Відповідальність за порушення зобов’язань за договором страхування. Припинення договору страхування.

 

Підготувати реферат на тему :

 1. Медичне страхування:проблеми та перспективи розвитку.
 2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників  автомобілів
 3. Провести  порівняльний аналіз  добровільного і обов’язкового страхування (на підставі закону)

 

Договір доручення, комісії, управління майном

 

Підготувати реферат на тему :

 1. Поняття договору управління майном.
 2. Ознаки договору управління майном.
 3. Підстави припинення договору управління майном.
 4. Особли­вості управління цінними паперами.
 5. Субкомісія.

 

Тема 8 . Договори в сфері фінансів  (зобов’язання з  надання фінансових  послуг)

 

 1. Порядок укладання, форма та обов’язкові умови кредитного договору.
 2. Особливості кредитування за участю кредитних спілок.
 3. Засоби забезпечення своєчасного повернення кредиту.
 4. Поняття розрахункових правовідносин та їх ознаки.
 5. Основні види розрахунків в Україні. Їх загальна характеристика
 6. Характеристика окремих способів розрахунків

 

Теми рефератів:

 1. Проблеми та перспективи розвитку  кредитування житла.
 2. Кредитування навчання
 3. Кредитування за участю кредитних спілок
 4. Банківська таємниця.

Завдання 1.

         Проаналізуйте правову природу розписки і порівняйте її з борговими цінними паперами

Завдання 2.

         Проаналізуйте правову природу ощадної книжки (ст. ст. 1059, 1064 ЦК України). Ознайомитися із ст. 849 ЦК РФ. Порівняйте за змістом ці статті.

Завдання 3.

         Проаналізуйте правову природу процентів за користування коштами, що знаходяться на рахунку

 

Комерційна концесія

 1. Особливість концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
 2. Відповідальність за порушення умов концесійного договору.
 3. Припинення договору комерційної концесії та його наслідки.

 

Завдання

Порівняйте договір концесії з інвестиційним договором, строковим договором найму (оренди):

а) за суб’єктним складом;

б) за об’єктами;

в) за порядком укладання та формою договору;

г) за змістом;

д) за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

 

Тема 9. Зобов’язання, що виникають з публічної обіцянки винагороди. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування та створення загрози здоров’ю та життю фізичної або юридичної особи. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

 

 1. Особливості проведення, оцінки  результатів та визначення переможців
 2. Виконання та припинення зобов’язання у зв’язку з публічною винагороди без оголошення конкурсу
 3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу (публічний конкурс)
 4. Повернення безпідставно набутого майна. Відшкодування вартості безпідставно набутого майна та доходів, отриманих від його використання. Майно, що не підлягає поверненню

 

Тема  10. Зобов’язання із заподіяння шкоди

 1. Випадки відшкодування шкоди за правомірні дії. Крайня необхідність та необхідна оборона.
 2. Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду завдану з вини її працівника.
 3. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями державних та громадських організацій, їх службовими та посадовими особами.
 4. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
 5. Відповідальність за шкоду завдану малолітніми, неповнолітніми,  особами, які цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодування шкоди, завданої фізичною особою,                   яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або)                   не могла керувати ними
 6. Особливості відшкодування шкоди, завданої працівникові у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.
 7. Особливості зобов’язань з відшкодування ядерної шкоди.

 

Теми рефератів:

1. Відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену небезпеку для оточуючих.

2. Підстави та умови відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних  зобов'язань.

Завдання
1. Провести розмежування договірної і позадоговірної відповідальності.

3. Складіть таблицю елементів зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди, які виділяють у зобов'язаннях з заподіяння шкоди і зобов'язаннях з відшкодування шкоди.

2. Провести співвідношення зобов'язань, які виникають внаслідок безпідставного збагачення з віндикацією і зобов'язаннями внаслідок заподіяння шкоди.

3. Визначити основну відмінність (схожість) зобов'язань, які викають внаслідок безпідставного збагачення від зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди?

 

Тема 11. Спадкове право

 1. Поняття та значення спадкового права.
 2. Усунення від права на спадкування.
 3. Спеціальні правила спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків.
 4. Поняття, форма та порядок складання заповіту.
 5. Зміна та скасування заповіту. Визнання заповіту недійсним. Тлумачення та виконання заповіту.
 6. Поняття, зміст та суб’єкти права на обов’язкову частку.
 7. Розподіл майна померлого між спадкоємцями при спадкуванні за законом.
 8. Спадкування за правом представлення
 9. Спадкова трансмісія.
 10.  Відумерлість спадщини.
 11.  Поділ спадкового майна та підстави його перерозподілу.
 12.  Охорона спадкового майна. Управління спадщиною.

 

Теми рефератів:

 1. Оформлення права  на спадщину.
 2. Спадкування за законом
 3. Спадковий договір

Завдання 1.

Складіть схему спадкування за законом. Обов’язково вкажіть черги спадкоємців та право на обов’язкову частку.

Завдання 2.

1)     Складіть свідоцтво про право на спадщину за законом, якщо до кола спадкоємців входять дружина, дві доньки та мати померлого;

2)     Складіть свідоцтво про право на спадщину за заповітом, якщо майно було заповідане сину, але мати померлого знаходилася на його утриманні протягом семи років і мешкала разом з ним.

Завдання 3.

Скласти примірник спадкового договору.

 

 Тема 12. Сімейне право

 1. Поняття сімейного права. Співвідношення сімейного та цивільного права.
 2. Принципи сімейного права. Строки у сімейному праві
 3. Здійснення та захист сімейних прав та обов’язків
 4. Шлюбний договір. Поняття, зміст, порядок укладення, визнання недійсним, наслідки.
 5. Поняття та види припинення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу.
 6. Підстави та порядок розірвання шлюбу в органах ДРАЦСу та в судовому порядку
 7. Особисті немайнові права батьків та дітей
 8. Усиновлення (удочеріння) дітей. Поняття та порядок усиновлення
 9. Опіка та піклування над неповнолітніми дітьми.
 10.  Патронат.

 

Теми рефератів:

 1. Особисті немайнові права батьків та дітей
 2. Аліментні обов’язки батьків та дітей.
 3. Усиновлення (удочеріння) дітей.
 4. Поняття та порядок усиновлення
 5. Опіка та піклування над неповнолітніми дітьми.
 6. Патронат.

Завдання 1.

Зробіть доповідь на тему:

-        “Історія розвитку сімейного права  XV - XVIII сторіччя”;

-        “Історія розвитку сімейного права у XIX сторіччі в Україні”;

-        “Кодифікації сімейного законодавства у ХХ сторіччі в Україні”;

-        “Вплив іноземного шлюбно-сімейного законодавства (Німеччина, Франція) на сучасне шлюбно-сімейне законодавство України”. 

-        “ Новели у сімейному законодавстві .”

Завдання 2.

 1. Зробіть порівняльний аналіз поняття “шлюб” та поняття “родина” з урахуванням норм права.

Завдання 3.

1. Складіть схему умов вступу до шлюбу та зазначте, які існують перешкоди для укладання шлюбу.

2.  Зробіть таблицю, в якій вкажіть випадки розірвання шлюбу в органах ДРАГСу та випадки розірвання шлюбу в суді.

3.  Складіть схему визнання шлюбу недійсним. Вкажіть, які правові наслідки тягне за собою визнання шлюбу недійсним.

 

Задачі підбираються викладачем відповідно до теми, яка розглядається (електронний варіант)