Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Теорія держави і права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни

«Теорія держави і права»

для студентів спеціальності 6.030401

«Правознавство» усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» усіх форм навчання // Укл. Г.О. Саміло. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2016. – 132 с.

 

 

 

 

 

 

Укладачі:        Г.О. Саміло, доцент, к.ю.н.

 

                       

Рецензент:      Р.М. Максакова, доцент, д.ю.н.

                       

 

 

 

                                                                       Затверджено

                                                                       на засіданні кафедри

                                                                       правознавства ЗНТУ

 

                                                                       протокол № 4

                                                                       від 27 жовтня 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………..................................................4

ВИБІР ТЕМИ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………………………….6

ЗБІР ТА АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ……………….............................8

НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗМІСТУ…………………………………………………………....14

МОВА І СТИЛЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………20

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………23

ПЕРЕВІРКА, ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………………………………...…27

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………. 31

ДОДАТОК А…………………………………….………. 128

ДОДАТОК Б………………………………………….………….129

ДОДАТОК В……………………………………………………..130

ДОДАТОК Г……………………………………………………..131

ДОДАТОК Д…………………………………….………………132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Курсова робота є однією з найважливіших форм самостійної роботи студентів як денної, так і заочної форми навчання, яка ґрунтується на поглибленому вивченні навчальної та наукової літератури, нормативного матеріалу щодо окремої теми (проблеми) в рамках навчальної дисципліни. Виконання курсової роботи з теорії держави і права покликане формувати у студентів первинні навички системного наукового освоєння найбільш актуальних питань теоретичного характеру, розвивати вміння використовувати методологію наукового дослідження, аналізувати й оцінювати суспільні явища та процеси, обґрунтовувати теоретичні положення, формулювати власні висновки та розробляти практичні рекомендації щодо їх застосування. Цей вид навчальної діяльності сприяє оволодінню юридичною термінологією, отриманню додаткових професійних знань, кращій орієнтації в інформаційному просторі.

Теорія держави та права відноситься до суспільних і гуманітарних дисциплін. Дослідження загальних специфічних закономірностей виникнення, розвитку й функціонування держави і права як єдиних і цілісних систем виводить теорію держави і права на рівень фундаментальних дисциплін. У межах теорії держави та права вивчаються основні державно-правові поняття та категорії юриспруденції. Теорія держави та права закладає фундамент загальної юридичної культури, юридичного мислення, формує наукову базу юридичного світогляду.

Курсова робота також є однією з форм контролю за навчанням студентів, дозволяє перевірити рівень якості їхньої самостійної роботи.

Виконання і захист курсової роботи має низку методичних особливостей. У зв’язку з цим у рамках даного видання викладені основні рекомендації стосовно оптимізації організації роботи студентів щодо вибору теми, добору літератури, складання плану роботи, змісту її структурних елементів, особливостей оформлення тощо. Для кращого розуміння студентами сутності поставленого завдання та результату, який має бути отриманий, у посібнику розкриваються найбільш важливі аспекти співпраці з викладачем, питання перевірки, оцінювання, рецензування та захисту курсової роботи.

З урахуванням того, що курсова робота з теорії держави і права – це перша робота такого характеру, що виконується студентами першого року навчання, методичні рекомендації викладаються з високими ступенем деталізації. Укладачі виходили з необхідності саме такої концепції видання, маючи на меті полегшити адаптацію студента-першокурсника до навчання у вищому навчальному закладі, дати відповіді на максимально можливе коло питань стосовно курсової роботи взагалі як форми навчальної діяльності, та зокрема, з дисципліни «Теорія держави і права».

Курсова робота з курсу «Теорія держави і права» запланована з метою формування системи правових теоретичних знань щодо основних та спеціальних закономірностей формування, становлення, розвитку та сучасного стану держави і права.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен навчитися:

 • самостійно формулювати проблему дослідження та доводити його актуальність;
 • визначати мету, основні завдання, предмет та об’єкт дослідження;
 • здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;
 • логічно і аргументовано висловлювати свої думки та пропозиції;
 • правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;
 • публічно захищати підготовлену роботу.

Виконання курсової роботи сприяє більш глибокому засвоєнню теоретичних положень та концепцій  як теорії держави і права, так й циклу історико-правових дисциплін, розвитку навичок логічно, послідовно, аргументовано викладати думку, формулювати власні висновки. Для успішного виконання курсової роботи необхідним є ретельний попередній аналіз та опрацювання наявних наукових, науково-публіцистичних та нормативних джерел.

 

 

ВИБІР ТЕМИ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

 КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Студенти повинні уважно ознайомитися з орієнтовною тематикою курсових робіт, запропонованих у цьому виданні, обрати тему і повідомити про неї викладачу, який перевірятиме роботу – науковому керівнику (рецензенту). Можна запропонувати свою власну тему дослідження, заздалегідь погодивши її з рецензентом. У будь-якому випадку в межах однієї академічної групи одна й та ж тема курсової роботи не повинна бути предметом досліджень кількох студентів.

Вибір теми не обмежується конкретними параметрами, тісно пов’язаними з особою студента (номер залікової книжки, перша літера його прізвища тощо), а визначається вже накопиченим обсягом знань студента з теорії держави і права, суміжних дисциплін, колом його наукових інтересів. Щоб уникнути можливих помилок та ускладнень, при виборі теми слід проконсультуватися з науковим керівником. Запропоновані теми курсових робіт дещо відрізняються за ступенем складності, але з будь-якою з них можна успішно впоратися. Жодне незрозуміле питання теми курсової роботи не повинне залишатися без уваги, всі вони з’ясовуються самостійно або, в разі потреби, за допомогою наукового керівника.

Наявність плану курсової роботи дозволяє висвітлити в ній тільки ті питання, які стосуються теми, забезпечити чіткість і послідовність у викладі матеріалу, уникнути пропусків і повторень, науково організувати самостійну роботу.

З метою уникнення формалізму під час складання плану та надання студенту певної свободи в наукових дослідженнях у методичних вказівках містяться приклади таких планів лише для деяких тем курсових робіт. Це має стимулювати студентів до самостійного пошуку оптимальної структури курсової роботи. При цьому вибір теми і складання плану не повинні відбуватися механічно. Заздалегідь необхідно ознайомитися з відповідною науковою літературою, зрозуміти зміст теми, визначити її місце і значення в курсі теорії держави і права.

Студент може, користуючись приблизним планом, внести до нього деякі зміни або запропонувати свій план. Для більш чіткого визначення кола питань, які необхідно розглянути, кожен розділ плану можна розділити на підрозділи – скласти складний план. При цьому слід пам’ятати, що перенасичення роботи зайвими питаннями недоцільне. Перша ознака неправильно складеного плану – повторення одним з питань курсової роботи назви всієї теми. Кожне окреме питання повинне розкривати тільки її частину.

План роботи обов’язково затверджується науковим керівником. Для цього в терміни, визначені кафедрою, студент подає керівникові на підпис два роздруковані екземпляри плану, один з яких залишається на кафедрі, другий повертається студенту. Без такого погодження братися до розкриття теми не рекомендується, оскільки невдало чи неправильно складений план може звести нанівець всю подальшу роботу.

 

 

 

 

 

ЗБІР ТА АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ

 

Необхідною умовою успішного виконання курсової роботи є належним чином проведений збір навчальної та наукової інформації.

У процесі одержання знань студент стикається з різними носіями інформації. Розуміння мети і призначення кожного з видів джерел інформації дозволить більш точно і правильно використовувати їх у своїй роботі.

Підручник, навчальний посібник – книга, призначена для вивчення якогось предмета, навчальної дисципліни. Вони є стислим оглядом найбільш визнаних теоретичних положень у галузі конкретного предмета. Підручник має чітку структуру відповідно до програми вивчення певної дисципліни, що дозволяє студенту скласти загальне уявлення про зміст і базові поняття предмета та визначити основну тематичну спрямованість майбутньої курсової роботи.

Монографія (дисертація) – наукова праця, що поглиблено розробляє одну тему, обмежене коло питань. Необхідна студенту для глибокого, детального знайомства з науковою проблемою. Оскільки ознайомлення з повним текстом дисертацій часто може бути ускладненим (через обмежену кількість примірників, що зберігаються, як правило, в бібліотеках установ, де відбувався захист, та в інших бібліотеках з обмеженим доступом), для написання курсових робіт рекомендується використовувати автореферати дисертацій, електронні варіанти яких розміщені на інтернет-сайтах провідних бібліотек.

Автореферат дисертації – це документ, в якому коротко викладається основний зміст дисертації, головні ідеї та висновки, розкривається внесок автора у дослідження поставленої проблеми, ступінь новизни й практична значущість результатів дослідження.

Наукова стаття – твір невеликого розміру, опублікований у спеціальному журналі або в науковому збірнику. Стаття звичайно розкриває якийсь аспект проблеми, у ній можуть викладатися результати конкретних досліджень. Пошук статей полегшується тим, що в останніх номерах наукових журналів міститься перелік опублікованих у них протягом року статей. Аналогічно до статей можуть використовуватися також тези доповідей на наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, що коротко розкривають зміст наукових доповідей і публікуються у збірках за матеріалами конференцій.

Сайт в Інтернеті (web-сторінка) – електронний носій інформації. Ефективний переважно для одержання загальної, популярної інфор­мації з розглянутого питання, але з розвитком мережі розширюється
можливість одержання електронних варіантів наукової та навчальної літератури. Користуючись цим джерелом, слід особливу увагу приділити достовірності інформації – використовувати офіційні сайти, матеріали, що мають автора, назву, визначене походження (наприклад, електронні версії наукових журналів, інших періодичних видань тощо). При посиланні на такі джерела слід фіксувати дату зчитування інформації, оскільки зміст інформації на сайті може змінюватися

На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua), а також на сайтах інших провідних наукових бібліотек розміщені загальні та тематичні бази електронних текстів, електронні каталоги, що можуть спростити пошук необхідної навчальної та наукової інформації.

Нормативно-правові акти, міжнародні договори, судова практика є різновидом джерел отримання інформації при виконанні курсових робіт з курсу «Теорії держави і права». Їх аналіз також дасть змогу істотно доповнити зміст курсових і контрольних робіт з інших навчальних дисциплін, проілюструвати відповідні положення прикладами із законодавства. Тексти нормативно-правових актів публікуються у Відомостях Верховної Ради України, Офіційному віснику України, газеті «Урядовий кур’єр» та в неофіційних виданнях, наприклад, газеті «Бізнес», збірках нормативних актів з певного кола питань тощо. Матеріали судової практики також публікуються у відповідних збірках і періодичних юридичних виданнях. Обов’язково слід користуватися нормативними джерелами в контрольному стані, тобто з усіма змінами й доповненнями, внесеними на відповідний час. Істотно полегшують пошук нормативно-правових актів і міжна­родних документів електронні бази законодавства, зокрема, «Ліга», «НАУ» та інші, що поширюються на CD-дисках або через мережу Інтернет. Крім того, тексти нормативних актів у контрольному стані можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua), а окремі – на офіційних інтернет-сторінках органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших спеціалізованих сайтах.

Історичні джерела – всі пам’ятки минулого, які свідчать про історію людського суспільства. У контексті державно-правової проблематики історичними джерелами є пам’ятки історії, в яких тією чи іншою мірою міститься інформація про суспільні відносини, правове становище окремих категорій населення; історичні форми державності, її територію і кордони, адміністративний устрій, систему управління, судові органи, армію; джерела права, кодифіковані зводи законів, грамоти, договори, протоколи, циркуляри, накази тощо. Історичні джерела слід відрізняти від історичного дослідження, написаного на основі аналізу джерел. Рекомендовані для вивчення в рамках відповідного навчального курсу історичні джерела, як правило, містяться у хрестоматіях, публікуються у періодичних виданнях, видані окремими документами чи збірниками законодавства.

Навчальна і наукова література, інші джерела, які рекомендується використовувати для виконання курсової роботи, звичайно поділяються на основні та додаткові. До основних джерел належать переважно підручники та навчальні й методичні посібники, а також нормативно-правові документи, необхідні для отримання правильного уявлення про сутність відповідей на питання, що охоплюються планом курсової роботи, та для опанування навчальної дисципліни в цілому. Опрацювання всіх або (за наявності альтернативних підручників) переважної більшості основних джерел є обов’язковим. Оскільки курсова робота передбачає поглиблене вивчення окремої проблеми в рамках навчальної дисципліни і має містити науковий аналіз визначеного кола питань, до основних джерел, які підлягають опрацюванню, мають включатися також і монографії (дисертації) та автореферати дисертацій.

Використання додаткових джерел (зокрема, літератури із суміжних галузей наукового знання, публіцистики тощо) дозволяє суттєво розширити зміст роботи, надати їй індивідуальних рис, сприяє формуванню у студента власного бачення проблем, що розглядаються. Пошук додаткових джерел є бажаним, проте невикористання їх при повному розкритті питань курсової роботи не може бути підставою для незарахування роботи.

На основі диференціації рекомендованих джерел на основні й додаткові визначається також порядок їх опрацювання. В першу чергу слід вивчити основні джерела – підручники, спеціальні наукові джерела, нормативно-правові акти, далі – додаткову літературу, законспектувавши необхідні положення. На основі такої роботи у студентів має сформуватися концепція написання курсової роботи за обраною тематикою. Братися до написання курсової роботи можна лише після вивчення й узагальнення інформації, отриманої з основних джерел.

Для спрощення завдання щодо пошуку й добору літератури у відповідному розділі цих методичних вказівок наводиться перелік основних і додаткових джерел для написання курсових робіт. Рекомендована додаткова література викладена до кожної теми роботи згідно з орієнтовним їх переліком. У той же час студенту не слід обмежуватися лише вказаними джерелами, а доцільно використовувати й інші, що надасть роботі більш індивідуального і творчого характеру.

Список використаної літератури повинен бути повним і включати основоположні монографічні роботи, підручники, навчальні посібники, нормативний матеріал, статті у періодичних виданнях. З метою повного розкриття обраної проблематики список використаної літератури в курсовій роботі повинен включати якомога ширший спектр джерел. Для добору і складання списку літератури необхідно уважно ознайомитися із систематизованими каталогами бібліотек.

Матеріал для роботи можна взяти з періодичних видань: українських журналів «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Правова держава», «Держава і право», «Вісник Академії правових наук», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник господарського судочинства», «Часопис Київського університету права» та інших.

Після консультації з науковим керівником щодо відібраних джерел студент береться до поглибленого вивчення необхідної літератури.

Після підбору відповідної літератури настає найважливіший і найвідповідальніший момент у процесі підготовки курсової роботи – читання і конспектування літературних джерел.

Для того, щоб отримати первинне цілісне уявлення про проблему, що вивчається, починати підготовку доцільно з прочитання конспекту відповідної лекції або розділу в підручнику. Перш ніж робити виписки з монографічної літератури, слід прочитати твір або його закінчену частину повністю, знайти основну думку автора, порівняти її з планом курсової роботи, за необхідності зробити відповідні відмітки, а потім вже братися до викладу основних положень. Вивчення іншої спеціальної літератури, нормативних актів тощо проводиться в такому ж порядку.

Рекомендовані для виконання курсових робіт джерела підібрані з урахуванням існування різних, часто дискусійних (а іноді й прямо протилежних) концепцій з обраної теми, тому не слід захоплюватися частим цитуванням праць одного або декількох авторів. Слід вивчити і рекомендовані журнальні статті, де відображені нові погляди на державно-правову дійсність. Деякі джерела минулих років рекомендовані для вивчення з метою вироблення навичок критичного осмислення відображених у них позицій авторів. При цьому необхідно пам’ятати, що й у виданнях радянського періоду багато проблем і категорій теорії держави і права розроблено з наукових позицій, незалежно від політичної та ідеологічної кон’юнктури. Зіставлення та аналіз різних думок з метою формування власного уявлення – неодмінна умова виконання як курсової, так і будь-якої іншої наукової роботи.

Таким чином, зібрана наукова інформація в процесі підготовки курсової роботи повинна відображати наявні погляди на поставлену проблему, тобто необхідні елементи наукової полеміки.

Особливо слід підкреслити значення нормативного матеріалу, використовуваного в курсовій роботі.

Кожен студент повинен показати своє уміння працювати з нормативними актами. Посилання на міжнародно-правові документи, Конституцію України, закони і підзаконні нормативно-правові акти необхідно використовувати при аргументації наукових положень, які знайшли в них закріплення, або вимагають нормативної регламентації. При цьому посилання на нормативні акти повинні бути точними і супроводжуватися вказівкою повної назви, дати і органу, що прийняв даний акт, а також джерела (бажано офіційного), з якого він був узятий.

Виклад теми повинен проводитися в певних рамках. По-перше, уточнюється категоріальний апарат, на який слід спиратися при аналізі літератури, чітко і конкретно викладається об’єкт і предмет дослідження, дається формулювання тієї або іншої теоретичної категорії у вигляді розгорнутого визначення. По-друге, розкривається зміст питання, показується роль і значення питання, що вивчається, його місце в системі теоретичних досліджень. По-третє, досить цінним у курсовій роботі є підкріплення теоретичних висновків фактами практичної діяльності, прикладами з юридичної практики.

 

 

 

НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗМІСТУ

 

Структура курсової роботи

 

Курсова робота включає такі структурні елементи, як:

1. Вступну частину, яка містить:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

2. Основну частину, яка містить:

 • вступ;
 • основний текст роботи, який складається з розділів та підрозділів;
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • додатки (в разі необхідності).

 

Вимоги до структурних елементів курсової роботи

 

Вступна частина. Вступна частина роботи складається з таких структурних елементів: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за потреби). Кожен структурний елемент вступної частини починають з нової сторінки.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Він дає керівникові перше уявлення про роботу. Титульний аркуш повинен мати реквізити:

– повне найменування навчального закладу;

– повну назву курсової роботи;

– шифр академічної групи та прізвище, ім’я, по батькові студента;

– шифр і найменування спеціальності;

– прізвище, ініціали керівника роботи;

– назва міста і рік виконання роботи.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються.

Повна назва роботи включає в себе слова «КУРСОВА РОБОТА» та її тему, які виконують посередині рядка (без лапок), слова «КУРСОВА РОБОТА» – великими літерами, тему – з великої літери напівжирним шрифтом.

Нижче праворуч вказують шифр академічної групи студента, номер та назву спеціальності. Дані про виконавця курсової роботи, керівника оформлюють таким чином: ліворуч вказують слова «Виконав» та нижче – «Керівник курсової роботи», праворуч від них у відповідних рядках прізвище, ім’я, по батькові керівника роботи.

Назву міста, рік виконання роботи проставляють посередині рядка в нижній частині титульного аркуша (без вживання слова «рік» або «р.»).

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.

Зміст розміщують після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. Він включає: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо такий є); вступ до курсової роботи; послідовно перелічені найменування розділів, підрозділів, пунктів курсової роботи; висновки; список використаних джерел; найменування додатків, а також номери сторінок, на яких розміщено початок структурного елемента.

У змісті може бути перераховано номери та назви ілюстрацій і таблиць із зазначенням сторінок, на яких вони починаються.

Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.

Усі використані малопоширені умовні позначки, символи, одиниці, скорочення та специфічні терміни пояснюють у переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, який розміщують безпосередньо після змісту на новій сторінці. Незалежно від цього при першому використанні їх потрібно розшифрувати. Наприклад: «… теорія держави і права (ТДП) …», або «… Теорія держави і права (далі –ТДП) …», або «… Теорія держави і права (далі по тексту –ТДП) …».

Перелік друкують двома стовпцями: у лівому за алфавітом наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, у правому – їх розшифрування.

Якщо в курсовій роботі якісь окремі позначення, символи, скорочення, терміни і таке інше зустрічаються менше ніж тричі, то їх до такого переліку не включають, але при першому згадуванні в тексті (в дужках) наводять їх умовне позначення, символи тощо.

Приклад оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів наведено у додатку В.

Основна частина. Основна частина курсової роботи складається зі вступу, основного тексту роботи, списку використаних джерел.

Вступ розміщують на окремій сторінці курсової роботи. У ньому коротко викладають актуальність теми курсової роботи; мету і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, структуру роботи.

Актуальність теми чітко та аргументовано обґрунтовують, зазначаючи доцільність роботи для подальшого ефективного розвитку теорії держави і права. Для цього дають загальну оцінку сучасного стану дослідження теми, зазначають практично розв’язані завдання, невирішені проблеми, що існують у даній сфері; наводять погляди провідних вчених і фахівців з питання, що розглядається; тенденції розв’язання поставлених завдань. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, з чого й випливає актуальність теми.

Від доведення актуальності обраної теми курсового дослідження логічно перейти до формулювання мети дослідження і завдань, які необхідно вирішити для її досягнення. Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, зміст і стиль викладу. Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми і чітко вказувати, що саме прагне вирішити автор. Основні завдання студент має визначити на основі сформульованої мети. Завдання повинні конкретизувати мету роботи. Їх слід формулювати якомога ретельніше, оскільки опис їх розв’язання становитиме напрями дослідження, робочі гіпотези, а отже, і зміст розділів та підрозділів курсової роботи. Визначення завдань пов’язане з назвами розділів.

Описуючи обрану для дослідження проблемну ситуацію, що визначає тему курсової роботи, зазначають об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище, суспільні відносини, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет – це ті конкретні відносини, що міститься в межах об’єкта, й розглядаються дослідником. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. У об’єкті виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме на нього спрямовується увага студента, саме предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка виноситься на титульний аркуш як заголовок.

Дуже важливим етапом праці є вибір методів дослідження – інструменту отримання фактичного матеріалу і необхідної умови досягнення поставленої в роботі мети. Тому в курсовій роботі обов’язково наводять перелік використаних методів дослідження. Методи повинні мати тісний зв’язок зі змістом роботи, тобто слід описати, які саме проблеми досліджували за допомогою того чи іншого методу. При написанні курсової роботи бажано використовувати загальнонаукові, приватнонаукові, спеціальні та спеціально-юридичні методи пізнання.

Зазначаючи структуру роботи, вказують на наявність вступу, висновків, списку використаних джерел; на кількість розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, джерел і додатків. Окремо зазначають загальний обсяг курсової роботи і кількість сторінок, на яких розташовано список використаних джерел і додатки.

Основний текст роботи – це виклад відомостей про об’єкт і предмет дослідження, необхідних і достатніх для розкриття мети курсової роботи.

Основний текст роботи складається з двох-чотирьох розділів, які у свою чергу можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом мають відповідати спрямованості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язаними, мати приблизно однаковий обсяг.

Кожен розділ починають з нової сторінки.

Розділи, пункти і підпункти повинні містити завершену інформацію з питання, викладену послідовно, логічно, аргументовано.

Якщо з проблеми, що досліджується, у літературі існують різні точки зору, їх слід навести, проаналізувати, позначити власну точку зору і викласти власну позицію.

Викладаючи основний текст роботи, необхідно посилатися на джерела інформації, що містяться в списку використаних джерел.

Основний текст роботи, у разі потреби, можна ілюструвати схемами, оформлювати у вигляді таблиць, підтверджувати прикладами з юридичної практики, всі зазначені дані доцільно розміщувати в додатках до курсової роботи.

Висновки розміщують безпосередньо після основного тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи, у тому числі й негативних, або її окремого етапу з урахуванням тенденцій вирішення поставленого завдання; можливі сфери використання результатів роботи; її значущість. Текст висновків може бути поділений на пункти.

Список використаних джерел, на які є посилання в тексті курсової роботи, наводять наприкінці основної частини роботи, починаючи з нової сторінки. Це обов’язкова складова, важливий елемент курсової роботи. Бібліографічний апарат є показником рівня обізнаності автора з наявною дослідницькою літературою за темою його роботи.

Джерела, використані при виконанні курсової роботи, але на які немає посилань у роботі, до зазначеного списку не включають.

Джерела в списку використаних джерел слід розміщувати за алфавітом, орієнтуючись на початкову літеру бібліографічного опису, або в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Відомості про джерела, включені до списку, слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим зазначенням назв праць. Наукові праці у списку літературних джерел подають мовою, якою їх видано.

Список використаних джерел має включати, виходячи із загальноприйнятої практики, не менше 20 найменувань. Порядкові номери бібліографічних описів джерел у цьому списку є номерами, якими позначають у квадратних дужках посилання в курсовій роботі.

Курсова робота повинна носити самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту фактичних даних із літературних джерел без оформлення посилання на них.

За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять окремим списком, який розміщують наприкінці цього додатка. Приклад оформлення списку використаних джерел за алфавітом наведено у додатку Г.

Додатки. У додатках вміщують матеріал, який необхідний для повноти дослідження, але включення якого до основної частини курсової роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про неї.

У додатках можуть бути вміщені: додаткові ілюстрації або таблиці; матеріали, які через специфіку викладу або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (фотографії, розрахунки, протоколи, копії правничих матеріалів, договори, інструкції, методики, додаткові ілюстрації і таблиці тощо), а також додатковий список використаних джерел, посилання на які були лише в додатках.

Додатки розташовують після списку використаних джерел, починаючи з нової сторінки. Кожен додаток починають з нової сторінки, їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Додаток повинен мати заголовок, який розташовується справа рядка, виконується великими літерами без крапки в кінці. Додатки повинні мати спільну з рештою курсової роботи наскрізну нумерацію сторінок. Приклад оформлення додатків наводиться в додатку Д.

 

 

МОВА І СТИЛЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Мові та стилю курсової роботи слід приділити серйозну увагу, оскільки мовностилістична культура дозволяє зробити висновок про загальну культуру автора та вміння опрацьовувати навчально-методичний і науковий матеріал. Текст курсової роботи повинен відповідати основним вимогам до наукової мови та наукового стилю викладення.

Найбільш характерною особливістю письмового наукового мовлення є формально-логічний спосіб викладення матеріалу, що відображається в системі мовних засобів. Науковим текстам притаманна змістовна завершеність і цілісність. Важливим засобом передачі логічних взаємозв’язків є спеціальні функціонально-синтаксичні засоби зв’язку, які вказують на послідовність розвитку думки (насамперед; спочатку; пізніше; по-перше; по-друге тощо), причинно-наслідкові відношення (отже; таким чином; завдяки цьому; внаслідок цього; до того ж; крім того; відповідно до цього; згідно з цим), суперечливі відношення (проте; однак; між тим; в той же час), перехід від однієї думки до іншої (звернемося до; розглянемо тепер; зупинимося на; перш ніж перейти до), підсумок, висновки (отже; таким чином; у підсумку зазначимо; наведене дає підстави зробити висновок).

Засобами зв’язку можуть бути також займенники, прийменники і дієприкметники (цей, такий, названі, вказані, зазначені, викладене тощо).

Не завжди такі й подібні їм слова та словосполучення прикрашають мову, проте сприяють логічності, акцентують на аргументах, показують рух думки автора, вибудовують структуру курсової роботи.

На рівні тексту в цілому основною ознакою наукового мовлення є цілеспрямованість і прагматична установка. Емоційні мовні елементи (епітети, метафори тощо) не відіграють у науковому тексті особливої ролі та вживаються скоріше як виняток для ілюстрації певних положень.

До наукового тексту включаються лише точні відомості й факти. Це зумовлює точність і чіткість їх словесного оформлення, а отже, використання спеціальної термінології. Завдяки спеціальним термінам досягається можливість у короткій, стислій формі давати розгорнуті визначення і характеристики фактів, процесів, явищ.

Слід твердо пам’ятати, що науковий термін – це не просто слово, а вираз сутності відповідного явища. Отже, слід уважно обирати наукові терміни і визначення. Не можна довільно змішувати в одному тексті різну термінологію, пам’ятаючи, що кожна наука і навчальна дисципліна має власну, лише їм притаманну, термінологічну систему.

Не слід вживати замість прийнятих у науці термінів професійну лексику, тобто слова і вирази, поширені в певному професійному середовищі. Професіоналізми – це не позначення наукових понять, а умовні, диференційовані найменування реалій, свого роду жаргон спеціалістів певної галузі, заснований на їх побутових уявленнях про наукове поняття. Наприклад, слово «фігурант» для позначення підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного в кримінальному процесі.

Фразеологія наукової прози також дуже специфічна. Вона покликана, з одного боку, виражати логічні зв’язки між частинами висловлювання (наприклад, такі стійкі словосполучення, як «на підставі викладеного», «як показує аналіз» тощо), з іншого, – позначати певні поняття, які є, по суті, термінами (конституційне право, презумпція невинуватості, обставини, що виключають притягнення до відповідальності тощо).

Основна риса наукового стилю – це об’єктивність викладу. Обо­в’язковою умовою об’єктивності є вказівка на джерела інформації, на те, ким висловлена та чи інша думка або наукове положення. У тексті це реалізується за рахунок таких ввідних слів і виразів, як «на думку», «за відомостями, що наводяться», «у працях», «за даними» тощо.

Стиль письмового наукового мовлення – це безособовий монолог. Виклад зазвичай ведеться від третьої особи і зосереджений на змісті й логічній послідовності, а не на суб’єкті. Форма займенників першої особи вживається рідко, а форма другої особи однини не вживається взагалі.

Якостями, що визначають культуру викладення наукового або навчального матеріалу, є точність, ясність, чіткість і стислість. Не слід використовувати в роботі канцеляризми, перевантажувати її іноземними словами, вживати слова неточно, всупереч їх значенню. При виникненні сумнівів у значеннях слів, які зустрічаються в тих чи інших джерелах, необхідно звертатися до тлумачного словника або енциклопедії. Матеріал повинен викладатися доступно й дохідливо. Слід уникати багатослів’я, непотрібних повторів, зайвої деталізації, слів і словосполучень, що не несуть ніякого змістовного навантаження, не допускати тавтологій.

Курсова робота виконується українською мовою. За погодженням з викладачем за наявності особливих обставин робота може бути виконана також російською мовою.

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Якість оформлення курсової роботи – це перше, що помічається при читанні і створює відповідне враження, яке може суттєво позначитися на загальній оцінці роботи.

Курсова робота має бути надрукована чітко, розбірливо, без помилок, з одного боку білого паперу формату А4 (210 × 297), шрифтом Times New Roman 14 розміру. На сторінці повинно бути не більше ніж 40 рядків, а у рядку – не менше ніж 60 знаків, враховуючи проміжки між словами (один проміжок вважається одним знаком).

Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних джерел та додатки, не повинен перевищувати 30 сторінок, надрукованих через півтора інтервали.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 15 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту в межах 12-15 мм.

При виконанні роботи слід додержуватися однакової щільності та контрастності (чорного кольору) зображення по всьому тексту. Шрифт друку повинен бути чіткий, чорного кольору, середньої жирності.

Дозволяється окремі части курсової роботи (титульний аркуш, додатки) виконувати іншим способом. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатися до щільності основної роботи.

Не можна включати до курсової роботи сторінки, виконані методом копіювання.

Бажано не допускати в курсовій роботі виправлень. На крайній випадок помилки, описки та графічні неточності можна виправити підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці або між рядками правильних знаків машинописним способом або від руки. Виправлення повинні бути чорного кольору.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи ілюстрації та додатки. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра «1» не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри «2». Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без знака № та крапки в кінці. Висота цифр нумерації має бути меншою за висоту літер і цифр тексту курсової роботи.

Структурні елементи курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДНИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не мають порядкового номера, їх назви є заголовками структурних елементів.

Заголовки всіх вищезазначених структурних елементів курсової роботи і назви розділів розташовують посередині рядка, виконують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Над назвами розділів посередині рядка великими літерами слід вказати слово «РОЗДІЛ» і номер відповідного розділу. Переносити частини слів у заголовках указаних структурних елементів, назвах розділів не дозволяється.

Кожну із зазначених структурних частин, у тому числі й кожний розділ роботи, починають з нової сторінки.

Заголовки підрозділів і пунктів курсової роботи починають з абзацного відступу (після слів відповідного порядкового номера), виконують малими літерами, крім першої великої, не підкреслюють, крапку в кінці не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Підрозділи і пункти курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою, наприклад 1.1., 1.2. і т. д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою, наприклад 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 і т. д.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, його також нумерують.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна становити два вільні рядки. Відстань між рядками заголовка, а також між двома заголовками має бути такою, як у тексті.

Після назви розділу, підрозділу, пункту й підпункту в нижній частині сторінки має бути щонайменше два рядки тексту. Приклад оформлення сторінки наводиться в додатку Е.

Ілюстрації, таблиці, схеми, діаграми, зразки документів слід розміщувати в додатках роботи після списку використаних джерел, а в тексті курсової роботи, робити на них посилання. Якщо матеріал додатків створено не автором курсової роботи, то при їх поданні необхідно посилатися на джерело, з якого їх взято.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють в додатках у вигляді таблиць, про що робиться посилання в тексті курсової роботи. Назву таблиці виконують малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Назву розташовують посередині рядка над таблицею.

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині розділів, підрозділів, пунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Перерахування першого рівня деталізації виконують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування перерахувань попереднього рівня.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати безпосередньо після цитати чи даних, що потребують такого посилання, в квадратних дужках арабськими цифрами порядкових номерів бібліографічних описів цих джерел у списку використаних джерел, а потім (через кому) – номерів сторінок, на яких вміщено саме ту інформацію, на яку роблять посилання, наприклад «... підприємницька діяльність» [15, с. 56].

Якщо в роботі просто згадується джерело інформації, то посилання на нього не передбачає вказівки конкретних сторінок, наприклад «... у роботах [4; 12-18] ...».

Посилання на декілька джерел у одному реченні тексту курсової роботи потрібно позначати порядковими номерами бібліографічних описів усіх цих джерел у списку використаних джерел та відповідними сторінками цих джерел, наприклад: «… легітимація підприємницької діяльності [6, с. 100; 20, с. 233].

 

Загальні вимоги до цитування

· текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

· цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та перекручування думок автора. Пропуск слів, речень абзаців при цитуванні позначається трьома крапками. Якщо перед пропущеним текстом стояв розділовий знак, він не зберігається;

· кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

· при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) слід бути гранично точним у викладенні думок автора і давати відповідне посилання на джерело;

· коли автор, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то робиться спеціальне застереження у круглих дужках із вказівкою на ініціали автора роботи типу: (виділено нами – І.В.), (підкреслено нами – І.В.).

Додатки розміщують, як вже зазначалось, після списку використаних джерел у порядку появи на них посилань у тексті роботи. Кожен додаток повинен мати заголовок, що не підкреслюється, розташовується посередині рядка, виконується малими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці. Над заголовком посередині рядка малими літерами з першої великої слід вказати слово «Додаток» і велику літеру, що позначає відповідний додаток, наприклад «Додаток А», «Додаток Б» тощо. Один додаток позначається як «Додаток А».

Якщо в роботі як додаток використовують документ, котрий має самостійне значення та оформлений згідно з вимогами до документів цього виду, його копію розташовують у курсовій роботі без змін в оригіналі. На першому аркуші копії документа зверху посередині рядка малими літерами з першої великої власноруч вписують чи вдруковують слово «Додаток» і велику літеру, що позначає відповідний додаток, а в правому верхньому куті – слово «Копія». Сторінки копії нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок курсової роботи (не порушуючи власної нумерації сторінок копії документа).

 

ПЕРЕВІРКА, ОЦІНЮВАННЯ
ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Перевірка роботи

Курсова робота здається на кафедру не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Вона реєструється лаборантом кафедри у спеціальному журналі та передається науковому керівникові для перевірки. Викладач перевіряє роботу протягом 10 днів з дати її реєстрації.

Оцінювання роботи відбувається у два етапи: виставлення попередньої та остаточної оцінок.

Попереднє оцінювання роботи

Оцінювання курсової роботи здійснюється в два етапи. Спочатку з текстом роботи ознайомлюється керівник, який дає їй попередню оцінку за чотирибальною системою з урахуванням таких критеріїв:

 • відповідність змісту обраній темі;
 • наявність глибоко продуманої в усіх її складових частинах програми дослідження;
 • ґрунтовність, повнота і критичність аналізу використаної літератури з проблеми дослідження;
 • глибина аналізу зібраного фактичного матеріалу, ступінь самостійності у викладі теми;
 • літературне, технічне й естетичне оформлення роботи;
 • вчасність подання роботи на рецензування.

Оцінка «відмінно» виставляється за роботу, виконану на високому теоретичному рівні, коли тема розкрита повно і послідовно, чітко виділено об’єкт і предмет дослідження, всебічно розкрито вузлові питання теми на основі аналізу теоретичного і практичного матеріалу, зроблено самостійні узагальнення та висновки, цікаві пропозиції і рекомендації, робота грамотно написана, охайно оформлена та вчасно подана керівникові.

Оцінку «добре» отримує робота, виконана на достатньо високому теоретичному рівні, в якій повно і всебічно висвітлені питання теми, зроблено висновки та пропозиції, але яка має незначні недоліки – недостатньо точні висновки, поодинокі випадки порушення логіки викладу, вимог стилю, огріхи в оформленні, невеликі мовні помилки.

Оцінка «задовільно» ставиться за роботу, виконану у відповідності із затвердженим планом, що вміщує теоретичні положення і фактичний матеріал, систематизований та викладений у певній логічній послідовності, за наявності значних недоліків – неправильно розробленої програми дослідження, відсутнього критичного аналізу наукової літератури з відповідної проблеми та органічного поєднання теоретичного матеріалу з практичним, недотримання певних вимог до оформлення роботи, наявності окремих помилкових положень та значної кількості мовних помилок.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо курсова робота виконана на основі лише одного (чи навіть декількох) підручника або навчального посібника, без використання нормативних актів, не є самостійною, має велику кількість мовних помилок, наявні грубі порушення вимог до її оформлення. Студент одержує оцінку «незадовільно», якщо не може відповісти на зауваження рецензента, пояснити висновки і теоретичні положення теми, не володіє матеріалом роботи. За таких обставин студент повинен продовжити роботу над темою дослідження, осмислити зміст курсової роботи, усунути зауваження, зазначені в рецензії.

Усі курсові роботи, які позитивно оцінили керівники, допускаються до захисту, який відбувається, як уже зазначалося, публічно у присутності комісії, керівника роботи і студентів групи. Комісія виставляє остаточну оцінку за курсову роботу.

Студент, що не подав курсову роботу у зазначений термін, або не захистив його без поважної причини, вважається таким, що має академічну заборгованість. При одержанні незадовільної оцінки студент за рішенням комісії виконує курсовий проект за новою темою або переробляє попередню роботу в термін, визначений деканом факультету.

Виконану курсову роботу студент реєструє на кафедрі і подає на рецензування не пізніше, ніж за місяць до захисту курсової роботи. Після перевірки роботи викладач-керівник пише рецензію. Робота, що отримала при рецензуванні незадовільну оцінку, до захисту не допускається і повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен переробити роботу згідно із зауваженнями рецензента і подати її для повторного рецензування.

Курсову роботу, допущену до захисту, студент також доопрацьовує відповідно до зауважень.

Захист курсової роботи є завершальним етапом. Саме під час захисту з’ясовується, наскільки серйозно і вдумливо працював студент над літературними джерелами, аналізом статистичного та фактичного матеріалу, взагалі над обраною темою.

Процедура захисту курсової роботи включає:

 • доповідь студента про зміст роботи;
 • запитання до автора;
 • оголошення відгуку керівника курсової роботи;
 • відповідь студента на запитання членів комісії із захисту;
 • заключне слово студента;
 • рішення комісії про оцінку роботи.

До захисту робіт допускаються студенти, які виконали вимоги навчального плану і не мають академічної заборгованості.

Захист курсової роботи проводиться згідно з розкладом у присутності комісії, керівника курсової роботи і студентів групи.

Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-7 хвилин. У доповіді необхідно:

 • назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;
 • сформулювати основну мету і завдання дослідження;
 • стисло розкрити зміст структури роботи;
 • доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Для кращого сприймання присутніми матеріалу бажано накреслити на великих аркушах паперу власні таблиці, діаграми, графіки.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів.

Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

На захисті курсова робота, з урахуванням рецензії керівника та рівня захисту, отримує остаточну оцінку, яку керівник вносить до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.

У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою. Студенти, що не виконали курсової роботи, або отримали незадовільну оцінку при захисті, до іспитів не допускаються.

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Для полегшення добору джерел для виконання курсової роботи з теорії держави і права пропонуються рекомендовані списки літератури за двома блоками: основна література, яка стосується всієї тематики, та додаткова, яка згрупована за конкретними темами. До окремих тем подано також орієнтовні плани, що можуть бути використані студентами як зразки. Виходячи із загальнотеоретичного характеру курсової роботи з теорії держави і права до рекомендованої літератури не включені нормативні документи. Однак ці джерела можуть і повинні використовуватися, якщо це зумовлено змістом курсової роботи, або для ілюстрування тих чи інших теоретичних висновків. Добір нормативних актів щодо кожної конкретної теми слід здійснювати за допомогою викладача кафедри – керівника роботи.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Абдулаев, М. И. Проблемы теории государства и права [Текст] / М. И. Абдулаев, С. А. Комаров. – СПб. : Питер, 2003. – 576 с.

2. Абдулаев, М. И. Теория государства и права [Текст] / М. И. Абдулаев. – СПб. : Питер, 2003. – 396 с.

3. Антологія української юридичної думки [Текст] : в 6 т. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка // Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / [упоряд.: В. Д. Бабкін та ін.] ; відп. ред. В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко. – К. : Юрид. кн., 2002. – 567 с.

4. Бабаев, В. К. Теория государства и права [Текст] / В. К. Бабаев. – М. : Юристъ, 2005. – 591 с.

5. Байков, А. М. Теория государства и права : энциклопедический словарь [Текст] / А. М. Байков. – Рига, 2004. – 555 с.

6. Байков, А. М. Теория государства и права [Текст] / А. М. Байков. – Рига, 2005. – 188 с.

7. Байтин, М. И. Вопросы общей теории государства и права [Текст] / М. И. Байтин. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО “Саратовская государственная академия права”, 2006. – 400 с.

8. Бержель, Ж.-Л. Общая теория права [Текст] / под общ. ред. В. И. Даниленко ; пер. с фр. – М. : Nota Bene, 2000. – 575 с.

9. Васильев, А. В. Теория государства и права [Текст] : учебник / А. В. Васильєв. – М. : Флинта; МПСИ, 2005. – 440 с.

10. Ведєрніков, Ю. А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна. – К. : Знання, 2008. – 333 с.

11. Ведєрніков, Ю. А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грекул. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.

12. Великий енциклопедичний юридичний словник [Текст] / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – 992 с.

13. Венгеров, А. Б. Теория государства и права [Текст] : учебник / А. Б. Венгеров. – М. : Омега-Л, 2007. – 607 с.

14. Виноградов, П. Г. Очерки по теории права [Текст] / П. Г. Вино­градов. – М. : Товарищество скоропечатников А. А. Левенсон, 1915. – 152 с.

15. Волинка, К. Г. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.

16. Гойман-Калинский, И. В. Элементарные начала общей теории права [Текст] : учебное пособие / [И. В. Гойман-Калинский, Г. И. Иванец, В. И. Червонюк] ; под ред. В. И. Червонюк. – М. : Колос С ; Право и закон, 2003. – 544 с.

17. Гусарєв, С. Д. Теорія права і держави [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко ; Міністерство освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Правова єдність, 2008. – 270 с.

18. Загальна теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [А. М. Копєй­чиков, С. Л. Лисенков та інші] ; за ред. В. В. Копєйчикова. – [стер. вид.] – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

19. Загальна теорія держави і права [Текст] : (основ. поняття, категорії, правові конструкції та наук. концепції) : навч. посіб. / [О. Л. Копиленко та ін.] ; відп. ред. О. В. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 397 с.

20. Загальна теорія держави і права [Текст] : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. освіти] / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка та ін. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2002. – 427 c.

21. Ильин, И. А. Теория права и государства [Текст] / И. А. Ильин. – [2-е изд., доп.]. – М. : Зерцало, 2008. – 559 с.

22. Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2006. – 475 с.

23. Комаров, С. А. Общая теория государства и права [Текст] / С. А. Ко­маров. – СПб. : Питер, 2004. – 510 с.

24. Комаров, С. А. Проблемы теории государства и права [Текст] : учебник / С. А. Комаров. – СПб. : Питер, 2003. – 482 с.

25. Комаров, С. А. Теория государства и права [Текст] : учебно-методическое пособие ; краткий учебник для вузов / С. А. Комаров, А. В. Малько. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 448 с.

26. Котюк, В. О. Теорія права [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для юрид. факультетів вузів / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996. – 207 с.

27. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Текст] : учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Спарк, 2000. – 511 с.

28. Лисенков, С. Л. Загальна теорія держави і права [Текст] : навч. посібник / С. Л. Лисенков. – К., 2006. – 355 с.

29. Любашиц, В. Я. Теория государства и права [Текст] : учебное пособие / В. Я. Любашиц, А. Ю. Мордовцев, И. В. Тимошенко. – Ростов-на-Дону. : МарТ, 2002. – 512 с.

30. Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права [Текст] : Государство : учебник : в 2-х томах / М. Н. Марченко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Велби ; Проспект, 2007. – Т. 1. –752 с.

31. Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права [Текст] : Право : учебник : в 2-х томах / М. Н. Марченко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Велби, Проспект, 2007. – Т. 1. –656 с.

32. Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и права [Текст] : учебник / М. Н. Марченко. – М., 2001. – 656 с.

33. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства [Текст] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2002. – 552 с.

34. Общая теория государства и права [Текст] : академический курс в трех томах / под ред. проф. М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2000. – Т. 2. Теория права. – 656 с.

35. Общая теория государства и права [Текст] : учебник / [В. С. Афанасьев, А. П. Герасимов, В. В. Лазарев и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 1996. – 472 с.

36. Оксамытный, В. В. Теория права и государства [Текст] / В. В. Оксамытный. – М., 2004. – 563 с.

37. Осауленко, О. І. Загальна теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Осауленко. – К. : Істина, 2007. – 336 с.

38. Погребной, И. М. Теория права [Текст] : учебное пособие / И. М. Погребной. – Харьков : Основа, 2003. – 128 с.

39. Поляков, А. В. Общая теория права [Текст] : Феноменолого-коммуникативный подход / А. В. Поляков. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2003. – 720 с.

40. Рабінович, П. М. Основи загальної теорії права та держави [Текст] : навч. посіб. / П. М. Рабінович. – К., 1994. – 238 с.

41. Радько, Т. Н. Теория государства и права [Текст] / Т. Н. Радько. – М., 2004. – 576 с.

42. Сидоренко, М. Й. Теорія держави і права [Текст] : (курс лекцій) : навч. посіб. для студ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини “Україна” – К. : Ун-т Україна, 2006. – 197 с.

43. Скакун, О. Ф. Теорія держави і права [Текст] : підручник / О. Ф. Ска­кун. – Харків : Консул, 2008. – 656 с.

44. Сухонос, В. В. Теорія держави і права [Текст] : навчальний посібник / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2005. – 536 с.

45. Теорія держави і права для підготовки до державного іспиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Самофалов, А. В. Старостюк, О. В. Чернецька, В. С. Шилінгов ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 196 с.

46. Теорія держави і права [Текст] : Академічний курс : підручник / [О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський та ін.] ; за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

47. Теорія держави і права [Текст] : навчальний посібник / А. Ю. Олій­ник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слісаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

48. Теорія держави і права [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / [редкол.: В. Ф. Опришко (голова) та ін.] ; Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 229 с.

49. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Суботін, О. В. Філонов, Л. М. Князькова, І. Я. Тодоров. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

50. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Л. М. Шесто­палова. – К. : Прецедент, 2004. – 224 с.

51. Теорія держави і права [Текст] : підручник / [С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський] ; за заг. ред. С. Л. Лисенкова. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 447 c.

52. Шульга, А. М. Теория государства и права [Текст] / А. М. Шульга. – Харьков, 2006. – 196 с.

53. Юридичні терміни [Текст] : тлумачний словник / за ред. В. Г. Гон­чаренка. – К. : Либідь, 2003. – 320 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВої РОБоТ
и

 

ДЕРЖАВА: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, МІСЦЕ
В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

План (зразок)

Вступ

Розділ 1. Держава як публічно-політична організація суспільства

1.1. Походження держави. Відмінність держави від публічної влади у первісному суспільстві

1.2. Поняття і ознаки держави

1.3. Сутність та основні сучасні наукові концепції держави

1.4. Функції держави

Розділ 2. Місце держави в політичній системі суспільства

2.1. Поняття і структура політичної системи

2.2. Держава як інститут політичної системи

2.3. Форми взаємодії держави з іншими елементами політичної системи

Висновки

Список використаних джерел

Список літератури

 1. Байтин, М. И. Государство и политическая власть [Текст] / М. И. Байтин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 239 с.

2. Байтин, М. И. О понятии государства [Текст] / М. И. Байтин // Правоведение. – 2002. – № 3. – С. 4–16.

3. Бачило, И. Л. Факторы, влияющие на государственность [Текст] / И. Л. Бачило // Государство и право. – 1993. – № 7. – С. 21–30.

4. Бутенко, А. П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки [Текст] / А. П. Бутенко // Государство и право. – 1993. – № 7. – С. 12–20.

5. Гегель, Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.

6. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.

7. Диденко, П. Г. Право и свобода [Текст] / П. Г. Диденко, В. Н. Селиванов // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 4–10.

8. Каращук, В. В. Державний суверенітет: підходи до класифікації та рівні дослідження [Текст] / В. В. Каращук // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 34. – С. 60–67. – Юридичні і політичні науки.

9. Копоть, В. Методологічний аспект дослідження сутності держави [Текст] / В. Копоть // Юридична Україна. – 2004. – № 12. – С. 12–16.

10. Ладиченко, В. В. Функціональний підхід до розуміння держави: питання про дотримання інтересів особистості [Текст] / В. В. Ладиченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 35. – С. 16–22. – Юридичні і політичні науки.

11. Лившиц, Р. З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов [Текст] / Р. З. Лившиц // Советское государство и право. – 1990. – № 10. – С. 13–21.

12. Лобода, Ю. П. Цінність держави як складник предмета теоретико-правової юриспруденції [Текст] / Ю. П. Лобода // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 10.– С. 40–44. – Юридичні і політичні науки.

13. Макуев, Р. Х. Несостоятельность идеи “ограниченного” суверенитета [Текст] / Р. Х. Макуев // Государство и право. – 2008. – № 9. – С. 23–29.

14. Орленко, В. Вчення О. Д. Градовського про державу [Текст] / В. Орленко // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 2. – С. 109–112.

15. Пастухова, Н. Б. О многообразии подходов к трактовке и пониманию суверенитета [Текст] / Н. Б. Пастухова // Государство и право. – 2007. – № 12. – С. 80–84.

16. Петров, В. С. Сущность, содержание и формы государства [Текст] / В. С. Петров. – Л. : Наука, 1971. – 163 с.

17. Телятник, Л. Логіко-методологічне тлумачення ознак загального поняття держави [Текст] / Л. Телятник // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 6. – С. 98–101.

18. Тихомиров, Ю. А. Государственность: крах или воскрешение? [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. – 1992. – № 9. – С. 11–19.

19. Черняк, Л. Ю. Основные теории государственного суверенитета [Текст] / Л. Ю. Черняк // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 4. – С. 15–17.

20. Четвернин, В. А. Размышления по поводу теоретических представлений о государстве [Текст] / В. А. Четвернин // Государство и право. – 1992. – № 5. – С. 3–11.

21. Чиркин, В. Е. Три ипостаси государства [Текст] / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 1993. – № 8. – С. 107–115.

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА

План (зразок)

Вступ

Розділ 1. Поняття і структура громадянського суспільства

Розділ 2. Проблема громадянського суспільства та його співвідношення з державою в історії політико-правової думки

Розділ 3. Взаємодія інститутів громадянського суспільства і держави

Висновки

Список використаних джерел

Список літератури

 1. Гаджиев, К. С. Гражданское общество и правовое государство [Текст] / К. С. Гаджиев // Мировая экономика и международные отношения. – 1991. – № 9. – С. 5–18.

2. Головащенко, О. Громадянське суспільство як основа у становленні правової держави [Текст] / О. Головащенко // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 126–128.

3. Дмитриев, Ю. А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества [Текст] / Ю. А. Дмитриев // Государство и право. – 1994. – № 7. – С. 28–34.

4. Зимогляд, В. Громадянське суспільство в Україні: політико-право­вий дискурс і практичний вимір у контексті часу [Текст] / В. Зимогляд // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 120–125.

5. Копєйчиков, В. Інститути приватної власності та підприємництва як основні складові громадянського суспільства [Текст] / В. Копє­йчиков, О. Цельєв // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1. – С. 25–33.

6. Кравченко, Л. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем [Текст] / Л. Кравченко, М. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 10. – С. 17–21.

7. Кресін, О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці [Текст] : (З методол. семінару) / О. Кресін // Право України. – 2004. – № 3. – С. 18–21.

8. Ладиченко, В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства [Текст] / В. Ладиченко // Право України. – 2007. – № 10. – С. 9–13.

9. Любченко, П. Конституційно-правові проблеми визначення структури громадянського суспільства [Текст] / П. Любченко // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3. – С. 43–53.

10. Магновський, І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість [Текст] / І. Магновський // Право України. – 2005. – № 7. – С. 25–29.

11. Одинцова, А. В. Гражданское общество: взгляд экономиста [Текст] / А. В. Одинцова // Государство и право. – 1992. – № 8. – С. 98–109.

12. Онищенко, О. С. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні [Текст] О. С. Онищенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2002. – Випуск 13. – С. 10–19.

13. Орлова, О. В. Гражданское общество и личность: политико-правовые аспекты [Текст] / О. В. Орлова. – М., 2005. – 118 с.

14. Петришин, О. Громадянське суспільство і держава: питання взаємовідносин [Текст] / О. Петришин // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4. – С. 3–12.

15. Рабінович, П. М. Громадянське суспільство і правова держава (загально-теоретичні міркування) [Текст] / П. М. Рабінович // Укр. право. – 1996. – № 3. – С. 22–34.

16. Строган, А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави [Текст] / А. Строган // Право України. – 2007. – № 10. – С. 14–17.

17. Тихомиров, Ю. А. Закон и формирование гражданского общества [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. – 1991. – № 8. – С. 24–32.

18. Тодика, Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства [Текст] / Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 1992. – № 2. – С. 3–12.

19. Черниловский, З. М. Гражданское общество: опыт исследования [Текст] / З. М. Черниловский // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 142–151.

20. Чупринський, Б. О. Особливості розвитку та функціонування інститутів громадянського суспільства в умовах демократичної правової держави [Текст] / Б. О. Чупринський // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 73–75.

ДЕРЖАВНА ВЛАДА: СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ
ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ

Список літератури

 1. Байтин, М. И. Государство и политическая власть [Текст] / М. И. Байтин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 239 с.

2. Байков, А. Л. Междувластные и властные отношения в теории права [Текст] : Опыт теоретико-познавательного построения / А. Л. Байков. – Ярославль : Типография Губернского правления, 1912. – 419 с.

3. Борденюк, В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) [Текст] / В. Борденюк // Право України. – 2005. – № 1. – С. 21–25.

4. Витченко, А. М. Теоретические проблемы исследования государственной власти [Текст] / А. М. Витченко. – Саратов, 1982. – 194 с.

5. Гармоза, П. В. Власть как категория юридической науки [Текст] / П. В. Гармоза // Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 82–85.

6. Гегель, Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.

7. Демидов, А. И. Власть в единстве и многообразии ее измерений [Текст] / А. И. Демидов // Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 3–11.

8. Дмитриев, Ю. А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества [Текст] / Ю. А. Дмитриев // Государство и право. – 1994. – № 7. – С. 28–34.

9. Исаев, И. А. Психологическая концепция власти Н. М. Коркунова [Текст] / И. А. Исаев // Советское государство и право. – 1989. – № 9. – С. 110–115.

10. Зуев, В. И. “Власть” в системе политологических категорий [Текст] / В. И. Зуев // Государство и право. – 1992. – № 5. – С. 90–96.

11. Ладиченко, В. Системні параметри державної влади [Текст] / В. Ладиченко // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – С. 4–9.

12. Ладиченко, В. В. Функціональна детермінованість ефективної державної влади [Текст] / В. В. Ладиченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 35. – С. 37–43. – Юридичні і політичні науки.

13. Майданник, О. Про роль контролю у здійсненні державної влади [Текст] / О. Майданник // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 4–9.

14. Малый, А. Ф. Государственная власть как правовая категория [Текст] / А. Ф. Малый // Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 94–99.

15. Манов, Г. Н. Государство и политическая организация общества [Текст] / Г. Н. Манов. – М. : Наука, 1974. – 320 с.

16. Мірошніченко, М. І. Природа відношення “державна влада” – “позитивне право” [Текст] / М. І. Мірошніченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корець­кого НАН України, 2003. – Випуск 19. – С. 22-30. – Юридичні і політичні науки.

17. Олуйко, В. До питання про межі державної влади (критичні замітки) / В. Олуйко, Р. Кондратьєв // Право України. – 2003. – № 2. – С. 17–22.

18. Погребняк, С. П. Методологічні засади державної влади [Текст] / С. П. Погребняк // Методологічні проблеми правової науки : доклад. Міжнародна наукова конференція. – Харків, 2003. – С. 163–165.

19. Прієшкіна, О. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування: проблеми й перспективи [Текст] / О. Прієшкіна // Право України. – 2006. – № 11. – С. 86–89.

20. Сахарова, А. С. Структура исполнительной власти: некоторые теоретические проблемы [Текст] / А. С. Сахарова // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 2. – С. 29–31.

21. Селіванов, В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти [Текст] : монографія / В. М. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2002. – 724 с.

22. Селіванов, В. Державна влада як елемент державного упорядженого суспільства в Україні / В. Селіванов // Право України. – 2006. – № 9. – С. 10–16.

23. Скрипнюк, В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні [Текст] / В. Скрипнюк // Право України. – 2002. – № 5. – С. 3–8.

24. Скрипнюк, В. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління [Текст] / В. Скрипнюк // Право України. – 2003. – № 3. – С. 14–21.

25. Сухонос, В. Здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) [Текст] / В. Сухонос // Предпринимательство, хозяй­ство и право. – 2000. – № 2. – С. 3–6.

26. Сухонос В. Моральна-ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві [Текст] / В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 109–110.

27. Тихомиров, Ю. А. Власть в обществе: единство и разделение [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. – 1990. – № 2. – С. 35–43.

28. Фрицький, О. Державна влада як конституційно-правовий інститут [Текст] / О. Фрицький, І. Солов’єва // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1. – С. 34–41.

29. Черданцев, А. Ф. Государственная власть и ее обоснование [Текст] / А. Ф. Черданцев // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 3–12.

30. Чиркин, В. Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты [Текст] / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 1990. – № 8. – С. 3–12.

31. Чиркин, В. Е. Власть, ненасилие и социальная справедливость [Текст] / В. Е. Чиркин // Советское государство и право. – 1991. – № 9. – С. 99–108.

 

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Список літератури

 1. Байтин, М. И. Сущность и основные функции социалистического государства [Текст] / М. И. Байтин. – Саратов, 1979. – 301 с.

2. Варич, О. Г. Теоретико-правове розуміння економічної функції держави [Текст] / О. Г. Варич // Юридичні читання молодих вчених : збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції
(23-24 квітня 2004 р.) – К., 2004. – С. 28–31.

3. Варич, О. Г. Шляхи та перспективи розвитку економічної функції сучасної української держави [Текст] / О. Г. Варич // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2004. – Випуск 15. – С. 423–431.

4. Варич, О. Г. Державне регулювання економічних відносин (концептуальний рівень) [Текст] / О. Г. Варич // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – Випуск 16. – С. 382–390. – Юридичні і політичні науки.

5. Варламова, Н. В. Юрисдикция государства как основание ответственности за обеспечение прав и свобод человека [Текст] (Практика Европейского Суда по правам человека) / Н. В. Варламова // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 34– 39.

6. Глебов, А. П. Понятие и структура функций социалистического государства [Текст] : пособие по спецкурсу / А. П. Глебов. – Воронеж, 1974. – 37 с.

7. Давиденко, В. В. Економічна функція сучасної держави [Текст] / В. В. Давиденко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – Випуск 19. – С. 73–79. – Юридичні і політичні науки.

8. Давиденко, В. В. Економічна функція сучасних держав: порівняльна характеристика та тенденції розвитку [Текст] / В. В. Давиденко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Випуск 30. – С. 66–73. – Юридичні і політичні науки.

9. Добродумов, П. Антикорупційна політика як функція держави [Текст] / П. Добродумов // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 9. – С. 54–58.

10. Доронін, І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави [Текст] / І. Доронін // Право України. – 2006. – № 4. – С. 127–131.

11. Жигуленков, М. В. К вопросу о понятии “функция государства” [Текст] / М. В. Жигуленков // Право и политика. – 2001. – № 5. – С. 13–16.

12. Загайнов, Л. И. Экономические функции советского государства [Текст] / Л. И. Загайнов. – М. : Юрид. лит., 1968. – 263 с.

13. Знаменський, Г. Економічна політика і законодавство [Текст] / Г. Знаменський // Право України. – 2008. – № 7. – С. 40–42.

14. Каск, Л. И. Функции и структура государства [Текст] / Л. И. Каск. – Л., 1968. – 182 с.

15. Ковальський, В. Охоронна функція держави як система [Текст] / В. Ковальський // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 26–30.

16. Кормич, Б. А. Митна політика України як функція держави [Текст] / Б. А. Кормич // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – Випуск 5. – С. 438–442. – Юридичні і політичні науки.

17. Кравченко, В. Економічні функції держави [Текст] / В. Кравченко // Право України. – 1993. – № 1. – С. 10–12, 20.

18. Кушнір, І. Функціональний аспект державного регулювання економіки [Текст] / І. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 157–160.

19. Лощихін, О. М. Вчення про механізм реалізації функцій держави: історія становлення та сучасні підходи [Текст] / О. М. Лощихін // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 37. – С. 42–51. – Юридичні і політичні науки.

20. Лощихін, О. М. Деякі теоретичні та методологічні підстави дослідження функцій сучасної держави [Текст] / О. Лощихін // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 33. – С. 30–39. – Юридичні і політичні науки.

21. Лощихін, О. Економічна діяльність сучасної держави у контексті проблем реалізації права приватної власності [Текст] / О. Лощихін // Право України. – 2006. – № 5. – С. 29–33.

22. Лощихін, О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії [Текст] / О. Лощихін // Право України. – 2006. – № 8. – С. 29–34.

23. Лощихін, О. Економічні функції держави: у пошуках необхідного мінімуму [Текст] / О. Лощихін // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2005. – Випуск 16. – С. 168–176.

24. Лощихін, О. М. Економічні функції сучасної держави та конституційно-правові основи їх реалізації [Текст] / О. М. Лощихін // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 34. – С. 3–12. – Юридичні і політичні науки.

25. Лощихін, О. М. Правові проблеми реалізації економічних функцій сучасної держави [Текст] / О. М. Лощихін // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 39. – С. 10–18. – Юридичні і політичні науки.

26. Лощихін, О. М. Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації [Текст] / О. М. Лощихін // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 35. – С. 29–36. – Юридичні і політичні науки.

27. Морозова, Л. А. Функции российского государства на современном этапе [Текст] / Л. А. Морозова // Государство и право. – 1993. – № 6. – С. 98–108.

28. Морозова, Л. А. Влияние глобализации на функции государства [Текст] / Л. А. Морозова // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 101–107.

29. Наливайко, Л. Р. Поняття та основні ознаки функцій держави [Текст] / Л. Р. Наливайко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2005. – Випуск 16. – С. 177–191.

30. Наливайко, Л. Форми здійснення політичної функції Української держави [Текст] / Л. Наливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – № 8. – С. 3–7.

31. Падалко, Г. До сучасного розуміння наукової категорії “функція держави” (загальний огляд проблеми) [Текст] / Г. Падалко // Право України. – 2006. – № 8. – С. 63–69.

32. Пелих, Н. Функції української держави [Текст] / Н. Пелих // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 1. – С. 3–6.

33. Пискотин, М. И. К вопросу о функциях Советского государства в современный период [Текст] / М. И. Пискотин // Советское государство и право. – 1958. – № 1. – С. 90–92.

34. Погорилко, В. Ф. Функции советского общенародного государства [Текст] / В. Ф. Погорилко. – К., 1980. – 64 с.

35. Прокопенко, О. Г. Функції сучасної держави: загальнотеоретична характеристика [Текст] / О. Г. Прокопенко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 13. – С. 41–48. – Юридичні і політичні науки.

36. Родионова, О. В. Социальная функция государства: правовая сущность и проблемы субъектов ее осуществления на современном этапе [Текст] / О. В. Родионова // Государство и право. – 2006. – № 8. – С. 98–100.

37. Самощенко, И. С. О правовых формах осуществления функций советского государства [Текст] / И. С. Самощенко // Советское государство и право. – 1956. – № 3. – С. 81–91.

38. Сердюк, В. Еволюція функцій держави в процесі розвитку суспільства [Текст] / В. Сердюк // Юридична Україна. – 2006. – № 12. – С. 21–27.

39. Сидоров, А. І. Сучасні підходи до визначення категорії “функція держави” [Текст] / А. І. Сидоров // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21-22 листопада 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Обо­ротова. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 359–363.

40. Темченко, В. Функції держави із забезпечення прав людини в ринковій економіці [Текст] / В. Темченко // Право України. – 2003. – № 5. – С. 47–51.

41. Тихомиров, О. До проблеми розуміння функцій сучасної держави [Текст] / О. Тихомиров // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 1. – С. 72–75.

42. Цивадзе, Д. Ю. Развитие экономических функций Советского государства [Текст] / Д. Ю. Цивадзе. – М. : Юрид. лит., 1970. – 344 с.

43. Чернета, С. Ю. Проблеми тлумачення соціальної функції держави в Україні [Текст] / С. Ю. Чернета // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 70–73.

44. Черноголовкин, Н. В. Теория функций социалистического государства [Текст] / Н. В. Черноголовкин. – М. : Юрид. лит., 1970. – 216 с.

45. Шкляр, Т. О. Принципи правових форм реалізації економічної функції держави [Текст] / Т. О. Шкляр // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – Випуск 24. – С. 71–75. – Юридичні і політичні науки.

46. Шкляр, Т. Функції сучасної держави: поняття та проблеми класифікації [Текст] / Т. Шкляр // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С. 61–65.

47. Щербак, С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави [Текст] / С. Щербак // Право України. – 2001. – № 11. – С. 108–111.

 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ

Список літератури

 1. Авер’янов, В. Б. Проблеми організації виконавчої влади [Текст] / В. Б. Авер’янов // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1996. – Випуск 7. – С. 20–29.

2. Авер’янов, В. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи в Україні [Текст] / В. Авер’янов // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С. 42–50.

3. Байтин, М. И. Механизм современного Российского государства [Текст] / М. И. Байтин // Правоведение. – 1996. – № 3. – С. 4–5.

4. Барнашов, А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение [Текст] / А. М. Барнашов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1988. – 102 с.

5. Бельский, К. С. О функциях исполнительной власти [Текст] / К. С. Бельский // Государство и право. – 1997. – № 3. – С. 14–21.

6. Борденюк, В. Деякі аспекти системного підходу до співвідношення механізму (апарату) держави та місцевого самоврядування [Текст] / В. Борденюк // Юридична Україна. – 2005. – № 2. – С. 4–11.

7. Ершов, В. В. Суд в системе органов государственной власти [Текст] / В. В. Ершов // Государство и право. – 1992. – № 8. – С. 31–37.

8. Наливайко, Л. До питання про визначення поняття “механізм Української держави” [Текст] / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 10. – С. 92–96.

9. Оболонский, А. В. Человек и государственное управление [Текст] / А. В. Оболонский. – М. : Наука, 1987. – 254 с.

10. Органи державної влади України [Текст] / за ред. В. Ф. Погорілка. – К., 2002. – 592 с.

11. Осавелюк, А. М. Современный механизм системы сдержек и противовесов в зарубежных государствах [Текст] / А. М. Осавелюк // Государство и право. – 1993. – № 12. – С. 105–114.

12. Рудинский, Ф. М. Бюрократизм и проблемы его искоренения [Текст] / Ф. М. Рудинский // Советское государство и право. – 1984. – № 5. – С. 35–42.

13. Сахарова, А. С. Исполнительная власть: проблемы дефиниции [Текст] / А. С. Сахарова // Сибирский юридический вестник. – 2003. – № 2. – С. 34–36.

14. Сахарова, А. С. Структура исполнительной власти: некоторые теоретические проблемы [Текст] / А. С. Сахарова // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 2. – С. 29–31.

15. Сухонос, В. В. Роль глави держави у формуванні і функціонуванні динамічного виміру державного механізму: теоретико-методологі­чний та історичний аспекти [Текст] / В. В. Сухонос // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України, 2004. – Випуск 26. – С. 21–27. – Юридичні і політичні науки.

16. Харченко, Н. П. Механізм держави та його структура [Текст] / Н. П. Харченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 41. – С. 91–97. – Юридичні і політичні науки.

17. Черняк, Є. В. Роль судової влади в політичній системи США [Текст] / Є. В. Черняк // Держава і право : збірник науковий праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – Випуск 21. – С. 149–154.

18. Чиркин, В. Е. Президентская власть [Текст] / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 1997. – № 5. – С. 15–23.

МОНАРХІЯ ЯК ФОРМА ПРАВЛІННЯ

Список літератури

 1. Гелей, С. Д. Політико-правові системи світу [Текст] / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К., 2006. – 668 с.

2. Георгіца, А. З. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] / А. З. Георгіца. – Тернопіль, 2003. – 431 с.

3. Григонис, Э. П. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Э. П. Григонис, В. П. Григонис. – СПб. : Питер, 2002. – 416 с.

4. Губрієнко, О. Сучасні монархії у світі: загальний огляд [Текст] / О. Губрієнко // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 5. – С. 33–37.

5. Каминский, С. А. Институт монархии в странах Арабского Востока [Текст] / С. А. Каминский // Советское государство и право. – 1978. – № 7. – С. 108–112.

6. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] / за ред. В. О. Ріяки. – К., 2006. – 544 с.

7. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – М., 2005. – 1 056 с.

8. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : учебник для вузов / [М. И. Эриашвили и др.] ; под ред. В. О. Лучина, Г. А. Васи­левича, А. С. Прудникова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 687 с.

9. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С. М. Паш­ков] ; за ред. В. М. Бесчастного. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 467 с.

10. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учебник : в 4 т. / отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – [3-е изд., обнов. и дораб.]. – М. : Изд-во БЕК, 2000. – Тома 1-2. – Часть общая. – 784 с.

11. Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] / А. А. Мишин. – М., 2004. – 512 с.

12. Сухонос, В. В. Методологічні проблеми дослідження монархічної форми правління: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи [Текст] / В. В. Сухонос // Методологічні проблеми правової науки : доклад. Міжнародна наукова конференція. – Харків, 2003. – С. 165–169.

13. Сухонос, В. В. Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика (проблеми постіндустріальної епохи) [Текст] / В. В. Сухонос // Держава і право : збірник науковий праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – Випуск 21. – С. 57–63.

14. Терещук, М. М. Різновиди монархічної форми правління: порівняльна характеристика [Текст] / М. М. Терещук // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 38. – С. 143– 47. – Юридичні і політичні науки.

15. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / В. Е. Чиркин. – М., 2002. – 622 с.

16. Шаповал, В. М. Державний лад країн світу [Текст] / В. М. Шаповал. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 320 с.

17. Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] / В. М. Шаповал. – К., 2006. – 496 с.

 

РЕСПУБЛІКА ЯК ФОРМА ПРАВЛІННЯ

Список літератури

 1. Григонис, Э. П. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Э. П. Григонис, В. П. Григонис. – СПб. : Питер, 2002. – 416 с.

2. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : учебник для вузов / [М. И. Эриашвили и др.] ; под ред. В. О. Лучина, Г. А. Васи­левича, А. С. Прудникова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 687 с.

3. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С. М. Паш­ков] ; за ред. В. М. Бесчастного. – [2г-е вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 467 с.

4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учебник : в 4 т. / отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – [3-е изд., обнов. и дораб.]. – М. : Изд-во БЕК, 2000. – Тома 1-2. – Часть общая. – 784 с.

5. Майверінг, Скот. Президентська система, багатопартійні системи і демократія: складне рівняння [Текст] / Скот Майверінг. – К., 2005. – 357 с.

6. Мижуев, П. Г. Парламентаризм и представительная форма правления в главных странах современной Европы [Текст] / П. Г. Мижуев. – СПб., 1906 – 215 с.

7. Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] / А. А. Мишин. – М., 2004. – 512 с.

8. Окуньков, Л. А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика [Текст] / Л. А. Окуньков. – М. : НОРМА, Инфра-М, 1996. – 240 с.

9. Пігенко, В. Президентська, парламентська та змішана форма правління: досвід демократій Центрально-Східної Європи у контексті становлення системи державного управління в Україні [Текст] / В. Пігенко, Т. Пушак. – К. : Вісник програми сприяння Парламенту України, 2003. – 38 с.

10. Протасова, В. Юридична природа президентсько-парламентської республіки: на прикладі конституційно-правового досвіду V республіки у Франції [Текст] / В. Протасова // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2. – С. 240–249.

11. Протасова, В. Республіканська форма правління: юридична природа й різновиди [Текст] / В. Протасова // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 19–25.

12. Сахарова, А. С. Институт президентства (сравнительно-правовой анализ) [Текст] / А. С. Сахарова // Сибирский юридический вестник. – 1999. – № 4. – С. 9–10.

13. Сахарова, А. С. Президент и исполнительная власть: федеральная доктрина и региональная практика (на примере Республики Бурятия) [Текст] / А. С. Сахарова // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 3. – С. 25–28.

14. Сухонос, В. В. Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика (проблеми постіндустріальної епохи) [Текст] / В. В. Сухонос // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – Випуск 21. – С. 57–63.

15. Терещук, М. М. Різновиди республіканської форми правління: порівняльна характеристика [Текст] / М. М. Терещук // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України, 2006. – Випуск 33. – С. 72–78. – Юридичні і політичні науки.

16. Тодыка, Ю. Н. Президент Украины: конституционно-правовой статус [Текст] : монография / Ю. Н. Тодыка. – Харьков : Факт, 1999. – 254 с.

17. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / В. Е. Чиркин. – М., 2002. – 622 с.

18. Чиркин, В. Е. Конституционное право [Текст] : Россия и зарубежный опыт / В. Е. Чиркин. – М. : Зерцало, 1998. – 448 с.

19. Чиркин, В. Е. Президентская власть [Текст] / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 1997. – № 5. – С. 15–23.

20. Шаповал, В. М. Державний лад країн світу [Текст] / В. М. Шаповал. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 320 с.

21. Шмавонян, Г. А. Президентская власть и разделение властей в полупрезидентской республике: опыт Армении [Текст] / Г. А. Шмавонян // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 87–97.

 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Список літератури

 1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах [Текст] / [В. Г. Хорос, Г. И. Мирский, К. Л. Майданик и др.] ; под ред. В. Г. Хо­роса. – М. : Наука, 1996. – 336 с.

2. Громыко, А. Л. Политические режимы [Текст] / А. Л. Громыко. – М. : Знание, Интел Тех, 1994. – 64 с.

3. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : учебник для вузов / [М. И. Эриашвили и др.] ; под ред. В. О. Лучина, Г. А. Васи­левича, А. С. Прудникова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 687 с.

4. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С. М. Паш­ков] ; за ред. В. М. Бесчастного. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 467 с.

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учебник : в 4 т. / отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – [3-е изд., обнов. и дораб.]. – М. : БЕК, 2000. – Тома 1-2. – Часть общая. – 784 с.

6. Левіна, Ю. Демократія як форма політичного режиму [Текст] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3. – С. 244–249.

7. Левіна, Ю. Соціальна цінність демократії [Текст] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2. – С. 250–254.

8. Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] / А. А. Мишин. – М., 2004. – 512 с.

9. Скрипнюк, О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму / О. Скрипнюк // Право України. – 2001. – № 5. – С. 12–17.

10. Степанов, В. Ф. Важнейшие критерии эффективности демократического государства [Текст] / В. Ф. Степанов // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 93–96.

11. Сухонос, В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху [Текст] / В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 10–13.

12. Сухонос, В. В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2003. – 336 с.

13. Сухонос, В. Здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) [Текст] / В. Сухонос // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 3–6.

14. Тимчук, О. Демократичні політичні режими в сучасному світі: порівняльний аналіз [Текст] / О. Тимчук // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – № 8. – С. 12–15.

15. Тирских, М. Г. О понятии политического режима [Текст] / М. Г. Тирских // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 3. – С. 18–21.

16. Тирских, М. Г. Соотношение политического, государственного и государственно-правового режимов [Текст] / М. Г. Тирских // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 1. – С. 8–13.

17. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / В. Е. Чиркин. – М., 2002. – 622 с.

18. Якушин, В. Різновиди політичних режимів [Текст] / В. Якушин // Віче. – 1995. – № 9. – С. 129–133.

 

АВТОРИТАРНИЙ РЕЖИМ

Список літератури

 1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах [Текст] / [В. Г. Хорос, Г. И. Мирский, К. Л. Майданик и др.] ; под ред.
  В. Г. Хороса. – М. : Наука, 1996. – 336 с.

2. Громыко, А. Л. Политические режимы [Текст] / А. Л. Громыко. – М. : Знание, Интел Тех, 1994. – 64 с.

3. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : учебник для вузов / [М. И. Эриашвили и др.] ; под ред. В. О. Лучина, Г. А. Васи­левича, А. С. Прудникова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 687 с.

4. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С. М. Паш­ков] ; за ред. В. М. Бесчастного. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 467 с.

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учебник : в 4-х т. / отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – [3-е изд., обнов. и дораб.]. – М. : БЕК, 2000. – Тома 1-2. – Часть общая. – 784 с.

6. Мельников, Е. Н. Развитие авторитарных тенденций в африканских странах капиталистической ориентации (на примере бывших французских колоний) [Текст] / Е. Н. Мельников // Советское государство и право. – 1988. – № 2. – С. 103–108.

7. Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] / А. А. Мишин. – М., 2004. – 512 с.

8. Сухонос, В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху [Текст] / В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 10–13.

9. Сухонос, В. В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2003. – 336 с.

10. Сухонос, В. Здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) [Текст] / В. Сухонос // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 3–6.

11. Тирских, М. Г. О понятии политического режима [Текст] / М. Г. Тирских // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 3. – С. 18–21.

12. Тирских, М. Г. Соотношение политического, государственного и государственно-правового режимов [Текст] / М. Г. Тирских // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 1. – С. 8–13.

13. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / В. Е. Чиркин. – М., 2002. – 622 с.

 

ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ

Список літератури

 1. Гегель, Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.

2. Громыко, А. Л. Политические режимы [Текст] / А. Л. Громыко. – М. : Знание, Интел Тех, 1994. – 64 с.

3. Конституционное право зарубежных стран [Текст] : учебник для вузов / [М. И. Эриашвили и др.] ; под ред. В. О. Лучина, Г. А. Васи­левича, А. С. Прудникова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 687 с.

4. Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Суботін, С. М. Паш­ков] ; за ред. В. М. Бесчастного. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 467 с.

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учебник : в 4-х т. / отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – [3-е изд., обнов. и дораб.]. – М. : Изд-во БЕК, 2000. – Тома 1-2. – Часть общая. – 784 с.

6. Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] / А. А. Мишин. – М., 2004. – 512 с.

7. Нерсесянц, В. С. Философия права [Текст] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА, 1997. – 652 с.

8. Сухонос, В. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху [Текст] / В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 10–13.

9. Сухонос, В. В. Право в тоталітарній державі [Текст] / В. В. Сухонос // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – Випуск 5. – С. 9–18. – Юридичні і політичні науки.

10. Сухонос, В. Здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти) [Текст] / В. Сухонос // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 3–6.

11. Тирских, М. Г. О понятии политического режима [Текст] / М. Г. Тирских // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 3. – С. 18–21.

12. Тирских, М. Г. Соотношение политического, государственного и государственно-правового режимов [Текст] / М. Г. Тирских // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 1. – С. 8–13.

13. Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / В. Е. Чиркин. – М., 2002. – 622 с.

 

ТЕОРІЯ ПОДІЛУ ВЛАДИ

Список літератури

 1. Авер’янов, В. Б. Проблеми організації виконавчої влади [Текст] / В. Б. Авер’янов // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1996. – Випуск 7. – С. 20–29.

2. Андрійко, О. Ф. Адміністративна реформа і державний контроль у системі органів виконавчої влади [Текст] / О. Ф. Андрійко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 300–307.

3. Барнашов, А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение [Текст] / А. М. Барнашов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1988. – 102 с.

4. Бельский, К. С. О функциях исполнительной власти [Текст] / К. С. Бельский // Государство и право. – 1997. – № 3. – С. 14–21.

5. Бойко, В. Ф. Становлення незалежного суду в Україні – гарантія демократії в державі [Текст] / В. Ф. Бойко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 1999. – Випуск 10. – С. 88–96.

6. Бойков, А. Д. Судебная реформа: ориентиры и просчёт [Текст] / А. Д. Бойков // Государство и право. – 1994. – № 6. – С. 13–22.

7. Бородін, І. Судова влада у теорії поділу влади [Текст] / І. Бородін // Право України. – 2002. – № 10. – С. 11–14.

8. Бульба, О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади [Текст] / О. Бульба // Право України. – 2002. – № 6. – С. 113–117.

9. Бульба, О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних варіантів [Текст] / О. Бульба // Право України. – 2003. – № 4. – С. 8–11.

10. Бульба, О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні [Текст] / О. Бульба // Право України. – 2004. – № 4. – С. 27–29.

11. Василюк, С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні [Текст] / С. Василюк // Право України. – 2002. – № 5. – С. 8–11.

12. Василюк, С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні [Текст] / С. Василюк // Право України. – 2003. – № 12. – С. 3–6.

13. Витченко, А. М. Теоретические проблемы исследования государственной власти [Текст] / А. М. Витченко. – Саратов, 1982. – 194 с.

14. Гаганова, Н. А. Концепция разделения властей и идея субсидиарности [Текст] / Н. А. Гаганова // Государство и право. – 2003. – № 3. – С. 88–91.

15. Городовенко, В. В. Європейські стандарти незалежності судової влади [Текст] / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 1. – С. 40–44.

16. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.

17. Ершов, В. В. Суд в системе органов государственной власти [Текст] / В. В. Ершов // Государство и право. – 1992. – № 8. – С. 31–37.

18. Жук, Н. Система стримувань і противаг у державному апараті: витоки та основний зміст [Текст] / Н. Жук // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4. – С. 52–62.

19. Журавльова, Г. Поділ влади в сучасній Україні (проблеми теорії та практики) [Текст] / Г. Журавльова // Право України. – 1998. – № 11. – С. 23–25.

20. Журавський, В. С. Принципи формування та термін повноважень палат двопалатного парламенту [Текст] / В. С. Журавський // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12.– С. 175–185.

21. Заєць, А. Принцип розподілу влад в новітній конституційно-правовій практиці [Текст] / А. Заєць // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 2. – С. 40–50.

22. Іващенко, В. І. Про деякі аспекти правового статусу Кабінету Міністрів України [Текст] / В. І. Іващенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 343–347.

23. Кривенко, Л. Т. Український парламентаризм: питання становлення [Текст] / Л. Т. Кривенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1996. Випуск 7.– С. 29–33.

24. Кривенко, Л. Законодавча влада в системі державної влади [Текст] / Л. Кривенко // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 1. – С. 58–71.

25. Митровка, Я. Поняття принципу поділу державної влади [Текст] / Я. Митровка // Юридична Україна. – 2007. – № 7. – С. 20–24.

26. Мойсик, В. Українське правосуддя: якого хоче влада і яке потрібне суспільству [Текст] / В. Мойсик // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7. – С. 40–48.

27. Осавелюк, А. М. Современный механизм системы сдержек и противовесов в зарубежных государствах [Текст] / А. М. Осавелюк // Государство и право. – 1993. – № 12. – С. 105–114.

28. Сарацин, Н. Незалежність судової влади – запорука демократичної держави [Текст] / Н. Сарацин // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 4. – С. 7–9.

29. Тацій, В. Прокуратура в системі поділу влади [Текст] / В. Тацій, Ю. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С. 61–69.

30. Тихомиров, Ю. А. Власть в обществе: единство и разделение [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. – 1990. – № 2. – С. 35–43.

31. Туманов, В. А. Права человека и исполнительная власть [Текст] / В. А. Туманов // Советское государство и право. – 1990. – № 2. – С. 44–51.

32. Федоренко, Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні [Текст] / Г. Федоренко // Право України. – 2008. – № 8. – С. 41–47.

33. Фоков, А. П. Судебная власть в системе разделения властей (научно-правовые, философские и исторические аспекты) [Текст] / А. П. Фоков // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 51–56.

34. Цвєтков, В. В. Демократизація апарату державного управління в процесі модернізації українського суспільства [Текст] / В. В. Цвєтков // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 282–291.

35. Цвік, М. В. Конституційні проблеми розподілу влад (деякі загальнотеоретичні аспекти) [Текст] / М. В. Цвік // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 1. – С. 60–68.

36. Цвік, М. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад [Текст] / М. Цвік, І. Процюк // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С. 51–61.

37. Черняк, Є. В. Роль судової влади в політичній системи США [Текст] / Є. В. Черняк // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – Випуск 21. – С. 149–154.

38. Чиркин, В. Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты [Текст] / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 1990. – № 8. – С. 3–12.

39. Шемшученко, Ю. С. Теоретичні засади реформування правової системи України [Текст] / Ю. С. Шемшученко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – Випуск 7. – К., 1996. – С. 50–56.

40. Шемшученко, Ю. С. Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку [Текст] / Ю. С. Шемшученко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1998. – Випуск 9. – С. 58–68.

 

ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПОБУДОВИ В УКРАЇНІ

Список літератури

 1. Авер’янов, В. Б. Проблеми організації виконавчої влади [Текст] / В. Б. Авер’янов // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1996. – Випуск 7.– С. 20–29.

2. Афанасьєв, К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави [Текст] / К. Афанасьєв // Юридична Україна. – 2008. – № 2. – С. 17–22.

3. Бабкін, В. Д. Державна влада і політична опозиція [Текст] / В. Д. Бабкін // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1996. – Випуск 7. – С. 193–199.

4. Бандурка, О. Крок до правової держави [Текст] / О. Бандурка // Право України. – 1991. – № 3. – С. 11–12.

5. Барнашов, А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение [Текст] / А. М. Барнашов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1988. – 102 с.

6. Батурин, Ю. М. Социалистическое правовое государство: от идеи к осуществлению [Текст] / Ю. М. Батурин, Р. З. Лившиц. – М. : Наука, 1989. – 256 с.

7. Богуцький, П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблем її формування [Текст] / П. Богуцький // Право України. – 1996. – № 4. – С. 14–16.

8. Бойко, В. Ф. Становлення незалежного суду в Україні – гарантія демократії в державі [Текст] / В. Ф. Бойко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 1999. – Випуск 10. – С. 88–96.

9. Васькович, Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні [Текст] / Й. Васькович // Право України. – 2000. – № 1. – С. 32–34.

10. Гавриленко, Г. Правова держава і правова культура [Текст] / Г. Гавриленко // Право України. – 1993. – № 1. – С. 28–30.

11. Громыко, А. Л. Политические режимы [Текст] / А. Л. Громыко. – М. : Знание, Интел Тех, 1994. – 64 с.

12. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.

13. Дмитриев, Ю. А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества [Текст] / Ю. А. Дмитриев // Государство и право. – 1994. – № 7. – С. 28–34.

14. Заєць, А. П. Правова держава в контексті сучасного українського досвіду [Текст] / А. П. Заєць. – К. : Парламентське видавництво, 1999. – 248 с.

15. Коваленко, А. И. Правовое государство: концепции и реальность [Текст] В схемах, пояснениях и рекомендациях в процессе его изучения / А. И. Коваленко. – М., 1993. – 78 с.

16. Кривенко, Л. Т. Український парламентаризм: питання становлення [Текст] / Л. Т. Кривенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1996. – Випуск 7.– С. 29–33.

17. Лочман, Я. О. Систематизація банківського законодавства – крок на шляху побудови правової держави [Текст] / Я. О. Лочман // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 659–667.

18. Магновський, І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість [Текст] / І. Магновський // Право України. – 2005. – № 7. – С. 25–29.

19. Манов, Г. Н. Социалистическое правовое государство: проблемы и перспективы [Текст] / Г. Н. Манов // Советское государство и право. – 1989. – № 6. – С. 3–10.

20. Манохин, В. М. Правовое государство и проблемы управления по усмотрению [Текст] / В. М. Манохин // Советское государство и право. – 1990. – № 1. – С. 23–30.

21. Мартышин, О. В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России [Текст] / О. В. Мартышин // Государство и право. – 1996. – № 5. – С. 3–13.

22. Мушинский, В. О. Правовое государство и правопонимание [Текст] / В. О. Мушинский // Советское государство и право. – 1990. – № 2. – С. 21–27.

23. Никеров, Г. И. Судебная власть в правовом государстве (опыт сравнительного исследования) [Текст] / Г. И. Никеров // Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 16–20.

24. Скакун, О. Ф. Теория правового государства в дореволюционной России [Текст] / О. Ф. Скакун // Советское государство и право. – 1990. – № 2. – С. 113–120.

25. Скрипнюк, О. В. Правова, соціальна держава в Україні: конституційні основи та основні тенденції розвитку [Текст] / О. В. Скрипнюк // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 186–197.

26. Співак, В. М. Майбутнє соціальної держави в Україні [Текст] / В. М. Співак // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 710–713.

27. Ставнійчук, М. І. Теоретичні засади становлення прямого народовладдя в Україні [Текст] / М. І. Ставнійчук // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 1998. – Випуск 9.– С. 78–85.

28. Стефанюк, В. Становлення судової влади в умовах створення правової держави [Текст] / В. Стефанюк // Право України. – 1991. – № 7. – С. 4–7.

29. Строган, А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави [Текст] / А. Строган // Право України. – 2007. – № 10. – С. 14–17.

30. Тацій, В. Людина і правова держава: проблеми взаємовідносин і взаємодії [Текст] / В. Тацій // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2. – С. 3–12.

31. Удовик, С. Л. Государственность Украины: истоки и перспективы [Текст] / С. Л. Удовик. – К. : Ваклер, 1999. – 208 с.

32. Шемшученко, Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави [Текст] / Ю. Шемшученко // Право України. – 1995. – № 12. – С. 7–10.

33. Шемшученко, Ю. С. Теоретичні засади реформування правової системи України [Текст] / Ю. С. Шемшученко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 1996. – Випуск 7. – С. 50–56.

34. Шемшученко, Ю. С. Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку [Текст] / Ю. С. Шемшученко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 1998. – Випуск 9. – С. 58–68.

 

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Список літератури

 1. Алейников, Б. Н. Социальное государство и собственность [Текст] / Б. Н. Алейников // Государство и право. – 2008. – № 1. – С. 5–13.

2. Бабкін, В. Д. Від правової до соціально-правової держави [Текст] / В. Д. Бабкін // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 270–281.

3. Бабкін, В. Д. Соціальна держава та захист прав людини [Текст] / В. Д. Бабкін // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1998. – Випуск 9. – С. 9–22.

4. Бляхман, Б. Я. О социальной ценности государства [Текст] / Б. Я. Бляхман // Сибирский юридический вестник. – 2003. – № 4. – С. 8–14.

5. Гафуров, З. Ш. Социально-правовое государство и право человека на достойное существование [Текст] / З. Ш. Гафуров // Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 11–20.

6. Гуменюк, І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту [Текст] / І. Гуменюк // Право України. – 2008. – № 7. – С. 9–13.

7. Єрмоленко, Д. Співвідношення соціальної та правової держави [Текст] / Д. Єрмоленко // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 8. – С. 95–96.

8. Кондратьєв, Р. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях [Текст] / Р. Кондратьєв // Право України. – 2005. – № 2. – С. 81–83.

9. Копєйчиков, М. Соціальна держава як політична реальність [Текст] / М. Копєйчиков // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 216–227.

10. Корнієнко, В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві [Текст] / В. Корнієнко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 47–52.

11. Лившиц, Р. З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов [Текст] / Р. З. Лившиц // Советское государство и право. – 1990. – № 10. – С. 13–21.

12. Магновський, І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість [Текст] / І. Магновський // Право України. – 2005. – № 7. – С. 25–29.

13. Максимов, С. Співвідношення принципів правової і соціальної держави [Текст] / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 73–81.

14. Мамут, Л. С. Социальное государство с точки зрения права [Текст] / Л. С. Мамут // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 5–14.

15. Панкевич, О. До питання про основні завдання соціальної держави (загальнотеоретичний аспект) [Текст] / О. Панкевич // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. – С. 183–191.

16. Рабінович, П. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження [Текст] / П. Рабінович, Ю. Лобода // Право України. – 2001. – № 8. – С. 41–44.

17. Савостьянова, В. Б. Роль государства в реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение и социальные льготы [Текст] / В. Б. Савостьянова // Государство и право. – 2005. – № 5. – C. 78–86.

18. Сіленко, А. Деякі тенденції розвитку соціальної держави [Текст] / А. Сіленко // Право України. – 2005. – № 8. – С. 106–110.

19. Скрипнюк, О. Ідея соціальної справедливості в контексті теорії соціальної, правової держави [Текст] / О. Скрипнюк // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 17–24.

20. Скрипнюк, О. В. Правова, соціальна держава в Україні: конституційні основи та основні тенденції розвитку [Текст] / О. В. Скрип­нюк // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 186–197.

21. Сокуренко, В. Гуманістичний зміст концепції соціальної держави [Текст] / В. Сокуренко // Право України. – 2000. – № 11. – С. 21–23.

22. Співак, В. М. Майбутнє соціальної держави в Україні [Текст] / В. М. Співак // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 710–713.

23. Чиркин, В. Е. Общечеловеческие ценности и современное государство [Текст] / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2002. – № 2. – С. 5–13.

24. Яковюк, І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави [Текст] / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 25–34.

25. Яковюк, І. Соціальна держава: до визначення змісту поняття [Текст] / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 37–47.

26. Якубенко, В. Принципи соціальної держави [Текст] / В. Якубенко // Право України. – 2002. – № 6. – С. 33–38.

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА, ДЕРЖАВИ І ЕКОНОМІКИ

Список літератури

 1. Варич, О. Г. Державне регулювання економічних відносин (концептуальний рівень) [Текст] / О. Г. Варич // Держава і право : збірник науковий праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України, 2004. – Випуск 16. – С. 382–390.

2. Воронова, М. Теорія правового регулювання економічних відносин у системі наукового знання [Текст] / М. Воронова // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С. 3–10.

3. Государство, право, экономика [Текст] / [Л. И. Загайнов, М. И. Ко­зырь, О. С. Колбасов и др.] ; отв. ред. В. М. Чхиквадзе. – М. : Юрид. лит., 1970. – 488 с.

4. Гриньова, В. М. Державне регулювання економіки [Текст] / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – Харків, 2004. – 756 с.

5. Добродумов, П. О. Конституційна економіка і статус Національного банку [Текст] / П. О. Добродумов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2005 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 90–92.

6. Дудківська, Л. І. Державне регулювання економіки [Текст] / Л. І. Дудківська, Л. С. Головко. – К., 2002. – 214 с.

7. Зинченко, С. А. Собственность, политическая власть и право: генезис, соотношение [Текст] / С. А. Зинченко, Э. В. Лисневский // Государство и право. – 1992. – № 3. – С. 3–12.

8. Карась, А. Г. Принципи теорії економічного аналізу права [Текст] / А. Г. Карась // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 36. – С. 129–137. – Юридичні і політичні науки.

9. Кельман, М. Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та права [Текст] / М. Кельман // Право України. – 2009. – № 2. – С. 60–67.

10. Лощихін, О. Взаємодія сучасної держави та суспільства у сфері економіки: деякі проблеми [Текст] / О. Лощихін // Право України. – 2006. – № 12. – С. 9–15.

11. Лукашенко, А. До питання державного регулювання економічних відносин в Україні [Текст] / А. Лукашенко // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 2. – С. 28–40.

12. Макаров, О. В. Соотношение права и государства [Текст] / О. В. Ма­каров // Государство и право. – 1995. – № 5. – С. 16–22.

13. Матузов, Н. И. Правовое стимулирование в условиях рыночных отношений / Н. И. Матузов, А. В. Малько // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 11–19.

14. Мушинский, В. О. Соотношение политики и права в регулировании социальных интересов [Текст] / В. О. Мушинский // Советское государство и право. – 1988. – № 2. – С. 3–12.

15. Плотникова, Т. Державно-правове регулювання економіки: досвід США [Текст] / Т. Плотникова, О. Бичківський // Право України. – 1997. – № 12. – С. 108–112.

16. Прокопов, Д. Теоретичні обґрунтування співвідношення держави та права в дослідженнях Г. Шершеневича [Текст] / Д. Прокопов // Юридична Україна. – 2007. – № 1. – С. 4–9.

17. Саниахметова, Н. Государственное регулирование экономики и предпринимательства [Текст] / Н. Саниахметова // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 7. – С. 3–8.

18. Селиванов, В. Правова реформа і методологія дослідження фундаментальних проблем юридичної науки [Текст] / В. Селиванов // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 4. – С. 3–17.

19. Спектор, Е. И. Роль права в регулировании экономики в условиях рыночных отношений [Текст] / Е. И. Спектор // Журнал российского права. – 1999. – № 12. – С. 107–109.

20. Старинський, М. В. Становлення моделі взаємодії права та економіки у політико-правовій думці України [Текст] / М. В. Ста­ринський // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 9–14.

21. Титич, В. Державне регулювання економічних відносин [Текст] / В. Титич // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 2. – С. 113–115.

22. Титич, В. Державно-правові форми впливу на економічні відносини [Текст] / В. Титич // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 3. – С. 104–106.

23. Тихомиров, Ю. А. Закон, стимулы, экономика [Текст] / Ю. А. Тихо­миров. – М. : Юрид. лит., 1989. – 272 с.

24. Тихомиров, М. Ю. О механизме обеспечения законности в управлении экономикой [Текст] / М. Ю. Тихомиров // Советское государство и право. – 1990. – № 7. – С. 32–38.

25. Шкляр, Т. Правова та економічна системи суспільства: основні напрями взаємодії [Текст] / Т. Шкляр // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – № 12. – С. 113–115.

26. Явич, Л. С. Право и общественные отношения (основные аспекты содержания и формы) [Текст] / Л. С. Явич. – М. : Юрид. лит., 1971. – 152 с.

 

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРАВА

План (зразок)

Вступ

Розділ 1. Сутність права

1.1. Право в системі соціального регулювання

1.2. Поняття та ознаки права. Призначення права

1.3. Співвідношення права і моралі

Розділ 2. Функції права

2.1. Поняття та сутність функції права

2.2. Система функцій права, їх класифікація

2.3. Характеристика окремих видів функцій права

Висновки

Список використаних джерел

Список літератури

 1. Байтин, М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков) [Текст] / М. И. Байтин. – [Изд. 2-е, доп.]. – М. : Право и государство, 2005. – 544 с.

2. Бурлай, Є. В. Зміст і форма права: єдність і розбіжності [Текст] / Є. В. Бурлай // Методологічні проблеми правової науки : матеріали міжнародної наукової конференції (13-14 грудня 2002 р.) / упорядники М. І. Панов, Ю. М. Грошовий. – Харків : Право, 2003. – С. 138–144.

3. Бурлай, Є. До питання про функції права [Текст] / Є. Бурлай // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 31–42.

4. Ивашевский, С. Л. Проблема сущности права в истории отечественной философско-правовой мысли [Текст] / С. Л. Ивашевский // Государство и право. – 2007. – № 12. – С. 65–70.

5. Кисель, О. М. Функціональне призначення правового регулювання [Текст] / О. М. Кисель // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 10. – С. 27-35. – Юридичні і політичні науки.

6. Коростей, В. Про функції права [Текст] / В. Коростей // Право України. – 2004. – № 9. – С. 124–128.

7. Лейст, О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Текст] / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2008. – 452 с.

8. Мотовиловкер, Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права [Текст] / Е. Я. Мотовиловкер. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 360 с.

9. Нерсесянц, В. С. Право: многообразие определений и единство понятия [Текст] / В. С. Нерсесянц // Советское государство и право. – 1983. – № 10. – С. 26–35.

10. Погребняк, С. Про ознаки права [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4. – С. 13–21.

11. Пьянов, Н. А. О понятии и классификации функций позитивного права [Текст] / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 4–6.

12. Радько, Т. Я. Социальные функции советского права [Текст] / Т. Я. Радько. – Волгоград, 1971. – 272 с.

13. Цвік, М. Про сучасне праворозуміння [Текст] / М. Цвік // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 3–13.

14. Шейндлин, Б. В. Сущность советского права [Текст] / Б. В. Шей­ндлин. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. – 140 с.

15. Явич, Л. С. Сущность права. Социал.-филос. понимание генезиса, развития и функционирования юрид. формы обществ. отношений [Текст] / Л. С. Явич. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 207 с.

 

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

План (зразок)

Вступ

Розділ 1. Поняття та елементи принципу верховенства права

Розділ 2. Зв’язок принципу з іншими принципами права. Верховенство права та верховенство закону

Розділ 3. Механізм дії принципу верховенства права

Висновки

Список використаних джерел

Список літератури

 1. Вовк, Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні [Текст] / Д. Вовк // Право України. – 2003. – № 11. – С. 127–130.

2. Гайворонський, В. Конституційний принцип верховенства права [Текст] / В. Гайворонський // Право України. – 2003. – № 5. – С. 26–31.

3. Гайворонський, В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права [Текст] / В. Гайворонський // Право України. – 2005. – № 10 – C. 114–118.

4. Головатий, С. Верховенство закону verus “верховенство права”: філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? [Текст] / С. Головатий // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С. 3–18.

5. Городовенко, В. Значення принципу верховенства права при здійсненні правосуддя [Текст] / В. Городовенко // Юридична Україна. – 2005. – № 12. – С. 4–8.

6. Дудка, Г. І. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? [Текст] / Г. І. Дудка // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Ко­рецького НАН України, 2006. – Випуск 32. – С. 3–8. – Юридичні і політичні науки.

7. Заєць, А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) [Текст] / А. Заєць // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1. – С. 3–15.

8. Колодій, А. М. Принципи права в Україні [Текст] / А. М. Колодій. – К., 1998. – 156 с.

9. Кундельська, С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні статуси [Текст] / С. Кундельська // Право України. – 2006. – № 12. – С. 117–119.

10. Погребняк, С. Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4. – С. 41–53.

11. Погребняк, С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) [Текст] / С. П. Погребняк. – Харків : Право, 2008. – 238 с.

12. Полянський, Т. Т. Верховенство права та принцип неприпустимості зловживання правом [Текст] / Т. Т. Полянський // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Між­народної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21–22 листопада 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 41–47.

13. Рабінович, П. Інтерпретація верховенства права Конституційним Судом України (доктринальний коментар) [Текст] / П. Рабінович // Право України. – 2006. – № 11. – С. 27–30.

14. Савченко, О. С. Принцип верховенства права: історико-теоретичні аспекти визначення та розуміння [Текст] / О. С. Савченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 33. – С. 78–82. – Юридичні і політичні науки.

15. Савченко, О. Принцип верховенства права – нормативна основа громадянського суспільства та правової держави [Текст] / О. Сав­ченко // Юридична Україна. – 2006. – № 12. – С. 17–20.

16. Селіванов, В. М. Методологічні проблеми запровадження конституційних принципів “верховенства права” і “верховенства закону” [Текст] / В. М. Селіванов // Право України. – 1997. – № 6. – С. 8–17.

17. Сушко, Є. Р. Взаємодія верховенства права з верховенством закону: загальнотеоретичні аспекти [Текст] / Є. Р. Сушко // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (8–9 грудня 2006 року). – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 85–87.

18. Ткаченко, О. Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: деякі аспекти [Текст] / О. Тка­ченко // Право України. – 2004. – № 1. – C. 78–80.

19. Цвік, М. Про сучасне праворозуміння [Текст] / М. Цвік // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 3–13.

 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПРАВА

Список літератури

 1. Боннер, А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности [Текст] / А. Т. Боннер. – М. : Рос. право, 1992. – 320 с.

2. Иванова, С. А. Принцип социальной справедливости в правоприменительной деятельности (теоретические аспекты реализации) [Текст] / С. А. Иванова // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 19–26.

3. Колодій, А. М. Принципи права в Україні [Текст] / А. М. Колодій. – К., 1998. – 156 с.

4. Кравченко, М. Г. Роль і значення принципу справедливості у процесі реалізації законодавства [Текст] / М. Г. Кравченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 41. – С. 127–132. – Юридичні і політичні науки.

5. Ладиченко, В. В. Юридична справедливість як принцип права [Текст] / В. В. Ладиченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 31. – С. 3–11. – Юридичні і політичні науки.

6. Мальцев, Г. В. Социальная справедливость и право [Текст] / Г. В. Ма­льцев. – М., 1983. – 176 с.

7. Мартышин, О. В. Справедливость и право [Текст] / О. В. Марты­шин // Право и политика. – 2000. – № 12. – С. 9–11.

8. Мозоль, Н. Сучасний погляд на справедливість [Текст] / Н. Мозоль // Право України. – 2007. – № 5. – С. 39–44.

9. Нерсесянц, В. С. Философия права [Текст] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА, 1997. – 652 с.

10. Погребняк, С. Особливості втілення в праві різних аспектів справедливості [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1. – С. 31–42.

11. Погребняк, С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) [Текст] / С. П. Погребняк. – Харків : Право, 2008. – 238 с.

12. Ролз, Дж. Теорія справедливості [Текст] / Дж. Ролз ; [пер. з англ.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 822 с.

13. Тесленко, М. Право як інструмент соціальної справедливості [Текст] / М. Тесленко // Право України. – 2004. – № 7. – С. 40–43.

14. Харт, Х. Л. А. Концепція права [Текст] / Х. Л. А. Харт ; [пер. з англ. Н. Комарова]. – К. : Сфера, 1998. – 231 с.

15. Чиркин, В. Е. Власть, ненасилие и социальная справедливость [Текст] / В. Е. Чиркин // Советское государство и право. – 1991. – № 9. – С. 99–108.

16. Экимов, А. И. Справедливость и социалистическое право [Текст] / А. И. Экимов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 120 с.

 

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Список літератури

 1. Абрамитов, С. А. Единство исторического и логического подходох в познании права [Текст] / С. А. Абрамитов // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 2. – С. 4–6.

2. Волвенко, П. Поняття природного права: теоретичний та практичний аспекти [Текст] / П. Волвенко // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 8. – С. 78–83.

3. Воротилкин, Е. А. Естественное право и формирование юридического позитивизма [Текст] / Е. А. Воротилкин // Государство и право. – 2008. – № 9. – С. 67–72.

4. Гегель, Г. В. Ф. Философия права [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1990. – 526 с.

5. Зорькин, В. Д. Позитивистская теория права в России [Текст] / В. Д. Зорькин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 280 с.

6. Кельзен, Ганс. Чисте правознавство [Текст] / Ганс Кельзен. – К. : Юніверс, 2004. – 495 с.

7. Керимов, Д. А. Философские основания политико-правовых исследований [Текст] / Д. А. Керимов. – М. : Мысль, 1986. – 332 с.

8. Козлихин, И. Ю. Позитивизм и естественное право [Текст] / И. Ю. Козлихин // Государство и право. – 2000. – № 3. – С. 5–11.

9. Кравець, В. М. Співвідношення природно-правового, історичного та позитивістського підходів до визначення сутності права [Текст] / В. М. Кравець // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 13. – С. 20–25. – Юридичні і політичні науки.

10. Кудрявцев, В. Н. О правопонимании и законности [Текст] / В. Н. Кудрявцев // Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 3–8.

11. Лейст, О. Э. Три концепции права [Текст] / О. Э. Лейст // Советское государство и право. – 1991. – № 12. – С. 3–11.

12. Лившиц, Р. З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов [Текст] / Р. З. Лившиц // Советское государство и право. – 1990. – № 10. – С. 13–21.

13. Максимов, С. Виправдання позитивізму [Текст] / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. – С. 146–156.

14. Максимов, С. Природне і позитивне право як елементи правової реальності [Текст] / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 82–92.

15. Мальцев, Г. В. Понимание права [Текст] Подходы и проблемы / Г. В. Мальцев. – М. : Прометей, 1999. – 419 с.

16. Мартышин, О. В. Совместимы ли основные типы понимания права? [Текст] / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 13–21.

17. Мицкевич, А. В. Общее и “нормативное” понятие права и его место в марксистском правопонимании [Текст] / А. В. Мицкевич // Советское государство и право. – 1988. – № 6. – С. 11–18.

18. Мушинский, В. О. Правовое государство и правопонимание [Текст] / В. О. Мушинский // Советское государство и право. – 1990. – № 2. – С. 21–27.

19. Нижник, Н. С. Реалистический позитивизм: в поисках интегративного типа правопонимания [Текст] / Н. С. Нижник, Е. Г. Шукшина // Государство и право. – 2005. – № 10. – С. 104–112.

20. Петрова, К. В. О естественном и позитивном праве [Текст] (Критические заметки по поводу учебника С. С. Алексеева) / К. В. Пет­рова // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 32–41.

21. Харт, Х. Л. А. Концепція права [Текст] / Х. Л. А. Харт ; [пер. з англ. Н. Комарова]. – К. : Сфера, 1998. – 231 с.

22. Цвік, М. Про сучасне праворозуміння [Текст] / М. Цвік // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 3–13.

23. Четвернин, В. А. Современные концепции естественного права [Текст] / В. А. Четвернин. – М. : Наука, 1988. – 144 с.

 

НОРМА ПРАВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ВИДИ

Список літератури

 1. Алексеев, С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве [Текст] / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1989. – 288 с.

2. Бабаев, В. К. Норма права как истинное суждение [Текст] / В. К. Бабаев // Правоведение. – 1976. – № 2. – С. 30–37.

3. Баранов, В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права [Текст] / В. М. Баранов. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – 147 с.

4. Баранов, В. М. Истинность норм советского права [Текст] Проблемы теории и практики / В. М. Баранов. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – 400 с.

5. Берг, О. В. Некоторые вопросы теории нормы права [Текст] / О. В. Берг // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 19–25.

6. Бурлай, Е. В. Нормы права и правоотношения в социальном обществе [Текст] / Е. В. Бурлай. – К., 1987. – 92 с.

7. Вопленко, Н. Н. Право в системе социальных норм [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2003. – 86 с.

8. Денисов, Ю. А. Абстрактное и конкретное в советском правоведении [Текст] / Ю. А. Денисов, Л. И. Смирнов. – Л. : Наука, 1987. – 207 с.

9. Заморська, Л. Норма права як основний елемент системи права [Текст] / Л. Заморська // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 1. – С. 42–45.

10. Козловський, А. Логіко-гносеологічні засади правової норми [Текст] / А. Козловський // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 4. – С. 98–109.

11. Колошин, В. Логічна структура норми права (деякі практичні аспекти) [Текст] / В. Колошин // Право України. – 1995. – № 7. – С. 44–46.

12. Корнута, Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права [Текст] / Р. Корнута // Право України. – 2007. – № 7. – С. 19–21.

13. Кудрявцев, Ю. В. Норма права как социальная информация [Текст] / Ю. В. Кудрявцев. – М. : Юрид. лит., 1981. – 144 с.

14. Лейст, О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву: (теоретические проблемы) [Текст] / О. Э. Лейст. – М. : Изд-во Московск. ун-та, 1981. – 239 с.

15. Лучин, В. О. Процессуальные нормы в советском государственном праве [Текст] / В. О. Лучин. – М. : Юрид. лит., 1976. – 168 с.

16. Мотовиловкер, Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права [Текст] / Е. Я. Мотовиловкер. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 360 с.

17. Нормы советского права [Текст] Проблемы теории / [В. К. Бабаев, М. И. Байтин, В. М. Баранов и др.] ; под ред. М. И. Байтина, В. К. Ба­баева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 248 с.

18. Остроумов, Г. С. Правовое осознание действительности [Текст] / Г. С. Остроумов. – М. : Наука, 1969. – 175 с.

19. Ставицька, О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів [Текст] / О. Ставицька // Право України. – 2001. – № 10. – С. 13–15.

20. Сырых, В. М. Воистину ли нормы законов истинны? [Текст] / В. М. Сырых // Государство и право. – 1996. – № 7. – С. 26–33.

21. Филимонов, В. Д. Норма права и ее функции [Текст] / В. Д. Филимонов // Государство и право. – 2007. – № 9. – С. 5–12.

22. Халфина, Р. О. Критерий истинности в правовой науке [Текст] / Р. О. Халфина // Советское государство и право. – 1974. – № 2. – С. 20–28.

23. Черданцев, А. Ф. Специализация и структура норм права [Текст] / А. Ф. Черданцев // Правоведение. – 1970. – № 4. – С. 41–49.

24. Шальмин, М. С. Нормы права в системе соционормативного регулирования. Проблемы соотношения и взаимодействия [Текст] : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шальмин Максим Сергеевич. – Абакан : Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Ката­нова, 2006. – 143 с.

25. Шевчук, І. М. Особливості структури конституційно-правових норм України [Текст] / І. М. Шевчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 230–234.

 

НОРМАТИВНИЙ ДОГОВІР У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Список літератури

 1. Бабенко, А. Н. Понятие и признаки нормативного договора [Текст] / А. Н. Бабенко, Т. А. Парфенова // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 2. – С. 8–13.

2. Бахрах, Д. Н. Административный договор: вопросы теории [Текст] / Д. Н. Бахрах, А. В. Демин // Российский юридический журнал. – 1995. – № 2. – С. 69–79.

3. Демин, А. В. Нормативный договор как источник административного права [Текст] / А. В. Демин // Государство и право. – 1998. – № 2. – С. 15–21.

4. Завальна, Ж. В. Порівняльний аналіз адміністративного та цивільного договорів [Текст] / Ж. В. Завальна // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 117–120.

5. Иванов, В. В. К вопросу о теории нормативного договора [Текст] / В. В. Иванов // Журнал российского права. – 2000. – № 7. – С. 85–97.

6. Иванов, В. В. К вопросу об общей теории договора [Текст] / В. В. Иванов // Государство и право. – 2000. – № 12. – С. 73–79.

7. Иванов, В. В. Общая теория договора [Текст] : монография / В. В. Иванов. – М. : Юристъ, 2006. – 238 с.

8. Кашанина, Т. В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере [Текст] / Т. В. Кашанина // Советское государство и право. – 1992. – № 2.– С. 124–126.

9. Лагода, О. С. Адміністративний договір та втручальні процедури [Текст] / О. С. Лагода // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 146-150.

10. Малова, О. В. О проблеме источников права [Текст] / О. В. Ма­лова // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 11–13.

11. Марченко, М. Н. Источники права [Текст] / М. Н. Марченко. – М. : Велби, Проспект, 2006. – 760 с.

12. Николюк, Д. А. Формальні джерела права [Текст] / Д. А. Николюк // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 34. – С. 81–87. – Юридичні і політичні науки.

13. Пархоменко, Н. М. Договір у системі форм права України [Текст] : монографія / Н. М. Пархоменко. – К. : Юридична книга, 2000. – 184 с.

14. Пархоменко, Н. М. Конституційний договір як джерело права України: історичний досвід [Текст] / Н. М. Пархоменко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Вип. 12. – С. 61–69.

15. Правотворчество в СССР [Текст] / [А. В. Мицкевич, А. С. Пиго­лкин, С. А. Пяткина и др.] ; под ред. А. В. Мицкевича. – М. : Юрид. лит., 1974. – 319 с.

 

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Список літератури

 1. Денисов, Ю. А. Абстрактное и конкретное в советском правоведении [Текст] / Ю. А. Денисов, Л. И. Смирнов. – Л. : Наука, 1987. – 207 с.

2. Абушенко, Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе [Текст] / Д. Б. Абушенко. – М. : НОРМА, 2002. – 176 с.

3. Байтин, М. И. О юридической природе решений Конституционного Суда Российской Федерации [Текст] / М. И. Байтин // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 5–11.

4. Барак, А. Судейское усмотрение [Текст] / А. Барак. – М. : НОРМА, 1999. – 376 с.

5. Беляневич, В. Е. Про “запровадження” судового прецеденту [Текст] / В. Е. Беляневич // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 3. – С. 173–177.

6. Бернхем, В. Вступ до права та правової системи США [Текст] / В. Бернхем. – К. : Україна, 1999. – 554 с.

7. Богдановская, И. Ю. Закон в английском праве [Текст] / И. Ю. Богдановская. – М. : Наука, 1987. – 141 с.

8. Богдановская, И. Ю. Прецедентное право [Текст] / И. Ю. Богда­новская. – М. : Наука, 1993. – 239 с.

9. Богдановская, И. Ю. Судебный прецедент – источник права? [Текст] / И. Ю. Богдановская // Государство и право. – 2002. – № 12. – С. 5–10.

10. Бойков, А. Д. О законотворчестве судебной власти и правосудии [Текст] / А. Д. Бойков, И. И. Карпец // Государство и право. – 1992. – № 11. – С. 92–112.

11. Братусь, С. Н. Судебная практика в советской правовой системе [Текст] / С. Н. Братусь. – М. : Юрид. лит., 1975. – 328 с.

12. Васецький, В. Ю. Проблеми співвідношення нормативно-правових і прецедентно-правових засад в англосаксонській та романо-германській правових системах [Текст] / В. Ю. Васецький // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 35. – С. 100–104. – Юридичні і політичні науки.

13. Волвенко, П. Статус актів тлумачення (рішень і висновків) Конституційного Суду України з огляду типології правових систем [Текст] / П. Волвенко // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 11. – С. 68–73.

14. Гайворонський, В. Джерела права [Текст] / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 56–65.

15. Гук, П.А. Судебный прецедент как источник права [Текст] : монография / П. А. Гук. – Пенза, 2003. – 176 с.

16. Давид, Р. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид. – М. : Прогресс, 1988. – 496 с.

17. Дженкс, Э. Английское право [Текст] / Э. Дженкс ; [пер. с англ.]. – М. : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. – 348 с.

18. Джура, В. В. О судебном прецеденте в Российской Федерации [Текст] / В. В. Джура // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 2. – С. 8–18.

19. Дроздов, Г. В. Правовая природа разъяснений закона высшими органами судебной власти [Текст] / Г. В. Дроздов // Советское государство и право. – 1992. – № 3. – С. 70–77.

20. Євграфова, Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства [Текст] / Є. Євграфова // Право України. – 2001. – № 10. – С. 66–68.

21. Загайнова, С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения [Текст] / С. К. Загайнова. – М. : НОРМА, 2002. – 176 с.

22. Зайчук, О. В. Правовая система США [Текст] / О. В. Зайчук. – К. : Наукова думка, 1992. – 136 с.

23. Зивс, С. Л. Источники права [Текст] / С. Л. Зивс. – М. : Наука, 1981. – 239 с.

24. Зміївська, С. Щодо правової природи судової практики [Текст] / С. Зміївська // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4. – С. 249–255.

25. Зорькин, В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации [Текст] / В. Д. Зорькин // Журнал российского права. – 2004. – № 12. – С. 3–9.

26. Корчевна, Л. Українське право і романо-германська традиція [Текст] / Л. Корчевна // Право України. – 2004. – № 5. – С. 19–22.

27. Кросс, Р. Прецедент в английском праве [Текст] / Р. Кросс. – М. : Юрид. лит., 1985. – 238 с.

28. Лаврів, З. М. Прецедент у європейському та вітчизняному праві [Текст] / З. М. Лаврів // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 257–262.

29. Левчук, В. Т. Значення діяльності Конституційного Суду України для правової та політичної системи держави [Текст] / В. Т. Левчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 150–154.

30. Лившиц, Р. З. Судебная практика как источник права [Текст] / Р. З. Лившиц // Журнал российского права. – 1997. – № 6. – С. 49–57.

31. Лозовская, С. В. О судейском правотворчестве [Текст] / С. В. Лозо­вская // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 1. – С. 3–7.

32. Малишев, Б. В. Прецедентна норма англійського права (теретичні аспекти) [Текст] / Б. В. Малишев // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 10. – С. 47–53. – Юридичні і політичні науки.

33. Малишев, Б. В. Винятки з англійської доктрини обов’язковості судового прецеденту [Текст] / Б. В. Малишев // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 11. – С. 23–28. – Юридичні і політичні науки.

34. Малова, О. В. О проблеме источников права [Текст] / О. В. Малова // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 11–13.

35. Мартинюк, Р. Правова природа й юридичні характеристики актів Конституційного Суду України [Текст] / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 1. – С. 3–6.

36. Марченко, М. Н. Является ли судебная практика источником российского права? [Текст] / М. Н. Марченко // Журнал российского права. – 2000. – № 12. – С. 11–21.

37. Марченко, М. Н. Источники права [Текст] / М. Н. Марченко. – М. : Велби, Проспект, 2006. – 760 с.

38. Марченко, М. Н. Юридическая природа и характер решений Европейского Суда по правам человека [Текст] / М. Н. Марченко // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 11–19.

39. Марченко, М. Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права [Текст] / М. Н. Марченко // Государство и право. – 2006. – № 8. – С. 22–28.

40. Марченко, М. Н. Роль судов в развитии современной правовой системы Великобритании [Текст] / М. Н. Марченко // Государство и право. – 2007. – № 9. – С. 58–64.

41. Минникес, И. А. Роль прецедентов в российском праве [Текст] / И. А. Минникес // Сибирский юридический вестник. – 1998. – № 3. – С. 66–67.

42. Мідзяновська, В. Судовий прецедент: структура, види [Текст] / В. Мідзяновська // Право України. – 2006. – № 6. – С. 119–123.

43. Морозова, Л. А. Еще раз о судебной практике как источнике права [Текст] / Л. А. Морозова // Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 19–23.

44. Муромцев, Г. И. Источники права [Текст] / Г. И. Муромцев // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 23–30.

45. Наумов, А. Судебный прецедент как источник уголовного права [Текст] / А. Наумов // Российская юстиция. – 1994. – № 1. – С. 8–11.

46. Николюк, Д. А. Формальні джерела права [Текст] / Д. А. Николюк // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 34. – С. 81–87. – Юридичні і політичні науки.

47. Нікітчук, І. Теоретичний аспект застосування правового прецеденту в цивільному судочинстві України [Текст] / І. Нікітчук // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 5. – С. 44–47.

48. Німченко, В. Конституційна юрисдикція та загальне судочинство [Текст] / В. Німченко // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 44–45.

49. Онищенко, Н. М. Джерела права та правові системи сучасності [Текст] / Н. М. Онищенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 90–112.

50. Первомайський, О. До питання про джерела цивільного права [Текст] / О. Первомайський // Право України. – 2001. – № 2. – С. 34–37.

51. Петров, К. В. “Прецедент” в средневековом русском праве (XVI–XVII вв.) [Текст] / К. В. Петров // Государство и право. – 2005. – № 4. – С. 78-83.

52. Погребняк, С. Вплив судової практики на юридичні акти в англо-американському праві [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2. – С. 24–34.

53. П’янова, Я. Судовий прецедент – шлях до справедливого вирішення спору [Текст] / Я. П’янова // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 193–201.

54. Рарог,  А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ [Текст] / А. И. Рарог // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 51–57.

55. Романов, А. К. Правовая система Англии [Текст] : учебное пособие / А. К. Романов. – М. : Дело, 2000. – 344 с.

56. Саидов, А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира [Текст] / А. X. Саидов. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 148 с.

57. Смирнов, Л. В. Деятельность судов Российской Федерации как источник права [Текст] / Л. В. Смирнов // Журнал российского права. – 2001. – № 3. – С. 50–54.

58. Собкова, В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі [Текст] / В. Собкова // Право України. – 2007. – № 5. – С. 155–159.

59. Сорокин, В. В. Судебная практика как источник права: за и против [Текст] / В. В. Сорокин // Сибирский юридический вестник. – 2002. – № 3. – С. 9–11.

60. Стрєльцова, О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики (теоретичний аспект) [Текст] / О. Стрєльцова // Право України. – 2004. – № 10. – С. 136–140.

61. Судебная практика как источник права [Текст] / отв. ред. Б. Н. Топо­рнин. – М. : ИГИП РАН, 1997. – 98 с.

62. Тесленко, М. Правова природа актів Конституційного Суду України [Текст] / М. Тесленко // Право України. – 2000. – № 2. – С. 6–9.

63. Тесленко, М. Юридична сила і значення правових позицій Конституційного Суду України [Текст] / М. Тесленко // Вісник Конституційного Суду України. – 2003.– № 4. – С. 36–41.

64. Тихий, В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України [Текст] / В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 38–45.

65. Тихий, В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень [Текст] / В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 62–71.

66. Тихий, В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень [Текст] / В. Тихий // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4. – С. 55–65.

67. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения [Текст] / Ю. А. Тихомиров. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

68. Тишкевич, И. С. Являются ли руководящие указания Пленума Верховного Суда СССР источником права? [Текст] / И. С. Тишке­вич // Советское государство и право. – 1955. – № 5. – С. 29–36.

69. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права [Текст] : в 2-х т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Международные отношения, 2000. – Т. 1. – 480 с.

70. Шаповал, В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України [Текст] / В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 52–57.

71. Шевчук, С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту [Текст] / С. Шевчук // Право України. – 2000. – № 2. – С. 45–48.

72. Шевчук, С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні [Текст] / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2007. – 640 с.

73. Шевчук, С. Судова правотворчість в контексті застосування принципів права [Текст] / С. Шевчук // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4. – С. 54–70.

74. Явич, Л. С. Сущность права. Социал.-филос. понимание генезиса, развития и функционирования юрид. формы обществ. отношений [Текст] / Л. С. Явич. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 207 с.

ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Список літератури

 1. Авакьян, С. А. Государственно-правовые нормы и обычаи: соотношение в регулировании деятельности Советов [Текст] / С. А. Ава­кьян // Советское государство и право. – 1978. – № 8. – С. 12–20.

2. Аннерс, Э. История европейского права [Текст] / Э. Аннерс. – М. : Наука, 1996. – 395 с.

3. Безух, О. Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від недобросовісної конкуренції [Текст] / О. Безух // Підприємництво, господарство, право. – 2003. – № 3. – С. 24–27.

4. Белкин, А. А. Обычаи и обыкновения в государственном праве [Текст] / А. А. Белкин // Правоведение. – 1998. – № 1. – С. 34–39.

5. Валеев, Д. Ж. Обычное право и начальные этапы его генезиса [Текст] / Д. Ж. Валеев // Правоведение. – 1974. – № 6. – С. 71–78.

6. Васянович, О. А. Теоретичні аспекти класифікації правових звичаїв [Текст] / О. А. Васянович // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 41. – С. 69–74. – Юридичні і політичні науки.

7. Гайворонський, В. Джерела права [Текст] / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 56–65.

8. Давид, Р. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид. – М. : Прогресс, 1988. – 496 с.

9. Думанов, Х. М. К уточнению понятия “обычное право” [Текст] / Х. М. Думанов, А. И. Першиц // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 77–82.

10. Зивс, С. Л. Источники права [Текст] / С. Л. Зивс. – М. : Наука, 1981. – 239 с.

11. Зыкин, Н. С. Обычай в советской правовой доктрине [Текст] / Н. С. Зыкин // Советское государство и право. – 1982. – № 3. – С. 127–131.

12. Колесников, Е. В. Обычай как источник советского государственного права [Текст] / Е. В. Колесников // Правоведение. – 1989. – № 4. – С. 19–25.

13. Лузин, В. В. Место и роль конституционных соглашений в системе источников права Англии [Текст] / В. В. Лузин // Правоведение. – 1999. – № 2. – С. 103–106.

14. Малова, О. В. О проблеме источников права [Текст] / О. В. Мало­ва // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 11–13.

15. Малова, О. В. Правовой обычай и его виды [Текст] / О. В. Малова // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 1. – С. 16–20.

16. Малова, О. В. Правовой обычай, обыкновение и общепризнанные принципы и нормы международного права [Текст] / О. В. Малова // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 4. – С. 9–13.

17. Марченко, М. Н. Источники права [Текст] / М. Н. Марченко. – М. : Велби, Проспект, 2006. – 760 с.

18. Муравский, В. А. Санкционированные источники Российского права [Текст] / В. А. Муравский. – Екатеринбург : Уральская государственная юридическая академия, 1993. – 14 с.

19. Муромцев, Г. И. Источники права [Текст] / Г. И. Муромцев // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 23–30.

20. Николюк, Д. А. Формальні джерела права [Текст] / Д. А. Николюк // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 34. – С. 81–87. – Юридичні і політичні науки.

21. Онищенко, Н. М. Джерела права та правові системи сучасності [Текст] / Н. М. Онищенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 90–112.

22. Разумович, Н. И. Источники и форма права [Текст] / Н. И. Разу­мович // Советское государство и право. – 1988. – № 3. – С. 20–27.

23. Саидов, А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира [Текст] / А. X. Саидов. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 148 с.

24. Свечникова, Л. Г. Понятие обычая в современной науке: подходы, традиции, проблемы (на материалах юридической и этнографической наук) [Текст] / Л. Г. Свечникова // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 98–102.

25. Супатаев, М. А. Обычное право в странах Восточной Африки [Текст] / М. А. Супатаев. – М. : Наука, 1984. – 117 с.

26. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения [Текст] / Ю.А. Тихомиров. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

27. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права [Текст] : В 2-х т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Международные отношения, 2000. – Т. 1. – 480 с.

 

ПРАВОВА ДОКТРИНА В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Список літератури

 1. Вишновецька, С. В. Проблеми реформування доктрини трудового права України [Текст] / С. В. Вишновецька // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 13–17.

2. Гайворонський, В. Джерела права [Текст] / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 56–65.

3. Герасименко, А. П. Юридические и идеологические правовые системы [Текст] / А. П. Герасименко. – М., 1996. – 209 с.

4. Давид, Р. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид. – М. : Прогресс, 1988. – 496 с.

5. Корчевна, Л. Доктрина як джерело права [Текст] / Л. Корчевна // Юридична Україна. – 2004. – № 11. – С. 4–7.

6. Малова, О. В. О проблеме источников права [Текст] / О. В. Малова // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 11–13.

7. Марченко, М. Н. Источники права [Текст] / М. Н. Марченко. – М. : Велби, Проспект, 2006. – 760 с.

8. Саидов, А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира [Текст] / А. X. Саидов. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 148 с.

9. Селіванов, А. Проблеми запровадження у судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об’єктивного і обґрунтованого судового рішення [Текст] / А. Селіванов // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 7. – С. 22–23.

10. Сорокин, В. В. Судебная практика как источник права: за и против [Текст] / В. В. Сорокин // Сибирский юридический вестник. – 2002. – № 3. – С. 9–11.

11. Спасибо-Фатєєва, І. Доктринальне тлумачення [Текст] / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 14–25.

12. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения [Текст] / Ю. А. Тихомиров. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

13. Тодика, Ю. Конституція і правова доктрина [Текст] / Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 1. – С. 42–50.

14. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права [Текст] : в 2-х т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Международные отношения, 2000. – Т. 1. – 480 с.

15. Цвік, М. Про сучасне праворозуміння [Текст] / М. Цвік // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 14–44.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА

Список літератури

 1. Гайворонський, В. Джерела права [Текст] / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 56–65.

2. Головатенко, В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції [Текст] / В. Головатенко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 14–18.

3. Давид, Р. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид. – М. : Прогресс, 1988. – 496 с.

4. Зивс, С. Л. Источники права [Текст] / С. Л. Зивс. – М. : Наука, 1981. – 239 с.

5. Иванов, С. А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта Российской Федерации [Текст] : монография / С. А. Иванов. – М. : Народный учитель, 2002. – 186 с.

6. Кириченко, О. М. Критерії класифікації органічних законів у системі джерел права України [Текст] / О. М. Кириченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 39. – С. 103–109. – Юридичні і політичні науки.

7. Корчевна, Л. Українське право і романо-германська традиція [Текст] / Л. Корчевна // Право України. – 2004. – № 5. – С. 19–22.

8. Лукьянова, Е. А. Закон как источник советского государственного права [Текст] / Е. А. Лукьянова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 152 с.

9. Малова, О. В. О проблеме источников права [Текст] / О. В. Мало­ва // Сибирский юридический вестник. – 2000. – № 4. – С. 11–13.

10. Мурашин, О. До питання про поняття правового акта [Текст] / О. Мурашин // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 12. – С. 7–9.

11. Марченко, М. Н. Источники права [Текст] / М. Н. Марченко. – М. : Велби, Проспект, 2006. – 760 с.

12. Муромцев, Г. И. Источники права [Текст] / Г. И. Муромцев // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 23–30.

13. Назаренко, Є. Закон у системі нормативних актів України [Текст] / Є. Назаренко // Право України. – 1995. – № 12. – С. 11–19.

14. Нерсесянц, В. С. Право и закон [Текст] / В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1983. – 366 с.

15. Николюк, Д. А. Формальні джерела права [Текст] / Д. А. Николюк // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 34. – С. 81–87. – Юридичні і політичні науки.

16. Нормы советского права [Текст] Проблемы теории / [В. К. Бабаев, М. И. Байтин, В. М. Баранов и др.] ; под ред. М. И. Байтина, В. К. Бабаева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 248 с.

17. Онищенко, Н. М. Джерела права та правові системи сучасності [Текст] / Н. М. Онищенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 90–112.

18. Приходько, В. П. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Автономної Республіки Крим у системі джерел банківського права [Текст] / В. П. Приходько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10–11 листопада 2005 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 93–94.

19. Пьянов, Н. А. О нормативном и индивидуальном уровнях государственного регулирования [Текст] / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 1999. – № 3. – С. 4–5.

20. Сазонов, Б. И. Социальные, организационные и правовые основы механизма действия закона [Текст] / Б. И. Сазонов // Государство и право. – 1993. – № 1. – С. 23–32.

21. Саидов, А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира [Текст] / А. X. Саидов. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 148 с.

22. Самощенко, И. С. Основные черты нормативных актов социалистического государства [Текст] / И. С. Самощенко // Советское государство и право. – 1968. – № 4. – С. 23–28.

23. Тихомиров, Ю. А. Закон и формирование гражданского общества [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. – 1991. – № 8. – С. 24–32.

24. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения [Текст] / Ю. А. Тихомиров. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

25. Тихомиров, Ю. А. Теория закона [Текст] / Ю. А. Тихомиров. – М. : Наука, 1982. – 257 с.

26. Томкіна, О. Під законність актів Кабінету Міністрів України як їх юридична властивість [Текст] / О. Томкіна // Юридична Україна. – 2006. – № 12. – С. 28–30.

27. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права [Текст] : в 2-х т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Международные отношения, 2000. – Т. 1. – 480 с.

28. Шебанов, А. Ф. Формы советского права [Текст] / А. Ф. Шебанов. – М. : Юрид. лит., 1968. – 216 с.

29. Явич, Л. С. Право и общественные отношения (основные аспекты содержания и формы) [Текст] / Л. С. Явич. – М. : Юрид. лит., 1971. – 152 с.

30. Явич, Л. С. Сущность права [Текст] Социал.-филос. понимание генезиса, развития и функционирования юрид. формы обществ. отношений / Л. С. Явич. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 207 с.

 

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА І МОВА ЗАКОНУ

Список літератури

 1. Антонова, Л. И. О стадиях правотворческого процесса в СССР [Текст] / Л. И. Антонова // Правоведение. – 1966. – № 1. – С. 3–11.

2. Балтаджи, П. М. Мова правових актів як показник правової культури суспільства [Текст] / П. М. Балтаджи // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України, 2006. – Випуск 31.– С. 24-29. – Юридичні і політичні науки.

3. Бачило, И. Л. О методологии и юридической технике законотворчества [Текст] / И. Л. Бачило // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 14–22.

4. Биля, І. Нормотворча техніка: поняття і загальна характеристика [Текст] / І. Биля // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 217–226.

5. Булаков, О. Н. Законодательная техника и законодательный процесс в Российской Федерации (правила конструирования закона) [Текст] : учебное пособие / О. Н. Булаков. – М. : Изд-во Моск. гуманит.-соц. акад., 2002. – 176 с.

6. Дзейко, Ж. Закономірності становлення законодавчої техніки в Україні: теоретичні аспекти [Текст] / Ж. Дзейко // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 8. – С. 70–73.

7. Дзейко, Ж. О. Проблеми розуміння законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі ХІХ – поч. ХХ ст. [Текст] / Ж. О. Дзейко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 37. – С. 98–104. – Юридичні і політичні науки.

8. Дрейшев, Б. В. О правовой инициативе и составлении проекта нормативного акта как стадия правотворческой деятельности город­ских Советов и их исполкомов [Текст] / Б. В. Дрейшев // Право­ведение. – 1966. – № 1. – С. 12–16.

9. Дрейшев, Б. В. Проблемы обеспечения качества закона [Текст] / Б. В. Дрейшев // Правоведение. – 1988. – № 4. – С. 31–39.

10. Дутка, Г. І. Вдосконалення мови закону – шлях до підвищення його якості [Текст] / Г. І. Дутка // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 37. – С. 67–70. – Юридичні і політичні науки.

11. Иеринг, Р. Юридическая техника [Текст] / Р. Иеринг. – СПб., 1905. – 105 с.

12. Ильин, И. К. О форме и стиле правовых актов (некоторые вопросы законодательной техники) / И. К. Ильин, Н. В. Миронов // Советское государство и право. – 1960. – № 12. – С. 65-73.

13. Законодательная техника [Текст] : научно-практическое пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова. – М., 2000. – 272 с.

14. Зубович, М. М. О языке права и праве языка [Текст] / М. М. Зубо­вич // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 3. – С. 92–94.

15. Керимов, Д. А. Кодификация и законодательная техника [Текст] / Д. А. Керимов. – Госюриздат, 1962. – 104 с.

16. Керимов, Д. А. Культура и техника законотворчества [Текст] / Д. А. Керимов. – М. : Юрид. лит, 1991. – 160 с.

17. Керимов, Д. А. Законодательная техника [Текст] : научно-методи­ческое и учебное пособие / Д. А. Керимов. – М. : НОРМА, Инфра-М, 1998. – 127 с.

18. Кузьмин, Н. Ф. “Закон о законах”: проблема издания и содержания [Текст] / Н. Ф. Кузьмин, С. В. Потемкин // Советское государство и право. – 1989. – № 12. – С. 3–9.

19. Монастирський, Д. Роль законодавчої техніки у забезпеченні стабільності майбутнього закону [Текст] / Д. Монастирський // Юридична Україна. – 2006. – № 2. – С. 19–25.

20. Морозова, Л. А. Юридическая техника (обзор материалов научно-методического семинара) [Текст] / Л. А. Морозова // Государство и право. – 2000. – № 11. – С. 108–120.

21. Морозова, Л. А. Юридическая техника (обзор материалов научно-методического семинара) [Текст] (Окончание) / Л. А. Морозова // Государство и право. – 2000. – № 12. – С. 85–98.

22. Пиголкин, А. С. Подготовка проектов нормативных актов (организация и методика) [Текст] / А. С. Пиголкин. – М. : Юрид. лит., 1968. – 166 с.

23. Погребняк, С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 42–53.

24. Проблемы юридической техники [Текст] / под ред. В. М. Бара­нова. – Нижній Новгород, 2000. – 823 с.

25. Рабінович, П. Юридична техніка законотворення в Україні: загальні проблеми [Текст] / П. Рабинович // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3. – С. 18–28.

26. Рарог, А. И. Законодательная техника как средство ограничения судейского усмотрения [Текст] / А. И. Рарог, Ю. В. Грачева // Государство и право. – 2001. – № 11. – С. 93–100.

27. Савицкий, В. М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии [Текст] / В. М. Савицкий. – М. : Наука, 1987. – 288 с.

28. Сильченко, Н. В. Границы деятельности законодателя [Текст] / Н. В. Сильченко // Советское государство и право. – 1991. – № 8. – С. 14–23.

29. Хабибуллина, Н. И. Юридическая техника и язык закона [Текст] : монография / Н. И. Хабибуллина. – СПб. : Санкт-Петербургский университет, 2000. – 92 с.

30. Чухвичев, Д. В. Законодательная техника [Текст] : учебное пособие / Д. В. Чухвичев. – М. : Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 239 с.

31. Шугрина, Е. С. Техника юридического письма [Текст] : учеб.-практ. пособие / Е. С. Шугрина. – М. : Дело, 2000. – 272 с.

32. Юртаева, Е. А. Законодательная техника и основа языкового оформления законодательных актов в Российской империи [Текст] / Е. А. Юртаева // Журнал российского права. – 2000. – № 8. – С. 145–154.

33. Язык закона [Текст] / [С. А. Боголюбов, И. Ф. Казьмин, М. Д. Лок­шина и др.] ; под ред. А. С. Пиголкина. – М. : Юрид. лит., 1990. – 192 с.

 

ПРОГАЛИНИ У ПОЗИТИВНОМУ ПРАВІ

Список літератури

 1. Акимов, В. И. Понятие пробела в праве [Текст] / В. И. Акимов // Правоведение. – 1969. – № 3. – С. 110–113.

2. Зеленко, І. Правові передумови та методика використання юридичних аналогій [Текст] / І. Зеленко // Підприємництво, господарство, право. – 2009. –№ 1. – С. 60–63.

3. Исаков, В. Б. Правовое регулирование и юридические факты [Текст] / В. Б. Исаков // Правоведение. – 1980. – № 5. – С. 34–37.

4. Кратшов, В. Н. Інститут аналоги в современном праве [Текст] / В. Н. Кратшов. – Саратов, 1976. – 167 с.

5. Колотова, О. В. Поняття та сутність прогалин у праві [Текст] / О. В. Колотова // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 39. – С. 74–81. – Юридичні і політичні науки.

6. Колотова, О. В. Види прогалин у праві [Текст] / О. В. Колотова // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 41. – С. 86-91. – Юридичні і політичні науки.

7. Лазарев, В. В. Пробелы в праве [Текст] Вопросы понятия пробелов и критика теорий беспробельности права / В. В. Лазарев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1969. – 96 с.

8. Лазарев, В. В. Понятие пробелов в праве [Текст] / В. В. Лазарев // Советское государство и право. – 1967. – № 4. – С. 92–96.

9. Лазарев, В. В. Пробелы в праве и пути их устранения [Текст] / В. В. Лазарев. – М., 1974. – 184 с.

10. Луспеник, Д. Д. Процесуальна аналогія в цивільному судочинстві: де-юре та де-факто (постановка проблеми) [Текст] / Д. Д. Лус­пеник // Адвокат. – 2006. – № 2. – С. 12–17.

11. Печений, О. Деякі проблеми застосування аналогії в цивільному праві [Текст] / О. Печений // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2. – С. 108–119.

12. Пиголкин, А. С. Обнаружение и преодоление пробелов права [Текст] / А. С. Пиголкин // Советское государство и право. – 1970. – № 3. – С. 49–57.

13. Погребняк, С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 42–53.

14. Поленина, С. В. Аналогия в гражданском праве [Текст] / С. В. Поле­нина // Советское государство и право. – 1969. – № 7. – С. 29–36.

15. Туманов, Д. А. Некоторые вопросы процессуальной аналогии в гражданском процессе [Текст] / Д. А. Туманов // Государство и право. – 2006. – № 7. – С. 100–104.

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЇ

Список літератури

 1. Андрейцев, В. І. Правова система України: методологічні та аксі­ологічні аспекти [Текст] / В. І. Андрейцев // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 10–16.

2. Бернхем, В. Вступ до права та правової системи США [Текст] / В. Бернхем. – К. : Україна, 1999. – 554 с.

3. Бобровник, С. В. Правова система, правова надбудова та механізм правового регулювання: співвідношення понять [Текст] / С. В. Боб­ровник // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2002. – Випуск 13. – С. 48–54.

4. Богдан, Р. До питання про класифікацію правових систем [Текст] / Р. Богдан // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 4. – С. 137–140.

5. Давид, Р. Основные правовые системы современности [Текст] / Р. Давид. – М. : Прогресс, 1988. – 496 с.

6. Зайчук, О. В. Теоретична і практична значущість класифікації правових систем [Текст] / О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2005. – Випуск 16. – С. 68–77.

7. Кривицький, Ю. Механізм правового регулювання та правова система: співвідношення правових категорій [Текст] / Ю. Кривиць­кий // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 8. – С. 78–81.

8. Личичан, О. П. Региональная правовая система: проблемы становления и развития (по материалам Иркутской области) [Текст] / О. П. Личичан // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 2. – С. 19–21.

9. Луць, Л. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти [Текст] / Л. Луць // Право України. – 2002. – № 9. – С. 7–10.

10. Матузов, Н. И. Правовая система и личность [Текст] / Н. И. Мату­зов. – Саратов, 1987. – 297 с.

11. Мельник, З. Поняття “правова система”: теоретичні питання [Текст] / З. Мельник // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 8–13.

12. Мельник, З. П. Критерії диференціації правових систем сучасності [Текст] / З. П. Мельник // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 55–58.

13. Мірошніченко, М. Методологічні передумови класифікації правової системи України [Текст] / М. Мірошніченко // Право України. – 2003. – № 11. – С. 33–36.

14. Мірошніченко, М. Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України [Текст] / М. Мірошніченко // Право України. – 2007. – № 6. – С. 22–25.

15. Оніщенко, Н. М. Правові системи сучасності [Текст] Порівняльне дослідження національних правових систем / Н. М. Оніщенко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – Випуск 7. – С. 3–11. – Юридичні і політичні науки.

16. Оніщенко, Н. М. Джерела права та правові системи сучасності [Текст] / Н. М. Оніщенко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 90–112.

17. Оніщенко, Н. М. Правова система: проблеми теорії [Текст] : монографія / Н. М. Оніщенко. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.

18. Оніщенко, Н. М. Співвідношення права, правової системи і держави [Текст] / Н. М. Оніщенко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – Випуск 16. – С. 5–10. – Юридичні і політичні науки.

19. Погорілко, В. Правова система – система права – система законодавства суверенної України [Текст] / В. Погорілко, М. Малишко // Право України. – 1993. – № 9–10. – С. 10–13.

20. Правові системи сучасності [Текст] Глобалізація. Демократизм. Розвиток / [В. С. Журавський, О. В. Зайчик, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко] ; за заг. ред. В. С. Журавського. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

21. Саидов, А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география мира [Текст] / А. X. Саидов. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 148 с.

22. Сорокин, В. Д. К понятию правовой системы [Текст] / В. Д. Соро­кин // Правоведение. – 2003. – № 2. – С. 4–14.

23. Стретович, В. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування [Текст] / В. Стретович // Право України. – 1998. – № 2. – С. 3–6.

24. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения [Текст] / Ю. А. Тихомиров. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

25. Тиунова, Л. Б. О понятии правовой системы [Текст] / Л. Б. Тиу­нова // Правоведение. – 1985. – № 1. – С. 23–30.

26. Харитонов, Є. Європейські правові системи: проблеми класифікації [Текст] / Є. Харитонов, О. Харитонов // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2. – С. 3–14.

27. Хаустова, М. До поняття правової системи [Текст] / М. Хаустова // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2. – С. 57–67.

28. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права [Текст] : в 2-х т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М. : Международные отношения, 2000. – Т. 1. – 480 с.

29. Шемшученко, Ю. С. Теоретичні засади реформування правової системи України [Текст] / Ю. С. Шемшученко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 1996. – Випуск 7. – С. 50–56.

 

ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ ПРАВО

Список літератури

 1. Азимов, Ч. Про приватне і публічне право [Текст] / Ч. Азимов // Право України. – 1995. – № 1. – С. 32–33.

2. Азимов, Ч. Поняття і зміст приватного права [Текст] / Ч. Азимов // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3. – С. 50–58.

3. Алексеев, С. С. Частное право [Текст] : научно-публицистический очерк / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 160 с.

4. Берман, А .Дж. Западная традиция права: эпоха формирования [Текст] / А. Дж. Берман ; [пер. с англ. ; 2-е изд.]. – М. : НОРМА, Инфра-М, 1998. – 624 с.

5. Бірюков, І. Предмет і метод приватного права [Текст] / І. Бірюков // Право України. – 2002. –№ 4. – С. 34–37.

6. Гайворонський, В. Цивільне законодавство: від “нічого приватного” до “нічого публічного”? [Текст] / В. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 4. – С. 91–100.

7. Герваген, Л. Л. На чем основано разделение права на публичное и частное, гражданское [Текст] / Л. Л. Герваген. – Петроград : Типография М.М. Александрова, 1915. – 23 с.

8. Колодій, А. М. Принципи права в Україні [Текст] / А. М. Колодій. – К., 1998. – 156 с.

9. Мамутов, В. До питання про поняття приватного права [Текст] / В. Мамутов // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 2. С. 58–61.

10. Муромцев, С. А. Определение и основное разделение права [Текст] / С. А. Муромцев ; [2-е изд., доп.]. – СПб. : Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 224 с.

11. Підопригора, О. Розмежування та взаємодія публічного та приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства [Текст] / О. Підопригора // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4. – С. 77–86.

12. Ровный, В. В. О проблеме дуализма в праве (вопросы истории и теории) [Текст] / В. В. Ровный // Сибирский юридический вестник. – 1998. – № 2. – С. 18–24.

13. Селіванов, В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі України [Текст] / В. Селіванов // Право України. – 1996. – № 12. – С. 30–33

14. Селіванов, В. Діалектика приватного і публічного у правовому регулюванні [Текст] / В. Селіванов, Н. Діденко // Право України. – 2001. –№ 11. – С. 15–22.

15. Сивий, Р. Б. Основні критерії поділу позитивного права на приватне та публічне: порівняльний аналіз [Текст] / Р. Б. Сивий // Юридична Україна. – 2004. – № 8. – С. 46–54.

16. Сивий, Р. Б. До питання про інтерес як критерій поділу права на приватне та публічне [Текст] / Р. Б. Сивий // Юридична Україна. – 2004. – № 9. – С. 50–61.

17. Сивий, Р. Б. До методології системного дослідження приватного права у структурі позитивного права: формально- та діалектико-логічний аспекти [Текст] / Р. Б. Сивий // Юридична Україна. – 2004. – № 11. – С. 58–68.

18. Сивий, Р. Позитивне приватне право: до визначення поняття [Текст] / Р. Сивий // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 25–37.

19. Сивий, Р. Приватно-публічна дихотомізація позитивного права: логіко-методологічні аспекти [Текст] / Р. Б. Сивий // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 5. – С. 8–13.

20. Сібільов, М. Загальна характеристика сфери приватного права [Текст] / М. Сібільов // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 123–134.

21. Сібільов, М. До питання про правові засоби сфери приватного права [Текст] / М. Сібільов // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 135–145.

22. Тихомиров, Ю. А. Публичное право [Текст] / Ю.А. Тихомиров. – М. : БЕК, 1995. – 496 с.

23. Харитонова, О. Поняття і ознаки публічних правовідносин [Текст] / О. Харитонова // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 36–46.

24. Харитонов, Є. Українська традиція приватного права: між Сходом і Заходом [Текст] / Є. Харитонов // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 4. – С. 19–33.

25. Харитонов, Є. До питання про значення дихотомії “приватне право – публічне право” / Є. Харитонов, О. Харитонов // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. – С. 83–89.

26. Харитонов, Є. Характерні риси Західної традиції приватного права [Текст] / Є. Харитонов // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 141–149.

27. Харитонов, Є. Рубежі Західної традиції приватного права [Текст] / Є. Харитонов // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3. – С. 83–90.

28. Юлдашев, О. До проблеми методологічного забезпечення приватного права [Текст] / О. Юлдашев // Юридична Україна. – 2003. – № 10. – С. 39–44.

 

ГАЛУЗЬ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ
СИСТЕМИ ПРАВА

Список літератури

 1. Александров, Н. Г. Сущность права [Текст] К вопросу о сущности исторических типов права / Н. Г. Александров. – М. : Госюриздат, 1950. – 56 с.

2. Александров, Н. Г. Юридическая норма и правоотношение [Текст] / Н. Г. Александров. – М., 1947. – 27 с.

3. Алексеев, С. С. Восхождение к праву [Текст] Поиски и решения / С. С. Алексеев. – М. : НОРМА, 2001. – 752 с.

4. Алексеев, С. С. Общие теоретические проблемы советского права [Текст] / С. С. Алексеев. – М. : Госюриздат, 1961. – 187 с.

5. Алексеев, С. С. Отрасли советского права: проблемы, исходные положения [Текст] / С. С. Алексеев // Советское государство и право. – 1979. – № 9. – С. 8–19.

6. Алексеев, С. С. Структура советского права [Текст] / С. С. Алек­сеев. – М. : Юрид. лит., 1975. – 264 с.

7. Бабаев, В. К. Теория современного советского права [Текст] Фрагменты лекций и схемы / В. К. Бабаев. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. ВШ МВД РСФСР, 1991. – 156 с.

8. Байтин, М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков) [Текст] / М. И. Байтин ; [Изд.
2-е, доп.]. – М. : Право и государство, 2005. – 544 с.

9. Баранов. В. М. Система права, система и систематизация законодательства в правовой системе России [Текст] : учебное пособие / В. М. Баранов, С. В. Поленина. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2002. – 239 с.

10. Васильев, А. М. Правовые категории [Текст] Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А. М. Васи­льев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 264 с.

11. Витченко, А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений [Текст] / А. М. Витченко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1974. – 161 с.

12. Дембо, Л. И. О принципах построения системы права [Текст] / Л. И. Дембо // Советское государство и право. – 1956. – № 8. – С. 88–98.

13. Курдюк, Г. П. Отрасль права как элемент системы права: Теоретико-правовое исследование [Текст] : дисс. … кандидата юридических наук : спец. 12.00.01 “Теория и история права и государства ; история правовых учений” / Курдюк Галина Петровна. – Екатеринбург, 2003. – 221 с.

14. Лейст, О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Текст] / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2008. – 452 с.

15. Лук’янець, Д. М. Про структуру системи права [Текст] / Д. М. Лук’я­нець // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 3–6.

16. Лук’янець, Д. М. Методологічні аспекти визначення структури системи права [Текст] / Д. М. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 7–10.

17. Петров, Д. Е. Отрасль права [Текст] : дисс. … кандидата юридических наук: спец. 12.00.01 “Теория и история права и государства ; история правовых учений” / Петров Дмитрий Евгеньевич. – Саратов, 2001. – 205 с.

18. Петров, Д. Е. Отрасль права [Текст] / под ред. М. И. Байтина. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО “Саратовская государственная академия права”, 2004. – 192 с.

19. Сырых, В. М. Логические основания общей теории права [Текст] : в 2 т. / В. М. Сырых. – М. : Юрид. лит., 2000. – Т. 1. Элементарный состав. – 347 с.

20. Тиунова, Л. Б. Системные связи правовой действительности [Текст] Методология и теория / Л. Б. Тиунова. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1991. – 135 с.

21. Явич, Л. С. Сущность права [Текст] Социал.-филос. понимание генезиса, развития и функционирования юрид. формы обществ. отношений / Л. С. Явич. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 207 с.

 

ПРАВОВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Список літератури

 1. Александров, Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе [Текст] / Н. Г. Александров. – М. : Госюриздат, 1955. – 176 с.

2. Алексеев, С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве [Текст] / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1966. – 187 с.

3. Варламова, В. И. Правоотношения: философский и юридический подходы [Текст] / В. И. Варламова // Правоведение. – 1991. – № 4. – С. 44–54.

4. Васильев, А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права [Текст] / А. М. Васи­льев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 264 с.

5. Гнатущенко, Ю. В. Деякі аспекти генезису правовідносин [Текст] / Ю. В. Гнатущенко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 31. – С. 58–65. – Юридичні і політичні науки.

6. Гнатущенко, Ю. Правові відносини та їх місце в системі в механізмі правового регулювання [Текст] / Ю. Гнатущенко // Юридична Україна. – 2007. – № 12. – С. 10–14.

7. Гревцов, Ю. И. Проблемы теории правового отношения [Текст] / Ю. И. Гревцов. – М. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 83 с.

8. Гревцов, Ю. И. Правовые отношения и осуществление права [Текст] / Ю. И. Гревцов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – 128 с.

9. Гресик, Ю. В. До питання трудових правовідносин [Текст] / Ю. В. Гресик // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 21–23.

10. Дудин, А. П. Диалектика правоотношения [Текст] / А. П. Дудин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 121 с.

11. Кечекьян, С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе [Текст] / С. Ф. Кечекьян. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1958. – 187 с.

12. Кропачев, Н. М. О понятии правовых отношений [Текст] / Н. М. Кро­пачев, В. С. Прохоров // Правоведение. – 1986. – № 3. – С. 33–41.

13. Лучин, В. О. Конституционные нормы и правоотношения [Текст] / В. О. Лучин. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 159 с.

14. Матузов, Н. И. Общие правоотношения и их специфика [Текст] / Н. И. Матузов // Правоведение. – 1976. – № 3. – С. 30–31.

15. Пашуканис, Е. Б. Избранные произведения по общей теории права и государства [Текст] / Е. Б. Пашуканис. – М. : Наука, 1981. – 271 с.

16. Передерієв, Є. Фундаментальна категорія “правовідносини” у системах права [Текст] / Є. Передерієв // Право України. – 2007. – № 10. – С. 118–120.

17. Протасов, В. Н. Правоотношение как система / В. Н. Протасов. – М. : Юрид. лит., 1991. – 143 с.

18. Пьянов, Н. А. К проблеме общих правоотношений [Текст] / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 1999. – № 1. – С. 16–18.

19. Пьянов, Н. А. О нормативном и индивидуальном уровнях государственного регулирования [Текст] / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 1999. – № 3. – С. 4–5.

20. Селіванов, В. Правова природа регулювання суспільних відносин [Текст] / В. Селіванов, Н. Віденко // Право України. – 2000. – № 10. – С. 10–20.

21. Ткаченко, Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений [Текст] / Ю. Г. Ткаченко. – М. : Юрид. лит., 1980. – 176 с.

22. Толстой, Ю. К. К теории правоотношения [Текст] / Ю. К. Толстой. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1959. – 88 с.

23. Халфина, Р. О. Общее учение о правоотношении [Текст] / Р. О. Хал­фина. – М., Юрид. л-ра, 1974. – 351 с.

24. Явич, Л. С. Право и общественные отношения (основные аспекты содержания и формы) [Текст] / Л. С. Явич. – М. : Юрид. лит., 1971. – 152 с.

 

СУБ’ЄКТ ПРАВА

Список літератури

 1. Архипов, С. И. Субъект права: теоретическое исследование [Текст] / С. И. Архипов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 469 с.

2. Архипов, С. И. Субъект права в центре правовой системы [Текст] / С. И. Архипов // Государство и право. – 2005. – № 7. – С. 13–23.

3. Блащук, Т. Організаційна єдність як ознака юридичної особи [Текст] / Т. Блащук // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 10. – С. 41–44.

4. Богданов, Е. В. Сущность и ответственность юридического лица [Текст] / Е. В. Богданов // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 97–101.

5. Борисов, В. Теорії сутності юридичної особи: історія і сучасність [Текст] / В. Борисов // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 117–130.

6. Витрук, Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе [Текст] / Н. В. Витрук. – М., 1979. – 229 с.

7. Витрук, Н. В. Правовой статус личности в СССР [Текст] / Н. В. Вит­рук. – М. : Юрид. лит., 1985. – 176 с.

8. Гревцов, Ю. И. Проблемы теории правового отношения [Текст] / Ю. И. Гревцов. – М. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 83 с.

9. Гревцов, Ю. И. Правовые отношения и осуществление права [Текст] / Ю. И. Гревцов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – 128 с.

10. Грибанов, В. П. Юридические лица [Текст] / В. П. Грибанов. – М., 1961. – 114 с.

11. Груздев, В. В. Спорные вопросы соотношения правоспособности и субъективного права [Текст] / В. В. Груздев // Государство и право. – 2008. – № 1. – С. 52–59.

12. Козлова, Н. В. Правосубъектность юридического лица [Текст] / Н. В. Козлова. – М., 2005. – 476 с.

13. Красавчиков, О. А. Социальное содержание правоспособности [Текст] / О. А. Красавчиков // Правоведение. – 1960. – № 1. – С. 12–25.

14. Красавчиков, О. А. Сущность юридического лица [Текст] / О. А. Красавчиков // Советское государство и право. – 1976. – № 1. – С. 47–55.

15. Кравчук, В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання [Текст] / В. Кравчук // Право України. – 1999. – № 11. – С. 16–19.

16. Красавчиков, О. А. Сущность юридического лица [Текст] / О. А. Красавчиков // Советское государство и право. – 1976. – № 2. – С. 36–41.

17. Максимов, С. Суб’єкт права в філософсько-антропологічному вимірі [Текст] / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4. – С. 170–178.

18. Матузов, Н. И. Личность, права, демократия: теоретические проблемы субъективного права [Текст] / Н. И. Матузов. – Саратов, 1972. – 290 с.

19. Матузов, Н. И. Правовая система и личность [Текст] / Н. И. Мату­зов. – Саратов, 1987. – 297 с.

20. Мицкевич, А. В. Субъекты советского права [Текст] / А. В. Миц­кевич. – М. : Юрид. лит., 1962.– 212 с.

21. Нерсесянц, В. С. Философия права [Текст] : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА, 1997. – 652 с.

22. Окунєв, І. С. Проблема правосуб’єктності як складова теорії правового статусу суб’єкта права [Текст] / І. С. Окунєв // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 36. – С. 58–65. – Юридичні і політичні науки.

23. Пасічник, А. В. Місце деліктоздатності у структурі правосуб’є­ктності [Текст] / А. В. Пасічник // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21–22 листопада 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 268–274.

24. Пасічник, А. В. Природа і зміст правоздатності суб’єкта права [Текст] / А. В. Пасічник // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 14–18.

25. Примак, В. До питання про сенс і критерії розмежування юридичних осіб публічного та приватного права [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. – 2004. – № 2. – С. 43–49.

26. Примак, В. Методологічний аспект визначення ознак юридичної особи [Текст] / В. Примак // Юридична Україна. – 2004. – № 7. – С. 50–56.

27. Рахмилович, В. А. Хозяйственная правосубъектность и юридическое лицо [Текст] / В. А. Рахмилович // Правоведение. – 1977. – № 2. – С. 25–34.

28. Старинський, М. В. Деліктоздатність юридичної особи: поняття та види [Текст] / М. В. Старинський // Юридична Україна. – 2006.– № 6. – С. 10–13.

29. Хохлов, Е. Б. Понятие юридического лица: история и современная трактовка [Текст] / Е. Б. Хохлов, В. В. Бородин // Государство и право. – 1993. – № 9. – С. 152–159.

30. Черепахин, Б. Б. Волеобразование и волеизъявление юридических лиц [Текст] / Б. Б. Черепахин // Правоведение. – 1958. – № 2. – С. 43–50.

31. Якимов, А. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) [Текст] / А. Ю. Якимов // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 5–10.

 

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В МЕХАНІЗМІ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Список літератури

 1. Завальний, А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння / А. Завальний // Право України. – 2006. – № 1. – С. 113–116.

2. Исаков, В. Б. Правовое регулирование и юридические факты [Текст] / В. Б. Исаков // Правоведение. – 1980. – № 5. – С. 34–37.

3. Исаков, В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования [Текст] / науч. ред. С. С. Алексеев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1980. – 128 с.

4. Исаков, В. Б. Юридические факты в российском праве [Текст] : учебное пособие / В. Б. Исаков. – М. : Юстицинформ, 1998. – 48 с.

5. Исаков, В. Б. Юридические факты в советском праве [Текст] / В. Б. Исаков. – М. : Юрид. лит., 1984. – 144 с.

6. Кикоть, Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права [Текст] / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – № 7. – С. 29–33.

7. Кикоть, Г. Юридичні факти в механізмі правового регулювання: проблеми теорії [Текст] / Г. Кикоть // Право України. – 2005. – № 7. – С. 109–112.

8. Красавчиков, О. А. Юридические факты в советском гражданском праве [Текст] / О. А. Красавчиков. – М. : Госюриздат, 1958. – 183 с.

9. Халфина, Р. О. Общее учение о правоотношении [Текст] / Р. О. Хал­фина. – М., Юрид. л-ра, 1974. – 351 с.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ

Список літератури

 1. Вопленко, Н. Н. Социалистическая законность и применение права [Текст] / Н. Н. Вопленко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 184 с.

2. Дюрягии, И. Я. Применение норм советского права [Текст] Теоретические вопросы / И. Я. Дюрягии. – Свердловск, 1973. – 248 с.

3. Лазарев, В. В. Применение советского права [Текст] / В. В. Лаза­рев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1972. – 200 с.

4. Лазарев, В. В. Социально-психологические аспекты применения права [Текст] / В. В. Лазарев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1982. – 144 с.

5. Лазарев, В. В. Эффективность правоприменительных актов [Текст] / В. В. Лазарев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1975. – 207 с.

6. Недбайло, П. Е. Применение советских правовых норм [Текст] / П.Е. Недбайло. – М. : Госюриздат, 1960. – 511 с.

7. Павлишин, О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень [Текст] / О. Павлишин // Право України. – 2004. – № 8. – С. 21–25.

8. Пиголкин, А. С. Применение норм советского права и социалистическая законность [Текст] / А. С. Пиголкин // Советское государство и право. – 1957. – № 10. – С. 111–116.

9. Пьянов, Н. А. О механизме применения права [Текст] / Н. А. Пья­нов // Сибирский юридический вестник. – 1998. – № 2. – С. 11–13.

10. Уварова, О. Про зміст і форму правозастосовчих актів [Текст] / О. Уварова // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4. – С. 207–213.

11. Юхимюк, О. М. Форми правозастосовчої діяльності [Текст] / О. М. Юхимюк // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 76–77.

 

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ

Список літератури

 1. Власов, Ю. Л. Актуальність проблеми тлумачення норм права [Текст] / Ю. Л. Власов // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1999. – Випуск 3. – С. 4-9. – Юридичні і політичні науки.

2. Власов, Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права [Текст] : монографія / Ю. Л. Власов. – К., 2001. – 180 с.

3. Вопленко, Н. Н. Официальное толкование норм [Текст] / Н. Н. Воп­ленко. – М. : Юрид. лит., 1976. – 119 с.

4. Гончаров, В. В. Предмет функціонального тлумачення юридичних норм [Текст] / В. В. Гончаров // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21–22 листопада 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 288–291.

5. Заєць, А. Г. Тлумачення правових норм у сучасних умовах: функції та методи [Текст] / А. Г. Заєць // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 37. – С. 66–71. – Юридичні і політичні науки.

6. Костенко, О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя [Текст] / О. Костенко // Право України. – 2000. – № 6. – С. 34–35.

7. Лузин, В. В. Методы толкования конституции в деятельности Верховного Суда США [Текст] / В. В. Лузин // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 90–93.

8. Мармазов, В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод [Текст] / В. Мармазов // Право України. – 2004. – № 1. – С. 26–32.

9. Пиголкин, А. С. Толкование нормативных актов в СССР [Текст] / А. С. Пиголкин. – М. : Госюриздат, 1962. – 166 с.

10. Рабінович, П. Офіційно-нормативне тлумачення законодавства як інструмент адаптації правового регулювання до соціальних змін [Текст] / П. Рабінович, Н. Савлук // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 23–35.

11. Спасибо-Фатєєва, І. Доктринальне тлумачення [Текст] / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 14–25.

12. Тодика, Ю. Способи тлумачення Конституції та законів України Коституційним Судом [Текст] / Ю. Тодика // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – С. 51–59.

13. Черданцев, А. Ф. Толкование права и договора [Текст] / А. Ф. Чер­данцев. – М., 2003. – 381 с.

14. Чулінда, Л. І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів [Текст] : монографія / Л. І. Чулінда. – К. : Атіка, 2006. – 152 с.

15. Федик, С. Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини [Текст] (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Федик Сергій Євгенович. – Л., 2002. – 215 с.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ВИДИ

Список літератури

 1. Алексеев, С. С. Отрасли советского права: проблемы, исходные положения [Текст] / С. С. Алексеев // Советское государство и право. – 1979. – № 9. – С. 8–19.

2. Алексеев, С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве [Текст] / С. С. Алексеев. – М., 1989. – 288 с.

3. Алексеев, С. С. Право: азбука – теория – философия [Текст] : Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М., 1999. – 712 с.

4. Афанасієв, Р. В. Деякі аспекти адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси [Текст] / Р. В. Афа­насієв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.) : у 2 т. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Т. 2. – С. 44–46.

5. Галенпольский, Ф. С. Правовое положение человека и гражданина в условиях особых правовых режимов (конституционное регулирование) [Текст] / Ф. С. Галенпольский // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 3. – С. 15–20.

6. Жилинкова, И. В. Правовой режим имущества членов семьи [Текст] / И. В. Жилинкова. – Харьков, 2000. – 390 с.

7. Крупа, Л. К вопросу о юридическом содержании понятия специальный правовой режим [Текст] / Л. Крупа // Підприємництво, господарство, право. – 2001. – № 2. – С. 10–13.

8. Попондопуло, В. Ф. Правовой режим предпринимательства [Текст] / В. Ф. Попондопуло. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994. – 208 с.

9. Сібільов, М. Поняття правового режиму приватного права [Текст] / М. Сібільов // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 106–116.

10. Спаський, А. Категорія “правовий режим”: підходи до інтерпретації [Текст] / А. Спаський // Право України. – 2008. – № 4. – С. 27–31.

11. Спаський, А. Категорія “правовий режим”: ознаки та поняття [Текст] / А. Спаський // Право України. – 2008. – № 7. – С. 13–16.

ЮРИДИЧНІ КОЛІЗІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Список літератури

 1. Бобровник, С. В. Колізійні норми в системі засобів правового регулювання [Текст] / С. В. Бобровник // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Коре­цького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 69–76.

2. Власенко, Н. А. Коллизионные нормы в советском праве [Текст] / Н. А. Власенко. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984. – 100 с.

3. Власенко, Н. А. Логико-структурные дефекты системы советского права [Текст] / Н. А. Власенко // Правоведение. – 1991. – № 3. – С. 21–28.

4. Дагель, П. С. Диалектика правового регулирования общественных отношении [Текст] / П. С. Дагель // Правоведение. – 1971. – № 1. – С. 51–59.

5. Капліна, О. Традиційний та новий погляд на шляхи подолання колізій норм кримінально-процесуального права [Текст] / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1. – С. 251–262.

6. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики [Текст] : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23–24 жовтня 1995] / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : Генеза, 1996. – 121 с.

7. Лилак, Д. Колізія і конкуренція законів [Текст] / Д. Лилак // Право України. – 2001. – № 4. – С. 18–20.

8. Матузов, Н. И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения [Текст] / Н. И. Матузов // Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 225–241.

9. Мухина, Ю. В. Проблемы юридических коллизий [Текст] / Ю. В. Му­хина // Сибирский юридический вестник. – 2003. – № 2. – С. 24–26.

10. Погребняк, С. Про підходи до поняття колізій в юридичній науці [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 4. – С. 204–211.

11. Погребняк, С. Роль принципу верховенства закону для подолання ієрархічних колізій [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4. – С. 247–259.

12. Погребняк, С. Про колізії в законодавстві [Текст] / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 26–33.

13. Тихомиров, Ю. А. Юридическая коллизия [Текст] / Ю. А. Тихо­миров. – М. : Манускрипт, 1994. – 140 с.

14. Тихомиров, Ю. А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок [Текст] / Ю. А. Тихомиров // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 3–11.

15. Тихомиров, Ю. А. Коллизионное право [Текст] : учебное и научно-практическое пособие / Ю. А. Тихомиров. – М. : Юринформцентр, 2000. – 394 с.

16. Шакин, В. Б. Конкуренция и коллизия уголовно-правовых норм [Текст] / В. Б. Шакин // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 1. – С. 68–71.

 

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ

Список літератури

 1. Абрамитов, С. А. Исследование правосознания: онтологический аспект [Текст] / С. А. Абрамитов // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 1. – С. 11–12.

2. Байниязов, Р. С. Правосознание и правовой менталитет в России [Текст] Введение в общую теорию / Р. С. Байниязов. – Саратов : СЮИ МВД России, 2001. – 296 с.

3. Вопленко, Н. Н. Правосознание и правовая культура [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Издательство ВолГУ, 2000. – 52 с.

4. Головченко, В. В. Деякі тенденції розвитку масової правосвідомості [Текст] / В. В. Головченко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1994. – Випуск 5. – С. 76–82.

5. Голосніченко, І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави [Текст] / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 4. – С. 24–25.

6. Жданов, І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи [Текст] / І. О. Жданов // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 38. – С. 68–74. – Юридичні і політичні науки.

7. Ильин, И. А. О сущности правосознания [Текст] / И. А. Ильин. – М. : Рарогъ, 1993. – 235 с.

8. Лукашева, Е. А. О воспитании правосознания и правовой культуры [Текст] / Е. А. Лукашева // Советское государство и право. – 1962. – № 7. – С. 35–46.

9. Лукашева, Е. А. Социалистическое правосознание и законность [Текст] / Е. А. Лукашева. – М. : Юрид. лит., 1973. – 344 с.

10. Лукашева, Е. А. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура [Текст] / Е. А. Лукашева // Советское государство и право. – 1976. – № 1. – С. 129–137.

11. Мартинюк, Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства [Текст] / Т. Мартинюк // Право України. – 2007. – № 2. – С. 26–31.

12. Новгородцев, П. Кризис современного правосознания [Текст] / П. Новгородцев. – М. : Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1909. – 407 с.

13. Олійничук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури в українському суспільстві [Текст] / Р. Олійничук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 65–68.

14. Тимошенко, В. Визначальні фактори правової свідомості [Текст] / В. Тимошенко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 41–47.

15. Толстенко, В. Л. Правова ідеологія у структурі правосвідомості: теоретико-методологічні основи аналізу [Текст] / В. Л. Толстенко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 41. – С. 10–18. – Юридичні і політичні науки.

16. Цимбалюк, М. Функції правосвідомості та їх онтологічна інтерпретація [Текст] / М. Цимбалюк // Право України. – 2006. – № 11. – С. 31–34.

17. Цимбалюк, М. Онтологічний аспект дослідження права та правосвідомості [Текст] / М. Цимбалюк // Право України. – 2007. – № 2. – С. 31–35.

18. Чефранов, В. А. Философские проблемы правового сознания [Текст] / В. А. Чефранов // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 38. – С. 68–74. – Юридичні і політичні науки.

19. Юрашевич, Н. М. Правосознание и право: общность и различия [Текст] / Н. М. Юрашевич // Государство и право. – 2005. – № 7. – С. 69–74.

 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ АНТИПОДИ

Список літератури

 1. Аграновская, Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности [Текст] / Е. В. Аграновская. – М., 1988. – 145 с.

2. Алексеев, С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве [Текст] / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1966. – 187 с.

3. Балюк, Г. И. Взаимосвязь правовой культуры и социалистической демократии [Текст] / Г. И. Балюк. – К. : Знание УССР, 1984. – 48 с.

4. Бебик,  В. Історико-психологічні аспекти формування політичної і правової культури українського суспільства (короткий огляд) [Текст] / В. Бебик // Право України. – 1993. – № 2. – С. 24–28.

5. Болдырева, М. Г. Правовая культура : лекция [Текст] / М. Г. Бол­дырева. – М. : МЮИ МВД России, 1998. – 35 с.

6. Бурдоносова, М. А. Правовий нігілізм: поняття, особливості та етапи становлення [Текст] / М. А. Бурдоносова // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 38.– С. 137–142. – Юридичні і політичні науки.

7. Волошенюк, А. В. Правовой нигилизм в постсоветском обществе [Текст] : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Волошенюк Александр Владимирович. – Харьков : Университет внутренних дел МВД Украины, 2000. – 199 с.

8. Вопленко, Н. Н. Правосознание и правовая культура [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Издательство ВолГУ, 2000. – 52 с.

9. Гавриленко, Г. Правова держава і правова культура [Текст] / Г. Гавриленко // Право України. – 1993. – № 1. – С. 28–30.

10. Голосніченко, І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави [Текст] / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 4. – С. 24–25.

11. Горян, Е. Роль правової культури в забезпеченні основних прав і свобод людини і громадянина [Текст] / Е. Горян // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 11. – С. 88–90.

12. Демичева, В. В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності [Текст] / В. В. Демичева // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 40. – С. 21–26. – Юридичні і політичні науки.

13. Красавчиков, О. А. Основные черты и значение социалистической правовой культуры [Текст] / О. А. Красавчиков // Советское государство и право.– 1968. – № 6. – С. 13–22.

14. Лукашева, Е. А. О воспитании правосознания и правовой культуры [Текст] / Е. А. Лукашева // Советское государство и право. – 1962. – № 7. – С. 35–46.

15. Лукашева, Е. А. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура [Текст] / Е. А. Лукашева // Советское государство и право. – 1976. – № 1. – С. 129–137.

16. Макаренко, Л. О. Значення правової культури в забезпеченні основних прав і свобод людини та громадянина в Україні [Текст] / Л. О. Макаренко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 39–44.

17. Макарова, О. В. Історичні передумови виникнення явища правового нігілізму [Текст] / О. В. Макарова // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 41. – С. 80–86. – Юридичні і політичні науки.

18. Макарова, О. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: реалії сьо­годення / О. Макарова // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 1. – С. 76–78.

19. Мартышин, О. В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации [Текст] / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2005. – № 4. – С. 9–17.

20. Матузов, Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны “одной медали” [Текст] / Н. И. Матузов // Правоведение. – 1994. – № 2. – С. 3–16.

21. Менюк, О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура [Текст] / О. Менюк // Право України. – 2001. – № 4. – С. 21–23, 39.

22. Новиков, А. И. Нигилизм и нигилисты [Текст] : Опыт критической оценки / А. И. Новиков. – Ленинград, 1972. – 296 с.

23. Олійничук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури в українському суспільстві [Текст] / Р. Олійничук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 65–68.

24. Осика, І. Правовий нігілізм та правова культура [Текст] / І. Осика // Право України. – 2001. – № 7. – С. 98–101.

25. Сальников, В. П. Социалистическая правовая культура: методологические проблемы [Текст] / под ред. Н. И. Матузова. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1989.– 142 с.

26. Семитко, А. П. Правовая культура социалистического общества: сущность, противоречия, процесс [Текст] / А. П. Семитко. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. – 187 с.

27. Станік, С. Правова культура та правова акультурація [Текст] / С. Станік // Юридический вестник – 1999. – № 3. – С. 72–75.

28. Шупінська, О. Загальне і особливе у співвідношенні категорій правової та юридичної культури [Текст] / О. Шупінська // Право України. – 1998. – № 11. – С. 131–135.

29. Тодыка, Ю. Н. Конституционные основы формирования правовой культуры [Текст] / Ю. Н. Тодыка. – Харьков, 2001.– 160 с.

30. Тригубенко, Г. Джерела правового нігілізму в сучасній Україні [Текст] / Г. Тригубенко // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 11. – С. 85–87.

31. Туманов, В. А. О правовом нигилизме [Текст] / В. А. Туманов // Советское государство и право. – 1989. – № 10. – С. 20–27.

32. Туманов, В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе [Текст] / В. А. Туманов // Государство и право. – 1993. – № 8. – С. 52–58.

33. Яковюк, І. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи [Текст] / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1. – С. 43–56.

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Список літератури

 1. Алексеев, С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве [Текст] / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1966. – 187 с.

2. Антонова, Е. Г. Механизм правового регулирования [Текст] / Е. Г. Антонова. – М. : Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 1996. – 23 с.

3. Бобровник, С. В. Правова система, правова надбудова та механізм правового регулювання: співвідношення понять [Текст] / С. В. Боб­ровник // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2002. – Випуск 13. – С. 48–54.

4. Бобылев, А. И. Механизм правового воздействия на общественные отношения [Текст] / А. И. Бобылев // Государство и право. – 1999. – № 5. – С. 104–109.

5. Завадская, Л. Н. Механизм реализации права [Текст] / Л. Н. Зава­дская. – М. : НОРМА, 1992. – 238 с.

6. Кикоть, Г. Юридичні факти в механізмі правового регулювання: проблеми теорії [Текст] / Г. Кикоть // Право України. – 2005. – № 7. – С. 109–112.

7. Кисель, О. М. Функціональне призначення правового регулювання [Текст] / О. М. Кисель // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 10. – С. 27–35. – Юридичні і політичні науки.

8. Козлов, А. С. Место и роль судов общей юрисдикции в механизме правового регулирования [Текст] / А. С. Козлов // Сибирский юри­дический вестник. – 1999. – № 2. – С. 56–59.

9. Корчевна, Л. До критики поняття “механізм правового регулювання” [Текст] / Л. Корчевна // Право України. – 2003. – № 1. – С. 117–119.

10. Кривицький, Ю. Механізм правового регулювання та правова система: співвідношення правових категорій [Текст] / Ю. Кривицький // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 8. – С. 78–81.

11. Пьянов, Н.А. Государственно-правовое регулирование: понятие и стадии [Текст] / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 1999. – № 2. – С. 4–7.

12. Пьянов, Н. А. О нормативном и индивидуальном уровнях государственного регулирования [Текст] / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 1999. – № 3. – С. 4–5.

13. Решетников, Ю. С. Механизм правореализации в условиях развитого социализма [Текст] / Ю. С. Решетников. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1980. – 167 с.

14. Тарахонич, Т. І. Правове регулювання: теоретичні аспекти [Текст] / Т. І. Тарахонич // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. – Випуск 12. – С. 76–81.

15. Тарахонич, Т. І. Механізм правового регулювання: теоретико-правові аспекти [Текст] / Т. І. Тарахонич // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2002. – Випуск 13. – С. 103–108.

16. Шундиков, К. В. Правовые механизмы: основы теории [Текст] / К. В. Шундиков // Государство и право. – 2006. – № 12. – С. 12–21.

17. Явич, Л. С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений [Текст] / Л. С. Явич. – М. : Госюриздат, 1961. – 172 с.

 

ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК У ТЕОРІЇ ПРАВА

Cписок літератури

 1. Александров, Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе [Текст] / Н. Г. Александров. – М. : Госюриздат, 1955. – 176 с.

2. Боннер, А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности [Текст] / А. Т. Боннер. – М. : Рос. право, 1992. – 320 с.

3. Братусь, С. Н. Юридическая ответственность и законность [Текст] : (Очерк истории) / С. Н. Братусь. – М. : Юрид. лит., 1976. – 215 с.

4. Виссаров, А. В. Правопорядок и субъекты его обеспечения (теоретико-правовой аспект) [Текст] : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Виссаров Анатолий Васильевич. – М. : Московский университет МВД России, 2003. – 176 с.

5. Вопленко, Н. Н. Социалистичекая законность и применение права [Текст] / Н. Н. Вопленко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 184 с.

6. Кондрат, С. С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємообумовленість [Текст] / С. С. Кондрат // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 31. – С. 35–38. – Юридичні і політичні науки.

7. Косюта, М. Актуальні проблеми забезпечення законності в діяльності місцевих органів влади [Текст] / М. Косюта // Право України. – 2001. – № 12. – С. 61–64.

8. Крижанівський, А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів [Текст] / А. Крижанівський // Право України. – 2008. – № 6. – С. 47–51.

9. Кудрявцев, В. Н. О правоприменении и законности [Текст] / В. Н. Кудрявцев // Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 3–8.

10. Курицин, В. М. Становление социалистической законности [Текст] / В. М. Курицин. – М. : Наука, 1983. – 193 с.

11. Лукашева, Е. А. Социалистическое правосознание и законность [Текст] / Е. А. Лукашева. – М. : Юрид. лит., 1973. – 344 с.

12. Мелех, Л. В. Трактування правової категорії “законність” у вітчизняній юридичній науці [Текст] / Л. В. Мелех // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 36. – С. 123–128. – Юридичні і політичні науки.

13. Ольховський, Б. Законність, правопорядок, дисципліна – неодмінні складові перебудови [Текст] / Б. Ольховський // Право України. – 1991. – № 5. – С. 51–53.

14. Панаріна, Н. В. Правопорядок в системі правових категорій [Текст] / Н. В. Панаріна // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Випуск 37. – С. 101–108. – Юридичні і політичні науки.

15. Самохвалов, В. В. Законність: основні аспекти та сфери прояву [Текст] / В. В. Самохвалов // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 11. – С. 44-50. – Юридичні і політичні науки.

16. Сіренко, В. Ф. Теоретико-методологічні проблеми законності [Текст] / В. Ф. Сіренко, Є. Б. Кубко, С. В. Бобровник та ін. // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1999. – Випуск 10. – С. 170–200.

17. Тихомиров, М. Ю. О механизме обеспечения законности в управлении экономикой [Текст] / М. Ю. Тихомиров // Советское государство и право. – 1990. – № 7. – С. 32–38.

18. Ушаков, О. М. Загальні тенденції розвитку права, законності та правопорядку [Текст] / О. М. Ушаков // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 41. – С. 122–127. – Юридичні і політичні науки.

19. Чхиквадзе, В. Н. Государство, демократия, законность [Текст] / В. Н. Чхиквадзе. – М. : Юрид. лит., 1967. – 503 с.

 

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

Список літератури

 1. Білозьоров, Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти [Текст] / Є. Білозьоров // Право України. – 2006. – № 1. – С. 50–54.

2. Зарубаева, Е. Ю. Мотивация и установка как психолого-правовые факторы правомерного поведения личности [Текст] / Е. Ю. Зару­баева // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 4. – С. 23–25.

3. Зарубаева, Е. Ю. Правомерное поведение: подходы к определению дефиниции, социальная значимость и типология [Текст] / Е. Ю. Зарубаева // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 1. – С. 18–20.

4. Кондрат, С. С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємообумовленість [Текст] / С. С. Кондрат // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Випуск 31. – 2006. – С. 35–38. – Юридичні і політичні науки.

5. Кудрявцев, В. Н. Правовое поведение: норма и патология [Текст] / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1982. – 287 с.

6. Кудрявцев, В. Н. Закон, поступок, ответственность [Текст] / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1986. – 448 с.

7. Лазарев, В. В. Правомерное поведение как объект юридического исследования [Текст] / В. В. Лазарев // Советское государство и право. –1976. – № 10. – С. 29–37.

8. Лещенко, А. В. Правове поведение и злоупотребление правом [Текст] / А. В. Лещенко // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21–22 листопада 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 243–247.

9. Малеин, Н. С. Юридическая ответственность и справедливость [Текст] / Н. С. Малеин. – М. : Манускрипт, 1992. – 192 с.

10. Малиновский, А. А. Злоупотребление правом [Текст] / А. А. Мали­новский. – М. : МЗ-Пресс, 2002. – 128 с.

11. Оксамытный, В. В. Правомерное поведение личности [Текст] / В. В. Оксамытный. – К. : Наукова думка, 1985. – 175 с.

12. Пьянов, Н. А. Правовое поведение: понятие и виды [Текст] / Н. А. Пьянов // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 4. – С. 11–14.

13. Стафанчук, М. Зловживання правом як новела цивільного законодавства [Текст] / М. Стафанчук // Юридична Україна. – 2004. – № 10. – С. 38–42.

 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ,
ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ

Список літератури

 1. Авдеенкова, М. П. Конституционно-правовые санкции и конституционно-правовая ответственность [Текст] / М. П. Авдеенкова // Государство и право. – 2005. – № 7. – С. 85–89.

2. Авдеенкова, М. П. Система юридической ответственности в современной России [Текст] / М. П. Авдеенкова // Государство и право. – 2007. – № 7. – С. 25–32.

3. Базылев, Б. Т. Юридическая ответственность [Текст] Теоретические вопросы / Б. Т. Базылев. – Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1985. – 120 с.

4. Браніцький, О. Аграрно-правова відповідальність: постановка питання [Текст] / О. Браніцький // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 2. – С. 90–93.

5. Братусь, С. Н. Юридическая ответственность и законность [Текст] : (Очерк истории) / С. Н. Братусь. – М. : Юрид. лит., 1976. – 215 с.

6. Венедиктов, В. Юридична відповідальність у науці і практиці трудового права [Текст] / В. Венедиктов // Право України. – 1991. – № 12. – С. 22–23.

7. Вереша, Р. Поняття та підстава кримінальної відповідальності [Текст] / Р. Вереша // Право України. – 2006. – № 12. – С. 97–103.

8. Габричидзе, Б. Н. Юридическая ответственность [Текст] : учебное пособие / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. – М. : Альфа-М, 2005. – 686 с.

9. Головченко, В. Юридична відповідальність: позитивний та ретроспективний аспекти [Текст] / В. Головченко // Юридична Україна. – 2004. – № 7. – С. 4–7.

10. Демський, Е. Співвідношення адміністративної та господарської відповідальності [Текст] / Е. Демський // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 24–29.

11. Денисов, Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты) [Текст] / Ю. А. Денисов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 142 с.

12. Духно, Н. А. Понятие и виды юридической ответственности [Текст] / Н. А. Духно, В. И. Иванкин // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 12–17.

13. Заворотченко, Т. М. Юридична відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина в Україні [Текст] / Т. М. Заво­ротченко // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – Вип. 16. – С. 123–129. – Юридичні і політичні науки.

14. Зелена, О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми [Текст] / О. Зелена // Право України. – 2002. – № 11. – С. 109–111.

15. Зелена, О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання / О. Зелена // Право України. – 2003. – № 4. – С. 21–25.

16. Іваненко, О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності [Текст] / О. Іваненко // Право України. – 2006. – № 3. – С. 32–35.

17. Иванов, А. А. Правонарушение и юридическая ответственность [Текст] Теория и законодательная практика : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : Закон и право; Юнити-Дана, 2004. – 120 с.

18. Иоффе, О. С. Вина и ответственность по советскому праву [Текст] / О. С. Иоффе // Советское государство и право. – 1972. – № 9. – С. 34–43.

19. Иоффе, О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву [Текст] / О. С. Иоффе. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. – 310 с.

20. Кожевников, С. Н. О понятии и содержании юридической ответственности [Текст] / С. Н. Кожевников, Ф. А. Черданцев // Право­ведение. – 1976. – № 5. – С. 39–48.

21. Кожухар, В. А. Різноманіття смислів поняття юридична відповідальність [Текст] / В. А. Кожухар // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21–22 листопада 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 251–255.

22. Кудрявцев, В. Н. Закон, поступок, ответственность [Текст] / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1986. – 448 с.

23. Лейст, О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву: (теоретические проблемы) [Текст] / О. Э. Лейст. – М. : Изд-во Московск. ун-та, 1981. – 239 с.

24. Липинский, Д. А. О системе права и видах юридической ответственности [Текст] / Д. А. Липинский // Правоведение. – 2003. – № 2. – С. 27–37.

25. Лук’янець, Д. Про класифікаційні ознаки юридичної відповідальності [Текст] / Д. М. Лук’янець // Право України. – 1999. – № 7. – С. 121–123.

26. Лук’янець, Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку [Текст] / Д. М. Лук’янець. – К., 2001. – 220 с.

27. Лук’янець, Д. Типологія юридичної відповідальності [Текст] / Д. Лук’янець // Юридична Україна. – 2004. – № 3. – С. 4–10.

28. Лук’янець, Д. Філософські основи і концептуальна модель юридичної відповідальності [Текст] / Д. Лук’янець // Юридична Україна. – 2006. – № 4. – С. 4–11.

29. Львова, О. Л. Природа юридичної відповідальності та її стимулююча роль [Текст] / О. Л. Львова // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Випуск 41. – С. 55–61. – Юридичні і політичні науки.

30. Майданник, О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти [Текст] / О. Майданник // Право України. – 2001. – № 2. – С. 92–95, 118.

31. Малеин, Н. С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях [Текст] / Н. С. Малеин. – М. : Наука, 1968. – 207 с.

32. Малеин, Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность [Текст] / Н. С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1985. – 192 с.

33. Малеин, Н. С. Юридическая ответственность и справедливость [Текст] / Н. С. Малеин. – М. : Манускрипт, 1992. – 192 с.

34. Малеин, Н. С. Современные проблемы юридической ответственности [Текст] / Н. С. Малеин // Государство и право. – 1994. – № 6. – С. 23–32.

35. Наливайко, Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності в сучасній конституційній теорії [Текст] / Л. Наливайко // Право України. – 1999. – № 10. – С. 45–50.

36. Осауленко, А. Юридична відповідальність як інститут матеріального права [Текст] / А. Осауленко // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 4. – С. 81–84.

37. Пащенко, А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності [Текст] / А. Пащенко // Право України. – 2002. – № 5. – С. 126–130.

38. Примак, В. Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб [Текст] : монографія / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

39. Прохоров, В. С. Преступление и ответственность [Текст] / В. С. Про­хоров. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 136 с.

40. Пукліч, Т. Й. Колізійні питання застосування адміністративної відповідальності в умовах розбудови правової держави в Україні [Текст] / Т. Й. Пукліч // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2-х т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 179–181.

41. Ровный, В. В. О содержании гражданско-правовой ответственности в условиях рынка [Текст] / В. В. Ровный // Сибирский юридический вестник. – 1999. – № 4. – С. 43–46.

42. Самощенко, И. С. Ответственность по советскому законодательству [Текст] / И. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин. – М. : Юрид. лит., 1971. – 240 с.

43. Собчак, А. А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой ответственности [Текст] / А. А. Собчак // Правоведение. – 1968. – № 1. – С. 49–57.

44. Строгович, М. С. Сущность юридической ответственности [Текст] / М. С. Строгович // Советское государство и право. – 1979. – № 5. – С. 72–78.

45. Тархов, В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву [Текст] / В. А. Тархов. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1973. – 456 с.

46. Фарукшин, М. Х. Общие принципы юридической ответственности в советском обществе [Текст] / М. Х. Фарукшин // Советское государство и право. – 1967. – № 5. – С. 116–120.

47. Федорова, В. Г. Понятие юридической ответственности и ее регулятивно-охранительная природа [Текст] / В. Г. Федорова // Государство и право. – 2007. – № 9. – С. 87–92.

48. Хуторян, Н. М. Поняття юридичної відповідальності в загальній теорії права [Текст] / Н. М. Хуторян // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – Випуск 11. – С. 340–357. – Юридичні і політичні науки.

49. Червяцова, А. “Позитивний” аспект конституційної відповідальності: визначення змісту [Текст] / А. Червяцова // Право України. – 2000. – № 12. – С. 93–97.

50. Чирков, А. П. Ответственность в системе права [Текст] / А. П. Чир­ков. – Калининград : Изд-во Калинингр. ун-та, 1996. – 77 с.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Теорія держави і права в системі гуманітарних та юридичних наук.

2. Сучасні проблеми методології загальної теорії держави і права.

3. Методи пізнання політико-правових явищ.

4. Функції загальної теорії держави і права.

5. Влада у сучасному суспільстві та її здійснення.

6. Становлення легітимної влади в Україні.

7. Держава та бюрократія: історичний досвід та сучасні проблеми.

8. Проблеми   державного,   національного   та   народного   суверенітету   в Українській державі.

8. Форми держави: традиції та сучасність.

9. Форма державного правління: історичний досвід та сучасність.

10. Представницька та пряма демократія в сучасному світі.

11. Сутність сучасного парламентаризму.

12. Політичний режим України: проблеми формування.

13. Функції сучасної Української держави.

14. Держава в політичній системі суспільства.

15. Організація соціальної влади у додержавному (первісному) суспільстві.

16. Політико-правові проблеми становлення багатопартійності в Україні.

17. Правовий статус церкви в Україні: теоретико-правовий аналіз.

18. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

19. Ідея правової державності та її соціальна цінність.

20. Проблеми формування правової держави в Україні.

21. Єдність та розподіл державної влади: теорія та практика.

22. Право та держава: їх єдність, відмінності та взаємодія.

23. Економіка, політика, право: проблеми взаємодії.

24. Праворозуміння в сучасному суспільстві.

25. Розвиток праворозуміння в українській юридичній науці.

26. Ціннісний підхід у праві.

27. Право в системі нормативної регуляції суспільних відносин.

28. Основні правові системи сучасності.

29. Правова система України.

30. Форми (джерела) права.

31. 3акон як нормативно-правовий акт.

32. Теорія норм права.

33. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

34. Правове регулювання в сучасному суспільстві.

З5. Система права в українській державі.

36. Система права і система законодавства.

37. Дія нормативного акту у часі, просторі та по колу осіб.

38. Сучасні проблеми співвідношення матеріального і процесуального права.

39. Теорія і практика правотворчості в Українській державі.

40. Законодавчий процес: поняття та стадії.

41. Систематизація нормативно-правових актів та її значення для професійної діяльності юристів.

42. Теорія реалізації права.

43. 3астосування норм права в українській державі.

44. Інститут аналогії в праві: питання теорії і практики.

45. Тлумачення норм права.

46. Юридична техніка та її значення в сучасній державі.

47. Теорія правовідносин.

48. Форми права та правовідносини, їх взаємозв'язок.

49. Юридичні факти та фактичний склад.

50. Дозволи та заборони в праві.

51. 3аохочення та обмеження в праві.

52. Правомірна поведінка: її соціальна природа і цінність.

53. Правова активність особистості і державний режим.

54. Теорія правосвідомості.

55. Правова культура сучасного суспільства.

55. Правовий нігілізм та проблеми його подолання.

56. Юридична практика та шляхи її вдосконалення.

57. Законність у сучасному суспільстві та її гарантії.

58. Правопорядок та шляхи його зміцнення в Україні.

59. Демократія та права людини в Україні.

60. Правовий статус особистості.

61. Проблеми реалізації захисту прав людини в Україні.

62. Міжнародне співробітництво держав у забезпеченні основних прав і свобод людини.

63. Механізм правового регулювання: поняття, елементи, стадії.

64. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин.

65. Поняття та елементи правового статусу особи.

66. Соціальна та особистісна цінність суб’єктивних прав.

67. Основні концепції права.

68. Правопорядок: поняття і ознаки.

69. Поняття, сутність і принципи законності.

70. Правопорушення та юридична відповідальність.

 

 

 

 

ДОДАТОК А

 

Приклад оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІСТЬ

 

з дисципліни «Теорія держави і права»

 

 

                                     Група: ГП-115

                                        Спеціальність: 6.030401- Правознавство

 

 

 

 

Виконав                                          Шмарін Ігор Олександрович

Керівник курсової роботи          к.ю.н., доцент Саміло Г.О.                                                

 

 

 

ЗАПОРІЖЖЯ

2016

 

ДОДАТОК Б

 

Приклад оформлення змісту

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ  ……..................3

ВСТУП  ....................................................................................................4

РОЗДІЛ 1  ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ............................................................................................6

1.1.  Форма державного правління: поняття та сутність.......................6

1.2. Загальні ознаки сучасних форм державного правління…………………...………….................................................10

1.3. Види форм державного правління: історія та сучасність...............................................................................................15

РОЗДІЛ 2  МОНАРХІЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ..........................................................................................18

2.1.  Поняття та ознаки монархій..........................................................18       

2.2.  Види монархій........………...........................................................20

РОЗДІЛ 3 РЕСПУБЛІКА ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ.....…………………….....................................................23

 3.1. Поняття та ознаки республік...........................................................23

3.2. Види сучасних республіканських форм правління......................26

ВИСНОВКИ...........................................................................................28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....………..............................30

ДОДАТОК А Схема. Види форм державного правління…..……….32

 

ДОДАТОК В

 

Приклад оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

 

ВР України –                Верховна рада України

КМ –                             Кабінет Міністрів

КУ –                             Конституція України

ТДП –                           теорія держави і права

СПМ –                          станово-представницька монархія

ФДП –                          форма державного правління

 

ДОДАТОК Г

 

Приклад оформлення списку використаних джерел за алфавітом

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Білозьоров, Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти [Текст] / Є. Білозьоров // Право України. – 2006. – № 1. – С. 50–54.
 2. Зарубаева, Е. Ю. Мотивация и установка как психолого-правовые факторы правомерного поведения личности [Текст] / Е. Ю. Зару­баева // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 4. – С. 23–25.
 3. Зарубаева, Е. Ю. Правомерное поведение: подходы к определению дефиниции, социальная значимость и типология [Текст] / Е. Ю. Зарубаева // Сибирский юридический вестник. – 2005. – № 1. – С. 18–20.
 4. Кондрат, С. С. Правомірна поведінка та правопорядок: взаємозв’язок та взаємообумовленість [Текст] / С. С. Кондрат // Держава і право : збірник наукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Випуск 31. – 2006. – С. 35–38. – Юридичні і політичні науки.
 5. Кудрявцев, В. Н. Правовое поведение: норма и патология [Текст] / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1982. – 287 с.
 6. Кудрявцев, В. Н. Закон, поступок, ответственность [Текст] / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1986. – 448 с.
 7. Лазарев, В. В. Правомерное поведение как объект юридического исследования [Текст] / В. В. Лазарев // Советское государство и право. –1976. – № 10. – С. 29–37.
 8. Лещенко, А. В. Правове поведение и злоупотребление правом [Текст] / А. В. Лещенко // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (21–22 листопада 2008 р.) / за заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 243–247.

ДОДАТОК Д

 

Приклад оформлення додатків

 

ДОДАТОК А

Схема. Види форм державного правління

 

Форма 

державного

правління

 

 

 

 

 

Монархія

 

 

 Республіка

 

 

необмежена

 

обмежена

парламентська

 

 

 

 

деспотія

 

дуалістична

президентська

 

 

 

 

 

абсолютна

 

конституційна

змішана

 

 

 

 

 

 

 

парламентська

 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

________________________________________________________________

 

 

 

 

Кафедра международных финансов и бухгалтерского учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ

 

 

 

 

Методические указания

по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения,

обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2017

 

 

УДК -----------

ББК -----------

    Г--------

 

Рассмотрено и рекомендовано к изданию Методическим советом

Института международных программ

 (протокол № 6 от 11 мая 2017 г.)

 

 

 

 

Составители:

 кандидат экономических наук, доцент О.А.Давыдова

 

 

Рецензент:

кандидат экономических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой международных финансов и бухгалтерского учета Е.М. Звягина

 

 

О-64    Бухгалтерский учет и анализ: методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения / сост. О.А.Давыдова; С.-Петерб. ун-т технол. упр. и экон. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2017. — 46 с.

ISBN 978-5-----------------------------

 

Методические указания разработаны на основании Макета методических указаний по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения, разработанного и утвержденного Институтом образовательных программ СПбУТУиЭ. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения предназначены для студентов высших учебных заведений (бакалавров), обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика

 

 

                                                                                                                           УДК ----------

ББК -----------

 

 

ISBN 978-5-----------------------------                   © Давыдова О.А., составление, 2017

                                                                                        © СПбУТУиЭ, 2017

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

 

1. Общие требования к подготовке и выполнению контрольных работ

 

1.1. Лекции к выполнению контрольной работы

 

1.2. Критерии оценки выполнения контрольной работы

 

2. Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»

 

2.1. Методические указания к выполнению контрольной работы

 

2.2. Задания на контрольную работу

 

Заключение

 

Список рекомендуемой литературы

 

Приложения

 

 

 

 

Введение

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» - формирование студентом целостного представления о теоретических и методологических основах бухгалтерского учета и экономического анализа, развитие практических навыков по организации системы бухгалтерского учета и экономического анализа в целом, развитие умения применять полученные знания в профессиональной деятельности.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов заочной формы обучения определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами:

 • для овладения знаниями – чтение текста учебника, практического руководства, нормативной документации, дополнительной литературы, лекций; составление плана и конспекта текста; графическое изображение структуры текста; работа со словарями и справочниками; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернета; учебно-исследовательская работа и др.;
 • для закрепления и систематизации знаний – работа с конспектом лекций; работа над материалом учебника, дополнительной литературы, нормативной документации, аудио- и видеозаписей; составление плана и тезисов ответов; составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов и др.);
 • для формирования умений – решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем и рисунков; выполнение расчетных работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и выпускных квалификационных  работ; опытно-экспериментальная работа.

В процессе изучения курса «Бухгалтерский учет и анализ» студентами заочной формы обучения выполняется контрольная работа.

В процессе выполнения контрольной работы при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» у студентов заочной формы обучения формируются навыки работы с учебной и научной литературой, развиваются умения и навыки самостоятельной познавательной деятельности, вырабатываются привычки к систематическому самообразования. Самостоятельная работа студентов направлена не только на усвоение материала, но и на развитие у студентов навыков самостоятельной деятельности, самоорганизации и самосовершенствования, что позволит им стать квалифицированными компетентными и наиболее востребованными специалистами.

 

1. Общие требования к подготовке и выполнению контрольных работ

 

1.1. Лекции к выполнению контрольной работы

 

№ п/п

Наименование
темы

Содержание темы

Раздел 1 «Бухгалтерский учет»

1.1

Сущность и содержание бухгалтерского учета

Сущность и виды учета. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Функции, задачи и методы бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. Пользователи бухгалтерской информации. Законодательные основы бухгалтерского учета.

1.2

Бухгалтерский баланс и бухгалтерская сбалансированность

Сущность балансового обобщения и строение бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. Виды бухгалтерских балансов.

1.3

Бухгалтерские счета и двойная запись

Счета бухгалтерского учета и их строение. Двойная запись, ее сущность и значение. Счета синтетического и аналитического учета. План счетов бухгалтерского учета. Обобщение данных бухгалтерского учета. Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским балансом.

1.4

Классификация счетов бухгалтерского учета

Основные счета: инвентарные счета, фондовые счета и счета расчетов. Регулирующие счета, их использование для учета амортизации средств. Операционные счета: собирательно-распределительные, бюджетно-распределительные и калькуляционные счета. Финансово-результативные счета. Забалансовые счета.

1.5

Документация и документооборот в бухгалтерском учете

Первичные документы, их реквизиты и классификация. Документооборот. Этапы обработки документов, поступивших в бухгалтерию. Порядок проведения инвентаризации и отражения ее результатов в бухгалтерском учете. Учетные регистры, признаки их классификации. Техника заполнения учетных регистров.

1.6

Учетная политика и организация бухгалтерского учета в организации

Основные элементы учетной политики. Функции и структура бухгалтерского аппара