Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Теорія держави та права

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни «Теорія держави та права»

обов’язкових компонент освітньої програми

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

081 Право (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 1

Протокол  від 15.08.2018 № 13

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права (протокол від 14.08.2018 № 1).

 

Розробники:

 1. Професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 ХНУВС, кандидат юридичних наук І. Л. Невзоров.
 2. Доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 ХНУВС, кандидат юридичних наук В. В. Лазарєв.
 3. Старший викладач кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 ХНУВС, кандидат юридичних наук Т. Є. Мураховська.

 

Рецензенти:

 1. Професор кафедри міжнародного та європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор О. А. Гавриленко.
 2. Завідувач кафедри загально правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Ю. А. Холод.

 

 

1. Загальні методичні рекомендації

 

Курсову роботу з теорії держави і права передбачено навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання. Підготовка та захист курсової роботи курсантами та слухачами першого курсу завершує вивчення дисципліни «Теорія держави і права». Така робота є першим самостійним науково-теоретичним дослідженням загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ та процесів.

Для розкриття теми курсової роботи курсанти та слухачі опрацьовують різноманітні джерела: Конституцію та чинне законодавство України, навчальну літературу з теорії держави і права, монографії та наукові збірники, періодичні літературні джерела та електронний ресурс. Тема курсової роботи має бути вивчена ширше, ніж вона висвітлюється в підручниках і на заняттях.

Курсова робота виконується з метою узагальнення, поглиблення та закріплення знань, одержаних курсантами і слухачами під час вивчення дисципліни «Теорія держави і права». Її виконання сприяє виробленню професійних умінь, підготовці до вивчення інших юридичних дисциплін та до майбутньої практичної діяльності. Складовими мети написання курсової роботи з дисципліни «Теорія держави і права» є:

- формувати та розвивати правові знання курсантів і слухачів, уміння аналізувати наукову літературу, законодавство, матеріали юридичної практики;

- виробляти навички самостійного аналізу, систематизації, узагальнення та критичної оцінки наукового і практичного матеріалу; формувати уміння застосовувати отримані знання при оцінці конкретного державно-правового явища;

- розвивати навички формулювання загальнотеоретичних державно-правових понять, аргументованого, логічного, грамотного викладення положень теми;

- прищеплювати студентам навички самостійної творчої дослідницької роботи.

Написання курсової роботи з теорії держави і права сприяє поглибленню отриманих теоретичних знань, їх систематизації, розвитку науково-теоретичного мислення, розширенню понятійного апарату, практичному застосуванню наукових методів (системного, компаративістського, історико-правового, формально-юридичного, методів формальної логіки та інших) у процесі вирішення поставлених завдань. Таким чином, виконання курсової роботи сприяє максимальному застосуванню одержаних у процесі вивчення теорії держави і права знань.

При написанні курсової роботи перед курсантами і слухачами постають наступні завдання:

- обґрунтувати актуальність теми роботи; визначити мету й основні завдання; скласти план роботи;

- підібрати літературу, необхідну для всебічного висвітлення теми курсової роботи;

- проаналізувати та систематизувати науковий та практичний матеріал щодо теми роботи;

- логічно й послідовно викласти положення теми курсової роботи;

- зробити узагальнюючі висновки;

- оформити роботу відповідно до вимог;

- прилюдно захистити курсову роботу.

У курсовій роботі повинні бути продемонстровані:

- чітка, логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації;

- точність трактування положень відповідних нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини, а також використання практичного матеріалу, який стосується даної теми;

- обґрунтованість висновків, пропозицій і рекомендацій.

 

1.1. Вибір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою теорії та історії держави і права з огляду на актуальність теми для сучасного етапу розвитку юридичної науки в Україні. Зі списку тем курсових робіт, курсант і слухач обирає тему, яка за номером співпадає з порядковим номером курсанта або слухача у списку навчальної групи.

Кожен курсант і слухач зобов’язаний зареєструвати свою тему курсової роботи на кафедрі теорії та історії держави і права. Науковим керівником курсанта і слухача є викладач, який проводить семінарські заняття з теорії держави і права. Основною формою керівництва курсовою роботою курсанта є консультування. Курсанти і слухачі приходять на консультації до наукового керівника самостійно за власною ініціативою, за викликом начальника кафедри, лаборанта кафедри або безпосередньо наукового керівника.

 

1.2. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи

Курсова робота за обсягом складає 25-36 сторінок друкованого тексту шрифт Times New Roman 14, через 1,5 інтервали на аркушах стандарту А4.

Сторінки курсової роботи нумеруються. Кількість строк на одному аркуші 29-30 (враховуючи посторінкові посилання на використані джерела). Кількість знаків в одній строчці - 67-75 знаків (враховуючи прогалини між словами та знаки пунктуації). Відступи від краю аркушу рекомендуються: верхній - 2 см.; нижній - 2 см.; лівий - 2,5 см.; правий - 1,5 см.

 

1.3 Структура та зміст курсової роботи

Курсова робота включає наступні складові частини:

- титульний аркуш;

- план роботи;

- вступ, який визначає актуальність роботи, мету та завдання;

- основна частина, що складається з розділів та підрозділів;

- висновки, рекомендації;

- список використаних джерел;

- додатки (у разі потреби) - таблиці, схеми, тощо.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і є основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій послідовності:

- назва міністерства і навчального закладу;

- назва факультету;

- назва профільної кафедри;

- назва курсової роботи;

- курс, група, прізвище, ім’я, по батькові автора;

- науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника курсової роботи;

- місто і рік.

Другий аркуш роботи - це план. План роботи містить в собі вступ, заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є), висновки, список використаних джерел, додатки (якщо вони є) із вказівкою номера сторінки, з якої починається розділ чи підрозділ. У плані роботи сторінки вказуються обов’язково.

Перелік умовних позначень. Якщо в курсовій роботі використано специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розташовують перед вступом.

Вступ, обсяг якого не повинен перевищувати 2 сторінки, має містити: актуальність проблеми, мету роботи та коло завдань на її вирішення; структуру роботи.

Актуальність проблеми коротко викладена історія питання (ступінь вивчення теми) за хронологічним чи концептуальним принципом.

Формулювання мети і завдань курсової роботи. Мета курсової роботи повинна випливати з назви роботи. Вона полягає в розгляді проблемних питань окремої теми. Завдання є похідними від мети курсової роботи. При визначенні завдань курсової роботи слід зазначити складові частини даної теми, аналіз яких необхідний і достатній для досягнення мети.

Мета дослідження: вивчити і науково обґрунтувати... розкрити... узагальнити.... систематизувати

Відповідно до мети у курсовій роботі ставляться завдання:

 1. проаналізувати наукові джерела з досліджуваної проблеми.
 2.  …
 3.  …

Структура курсової роботи. Слід зазначити, що курсова робота складається зі вступу, ... розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи ... сторінок.

В основній частині роботи послідовно розкриваються поставлені в плані курсової роботи питання. Викладення матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

В основній частині роботи обов'язково повинні бути наведені і проаналізовані точки зору різних вчених з проблемних питань теми, зроблені посилання на літературні джерела. Курсова робота має містити приклади, що ілюструють теоретичні положення роботи.

У висновку автор підводить підсумки роботи, формулює основні висновки, може викласти пропозиції, прогнози щодо розвитку того чи іншого державно-правового явища. Висновки вміщують безпосередньо після викладу тексту основної частини курсової роботи, починаючи з нової сторінки. Автор повинен зробити коротке узагальнення щодо всіх питань теми. Висновки повинні бути чіткими, містити формулювання і оцінки, які логічно витікають із змісту курсової роботи. Обсяг висновку не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Забороняється вказувати в списку використаної літератури джерела, які не були безпосередньо використані при написанні курсової роботи.

Якщо література або правові акти були взяті з мережі Інтернет, то слід зазначити її (їх) електронну адресу з зазначенням конкретної сторінки та дати цитування. Забороняється використовувати інформацію з Інтернету, яка не має певного автора та конкретної назви (наприклад, використовувати як джерело роботи «Вікіпедію» тощо). Ця заборона не стосується статистичної або іншої інформації, розміщеної на офіційних сайтах державних органів та установ.

У списку використаної літератури зазначаються наступні вихідні дані підручників, монографій тощо: прізвище автора (або авторів), їх ініціали, повна назва видання, місце видання, видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок у виданні, що використовувалось. Наприклад: Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права / П. М. Рабінович. - К. : Бородянка, 1996,- 166 с.

Для нормативно-правових актів вказуються: Повна назва документу, офіційне джерело видання, рік видання, номер видання, реєстраційний номер нормативно-правового акту.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 

1.4. Основні правила цитування

В курсових роботах не допускається плагіат. При необхідності робляться посилання на документи, підручники або монографії, при цьому курсант обов’язково повинен описати джерело такого посилання. Посилання передбачають, що в них вказуються: прізвище автора (або авторів), їх ініціали, повна назва видання, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка (або сторінки) з яких вилучені цитати (або загальний зміст яких анотується). У кінцевому переліку джерел ці сторінки вже не вказуються.

Цитати наводяться з використаних джерел. Цитати в тексті роботи слід брати в лапки, в кінці відповідної сторінки дати повні і точні посилання на джерела.

Зразок посилання на монографію[1].

Зразок посилання на нормативно-правовий акт або статтю у періодичному виданні[2].

Зразок посилання на веб-сайт[3].

Проте посилання на використані в тексті роботи джерела можна робити і відповідно до їх переліку у списку літератури. Тоді після цитати слід поставити квадратні дужки, наприклад, [2, с. 30]. При цьому перша цифра означає, що робота на яку посилається курсант, знаходиться у списку літератури під номером 2. Друга цифра означає сторінку відповідної роботи, з якої відбулося цитування. Наведення чужих текстів без посилань недопустимо.

 

1.5 Перевірка та рецензування курсової роботи

Після перевірки курсової роботи викладач здійснює її рецензування.

В тексті рецензії:

 • вказується на повноту розкриття теми, правильність визначення автором кола питань, які необхідно було розкрити;
 • робляться зауваження стосовно недбалості оформлення роботи;
 • оцінюється повнота використання нормативних документів та інших першоджерел;
 • визначається ступінь самостійності автора відносно літератури, яка використана;
 • звертається увага на орфографічні помилки (якщо вони є).

В заключній частині можуть бути зауваження відносно стилю, чіткості висловлювання думок тощо.

Позитивно курсова робота оцінюється відміткою «допускається до захисту» та можливим виставленням попередньої оцінки.

У випадках незадовільної рецензії курсової роботи викладач повертає її курсанту для повної або часткової переробки з чітко висловленими вимогами щодо усунення помилок і недоліків, а також з відміткою «до захисту не допускається». Повторно курсова робота надається на рецензію лише разом із раніше не зарахованою. При повторному рецензуванні викладач перевіряє виконання його вимог і рекомендацій, позначених в не зарахованій курсовій роботі.

Курсант, який отримав за курсову роботу позитивну оцінку, готує її до захисту. Термін підготовки курсової роботи до захисту після рецензування - 10-15 діб. За цей час курсант і слухач уважно вивчає рецензію, усуває недоліки, повторно вивчає основну і додаткову літературу, пише тези виступу для захисту.

Захист курсової роботи проводиться напередодні екзаменаційної сесії перед комісією у складі двох викладачів кафедри теорії та історії держави і права.

Якість виконання та результати захисту курсової роботи оцінюється за 100-бальною шкалою, про що робиться відповідний запис у заліковій книжці та відомості.

Курсант, який не виконав курсову роботу або під час захисту отримав оцінку «незадовільно», не допускається до складання екзаменаційної сесії.

Курсові роботи, які за результатами їх рецензування визнаються як такі, що мають цінність для подальшого їх використання у навчальному процесі, за рішенням кафедри можуть бути передані до відділу рукописів бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ. Водночас кафедра може направити начальникові факультету подання про заохочення авторів таких курсових робіт.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі терміном, встановленим наказом Міністерства освіти і науки України.

 

2. Теми курсових робіт

№ з/п

Назва теми

 1.  

Виникнення права

 1.  

Поняття держави, її основні ознаки

 1.  

Форма держави, її поняття, структура

 1.  

Форма державного устрою

 1.  

Форма державного правління

 1.  

Форма державного (політичного) режиму

 1.  

Механізм держави, його поняття, структура

 1.  

Поняття та класифікація функцій держави

 1.  

Поняття громадянського суспільства, його основні ознаки

 1.  

Співвідношення державної влади з іншими видами соціальної влади

 1.  

Правовий статус людини та громадянина: поняття, структура

 1.  

Права людини

 1.  

Поняття та основні ознаки правової держави

 1.  

Об’єктивне та суб’єктивне право. Сутність права.

 1.  

Співвідношення права, політики, економіки

 1.  

Право в системі регулювання суспільних відносин

 1.  

Поняття норми права, її основні ознаки та критерії класифікації

 1.  

Законодавчий процес, його стадії

 1.  

Поняття та види форм (джерел) права

 1.  

Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки

 1.  

Система права: поняття, структура

 1.  

Правова система: поняття, структура

 1.  

Систематизація законодавства

 1.  

Поняття та основні ознаки правових відносин

 1.  

Юридичні факти: поняття, види

 1.  

Застосування юридичних норм

 1.  

Інтерпретаційно-правова діяльність

 1.  

Правове регулювання: поняття, мета, види, засоби, типи

 1.  

Правопорушення: поняття, ознаки, види

 1.  

Склад правопорушення: поняття, структура

 1.  

Поняття та ознаки юридичної відповідальності, її основні види

 1.  

Правосвідомість і правова культура

 1.  

Правомірна поведінка

 

3. Рекомендації щодо змісту курсових робіт за темами

 

Тема № 1: Виникнення права

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Відмінність норм права від соціальних норм первісного ладу.
 2. Основні теорії виникнення права.
 3. Шляхи виникнення права.
 4. Співвідношення права і держави.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розкриваючи перше питання слід надати характеристику нормам, за допомогою яких здійснювалося соціальне регулювання в первісному суспільстві: табу, ритуалам, звичаям та мононормам. Також необхідно звернути увагу на відмінність норм права від соціальних норм первісного ладу: формальну визначеність, загальнообов’язковість, гарантованість, забезпечення виконання.

Відповідаючи на друге питання потрібно висвітлити погляди щодо виникнення права, його ролі у суспільстві, характеру взаємин з іншими соціальними явищами, функціонування, які сформувалося протягом розвитку у різні історичні епохи. З цією метою доцільно розглянути основні теорії виникнення права.

Оскільки виникнення права є тривалим історичним процесом і потреба в регулюванні суспільних відносин посилюється в ході становлення державності, необхідно, досліджуючи третє питання, розкрити шляхи його виникнення. При цьому потрібно звернути увагу як на діяльність безпосередньо держави у сфері правотворчості, так і на санкціонування нею вже існуючих у суспільстві правил поведінки.

Оскільки право і держава взаємозалежні у своєму походженні, зв’язок між ними є настільки складним, що їх співвідношення можна розглядати лише під кутом зору певної взаємодії. Характеризуючи четверте питання необхідно зазначити, що право і держава мають єдину соціально-економічну основу, в них однаково втілюється менталітет народу, його культура, свідомість, традиції.

Рекомендований перелік літератури до теми № 1:

Базова: 1-4, 5, 6,7,10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, ЗО, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 4, 5,12, 13, 20, 22, 45, 46, 47, 48, 69, 73, 77, 121, 123, 131, 136, 144, 166, 181, 192.

 

Тема № 2: Поняття держави, її основні ознаки

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Функціональне призначення елементів держави:
  1. Основні ознаки держави.
  2. Факультативні ознаки держави
 2. Внутрішня і зовнішня сторони суверенітету як ознаки держави.
 3. Об’єднання держав (наддержавні утворення).
 4. Сутність держави.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Визначення ознак держави логічно пов’язане з досягненнями наукових концепцій походження держави та вимагає розкриття та аналізу і класифікації їх за критерієм невід’ємності. Це, водночас буде відокремлювати поняття держави від інших видів суспільних об’єднань. Використовуючи сучасне теоретичне розуміння держави, необхідно висвітлити її найбільш типові ознаки, зокрема^ наявність чітко визначеної території, політична влада, державний суверенітет, населення, більшість якого пов’язана з державою відносинами громадянства, здатність видавати закони та інші правові акти, наявність апаратів управління та примусу. В результаті необхідно сформулювати розгорнуте визначення держави.

Визначаючи зміст державного суверенітету як найважливішої властивості державної влади, треба зупинитися на його внутрішньому та зовнішньому проявах, розкрити такі його ознаки, як єдність, неподільність, невідчужуваність. Необхідно дослідити зв’язок державного суверенітету з народним та національним суверенітетами, навести приклади з буття української державності. Підсумовуючи дане питання, слід вказати на сучасні тенденції розуміння відносності державного суверенітету в умовах глобалізаційних процесів, а також, можливості його обмеження, яке, зокрема, засновується на ідеї пріоритету прав людини над державою.

Наступне питання спрямоване на розкриття поняття та видів об’єднань держав (наддержавних утворень). Необхідно визначити передумови, які обумовлюють виникнення таких утворень. З цією метою доцільно розглянути питання про делегування суверенних прав з боку держави таким утворенням.

Підсумовуючи роботу над темою необхідно звернути увагу на сутність держави, охарактеризувати сучасні підходи до вивчення зазначеної категорії.

Рекомендований перелік літератури до теми № 2:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 11, 14, 19, 23 30,31,32,40,41,54, 98,99, 100, 186.

 

Тема № 3: Форма держави, її поняття, структура

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Форма державного устрою
 2. Форма державного правління
 3. Форма державного (політичного) режиму.
 4. Форма держави в Україні на сучасному етапі.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Визначення категорії форма держави передбачає поєднання в єдину систему її структурних елементів: форми державного устрою, форми державного правління, форми державного політичного режиму, що відображають процес формування та реалізації державної влади.

Характеристика форми державного правління вимагає висвітлення особливостей процесу формування, звітності та відповідальності вищих виконавчих органів державної влади.

Форма державного політичного режиму може бути більш ретельно визначена шляхом класифікації всіх видів режиму за критерієм демократичності.

Особливу увагу слід звернути на форму сучасної Української держави згідно Конституції України 1996 р. Аналіз форми держави в Україні на сучасному етапі передбачає надання характеристики особливостей форми державного устрою, організації форми державного правління та проявів державного (політичного) режиму в Україні

Рекомендований перелік літератури до теми № 3:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 54,55,56,57,59.

Допоміжна: 52, 64, 81, 172, 193, 192.

 

Тема № 4: Форма державного устрою

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Загальна характеристика форми державного устрою:
  1. Унітарна держава, її основні ознаки. Особливості України як унітарної держави.
  2. Федеративна держава. Види федерацій.
 2. Конфедерація: поняття та ознаки. Історична доля конфедерації.
 3. Співдружності держав (регіональні, економічні, політичні, військові та інші союзи, асоціації, об’єднання тощо).

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розглядаючи перше питання слід розглянути місце і роль форми державного устрою в системі елементів форми держави, розкрити її поняття шляхом аналізу простої та складної форми державного устрою.

Слід висвітлити поняття та різновиди унітарних держав, охарактеризувати особливості України як унітарної держави. Також доцільно розкрити поняття федеративної держав, провести їх класифікацію на основі різноманітних критеріїв: способу створення, способу здійснення владних повноважень, принципу побудови тощо.

Аналіз форми державного устрою вимагає, крім характеристики унітарних та федеративних держав, приділення окремої уваги питанню про суперечливу категорію «конфедерація», дослідити її основні ознаки, історичний розвиток проблеми конфедеративності.

Заключне питання спрямоване на розкриття поняття та видів співдружності держав. Необхідно визначити передумови, які спричиняють до виникнення таких утворень. У цьому ракурсі необхідно розглянути питання про делегування суверенних прав з боку держави наддержавним утворенням, навести приклади щодо практики виникнення, розвитку та функціонування Європейського Союзу.

Рекомендований перелік літератури до теми № 4:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 54,55,56,57, 59.

Допоміжна: 52, 64, 81, 172, 193, 192.

 

Тема № 5: Форма державного правління

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Особливості класифікації форм державного правління, критерії їх розрізнення
 2. Види монархічних форм правління:
  1. Особливості абсолютних та обмежених монархій.
  2. Сучасні види монархії.
 3. Види республіканських форм правління:
  1. Парламентська республіка.
  2. Президентська республіка.
  3. Змішана республіка.
 4. Форма правління в Україні.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Під час розгляду першого питання слід розглянути місце і роль форми державного правління в системі елементів форми держави, розкрити поняття «форма державного правління» шляхом аналізу різних дефініцій, підходів, пояснюючи їх концептуальні відмінності. Слід висвітлити різні наукові позиції щодо виділення форм державного правління на основі різноманітних класифікаційних критеріїв. Визначаючи поняття цих форм, необхідно проаналізувати ознаки, згідно з якими вони розрізняються між собою.

У наступному питанні потрібно охарактеризувати основні види монархій (необмежена та обмежена), визначити їх відповідні різновиди (деспотична, абсолютна, теократична, становопредставницька, дуалістична, конституційна, парламентська).

Подальший розгляд теми передбачає визначення республіки, характеристику її юридичних ознак. При цьому потрібно, встановивши критерії класифікації, виділити її основні різновиди (парламентська, президентська, змішана), висвітлити їх історичний розвиток, втілення в конституційних моделях різних держав, визначити їх юридичні ознаки. Особливу увагу слід приділити з’ясуванню сутності, аналізу особливостей та юридичних ознак президентсько-парламентської та парламентсько- президентської форм державного правління, що являють собою різновиди змішаної республіки.

У останньому питанні необхідно здійснити детальну характеристику реформування форми правління в нашій державі за роки незалежності, зокрема визначити різновиди республіканської форми державного правління в Україні з прийняттям Конституції України 1996 року та змін, внесених до Основного Закону держави.

Рекомендований перелік літератури до теми № 5:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 52, 64, 81, 172, 193, 192.

 

Тема № 6: Форма державного (політичного) режиму

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття та види державного (політичного) режиму.
 2. Демократичний політичний режим: поняття, різновиди, основні ознаки.
 3. Основні форми та інститути демократії.
 4. Антидемократичний режим: поняття, основні ознаки, різновиди.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

При розгляді першого питання треба обґрунтувати поняття політичного режиму, показати що є основою для його визначення, наприклад, ступінь розвитку політичної демократії та реальний політико-правовий статус людини. Показати в чому полягають форми і методи здійснення державної влади. Визначитись з поняттям «політичний режим», «державно-правовий режим», «державний режим».

У другому питанні необхідно розкрити види політичних режимів, показати чим відрізняється демократичний режим від антидемократичного. Необхідно охарактеризувати різновиди демократичного та антидемократичного державно-правового режиму. Різновидами демократично-правового режиму є: парламентська демократія, демократично-ліберальний, національно-демократичний та інші.

При розгляді даної теми необхідно загострити питання на тому, що на сучасному етапі розвитку України питання про форму державного (політичного) режиму набуває особливого значення. Бажано показати особливості української демократії, проблеми її розвитку та негативні тенденції в державі.

Визначаючи демократію як прогресивну форму державного політичного режиму слід провести аналіз умов, що надають реальну можливість участі населення держави у формуванні її вищих органів влади, а також безпосередньої участі у керуванні державою. При цьому слід звернути увагу на законодавчому закріпленні відповідних прав і свобод, їх процесуальній забезпеченості та судовому захисту. При розгляді даного питання пропонується спиратися на традиційну класифікацію форм демократії: безпосередню та представницьку. Розкриваючи їх сутність на прикладах різноманітних демократичних інститутів (самоврядування, референдум, вибори, розподіл влад і т. ін.) необхідно визначити підвищення ролі прав і свобод людини і громадянина на етапі формування громадянського суспільства та побудови правової держави.

Розглядаючи заключне питання необхідно надати характеристику антидемократичний режим: визначити поняття, розкрити основні ознаки, дослідити різновиди. Доцільно супроводжувати цей огляд відповідним теоретичним аналізом та юридичною конструктивною критикою, спираючись на об'єктивні факти.

Рекомендований перелік літератури до теми № 6:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 52, 64, 81, 172, 193, 192.

 

Тема № 7: Механізм держави, його поняття, структура

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Механізм держави: поняття, структура.
 2. Поняття державного органу, його ознаки і поняття.
 3. Державні установи, підприємства і організації, їх місце і роль у механізмі держави.
 4. Недержавні (комерційні) організації: специфічні риси їх функціонування у механізмі держави.
 5. Співвідношення апарату держави і органів місцевого самоврядування.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розглядаючи поняття такої правової категорії як механізм держави, слід звернути увагу на складові елементи, зокрема на державний апарат та підприємства, установи, організації, що забезпечують його діяльність. При цьому особливу увагу необхідно приділити принципам організації та функціонування механізму держави, оскільки вони безпосередньо визначають напрямки його діяльності.

Характеризуючи поняття та ознаки державних органів потрібно докладно дослідити критерії їх класифікації та їх державно-владні повноваження і компетенцію. Особливу увагу слід приділити законодавчим, виконавчим та судовим органам.

Окрему увагу доцільно приділити недержавним (комерційним) організаціям, охарактеризувати специфічні риси їх функціонування у механізмі держави.

При аналізі механізму держави доцільно звернути увагу на сучасну особливість розуміння цієї категорії як такої, що містить у собі не тільки такі традиційні елементи як державний апарат та допоміжний апарат, але й систему органів місцевого самоврядування, що частково реалізують й державні владні функції своїми виконавчими структурами. При цьому важливо підкреслити їх неналежність до державної влади.

Рекомендований перелік літератури до теми № 7:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 52, 64, 81, 172, 193, 192

 

Тема № 8: Поняття та класифікація функцій держави

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Функції сучасної Української держави та її державних органів.
 2. Правові форми здійснення державою своїх функцій.
 3. Організаційні форми здійснення державою своїх функцій.
 4. Методи здійснення функцій держави.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Дослідження питання про функції та форми діяльності держави доцільно здійснювати з допомогою загальної класифікації функцій на внутрішні та зовнішні, постійні і тимчасові, вказавши відповідний критерій класифікації. В роботі бажано показати різні погляди вчених на види внутрішніх функцій і їх кількість. Одним з пропонованих підходів у даному напрямку є наступний, який характерний для сучасної української держави: політична, економічна, оподаткування і фінансового контролю, соціальна, екологічна, культурна, інформаційна, правоохоронна. Розгляд зовнішніх функцій України слід характеризувати пов’язуючи з міжнародними особливостями існування держави та впливом різних світових факторів. Такий підхід передбачає наявність таких функцій як політична, економічна, культурна, інформаційна, оборона держави, підтримання світового порядку та інші.

Особливої уваги вимагає питання про правові форми діяльності держави. Слід не тільки формулювати визначення змісту цих форм діяльності, але й супроводжувати їх практичними прикладами у діяльності Української держави.

Відповідаючи на наступні питання, слід розглянути правові та організаційні форми діяльності держави, визначити їх поняття та охарактеризувати юридичну сутність кожної форми діяльності держави, вказати основні правові форми діяльності держави, дати їх правову характеристику.

При цьому доцільно також надати характеристику методам, за допомогою яких здійснюються правові та організаційні форми діяльності держави.

Рекомендований перелік літератури до теми № 8:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54,55,56,57, 59.

Допоміжна: 52, 64, 81, 172, 193, 192.

 

Тема № 9: Поняття громадянського суспільства, його основні ознаки

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Етапи та умови формування громадянського суспільства.
 2. Сутність громадянського суспільства як фундаменту формування правової державності.
 3. Взаємодія громадянського суспільства і держави.
 4. Особливості функціонування громадянського суспільства в Україні.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Ретельне роз’яснення етапів та умов формування громадянського суспільства в юридичному сенсі ставить перед студентом завдання визначити нормативно-правові стандарти, які має затвердити легітимна влада для створення мінімальних підстав розвитку суспільства у більш цивілізований рівень, що надає підстав для характеристики громадянського статусу.

Визначення сутнісні громадянського суспільства як фундаменту формування правової державності корисно досліджувати на тлі розвитку футуристичних теорій майбутнього кращого суспільного об’єднання та теорій правової державності. Спираючись на наукові розробки з цього приводу Гегеля, Гоббса, Локка, Монтеск’є та інших видатних мислителів минулого, а також сучасних наукових юридичних та філософських досліджень слід визначити сутність такого суспільства.

Питання співвідношення громадянського суспільства і держави та визначення місця держави у цій системі передбачає співставлення теоретичних категорій за обсягом, рівнем взаємного впливу, залежністю та ступеню невід’ємності. Необхідно з урахуванням вищевикладеного звернути увагу на особливості функціонування громадянського суспільства в Україні.

Рекомендований перелік літератури до теми № 9:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 11, 14, 19, 23 ЗО, 31, 32, 40, 41, 54, 98, 99, 100, 186.

 

Тема № 10: Співвідношення державної влади з іншими видами соціальної влади

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Соціальні передумови буття держави і права.
  1. Суспільство та його структура.
  2. Соціальні інститути.
  3. Поняття та ознаки держави.
 2. Поняття соціальної влади, її різновиди.
 3. Співвідношення політичної і державної влади.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розглядаючи перше питання даної теми необхідно звернути увагу на соціальні передумови буття держави і права. Зокрема потрібно надати характеристику категорії «суспільство», його структурним елементам, дослідити соціальні інститути та розкрити поняття і ознаки держави.

Досліджуючи наступне питання необхідно охарактеризувати соціальну владу як спосіб управління суспільством, який відображається у системі публічно-правових відносин між людьми з приводу організації спільної діяльності. Слід розглянути основні ознаки соціальної влади та її різновиди (владу засобів масової інформації, владу церкви, батьківську владу тощо).

Розкриваючи третє питання необхідно звернути увагу на те, що політична та державна влади мають відмінності та не можуть вважатися тотожними., оскільки поняття «політична влада» є ширшим за поняття «державна влада».

Рекомендований перелік літератури до теми № 10:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 11, 14, 19, 23 30, 31, 32, 40, 41, 54, 98, 99, 100, 186.

 

Тема № 11: Правовий статус людини та громадянина: поняття, структура

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Об'єктивне право і міра свободи особи.
 2. Поняття та види правового статусу особи.
 3. Співвідношення прав і свобод людини та прав і свобод громадянина.
 4. Теорія поколінь прав людини.
 5. Інститут прав людини в Україні.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Перше питання передбачає необхідність висвітлення поняття «свобода», що далеко виходить за рамки юридичних понять і інститутів. У юриспруденції таке поняття має пряме відношення до вибору особою варіантів своєї поведінки (правомірної або протиправної). Критерієм такої поведінки є норма права. Всяка норма права вказує на вибір поведінки з ряду варіантів, тим самим, обмежуючи поведінку суспільно-корисними формами, визначаються усілякі його різновиди. Протиправна поведінка проявляється в порушенні встановлених юридичних рамок. «Міра свободи» визначається нормами права - об'єктивним правом (системою норм даної держави), означає, що право - інструмент реалізації й обмеження свободи. Реалізація свободи пов'язана із суб'єктивними правами, обмеження - з юридичними обов'язками.

Роз'яснюючи правовий статус особи слід враховувати, що це юридична категорія, пов'язана з внутрішньодержавним правом даної держави. Правовий статус особи виражає міру її свободи, визначену і гарантовану законом, забезпечену державою, слід сформулювати визначення основ правового статусу особи, навести перелік усіх елементів, розкрити їх зміст. Необхідно розмежувати поняття «загальний», «спеціальний» та «індивідуальний» правовий статус, а також основи правового статусу в широкому та вузькому сенсі слова. Варто акцентувати увагу на відмінностях між правами і свободами, правами людини і правами громадянина. Правовий статус громадянина характеризується максимально повним набором прав, свобод, обов'язків, що існують у даній державі, оскільки громадянин - це особа, що має громадянство, тобто постійний юридичний зв'язок із даною державою, що виражається в їх взаємних правах і обов'язках. Права громадянина тісно пов'язані з «правами людини», але не тотожні ним. Права людини - це, так зване, природне право в його сучасному розумінні, сучасному трактуванні, сучасному бутті - у теорії і на практиці.

У зв’язку з попереднім питанням слід звернути увагу на характеристику теорій поколінь прав людини, що сформувалися у юриспруденції!' на сучасний момент.

Дослідження наступного питання доцільно будувати з урахуванням того, що Україна належить до числа держав, що припускають наддержавний (міжнародний) контроль за станом дотримання прав людини. Декларація про державний суверенітет України проголосила пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права стосовно норм внутрішньодержавного права, гарантує всім громадянам України права і свободи, передбачені Конституцією України і нормами міжнародного права, що визнані Україною.

Рекомендований перелік літератури до теми №11:

Базова: 1-4,6,7,10, 11, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 59.

Допоміжна: 61,62, 63,71,72, 78,92, 97, 111, 116, 118, 141, 146, 151, 152, 160, 162, 163, 180.

 

Тема № 12: Права людини

 

Орієнтовний план:

Вступ.

 1. Права людини: поняття, ознаки.
 2. Види  прав людини.
 3. Інститут прав людини в Україні.
 4. Гарантії прав людини.

Висновки.

Перелік використаних джерел.

 

Методичні вказівки :

З огляду на визначення поняття прав людини необхідно наголосити, що права людини слід розуміти як певні невід'ємні можливості вільного самовизначення людини в суспільстві. Основні ознаки прав людини потребують зосередження уваги на тому, що ці права належать людині від народження, тобто вони є природними, невідчужуваними, ці права існують об’єктивно, незалежно від того, в даній країні державною владою визнається чи не визнається факт їх існування, права людини несумісні з дискримінацією за будь-якою ознакою, держава зобов'язана їх поважати, захищати тощо.

Кажучи про види  прав людини насамперед необхідно звернути увагу на громадянські (особисті), політичні, соціальні, економічні, культурні права, а також індивідуальні й колективні права, абсолютні й відносні права. Висвітлення видів  прав людини припускає і розрізнення прав людини за часом їх виникнення, коли розрізнюють їх перше покоління, друге покоління, третє покоління.

Питання про інститут прав людини в Україні  потребує звернути увагу на те, що Україна приєдналася до низки міжнародних документів, що стосуються прав людини, законодавство України постійно приводиться у відповідність з даними документами, Конституція України 1996 р. передбачає інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Україна належить до числа держав, котрі припускають наддержавний (міжнародний) контроль за станом дотримання прав людини й. т. ін.

Гарантії  прав людини необхідно розуміти як певні засоби й умови, котрі забезпечують їх реальне існування. Серед зазначених гарантій насамперед розрізнюють міжнародні гарантії і внутрішньодержавні гарантії, серед яких, у свою чергу, виокремлюють економічні, політичні, юридичні, організаційні, культурні (духовні) гарантії.

Рекомендований перелік літератури до теми № 12:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 11, 14, 19, 23, 30, 31, 32, 40, 41, 54, 98, 99, 100, 186.

 

Тема № 13: Поняття та основні ознаки правової держави

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Походження концепції правової держави.
 2. Основні принципи (ознаки) правової держави.
 3. Історичне походження ідеї «розподілу влад». Система «стримувань і противаг» за Конституцією України.
 4. Україна як незалежна, соціальна, демократична, правова держава.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

При опрацюванні першого питання доцільно викладати матеріал, щодо змісту окремих концепцій правової держави за схемою розвитку історичних етапів, починаючи з V-ІV ст. до н. е. При цьому слід враховувати, що така назва «правова держава» виникає не відразу, а значно пізніше. Сучасний етап розвитку цієї теорії вимагає від дослідника цієї теми опрацювання наукових юридичних статей з цього приводу, які суттєво розвивають класичні положення концепції правової державності.

Більш ретельне розкриття умов формування правової державності у другому питанні теми можливо при детальній характеристиці принципів правової держави з роз’ясненням їх структурних елементів. Корисно здійснювати такий огляд з наведенням прикладів з світової практики вдалого досягнення реалізації таких принципів в окремих країнах.

Доцільно також звернути увагу на історичне походження ідеї «розподілу влад», та систему «стримувань і противаг» за Конституцією України., яка забезпечує реалізацію даного принципу в нашій державі.

Враховуючи, що Україна орієнтується у своєму розвитку саме на формування правової державності, слід розкривати наступне питання теми шляхом характеристики процесу успішності або неуспішності втілення в нашій державі означених у другому питанні принципів.

Рекомендований перелік літератури до теми № 13:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 23, 30, 32, 37, 42, 52, 55, 59, 68, 102, 110, 148.

 

Тема № 14: Об’єктивне та суб’єктивне право. сутність права

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття об’єктивного права, його ознаки.
 2. Поняття суб’єктивного права.
 3. Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного права.
 4. Цінність права.
 5. Сучасні концепції праворозуміння.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Досліджуючи дану тему, необхідно обов'язково розкрити та показати взаємозв'язок таких понять як «позитивне» (об'єктивне) право, «суб'єктивне право», «права людини», звернути увагу на їх характерні ознаки.

При розкритті наступного питання потрібно розкрити відмінність між правом як об’єктивним явищем і правом в суб’єктивному смислі як конкретною юридичною можливістю, що належить індивіду або організації. При цьому слід показати нерозривний взаємозв’язок між ними.

При висвітленні четвертого питання слід охарактеризувати власну, інструментальну і історико-культурну цінність права, показати взаємозв’язок між ними. При цьому варто виходити з того, що власна цінність права обумовлена його сутнісними характеристиками і полягає в тому, що право здатне забезпечити упорядкування суспільних відносин на засадах свободи, рівності, справедливості, гуманізму; інструментальна цінність права зумовлена його зовнішніми формальними властивостями і полягає у тому, що право здатне виступати універсальним ефективним регулятором суспільних відносин; історико-культурна цінність права полягає у тому, що право - це явище, яке належить до фундаментальних цінностей світової культури, втілює гуманістичні прагнення людства

Характеристику наукових доктрин праворозуміння бажано здійснювати за такою схемою: період виникнення; найвідоміші науковці, що поширювали теорію (або прихильники певної концепції); зміст підходу до розуміння категорії «право». Окрему увагу в процесі характеристики природної, позитивістської, соціологічної концепцій треба приділити аспектам, що об’єднують ці теорії - відображенню їх змісту у сучасних дефініціях категорії «право». При цьому важливо показати основні відмінності у розумінні права в межах означених концепцій. Зокрема, при характеристиці природної концепції праворозуміння слід акцентувати увагу на таких положеннях як зв’язок права і справедливості; принципову відмінність природного і позитивного права, їх співвідношення між собою. При характеристиці юридичного позитивізму слід звернути увагу на принципове ототожнення права і закону. При цьому важливо показати відмінність між класичним і сучасним позитивізмом. При аналізі соціологічної концепції праворозуміння слід виходити з основної ідеї про те, що право є тим, що фактично відбувається у правовій дійсності, а не тим, що закріплене у нормативно-правових актах.

Рекомендований перелік літератури до теми № 14:

Базова: 1-4, 5, 6,7,10, 12, 14, 15, 16, 18,20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 4, 5, 12, 13, 20, 22, 45, 46, 47, 48, 69, 73, 77, 121, 123, 131, 136, 144, 166, 181, 192.

 

Тема № 15: Співвідношення права, політики, економіки

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Взаємний вплив права, політики і економіки.
 2. Правові форми економічних відносин. Роль права у стимулюванні розвитку нових економічних відносин.
 3. Взаємовплив права і політики. Право як основа та форма (засіб) здійснення політики держави.
 4. Правова політика держави.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розкриваючи перше питання необхідно надати характеристику таким поняттям як «право», «політика» та «економіка». Далі потрібно висвітлити взаємний вплив права і політики, права і економіки, чітко окресливши межі цього впливу та його значення для розвитку суспільних відносин.

Досліджуючи наступне питання доцільно розкрити основні способи впливу права на економіку (закріплення економічних відносин, стимулювання розвитку нових та захист вже існуючих економічних відносин). Також слід розкрити безпосередній та опосередкований вплив, здійснюваний економікою на право.

У третьому питання необхідно розглянути способи, за допомогою яких право здійснює вплив на політику (є формою вираження політики, легітимізує політичні рішення, встановлює межі відносин, гарантує державну політику), а потому - способи впливу політики на право (опосередковує діяльність парламенту, реалізує міжнародну та національну політику у нормативних документах, закріплюється у законодавстві у вигляді формально закріплених прав, свобод та обов’язків).

У заключному питанні необхідно дослідити правову політику держави, яка спрямована на забезпечення нормального функціонування громадянського суспільства і його політичної системи та є формою закріплення і здійснення політичного курсу країни, волі її офіційних лідерів і владних структур.

Рекомендований перелік літератури до теми № 15:

Базова: 1-4, 5, 6,7,10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 4, 5,12, 13, 20, 22, 45, 46, 47, 48, 69, 73, 77, 121, 123, 131, 136, 144, 166, 181, 192.

 

Тема № 16: Право в системі регулювання суспільних відносин

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття нормативного і ненормативного регулювання суспільних відносин.
 2. Соціальні норми: поняття, види, функції.
 3. Право і технічні норми.
 4. Право і мораль.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Регуляція суспільної поведінки - сфера питань, що постає на самих ранніх етапах розвитку суспільства. Тому характеристика цього питання прямо пов’язана з проблемою розвитку суспільного об’єднання у державу. Необхідно визначити межі можливого нормативного і ненормативного регулювання суспільних відносин, спираючись на їх зовнішній прояв та корисність для суспільства і особистості в соціальному нормативному впливі.

Розгляд другого питання теми потребує проведення загальної класифікації соціальних норм, що здатні впливати у якості правил на суспільні відносини. Корисно здійснювати таку класифікацію з використанням порівняльного методу дослідження, що якісно відображає невід’ємні ознаки цих норм.

Порівнюючи технічні норми та норми права слід звернути особливу увагу на шляхи переростання технічних норм у правові та навести відповідні приклади з чинного законодавства України. Окремо треба пояснити сфери впливу технічних норм на суспільні відносини, окреслити їх якісну характеристику.

Співвідношення норм моралі та норм права доцільно пояснювати відштовхуючись від походження їх в процесі розвитку суспільства та, водночас, спираючись на засоби забезпечення як норм моралі, так і норм права. Тут важливо визначити і моральністну фундацію правових норм.

Рекомендований перелік літератури до теми № 16:

Базова: 1-4, 5, 6,7,10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна:4, 5,12, 13, 20, 22, 45, 46, 47, 48, 69, 73, 77, 121, 123, 131, 136, 144, 166, 181, 192.

 

Тема № 17: Поняття норми права, її основні ознаки та критерії класифікації

Орієнтовний план: ‘

Вступ

 1. Поняття та основні ознаки норми права.
 2. Різновиди правових норм.
 3. Спеціалізовані (нетипові) норми права.
 4. Значення класифікації норм права для їх ефективної реалізації.
 5. Структура норм права, їх закріплення у статтях нормативно-правових актів.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Найбільш повне та адекватне визначення категорії “норма права” можливе завдяки розкриттю його головних та невід’ємних ознак. Характеристика системності, загальної обов’язковості, формальної визначеності, забезпеченості владою держави, нормативності та інших ознак досягається поясненням їх внутрішньої суті з відповідними прикладами та порівняннями.

Загальну класифікацію видів норм права слід починати з розподілу всієї системи юридичних норм за значенням у правовому регулюванні на матеріальні та процесуальні з відповідними визначеннями та прикладами. Рекомендується включити у характеристику різновидів норм права такі класифікації як: за галузевою належністю; за способом викладення диспозиції, гіпотези, санкції; за юридичною силою та ін.

Окрему увагу бажано приділити нетиповим спеціалізованим нормам. Тут необхідно роз’яснити і саму нетиповість та спеціалізованість даних норм і, водночас, розкрити на прикладах окремі види: загально-закріплюючі, дефінітивні, декларативні, оперативні, колізійні.

Дослідження особливості структури юридичної норми є, водночас, продовженням пояснення ознаки “нормативності”. Потрібно звернути увагу на теоретичність класичної моделі, що складається з гіпотези, диспозиції, санкції у порівнянні з практичними особливостями відображення цієї структури у статтях нормативно-правових актів. Доцільно, також, використовувати для опису особливостей реального закріплення структури норми у статті нормативно-правового акту діючі акти кримінально-правового та цивільно-правового законодавств.

Рекомендований перелік літератури до теми № 17:

Базова: 1-4, 5, 6,7,10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 4, 5,12, 13, 20, 22, 45, 46, 47, 48, 69, 73, 77, 121, 123, 131, 136, 144, 166, 181, 192.

 

Тема № 18: Законодавчий процес, його стадії

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття законотворчості та її співвідношення з правотворчістю й нормотворчістю.
 2. Ознаки, принципи та функції законотворчості.
 3. Стадії законотворчого процесу. Законодавча техніка.
 4. Систематизація законодавства: поняття та форми.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Порівняльний аналіз категорій «законотворчість», «правотворчість» та «нормотворчість» необхідний для з'ясування особливостей та відмінностей як самих понять, так і процесів, що позначаються цими назвами. Водночас, таким чином здійснюється поєднання суто теоретичного уявлення про формування права з практичними процесами нормотворчої та законотворчої діяльності.

Здійснення характеристики законотворчості шляхом дослідження її ознак, принципів та функцій вбачається корисним способом визначення відмінних характеристик від інших видів правової діяльності: правозастосування, інтепретаційно-правової діяльності, правового виховання та ін.

Третє питання вимагає дослідити стадії та етапи процесу створення юридичних норм на прикладі законотворчості в діяльності Верховної Ради України. У характеристиці стадії законодавчої ініціативи та підготовки проекту закону важливо звернути увагу на етап встановлення необхідності у правовому регулюванні певних суспільних процесів на рівні закону. Стадія прийняття проекту закону звертає увагу на послідовність та зміст окремих читань законопроекту. Подальші стадії: затвердження, оприлюднення, набуття чинності не вичерпують всю складність процесу законотворчості, що продовжується у систематизації, змінах, доповненнях, скасуванні частини або цілого закону. Окрему увагу слід звернути на поняття та особливості законодавчої техніки. При цьому, доцільно порівняти законодавчу та юридичну техніку.

Характеристика систематизації законодавства є логічним продовженням процесу законотворення. Тут корисно відштовхнутись від початкового етапу систематизації-обліку. Пояснення окремих різновидів систематизації: консолідації, інкорпорації та кодифікації необхідно ілюструвати прикладами з сучасних законодавчих збірок та кодексів України.

Рекомендований перелік літератури до теми № 18:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 60.

Допоміжна: 33, 38, 39, 53, 154, 155, 158, 167, 170, 185, 190, 191.

 

Тема № 19: Поняття та види форм (джерел) права

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття та види форм права.
 2. Закон як форма права вищої юридичної сили.
 3. Види й особливості підзаконних актів.
 4. Нетрадиційні форми права.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Зовнішній прояв права у його формах - питання, що сприяє роз'ясненню шляхів сучасного відображення у нормативно-правових актах правил які виникають у суспільстві за різних обставин і набувають єдиного юридичного сенсу і значення. Необхідно визначити зміст таких традиційних у юриспруденції видів джерел права як правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір та нормативно-правовий акт.

Характеристика закону як юридичної категорії в контексті даної теми розкриває один з видів нормативно-правового акту, що характеризується вищою юридичною силою. Це потребує формулювання самої дефініції та здійснення загальної класифікації видів закону. Окремо доцільно дати пояснення сфері впливу закону, тобто видам дії закону у часі, просторі та щодо кола осіб.

Третє питання також орієнтоване на розкриття змісту одного з видів нормативно-правового акту - підзаконного акту. Тут важливо не тільки визначити поняття та різновиди підзаконних нормативно-правових актів, але й вказати на специфіку співвідношення їх з законом, як актом вищої юридичної сили.

Дослідження нетрадиційних джерел права звертає нашу увагу на такі різновиди форм права як релігійно-правові догмати та ідеологічні норми, що можуть виступати у якості основного «будівельного матеріалу» окремих правових систем сучасності. Слід здійснити наголос на те, що традиційні джерела у сучасному розумінні не є закритою догмою, а процес розвитку форм права передбачає доповнення звичайного переліку наприклад, принципами права, або окремими елементами юридичної практики (владне розпорядження).

Рекомендований перелік літератури до теми № 19:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 24, 74, 83,90, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 122, 137, 138, 140, 153, 184.

 

Тема № 20: Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Загальна характеристика нормативно-правових актів.
 2. Закон, його поняття, основні ознаки. Класифікація законів в Україні.
 3. Підзаконний нормативно-правовий акт, його поняття, основні ознаки та види.
 4. Різноманітність способів набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Здійснення характеристики категорії «нормативно-правовий акт» слід ґрунтувати на ознаках цієї категорії в системі різноманітних джерел права як найбільш поширеного в континентальній правовій системі. Головним завданням для дослідника означеної теми є встановлення процесу, що окреслюється в часовому вимірі дії нормативно-правових актів. При цьому доцільно на прикладах українського законодавства подавати відповідні приклади постійного та тимчасового впливу нормативно-правових актів на суспільні відносини.

Характеристика закону як юридичної категорії в контексті даної теми розкриває один з видів нормативно-правового акту, що характеризується вищою юридичною силою. Це потребує формулювання самої дефініції та здійснення загальної класифікації видів закону. Окремо доцільно дати пояснення сфері впливу закону, тобто видам дії закону у часі, просторі та щодо кола осіб.

Наступне питання також орієнтоване на розкриття змісту одного з видів нормативно-правового акту - підзаконного акту. Тут важливо не тільки визначити поняття та різновиди підзаконних нормативно-правових актів, але й вказати на специфіку співвідношення їх з законом, як актом вищої юридичної сили.

Четверте питання орієнтоване на відпрацювання практичної і науково значимої проблеми, що міститься у сучасному стані набуття чинності нормативно-правовими актами. Окреслення способів набуття чинності нормативно-правовими актами вимагає аналізу цього процесу на прикладах законотворчої діяльності, а також прикладах видання указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України. Розкриття різноманітності форм дії нормативно-правових актів у часі неможливе без звернення уваги на питання традиційності у прямій їх дії та виключних, спеціальних випадках, а також підставах зворотної і переживаючої дії.

Рекомендований перелік літератури до теми № 20:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 50, 54,55,56,57, 59.

Допоміжна: 24, 74, 83,90, 101, 103, 104, 105, 106, Ґ07, 108, 112, 122, 137, 138, 140, 153, 184.

 

Тема № 21: Система права: поняття, структура

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Правова система та система права, їх співвідношення.
 2. Поняття та структурні елементи системи права.
 3. Умови формування галузі права.
 4. Система права та система законодавства.

Висновки.

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Здійснення характеристики категорії «система права» у порівнянні з «правовою системою» потрібно для виявлення суттєвих відмінностей між цими дуже схожими за назвою поняттями. Крім того, це аналітичний підхід до такого розділу у теорії права як порівняльне правознавство. Визначення системи права ґрунтується на розумінні її як певної внутрішньої структури усієї сукупності правових норм.

Дослідження структури системи права спрямовується по таких напрямках: роз'яснення суті категорії «інститут права» з відповідними прикладами галузевих та міжгалузевих інститутів; роз'яснення категорій «галузь права» та «підгалузь права», з використанням таких елементів як «норма права» та «інститут права» і певними прикладами.

Розкриття умов формування галузі права і галузі законодавства доцільно будувати за послідовністю таких процесів як: виникнення суспільних відносин, що потребують правового регулювання і захисту інтересів сторін; накопичення масиву нормативно-правового актів, направлених на упорядкування нової сфери відносин; утворення інституціональних груп норм в означеній сфері регулювання зі спорідненим предметом правового впливу; становлення початкових (простих) або складних (кодифікація) форм систематизації нормативно-правового матеріалу у даній сфері відносин.

Характеристика системи права буде більш виразною завдяки розкриттю змісту зовнішньої форми відображення цієї системи у діючій сукупності законодавчих актів держави. Окрему увагу, при цьому, слід звернути на сучасне роз'яснення Конституційного Суду України щодо категорії "законодавство" в широкому розумінні.

Рекомендований перелік літератури до теми № 21:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60.

Допоміжна: 33, 38, 39, 154, 155, 167, 170, 185, 190, 191.

 

Тема № 22: Правова система: поняття, структура

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Система права та правова система, їх співвідношення.
 2. Історичні і правові джерела романо-германської правової системи.
 3. Англо-саксонська (прецедентна) правова система: джерела та особливості.
 4. Релігійно-традиційна (мусульманська) правова система.
 5. Особливості формування змішаної (індійської) правової системи.
 6. Заідеологізована (соціалістична) правова система.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Перше питання потребує проведення порівняльного аналізу між категоріями «система права», «система законодавства», «правова система» («правова сім'я») за обсягом та внутрішньою структурою. Це потребує урахування того, що поняття «правова система» більше інших та вимагає його розгляду на прикладах різних видів правових систем сучасності.

Джерела романо-германської правової системи можна розглядати у двох напрямках. Перший - історичні джерела (починаючи з дигестів Юстініана), другий - джерела правові (наприклад, нормативно-правові акти). Доцільно розглядати особливості цієї правової системи на прикладах її втілення у різноманітних державах континентальної Європи.

Третє питання потребує розгляду особливості прецедентної правової системи в умовах розвитку Великобританії. Необхідно визначити поняття і значення судового прецеденту як основного джерела Загального права та його співвідношення з правом Справедливості.

При розгляді религійно-традиційної правової системи слід звернути увагу на такі альтернативні джерела права як релігійні догми та особливості їх впливу на суспільні відношення у країнах мусульманського права.

Розгляд змішаної правової системи доцільно здійснювати крізь історичні етапи розвитку Індії. Необхідно визначити вплив на релігійно-традиційну основу правової системи цієї держави прецедентної та континентальної систем.

Особливості заідеологізованої правової системи більш повно можна розкрити на прикладі її втілення у колишньому СРСР, а також інших держав «соціалістичної орієнтації»: Північна Корея, Китай, Куба Важливим аспектом дослідження цього питання є визначення ролі ідеологічних норм для цієї правової системи.

Рекомендований перелік літератури до теми № 22:

Базова: 1-4, 6,7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 59.

Допоміжна: 2, 50, 51, 52, 127, 139, 168, 169.

 

Тема № 23: Систематизація законодавства: поняття, форми

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття та практичне значення систематизації законодавства.
 2. Форми систематизації законодавства.
 3. Особливості систематизації законодавства України в сучасних умовах.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

При відповіді на перше питання слід виходити з того, що праву притаманна така важлива ознака, як системність. Законодавство, як одна з форм зовнішнього виразу права, також являє собою систему діючих нормативно-правових актів певної держави. Для того, щоб належним чином виконувати покладені на нього завдання, законодавство повинно бути впорядкованим та внутрішньо узгодженим. Виходячи з цього, необхідно дати визначення систематизації законодавства та пояснити її значення для нормативного регулювання суспільних відносин.

Висвітлюючи друге питання, необхідно охарактеризувати кожну з існуючих форм (різновидів, способів) систематизації законодавства, до яких відносяться: облік, інкорпорація, консолідація та кодифікація, підкреслити їх особливості та відмінності одна від одної. Зокрема, слід пояснити, які з названих форм можуть бути офіційними та неофіційними, а які - лише офіційними, за якими критеріями відбувається впорядкування нормативно-правових актів, якими є наслідки (результати) кожної з форм систематизації.

При розкритті останнього питання необхідно зосередити увагу на особливостях систематизації законодавства незалежної України. Для цього слід згадати загальні тенденції розвитку сучасного українського законодавства, акцентувати увагу на проблемах, з якими приходиться мати справу під час його реалізації, охарактеризувати накопичений юридичною практикою досвід його впорядкування.

Рекомендований перелік літератури до теми № 23:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60.

Допоміжна: 33, 38, 39, 154, 155, 167, 170, 185, 190, 191.

 

Тема № 24: Поняття та основні ознаки правових відносин

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Правові відносини як форма існування й реалізації прав та обов’язків. Співвідношення норм права та правових відносин.
 2. Основні елементи складу правовідносин. Матеріальні та юридичні аспекти змісту правовідносин.
 3. Держава як суб’єкт правовідносин.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Перше питання теми ставить завдання окреслити коло невід’ємних відзнак правових відносин у порівнянні з іншими видами соціальних відносин, а саме: урегульованості нормами права, предметності, наявності не менш як двох сторін, можливості простежити їх крізь права та обов’язки сторін та інші ознаки.

Розкриваючи наступне питання необхідно, насамперед, звернути увагу на те, що поняття суб'єкт права та суб'єкт правовідносин тотожні, рівнозначні. Далі аналізуючи це питання, треба звернути увагу на те, що будь-які суб'єкти права мають певну властивість, котрою вони наділені від держави, - правосуб'єктністю. Саме вона надає можливість суб'єкту права приймати участь у будь-яких правовідносинах з іншими особами та організаціями. Особливу увагу у роботі треба приділити елементам правосуб'єктності (правоздатності, дієздатності, деліктоздатності) та розкрити їхній зміст. Також у роботі слід зазначити, що у різних соціально-економічних формаціях коло суб'єктів права не є однаковим.

Зміст правових відносин розкривається шляхом характеристики двох основних елементів цього структурного компоненту складу правовідносин: фактичного змісту та юридичного змісту. Вони відображають так звану зовнішню сторону правових відносин. Специфіка засвоєння особливості юридичного факту як невід’ємної складової правових відносин проявляється, перш за все, у впливі його на динаміку правових відносин, а також у тому, що характеристика самого юридичного факту міститься у тексті норм права, які регулюють означені відносини.

Розглядаючи останнє питання слід відмітити, що держава наділяє якостями суб'єкта права свої організації та установи, які здійснюють державні функції, та потупають у різного роду правовідносини. Але у деяких випадках держава безпосередньо виступає суб'єктом права.

Рекомендований перелік літератури до теми № 24:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 59.

Допоміжна: 15, 43, 70, 115, 117.

 

Тема № 25: Юридичні факти: поняття, види

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття та ознаки юридичних фактів.
 2. Класифікація юридичних фактів:
  1. Види юридичних фактів за правовими наслідками.
  2. Види юридичних фактів за вольовою ознакою.
 3. Поняття та види правових презумпцій.
 4. Юридичний (фактичний) склад.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Засвоєння особливості юридичного факту як невід’ємної складової правових відносин проявляється, перш за все, у впливі його на динаміку правових відносин, а також у тому, що характеристика самого юридичного факту міститься у тексті норм права, які регулюють означені відносини.

Загальна класифікація юридичних фактів здійснюється шляхом характеристики таких різновидів як факти дії та події, правовстановлюючі, правозмінюючі та правоскасовуючі юридичні факти, юридичні факти презумпції.

Зміст правових відносин розкривається шляхом характеристики двох основних елементів цього структурного компоненту складу правовідносин: фактичного змісту та юридичного змісту. Вони відображають так звану зовнішню сторону правових відносин.

Рекомендований перелік літератури до теми № 25:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 29, ЗО, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 55, 56, 59.

Допоміжна: 15, 43, 70, 115, 117.

 

Тема № 26: Застосування юридичних норм

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації.
 2. Ознаки і функції правозастосування.
 3. Основні стадії процесу застосування норм права.
 4. Акти правозастосування, їх види.
 5. Прогалини в законодавстві і засоби їх заповнення та усунення.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Дослідження безпосередніх форм втілення права в життя ставить завдання розкрити сутність таких категорій як використання нЪрм права, виконання норм права та дотримання норм права. Особлива увага при цьому приділяється нормативним способам впливу на поведінку суб’єктів з допомогою дозволів, зобов’язань та заборон.

Особливості розгляду категорії застосування норм права проявляються крізь такі аспекти як специфічність суб’єктів цієї діяльності у порівнянні з суб’єктами простих (безпосередніх) форм реалізації норм права; складність та послідовність процедури (процесу) застосування; юридична особливість та форма наслідків процесу застосування норм права.

Головне, центральне місце питання складної форми реалізації норм права складається з процесуальних стадій правозастосовчої діяльності. Аналіз першої стадії - встановлення фактичних обставин юридичної справи вимагає, водночас, здійснення характеристики головних умов або вимог потрібності у такому застосуванні. Друга стадія - юридична кваліфікація може бути більш ретельно характеризована шляхом розподілу її на менш дрібні етапи: а) юридична кваліфікація фактичних обставин; б) юридична кваліфікація самої юридичної норми. Стадія прийняття рішення також може бути розподілена на підстадії для більш ретельного дослідження. Наприклад, безпосередньо розробка рішення та його формулювання - один етап; другий - закріплення означеного рішення у правозастосовчому акті.

Характеристика акту правозастосування вимагає не тільки його ретельний аналіз з точки зору внутрішньої побудови, але й порівняння з іншими видами юридичних актів: нормативно-правового та акту інтерпретації норм права. Здійснення класифікації видів правозастосовчих актів доцільно здійснювати з урахуванням різноманітності форм юридичного процесу, різноманітності суб’єктів правозастосування, рівня важкості для суб’єктів юридичних наслідків правозастосування та інші підстави розподілу по видах.

З’ясування особливості поняття прогалин у праві продовжує загальну тематику тлумачення. Корисно здійснювати характеристику цієї категорії враховуючи, що це не тільки певний стан відносин, але й певний термін від моменту визначення існування неврегульованості нормами права певних відносин, до моменту набуття чинності новими нормативно-правовими актами. Пояснення засобів подолання прогалин в праві - аналогії закону та аналогії права доповнюється відповідними прикладами з юридичної практики, або з наукових юридичних джерел.

Рекомендований перелік літератури до теми № 26:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 59.

Допоміжна:17, 28, 130, 133, 135, 142, 143, 149.

 

Тема № 27: Інтерпретаційно-правова діяльність

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття та мета тлумачення норм права.
 2. Види тлумачення:
  1. Тлумачення за спрямованістю.
  2. Тлумачення за обсягом.
  3. Тлумачення за суб’єктами.
 3. Способи тлумачення норм права.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Характеристика категорії «тлумачення норм права» вимагає звернення специфічної уваги на загальну мету цієї діяльності шляхом урахування однорідності розуміння та застосування норм права. Доцільно визначити тут саме роз'яснювальний аспект цієї специфічної юридичної діяльності.

Класифікація видів тлумачення норм права здійснюється шляхом класичного розподілу всіх різновидів на офіційне та неофіційне тлумачення юридичних норм. Для більш повного розкриття особливостей кожного виду тлумачення використовують метод порівняння. Пояснення видів неофіційного тлумачення передбачає розкриття змісту побутового, доктринального, професійного та неофіційне розкриттям змісту автентичного, делегованого казуального.

Інструментарієм інтерпретаційно-правової діяльності виступають способи тлумачення юридичних норм. Розгляд цього питання слід розгортати з допомогою розкриття змісту таких прийомів як граматичний, мовний, логічний, техніко-юридичний та інші. Корисно супроводжувати такий огляд з допомогою прикладів з сучасних актів тлумачення чинного законодавства України.

Рекомендований перелік літератури до теми № 27:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55,56,59.

Допоміжна: 66, 159.

 

Гема № 28: Правове регулювання: поняття, мета, види, засоби, типи

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття і види правового регулювання.
 2. Механізм правового регулювання: поняття та елементи.
 3. Стадії та типи правового регулювання.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розкриття першого питання передбачає підхід до розуміння правового регулювання як до державно-владного впливу на суспільні відносини за допомогою всієї сукупності юридичних засобів.

Варто розрізняти правове регулювання і правовий вплив на суспільні відносини. За обсягом предмет правового регулювання є більш вузьким, чим обсяг предмету правового впливу. У предмет правового впливу входять також та економічні, політичні, соціальні відношення, що правовими нормами не регулюються, але на них право так чи інакше поширює свій вплив.

Особливості характеристики механізму правового регулювання проявляються в тому, що він передбачає систему правових засобів, які дозволяють найбільш послідовно і юридично гарантовано боротися з перешкодами в процесі досягнення суб'єктами найбільше повної реалізації своїх інтересів.

Пояснення стадій механізму правового регулювання доцільно формувати з основних і додаткової стадій (правозастосування). Слід також звернути увагу на типи правового регулювання, які застосовуються під час впорядкування суспільних відносин.

Рекомендований перелік літератури до теми № 28:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, ЗО, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 16, 21, 57, 67, 109, 113, 119, 182, 183.

 

Тема № 29: Правопорушення: поняття, ознаки, види

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття правопорушення. Суспільна небезпечність або суспільна шкідливість діяння.
 2. Склад правопорушень.
 3. Класифікація правопорушень.
 4. Причини правопорушень.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розкриваючи зміст першого питання, необхідно сформулювати загальне поняття правопорушення, після чого висвітлити його соціально-політичні ознаки (суспільна шкідливість чи небезпека, протиправність, винність, підлягання покаранню). При цьому треба виходити з того, що правопорушення завжди пов'язане з замахом на пріоритети і цінності суспільства, умови його повноцінної життєдіяльності.

Розглядаючи друге питання, необхідно зосередити увагу на спеціально-юридичних ознаках правопорушення, що утворюють його склад (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона). З'ясувавши, що являє собою кожен з цих елементів, слід підкреслити, що без наявності хоча 6 одного з них дія (бездіяльність) не може визначатись як правопорушення.

Далі слід звернутись до розподілу правопорушень на види, особливо визначивши критерії цього розподілу (характер і ступінь суспільної небезпечності, галузь права та ін.).

Наступне питання передбачає ретельне дослідження тих явищ соціальної дійсності, які викликають вчення правопорушень або сприяють їх вчиненню. На підставі аналізу причин правопорушень як основних і неосновних, об'єктивних і суб'єктивних необхідно визначити, які з них слід вважати найбільш актуальними стосовно до сьогодення України та якими бачаться шляхи їх подолання.

Рекомендований перелік літератури до теми № 29:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59.

Допоміжна: 1, 18, 27, 44, 58, 82-88, 94, 75, 95, 124,128,147, 171.

 

Тема № 30: Склад правопорушення: поняття, структура

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Суб’єкт правопорушення та його особливості у різних галузях (інститутах) права.
 2. Об’єктивна сторона правопорушення, її ознаки. Причинний зв’язок між правопорушенням та його наслідками.
 3. Суб’єктивна сторона правопорушення: вина, її форми - навмисність та необережність.
 4. Правомірне заподіяння шкоди.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Розглядаючи дану тему, необхідно зосередити увагу на спеціально-юридичних ознаках правопорушення, що утворюють його склад (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона). З'ясувавши, що являє собою кожен з цих елементів, слід підкреслити, що без наявності хоча 6 одного з них дія (бездіяльність) не може визначатись як правопорушення.

Особливість визначення складових елементів правопорушення проявляється в тому, що припущення найменших неточностей у їх характеристиці тягне за собою невизнання поняття правопорушенням. Відсутність одного з елементів складу або його частини веде до невизнання певної поведінки правопорушенням. Ретельність роз’яснення об’єкту, суб’єкту, об’єктивної та суб’єктивної сторін - є процесом, що вимагає «математичної» точності, який не припускає довільного викладення матеріалу «своїми словами». Крім цього, важливо приводити приклади дефініцій щодо складу правопорушення з діючого кримінального, адміністративного та цивільного законодавства.

Окрему увагу потрібно звернути на характеристику поняття та умови правомірності заподіяння шкоди. За загальним правилом шкода, заподіяна правомірними діями, відшкодуванню не підлягає. Правомірним визнається заподіяння шкоди при виконанні особою своїх обов'язків, передбачених законом, іншими правовими актами або професійними інструкціями.

Рекомендований перелік літератури до теми № 30:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50,55,56,58, 59.

Допоміжна: 1, 18, 27, 44, 58, 82-88, 94, 75, 95, 124,128,147, 171.

 

Тема 31: Загальна характеристика юридичної відповідальності

 

Орієнтовний план:

Вступ

 1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
 2. Державний примус і юридична відповідальність.
 3. Види юридичної відповідальності.
 4. Принципи та функції юридичної відповідальності.
 5. Підстави настання та звільнення від юридичної відповідальності.

Висновки

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Починаючи загальну характеристику юридичної відповідальності слід особливу увагу звернути на дослідження її ознак, оскільки вони визначають роль юридичної відповідальності у суспільстві. Особливу увагу при цьому необхідно звернути на державний примус, як одну з визначальних ознак юридичної відповідальності.

Наступне питання вимагає розкриття критеріїв, за якими класифікується юридична відповідальність, надати їм характеристику, звернувши увагу на приведення прикладів. Специфічним наголосом дослідження юридичної відповідальності є сучасна зміна орієнтації першочергових її цілей з виховного напрямку на каральний, що більшою мірою пов’язано з зміною ідеологічного напрямку державної політики та відображення її в законодавстві. Необхідно відокремлювати у поясненні розуміння самого поняття «юридична відповідальність» від підстав настання юридичної відповідальності. Здійснення загальної класифікації видів юридичної відповідальності має враховувати формування такого нового виду як конституційна юридична відповідальність, що характеризується ознакою неперсоніфікованості.

Слід звернути увагу, що форма закріплення принципів юридичної відповідальності може бути як прямою (шляхом безпосереднього фіксування в тексті нормативно-правового акта), так і опосередкованою іншими джерелами права і що юридична відповідальність як інститут правової системи виконує в ній певні функції.

Потім необхідно дослідити підстави настання та звільнення від юридичної відповідальності, розглянувши фактичну та юридичну підстави, а також підстави звільнення від юридичної відповідальності.

Рекомендований перелік літератури до теми № 31:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 55,56,58,59.

Допоміжна: 18, 27, 58, 82-88, 94, 124,128,147, 171.

 

Тема № 32: Правосвідомість і правова культура

 

Орієнтовний план:

Вступ.

 1. Поняття та ознаки правової свідомості.
 2. Структура правосвідомості.
 3. Правова культура.
 4. Правовий нігілізм.

Висновки.

Перелік використаних джерел

 

Методичні вказівки:

Пояснення змісту й суті правової свідомості вимагає використання терміну “правова дійсність”, що знаходить своє відображення у розумінні суб’єктів правосвідомості. Відповідно до цього важливо дати загальну характеристику елементів правової дійсності: чинному законодавству, правовим відносинам, стану правового інформування та іншим аспектам.

Правова культура як частина загальної культури суспільства є невід’ємною складовою суспільного буття незалежно від суб’єктивної волі. Тому, істотно, аналіз цієї категорії буде орієнтований на визначення рівня правової культури у суспільстві, а, також, умов зростання рівня правової культури, що є одною з підстав формування громадянського суспільства та правової держави.

Дослідження питання щодо розуміння правового нігілізму важливо будувати не лише з точки зору звичайного відкидання будь-якого наукового підходу до формування світогляду нігілістами, але й з підстав зневірування в праві, як засобі можливого справедливого впливу на суспільні відносини. Корисно дослідження питання можливих шляхів подолання правового нігілізму у сучасному суспільстві України або зменшення його впливу на правову дійсність.

Рекомендований перелік літератури до теми № 32:

Базова: 1-4, 6,7,10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59.

Допоміжна: 23, 30, 32, 37, 42, 52, 55, 59, 68, 102, 110, 148.

 

Тема № 33: Правомірна поведінка

Орієнтовний план:

Вступ.

 1. Поняття та ознаки правомірної поведінки.
 2. Види правомірної поведінки.
 3. Мотиви та стимули правомірної поведінки.
 4. Склад правомірної поведінки.

Висновки.

Перелік використаних джерел.

 

Методичні вказівки:

Відповідь на перше питання припускає насамперед необхідність згадати зміст категорії «поведінка», визначення основних ознак юридично значущої поведінки, одним із видів якої є власне і правомірна поведінка. Розкриваючи зміст питання про ознаки правомірної поведінки доцільно насамперед звернути увагу на те, що норма (принцип) права являє собою критерій як противоправної, так і правомірної поведінки (остання стає такою в силу своєї відповідності тій моделі позитивної поведінки, яка окреслюється в правовому приписі). Визначив загалом усі істотні ознаки правомірної поведінки і орієнтуючись на них необхідно сформулювати визначення поняття правомірної поведінки, відповідно до якого правомірна поведінка являє собою, як правило, свідому, вольову дію (бездіяльність) суб'єкта права, котра має позитивну соціальну значущість, відповідає вимогам норм права або принципів права.

 Види правомірної поведінки необхідно з’ясовувати орієнтуючись насамперед на такі критерії їх виокремлення як суб'єкти права, об'єктивна сторона, ставлення законодавця (держави) до правомірної поведінки, спрямованість волі, співвідношення волі й волевиявлення, основні форми реалізації права, характер зв’язку з правовідносинами, основні структурні елементи правового статусу суб'єкта права, характер зв'язку із самоконтролем, характер мотивації тощо.

 Слід розрізнювати «мотиви правомірної поведінки» і «стимули правомірної поведінки». Мотиви правомірної поведінки як певні спонукання до її здійснення насамперед викликають до себе інтерес у тих, хто вивчає її психологічну природу, її внутрішні причини. Коли мова йде про стимули правомірної поведінки необхідно звернути увагу на те, що у даному плані саме «санкція» і «заохочення» є тими категоріями, які виступають на перший план у контексті дослідження її основних стимулів.

Дослідження складу правомірної поведінки насамперед припускає пошук відповіді на питання: чи завжди для констатування поведінки як правомірної досить лише здійснення позитивних дій (бездіяльності), передбачених нормами чи принципами права, або ж інколи законодавець вимагає, щоб подібні дії (бездіяльність) мали і певний психологічний зміст, юридичне значення котрого пов'язується в юридичній науці з поняттям суб'єктивної сторони правомірної поведінки (наприклад, будь-яка цивільно-правова угода повинна бути добровільною, мати законну мету, інакше вона може бути визнана недійсною).

Рекомендований перелік літератури до теми № 33:

Базова: 1-4,6,7,10, 11, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 59.

Допоміжна: 61,62, 63,71,72, 78,92, 97, 111, 116, 118, 141, 146, 151, 152, 160, 162, 163, 180.

 

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення

 

Базова:

 

 

 1. Балинська, О.М. Проблеми теорії держави і права : навч. посібник : Рекомендовано МОН України / О.М. Балинська, Т.З. Гарасимів. - Львів : Вид-во ЛьвДУВС, 2010. - 416 с.
 2. Ведєрніков, Ю.А. Теорія держави і права : навч. посіб. : Рекомендовано МОН України / Ю.А. Ведєрніков, А.В. Папірна. - К. : Знання, 2008. – 334 с.
 3. Ведєрніков, Ю.А. Теорія держави та права : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул. - К. : Центр навч. літ., 2005. - 224 с.
 4. Жаровська, І.М. Теорія влади : навч. посіб. / І.М. Жаровська. - Харків : Право, 2016. - 237 с.
 5. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.. - Харків : Право, 2009. - 584 с.
 6. Загальна теорія держави і права : підручник. - Х. : Право, 2010. - 584 с.
 7. Загальна теорія держави і права : підручник. - Х. : Право, 2011. - 584 с.
 8. Каткова, Т.Г. Теорія держави і права : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т.Г. Каткова. - Х. : Право, 2014. - 96 с.
 9. Кельман, М.С. Загальна теорія держави і права : підручник. - К. : Кондор, 2008. - 478 с.
 10. Кельман, М.С. Загальна теорія держави та права : підручник. - Львів : Новий Світ-2000, 2007. - 584 с.
 11. Кириченко, В.М. Теорія держави і права: модульний курс : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / В.М. Кириченко, В.М. Кириченко, О.М. Куракін. - К. : Центр учб. літ., 2010. - 264 с.
 12. Комаров, С.А. Теория государства и права : учеб.-метод. пособие : крат. учеб. для вузов / С.А. Комаров, А.В. Малько. - М. : НОРМА, 2003. - VI, 442 с.
 13. Котюк, В.О.    Загальна теорія держави і права : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / В.О. Котюк. - Київ : Атіка, 2005. - 591 с.
 14. Кравчук, М.В.    Теорія держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / М.В. Кравчук. - Київ : Атіка, 2003. - 287 с.
 15. Крестовська, Н.М. Теорія держави і права: Елементарний курс : навч. посібник / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва. - Х. : Одіссей, 2008. - 432 с.
 16. Крестовська, Н.М. Теорія держави і права: Підручник. Практикум. Тести : підручник / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 584 c.
 17. Кузьмін, С.А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях : посібник. - Київ : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2015. - 122 с.
 18. Мала енциклопедія теорії  держави і права. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 368 с.
 19. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н. Марченко. - М. : Проспект, 2008. - 768 с.
 20. Оборотов, Ю.Н. Современное государство: основы теории : учеб. курс / Ю.Н. Оборотов. - Одесса : Астропринт, 1998. - 130 с.
 21. Общая теория права и государства : учебник / В.С. Афанасьев, А.П. Герасимов, В.И. Гойман и др.. - М. : Юристъ, 2001. - 518 с.
 22. Олійник, А.Ю. Теорія держави і права України : навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. - Київ : Юрінком Інтер, 2001. - 175 с.
 23. Онупрієнко, А.М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз : монографія / А.М. Онупрієнко. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 300 с.
 24. Осауленко, О.І. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / О.І. Осауленко. - Київ : Істина, 2007. - 336 с.
 25. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. - К : Знання, 2006. - 215 с.
 26. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб.. - К. : Знання, 2008. - 216 с.
 27. Основи держави і права України : підручник : Затверджено МОН України / В.Л. Ортинський, В.К. Грищук, М.А. Мацько та ін.. - К. : Знання, 2008. - 583 с.
 28. Попович, В.М. Теорія держави і права : концепція, праксеологія та методологія розвитку : монографія / В.М. Попович. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.
 29. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лют. 2010 р.). - Львів:Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. - 424 с.
 30. Проблеми теорії та історії держави і права : зб. статей / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.. - Львів; К. : ЛьвДУВС, 2011. - 164 с.
 31. Проблемы общей теории права и государства : учеб. для юрид. вузов / Н.В. Варламова, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева и др.. - М. : Издат. група НОРМА-ИНФРА М, 2001. - 814 с.
 32. Рудик, П.А. Теорія держави : основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П.А. Рудик. - Київ : Алерта, 2016. - 287 с.
 33. Середа, Г.П. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / Г.П. Середа, С.Г. Стеценко. - К. : КНТ, 2009. - 184 с.
 34. Скакун, О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник для студ. вищ. закл. освіти. - Харків : Еспада, 2009. - 748 с.
 35. Скакун, О.Ф. Теорія права і держави : підручник : затверджено МОН України : . / О.Ф. Скакун. - Київ : Правова єдність: Алерта, 2016. - 524 с.
 36. Собота, К. Принцип правної держави: конституційно-правні та адміністративно-правні аспекти : пер. з нім. : . / К. Собота. - Київ : BAITE, 2013. - 608 с.
 37. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М. : Юристъ, 2002. - 772 с.
 38. Теорія держави і права : академічний курс : підручник : затверджено МОН України / О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський та ін.. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.
 39. Теорія держави і права : конспект лекцій / авт.-упоряд.: В.В. Галунько, Г.О. Пономаренко, В.К. Шкарупа. - Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2007. - 280 с.
 40. Теорія держави і права : навч. посіб. / авт.-уклад.: В.В. Галунько, Г.О. Пономаренко, В.К. Шкарупа. - Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2009. - 148 с.
 41. Теорія держави і права : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / авт.-уклад.: В.В. Галунько, М.П. Пихтін, М.М. Новіков та ін.. - Херсон : Херсон. міська друк., 2011. - 261 с.
 42. Теорія держави і права : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.. - Київ : Юрінком Інтер, 2003. - 368 с.
 43. Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І.В. Тетарчук, Дяків Т.Є.. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 183 с.
 44. Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. - Київ : Центр учб. літ., 2012. - 183 с.
 45. Теорія держави і права : навч. посіб.. - Харків : ХНУВС, 2010. - 277 с.
 46. Теорія держави і права : посіб. для підгот. до держ. іспитів / Д.В. Лук'янов, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський, Г.О. Христова. - Х. : Право, 2014. - 204 с.
 47. Теорія держави і права : посібник для підгот. до держ. іспитів / Д.В. Лук'янов, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський, Г.О. Христова. - Харків : Право, 2015. - 204 с.
 48. Теорія держави і права : посібник для підгот. до держ. іспитів. - Харків : Право, 2016. - 196 с.
 49. Теорія держави і права. Державний іспит : навч. посіб. / Ю.М. Оборотов, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський, Л.Г. Матвєєва. - Х. : Одіссей, 2010. - 256 с.
 50. Теорія держави і права. Державний іспит : навч. посіб.. - Х. : Одіссей, 2008. - 256 с.
 51. Теорія держави і права: Державний іспит. - Х. : Одіссей, 2007. - 256 с.
 52. Теорія держави та права : навч.-метод. посіб. / за ред. О.В. Фандалюка, І.П. Зеленко. - Кіровоград : Кіровогр. юрид. ін-т ХНУВС, 2006. - 307 с.
 53. Теорія держави та права : підручник : (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) : Затверджено МОН України / Є.О. Гіда, Є.В. Бізозьоров, А.М. Завальний та ін.. - К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2011. - 576 с.
 54. Теорія права і держави : підручник : . / І.В. Борщевський, А.С. Васильєв, Л.М. Зілковська та ін.. - К. : КНТ, 2010. - 464 с.
 55. Тимошенко, В.И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX вв.) : монография / В.И. Тимошенко. - Чернигов : Изд. Лозовой В.М., 2014. - 624 с.
 56. Тимченко, С.М. Теорія держави і права : практикум для студ. юрид. фак. : рекомендовано МОН України / С.М. Тимченко, Л.Г. Удовика. - К. : Центр учб. літ., 2008. - 248 с.
 57. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права : учебник / В.Н. Хропанюк. - М. : Интерстиль: Омега-Л, 2008. - 284 с.
 58. Шульга, А.М. Теория государства и права : учеб. пособие для подготов. к гос. (вып.) экзамену : книга-конспект / А.М. Шульга. - Х. : ХНУВД, 2010. - 260 с.
 59. Шульга, А.М. Теорія держави і права : навч. посіб. : стислий курс : / / А.М. Шульга. - Х. : Б.в., 2010. - 260 с.
 60. Шульга, А.М. Теорія держави і права : навч. посіб.. - Харків : [Б.в.], 2012. - 260 с.

 

Допоміжна:

 1. Аземша І. Б. Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні / І. Б. Аземша // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №2 . - С. 44-47.
 2. Аль-Брайчат С. Система права как предмет компаративистского исследования / С. Аль-Брайчат // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук. Праць . - Одеса : Фенікс, 2013 . - Вип. №5 . - С. 39-42.
 3. Андрушко І. П. Категорія «публічний інтерес» у конституційному праві: поняття та зміст / І. П. Андрушко // Часопис Київського університету права.-2011 . - №4 . - С. 137-141.
 4. Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм: поняття та природа / Ю. В. Андрущакевич // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №2 . - С. 39-44.
 5. Арабаджи Н. Б. «Ієрархія цінностей права - актуальність», як другий рівень ціннісної структури правового порядку / Н. Б. Арабаджи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Юриспруденція» : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2012 . - Вип. №4 . - С. 24-29.
 6. Арабаджи Н. Б. Аксіологеми правового порядку: поняття та види / Н. Б. Арабаджи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2011 . - Вип. №2 . - С. 18-23.
 7. Арабаджи Н. Б. Парадигмальні засади аксіологічного виміру правового порядку / Н. Б. Арабаджи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2012 . - Вип. № 3 . - С. 24-29.
 8. Арабаджи Н. Б. Цілісність правового порядку як основа для його цінності / Н. Б. Арабаджи // Часопис Київського університету права . - 2012 . - № 1. - С . 51-55.
 9. Афанасьев Щ. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / Щ. Афанасьев // Юридична Україна. - 2008 . - № 2 . - С. 17 -23.
 10. Байтин М. И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права/М. И. Байтин //Государство и право . -2007 . - № 4 - С. 5-9.
 11. Балаклицький А. I. Державна влада та апарат її здійснення як основні ознаки сучасної держави / А. І. Балаклицький // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №4 . - С. 56-60.
 12. Балаклицький І. І. Загальнотеоретичні аспекти еволюції права в умовах глобалізації / І. І. Балаклицький // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №3 . - С. 39-42.
 13. Балтаджи П. М. До питання удосконалення юридичної мови в контексті мовної політики держави / П. М. Балтаджи // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №4 . - С. 27-30.
 14. Барабаш Ю. Установча влада Українського народу як конституційний феномен // Право України . - 2009 .-№11 . - С. 73-80.
 15. Бацько І. М. Правовідношення як ключова категорія теорії права // Право і суспільство . - 2008 . - №6 . - С. 22-27.
 16. Беляневич О. Дія закону за колом осіб (на прикладі законодавства про банкрутство) / О. Беляневич // Право України . - 2009 . - № 8 . - С. 79 - 86.
 17. Білас Ю. Ю. Вітчизняне правозастосування і методологія дослідження / Ю. Ю. Білас // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010 . - Вип. 2 . - С. 83 - 91.
 18. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти / Є. Білозьоров // Право України. - 2006 . - № 1 . - С. 50 - 54.
 19. Біржакова Є. О. Відображення природних прав людини як вихідна форма буття права в контексті теорії природного права / Є. О. Біржакова // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4. - С. 33-36.
 20. Біржакова Є. О. Властивості права в контексті природно-правового праворозуміння / Є. О.Біржакова // Часопис Київського університету права . - 2011 .-№4 .-С. 60-63.
 21. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та Закону: історичний аналіз / А. Бірюкова // Право України . - 2008 . ~ № 3 . - С. 41 - 44.
 22. Бобровник С. В. Компроміс у праві: сутність та критерії класифікації / С. В. Бобровник // Часопис Київського університету права . -  №2 . - С. 9-13.
 23. Бобровник С. В. Права людини та сучасна держава: шляхи узгодження взаємодії / С. В. Боровник // Правова держава . - 2007 . - Вип. 18 . - С. 65 - 78.
 24. Бовсуновська І. Г. Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як джерела права в Україні / І. Г. Бовсуновська // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 . - С. 55-60.
 25. Богушова І. В. Співвідношення формаційного та цивілізаційного підходів до типології держав: теоретико-правовий аналіз / І.В. Богушова // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №3 . - С. 43-46.
 26. Богушова І. В. Теоретико-правовий аналіз деяких підходів до типології держав /1. В. Богушова // Часопис Київського університету права . - 2012. - №3, - С. 29-31.
 27. Болсунова О. М. Сутнісні засади принципів юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права . - 2010 . - №4 . - С. 48-52.
 28. Братасюк М. Г. Реалізація права: доктринальний аспект / М. Г. Братасюк // Науковий Вісник Київського національного університету внутрішніх справ . - 2010 . - № 2 .- С. 85 - 95.
 29. Булкат М. С. Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України / М. С. Булкат // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 .-С. 60-65.
 30. Буряк Я. Державна реєстрація актів місцевих державних адміністрацій: загальнотеоретичні аспекти / Я. Буряк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . -2013 ,-С. 11-18.
 31. Варич О. Основні засади ефективності економічних функцій держави / О. Варич // Право України . - 2009 . - № 11 . - С. 175 - 180.
 32. Веклич В. О. Особливості сучасних визначень змісту категорії «забезпечення й захист прав і свобод людини і громадянина» / В. О. Веклич // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 36-41.
 33. Вергелес Д. Є. Проблеми процесу кодифікації законодавства / Д. Є. Вергелес // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 . - С. 65-68.
 34. Власенко В. П. Правова соціалізація як механізм засвоєння і формування правової культури / В. П. Власенко // Право і суспільство. - 2010 . №3 ,-С. 18-24.
 35. Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. Волковицька // Юридична Україна . - 2010 . - № 3 . - С. 32 -39.
 36. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна . - 2009 . - № 2 . - С. 28 - 35.
 37. Гаєва Н. П. Право на свободу об'єднання як суб'єктивне право / Н. П. Гаєва // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №4 . - С. 113-127.
 38. Галецька Н. Форми національної імплементації норм міжнародних договорів / Н. Галецька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2013 . - С. 19-24.
 39. Гафурова О. В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села / О. В. Гафурова // Часопис Київського університету права . - №2 . - С. 277-281.
 40. Георгіца А. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади / А. Георгіца // Право України . - 2009 . - №11, -С.100-117.
 41. Гетманцев Д. О. Щодо значення публічного інтересу для фінансового права / Д. О. Гетьманцев // Часопис Київського університету права .-2011 . -№4 . - С. 150-154.
 42. Гнатущенко Ю. В. Юридичний обов’язок як складова змісту правовідносин / Ю. В. Гнатущенко // Держава і право : зб. наук, праць. - К. : Ін- т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - Вип. 38 . - С. 123 -129.
 43. Гнітущенко Ю. В. «Суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин»: співвідношення понять // Часопис Київського університету права . - 2008 . - №1 . - С. 39-43.
 44. Голубовський В. Є. Правомірна поведінка: теоретико- методологічний аспект дослідження / В. Є. Голубовський // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 ,-С. 68-72.
 45. Гольцова О. Є. Соціальна цінність права в контексті меж сучасного правового регулювання // Часопис Київського університету права . - 2009 . - №3, -С. 51-54.
 46. Гончаров В. До питання про зміст юридичної норми як об’єкт її тлумачення (у світлі практики європейського суду з прав людини) / В. Гончаров // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 50. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2010 . - С. 3-11.
 47. Гончаров В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології / В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 1 . - С. 257 - 267.
 48. Горбань М. Правоконкретизація: до питання визначення поняття / М. Горбань // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 58. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2013 . - С. 3-10.
 49. Горбань Н. С. Новий підхід до розуміння принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі / Н. С. Горбань // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 ,-С. 219-223.
 50. Гордимов А. В. Доктринальне тлумачення в контексті гуманізації правових систем сучасності / А. В. Гордимов // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 ,-С. 41-45.
 51. Горобець К. В. Ціннісно-нормативні складові правової сфери / К. В. Горобець // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №.4 . - С. 75-80.
 52. Градова В. Г. Розвиток ідеї верховенства права в правовому розвитку сучасної України / В. Г. Градова // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 50-53.
 53. Гримапюк П. О. Види делегованої правотворчості / П. О. Грималюк // Часопис Київського університету права . - №2 . - С. 50-58.
 54. Гусарєв С. Д. Особливості сучасних інтерпретацій змісту категорії «функція держави» / С. Д. Гусарєв, І. І. Мотиль // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ . - 2009 . - № 1 . - С. 18 - 27.
 55. Данич О. Ф. Сучасні підходи до побудови моделі соціальної держави / О. Ф. Данич // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №3 . - С. 50-54.
 56. Демічева В. В. Функції правосвідомості: поняття, система, значення // Часопис Київського університету права . - 2004 . - №4 . - С. 24-28.
 57. Денисова А. Правовий вплив: природа та функціональне призначення / А. Денисова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 55. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2012 . - С. 3-10.
 58. Денисова А. М. Правові обмеження: поняття, види, функції / А. М. Денисова // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №2 . - С. 51-55.
 59. Денисюк М. В. Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства та держави (теоретико-правові аспекти) / М. В. Денисюк // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №4 . - С. 86-89.
 60. Дмитрієнко Ю. Природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи / Ю. Дмитрієнко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 54. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2011 . - С. 3-8.
 61. Добош 3. Ідея справедливості у правовій думці Стародавнього Сходу / 3. Добиш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 54 . - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2011 . - С. 9-15.
 62. Добрянський С. До питання про становлення Пан’європейської культури захисту прав людини / С. Добрянський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . -2013, - С. 25-35.
 63. Добрянський С. Конституційно-правове забезпечення основоположних прав людини: можливості удосконалення / С. Добрянський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 55. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2012 . - С. 11-19.
 64. Дроботова Т. Правові ознаки демократичного державно-правового режиму: актуальні питання систематизації / Т. Дроботова // Юридична Україна . - 2010 . - № 1 ,-С. 34-41.
 65. Дудаш Т. Деякі герменевтичні поняття у теоретичній та практичній юриспруденції / Т. Дудаш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 50. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2010 . - С. 19-24.
 66. Свграфова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення / Є. Свгафова // Вісник Академії правових наук України . -2010. - №2, - С. 40 - 52.
 67. Слманова О. М. Право та мораль: співвідношення понять в контексті аналізу основних регуляторів суспільних відносин, чинників та наслідків їхнього регуляторного впливу / О. М. Слманова // Часопис Київського університету права . — 2011 . - №4 . - С. 89-93.
 68. Жаровська І. М. Громадський контроль як інтегральна складова у концепті владних відносин сучасної держави і громадянського суспільства /1. М. Жаровська // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С. 14-17.
 69. Жукевич І. Явні та неявні принципи права: поняття, ознаки та особливості / І. Жукевич // Юридична Україна . - 2009 . - № 11 . - С. 10-16.
 70. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння / А. Завальний // Право України . - 2006 . - № 1 ,-С. 113-116.
 71. Заворотченко Т. М. Загальна характеристика системи політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні / Т. М. Заворотченко // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3, - С. 17-21.
 72. Задорожня Г. В., Задорожний Ю. А. Гарантії забезпечення соціального захисту прав людини / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С. 100-104.
 73. Заморська Л. І. Логіко-структурні закономірності щодо визначених норм права / Л. І. Заморська // Держава і право : зб. наук, праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008 . - Вип. 39 . - С. 40 -47.
 74. Заплотинська Ю. Акти Кабінету Міністрів України в системі нормативно-правових актів: загальнотеоретичний та порівняльно-правовий аспекти / Ю. Заплотинська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2013 . - С. 36-42.
 75. Захаркевич Т. С. Формування правової поведінки в контексті побудови в Україні правової держави / Т. С. Захаркевич // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С. 41-44.
 76. Зеленко І. Правові передумови та методика використання юридичних аналогій / І. Зеленко // Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 1 . - С. 60 - 64.
 77. Зінченко В. М. До питання про сутність і значення охоронної функції права / М. Зінченко // Часопис Київського університету права . - 2012 . №3 . - С. 44-48.
 78. Зінченко В. М. Законність, права людини та правоохоронна діяльність / В. М. Зінченко // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №3 . - С. 55-58.
 79. Зінченко О. В. Функції юридичних конструкцій: теоретико- правовий аналіз / О. В. Зінченко // Часопис Київського університету права . - 2012. - №2.-С. 58-62.
 80. Зінченко О. В. Юридичні конструкції як найвища форма правової абстракції / О. В. Зінченко // Часопис Київського університету права . - 2011. - №1 ,-С. 55-59.
 81. Кабанець О. С. Демократія як державний режим: теоретико- правовий аналіз / О. С. Кабанець // Часопис Київського університету права . - №4 . - С. 60-64.
 82. Калениченко Л. И. Социальная ответственность: понятие и признаки / Л. И. Калениченко // «Закон и жизнь». - 2015. - № 4/4 (280). - С. 30-34.
 83. Калєніченко Л. І. Юридичні аспекти категорії «соціальна відповідальність» у системі суспільних наук / Л. І. Калєніченко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. - 2014. - Випуск 11. - Том 1 -С. 14-18.
 84. Калєніченко Л. І. Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності / Л. І. Калєніченко // Право і безпека. - 2015. - № 2. - С. 28-32.
 85. Калєніченко Л. І. Особливості підходів до юридичної відповідальності як правової категорії / Л. І. Калєніченко // Вісник ХНУВС. - 2015.-№ 3 (70).-С. 22-29.
 86. Калєніченко Л. І. Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці / Л. І. Калєніченко // Право і безпека. - 2015. — № 3 (58). - С. 26-31.
 87. Калєніченко Л. І. Легальна (офіційна) юридична дефініція форм юридичної відповідальності у законодавстві України /Л. І. Калєніченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - 2016. - № 2. - С. 11-14.
 88. Калєніченко Л. І. Юридична відповідальність як явище об’єктивного права / Л. І. Калєніченко // Право і безпека. - 2016. - № 2 (61). - С. 31-37.
 89. Кармаза О. О. Теоретичні основи визначення системи джерел житлового права та процесу / О. О. Карамза // Часопис Київського університету права.-2012 . - №4 . - С. 171-174.
 90. Кармазіна К. Ю. Особливості джерел загального права / К. Ю. Кармазіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2013 . - Вип. №5 . - С. 15-19.
 91. Карманюк О. П. Реалізація юридичних обов'язків та їх вплив на правовий порядок / О. П. Карманюк // Часопис Київського університету права . 2012,-№2. - С. 62-65.
 92. Карманюк О. П. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки в контексті утвердження законності в українському суспільстві / О. П. Карманюк // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С. 48-52.
 93. Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції / М. Кельман // Право України . - 2008 . - № 8 . - С. 48 -51.
 94. Кикоть О. О. Поняття господарсько-правової відповідальності та її місце в системі права / О. О. Кикоть // Часопис Київського університету права . -2012 . -№4 . - С. 229 - 232.
 95. Кирилюк Т. Ю. Правомірна поведінка як результат виховання особи // Часопис Київського університету права . - 2008 . - №3 . - С. 53-57.
 96. Кирилюк Т. Ю. Правопорядок у суспільстві як результат правомірної поведінки // Часопис Київського університету права . - 2009 . - №1 . - С. 39-44.
 97. Клекоцюк Р. Р. Правовий статус дитини: взаємозв'язок міжнародного та національного права / Р. Р. Клекоцюк // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 372-376.
 98. Ковальчук В. Про правове розуміння легітимності державної влади: теоретико-методологічний аспект / В. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 46. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . -2008, - С. 12-20.
 99. Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови / А. Колодій // Право України . - 2010 . - № 7 . - С. 12-17.
 100. Коломоєць О. В. Функції держав у сучасному державнознавстві: теоретичні проблеми / О. В. Коломоєць // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2013. - Вип. №5 . - С. 43-46.
 101. Корунчак Л. А. Застосування деяких понять синергетики у вивченні системи та джерел права / Л. А. Корунчак // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №4 . - С. 94-97.
 102. Коруц У. 3. Принцип правової визначеності як елемент права на справедливий судовий розгляд в контексті практики Європейського Суду з прав людини / У. 3. Коруц // Часопис Київського університету права . - 2012. - №3 . - С. 395-399.
 103. Косович В. Закон “Про нормативно-правові акти” як засіб удосконалення нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 52. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2011 . - С. 10-20.
 104. Косович В. Міжнародне право як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 54. Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2011 ,-С. 16-28.
 105. Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 56. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2012 . - С. 8-23.
 106. Косович В. Правові дефініції як засіб забезпечення створення досконалих нормативно-правових актів України Ч В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2013 . - С. 43-52.
 107. Косович В. Якість нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 55. Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2012. -С. 20-27.
 108. Котенко О. А. До поняття про сутність, значення та "дієвість" джерел права в англосаксонській правовій системі / О. А. Котенко // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С. 52-56.
 109. Котенко О. А. Правове регулювання та правовий вплив: теоретичні аспекти / О. А. Котенко // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 ,-С. 76-80.
 110. Котенко Т. В. Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства / Т. В. Котенко // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 . - С. 80-84.
 111. Кочкадан А. Право на свободу світогляду і віросповідання людини в Україні і проблеми законодавчого забезпечення його реалізації / А. Кочкадан // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 47. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2008 . - С. 3-10.
 112. Кравченко С. С. Правовий прецедент як соціальний інститут та його значення: прагматичний аналіз / С. С. Кравченко // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №4 . - С. 17-20.
 113. Кривицький Ю. Теоретико-методологічні основи розуміння механізму правового регулювання / Ю. Кривицький // Підприємництво господарство і право . - 2009 . - № 10 . - С. 22 - 26.
 114. Кріжановський А. Ф. Правовий порядок у дискурсі історіософії права / А. Ф. Кріжановський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2011. - Вип. №2 . - С. 4-8.
 115. Крыжановский А. Ф. Правовые отношения в контексте теории современного правопорядка / А. Ф. Крыжановский // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, -Вип. №1 ,-С. 6-10.
 116. Куян І. А. «Право на страйк» як форма прояву народного суверенітету: проблеми теорії і практики / І. А. Куян // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 92-95.
 117. Латишева В. В. Принципи правового регулювання суспільних відносин у сфері житлово-комунального господарства на селі / В. В. Латишева // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 . - С. 264-268.
 118. Левченко Д. В. Законні інтереси та суб’єктивні права в системі правових засобів / Д. В. Левченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2013. - Вип. №5 . - С. 47-51.
 119. Лисюк І. І. Деякі питання виникнення соціальних норм /1.1. Лисюк // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №3 . - С. 65-69.
 120. Лощихін О. М. Сучасна держава та економічний лад суспільства: основні фактори та форми взаємодії // Часопис Київського університету права . 2007.-№1, -С. 22-29.
 121. Луців О. «Формальні» концепції верховенства права у сучасній науковій літературі / О. Луців // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2013 . - С. 60-67.
 122. Луцький Р. П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права / Р. П. Луцький // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №2 . - С. 18-21.
 123. Луцький Р. П. Позитивне право та природне право: опозиція категорій / Р. П. Луцький // Часопис Київського університету права . - 2011 №4.-С. 38-41.
 124. Макаренко Л. О. Поняття та види соціальної відповідальності / Л. О. Макаренко // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 ,-С. 12-16.
 125. Макеєва О. М. Правова культура як елемент правової системи / О. М. Макеєва // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 64-67.
 126. Малиняк X. В. Концепція поняття посадової особи органів внутрішніх справ у сучасній правовій науці / X. В. Малиняк // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 16-18.
 127. Малишев Б. В. «Ядро правової системи»: до питання про визначення поняття // Часопис Київського університету права . - 2008 . - №2 . - С. 33-38.
 128. Малишев Б. В. Теоретико-правові аспекти державного примусу як ознаки права / Б. В. Малишев // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С .25-29.
 129. Мамченко Н. В. Суспільна правосвідомість як чинник політико- правових рішень / Н. В. Мамченко // Часопис Київського університету права . - 2012. - №4.-С. 19-22.
 130. Манько Д. Г. Легалізація в аспекті правозастосування / Д. Г. Манько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2011. - Вип. №1 . - С. 11-14.
 131. Манько Д. Г. Технології формалізації права / Д. Г. Манько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2013. - Вип. №5 . - С. 20-23.
 132. Мартьянова Т. С. Етичні вимоги до суб'єктів правозастосовної діяльності / Т. С. Мартьянова // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С. 70-74.
 133. Матат Ю. І. До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві / Ю. І. Матат // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 . - С. 87-91.
 134. Мозолюк-Боднар Л.М. Від дисципліни до самодисципліни в учасних умовах / Л. М. Мозолюк-Боднар // Часопис Київського університету права. - 2011 . - №3 . - С.69-73.
 135. Москалюк О. В., Портнов А. В. Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду / О. В. Москалюк, А. В. Портнов // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №2 . - С. 24-27.
 136. Мохонько А. В. Право та політика як регулятори суспільних відносин / А. В. Мохонько // Часопис Київського університету права . - 2011 №1 . - С. 59-62.
 137. Мочульська М. Зародження правової доктрини як юридичного феномена / М. Мочульська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 51. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. - 2010 . - С. 3-9.
 138. Мочульська М. Основні типи сучасного розуміння правової доктрини / М. Мочульська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 56. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка . - 2012 . - С .44-52.
 139. Мяловицька Н. А. Автономія і проблема регіоналізації в країнах Європи / Н. А. Мяловицька // Європейське право та повітряне правознавство : зб. статей. - К. - Шамборі : Логос, 2010 . - Є. 383 - 391.
 140. Настечко К. О. Прийняття нормативно-правових актів у ЄЄ та Україні / К. О. Настечко // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей. - К. Шамборі : Логос, 2010 . - Є. 255 - 263.-*
 141. Недибалюк В. Д. Особливості механізму реалізації права людини на повагу до її гідності / В. Д. Недибалюк // Часопис Київського університету права. - 2012.-№3,-Є. 131-135.
 142. Нечипорук Є. В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права . - 2010 . - №1 . - Є. 70- 77.
 143. Николина К. В. Особливості процедурних засад правозастосовної діяльності / К. В. Николина // Часопис Київського університету права . - 2011 . №2 . - Є. 67-70.
 144. Николина К. В. Теоретичний аналіз співвідношення процедурних та матеріальних норм права / К. В. Николина // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 . - Є. 40-43.
 145. Николюк Д. А. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави / Д. А. Николюк // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №4 . - Є. 101-105.
 146. Ніжинська І. Є., Ніжинський Є. Є. Поняття і зміст права людини на компенсацію моральної шкоди /1. Є. Ніжинська, Є. Є. Ніжинський // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - Є. 22-25.
 147. Новак О. Д. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців / О. Д. Новак // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №2 . - Є. 129-133.
 148. Оніщук М. В. Система стримувань і противаг в українській моделі організації влади: проблеми і шляхи вдосконалення / М. В. Оніщук // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №3 . - С. 91-95.
 149. Осауленко О. І. Місце правозастосовних актів у системі правових актів / О. І. Осауленко // Держава і право : зб. наук, праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. - Вип. 49 . - Є. 16-21.
 150. Осташова В. О. Тендерні особливості правового самовиховання студентської молоді / В. О. Осташова // Часопис Київського університету права .-2012,-№2.-Є. 27-30.
 151. Падалко Г. В. Співвідношення централізації, децентралізації та рецентралізації у правовому регулюванні служби в органах місцевого самоврядування: сучасний стан та прогноз розвитку / Г. В. Падалко // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 99-104.
 152. Параниця Є. П. Самозахист як самостійне суб'єктивне право особи / С. П. Параниця // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №2 . - С. 33-36.
 153. Пархоменко H. М. Визначення природи джерел права у зв’язку з його пізнанням / H. М. Пархоменко // Часопис Київського університету права . -2006.-№2.-Є. 10- 16.
 154. Пархоменко H. М. Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види / H. М. Пархоменко // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №1 . - Є. 338-342.
 155. ПендюраМ. М. Соціальна сфера і національна безпека України: сучасні аспекти проблеми / M. М. Пендюра, О. В. Українчук // Право і суспільство . - 2007 . - № 1 . - C. 31 - 36.
 156. ПендюраМ. М. Співпраця правоохоронних органів щодо унеможливлення сучасних викликів та загроз / М. М. Пендюра, Ю. І. Римаренко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України . - 2006 . - № 2 . - С. 239 - 246.
 157. Плавич В. П. Феномен права як соціорегулятор і модель правової дійсності / В. П. Плавич // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №1.-С. 9-13.
 158. Плавич С. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблеми співвідношення / С. В. Плавич // Держава і право : зб. наук, праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - Вип. 35 . - С. 88 - 94.
 159. Подорожна Т. Законодавчі дефініції як засоби забезпечення однозначного тлумачення та застосування закону / Т. Подорожна // Підприємництво, господарство і право . - 2008 . - № 9 . - С. 10 - 13.
 160. Політанський В. С. Загальна характеристика становлення та розвитку права на інформацію / В. С. Політанський // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 6-79.
 161. Полякова О. М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації політичного режиму / О. М. Полякова // Держава і право : зб. наук, праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. - Вип. 29 . - С. 34 - 40.
 162. Прокопчук Ю. М. Історичні аспекти правового регулювання права на працю в колишньому СРСР / Ю. М. Прокопчук // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 382-385.
 163. Проневич О. С. Концептуальність у поліцейському менеджменті: зарубіжні підходи до оптимізації діяльності органів охорони правопорядку / О. С. Проневич // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ . - 2009 . - № 1 . - С. 67 - 80.
 164. Проць О. Є. Правова культура та правокультурність: межі кореляції понять / О. Є. Проць // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №3 . – С. 77-81.
 165. Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України . - 2010 . - № 1 . - С. 7 - 28.
 166. Рабінович П. Ефективність юридичних норм: загальнотеоретичний поняттєвий інструментарій дослідження / П. Рабінович // Вісник Академії управління МВС . - 2008 . - № 1 . - С. 13 - 22.
 167. Риженко Ю. М. Деякі аспекти розвитку системи права та системи законодавства // Часопис Київського університету права . - 2009 . - №1 . - С. 84-87.
 168. Риженко Ю. М. Система права у структурі романо-германської правової сім’ї // Часопис Київського університету права . - 2009 . - №4 . - С. 79-85.
 169. Ротару А. В. Механізм зближення національних правових систем / А. В. Ротару // Часопис Київського університету права . — 2011 . - №2 . - С. 74-77.
 170. Сенюта І. Біоетичне законодавство України: перспективи становлення та розвитку / І. Сенюта // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 42. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. - 2006 . - С. 42-49.
 171. Середюк В. В. Порівняльно-правовий аналіз функцій юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі / В. В. Середюк // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №4 . - С. 80-83.
 172. Сімутін В. В. Змістоутворюючі засади організації та діяльності механізму сучасної держави / В. В. Сімутін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» : зб. наук, праць. - Одеса : Фенікс, 2013. - Вип. №5 . - С. 56-59.
 173. Слинько Д. В. Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ / Д. В. Слинько // Право і безпека. - 2015. - № 3(58). - С. 97-102.
 174. Слинько Д. В. Дифференциация процессуальных отраслей в системе права Украины. / Д. В. Слинько // Legea si vsata : Publicatie stiintihco-practica. - Nr. 12/2 (288) 2015-Republica Moldova, 2015. - C. 112-116.
 175. Слинько Д. В. Основні риси та структура правозастосовної діяльності / Д. В. Слинько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Право. - Випуск 20. - С. 21-24.
 176. Слинько Д. В. Поняття, зміст та основні ознаки юридичного процесу / Д. В. Слинько // «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» O.O.O. : «National law jumal: teory and practice» L.L.C. - Nr. 1 (17). - Republica Moldova, 2016 - C. 19-23.
 177. Слинько Д. В. Поняття й система принципів юридичного процесу / Д. В. Слинько // «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» O.O.O. : «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. - Nr. 2 (18). - Republica Moldova, 2016 - C. 24-29.
 178. Слинько Д. В.Змістовна характеристика ознак юридичного процесу / Д. В. Слинько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Право. - Випуск 21. - С. 13-17.
 179. Слинько Д. В. Правова форма діяльності держави як критерій класифікації юридичного процесу/ Д. В. Слинько // «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» O.O.O. : «National law jumal: teory and practice» L.L.C. - Nr. 6 (22). - Republica Moldova, 2016 - C. 16-20.
 180. Стаднік О. M. Загальна характеристика принципу загального виборчого права / О. М. Стаднік // Часопис Київського університету права . - - №4.-С. 127-131.
 181. Старчук О. В. Щодо поняття принципів права / О. В. Старчук // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №2 . - С. 40-43.
 182. Тарахонич Т. І. Змістовна характеристика правових засобів: сучасні погляди / Т. І. Тарахонич // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №2 . - С. 36-39.
 183. Тарахонич Т. І. Правове регулювання та правовий вплив як юридичні категорії: співвідношення понять // Часопис Київського університету права .- 2009 .- №4 .- С.10-14.
 184. Терлецький Д. С. Поняття і механізм конституційної імплементації міжнародних договорів / Д. С. Терлецький // Часопис Київського університету права .-2011 .-№4 .-С. 132.-137.
 185. Тимченко Г. В. Ефективність законодавства ~ до історіографії проблеми // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки . 2010,-№2.-С. 28-34.
 186. Томаш Л. В. Громадянське суспільство як система забезпечення життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер / Л. В. Томаш // Часопис Київського університету права . - 2012 . - №2 . - С. 366-371.
 187. Цебенко С. Проблематика прав людини в документах Всесвітньої Ради Церков / С. Цебенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 54. Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. - 2011 . - С. 29-35.
 188. Целуйко М. Ф. Усенко О. В. Основи концепції професіонально- правової культури у вітчизняній правовій науці / М. Ф. Целуйко. О. В. Усенко // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №1 . - С. 71-74.
 189. Чупринський Б. Деякі теоретичні аспекти професійної діяльності юриста / Б. Чупринський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 39. - Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка. - 2008 . - С. 87-92.
 190. Шаганенко В. П. Сутнісні характеристики системи права / В. П. Шаганенко // Часопис Київського університету права . -2012 . - №2 . - С. 69-74.
 191. Шилінгов В. С. Поділ права на приватне та публічне як фундаментальна засада правової системи демократичного суспільства / B. C. Шилінгов // Часопис Київського університету права. - 2012. - №1. - С. 48-51.
 192. Ющик О. Про необхідність пізнання сутності та визначення поняття права / О. Ющик // Право України . - 2010 . - № 4 . - С. 106 - 114.
 193. Ялі M. X. Поняття та підходи до тлумачення світового порядку / М. X. Ялі // Дослідження світової політики . - 2009 . - Вип. 48 . - С. 160 - 171.
 194. Яровой Т. С. Основні форми державного правління і парламентаризм: правові аспекти взаємодії / Т. С. Яровой // Часопис Київського університету права . - 2011 . - №2 . - С. 77-80.

 

 


[1] Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права / П. М. Рабінович. - К. : Бородянка, 1996. - с. 45.

[2] Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - С. 6.

[3] Корнєєва Т. Відкритість української влади [Електронний ресурс] / Т. Корнєєва. - Режим доступу: http://www.isu.org.Ua/cata1og-27/i ісі-34/ІіЬгагу.1іїт1?РНР8Е881Р=0с4Ь641Г&РНР8Е88Ю=0с4Ь64П7' 29.09.2017/19.00.