Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Теорія і практика перекладу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи _______ А.М. Колот

 

«___»__________2018 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія і практика перекладу»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

_____________________________________________________

галузь знань

0302-Міжнародні відносини _____________________________________________________

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

6.030206-Міжнародний бізнес _______________________________________

Міжнародний бізнес ________________________________________

тип дисципліни

обов’язкова

__________________________________________

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-         

методичного відділу ______________Т.В. Гуть    Завідувач кафедри ___________О.Л. Шевченко

 

 

Київ 2016

 

Розробники:

Шевченко О.Л., завідувач кафедри іноземних мов, к. ф. н.; доцент o_shevchenko@ukr.net

Чеботарьова Л.І., доцент, к.п.н. ludchebotareva521@gmail.com

Теплюк І.А., старший викладач irina_tepluk@i.ua

Давиденко Т.В., старший викладач davydenko.t@ukr.net

 

Форма навчання —

 

денна

 

Семестр —

5, 6, 7, 8

 

Кількість кредитів ECTS —

14,5

 

 

Форма підсумкового контролю —

 

екзамен, залік

Мова(и) викладання

англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                        4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

4

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

6

    2.1 Карта навчальної роботи студента

6

    2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

12

    2.3 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

14

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

16

 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (структура екзаменаційного білету)

 

16

5. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

19

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Теорія і практика перекладу» є складовою циклу професійної підготовки високоосвічених і конкурентних фахівців, здатних аналізувати оригінальні тексти, міжнародні контракти, договори, статути організацій, різні форми ділового листування, а також порівнювати їх з автентичними перекладами на українську або на англійську мову.

Мета дисципліни: розвиток та автоматизація перекладацьких навичок і вмінь, формування здатності до здійснення самостійної перекладацької діяльності в рамках майбутньої професійної діяльності.

Завдання дисципліни: поглиблене оволодіння основними закономірностями процесу усного та письмового перекладу фахових та публіцистичних економічних текстів англійською і українською мовами.

Загальні компетентності: розуміння закономірностей функціонування мови як системи фонетичних, лексичних, морфологічних і синтаксичних категорій.

Функціональні компетентності: здатність точно, чітко та гнучко використовувати мовні засоби; здатність правильно сприймати усне викладення інформаційно-насичених повідомлень іноземною мовою; здатність самостійно вдосконалювати власну мовну і мовленнєву свідомість.

Програмні результати навчання:

 • користуватися лексичними, граматичними, семантичними, фонологічними і орфоепічними засобами іноземної мови при перекладі загальноекономічних і фахових текстів;
 • застосовувати теоретичні знання базових принципів та можливих труднощів при перекладі;
 • користуватися різними типами словників з метою розширення власного словникового запасу;
 • здійснювати різні види перекладу:

а) письмовий переклад текстів зі спеціальності;

б) усний послідовний переклад автентичного тексту;

в) двосторонній послідовний переклад висловлювань різномовних

учасників бесіди з політичних та економічних питань;

 • володіти принципами компресії тексту;
 • здійснювати редагування виконаного перекладу.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

1

Переклад як вид мовленнєвої діяльності

2

Соціолінгвістичні і прагматичні проблеми перекладу

3

Особливості письмового та усного перекладу науково-публіцистичних текстів

4

Типові труднощі усного і письмового перекладу

5

Еквівалентний переклад; адекватний переклад

6

Робочі джерела інформації та правила користування ними

7

Граматичні проблеми письмового перекладу з англійської мови

галузевих текстів

8

Способи письмового перекладу лексичних одиниць англійської мови; лексико-граматичні трансформації

9

Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу з англійської мови галузевих текстів

10

Стилістичні особливості формування українського речення при перекладі з англійської мови

11

Способи письмового перекладу лексичних одиниць української мови; лексико-граматичні трансформації

12

Синтаксичні і морфологічні труднощі письмового перекладу з української мови галузевих текстів

13

Спрощений (чорновий) письмовий переклад галузевих текстів

14

Письмовий переклад-переказ галузевих текстів

15

Анотований переклад галузевих текстів

16

Реферативний переклад галузевих текстів

17

Способи усного перекладу лексичних одиниць англійської мови; лексико-граматичні трансформації

18

Синтаксичні та морфологічні труднощі усного перекладу з англійської мови галузевих текстів

19

Способи усного перекладу лексичних одиниць української мови; лексико-граматичні трансформації

20

Синтаксичні і морфологічні труднощі усного перекладу з української мови галузевих текстів

21

Двосторонній послідовний переклад з аркушу

22

Двосторонній послідовний переклад з використанням

перекладацького скоропису

23

Двосторонній послідовний переклад з голосу

24

Усний переклад діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1 Карта навчальної роботи студента

для підсумкового контролю у формі заліку

з навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу»

перший бакалаврський рівень вищої освіти

галузь знань «0302-Міжнародні відносини»

спеціальність «6.030206-Міжнародний бізнес»

3 курс V семестр

 

Денна форма навчання

з/п

Тема практичних занять

Види навчальної діяльності на практичних заняттях

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль 1. Соціолінгвістичні і прагматичні проблеми перекладу.

1

Порівняльний аналіз мовленнєвої діяльності письмового та усного перекладача

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

Соціокультурні фактори та мовні засоби прагматичної адаптації перекладу

аналіз опублікованих зразків

 

3

Характеристика етапів повного письмового перекладу НПТ-дискурсу.

аналіз автентичних аудіозаписів

4

Переклад «гри слів» під час письмового та усного перекладу.

переклад галузевого тексту (обговорення зі студентами якості виконаних ними перекладів)

5

Специфіка навичок та вмінь усного перекладу.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

6

Специфіка навичок та вмінь усного перекладу.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

7

Мовні й мовленнєві труднощі письмового А-У і У-А перекладу НПТ

виконання перекладацьких вправ

8

Мовні й мовленнєві труднощі усного А-У і У-А перекладу НПТ (

аналіз опублікованих зразків

 

9

Види помилок, викликані труднощами письмового і усного А-У і У-А перекладу галузевого тексту

переклад галузевого тексту (обговорення зі студентами якості виконаних ними перекладів)

10

Еквівалентний письмовий А-У і У-А переклад НПТ-дискурсу та  його прагматична адаптація.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

11

Еквівалентний усний А-У і У-А переклад НПТ-дискурсу та його прагматична адаптація.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

12

Добір словникових еквівалентів і тлумачення термінологічних одиниць англійського НПТ. Виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні.

виконання перекладацьких вправ

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

13

Добір словникових еквівалентів і тлумачення термінологічних одиниць українського НПТ.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

14

Використання робочих джерел інформації під час письмового А-У і У-А перекладу авторських неологізмів.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

Змістовий модуль 2. Письмовий переклад з англійської мови галузевої літератури

1

Переклад речень, які містять: а) граматичні  категорії та форми, відмінні за будовою від граматичних явищ МП; б) граматичні омоформи.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

Переклад речень, які містять: а) граматичні явища, чиї функціональні характеристики відмінні від відповідних граматичних явищ МП.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

3

Переклад поширених складнопідрядних речень.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

4

Транскодування. Калькування.

переклад галузевого тексту (обговорення зі студентами якості виконаних ними перекладів)

5

Смисловий розвиток.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

6

Антонімічний переклад.

аналіз опублікованих зразків

7

Описовий переклад.

аналіз автентичних аудіозаписів

8

Конкретизація значення слова.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

9

Генералізація значення слова.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

10

Додавання слова.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

11

Вилучення слова.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

12

Заміна слова однієї частини мови словом іншої частини мови.

переклад багаточленних атрибутивних словосполучень

13

Перестановка слова.

аналіз автентичних аудіозаписів

14

Переклад головних та другорядних членів речення. Непаралельні однорідні члени речення.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

15

Порядок членів речення та речень. Конструкції логічної емфази.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

16

Тема 16. Порівняльні та псевдо порівняльні конструкції. Каузативні конструкції.

виконання МТВ (фразовий рівень).

17

Тема 17. Одночленні номінативні та інфінітивні речення. Конструкції з запереченням.

виконання МТВ (фразовий рівень).

18

Тема 18. Переклад префіксальних і суфіксальних термінів.

переклад багаточленних атрибутивних словосполучень

Усього  балів за роботу  на практичних заняттях

60

За виконання модульних контрольних завдань

20 (10+10)

За виконання індивідуальних завдань

 

Види індивідуальних завдань

 

Написання наукових статей і участь в наукових конференціях

10

Виконання завдань в мультимедійній лабораторії

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів

100

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

для підсумкового контролю у формі заліку

з навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу»

перший бакалаврський рівень вищої освіти

галузь знань «0302-Міжнародні відносини»

спеціальність «6.030206-Міжнародний бізнес»

 

3 курс VI семестр

Денна форма навчання

Тема практичних занять

Види навчальної діяльності на практичних заняттях

Максима

льна кількість балів

Змістовий модуль 3. Письмовий переклад з української мови галузевої літератури

1

Передача метафори та метонімії під час перекладу українською мовою.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

Переклад фразеологізмів, діалектної лексики, прислів’їв.

аналіз автентичних аудіозаписів

3

Застосування інверсії частини присудка при перекладі.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

4

Переклад часток

переклад багаточленних атрибутивних словосполучень

5

Контекстуальна заміна.

виконання МТВ (фразовий рівень).

6

Антонімічний та описовий переклад.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

7

Метафоризація дієслова-присудка із застосуванням неживого агента-підмета англійського речення.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

8

Компресія при перекладі: заміна, вилучення, вживання у перекладі абсолютного генетива, дієслова-репрезанта.

 

аналіз автентичних аудіозаписів

9

Декомпресія при перекладі: додавання, заміна, конкретизація, членування речення, додавання частини присудка.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

10

Особливості вживання форм числа іменників в англійській мові.

переклад складних прикметників з інтерфіксами.

11

Переклад конструкцій «Не стільки…, скільки…», «Підмет + не можу(не міг) не…», «Неможна не…», «Серед+іменникова група+можна назвати…», «Серед+ іменникова група+є…», «Скоріше…, ніж…».

виконання МТВ (фразовий рівень).

12

Вживання у перекладі абсолютних прийменникових конструкцій .

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

13

Переклад речень з великою групою підмета.

аналіз автентичних аудіозаписів

14

Тема 14. Переклад присудка, вираженого зворотним дієсловом на –ся.

виконання мовних тренувальних вправ (МТВ) на фразовому рівні

15

Тема15.  Переклад безособових та неозначено-особових речень.

переклад складних прикметників з інтерфіксами

16

Об’єднання двох українських речень в одне англійське речення. Виконання МТВ (фразовий рівень).

переклад багаточленних атрибутивних словосполучень

Змістовий модуль 4. Види письмового перекладу інформаційно-аналітичних текстів.

1

Тема 1. Структурно-семантичні і прагматичні характеристики тексту.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

20 (10+10)

 

 

 

10

10

20

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2

Тема 2. Структурно-семантичні і прагматичні характеристики тексту перекладу-переказу галузевого тексту.

порівняльний аналіз опублікованих перекладів.

3

Тема 3. Письмовий переклад-переказ українською мовою НПТ-дискурсу.

переклад багаточленних атрибутивних словосполучень

4

Тема 4. Перекладацький аналіз та редагування англо-українських перекладів.

виконання МТВ (фразовий рівень).

5

Тема 5. Письмовий переклад-переказ англійською мовою НПТ-дискурсу.

аналіз автентичних аудіозаписів

6

Тема 6. Перекладацький аналіз та редагування українсько-англійських перекладів.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

7

Тема 7. Жанроутворюючі ознаки і прагматичні характеристики тексту анотованого перекладу галузевого тексту..

порівняльний аналіз опублікованих перекладів.

8

Тема 8. Анотований переклад українською мовою НПТ-дискурсу

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

9

Тема 9. Перекладацький аналіз та редагування англо-українських анотованих перекладів.

переклад багаточленних атрибутивних словосполучень

10

Тема 10. Анотований переклад англійською мовою НПТ-дискурсу.

аналіз автентичних аудіозаписів

11

Тема 11. Перекладацький аналіз та редагування українсько-англійських анотованих перекладів.

переклад складних прикметників з інтерфіксами..

12

Тема 12. Жанроутворюючі ознаки і прагматичні характеристики тексту реферативного перекладу галузевого тексту.

порівняльний аналіз опублікованих перекладів.

13

Тема 13. Реферативний переклад українською мовою НПТ-дискурсу.

аналіз опублікованих зразків

виконання перекладацьких вправ

14

Тема 14. Перекладацький аналіз та редагування англо-українських реферативних перекладів.

виконання МТВ (фразовий рівень).

15

Тема 15. Реферативний переклад англійською мовою НПТ-дискурсу.

виконання комунікативних перекладацьких завдань (дискурсивний рівень)

16

Тема 16. Перекладацький аналіз та редагування українсько-англійських реферативних перекладів.

 

переклад багаточленних атрибутивних словосполучень

Усього  балів за роботу  на практичних заняттях

За виконання модульних контрольних завдань

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

Написання наукових статей і участь в наукових конференціях

Виконання завдань в мультимедійній лабораторії

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

Разом балів

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

для підсумкового контролю у формі екзамену

з навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу»

перший бакалаврський рівень вищої освіти

галузь знань «0302-Міжнародні відносини»

спеціальність «6.030206-Міжнародний бізнес»

4 курс VIІ семестр

Змістовий модуль 5. Лінгвістичні характеристики усного перекладу з англійської мови

1

Лексичні труднощі під час усного перекладу з української мови: термінологічна, прецизійна та безеквівалентна лексика.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

2

Лексичні труднощі під час усного перекладу з української мови: авторські неологізми, ідіоматичні вирази.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

3

Лексичні труднощі під час усного перекладу з української мови: гра слів, рельєфні слова, лакуни.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

4

Антиципація змісту висловлювання. Виконання тренувальних вправ.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

5

Лексико-граматичні трансформації: транскодування, калькування.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

6

Лексико-граматичні трансформації: контекстуальна заміна, смисловий розвиток.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

7

Лексико-граматичні трансформації: антонімічний переклад, описовий переклад.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

8

Лексико-граматичні трансформації: синтаксичне розгортання та компресія.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

9

Лексико-граматичні трансформації: генералізація та конкретизація.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

10

Лексико-граматичні трансформації: компенсація та антонімічний переклад.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

11

Актуальне членування англійського речення під час усного перекладу.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

12

Заміна підрядного речення: дієприслівниковим чи дієприкметниковим зворотом. Виконання тренувальних вправ.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

13

Заміна підрядного речення словом або словосполученням. Виконання тренувальних вправ.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

14

Вилучення частини присудка.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

15

Переклад абсолютної конструкції з прийменником with за допомогою мотивувально-причинних підрядних речень.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

16

Тема 16. Вживання в українському перекладі безособових та неозначено-особових речень.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

Змістовий модуль 6.Лінгвістичні характеристики усного перекладу з української мови.

1

Тема 1. Основні синтаксичні труднощі перекладу, обумовлені структурою (синтетична та аналітична) української і англійської мов.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

 

 

 

 

 

 

 

15

2

Тема 2. Основні синтаксичні труднощі перекладу, обумовлені різними семантико-граматичними зв’язками української і англійської мов.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

3

Тема 3. Сприйняття та відтворення в англійському перекладі безособових форм українських дієслів.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

4

Тема 4. Сприйняття та відтворення в англійському перекладі українських віддієслівних іменників.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

5

Тема 5. Сприйняття та відтворення в англійському перекладі українських дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

6

Тема 6. Сприйняття та відтворенням дієслівних форм нереальності дії.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

7

Тема 7. Переклад українською мовою різних типів умовних речень.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

8

Тема 8. Моделі українських речень, які перекладаються за допомогою інфінітивної конструкції з прийменником for.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

9

Тема 9. Моделі українських речень, які перекладаються за допомогою герундіальних конструкцій.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

10

Тема 10. Моделі українських речень, які перекладаються за допомогою конструкцій з Participle 1 та Participle 2.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

11

Тема 11. Моделі українських речень, які перекладаються за допомогою абсолютних конструкцій.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

12

Тема 12. Аналітичні засоби відтворення англійською мовою афіксально маркованих лексико-граматичних зв’язків українського висловлювання.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

13

Тема 13. Актуальне членування українського речення та формулювання англійського відповідника.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

14

Тема 14. Переклад мотивувально-причинних підрядних речень за допомогою абсолютної конструкції з прийменником for.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

15

Тема 15. Переклад українських речень із застосуванням каузативних конструкцій to have/get smth. done, to have/get smb do smth.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

 

 

16

Тема 16. Переклад українських речень із застосуванням  інфінітивної конструкції з прийменником if; фраз:if any, if anything, if at all, if ever.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

Усього  балів за роботу  на практичних заняттях

30

За виконання модульних контрольних завдань

10 (5+5)

За виконання індивідуальних завдань

 

Види індивідуальних завдань

 

Написання наукових статей і участь в наукових конференціях

5

Виконання завдань в мультимедійній лабораторії

5

Екзаменаційна робота

50

Разом балів

100

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

для підсумкового контролю у формі заліку

з навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу»

перший бакалаврський рівень вищої освіти

галузь знань «0302-Міжнародні відносини»

спеціальність «6.030206-Міжнародний бізнес»

4 курс VІIІ семестр

 

Денна форма навчання

Змістовий модуль 7. Усний двосторонній переклад з опорою на письмовий текст з голосу.

1

Тема 1.Двосторонній послідовний переклад НПТ з аркушу. Виконання МТВ (фразовий та надфразовий рівні).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

Тема 2. Перекладацький скоропис.  Виконання тренувальних вправ.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

3

Тема 3.Двосторонній послідовний переклад з голосу без запису змісту двомовного діалогічного мовлення. Виконання МТВ (фразовий та надфразовий рівні).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

40

Тема 4. Перекладацький аналіз фонозаписів та редагування усних двосторонніх послідовних перекладів.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

5

Тема 5. Роль перекладацького скоропису та його основні принципи. Виконання МТВ (фразовий рівень).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

6

Тема 6. Англомовний перекладацький скоропис. Виконання МТВ (надфразовий рівень).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

7

Тема 7. Україномовний перекладацький скоропис. Виконання МТВ (надфразовий рівень).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

8

Тема 8. Послідовний А-У переклад галузевого тексту з голосу (з опорою на скоропис). Виконання МТВ (надфразовий рівень).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

9

Тема 9.Послідовний У-А переклад галузевого тексту з голосу (з опорою на скоропис). Виконання МТВ (надфразовий рівень).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

Змістовий модуль 8. Двосторонній переклад висловлювань різномовних учасників бесіди з професійно-ділової тематики.

10

Тема 10.Перекладацький аналіз та редагування фонозапису  перекладів, виконаних студентами.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

11

Тема 11.Умови виконання  та фактори позитивного і негативного впливу на процес двостороннього усного перекладу Перекладацький аналіз фонозаписів професійного перекладу.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

12

Тема 12.Послідовний двосторонній А–У переклад з голосу (без запису) інформаційно-аналітичного повідомлення. Виконання КВ (надфразовий рівень).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

13

Тема 13.Послідовний двосторонній У–А переклад з

 голосу (без запису) інформаційно-аналітичного повідомлення. Виконання КВ (надфразовий рівень).

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

14

Тема 14.Перекладацький аналіз та редагування фонозапису перекладів, виконаних студентами.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

15

Тема 15.Умови виконання  та фактори позитивного і негативного впливу на процес двостороннього перекладу діалогічного мовлення.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

16

Тема 16. Двосторонній послідовний переклад висловлювань різномовних учасників бесіди з політичних та економічних питань.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

17

Тема 17.Перекладацький аналіз фонозаписів професійного перекладу.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

18

Тема 18.Двосторонній переклад висловлювань різномовних учасників бесіди з бізнесової тематики.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

19

Тема 19.Перекладацький аналіз та редагування фонозапису перекладів, виконаних студентами.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

20

Тема 20.Двосторонній переклад висловлювань різномовних учасників бесіди з професійно-ділової тематики.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

21

Тема 21.Перекладацький аналіз та редагування фонозапису перекладів, виконаних студентами.

Виконання МТВ (фразовий та понад фразовий рівні).

Усього  балів за роботу  на практичних заняттях

60

За виконання модульних контрольних завдань

20 (10+10)

За виконання індивідуальних завдань

 

Види індивідуальних завдань

 

Написання наукових статей і участь в наукових конференціях

10

Виконання завдань в мультимедійній лабораторії

10

Екзаменаційна робота

20

Разом балів

100

 

2.2 Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни

«Теорія і практика перекладу»

 

Поточний контроль

Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студента за V,VІІ семестри, які закінчуються заліком, є:

– систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

– рівень виконання модульних контрольних робіт;

– виконання завдань для самостійного опрацювання;

– індивідуальна робота.

1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою від 0 до 30 балів з 50. Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів на практичних заняттях. Оцінювання здійснюється за темами (10 тем за семестр). Кожна тема оцінюється максимально в 3 бали.

Студент отримує:

3 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі без припущення помилок, та активній участі в практичних заняттях;

2 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі, але з помилками, та активній участі в практичних заняттях;

1 бал при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні мовного матеріалу не в повному обсязі (але не менше 50 %), або в повному обсязі, але з помилками, та участі в практичних заняттях;

0 балів при невиконанні завдань за темою та не засвоєнні мовного матеріалу, або виконанні завдань з великою кількістю помилок.

Кожному студенту, у разі необхідності, може нараховуватися до 5 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 30 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку.

2. Модульні контрольні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу «Теорія і практика перекладу» протягом 4 семестрів передбачається виконання двох модульних завдань (в кожному семестрі – 5, 6, 7, 8), та творче завдання за пройденим матеріалом.

Перше модульне завдання містить лексико-граматичні тести та переклад за матеріалами тем Модуля 1. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою: від 0 до 5 балів.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ та перекладу за темами Модуля 2. Студент проходить тестування по кожній із програмних тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 5 балів. Виконання модульних контрольних робіт оцінюється таким чином:

5 балів – якщо студент не припустився жодної помилки, або припустив 1 помилку;

4 бали – якщо студент припустився 2-3помилки;

3 бали – якщо студент припустився до 5 помилок;

0 балів – якщо студент не виконав модульне завдання.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання: презентація позааудиторного читання – від 0 до 5 балів.

4. Контроль індивідуальної роботи: Протягом кожного семестру студенти виконують одне з трьох завдань для індивідуального опрацювання (дивись карту самостійної роботи), належне виконання якого оцінюється в 5 балів.

Студент отримує:

5 балів при повному і безпомилковому виконані завдання для індивідуального опрацювання;

4 бали при повному виконанні завдання при наявності декількох помилок (1-3 помилок); безпомилковому, але неповному (не менше 80%) виконанні завдання;

3 бали при повному виконанні завдання при наявності 4-7 помилок, або неповному виконанні завдання (до 60%);

2 бали при неповному виконанні завдання та  наявності у виконаному завданні більше 10 помилок;

0 балів при невиконанні завдання, при неповному виконанні завдання та  наявності у виконаному завданні більше 10 помилок.

5. Результати поточного контролю знань студентів у цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи, виконання модульних завдань, завдань для самостійної та індивідуальної роботи) оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.  Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

 

Підсумковий контроль

У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок екзамен проводиться в усно-письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення  навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу».

 

Підсумкова оцінка складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

2.3 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом в період, вільний від лекційно-аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення набутих у процесі аудиторної роботи знань, удосконалення вмінь та навичок, самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів включає такі форми:

 • самостійну роботу з різноманітними інформаційними джерелами;
 • підготовку до виконання модульних завдань;
 • підготовку до аудиторних практичних занять за темами навчального плану.

Усі завдання студенти виконуються у встановлені терміни та відповідно до кафедральних вимог щодо їх змістового наповнення та оформлення.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті навчальної роботи студентів.

Кожному студенту може нараховуватися до 10 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку. Студенти виконують два завдання за вибором. Оцінювання кожного із завдань для самостійного опрацювання проходить за шкалою від 0 до 5 або 10 балів в залежності від форми підсумкового контролю.

Шкала оцінювання виконання індивідуальних завдань

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5 (10)

5 (10)

4 (8)

3 (6-4)

0

 

Студент отримує:

5 (10) балів при виконанні завдання в повному обсязі без припущення помилок;

4 (8) бали при виконанні завдання в повному обсязі, але з помилками (1–4 помилки);

3 ( 6-4) бали при виконанні завдання не в повному обсязі (але не менше 50 %), або в повному обсязі, але з помилками (5–10 помилок);

0 балів при невиконанні завдань або виконанні частини завдання з великою кількістю помилок (більше 10).

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота є невід’ємною й важливою складовою дисципліни «Ділова іноземна мова». Її змістовне наповнення визначається за тематичним планом, та уточнюється й формулюється в остаточному варіанті викладачем і студентом в конкретній ситуації. Самостійна робота охоплює як завдання, спільні для всієї академічної групи чи певної частини студентів цієї групи, так і індивідуальні завдання, які отримує кожен окремий студент в залежності від рівня знань та навичок. Такими завданнями можуть бути:

 

1. Позааудиторного читання

 

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за визначеною тематикою

5 (10)

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною (або обраною) проблематикою

5(10)

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5(10)

5. Підготовка рефератів

5(10)

6. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5(10)

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

5(10)

Протягом семестру студенту пропонується виконати не більше 2-х завдань з наданого списку, при чому опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. Таким чином, за виконання індивідуальних завдань студент може отримати 20 балів.

Обов’язковою вимогою до аналітичної обробки текстів суспільно-економічного характеру є:

 • складання студентом словника незнайомих слів і виразів за тематикою здійснених перекладів (щонайменше 100 лексичних і фразеологічних одиниць), який є невід’ємною складовою звітної документації про виконання індивідуального завдання;
 • усний захист у вигляді презентації виконаного завдання, який здійснюється під час практичних занять.

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(структура екзаменаційного білету)

 

Екзаменаційний білет екзамену містить:

1. Диктант-переклад з української на

2. Відповідь на теоретичнепитання.

3. Переклад тексту з на

4. Аналіз представленого питанні 3 перекладу тексту з поясненнями перекладацькихтрансформацій.

5. Переклад специфічних мовнихструктур.

 

Екзамен проводиться в письмовій формі і триває 2 години.

За перше завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за друге завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів

за третє завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за четверте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за п’яте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів.

 

Студент отримує:

за перше завдання

 1. 0 балів, якщо правильно зробив переклад диктанту і продемонстрував вільне володіння певною фаховою термінологією, граматичними структурами і загальним лексичним матеріалом і зробив одну-дві незначні помилки у термінології, граматичних структурах або в лексичному загальному матеріалі, які не вплинули на загальний зміст оригінального тексту;

8 балів, якщо зробив переклад диктанту і продемонстрував певні знання фахової термінології, граматичних структур і загального лексичного матеріалу, при перекладі зробив три помилки у термінології, граматичних структурах або в лексичному загальному матеріалі, які не вплинули на зміст оригінального тексту;

 

6 балів, якщо зробив переклад диктанту і продемонстрував програмні знання фахової термінології, граматичних структур і загального лексичного матеріалу, при перекладі припустився чотирьох-п’яти помилок у термінології, граматичних структурах або в лексичному загальному матеріалі, які змінили оригінальний зміст тексту;

4 бали, якщо зробив переклад диктанту і продемонстрував деякі знання фахової термінології, граматичних структур і загального лексичного матеріалу, при перекладі припустився шість помилок у термінології, граматичних структурах або в лексичному загальному матеріалі, які значно змінили зміст оригінального тексту;

2 бали, якщо зробив переклад диктанту і продемонстрував часткові знання фахової термінології, граматичних структур і загального лексичного матеріалу, при перекладі припустився сім і більше помилок у термінології, граматичних структурах або в лексичному загальному матеріалі, які спотворили зміст тексту;

0 балів, якщо не зробив переклад диктанту і не продемонстрував програмні знання фахової термінології, граматичних структур і загального лексичного матеріалу.

за друге завдання:

10 балів, якщо повністю розкрив зміст теоретичного питання; послідовно, логічно, обґрунтовано, безпомилково виклав матеріал і навів відповідні приклади; показав своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати мовні явища; правильно і швидко реагував на запитання викладача;

8 балів, якщо правильно та повно розкрив зміст матеріалу з поставленого питання; продемонстрував вільне володіння фаховою та перекладацькою термінологією, уміння виділяти та концептуалізувати ключові поняття, аналізувати, зіставляти, узагальнювати та наводити приклади; але зробив незначні, не грубі фактичні граматичні помилки;

6 балів, якщо знає і розуміє тільки основний програмний матеріал; висвітлює тільки теоретичний матеріал без аналізу, зіставляє та наводить деякі приклади; робить спрощений виклад матеріалу; допускає суттєві помилки;

4 бали, якщо не знає і не розуміє основний програмний матеріал; надає спрощений виклад матеріалу; неповно висвітлює теоретичний матеріал без аналізу, зіставляє та наводить спрощені приклади; робить суттєві помилки;

2 бали, якщо не знає і частково надає основний програмний матеріал без аналізу і прикладів; робить грубі помилки;

0 балів, якщо не відповів на поставлене завдання.

 

 

за третє завдання:

10 балів, якщо правильно переклав текст и не припустився помилок;

8 балів, якщо припустився однієї-двох помилок при перекладі;

6 балів, якщо припустився трьох-чотирьох помилок;

4 бали, якщо припустився п’яти-шести помилок або переклав текст викрививши його зміст.

2 бали, якщо припустився більше шести помилок або переклав текст значно викрививши його зміст.

0 балів, якщо не переклав текст.

за четверте завдання:

10 балів, якщо здійснив аналіз перекладу тексту з поясненнями перекладацьких трансформацій, показавши вільне володіння перекладацькою термінологією, уміння послідовно і логічно інтерпретувати зміст тексту і уміння творчо підходити до перекладу, уникаючи буквалізму;

8 балів, якщо здійснив аналіз перекладу тексту з поясненнями перекладацьких трансформацій, показавши вільне володіння перекладацькою термінологією, уміння послідовно і логічно інтерпретувати зміст тексту але зробив дві-три помилки;

6 балів, якщо здійснив аналіз перекладу тексту з поясненнями перекладацьких трансформацій, показавши певне володіння перекладацькою термінологією, уміння послідовно і логічно інтерпретувати зміст тексту але зробив чотири-п’ять помилок;

4 бали, якщо здійснив неповний аналіз перекладу тексту з недостатніми поясненнями перекладацьких трансформацій, показавши недостатнє володіння перекладацькою термінологією, недостатнє уміння послідовно і логічно інтерпретувати зміст тексту і зробив шість помилок, змінивши зміст тексту;

2 бали, якщо зробив аналіз перекладу тексту але без перекладацьких трансформацій, не показав вільне володіння перекладацькою термінологією, уміння послідовно і логічно інтерпретувати зміст тексту і зробив більше шести помилок, значно змінивши зміст тексту;

0 балів, якщо не зробив аналіз перекладу тексту.

за п’яте завдання:

10 балів, якщо при поясненні і перекладі не припустився жодної помилки;

8 балів, якщо при поясненні і перекладі припустився однієї-двох помилок;

6 балів, якщо при поясненні і перекладі припустився трьох-чотирьох помилок;

 

4 бали, якщо при поясненні і перекладі припустився п’яти-шести помилок.

2 бали, якщо при поясненні і перекладі припустився шість і більше помилок;

0 балів, якщо не виконав завдання.

 

5. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ЕКЗАМЕН

Зразок 1-го завдання

 

ЦІЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ФІРМ

Всі комерційні фірми, за винятком тих, про які ми будемо говорити пізніше, мають заробляти прибутки для того, щоб продовжувати свою діяльність. Прибуток – це винагорода, яку отримує комерційна фірма за ризик, на який вона наражається, пропонуючи свій товар: гроші, які лишаються, коли ми з суми всіх прибутків відраховуємо ті суми, які пішли на покриття видатків. Тоді, коли гроші заробляються чесно, а не через тайні угоди чи створення монополії, то вони стають  винагородою за хорошу роботу бізнесу. Тисячі фірм банкрутують кожний рік, тому що ними керують непрофесійно, та бізнес не обслуговує покупців належно, таким чином, щоб отримувати прибуток та в подальшому ефективно працювати. Прибуток фірм можна визначити грошима, які були зароблені за якийсь час (прибуток після сплати податків в сумі 5 млн. дол.), або як процент, отриманий в результаті інвестованого капіталу (15% прибутку на інвестиції після сплати податків).

Зразок 2-го завдання.

The basic differences between Ukrainian and English.

Зразок 3-го завдання.

Inflation also casts its evil eye upon savers. As prices rise, the real value, or purchasing power, of a nest egg of savings will deteriorate. Savings accounts, insurance policies, annuities, and other fixed-value paper assets which were once adequate to meet rainy-day contingencies or to provide for a comfortable retirement, decline in real value during inflation. The simplest case is the individual who hoards money as a cash balance. For example, a $1000 cash balance would have lost one-half its real value between 1967 and 1977. Of course, most forms of savings earn interest. But the value of one's savings will still decline if the rate of inflation exceeds the rate of interest.

The Federal government, which has amassed a huge $2600 billion of public debt over the decades, has also been a major beneficiary of inflation. Historically, the Federal government has regularly paid off its loans by taking out new ones. Inflation has permitted the Treasury to pay off its loans with dollars which have less purchasing power than the dollars it originally borrowed. Nominal national income and therefore tax collections rise with inflation; the amount of public debt owed does not. This means that inflation reduces the real burden of the public debt to the Federal government.

Зразок 4-го завдання.

Analyze the text in task 3 explaining the nature of translation transformations.

Зразок 5-го завдання.

Translate the following sentences and explain the relationship between sentence structures in the original language andtranslation.

 • A bus and tram crash killed four.
 • It is to him I spoke yesterday.
 • Australian prosperity was followed by a slump.

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1. Андрієнко Т.П. Стратегії очуження й одомашнення в перекладі художнього дискурсу з англійської мови на українську. – Київ: Вид-во Київ. міжнародн. ун-ту, 2011. – 265 с.

2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Підручник. — К.: Нова книга, 2001. — 448 с.

3. Мірам Г.Е. та інші. Основи перекладу. Курс лекцій. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 240 с.

4. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник / О.А. Шаблій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 247 с.

5. Шпак В.К. — ред. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: навчальний посібник. — К.: Знання, 2005. — 310 с.

6. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. — 606 с.

7. Максимов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Курс лекцій та матеріали до семінарських занять. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. — 122 с.

8. Ashley A. Commercial Correspondence. – Oxford University Press, 2003.— 304 p.

9. Newmark. A. Textbook of Translation. Oxford: Pergamon Press, 2011. — 303 p.

10. Earl E.W., Stevick D. Teaching and Learning Languages. – Cambridge University Press, 1995. – 103 p.

11. Wilss W. The Science of Translation. – Tubingen: Narr, 1992. — 98 p.

12. Chamberlin D. English for Translation and Advanced English for Translation. — Cambridge University Press, 1995. — 125 p.

 1. Duff A. Translation. – Oxford University Press, 1999. — 38 p.
 2. Newmark P. Approaches to Translation. – Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 2010. – 76 p.