Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Теорія корпоративного права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра правове регулювання економіки

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 1 від «11» жовтня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Т Е О Р І Я  К О Р П О Р А Т И В Н О Г О   П Р А В А

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 1 від «27» серпня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                             С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Коломієць-Людвіг Є. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки, e-mail evheniakl@kneu.edu.ua

 

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коломієць-Людвіг Є. П., 2018

© КНЕУ, 2018

 
 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Юридична особа (корпорація) як ключова категорія корпоративного права. Основні теорії юридичної особи

9

Тема 2. Корпоративні права як об’єкт регулювання. Джерела правового регулювання корпоративних правовідносин

9

Тема 3. Організація діяльності підприємств корпоративного типу та структура органів їх управління. Компетенції посадових осіб підприємств корпоративного типу

9

Тема 4. Моделі корпоративного управління. Особливості корпоративних правовідносин у холдингових компаніях

9

Тема 5. Корпоративні права держави: особливості та механізми реалізації.

10

Тема 6. Етимологія корпоративних конфліктів. Правові механізми попередження та вирішення

10

Тема 7. Припинення корпоративних правовідносин

10

Тема 8. Захист прав учасників корпоративних правовідносин

10

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

11

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

17

4.2. Додаткова література

17

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

17

 
 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Теорія корпоративного права» є однією із складових комплексної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує професіоналів з галузі правничої діяльності у сфері господарювання за магістерською програмою «Корпоративне право».

 

Анотація навчальної дисципліни. Робоча навчальна програма підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень теорії корпоративного права. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Теорія корпоративного права» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику з використання засновницьких (статутних), значних та корпоративних договорів (правочинів) у підприємницькій діяльності. Приведені в планах практичних занять навчальні завдання відтворюють типові ситуації, що зустрічаються в діяльності суб’єктів господарювання в організаційно-правовій формі акціонерного товариства публічного або приватного типу, товариств з обмеженою відповідальністю, вирішення яких потребує певних витрат часу. Кожному практичному заняттю передує самостійна робота з такою умовою, щоб мати можливість проконтролювати на даному занятті знання теоретичного матеріалу, які не охоплені лекційним курсом. Крім цього, студенти повинні самостійно вивчати нормативно-правові акти, які регулюють питання обліку, документообігу і контролю за корпоративним управлінням та господарсько-договірною діяльністю підприємств корпоративного типу в Україні.

 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Теорія корпоративного права» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, компаративної теорії права, актуальних проблем цивільного права, договірного права й одночасним вивченням актуальних проблем господарського права, акціонерного права України, акціонерного права європейських країн.

 

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами змісту теорії корпоративного права та відповідних правовідносин, що виникають у процесі створення, діяльності та припинення підприємств корпоративного типу між ними, їх посадовими особами та власниками корпоративних прав зазначених підприємств.

 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Теорія корпоративного права» спрямовані на оволодіння здобувачами системою законодавчих актів щодо правового забезпечення корпоративного управління та господарсько-договірної діяльності підприємств корпоративного типу. В рамках зазначеної навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи корпоративного права, його джерела; організаційно-правові засади реалізації корпоративно-договірних та статутних відносин тощо.

 

Предмет дисципліни «Теорія корпоративного права» складають теоретичні та практичні питання щодо правового регулювання відносин у підприємствах корпоративного (публічного або приватного) типу в сфері реалізації права особи, частка якої визначається у статутному (акціонерному) капіталі господарської (підприємницької) організації; вони включають правомочності на участь особи в управлінні господарською (підприємницькою) організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законами України, статутними (засновницькими) документами та корпоративними договорами (правочинами).

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія корпоративного права» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень науки «Теорія корпоративного права», які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та комерційного права;

2) Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог національного законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства;

3) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань торгівельного права, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності юрисконсульта з питань зазначеного права;

4) Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм національного законодавства; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія корпоративного права» передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу: думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати й оцінювати дані, пропонувати рішення.

ПРН 14

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права.

ЗК 7

Здатність генерувати нові професійні ідеї (креативність) та інноваційні методи у професійній діяльності.

ПРН 5

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 1

Володіти знаннями основ філософії права, сучасних теорій права, правознавчих концепцій, основами компаративістики, методології права.

ПРН 2

Здатність прогнозувати розвиток національної правової системи.

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

ПРН 13

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу.

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

ПРН 8

Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Теорія корпоративного права» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Теорія корпоративного права»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 1

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу: думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати й оцінювати дані, пропонувати рішення.

 

+

+

 

ЗК 7

Здатність генерувати нові професійні ідеї (креативність) та інноваційні методи у професійній діяльності.

 

+

+

 

ФК 1

Володіти знаннями основ філософії права, сучасних теорій права, правознавчих концепцій, основами компаративістики, методології права.

+

 

+

 

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

+

 

 

+

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

+

+

 

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Таблиця 3

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Юридична особа (корпорація) як ключова категорія корпоративного права. Основні теорії юридичної особи

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

 • Корпоративні права як об’єкт регулювання. Джерела правового регулювання корпоративних правовідносин

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Тема 3. Організація діяльності підприємств корпоративного типу та структура органів їх управління. Компетенції посадових осіб підприємств корпоративного типу

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 4. Моделі корпоративного управління. Особливості корпоративних правовідносин у холдингових компаніях

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 5. Корпоративні права держави: особливості та механізми реалізації

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Тема 6. Етимологія корпоративних конфліктів. Правові механізми попередження та вирішення

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

 • Припинення корпоративних правовідносин

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Тема 8. Захист прав учасників корпоративних правовідносин

2

2

-

3

8

4

3

10

-

-

Усього:

16

16

-

24

64

18

24

78

-

-

Підсумковий контроль:

екзамен (год.)

4

4

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Юридична особа (корпорація) як ключова категорія корпоративного права. Основні теорії юридичної особи

 

Виникнення ідеї юридичної особи. Основні теорії юридичної особи. Фікційні теорії юридичної особи. Теорія персоніфікованого майна. Теорія інтересу. Теорія посадового та товариського майна. Теорія колективної власності. Нормативістська теорія. Реальні теорії юридичної особи. Теорія соціальних організмів. Теорія держави. Теорія соціальної реальності. Сучасні погляди на сутність юридичної особи.

Методи науки теорії корпоративного права. Принципи теорії корпоративного права. Взаємодія науки теорії корпоративного права з іншими правовими науками. Історія розвитку науки теорії корпоративного права. теорії корпоративного права в системі цивільного, господарського, комерційного (торгового) права.

 

 • Корпоративні права як об’єкт регулювання. Джерела правового регулювання корпоративних правовідносин.

 

Поняття і ознаки корпоративних правовідносин. Історія розвитку корпоративних правовідносин. Корпоративні права як об’єкт регулювання. Види корпоративних прав.

Джерела правового регулювання корпоративних правовідносин. Поняття корпоративних норм. Система локальних правових актів товариства. Установчі документи. Порядок прийняття та зміст статуту. Акціонерна угода. Корпоративний договір. Кодекс корпоративного управління. Положення про загальні збори акціонерів (учасників). Положення про наглядову раду. Положення про ревізійну комісію. Інші документи акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю. Вимоги до підготовки локальних правових актів.


 
Тема 3. Організація діяльності підприємств корпоративного типу та структура органів їх управління. Компетенції посадових осіб

 

Органи та посадові особи акціонерних товариств. Наглядова рада акціонерного товариства, її компетенція. Порядок утворення та регламент роботи наглядової ради. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар. Виконавчий орган товариства, його компетенція. Одноособовий та колегіальний виконавчий орган товариства. Ревізійна комісія (ревізор). Види загальних зборів акціонерів. Виключні та делеговані повноваження загальних зборів акціонерів. Підготовка до загальних зборів акціонерів. Повноваження та дії органів акціонерного товариства у процесі організації загальних зборів. Порядок проведення, кворум, способи голосування, кумулятивне голосування. Рішення загальних зборів акціонерів, їх зміст та особливості прийняття. Особливості вчинення значних правочинів. Право дорадчого голосу. Представники акціонерів. Представники органів державної влади. Протокол загальних зборів, порядок ознайомлення з ним, оскарження рішень загальних зборів.

 
 • Моделі корпоративного управління. Особливості корпоративних правовідносин у холдингових компаніях

 

Моделі корпоративного управління. Особливості англо-американської моделі корпоративного управління. Особливості німецької моделі корпоративного управління. Особливості японської моделі корпоративного управління. Становлення та розвиток вітчизняної моделі корпоративного управління.

Правовий статус холдингової компанії. Види холдингів та холдингових компаній. Розмежування холдингових і цивільних відносин, холдингових і адміністративних відносин; корпоративний характер холдингових відносин. Порядок створення холдингових груп. Правовий статус дочірніх підприємств. Моделі управління діяльністю холдингової групи. Відмінність поняття холдингових компаній від споріднених юридичних конструкцій.

 

 • Корпоративні права держави: особливості та механізми реалізації

 

Основні принципи управління корпоративними правами держави. Реєстр корпоративних прав держави: мета створення, порядок ведення. Суб’єкти управління корпоративними правами держави (Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна, органи місцевого самоврядування): обсяг компетенції, професійна відповідність уповноважених осіб, порядок прийняття рішень та реалізація повноважень. Порядок набуття та відчуження корпоративних прав держави.

 

 • Етимологія корпоративних конфліктів. Правові механізми попередження та вирішення

 

Поняття «корпоративний конфлікт». Конфлікти інтересів та суб'єкти корпоративного управління, їх економічний та правовий статус. Інтереси учасників корпоративного управління. Сутність та основні причини виникнення корпоративних конфліктів. Типи корпоративних конфліктів: за суб'єктним складом учасників, за типом правовідносин. Захист прав учасників корпоративних конфліктів. Грінмейл. Інсайдерська інформація. Особливості вирішення корпоративних спорів.

 

Тема 7. Припинення корпоративних правовідносин

 

Способи припинення корпоративних правовідносин (відчуження корпоративних прав, виключення учасників, реорганізація (виділ, поділ, злиття, приєднання, перетворення), ліквідація (добровільна, примусова) підприємства корпоративного типу). Правонаступництво, його види, порядок прийняття рішень, роль органів управління у процесі прийняття рішення та реалізації припинення, захист прав учасників під час припинення корпоративних підприємств. Припинення корпоративних правовідносин як різновид концентрації. Вимоги антимонопольного законодавства до проведення реорганізації шляхом злиття та приєднання.

 

Тема 8. Захист прав учасників корпоративних правовідносин

 

Способи захисту суб’єктивних прав та інтересів суб’єктів корпоративних відносин. Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту корпоративних прав. Захист прав власників корпоративних прав. Захист прав посадових осіб підприємств корпоративного типу. Непрямий (похідний) позов.
 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Теорія корпоративного права» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Теорія корпоративного права» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 
 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 3 бали = 6 балів

5 х 2 бали = 10 балів

-

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 4 бали = 24 бали

5 х 2 бали = 10 балів

-

Контрольна (змістова) робота

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 5 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

-

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Теорія корпоративного права»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях № 1 та № 8

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях №№ 2–7

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 2–11

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1

0,5

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Приватне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

4.1. Основна література

4.1.1. Нормативно-правові акти

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50–51. Ст. 384.
 5. Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 червня 2018 року № 385. Офіційний вісник України. 2018. № 59. Ст. 2083.

 

4.1.2. Навчальна та навчально-методична література

 

1. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.

2. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

4.2. Додаткова література

 

1. Акціонерне право : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. М. Вінник; ред. В. С. Щербина. К. : Атіка, 2000. 544 с.

2. Бровченко Т. І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством України : монографія. Харків : Право, 2016. 215 с.

3. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 325 с.

4. Управління корпораціями : навч. посіб. / [З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак, О. І. Гарафонова та ін.] ; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А. Е. Черпак. Київ : КНЕУ, 2013. 695 с.

5. Васильєва В. А. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики / В. А. Васильєва. Х. : Право, 2017. 612 с.

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Законом України «Про акціонерні товариства». Режим доступу:

 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l274170 (дата звернення: 01.09.2017).

 

Розміщена на сайті КНЕУ. Режим доступу:

 

URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 01.09.2018).

 

* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).