Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Теорія організації

 

Модульна контрольна робота

Варіант 1

 

1. Теоретичні завдання:

1.1. Перелічіть властивості організації як системи.

1.2. Які етапи життєвого циклу організації Вам відомі?

1.3. Сформулюйте ключові поняття основних системних уявлень.

1.4. Які регулятори в соціальній системі Вам відомі?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Проаналізуйте, чи функціонує вона згідно загальноприйнятих законів.

Зробіть висновки, чому деякі із законів діють не в повній мірі або не діють взагалі.

Які наслідки недотримання організацією визначених законів?

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 2

 

1. Теоретичні завдання:

1.1. Надайте перелік та ключові положення основних організаційних теорій.

1.2. Дайте визначення формальної і неформальної організації.

1.3. Охарактеризуйте органічну та механістичну організаційні моделі.

1.4. Які основні методи управління Вам відомі?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Проаналізуйте, чи керується вона загальноприйнятими принципами організацій.

Зробіть висновки, чому деякі з принципів дотримані частково або недотримані взагалі.

Які наслідки це має для організації?

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 3

1. Теоретичні завдання:

1.1. Опишіть основні закони організації.

1.2. Які представники та ключові ідеї класичної організаційної теорії Вам відомі?

1.3. Які фактори впливають на формування організаційної культури?

1.4. Яким чином здійснюється оптимізація управління організацією?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Опишіть особливості її культури на різних рівнях.

Зробіть пропозиції щодо шляхів покращення корпоративної культури.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 4

1. Теоретичні завдання:

1.1. Опишіть основні принципи організації.

1.2. Сформулюйте провідні ідеї тектології О.О. Богданова.

1.3. Які існують чинники прямої дії зовнішнього середовища організації?

1.4. Що таке організаційне проектування?

2. Аналітичне завдання:

            Оберіть відому Вам соціальну організацію. Сформулюйте її філософію.

Наведіть приклади обрядів, ритуалів, легенд та міфів, звичаїв,

об’єктивних елементів культури цієї організації.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 5

1. Теоретичні завдання:

1.1. Опишіть бачення чинників ефективної організації сформульоване Р.Лайкертом.

1.2. Сформулюйте провідні положення першої парадигми.

1.3. Які виділяють організації за принципом управління?

1.4. Розшифруйте поняття «фрактали» і «флуктуації».

2. Аналітичне завдання:

            Наведіть мінімум 5 прикладів організаційних проектів.

            Зробіть їх поетапний опис у формі таблиці.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 6

1. Теоретичні завдання:

1.1. Які основні положення теорії Гласіер?

1.2. Сформулюйте основні положення другої парадигми.

1.3. Які існують види організацій за ознакою визначення мети?

1.4. За допомогою яких факторів забезпечується гнучкість організації?

2. Аналітичне завдання:

            Оберіть відому Вам соціальну організацію. Опишіть її формальну структуру

            Та систему формалізованих відносин всередині неї.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 7

1. Теоретичні завдання:

1.1. В чому виявляється гнучкість організації?

1.2. Надайте класифікацію організацій за функціональними ознаками.

1.3. Сформулюйте основні ідеї популяційно-екологічної теорії.

1.4. Що таке бізнес-система?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Які неформальні об’єднання діють всередині неї?

Опишіть їхній вплив на діяльність організації в цілому.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 8

1. Теоретичні завдання:

1.1. Чим представлене внутрішнє середовище організації?

1.2. Які твердження теорії інститутів і інституціональних змін Вам відомі?

1.3. Які розрізняють типи стійкості організації?

1.4. Що таке бізнес-процес?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Проаналізуйте, чи функціонує вона згідно загальноприйнятих законів.

Зробіть висновки, чому деякі із законів діють не в повній мірі або не діють взагалі.

Які наслідки недотримання організацією визначених законів?

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 9

1. Теоретичні завдання:

1.1. Відобразіть еволюційний ряд теоретичних концепцій організації.

1.2. Які принципи управління організацією Вам відомі?

1.3. Розшифруйте поняття «аттрактори» і «біфуркації».

1.4. Що таке деменеджарізація і які її основні аспекти?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Опишіть особливості її культури на різних рівнях.

Зробіть пропозиції щодо шляхів покращення корпоративної культури.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 10

1. Теоретичні завдання:

1.1. Опишіть вклад Платона в формування системних уявлень.

1.2. Вкажіть основні характеристики сучасної соціотехнічної системи.

1.3. Сформулюйте цілі організаційного проектування.

1.4. Які існують рівні організаційної культури?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Сформулюйте її філософію.

Наведіть приклади обрядів, ритуалів, легенд та міфів, звичаїв,

об’єктивних елементів культури цієї організації.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 11

1. Теоретичні завдання:

1.1. Опишіть вклад Аристотеля в формування системних уявлень.

1.2. Опишіть основні методи управління організацією.

1.3. За якими критеріями здійснюється аналіз діючої організаційної структури?

1.4. Сформулюйте властивості організаційної культури.

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Детально опишіть її внутрішнє середовище.

Проаналізуйте його стан та перспективи розвитку.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 12

1. Теоретичні завдання:

1.1. Опишіть вклад Конфуція в формування системних уявлень.

1.2. Розшифруйте термін «самоорганізація».

1.3. Які існують методи проектування організації?

1.4. Перерахуйте функції організаційної культури.

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Опишіть, які чинники прямої і непрямої дії впливають на неї і в якій мірі.

Надайте пропозиції щодо мінімізації невизначеності та можливостей усунення ризикових ситуацій.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 13

1. Теоретичні завдання:

1.1. Сформулюйте властивості організації як системи.

1.2. Здійсніть порівняння альтернативних парадигм організаційного процесу.

1.3. В чому полягають природно-наукові засади синергетики?

1.4. Яким чином можна здійснити перепроектування організації?

2. Аналітичне завдання:

Наведіть мінімум 5 прикладів організаційних проектів.

            Зробіть їх поетапний опис у формі таблиці.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 14

 

1. Теоретичні завдання:

1.1. Що таке гнучкість організації?

1.2. Перелічіть основні етапи організаційного проектування.

1.3. Які функції організаційної культури Вам відомі?

1.4. Що таке синергетика?

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Детально опишіть її внутрішнє середовище.

Проаналізуйте його стан та перспективи розвитку.

 

 

Модульна контрольна робота

Варіант 15

 

1. Теоретичні завдання:

1.1. Що таке стійкість організації?

1.2. Які методи проектування організації Вам відомі?

1.3. Перелічіть властивості організаційної культури.

1.4. Що таке кібернетика?  

2. Аналітичне завдання:

Оберіть відому Вам соціальну організацію. Опишіть, які чинники прямої і непрямої дії впливають на неї і в якій мірі.

Надайте пропозиції щодо мінімізації невизначеності та можливостей усунення ризикових ситуацій.