Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Тести

Що необхідно розуміти під поняттям "самофінансування підприємства"?

 

Фінансування розвитку підприємства виключно за рахунок власних фінансових ресурсів

Систему заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення підприємства та запобігання його банкрутства

Спроможність підприємства за рахунок отримуваних доходів повністю покривати лише частину поточні витрати

Форма санації підприємства, що передбачає мобілізацію його власних фінансових ресурсів і перегляд стратегії економічного розвитку

 

 

Що необхідно розуміти під поняттям "самоокупність підприємства"?

 

Спроможність підприємства повністю покривати поточні витрати за рахунок отримуваних доходів

Спроможність підприємства отримати дохід, достатній для покриття поточних витрат та одержання прибутку

Фінансування розвитку підприємства виключно за рахунок власних фінансових ресурсів

Показник ефективності інвестицій, пов'язаних із придбанням цілісного майнового комплексу підприємства

 

 

Яка ознака, за законодавством України, лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та великі?

 

Чисельність працюючих та обсяг валових доходів

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Чисельність працюючих

У законодавстві України не виділяються малі, середні та великі підприємства

 

 

Які господарські суб'єкти є об'єднаннями підприємств?

 

Консорціуми

Спільні підприємства

Повне товариство

Усі суб'єкти, що зазначені серед варіантів відповіді

 

 

Які підприємства утворюються шляхом об'єднання майна юридичних та фізичних осіб?

 

Господарські товариства

Державні підприємства

Приватні підприємства

Комунальні підприємства

 

 

Підприємства можуть об'єднуватися в:

 

асоціації, корпорації, консорціуми, концерни

асоціації, консорціуми та командитні товариства

корпорації, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю

консорціуми, концерни, командитні товариства

 

 

Підставою для оголошення підприємства банкрутом є:

 

стійка неплатоспроможність

отримання збитків від основного виду діяльності

неотримання прибутку у звітному періоді

правильна відповідь відсутня

 

 

Підприємство ліквідується у випадках:

 

стійкої неплатоспроможності, заборони діяльності, визнання судом недійсними установчих документів

збиткової діяльності протягом декількох років

досягнення стратегічної мети

усі відповіді правильні

 

 

Які цілі підприємства спрямовані на захист навколишнього середовища?

 

Екологічні

Технічні

Соціальні

Економічні

 

 

Податок – це…

 

обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до Податкового Кодексу

обов'язковий платіж юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів

обов'язковий платіж фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна

еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу

 

 

До місцевих податків належать…

 

податок на майно, єдиний податок

рентна плата, податок на майно

акцизний податок, єдиний податок

мито, рентна плата

 

 

До загальнодержавних податків не належать…

 

податок на майно

акцизний податок, єдиний податок

мито, рентна плата

податок на додану вартість

 

 

Для запровадження юридичним особам – суб’єктам господарювання спрощеної системи оподаткування встановлено  обмеження щодо обсягу доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі…

 

не більше 5 000 000 грн

не більше 1 000 000  грн

не більше 1 500 000 грн

немає правильної відповіді

 

 

Ставка єдиного податку для малого підприємства у разі сплати ПДВ складає…

 

3%

5%

18%

20%

 

 

Платниками податку на прибуток є

 

юридичні особи- суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами

суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами

юридичні особи, які провадять господарську діяльність на території України

правильної відповіді немає

 

 

Об'єктом оподатковування прибутку підприємств  є:

 

прибуток, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування

валовий прибуток, скорегований на суму податку на прибуток

чистий прибуток

немає правильної відповіді

 

 

Базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств становить…

 

18%

15%

20%

немає правильної відповіді

 

 

Річний податковий період встановлюється для таких платників податку на прибуток:

 

усі відповіді правильні

платників податку, які зареєстровані протягом звітного року (новостворені)

виробників сільськогосподарської продукції

немає правильної відповіді

 

 

Ставка нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) становить…

 

22%

3,60%

18%

немає правильної відповіді

 

 

Мінімальний розмір заробітної плати у поточному році  становить…

 

3720 грн

3600

2400

немає правильної відповіді

 

 

Основна ставка податку на додану вартість становить…

 

20%

18%

7%

немає правильної відповіді

 

 

Податковий кредит – це…

 

сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання

сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету

сума, яка списується як безнадійна заборгованість підприємства

немає правильної відповіді

 

 

Що характеризує прибуток підприємства?

 

Частину виручки, що залишається у підприємства після відшкодування усіх витрат на виробничу, комерційну та інші види діяльності

Частину доходу підприємства, що залишається у підприємства після сплати усіх непрямих податків

Приріст грошових коштів на рахунках підприємства

Усі відповіді правильні

 

 

Що характеризує мінімально необхідний прибуток підприємства?

 

Розмір прибутку, який забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений власниками капітал

Плановий прибуток, який досягається при повному використанні наявних ресурсів,  запланованих обсягах реалізації

Обсяг прибутку, достатній для фінансування запланованих інвестиційних проектів власними коштами

Розмір прибутку, який відповідає середньо галузевій прибутковості діяльності

 

 

За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства, при якому сума отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат?

 

У точці беззбитковості

У точці мінімальної рентабельності

У точці ліквідації

У точці банкрутства

 

 

Коли досягається обсяг діяльності, при якому підприємство за рахунок одержаних доходів може покрити тільки постійні витрати по веденню діяльності?

 

При досягненні "точки ліквідації"

При досягненні "точки самоокупності"

При досягненні "точки беззбитковості"

При досягненні" точки цільового прибутку"

 

 

Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці "мінімальної рентабельності", якщо капітал підприємства зросте (за умови незмінності інших факторів)?

 

Збільшиться

Зменшиться

Не зміниться

Характер зміни визначити неможливо

 

 

Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці беззбитковості при зростанні середніх змінних витрат?

 

Збільшиться

Зменшиться

Не зміниться

Характер зміни визначити неможливо

 

 

Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці беззбитковості при зменшенні постійних витрат?

 

Зменшиться

Збільшиться

Не зміниться

Характер зміни визначити неможливо

 

 

Який з планів діяльності підприємства є вихідним для розробки інших перерахованих планів?

 

Виробнича програма

План доходів

План витрат

План з праці

 

 

Який з перерахованих етапів процесу планування є першим?

 

Визначення мети

Визначення потенціалу підприємства

Визначення альтернатив

Аналіз зовнішнього середовища

 

 

Як називають спосіб досягнення поставленої мети, відмінний від інших можливих способів?

 

Альтернатива

Прогноз

Проект

Завдання

 

 

Як називають перед планову розробку можливих варіантів розвитку підприємства?

 

Прогнозуванням

Перспективним плануванням

Стратегією розвитку

Місією розвитку

 

 

На який період розробляються оперативні плани діяльності  підприємства?

 

Квартал, місяць

Один рік

П'ять років

Три роки

 

 

Що передбачає принцип безперервності при плануванні діяльності підприємства?

 

Безперервність процесу планування у часі та розробка одних планів на заміну іншим

Деталізація планів у тому ступені, який дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства

Узгодженість цілей та охоплення усіх структурних підрозділів підприємства

Можливість зміни планів у зв'язку із виникненням не передбачуваних обставин

 

 

Що розуміють під методами планування?

 

Спосіб обґрунтування показника на майбутній період

Кількісне визначення показника

Порядок (етапи) розробки плану

Процес планування

 

 

Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників?

 

Факторно-аналітичний

Нормативний

Економіко-статистичний

Економіко-математичний

 

 

Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі прогресивних норм використання ресурсів?

 

Нормативний

Факторно-аналітичний

Економіко-статистичний

Економіко-математичний

 

 

Яке визначення розкриває сутність виробничої потужності підприємства?

 

Максимально можливий обсяг випуску продукції, який досягається при повному використанні прогресивної технології та організації виробництва

Мінімальний обсяг випуску продукції, який досягається при повному використанні прогресивної технології та організації виробництва

План виробництва продукції

Додаткова вартість, що створена на підприємстві за певний період часу

 

 

На базі якої виробничої ланки визначається виробнича потужність підприємства?

 

Основного (провідного) цеху

Ланки (цеху) з найбільшою трудомісткістю виробництва

Ланки (цеху) з найменшою трудомісткістю виробництва

Ланки (цеху), що є “вузьким місцем” технологічного циклу виробництва

 

 

Які підрозділи належать до основних (провідних) ланок виробництва?

 

Ті, що виконують головні технологічні операції і мають вирішальне значення для випуску профільних видів продукції

Ті, що мають найбільшу трудомісткість виробництва

Ті, що мають найменшу трудомісткість виробництва

На базі яких визначається виробнича потужність підприємства

 

 

Які підрозділи є “вузькими місцями” технологічного циклу виробництва?

 

Виробнича потужність яких менша за виробничу потужність основного цеху

Виробнича потужність яких більша за виробничу потужність основного цеху

Ті, що мають найбільшу трудомісткість виробництва

Ті, що мають найменшу трудомісткість виробництва

 

 

Трудомісткість деталь-комплекту характеризує:

 

Середню трудомісткість виробництва

Найбільшу  трудомісткість виробництва

Найменшу трудомісткість виробництва

Загальну трудомісткість виробництва

 

 

Що характеризує прогресивна трудомісткість?

 

Максимальні витрати часу на виготовлення виробу

Мінімальні витрати часу на виготовлення виробу

Середні витрати часу на виготовлення виробу

Максимальну кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу

 

 

Що характеризує нормативна продуктивність?

 

Мінімальну кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу

Максимальну кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу

Середню кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу

Максимальні витрати часу на виготовлення виробу

 

 

Що з перерахованого не характеризує баланс виробничих потужностей?

 

Дозволяє визначити середньорічну виробничу потужність

Рух потужностей протягом року

Взаємозв’язок надходження та вибуття потужностей протягом року

Усе перераховане характерне для виробничих потужностей

 

 

При розрахунках виробничих потужностей  враховується …

 

весь парк наявного обладнання (як діюче, так і несправне, що знаходиться у ремонті, модернізації)

власне та орендоване діюче обладнання

власне діюче обладнання

явочна чисельність працівників

 

 

Якщо коефіцієнт завантаженості менше 1, це свідчить про …

 

неефективне використання виробничих потужностей

необхідність модернізації виробничих потужностей

недостатність виробничих потужностей

всі відповіді вірні

 

 

Які фактори, що впливають на ефективність використання виробничих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством ?

 

Асортимент та серійність випуску продукції

Темпи науково-технічного прогресу

Конкурентне середовище підприємства

Кон’юнктура товарного ринку

 

 

Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства?

 

Зниження серійності випуску продукції

Збільшення змінності роботи устаткування

Підвищення частки активної частики в загальному обсязі основних засобів

Підвищення ступеня оновлення устаткування

 

 

Середньорічна потужність підприємства розраховується…

 

як потужність на початок планового періоду, відкоригована не тільки на приріст, зменшення потужності, але і строки її введення (вибуття)

як потужність на кінець планового періоду, скоригована на приріст потужності в поточному періоді і зменшення потужності за рахунок вибуття

як середньоарифметичне із вхідної і вихідної потужності

як потужність на кінець планового періоду, відкоригована на приріст та зменшення потужності

 

 

Вхідна виробнича потужність характеризує…

 

виробничу потужність на початок року

виробничу потужність основного виробництва

виробничу потужність основного цеха

середньорічну виробничу потужність

 

 

Вихідна виробнича потужність характеризує…

 

виробничу потужність на кінець року

виробничу потужність основного виробництва

виробничу потужність основного цеха

середньорічну виробничу потужність

 

 

Що не є резервом збільшення виробничої потужності?

 

Збільшення трудомісткості виробництва

Збільшення часу роботи обладнання

Підвищення рівня завантаженості обладнання

Формування оптимального плану розподілу робіт

 

 

Якщо коефіцієнт сполучення потужностей (коефіцієнт сполучення кола устаткування з потужністю провідної ланки) Ксі > 1, то…

 

і-та група верстатів має надлишкову потужність

виробнича потужність і-го устаткування менша потужності провідної групи устаткування

такої ситуації не може бути, оскільки цей коефіцієнт не може перевищувати 1

такої ситуації не може бути, оскільки даний коефіцієнт завжди має дорівнювати 1

 

 

Який з перерахованих показників не є оціночним показником використання виробничої потужності підприємства?

 

Календарний фонд робочого часу обладнання

Коефіцієнт завантаженості обладнання

Коефіцієнт пропорційності потужності окремих ланок виробництва

Коефіцієнт змінності роботи обладнання

 

 

Який з перерахованих показників характеризує співвідношення обсягу випуску продукції за виробничою програмою та виробничою потужністю?

 

Коефіцієнт використання потужності

Коефіцієнт завантаженості обладнання

Коефіцієнт пропорційності потужності окремих ланок виробництва

Коефіцієнт змінності роботи обладнання

 

 

Про що свідчить ситуація, коли коефіцієнт використання потужності підприємства перевищує 1?

 

Про недостатність виробничих потужностей

Про надлишок виробничих потужностей

Про покращення ефективності використання виробничих потужностей

Про погіршення ефективності використання виробничих потужностей

 

 

Про що свідчить ситуація, коли коефіцієнт використання потужності підприємства менше 0,9?

 

Про недостатню завантаженість виробничої потужності

Про надлишок виробничих потужностей

Про покращення ефективності використання виробничих потужностей

Про достатню ефективність використання виробничих потужностей

 

 

Про що свідчить ситуація, коли коефіцієнт використання потужності підприємства менше 0,5?

 

Про неефективне використання обладнання та великі простої у роботі підприємства

Про надлишок виробничих потужностей

Про покращення ефективності використання виробничих потужностей

Про великий попит на продукцію підприємства

 

 

Виробнича програма підприємства визначає…

 

систему планових показників за обсягом, асортиментом та якістю продукції, що виготовляється та реалізується

стратегічний план економічного розвитку підприємства

план фінансово-господарської діяльності

план ресурсного забезпечення виробництва

 

 

За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації продукції, якщо його величина визначається виходячи з наявних товарних запасів та запланованого обсягу товарної продукції?

 

Балансовий метод

Розрахунково-аналітичний метод

Метод техніко-економічних розрахунків

Економіко-статистичний метод

 

 

Готовою продукцією вважають вироби підприємства…

 

що  повністю відповідають стандарту або технічним умовам і здані на склад для реалізації

що закуплені для подальшої реалізації

що зберігаються як виробничі запаси

що знаходяться у процесі виробництва

 

 

До напівфабрикатів належить продукція, яка…

 

потребує подальшої доробки у інших підрозділах чи на інших підприємствах

відповідає стандарту або технічним умовам і здані на склад для реалізації

закуплена для подальшої реалізації

знаходиться у запасах готової продукції

 

 

До напівфабрикатів не  належать…

 

деталі й вузли, які використовують в складальному цеху для виготовлення виробів підприємства, одержані на складі покупних виробів

елементи готової продукції підприємства, що реалізуються іншими підприємствам як комплексні вироби чи запасні частини

вироби з повністю закінченою обробкою в межах окремого виробничого підрозділу

жодна з наведених відповідей

 

 

Незавершене виробництво – це…

 

предмети праці, які  передані в структурний підрозділ для обробки і знаходяться в ньому до стадії завершення роботи

елементи готової продукції, що реалізуються по внутрішнім цінам іншим структурним підрозділам

напівфабрикати, що відвантажені на склад

правильна відповідь відсутня

 

 

Обсяги  незавершеного виробництва не залежать від…

 

якості продукції

довжини виробничого циклу

технології виготовлення продукції

обсягів виробництва продукції

 

 

Зростання залишків готової продукції у кінці кварталу по відношенню до початку кварталу свідчить про …

 

зменшення обсягів реалізації

збільшення обсягів реалізації

не впливає на обсяги реалізації

зростання попиту на продукцію підприємства

 

 

Зменшення залишків готової продукції у кінці кварталу по відношенню до початку кварталу свідчить про …

 

збільшення попиту на продукцію підприємства та зростання її реалізації

зменшення обсягів реалізації

не впливає на обсяги реалізації

зменшення попиту на продукцію підприємства

 

 

За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації продукції, якщо його величина визначається виходячи з наявних товарних запасів та запланованого обсягу товарної продукції?

 

Балансовий метод

Нормативний метод

Економіко-математичний метод

Метод техніко-економічних розрахунків

 

 

Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що розраховується при плануванні виробничої програми дозволяє …

 

отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді

отримати можливий прибуток у плановому періоді

досягти умов беззбитковості діяльності

досягти умов досягнення мінімального прибутку

 

 

Основним критерієм оптимізації виробничої програми підприємства у сучасних умовах є…

 

підпорядкованість стратегічній меті діяльності підприємства;

відповідність структурі собівартості продукції

відповідність виробничій потужності підприємства

відповідність побажанням персоналу підприємства

 

 

Зростання обсягів незавершеного виробництва впливає на…

 

уповільнення оборотності оборотних активів

зниження собівартості виробництва

зростання рентабельності активів підприємства

зростання обсягів виробництва продукції

 

 

Які показники застосовуються для оцінки матеріаломісткості та трудомісткості виробництва?

 

Натуральні

Вартісні

Якісні

Кількісні

 

 

Яке з нижченаведених визначень відповідає поняттю “товарна продукція”?

 

Обсяг виробленої продукції, готової до реалізації

Фізичний обсяг виробництва, включаючи незавершене виробництво

Продукція, за яку поступили кошти на розрахунковий рахунок підприємства

Валова продукція всіх підрозділів підприємства

 

 

Валовий оборот  підприємства характеризує…

 

загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства

обсяг реалізованої продукції та залишків готової продукції на складах підприємства

загальний обсяг товарної продукції

загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства для внутрішнього використання

 

 

Внутрішньозаводський оборот – це…

 

загальна вартість спожитих напівфабрикатів та  послуг за певний період часу у структурних підрозділах підприємства

загальна вартість спожитих напівфабрикатів та  послуг за певний період часу у провідній ланці виробництва

загальна вартість напівфабрикатів та послуг, що  реалізована за межі підприємства

вартість готової продукції, що реалізована робітникам підприємства по внутрішнім цінам підприємства

 

 

Чиста продукція це…

 

новостворена підприємством вартість

продукція, виготовлену тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства

продукція, виготовлена без виробничої кооперації з іншими підприємствами

продукція виготовлена понад державне замовлення

 

 

Який показник вираховується за формулою: товарна продукція - матеріальні витрати та амортизаційні відрахування?

 

Чиста продукція

Товарна продукція

Реалізована продукція

Маржинальний прибуток

 

 

Якщо темпи росту матеріальних витрат більші ніж темпи росту товарної продукції, це свідчить про (за незмінності інших факторів) …

 

зменшення обсягів чистої продукції

незмінність обсягів чистої продукції

збільшення обсягів чистої продукції

неможливість подальшої діяльності підприємства

 

 

Товарна та чиста продукція є показниками …

 

вартісними

натуральними

якісними

умовно-натуральними

 

 

Обсяг виробленої  та відвантаженої  споживачеві продукції характеризує…

 

реалізовану продукцію

товарну продукцію

валову продукцію

чисту продукцію

 

 

Яким терміном можна охарактеризувати можливості підприємства здійснювати виробничо-господарську діяльність за рахунок використання ресурсів, що є в його розпорядженні?

 

Ресурсний потенціал

Потужність

Активи

Виробнича програма

 

 

Яким терміном можна охарактеризувати сукупність засо­бів та працездатного населення, за допомогою яких під­приємство може досягти поставлених цілей?

 

Економічні ресурси

Активи

Капітал

Виробничі засоби

 

 

Яка властивість ресурсів пов’язана з неможливістю використання одних видів ресурсів при відсутності певного обсягу інших видів ресурсів?

 

Взаємодоповнюваність

Взаємозамінність

Комплексність використання

Обмеженість

 

 

Яка властивість ресурсів пов’язана з можливістю досягнен­ня мети при різному співвідношенні окремих видів ресурсів?

 

Взаємозамінність

Взаємодоповнюваність

Комплексність використання

Обмеженість

 

 

Яка властивість ресурсів характеризується багатоцільовою переробкою, що забезпечує максимальне використання їх споживчих якостей?

 

Комплексність використання

Взаємодоповнюваність

Взаємозамінність

Обмеженість

 

 

На які елементи поділяється ресурсний потенціал?

 

Трудові, матеріальні та фінансові ресурси

Матеріальні та нематеріальні ресурси

Оборотні та необоротні активи

Основні засоби та трудові ресурси

 

 

Що з перерахованого є джерелом трудових ресурсів?

 

Працездатне населення

Природа

Виробнича сфера економіки

Усе перераховане є джерелом трудових ресурсів

 

 

Що з перерахованого не береться до уваги при оцінці трудового (кадрового) потенціалу підприємства?

 

Усе перераховане необхідно брати до уваги при оцінці трудового (кадрового) потенціалу підприємства

Кваліфікація персоналу підприємства

Спроможність персоналу реалізувати цілі та завдання підприємства

Демографічний склад працівників

 

 

Що з перерахованого не є елементом матеріальних ресурсів підприємства?

 

Власний капітал

Основні засоби

Виробничі запаси

Запаси готової продукції

 

 

Який термін характеризує сукупність грошових коштів, що формуються з метою розвитку підприємства у майбутньому?

 

Фінансові ресурси

Капітал

Нематеріальні ресурси

Ресурсний потенціал

 

 

Що з перерахованого не береться до уваги при оцінці фінансового потенціалу підприємства?

 

Усе перераховане необхідно брати до уваги при оцінці фінансового потенціалу підприємства

Стан активів підприємства

Ліквідність активів підприємства

Можливість отримання та обсяг кредитів

 

 

Який з перерахованих показників  належить до показників оцінки ефективності використання ресурсів?

 

Рентабельність діяльності та використання ресурсів

Середньорічна виробнича потужність

Плинність персоналу підприємства

Показники зносу основних засобів

 

 

Що характеризує показник ресурсовіддачі?

 

Обсяг виробництва (реалізації) продукції у розрахунку на 1 грн. Залучених ресурсів

Обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн. Виробництва (реалізації) продукції

Суму прибутку у розрахунку на 1 грн. Залучених ресурсів

Обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн. Прибутку підприємства

 

 

Що  характеризує показник ресурсомісткості?

 

Обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн. Виробництва (реалізації) продукції

Це показник, обернений до показника середньорічної потужності

Це співвідношення обсягів залучених ресурсів та обсягів фінансових результатів діяльності

Це показник руху ресурсного потенціалу підприємства

 

 

Який з перерахованих показників не є частковим показником ефективності використання ресурсного потенціалу?

 

Рентабельність власного капіталу

Зарплатовіддача

Матеріаловіддача

Фондовіддача

 

 

Що з перерахованого характеризує завдання матеріально-технічного забезпечення?

 

Створення бази сировини та матеріалів, управління виробничими запасами, підготовка матеріалів до їх руху до виробничого місця

Створення бази сировини та матеріалів, управління виробничими запасами, планування обсягів реалізації готової продукції

Управління виробничими запасами, планування потреби у матеріальних ресурсах

Забезпечення високих та стійких темпів зростання випуску продукції, формування номенклатури та асортименту продукції

 

 

Яке поняття більш широке – управління закупками чи управління матеріально-технічним забезпеченням?

 

Управління матеріально-технічним забезпеченням

Управління закупками

Обидва поняття рівноцінні

Ці поняття не співставні

 

 

Яке визначення характеризує оборотні засоби підприємства?

 

Предмети та засоби праці, що беруть участь тільки у одному виробничому циклі, за який повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції

Активи, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції частинами в міру зношування

Засоби праці, що має підприємство та тривалий час використовує у виробничому процесі

Засоби праці, що поступово переносять свою вартість на вартість готової продукції

 

 

Яке поняття більш містке (широке) "виробничі засоби" чи "оборотні засоби" підприємства?

 

Виробничі засоби підприємства

Оборотні засоби підприємства

Ці поняття тотожні

Відповісти неможливо. Ці поняття не співставні

 

 

Яке поняття більш містке (широке) "виробничі засоби" чи "основні засоби" підприємства?

 

Виробничі засоби підприємства

Основні засоби підприємства

Ці поняття тотожні

Відповісти неможливо. Ці поняття не співставні

 

 

Чим відрізняються виробничі та невиробничі основні засоби підприємства?

 

Характером участі у виробничому процесі

Характером перенесення вартості на вартість готової продукції

Часом використання у виробничому процесі

Ці поняття тотожні

 

 

Чим відрізняються оборотні засоби від основних засобів?

 

Характером перенесення вартості на вартість готової продукції

Сферою застосування

Вартісними характеристиками

Ці поняття тотожні

 

 

Які елементи входять до складу виробничих засобів підприємства?

 

Основні та оборотні засоби

Основні засоби, незавершене виробництво, обігові кошти

Основні засоби, обігові кошти, запаси готової продукції

Основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, нематеріальні активи

 

 

Що розуміють під поняттям матеріальні запаси підприємства?

 

Активи, що призначені для споживання під час виробничого процесу, зберігаються для подальшого продажу.

Активи, що поступово переносять свою вартість на вартість готового продукту

Основні засоби підприємства

Поточні витрати діяльності підприємства

 

 

Що розуміють під поняттям виробничі запаси підприємства?

 

Активи, що призначені для споживання під час виробничого процесу.

Активи, що зберігаються для подальшого продажу

Обігові кошти, що пройшли повний виробничий цикл

Оборотні активи, що закуплені для подальшої реалізації

 

 

Що розуміють під поняттям запаси готової продукції підприємства?

 

Активи, що пройшли повний виробничий цикл та зберігаються для подальшого продажу

Активи, що призначені для споживання під час виробничого процесу

Обігові кошти, що знаходяться в процесі виробництва

Оборотні активи, що закуплені для подальшої реалізації

 

 

Що розуміють під поняттям товарні запаси підприємства?

 

Оборотні активи, що закуплені для подальшої реалізації

Активи, що призначені для споживання під час виробничого процесу.

Оборотні засоби, що знаходяться в процесі виробництва

Активи, що поступово переносять свою вартість на вартість готового продукту

 

 

Що розуміють під поняттям вхідні виробничі запаси?

 

Залишки виробничих запасів на початок певного періоду

Залишки виробничих запасів на кінець певного періоду

Обсяг виробничих запасів, що забезпечує безперервність виробничого циклу

Обсяг виробничих запасів, що необхідний для початку оботи виробничої лінії на початку робочого дня

 

 

Чи належить до складу виробничих запасів паливо, що використовується підприємством?

 

Так, належить

Ні, не належить

Належить частково , в залежності від характеру використання

Належить до запасів готової продукції

 

 

Чи належить до складу виробничих запасів тара та пакувальні матеріали, що використовується підприємством?

 

Так, належить

Ні, не належить

Належить частково , в залежності від характеру використання

Належить до запасів готової продукції

 

 

Формула "економічного розміру замовлення" використовується для…

 

розрахунків оптимальної партії постачання матеріальних ресурсів

розрахунків норми страхових запасів

розрахунку загальної норми запасів сировини і матеріалів

визначення потреби у матеріальних ресурсах

 

 

Що розуміють під поняттям "оптимальна партія постачання"?

 

Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати з управління запасами та забезпечити безперервність процесу виробництва

Такий розмір замовлення, що дозволяє забезпечити безперервність процесу виробництва

Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати з управління запасами

Усі відповіді правильні

 

 

Які критерій обираються при визначенні оптимальної партії постачання матеріальних ресурсів?

 

Безперервність процесу виробництва і реалізації та мінімальні сукупні витрати

Безперервність процесу виробництва і реалізації

Мінімальні сукупні витрати

Мінімальний обсяг замовлення

 

 

З яких елементів складається мінімальний запас матеріальних ресурсів?

 

Підготовчий, технологічний, транспортний та страховий запас

Транспортний, страховий запас,  поточного поповнення

Страховий запас, запас поточного поповнення

Запас поточного поповнення, технологічний та транспортний запас

 

 

Яким чином збільшення однієї партії постачання матеріальних ресурсів впливає на річні витрати на зберігання запасів?

 

Витрати збільшуються

Витрати зменшуються

Витрати не змінюються

Однозначної відповіді немає

 

 

Який метод оцінки основних засобів характеризує їх вартість на момент введення в дію або придбання?

 

За первісною вартістю

За залишковою вартістю

За відновлювальною вартістю

За середньорічною вартістю

 

 

Чому дорівнює різниця між первісною та ліквідаційною вартістю основних засобів?

 

Амортизованій вартості (вартості, що амортизується)

Залишковій вартості

Сумі нарахованого зносу

Балансовій вартості

 

 

Що відображає відновлювальна вартість основних засобів?

 

Вартість відтворення основних засобів за сучасних умов виробництва

Можливу ціну продажу основних засобів

Різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних засобів

Різницю між первісною та ліквідаційною вартістю основних засобів

 

 

Від чого залежить інтенсивність зносу основних засобів?

 

Всі перераховані відповіді

Від їх виду

Від якості виготовлення

Від характеру та умов експлуатації

 

 

Що є причиною фізичного зносу основних засобів?

 

Усі зазначені причини

Вплив природних сил на основні засоби

Висока інтенсивність використання основних засобів

Недостатня кваліфікація робітників та неналежна якість ремонтного обслуговування основних засобів

 

 

Який вид зносу враховує втрату споживчої вартості основних засобів під дією сил природи?

 

Фізичний знос

Моральний знос

Справедливі обидві відповіді

Жодна з наведених відповідей

 

 

Залишкова вартість основних засобів відображає…

 

ще не перенесену на вироблену продукцію частину вартості основних засобів

можливу ціну продажу основних засобів

ліквідаційну вартість основних засобів

різницю між первісною та ліквідаційною вартістю основних засобів

 

 

Який показник характеризує ефективність використання основних засобів?

 

Фондовіддача

Фондоозброєність праці

Коефіцієнт зносу

Коефіцієнт вибуття

 

 

Який з перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення  основних засобів підприємства?

 

Коефіцієнт вибуття

Фондовіддача

Фондоозброєність праці

Коефіцієнт вводу

 

 

Який з перерахованих показників характеризує рух основних засобів підприємства?

 

Коефіцієнт оновлення

Фондовіддача

Фондоозброєність праці

Фондомісткість

 

 

Що розуміють під трудовими ресурсами на макрорівні?

 

Частину населення певного регіону, яка має необхідний рівень професійної підготовки та знаходиться у відповідному віці

Населення, яке безпосередньо зайняте у виробництві

Все населення регіону

Частина населення регіону, що має відповідний рівень освіти

 

 

До персоналу підприємства належать …

 

тимчасові та постійні працівники

сезонні і тимчасові працівники

постійні працівники

усе працездатне населення

 

 

На які групи поділяються трудові ресурси за терміном їх роботи?

 

Постійні та тимчасові (сумісники)

Персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності

Керівники, спеціалісти, службовці, робітники

Висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані та некваліфіковані робітники

 

 

Як за характером виконуваних функцій називаються праців­ники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи?

 

Спеціалісти

Керівники

Службовці

Робітники

 

 

Як за характером виконуваних функцій називаються працівники, що створюють продукцію або здійснюють виробничі послуги?

 

Робітники

Спеціалісти

Керівники

Службовці

 

 

Як називається вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок?

 

Професія

Спеціальність

Кваліфікація

Спеціалізація

 

 

Як називається більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії?

 

Спеціальність

Професія

Кваліфікація

Спеціалізація

 

 

Яким терміном характеризується кількість працівників облікового складу, що з’явились на роботу?

 

Явочна чисельність

Облікова чисельність

Середньо облікова чисельність

Облікова чисельність персоналу

 

 

Показники руху персоналу підприємства визначаються по відношенню…

 

до середньо облікової чисельності

до чисельності персоналу на початок періоду

до чисельності персоналу на кінець періоду

до чисельності персоналу за весь період

 

 

Який з показників є оберненим показником продуктивності праці?

 

Трудомісткість

Виробіток

Фондоозброєність

Такий показник не існує

 

 

Що з перерахованого є наслідком зростання продуктивності праці робітників?

 

Підвищення конкурентноздатності підприємства на ринку

Зниження рівня використання виробничої потужності

Підвищення собівартості продукції

Зниження рентабельності господарської діяльності підприємства

 

 

Що з перерахованого належить до форм мотивації праці на підприємстві?

 

Усі відповіді правильні

Матеріальна винагорода певної форми

Форми участі в управлінні підприємством

Не грошове стимулювання

 

 

Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві можна оцінити за допомогою показника …

 

продуктивність праці

фондоозброєність праці

плинність кадрів

трудомісткість праці

 

 

При якій системі оплати праці виробіток в межах норми оплачується по звичайних відрядних розцінках, а весь додатковий виробіток по підвищених?

 

Відрядно-прогресивній

Акордній

Погодинно-преміальній

Простій відрядній

 

 

Чи регламентується чинним законодавством періодичність виплати заробітної плати?

 

Так, заробітна плата повинна виплачуватися не рідше одного разу на місяць.

Так, заробітна плата повинна сплачуватися не рідше двох разів на місяць

Ні, не регламентується

Так, в залежності від форми власності підприємства

 

 

При якій системі оплати праці її розмір встановлюється не за кожну операцію а за весь обсяг робіт?

 

Акордна

Погодинно-преміальна

Відрядно-преміальна

Проста погодинна

 

 

До показників руху трудових ресурсів належать…

 

Коефіцієнт прийому, звільнення

Продуктивність та рентабельніть праці персоналу

Показники фондоозброєності праці персоналу

Середньооблікова та явкова чисельність персоналу

 

 

Систему оплати праці слід вважати ефективною (при інших рівних умовах), якщо…

 

продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж середня заробітна плата

виплати на оплату праці зростають більшими темпами, ніж обсяг діяльності

середня заробітна плата зростає більшими темпами, ніж продуктивність праці

виплати на оплату праці зменшуються одночасно зі зменшенням обсягів діяльності

 

 

Реальна заробітна плата – це …

 

номінальна заробітна плата, скорочена на відсоток інфляції за відповідний період

мінімальна заробітна плата, що встановлюється на певний період

законодавчо встановлена тарифна ставка

сума додаткової заробітної плати

 

 

Державне регулювання заробітної плати полягає у …

 

встановлені мінімального рівня оплати праці

регулюванні чисельності працюючих

встановленні відрядних розцінок для працюючих

встановлені системи оплати праці

 

 

Відрядна форма оплати праці використовується за умов…

 

можливості обліку результатів праці

використання тимчасових працівників

високої плинності кадрів

необхідності стимулювання управлінського персоналу

 

 

Система участі у прибутках передбачає…

 

розподіл певної частки прибутку підприємства між працівниками, який здійснюється у різних формах;

 преміювання працівників за досягнення високих результатів праці;

залучення вільних коштів працівників для потреб виробництва

встановлення тарифної системи оплати праці

 

 

Яким терміном визначається зменшення економічних вигід підприємства у вигляді використання ресурсів, контрольованих ним, яке приводять до зменшення його власного капіталу?

 

Витрати підприємства

Активи підприємства

Чистий прибуток підприємства

Доходи підприємства

 

 

Грошове відображення витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї діяльності, являє собою …

 

поточні витрати

фінансові ресурси

інвестиційні ресурси

капітал

 

 

Як називаються витрати, які характеризують приріст загальних витрат при збільшенні обсягів виробництва чи реалізації продукції на одиницю?

 

Маржинальними (граничними)

Постійними

Середніми

Мінімальними

 

 

За якою ознакою витрати виробництва підприємства поділяють на умовно-постійні та умовно-змінні?

 

Залежно від реакції на зміну обсягу діяльності

За економічним характером витрат

Залежно від об’єкта калькулювання витрат

За характером віднесення на об’єкт калькулювання витрат

 

 

У структурі яких витрат виділяють пропорційні, депресивні і прогресивні витрати?

 

Умовно-змінних витрат

Умовно-постійних витрат

Прямих витрат

Непрямих витрат

 

 

За якою ознакою витрати промислового підприємства поділяються на прямі та непрямі?

 

Залежно від способу віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції

Залежно від ступеня однорідності

За економічним характером витрат

Залежно від реакції на зміну обсягу діяльності

 

 

Виберіть правильне твердження.

 

Умовно-постійні витрати підприємства залишаються незмінними в короткостроковому періоді

Умовно-постійні витрати зростають в довгостроковому періоді

Умовно-змінні витрати підприємства в короткостроковому періоді зростають більшими темпами, ніж обсяг діяльності

Умовно-змінні витрати не змінюються у довгостроковому періоді

 

 

Що із нижченаведеного включається до матеріальних витрат?

 

Вартість сировини і матеріалів

Витрати на сертифікацію і збут продукції

Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів

Витрати на упакування продукції

 

 

Які з наведених нижче витрат безумовно належать до умовно-постійних?

 

Амортизаційні відрахування

Обслуговування кредитів

Транспортні

Жодні з наведених

 

 

Що відображають калькуляційні статті витрат?

 

Формування витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення

Спожиті ресурси за їх економічним змістом

Витрати за їх функціональним призначенням

Витрати за ступенем їх залежності від обсягів виробництва продукції

 

 

Що характеризують економічні елементи витрат?

 

Спожиті ресурси за їх економічним змістом

Формування витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення

Витрати за їх функціональним призначенням

Витрати за ступенем їх залежності від обсягів виробництва продукції

 

 

Який характер мають витрати, якщо коефіцієнт їх реагування на зміну обсягів виробництва дорівнює нулю?

 

Постійних

Змінно-пропорційних

Змінно-регресивних

Змінно-прогресивних

 

 

Що відображає повна собівартість?

 

Витрати на виробництво та реалізацію продукції всіма ланками підприємства

Витрати виробничого цеху, а також загальнозаводські витрати по організації управління виробництвом

Витрати виробничого цеху чи ланки по виготовленню продукції

Витрати на виробництво основної продукції підприємства

 

 

Як називається собівартість, яка включає виробничі витрати цеху?

 

Цехова

Повна

Виробнича

Загальнозаводська

 

 

Що з перерахованого не належить до собівартості продукції?

 

Витрати від порушення договорів з іншими підприємствами

Відсотки за фінансовим кредитом

Витрати на реєстрацію підприємства

Витрати на підготовку та перекваліфікацію кадрів

 

 

Що характеризує коефіцієнт витратомісткості діяльності підприємства?

 

Усі відповіді правильні

Суму витрат, що припадає на одну грошову одиницю обсягу реалізації продукції

Частку витрат у вартості реалізованої продукції

Співвідношення поточних витрат та обсягів реалізації продукції

 

 

Що береться за базу для розрахунку єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (ЄСВ)?

 

Фонд оплати праці

Фонд споживання

Обсяг реалізації

Середньооблікова чисельність працівників

 

 

Що з перерахованого є джерелом фінансування поточних витрат на підприємстві?

 

Виручка від реалізації

Прибуток підприємства

Фонди економічного стимулювання

Нерозподілений прибуток

 

 

В основі якого методу лежить розрахунок планової собівартості продукції на основі базового перед планового рівня собівартості продукції з урахуванням факторів, що впливають на зміну обсягу та рівня витрат у плановому періоді?

 

Факторно-аналітичного методу

Методу техніко-економічних розрахунків

Логіко-математичного методу

Методів економічного моделювання

 

 

Яким терміном визначається збільшення економічних вигід підприємства у вигляді надходження ресурсів, контрольованих ним, або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання його власного капіталу?

 

Доходи підприємства

Активи підприємства

Чистий прибуток підприємства

Чистий грошовий потік підприємства

 

 

Що забезпечують доходи підприємства як джерело розвитку його діяльності?

 

Усі відповіді правильні

Формування прибутку

Фінансування поточних витрат

Виплату податкових платежів

 

 

У чому полягає різниця між номінальним та реальним доходом підприємства?

 

Реальний дохід являє собою номінальний дохід, скорегований на темп інфляції у відповідному періоді

Реальний дохід являє собою номінальний дохід, зменшений на суму неявних витрат підприємства

Реальний дохід являє собою номінальний дохід, зменшений на суму витрат за відповідний період

Реальний дохід являє собою номінальний дохід з урахуванням прихованих доходів

 

 

Який термін характеризує дохід, який дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обов’язкові платежі та отримати цільовий прибуток?

 

Необхідний дохід

Можливий дохід

Чистий дохід

Валовий дохід

 

 

Який термін характеризує дохід, що може отримати підприємство при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон’юнктурі ринку?

 

Можливий дохід

Чистий дохід

Валовий дохід

Необхідний дохід

 

 

Який термін характеризує дохід підприємства від продажу додаткової одиниці продукції?

 

Граничний дохід

Середній дохід

Загальний дохід

Мінімальний дохід

 

 

Як пов’язані між собою показники фінансової звітності підприємства: "дохід (виручка) від реалізації продукції " (позначення – Д) та "чистий дохід (виручка) від реалізації продукції " (умовне позначення – ЧД)?

 

ЧД визначається шляхом вирахування з Д податків із продажу (ПДВ, акцизу), наданих знижок та повернення товарів

Ніяк не пов’язані, оскільки виражають доходи від різних видів діяльності підприємства

Значення даних показників між собою рівні

ЧД визначається шляхом вирахування з Д собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

Що таке прибуток?

 

Усі відповіді правильні

Джерело розвитку підприємства

Частина виручки, що залишається після відшкодування усіх поточних витрат

Один з основних показників оцінки ефективності діяльності підприємства

 

 

Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є…

 

перевищення доходів над витратами

здійснення господарської діяльності у певному обсязі

виробництво товарів, що користуються попитом

максимальне задоволення потреб споживачів

 

 

Сукупний прибуток характеризує…

 

прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності до оподаткування

виручку від реалізації, зменшену на податки, що входять до складу ціни та собівартості реалізованої продукції

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

прибуток від операційної діяльності, збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності

 

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування характеризує…

 

прибуток від операційної діяльності, збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності

доходи від реалізації продукції за мінусом податків, що входять до складу ціни та собівартості продукції

валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат та витрат на збут

валовий прибуток за мінусом поточних витрат підприємства

 

 

Яке співвідношення між операційним прибутком та чистим прибутком підприємства?

 

Співвідношення між цими видами прибутку залежить від доходів та витрат від фінансової та інвестиційної діяльності

Чистий прибуток завжди більший за операційний

Операційний прибуток завжди більший за чистий

Операційний та чистий прибуток є рівними за обсягом

 

 

Горизонтальний аналіз прибутку передбачає…

 

визначення тенденції його зміни у часі

визначення його структури за видами

визначення впливу факторів на його обсяг

усе зазначене є складовими горизонтального аналізу прибутку

 

 

Факторний аналіз прибутку передбачає…

 

визначення впливу факторів на його обсяг

визначення тенденції його зміни у часі

визначення його структури за видами

усе зазначене є складовими горизонтального аналізу прибутку

 

 

Коефіцієнтний аналіз прибутку передбачає…

 

визначення співвідношення окремих абсолютних показників, одним з яких є прибуток (або окрема його складова)

визначення його структури за видами

співставлення значень окремих груп аналогічних показників прибутку між собою

усе зазначене є складовими коефіцієнтного аналізу прибутку

 

 

Чи покращується ефективність діяльності підприємства, якщо за ряд років спостерігається стійка тенденція збільшення суми його прибутку?

 

Так, якщо темпи зростання спожитих ресурсів є меншими за темпи зростання прибутку

Так, якщо темпи зростання спожитих ресурсів є більшими за темпи зростання прибутку

Безумовно, так

Ні, оскільки прибуток не характеризує ефективність діяльності підприємства

 

 

Який загальний підхід покладено в основу розрахунку показників рентабельності підприємства? Умовні позначення: П – прибуток; В – витрати на формування прибутку або ресурси, що використовувались підприємством для його формування:

 

П / В

В / П

П – В

(П – В) /В

 

 

Рентабельність виробництва продукції  визначається як співвідношення прибутку та

 

валової чи товарної продукції

власного капіталу підприємства

обсягу використаних ресурсів

активів підприємства

 

 

Який метод планування прибутку передбачає перенесення тенденції його зміни у попередніх періодах на плановий період?

 

Метод екстраполяції

Метод прямого розрахунку

Метод цільового формування

Нормативний метод

 

 

Який метод планування прибутку передбачає попереднє визначення основних показників, що його формують (доходів та витрат) у плановому періоді?

 

Метод прямого розрахунку

Метод екстраполяції

Метод цільового формування

Нормативний метод

 

 

Який метод планування прибутку передбачає використання нормативів рентабельності виробництва чи використання окремих ресурсів?

 

Нормативний метод

Метод екстраполяції

Метод прямого розрахунку

Метод цільового формування

 

 

Який метод планування прибутку передбачає коригування його суми у звітному періоді на вплив окремих факторів, дія яких очікується у плановому періоді?

 

Метод факторного моделювання

Метод прямого розрахунку

Метод цільового формування

Нормативний метод

 

 

Яку частину чистого прибутку підприємства прийнято визначати терміном "капіталізований прибуток"?

 

Що спрямовується на фінансування приросту активів підприємства

Що спрямовується на виплати власникам підприємства

Що спрямовується на виплати персоналу підприємства

Що спрямовується на соціальні програми підприємства, благодійні цілі тощо

 

 

Яку частину чистого прибутку підприємства прийнято визначати терміном "прибуток, що споживається"?

 

Що спрямовується на виплати власникам, працівникам та використовується для фінансування соціальних програм

Що спрямовується на фінансування приросту необоротних активів підприємства

Що спрямовується на фінансування приросту оборотних активів підприємства

Що залишається нерозподіленою за підсумками фінансового року

 

 

Який напрям розподілу чистого прибутку не належить до його капіталізації?

 

Заохочення трудового колективу до покращення ефективності діяльності

Авансування власного оборотного капіталу

Авансування основного капіталу

Придбання акцій інших підприємств

 

 

Який напрям розподілу чистого прибутку не належить до його споживання?

 

Придбання акцій інших підприємств

Заохочення трудового колективу до покращення ефективності діяльності

Виплата дивідендів власникам підприємства

Внески у благодійні фонди

 

 

У чому полягає ефект від діяльності підприємства?

 

Це результат діяльності, отриманий підприємством у вигляді певної грошової суми

Це співвідношення результату до витрат ресурсів, які забезпечили його отримання

Це якісне управління діяльністю підприємства

Це якісне поєднання трудових та фінансових ресурсів

 

 

Які з перерахованих характеристик розкривають сутність ефективності діяльності підприємства?

 

Усі відповіді правильні

Співвідношення ефекту і витрат на його отримання

Це досягнення певних результатів із найменшими витратами

Співвідношення результатів і сукупних витрат

 

 

Як називається ефективність діяльності, яка відображається через різні вартісні показники, що характеризують кінцеві та проміжні результати діяльності підприємства?

 

Економічна

Соціальна

Абсолютна

Порівняльна

 

 

Що таке грошовий потік підприємства?

 

Сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю.

Фінансовий результат, що обчислюється як різниця між доходами та витратами підприємства за даними бух. обліку.

Сума коштів, яку можливо отримати від розпродажу майна (реалізації усіх активів) підприємства.

Усе зазначене.

 

 

Як називають фундаментальну концепцію фінансів підприємства, згідно з якою вартість (цінність) певної суми грошей зараз вище вартості цієї ж суми у майбутньому у зв’язку з існуванням можливостей щодо інвестування грошей, а також впливом чинників інфляції та ризику?

 

Концепція цінності грошей у часі (the time value of money concept).

Концепція грошового потоку (cash flow concept).

Концепція компромісу між ризиком та дохідністю (risk and return tradeoff concept).

Концепція вартості капіталу (cost of capital concept).

 

 

Чому цінність певної суми грошових коштів на поточний момент завжди вище цінності цієї ж суми у майбутньому (за нормальних економічних умов)?

 

Тому що існує можливість інвестування коштів, а також існує вплив чинників інфляції та ризику.

Питання є неправильним, оскільки зазначене співвідношення не є істинним.

Тому що зменшення вартості капіталу дозволяє підвищити прибуток підприємства за інших незмінних умов.

Тому що між рівнем очікуваної дохідності фінансової операції та рівнем її ризику існує прямо пропорційна залежність.

 

 

Чому цінність певної суми грошових коштів на поточний момент завжди нижче цінності цієї ж суми у майбутньому (за нормальних економічних умов)?

 

Питання є неправильним, оскільки зазначене співвідношення не є істинним.

Тому що існує можливість інвестування коштів, а також існує вплив чинників інфляції та ризику.

Тому що зменшення вартості капіталу дозволяє підвищити прибуток підприємства за інших незмінних умов.

Тому що між рівнем очікуваної дохідності фінансової операції та рівнем її ризику існує прямо пропорційна залежність.

 

 

У зв’язку з чим цінність певної суми грошових коштів на поточний момент вище цінності цієї ж суми у майбутньому (за нормальних економічних умов)?

 

Усі зазначені варіанти відповіді є правильними.

У зв’язку з тим, що є можливість інвестування коштів під певний процент.

У зв’язку з тим, що, як правило, грошові одиниці розвинених країн світу поступово знецінюються внаслідок інфляції.

У зв’язку з тим, що на цінність грошей, які очікують отримати у майбутньому, впливає ризик.

 

 

Як впливає інфляція на цінність (value) грошових коштів підприємства?

 

Цінність грошових коштів з часом зменшується.

Цінність грошових коштів з часом зростає.

Ніяк не впливає.

Цінність грошових коштів з часом зменшується або зростає залежно від виду валюти.

 

 

Указати твердження, яке характеризує сутність концепції цінності грошей у часі (the time value of money concept) – однієї із фундаментальних концепцій фінансів підприємства.

 

Гроші зараз є більш цінними, ніж ті ж самі гроші у майбутньому.

Підвищений ризик повинен компенсуватися підвищеною дохідністю.

Усі підприємства використовують гроші як один із ресурсів, за який вони повинні платити.

Грошовий потік у фінансах підприємства має пріоритет над прибутком.

 

 

Як називають процедуру обчислення теперішньої вартості (present value) грошових потоків підприємства?

 

Дисконтуванням грошових потоків.

Актуалізацією грошових потоків.

Реінвестуванням грошових потоків.

Рефінансуванням грошових потоків.

 

 

Який із двох альтернативних варіантів фінансових рішень, що передбачають витрачання однакової суми грошей на поточний момент та надходження різних сум у майбутньому, буде мати перевагу для підприємства?

 

Той, у якого теперішня вартість грошових надходжень є вищою.

Той, у якого майбутня вартість грошових надходжень є вищою.

Відповісти неможливо, оскільки жоден із цих двох варіантів не матиме переваги із-за однакової суми витрачання грошей.

Відповісти неможливо, оскільки майбутні грошові надходження для цих двох альтернатив є непорівнянними між собою.

 

 

Як залежить значення ставки дисконтування, яка використовується в обчисленнях теперішньої вартості (present value) грошових потоків підприємства, від ризику цього підприємства?

 

Чим вище ризик, тим вищим є значення ставки дисконтування.

Чим вище ризик, тим нижчим є значення ставки дисконтування.

Ніяк не залежить.

Залежність може бути як прямо пропорційною, так і обернено пропорційною (залежно від особливостей підприємства).

 

 

Яка взаємозалежність спостерігається між теперішньою вартістю грошових потоків підприємства та значенням ставки, що використовується для дисконтування цих потоків?

 

Обернено пропорційна залежність.

Прямо пропорційна залежність.

Ніякої.

Ця залежність може бути будь-якою за різних умов діяльності підприємства.

 

 

Що таке дисконтний фактор (або, що те саме, процентний фактор теперішньої вартості)?

 

Множник, який дозволяє обчислити теперішню вартість грошового потоку підприємства за певний рік у майбутньому.

Складна річна відсоткова ставка, що використовується для дисконтування грошових потоків підприємства.

Сума, на яку теперішня вартість певного грошового потоку перевищує його майбутню вартість.

Різниця між номіналом та поточною ринковою вартістю облігації (або будь-якого іншого боргового інструмента) підприємства.

 

 

Що характеризує дисконтний фактор (або, що те саме, процентний фактор теперішньої вартості)?

 

Теперішню вартість (цінність) грошової одиниці, що надходить або сплачується через певний строк, для заданої ставки.

Майбутню вартість (цінність) грошової одиниці, що надходить або сплачується зараз, через певний строк для заданої ставки.

Рівень втрат вартості (цінності) грошової одиниці, що має надійти через певний строк.

Усе зазначене.

 

 

Як обчислити теперішню вартість (present value) грошових потоків використовуючи значення процентного фактора теперішньої вартості (present value interest factor, PVIF)?

 

Як добуток цих грошових потоків на значення фактора теперішньої вартості.

Як частку від ділення цих грошових потоків на значення фактора теперішньої вартості.

Як різницю між цими грошовими потоками та значенням фактора теперішньої вартості.

Усе зазначене.

 

 

Як будуть співвідноситись між собою значення двох процентних факторів теперішньої вартості (present value interest factor, PVIF), що обчислені для однієї ставки (наприклад 16 відсотків) але для двох різних періодів (наприклад, 2 та 3 роки)?

 

Значення для менш тривалого періоду буде більше, ніж для більш тривалого.

Значення для більш тривалого періоду буде більше, ніж для менш тривалого.

Ці значення будуть однаковими.

Запитання сформульовано неправильно, оскільки здійснити порівняння для однієї ставки та двох різних періодів неможливо.

 

 

Як будуть співвідноситись між собою значення двох процентних факторів теперішньої вартості (present value interest factor, PVIF), що обчислені для двох різних ставок (наприклад, для 16 та 20 відсотків) але для однакового періоду (наприклад, для трьох років)?

 

Значення для нижчої ставки буде більше, ніж для вищої.

Значення для вищої ставки буде більше, ніж для нижчої.

Ці значення будуть однаковими.

Відповісти неможливо, оскільки співвідношення може бути будь-яким.

 

 

Як будуть співвідноситись між собою значення двох процентних факторів теперішньої вартості ануїтету (present value interest factor annuities, PVIFА), що обчислені для однієї ставки (наприклад 16 відсотків) але для двох різних періодів (наприклад, 2 та 3 роки)?

 

Значення для більш тривалого періоду буде більше, ніж для менш тривалого.

Значення для менш тривалого періоду буде більше, ніж для більш тривалого.

Ці значення будуть однаковими.

Запитання сформульовано неправильно, оскільки здійснити порівняння для однієї ставки та двох різних періодів неможливо.

 

 

Як будуть співвідноситись між собою значення двох процентних факторів теперішньої вартості ануїтету (present value interest factor annuities, PVIFА), що обчислені для двох ставок (наприклад, для 16 та 20 відсотків) але для однакового періоду (наприклад, для трьох років)?

 

Значення для нижчої ставки буде більше, ніж для вищої.

Значення для вищої ставки буде більше, ніж для нижчої.

Ці значення будуть однаковими.

Відповісти неможливо, оскільки співвідношення може бути будь-яким.

 

 

Як будуть співвідноситись між собою значення двох процентних факторів: теперішньої вартості (present value interest factor, PVIF) та теперішньої вартості ануїтету (present value interest factor annuities, PVIFА), що обчислені для однакової ставки (наприклад, для 20 відсотків)?

 

Значення PVIFА буде більше, ніж PVIF, або буде дорівнювати йому.

Значення PVIFА буде менше, ніж PVIF, або буде дорівнювати йому.

Значення PVIFА буде завжди більше, ніж PVIF.

Ці значення будуть однаковими.

 

 

Як можна обчислити сукупну теперішню вартість нескінченного ряду грошових потоків окремого підприємства?

 

За допомогою моделі Гордона або моделі довічної ренти.

Ніяк. Обчислення здійснити неможливо.

Ніяк. Обчислення не потрібні, оскільки сукупна вартість елементів нескінченного ряду дорівнює нескінченності.

За допомогою ітераційних методів або методу Монте-Карло.

 

 

Яку модель (формулу) потрібно використати для того, щоб обчислити сукупну теперішню вартість грошових потоків окремого підприємства за необмежений строк, якщо їх щорічний обсяг зростає з постійним темпом приросту?

 

Виключно модель Гордона.

Виключно модель довічної ренти.

Або модель Гордона, або модель довічної ренти.

Питання є некоректним, оскільки обчислити сукупну теперішню вартість нескінченного ряду грошових потоків неможливо.

 

 

Що є головною метою (цільовою функцією, або критерієм ефективності) усіх фінансових рішень на підприємстві з позицій неокласичної фінансової теорії?

Максимізація добробуту, або багатства (wealth), теперішніх власників підприємства.

Мінімізація усіх видів витрат підприємства.

Максимізація доходів працівників підприємства.

Розширення сфери діяльності підприємства.

 

 

Керівництво підприємства у першу чергу повинно розглядати альтернативні рішення щодо інвестування, фінансування та управління активами з точки зору їх впливу на ... (обрати правильне закінчення наведеного речення).

 

добробут (багатство) власників підприємства.

доходи працівників підприємства.

обсяги платежів підприємства до бюджету та стан навколишнього середовища.

задоволення інтересів усіх причетних сторін підприємства.

 

 

За допомогою яких показників можливо оцінити фінансовий аспект добробуту (багатства) власника підприємства?

 

Усіх зазначених.

Обсягу чистого прибутку підприємства.

Рентабельності власного капіталу або чистого прибутку на одну просту акцію (earnings per share, EPS).

Вартості (value) підприємства або його простих акцій.

 

 

Який показник можна вважати фінансовим результатом підприємства?

 

Чистий прибуток на одну просту акцію.

Продуктивність праці персоналу.

Обсяг виробництва продукції.

Усі зазначені.

 

 

Якому показнику оцінювання добробуту (багатства) власників підприємства надає перевагу більшість послідовників західної економічної та фінансової науки?

 

Ринковій вартості (value) підприємства.

Обсягу чистого прибутку підприємства.

Рентабельності власного капіталу підприємства.

Чистому прибутку на одну просту акцію (earnings per share, EPS).

 

 

Що є ринковою вартістю підприємства (enterprise value) для великого публічного акціонерного товариства, акції якого здійснюють обіг на регульованому фінансовому ринку (на фондовій біржі)?

 

Сукупна ринкова капіталізація звичайних (простих) акцій.

Вартість (cost) капіталу.

Сума капіталізованого чистого прибутку.

Сукупна теперішня вартість майбутніх грошових потоків.

 

 

Як називають прибуток підприємства, що залишається після покриття усіх поточних витрат (операційних і фінансових) та сплати податків за підсумками певного періоду (місяця, кварталу, року) або окремої господарської операції?

 

Чистий прибуток (net income, NI).

Валовий прибуток (gross profit, GP).

Операційний прибуток (earnings before interest and taxes, ЕВІТ).

Нормалізований (скоригований) чистий операційний прибуток (net operating profit less adjusted taxes, NOPLAT).

 

 

Як впливає на обсяг чистого прибутку підприємства зростання фінансових витрат за інших незмінних умов?

 

Призводить до зменшення чистого прибутку.

Призводить до збільшення чистого прибутку.

Ніяк не впливає, оскільки чистий прибуток підприємства обчислюють без врахування фінансових витрат.

Може впливати по-різному, залежно від особливостей діяльності підприємства.

 

 

Як впливає на обсяг операційного прибутку (earnings before interest and taxes, ЕВІТ) підприємства зростання фінансових витрат за інших незмінних умов?

 

Ніяк не впливає, оскільки операційний прибуток підприємства обчислюють без врахування фінансових витрат.

Призводить до зменшення операційного прибутку.

Призводить до збільшення операційного прибутку.

Може впливати по-різному, залежно від особливостей діяльності підприємства.

 

 

Зміна якого показника може вплинути на обсяг чистого прибутку підприємства?

 

Усіх зазначених.

Рівня оподаткування прибутку підприємства.

Обсягу фінансових витрат.

Обсягу операційного прибутку до вирахування процентів та податків (ЕВІТ).

 

 

Зміна якого показника прямопропорційно впливає на обсяг чистого прибутку підприємства?

 

Обсягу операційного прибутку до вирахування процентів та податків (ЕВІТ).

Рівня оподаткування прибутку підприємства.

Обсягу фінансових витрат.

Усіх зазначених.

 

 

Чим показник операційний прибутку (earnings before interest and taxes, ЕВІТ) відрізняється від показника чистого прибутку підприємства?

 

Не враховує фінансові витрати (сплачені проценти) та податки, що сплачуються з прибутку.

Не враховує амортизацію необоротних активів.

Нічим (зазначені показники є тотожними).

Відповісти неможливо, оскільки відмінності між цими показниками залежать від особливостей діяльності підприємства.

 

 

Який показник характеризує кількість продукції, реалізація якої забезпечує покриття усіх операційних витрат підприємства, але не дозволяє інвесторам (власникам та кредиторам) отримати плату (винагороду) за вкладений у це підприємство капітал?

 

Точка беззбитковості.

Точка мінімальної рентабельності.

Точка неплатоспроможності.

Будь-який із зазначених.

 

 

Яка із перелічених умов унеможливлює інвесторам (власникам та кредиторам) отримати плату (винагороду) за вкладений у підприємство капітал за результатами певного періоду?

 

Недосягнення точки беззбитковості.

Зниження обсягу реалізованої продукції у порівнянні з попереднім періодом.

Зростання обсягу постійних та рівня змінних операційних витрат у порівнянні з попереднім періодом.

Усі зазначені.

 

 

Як обчислюють рентабельність власного капіталу підприємства?

 

Як частку від ділення чистого прибутку на обсяг власного капіталу.

Як частку від ділення обсягу власного капіталу на чистий прибуток.

Як добуток чистого прибутку на обсяг власного капіталу.

Як частку від ділення обсягу власного капіталу на сукупний обсяг активів.

 

 

Чи правильно стверджувати, що вартість підприємства буде зростати, якщо будуть реалізуватись заходи щодо зростання обсягів майбутніх вільних грошових потоків цього підприємства?

 

Так, але за умови, що це не буде супроводжуватись надмірним зростанням ризику підприємства.

Так, але лише акціонерна вартість підприємства (value of equity), або, що те саме, вартість для акціонерів (власників) підприємства.

Безумовно, так.

Ні.

 

 

Які заходи можуть сприяти зростанню вартості підприємства?

 

Усі зазначені.

Щодо зростання обсягів майбутніх вільних грошових потоків цього підприємства.

Щодо зменшення ризиків діяльності підприємства.

Щодо підвищення ліквідності акцій підприємства на ринку.

 

 

Як називають обсяг перевищення сукупної теперішньої вартості додаткових вільних грошових потоків підприємства (або окремого проекту) над початковими інвестиціями, завдяки яким ці потоки утворюються?

 

Чиста теперішня вартість (net present value, NPV).

Вільний грошовий потік підприємства (free cash flow firm, FCFF).

Середньозважена вартість капіталу (weighted average cost of capital, WACC).

Скоригований (нормалізований) чистий операційний прибуток (net operating profit less adjusted taxes, NOPLAT).

 

 

Яку вартість вільних грошових потоків використовують в обчисленнях показника чистої теперішньої вартості (net present value, NPV)?

 

Сукупну теперішню (дисконтовану) вартість на момент оцінювання.

Фактичну вартість на момент надходження або витрачання грошей.

Майбутню вартість на момент закінчення інвестування (припинення використання активів).

Будь-яку із зазначених, залежно від ситуації, в якій здійснюють обчислення показника чистої теперішньої вартості.

 

 

Яке значення показника чистої теперішньої вартості (NPV) свідчить про те, що здійснення початкових інвестицій з метою реалізації певного фінансового рішення або проекту призводить до зростання вартості (value) підприємства і є вигідним для інвесторів?

 

Будь-яке додатне.

Будь-яке від’ємне.

Таке, що перевищує одиницю (або 100 відсотків).

Таке, що перевищує обсяг початкових інвестицій.

 

 

Про що свідчить від’ємне значення показника чистої теперішньої вартості (NPV)?

 

Здійснення інвестицій призводить до зниження вартості (value) підприємства і є невигідним.

Здійснення інвестицій призводить до зростання вартості (value) підприємства і є вигідним.

Здійснення інвестицій не вплине на вартість (value) підприємства, тому будь-яких висновків зробити неможливо.

Питання є некоректним, оскільки значення показника чистої теперішньої вартості (NPV) не може бути від’ємним.

 

 

Обрати правильний варіант визначення поняття «фінансовий стан підприємства».

Можна обрати будь-який із наведених варіантів з урахуванням існування декількох альтернативних підходів до цього поняття.

Комплексне поняття, що узагальнює результати минулої діяльності і характеризує досягнутий обсяг та склад активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства.

Сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні і потенційні фінансові можливості.

Рівень збалансованості окремих структурних елементів активів та капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх використання.

 

 

Як визначають сутність фінансового стану підприємства з практичної точки зору (відповідно до стандартів фінансової звітності)?

 

Як комплексне поняття, що узагальнює результати минулої діяльності і характеризує досягнутий обсяг та склад активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства.

Як сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні і потенційні фінансові можливості.

Як рівень збалансованості окремих структурних елементів активів та капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх використання.

За допомогою будь-якого із наведених варіантів визначень.

 

 

Як на практиці називають співвідношення активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства, що відображається у його фінансовій звітності?

 

Фінансовий стан підприємства.

Фінансовий результат підприємства.

Грошовий потік підприємства.

Робочий капітал підприємства.

 

 

Що характеризує поняття «фінансовий стан підприємства» з практичної точки зору?

 

Досягнутий обсяг і склад активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства.

Ринкову вартість (value) підприємства.

Вартість (cost) капіталу підприємства.

Усе зазначене.

 

 

Що відбувається із загальним обсягом активів (капіталу) діючого підприємства у часі?

 

Він постійно змінюється.

Він тривалий час залишається незмінним (змінюється лише епізодично).

Він залишається незмінним.

Загальний обсяг активів постійно змінюється, а загальний обсяг капіталу залишається незмінним.

 

 

За допомогою якої спеціальної форми фінансової звітності відображають фінансовий стан підприємства на певний момент часу?

 

Балансу підприємства.

Звіту про рух грошових коштів.

Звіту про фінансові результати підприємства.

Звіту про власний капітал підприємства.

 

 

Що являє собою баланс підприємства з практичної точки зору?

 

Моментальний знімок стану активів підприємства та джерел коштів, на які ці активи придбано.

Обов’язкову форму фінансової звітності, яка відображає фінансові результати підприємства за звітний період.

Таблицю стандартної форми, що характеризує рух грошових коштів підприємства за певний період.

Усе зазначене.

 

 

Яке співвідношення між обсягом активів, зобов’язань та власного капіталу можна спостерігати у звіті про фінансовий стан (балансі) будь-якого підприємства?

 

Загальний обсяг активів дорівнює сумі зобов’язань та власного капіталу.

Загальний обсяг власного капіталу дорівнює сумі зобов’язань та активів.

Загальний обсяг зобов’язань дорівнює сумі власного капіталу та активів.

Питання є неправильним, оскільки такого співвідношення на практиці не існує.

 

 

Яке співвідношення між обсягом активів, зобов’язань та власного капіталу можна спостерігати у звіті про фінансовий стан (балансі) будь-якого підприємства?

 

Усі зазначені.

Обсяг активів дорівнює сумі зобов’язань та власного капіталу.

Обсяг зобов’язань дорівнює різниці між обсягом активів та власного капіталу.

Обсяг власного капіталу дорівнює різниці між обсягом активів та зобов’язань.

 

 

Яке співвідношення між обсягом активів, зобов’язань та власного капіталу можна спостерігати у звіті про фінансовий стан (балансі) будь-якого підприємства?

 

Обсяг власного капіталу дорівнює різниці між обсягом активів та зобов’язань.

Обсяг активів дорівнює різниці між обсягом власного капіталу та зобов’язань.

Обсяг зобов’язань дорівнює різниці між обсягом сукупного капіталу та активів.

Усі зазначені.

 

 

Яке співвідношення між обсягом активів, зобов’язань та власного капіталу є неможливим для будь-якого підприємства?

 

Обсяг зобов’язань дорівнює різниці між обсягом власного капіталу та активів.

Усі зазначені.

Сума зобов’язань та власного капіталу дорівнює обсягу активів.

Обсяг власного капіталу дорівнює різниці між обсягом активів та зобов’язань.

 

 

Яке співвідношення між обсягом активів, зобов’язань та власного капіталу є неможливим для будь-якого підприємства?

 

Усі зазначені.

Обсяг зобов’язань дорівнює різниці між обсягом власного капіталу та активів.

Сума зобов’язань та власного капіталу перевищує обсяг активів.

Обсяг власного капіталу перевищує різницю між обсягом активів та зобов’язань.

 

 

В якій частині звіту про фінансовий стан (балансу) відображають загальний обсяг власного капіталу підприємства?

 

У пасиві.

В активі.

Як у активі, так і у пасиві (причому обидва значення повинні співпадати).

Питання є неправильним, оскільки цей звіт не містить відомостей про загальний обсяг власного капіталу підприємства.

 

 

В якій частині звіту про фінансовий стан (балансу) відображають загальний обсяг вільних грошових потоків підприємства?

 

Питання є неправильним, оскільки цей звіт не містить відомостей про обсяг вільних грошових потоків підприємства.

У пасиві.

В активі.

Як у активі, так і у пасиві (причому обидва значення повинні співпадати).

 

 

В якій частині звіту про фінансовий стан (балансу) відображають загальний обсяг активів підприємства?

 

Як у активі, так і у пасиві (причому обидва значення повинні співпадати).

У пасиві.

В активі.

Питання є неправильним, оскільки цей звіт не містить відомостей про загальний обсяг активів підприємства.

 

 

Указати істинне твердження щодо активів підприємства.

 

Усі твердження, які наведено серед варіантів відповіді, є істинними, лише відображають різні аспекти цього поняття.

Активи є матеріалізованою формою капіталу підприємства.

Активи є ресурсами, контроль над якими підприємство отримало у результаті подій минулих періодів.

Активи є об’єктами власності, від володіння якими підприємство очікує отримати майбутні економічні вигоди.

 

 

До якого поняття відноситься наступне визначення: «ресурс, контрольований підприємством у результаті подій минулих періодів, від якого підприємство очікує отримання економічних вигід у майбутньому»?

 

Актив.

Прибуток.

Грошовий потік.

Фінансовий інструмент.

 

 

Що розглядають основною формою майбутніх економічних вигід, які очікує отримати підприємство у зв’язку з використанням активів, з фінансової точки зору?

 

Надходження грошових коштів або інших активів та зменшення обсягів їх витрачання (економію коштів або інших активів).

Приріст обсягів діяльності та загальної продуктивності підприємства.

Зменшення поточних витрат підприємства.

Усе зазначене.

 

 

Як підприємство може отримати контроль над активами?

 

Усіма зазначеними способами.

Унаслідок придбання.

Унаслідок створення власними силами або за допомогою підрядників.

Унаслідок внесення власниками до статутного капіталу або безоплатної передачі від інших осіб.

 

 

Чи правильно стверджувати, що усі активи, які контролює підприємство, відображають у його балансі (якщо під контролем розуміти можливість використання активів для досягнення власних цілей)?

 

Ні, зокрема не відображають у балансі активи, які отримано в операційну оренду.

Так, якщо підприємство дійсно контролює актив, то його завжди відображають у балансі.

Правильна відповідь залежить від організаційно-правового статусу підприємства.

Питання є неправильним, оскільки активи не є ресурсами, що може контролювати підприємство.

 

 

Як можна використати активи підприємства?

 

Будь-яким із зазначених способів.

Використати у звичайній діяльності – виробництві товарів чи наданні послуг.

Обміняти на інші активи.

Використати для погашення заборгованості або розподілити між власниками підприємства.

 

 

Як називають період між придбанням активів для обробки та їх реалізацією за грошові кошти або еквіваленти грошових коштів?

 

Операційний цикл підприємства.

Фінансовий рік підприємства.

Виробничий період підприємства.

Виробничий цикл продукції.

 

 

Що називають амортизацією основних засобів?

 

Поступове списання витрат на придбання (створення) цих активів впродовж строку їх експлуатації.

Регулярну індексацію вартості цих активів для цілей укладення звіту про фінансове положення (балансу) підприємства.

Процес фізичного та морального зношення окремих об’єктів основних засобів.

Усе зазначене.

 

 

Як взаємопов’язані між собою первісна вартість (ПВ), залишкова вартість (ЗВ) та знос основних засобів підприємства, що відображаються у балансі?

 

Усі відповіді є правильними.

ПВ є сумою ЗВ та зносу.

ЗВ є різницею між ПВ та зносом.

Знос є різницею між ПВ та ЗВ.

 

 

Що відбувається з балансовою вартістю основних засобів та нематеріальних активів підприємства унаслідок нарахування амортизації?

 

Вона зменшується.

Вона зростає.

Вона залишається незмінною.

Вона зростає, або зменшується залежно від методу амортизації.

 

 

Як унаслідок нарахування амортизації змінюється обсяг зносу основних засобів, що відображається у балансі підприємства?

 

Завжди зростає.

Зростає, крім випадків проведення капітального ремонту або інших видів поліпшення.

Зменшується.

Ніяк не змінюється.

 

 

Як відповідно до вітчизняної нормативної термінології називають суму грошових коштів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації основних засобів після закінчення строку їх експлуатації, за вирахуванням витрат, пов’язаних з ліквідацією?

 

Ліквідаційна вартість.

Переоцінена вартість.

Залишкова вартість.

Балансова вартість.

 

 

Як змінюється первісна вартість основних засобів та нематеріальних активів підприємства унаслідок амортизації?

 

Ніяк не змінюється.

Зменшується.

Збільшується.

Зменшується або збільшується залежно від особливостей експлуатації цих активів на підприємстві.

 

 

Чи правильно стверджувати, що повністю амортизовані основні засоби або нематеріальні активи підприємства є функціонально непридатними і не можуть використовуватися за призначенням?

 

Ні, оскільки амортизація часто не відображає фактичне накопичення фізичного та морального зносу зазначених активів.

Так, оскільки амортизація точно відображає фактичний знос активів: якщо актив амортизувався він є повністю зношеним.

Так, крім нематеріальних активів, які не піддані фізичному зносу.

Питання є некоректним, оскільки зазначені активи не можуть амортизуватися повністю.

 

 

Як називають метод нарахування амортизації, за яким річну суму амортизації визначають діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів?

 

Прямолінійний метод.

Метод зменшення залишкової вартості.

Кумулятивний метод.

Виробничий метод.

 

 

Який метод нарахування амортизації основних засобів передбачає використання норми амортизації, яку обчислюють як різницю між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість?

 

Метод зменшення залишкової вартості.

Прямолінійний метод.

Кумулятивний метод.

Виробничий метод.

 

 

Для якого методу річна сума нарахованої амортизації є постійною величиною?

 

Для прямолінійного.

Для кумулятивного.

Для методу зменшення залишкової вартості.

Для будь-якого.

 

 

Використання якого методу нарахування амортизації може призводити до зростання залишкової вартості основних засобів?

 

Жодного з існуючих методів.

Методу зменшення залишкової вартості.

Прямолінійного.

Кумулятивного.

 

 

Як обчислити ефект податкової економії, що виникає у зв’язку з нарахуванням амортизації основних засобів та нематеріальних активів підприємства?

 

Як добуток суми амортизації на ставку оподаткування податком на прибуток (або рівень оподаткування прибутку)

Як суму нарахованої амортизації

Як різницю між фактичним прибутком та прибутком, який обчислено за умови відсутності амортизації

Як різницю між фактичними витратами та витратами без врахування амортизації

 

 

Як нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів позначається на вільних грошових потоках підприємства?

 

Збільшує їх за рахунок ефекту податкової економії.

Зменшує їх за рахунок штучного збільшення витрат підприємства.

Ніяк не позначається.

Збільшує або зменшує залежно від особливостей підприємства.

 

 

Як нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів позначається на прибутку підприємства?

 

Зменшує його за рахунок штучного збільшення витрат підприємства.

Збільшує його за рахунок ефекту податкової економії.

Ніяк не позначається.

Зменшує прибуток до оподаткування, але збільшує чистий прибуток.

 

 

Який метод нарахування амортизації окремого об’єкта основних засобів можна вважати найбільш вигідним для підприємства з фінансової точки зору?

 

Метод, який максимізує сукупну теперішню вартість ефекту податкової економії у зв’язку з нарахуванням амортизації.

Метод, який максимізує загальну суму нарахованої амортизації.

Метод, який мінімізує загальну суму нарахованої амортизації.

Питання сформульовано неправильно, оскільки нарахування амортизації не може бути вигідним для підприємства.

 

 

Які негативні фінансові наслідки для підприємства може мати невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань?

Усі зазначені.

Банкрутство.

Сплата санкцій (штрафів, пені, неустойки).

Розрив договірних взаємовідносин з контрагентами з втратою сподіваних майбутніх грошових надходжень.

 

 

Як відповідно до вітчизняної нормативної термінології називають заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди?

 

Зобов’язання.

Дебіторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість.

Фінансові витрати.

 

 

Як співвідносяться між собою поняття «власний капітал» та «зобов’язання» на підприємстві?

 

Ніяк, оскільки вони є окремими складовими сукупного капіталу (джерел фінансування) підприємства.

Власний капітал включає у себе зобов’язання.

Зобов’язання включають у себе власний капітал.

Ці поняття для підприємства є тотожними.

 

 

Як у вітчизняній науковій та навчальній літературі традиційно називають зобов’язання підприємства?

 

Позиковим капіталом або позичковими коштами.

Кредитними ресурсами.

Залученими коштами.

Будь-яким із зазначених термінів.

 

 

Якщо від сукупної вартості усіх активів підприємства відняти сукупну вартість його зобов’язань, то отриманий результат буде характеризувати … (обрати правильне закінчення наведеного речення).

 

власний капітал підприємства.

позиковий капітал підприємства.

чистий робочий капітал підприємства.

вартість необоротних активів підприємства.

 

 

Яка складова власного капіталу є вартістю вкладів власників підприємства і визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси його кредиторів?

 

Статутний (зареєстрований) капітал.

Резервний капітал.

Додатковій капітал.

Нерозподілений прибуток.

 

 

Яким чином можна збільшити зареєстрований (статутний) капітал підприємства, що має статус акціонерного товариства, без здійснення додаткової емісії простих акцій?

 

Шляхом додаткової емісії привілейованих акцій.

Шляхом збору додаткових внесків акціонерів.

Шляхом викупу власних простих акцій, що знаходяться в обігу, на баланс підприємства.

Питання є некоректним, оскільки збільшення зареєстрованого (статутного) капіталу без здійснення додаткової емісії простих акцій є неможливим.