Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ТНК

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 1

СУТЬ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАВДАННЯ:

 1. За різними інформаційними джерелами визначити рейтинг 30 найбільших компаній світу (показники рейтингу: ринкова вартість капіталу, об’єм продаж, прибуток, тощо) (поточний рік)
 2. Дати стислу характеристику конкретної компанії (кожний студент обирає компанію відповідно свого місця у списку групи: № компанії у визначеному рейтингу = № студента у списку групи)

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

 

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 1 бал
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Всього – 2 бали

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 2

ОЦІНКА ПОЛІТИЧНОГО, ПРАВОВОГО, ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ:

 1. Оцінити політичне, правове, економічне і культурне середовище України, як середовища міжнародного менеджменту (середовища діяльності ТНК), за стандартними процедурами оцінки.
 2. Група студентів відповідно списку ділиться на чотири команди від 5 до 8 чоловік. Кожна з команд отримує своє завдання: 1 – оцінка політичного середовища, 2 – оцінка правового середовища, 3 – оцінка економічного середовища, 4  - характеристика українського національного культурного стереотипу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Резюме
 4. Інформаційні джерела.

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 6 бали
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 2 бали
 3. Всього – 8 балыв

 

 

СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 1. Політичний режим в країні – господарі (країні – перебування) та його відносини з країною базування.
 2. Міждержавні (міжрегіональні, міжміські) угоди між країною перебування і країною базування.
 3. Участь країни в політичних блоках і міжнародних економічних союзах (можливий вплив на майбутній бізнес: можливості, загрози)
 4. Політичні партії і громадські організації країни базування, які мають тісні контакти з владою, політичними партіями і громадськими організаціями країни – перебування.
 5. Найвидатніші політичні лідери (короткі біографічні дані)
 6. Основні політичні партії і найвпливовіші громадські організації в країні перебування.
 7. Основні політичні суперники, що борються за владу в країні, сутність їх принципових позицій в економічних, правових і соціальних питаннях.
 8. Коротка характеристика зв’язку «бізнес – політика» ( компанії, партії, лідери)
 9. Найближчі вибору парламенту і президента (або їх аналогів у країні), перспективи їх результатів і ймовірний вплив на бізнес і відносини з країною базування
 10. Роль та вплив регіональної влади (з урахуванням регіонів проникнення компанії)
 11. Політична ситуація в регіонах проникнення компанії
 12. Загальна оцінка політичної стабільності в країні ( політичні ризики).

 

 

 

СТРУКТУРА ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 1. Загальна оцінка узгодженості системи права в країні з основними положеннями міжнародного права.
  1. Оцінка законів орієнтованих на внутрішній ринок
  2. Оцінка законів, що регулюють міжнародні ділові операції
  3. Оцінка законів, направлених проти іноземних компаній (приватизація, обмеження на долю іноземної власності)
  4. Оцінка патентного законодавства
  5. Виконання рішень при врегулюванні конфліктів ( перелік ратифікованих угод)
 2. Регулювання експортно – імпортних операцій (включаючи міжнародні перевезення).
 3. Регулювання виїзду та в’їзду приватних осіб.
 4. Захищеність власності та прав особистості.
 5. Регулювання переміщення капіталу, експорту прибутку, інших фінансових операцій через кордон.
 6. Оцінка елементів комерційного права.
 7. Регулювання створення та трансформації бізнесу.
 8. Регулювання трудових відносин
 9. Регулювання цін.
 10. Елементи антимонопольного законодавства
 11. Питання оподаткування фізичних і приватних осіб
 12. Загальна оцінка стабільності правової системи країни (бажаний/можливий варіант розвитку загроз).

 

 

 

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО  СЕРЕДОВИЩА

 1. Класифікація національної економіки за рівнем розвитку
 2. Індекси оцінки

Стандартна процедура:

 1. Місце країни за показниками:ВВП, темпів економічного зростання, темпів зростання інвестицій, зовнішньоторгового обороту, імпорту, експорту товарів і послуг
 2. Населення країни в цілому і регіонів проникнення, вікова та статева структура населення в динаміці)
 3. Структура суспільства з характеристиками динаміки доходу на душу населення , сімейного доходу.
 4. Ресурси основних видів, що цікавлять компанію з ранжуванням по: наявністю в країні і регіонах, вартісній оцінці, рівню дефіцитності. Особлива довідка про можливість отриманні цих ресурсів в країнах сусідах.
 5. Основні характеристики можливостей зв’язку (кількість телефонів на тисячу жителів, пошта, комп’ютерні  – сіткові мережі, доступу до Інтернету).
 6. Характеристика транспортних комунікацій.
 7. Рівень заробітної плати у відповідних сферах бізнесу, прийняті в країні форми оплати праці.
 8. Загальна оцінка розвитку і можливостей конкурентів, постачальників і споживачів.
 9. Основні елементи валютного регулювання.
 10. Основні торгові та експортно – імпортні обмеження в країні
 11. Розвиток науково – технічної і консультаційної діяльності в країні.
 12. Рівень основних економічних проблем в країні (інфляція, безробіття, регіональні і галузеві депресивні явища, бідність, тощо)

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО СТЕРЕОТИПУ

 1. Цінності
 2. Установки з приводу влади
 3. Значення роботи
 4. Роль жінки в суспільстві
 5. Відношення до часу
 6. Відношення до невизначеності
 7. Готовність до ризику
 8. Традиції
 9. Міжнаціональні відносини
 10. Дотриманні етичних норм
 11. Інші особливості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 3

КУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ: СУЧАСНІ ВИМІРИ

ЗАВДАННЯ:

Класифікувати культурні змінні ( звичаї та традиції) практики ведення бізнесу в конкретній країні (за визначеною структурою.

Структура завдання:     

 1. Коротка характеристика країни
 2. Встановлення контакту
 1. Комунікації
 2. Статус, ієрархія, влада і повага
 3. Час та графіки
 4. Невербальна поведінка в бізнесі
 5. Бізнес протокол та етикет
 6. Культура та корупція
 7. Висновок ( визначення моделі крос культурної поведінки в бізнесі)
 8. Джерела інформації

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 3 бали
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Тестовий контроль – 3 бали
 4. Премія(особливе виконання чи презентація) – 1 бал
 5. Всього – 8 балів

ЛІТЕРАТУРА

Гестеланд Ричард Р. Кросс – культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2003. – 288 с.

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 4

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

ЗАВДАННЯ:

Крос- культурний аналіз корпоративної культури міжнародної компанії.

Визначити крос – культурну модель корпоративної культури міжнародної компанії, виявити  її зв'язок з національною культурою країни базування, обґрунтувати баланс характеристик компанії з національною культурою приймаючою країни, виконати порівняльний аналіз корпоративної культури міжнародної компанії з корпоративною культурою однієї з вітчизняних компаній тієї ж галузі бізнесу, запропонувати пропозиції щодо використання на українських підприємствах досвіду створення ефективної корпоративної культури.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

 

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 1 бал
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Всього – 2 бали

 

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 5

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

ЗАВДАННЯ:

Використовуючи конкурентні стратегії М.Портера , охарактеризуйте стратегію конкретної компанії (кожний студент обирає компанію відповідно свого місця у списку групи: № компанії у визначеному рейтингу = № студента у списку групи)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

 

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 2 бали
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Робота на занятті – 1 бал
 4. Всього – 4 бали

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 6

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

ЗАВДАННЯ

Сформуйте невеликі групи по 4-5 осіб в кожній. Припустимо, ваша група являє собою раду директорів крупної компанії, Unipro Corporation, яка протягом багатьох років дотримувалася монопродуктової стратегії. Компанія випускала невеликі реактивні літаки та продавала їх по всьому світу. Продукція компанії лідирує на ринках Північної Америки, Азії, Європи та добре продається в Південній Америці та Африці. Відповідно до монопродуктової стратегії організаційна структура в компанії Unipro була сформована за функціональним принципом, і вона використовується дотепер.

Рада директорів компанії була стурбована залежністю компанії від одного продукту, тому декілька років тому було прийняте рішення про диверсифікацію компанії. За чотири роки компанія Unipro придбала декілька інших фірм:

 • General Chemical (компанія базується в Англії; більше 90% доходів надходить з Європи);
 • Total Software (компанія базується в Канаді; більша частина доходів надходить з Північної Америки та Європи);
 • Pleasure Park (парк розваг в Японії);
 • Fundamental Foods (крупна компанія з виробництва продуктів харчування, що активно діє в США, Європа і Японії).

До теперішнього часу стратегія диверсифікації, що задумана керівництвом Unipro, повністю реалізована. Члени ради директорів (члени вашої групи) усвідомлюють необхідність зміни організаційної структури компанії, яка більше б підходила б новій номенклатурі продукції, що випускається. Ґрунтуючись виключно на наявній у вас інформації, запропонуйте нову організаційну структуру для компанії. Будьте готові захистити свою точку зору на нову організаційну структуру компанії.

Додаткові запитання

 1. Чи є різниця між запропонованою вами організаційною структурою компанії та структурою, складеною іншими групами?
 2. Які, на вашу думку, найпомітніші переваги та недоліки нової організаційної структури, розробленої вашою групою?
 3. Яка б додаткова інформація могла б полегшити процес розробки нової організаційної структури компанії Unipro?

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 6

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

ЗАВДАННЯ:

 1. За різними інформаційними джерелами визначити рейтинг 30 найбільших компаній світу (показники рейтингу: ринкова вартість капіталу, об’єм продаж, прибуток, тощо) у поточному році.
 2. Дати стислу характеристику організаційної структури конкретної компанії (кожний студент обирає компанію відповідно свого місця у списку групи: № компанії у визначеному рейтингу = № студента у списку групи)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 2 бали
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Робота на занятті – 1 бал
 4. Всього – 4 бали

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 7

ЛІДЕРСТВО В МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

ЗАВДАННЯ:

 1. За різними інформаційними джерелами визначити рейтинг 30 найбільших компаній світу (показники рейтингу: ринкова вартість капіталу, об’єм продаж, прибуток, тощо) (поточний рік) ( перше семінарське завдання)
 2. Реферат на тему «Характеристика лідера конкретної міжнародної компанії»  (кожний студент обирає компанію відповідно свого місця у списку групи: № компанії у визначеному рейтингу = № студента у списку групи)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 2 бали
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Робота на занятті – 1 бал
 4. Всього – 4 бали

 

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 8

КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

ЗАВДАННЯ:

 1. За різними інформаційними джерелами визначити рейтинг 30 найбільших компаній світу (показники рейтингу: ринкова вартість капіталу, об’єм продаж, прибуток, тощо) у 2006 – 2010рр.(перше семінарське завдання)
 2. Дати стислу характеристику комунікацій конкретної компанії (кожний студент обирає компанію відповідно свого місця у списку групи: № компанії у визначеному рейтингу = № студента у списку групи): канали, потоки та їх напрямки, мережа, бар’єри, приведіть приклади крос – культурних комунікаційних конфліктів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

 

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 1 бал
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Всього – 2 бали

 

 

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 9

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ

ЗАВДАННЯ:

 1. Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорів.
 2. Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок.
 3. Підготовка міні – презентації (інтерпретація результату)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

 

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 2 бали
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Робота на занятті – 1 бал
 4. Всього – 4 бали

 

 

Кейс «Як укладаються  міжнародні  угоди»

ЯК УКЛАДАЮТЬСЯ МІЖНАРОДНІ УГОДИ

ПРИКЛАД

( Кейс адаптовано 16 , с.153 )

 

         Розглянемо підготовку та проведення міжнародних переговорів  двох конкуруючих компаній за підписання контракту з мексиканською державною установою по створенню інфраструктури.

         Обидві компанії: одна  - з Північної Америки, друга – з Швеції, були запрошені в Мексику для проведення презентації та демонстрації своїх пропозицій. Умовами підготовчого етапу передбачалось, що переговори щодо підписання вищеназваного контракту розпочнуться зразу ж після презентацій.

         Початковий етап переговорів американської компанії.

При підготовці презентації американці максимально наситили її інформацією про свої досягнення в сфері високих технологій, тобто вони пропонували сучасне високотехнологічне устаткування за ціною нижчою ніж у конкурентів. Була створена група спеціалістів для проведення міжнародних переговорів: технічні експерти вищого рівня, висококласні юристи, перекладачі. Група вилетіла в Мехіко, де розмістилася у найкращому готелі. Для того, щоб вразити мексиканську сторону широтою свого розмаху, американці вирішили провести презентацію в конференц – залі свого готелю. Привезене з США устаткування було розміщене в залі, детальний план презентації був відісланий мексиканській стороні за два тижні.

         Презентація американської компанії

В призначений час в конференц – залі готелю крім американців нікого не було. Мексиканські урядовці почали приїздити пізніше, причому в різний час. Ніхто з них не приносив свої вибачення за запізнення, просто підходили до американців, вели дружні розмови, які ніяк не відносилися ні до предмету презентації, ні до бізнесу. Час йшов, а презентація не розпочиналась, що дратувало керівника американської делегації. Не витримавши, він запропонував розпочати презентацію. Мексиканці здивувались, але з ввічливості погодились та розмістились в залі. Хвилин через 20 до зали ввійшов у супроводі помічників та бізнесменів мексиканський міністр. Побачивши, що презентація йде повним ходом, він розсердився та попросив американців розпочати її з початку. Ще через 10 хвилин до зали зайшов помічник міністра та подав міністру документ. Міністр спочатку заглибився в читання документу, а потім розпочав жваве обговорення проблеми з помічниками не звертаючи ніякої уваги на американців. Доповідач – американець замовчав, але міністр попросив його продовжувати. За кілька хвилин мексиканці перестали звертати увагу на презентацію – вони говорили між собою. Після закінчення презентації єдиною людиною, яка задавала питання , був міністр. Він поцікавився, чому американці так мало інформації надали про історію своєї компанії. Пізніше за обідом американці дивувались тому, що ніхто з мексиканців не цікавиться устаткуванням та технологіями, які вони презентували. Розмови велися про сім’ї, роботу, навчання, тощо. Міністр на обід не залишився.

Після презентації американської компанії

На протязі тижня американці зв’язувались з мексиканцями та просили призначити час початку переговорів, мотивуючи тим, що вже куплені квитки додому. Але відповідь була одна: « Нам потрібен час для детального обговорення вашої пропозиції». Ще за тиждень американська команда відлетіла додому так і не зустрівшись зі своїми мексиканськими партнерами.

 

РЕЗЮМЕ для американської компанії

Американці вклали велику суму грошей, час та зусилля на підготовку та ефективне проведення презентації. Вони підібрали найкращу професійну команду, передбачливо та завчасно вибрали час та місце проведення презентації, розробили багатоступеневий план її проведення, обрали техніку ведення переговорів, запропонували привабливу пропозицію.

І ЗАЗНАЛИ НЕВДАЧІ. ЧОМУ???

 

 

 

КОНТРАКТ З МЕКСИКАНЦЯМИ ВИГРАЛИ ШВЕДИ

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА КРОС – КУЛЬТУРНИХ ПОМИЛОК АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМПАНІЇ ( ЗА КЕЙСОМ )

Крос – культурні особливості

Америка

Основні складові процесу підготовки

та проведення міжнародних переговорів

Помилки

Правильне рішення

Крос – культурні особливості

Мексика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ   ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 10

ЕТИКА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

( КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТНК)

ЗАВДАННЯ:

 1. За різними інформаційними джерелами описати конкретні проблемні етичні  ситуації а конкретній міжнародній компанії  (кожний студент обирає компанію відповідно свого місця у списку групи: № компанії у визначеному рейтингу = № студента у списку групи)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
 2. Виконане завдання
 3. Інформаційні джерела.

 

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане  домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 1 бал
 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал
 3. Всього – 2 бал