Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Торгівельне право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 1 від «11» жовтня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Т О Р Г І В Е Л Ь Н Е  П Р А В О

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:

 

Шимон С. І., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail svitlana.shymon@kneu.edu.ua

Галіахметов І. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2 (денна), 3 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шимон С. І., Галіахметов І. А., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Нормативно-правове регулювання господарсько-торговельної діяльності. Поняття та інституційна система Торгівельного права

10

Тема 2. Джерела правового регулювання торгівельної діяльності. Правовий статус суб’єкта господарсько-торговельної діяльності

 

Тема 3. Правове регулювання та порядок провадження торгівельної діяльності. Об’єкти торгівельного (комерційного) обороту

11

Тема 4. Правочини (договори, угоди) та регулювання кредитно-розрахункових відносин у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності

12

Тема 5. Правове регулювання торгівельної діяльності у сфері та безпечності харчових продуктів

 

Тема 6. Правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 

Тема 7. Правове регулювання торгівельної діяльності у сфері

13

Тема 8. Правове регулювання

 

 • Правове регулювання роздрібної торгівлі нафтопродуктами, постачання електроенергії, скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів

 

Тема 10. Правові засади роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

 

Тема 11. Правові засади захисту прав споживачів в Україні

 

Тема 12. Судова практика у сфері захисту прав споживачів

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

14

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

19

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Торгівельне право» є однією із складових комплексної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує професіоналів з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. В межах даної навчальної дисципліни розглядаються питання, що підготовлені за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень торгівельного права. Основними видами навчальних занять є лекційні та практичні (семінарські) заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Робоча програма навчальної дисципліни «Торгівельне право» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань відбувалося вже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності.

Торгівельна діяльність як особливий вид господарської діяльності є самостійним предметом правового регулювання. Особливостям правового регулювання торговельної діяльності присвячено окрему Главу 30 Господарського кодексу України, в якій закріплено основні особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності та детально регламентовано правові механізми її здійснення. Крім Господарського кодексу України порядок здійснення торговельної діяльності регламентується також різними нормативно-правовими актами, в яких передбачено вимоги до порядку продажу товарів у різних сферах торговельної діяльності.

Вивчення змісту більшості нормативно-правових актів, якими регламентується порядок продажу товарів, свідчить про використання законодавцем в окремих нормативних різних термінів при визначенні діяльності, пов’язаної із продажем товарів, як предмета їх правового регулювання. Такий підхід законодавця обумовлений спробою окреслити сферу дії нормативного акта й обмежити його застосування стосовно врегулювання окремих питань відносин, що виникають у зв’язку із здійсненням торгівлі. Однак відсутність єдиного визначення поняття торговельної діяльності і використання у нормативно-правових актах, що приймаються у сфері торгівлі, створює певні труднощі при визначенні кола відносин, які охоплюються поняттям торговельної діяльності. У зв’язку з цим питання про те, яким чином визначається діяльність, пов’язана із продажем товарів, у різних нормативно-правових актах заслуговує особливої уваги.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Торгівельне право» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, компаративної теорії права, актуальних проблем цивільного права, договірного права, актуальних проблем господарського права, адміністрування підприємницької діяльності тощо.

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами сутності сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації прав на господарсько-торговельну діяльність, механізму захисту прав споживачів.

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Торгівельне право» спрямовані на оволодіння здобувачами системою законодавчих актів щодо торгівельних (комерційних) правовідносин, правового статусу суб’єктів торгівельної діяльності, порядку укладання та забезпечення виконання господарських договорів у торговій сфері, правових основ захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, набуття студентами досвіду застосування нормативно-правових актів торгівельного законодавства тощо.

Предмет дисципліни «Торгівельне право» складають теоретичні та практичні питання щодо суспільних відносин пов’язаних з нормативно-правовим регулюванням, що зумовлює порядок (правовий режим) та здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Наведене визначення торгівлі (торгівельної діяльності) як самостійного предмета правового регулювання відображає більше економічну сутність такої діяльності ніж правові форми її здійснення. Навряд чи це можна зробити в одному визначенні поняття торгівлі (торгівельної діяльності).

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Торгівельне право» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень науки «Торгівельне право», які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та комерційного права;

2) Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог національного законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства;

3) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань торгівельного права, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності юрисконсульта з питань зазначеного права;

4) Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм національного законодавства; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Вивчення навчальної дисципліни «Торгівельне право» передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу: думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати й оцінювати дані, пропонувати рішення.

ПРН 1

 

 

 

 

 

ПРН 4

Демонструвати фундаментальні знання і розуміння основних ідей сучасних правових доктрин, правових цінностей та принципів функціонування національної правової системи;

Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права.

ЗК 7

Здатність генерувати нові професійні ідеї (креативність) та інноваційні методи у професійній діяльності.

ПРН 5

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення.

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

ПРН 6

 

 

 

 

 

ПРН 14

 

 

 

 

 

ПРН 15

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя;

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права;

Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 1

Володіти знаннями основ філософії права, сучасних теорій права, правознавчих концепцій, основами компаративістики, методології права.

ПРН 2

 

 

ПРН 3

Здатність прогнозувати розвиток національної правової системи;

Здатність продукувати нові обґрунтовані ідеї щодо розвитку правової системи, її окремих інститутів.

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

ПРН 13

 

 

 

ПРН 18

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу;

Уміння планувати власну професійну діяльність; управляти власним світоглядним, особистісним і професійним розвитком.

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

ПРН 7

 

 

 

ПРН 8

Здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення; Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Торгівельне право» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Торгівельне право»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 1

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу: думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати й оцінювати дані, пропонувати рішення.

 

+

+

 

ЗК 7

Здатність генерувати нові професійні ідеї (креативність) та інноваційні методи у професійній діяльності.

 

+

+

 

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

+

 

 

+

ФК 1

Володіти знаннями основ філософії права, сучасних теорій права, правознавчих концепцій, основами компаративістики, методології права.

+

 

+

 

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

+

 

 

+

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

+

+

 

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанцій-на форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Нормативно-правове регулювання торгівельної діяльності. Поняття та інституційна система Торгівельного права

2

1

-

2

5

2

2

4

-

-

Тема 2. Джерела правового регулювання торгівельної діяльності. Правовий статус суб’єкта господарсько-торговельної діяльності

1

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 3. Правове регулювання та порядок провадження торгівельної діяльності. Об’єкти торгівельного (комерційного) обороту

1

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 4. Правочини (договори, угоди) та регулювання кредитно-розрахункових відносин у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності

2

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 5. Правове регулювання торгівельної діяльності у сфері та безпечності харчових продуктів

1

1

 

2

5

2

2

6

 

 

Тема 6. Правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1

1

 

2

5

2

2

6

 

 

Змістовий модуль 2

Тема 7. Правове регулювання торгівельної діяльності у сфері

2

1

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 8. Правове регулювання

1

1

-

2

5

2

2

6

-

-

 • Правове регулювання роздрібної торгівлі нафтопродуктами, постачання електроенергії, скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів

2

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 10. Правові засади роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

1

2

-

2

5

2

2

6

-

-

Тема 11. Правові засади захисту прав споживачів в Україні

1

1

 

2

5

2

2

6

 

 

Тема 12. Судова практика у сфері захисту прав споживачів

1

1

 

2

5

-

2

6

 

 

Усього:

16

16

-

24

60

22

24

70

-

-

Підсумковий контроль:

екзамен (год.)

4

4

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

 •  

 

Змістовий модуль 1

 

Тема 1. Нормативно-правове регулювання торгівельної діяльності. Поняття та інституційна система Торгівельного права

 

Юридична та економічна змістова складова понять «торгівля», «торгівельна діяльність». Співвідношення понять «цивільне право», «комерційне право», «господарське право», «економічне право», торгове право». Використання Податковим кодексом України понять використано терміни «торговельна діяльність», «торгівля валютними цінностями», «торгівля іноземною валютою» та «торгівля в розстрочку». Концепції правової природи торгового права. Співвідношення комерційного права з іншими галузями права. Торгівельна діяльність (торгівля) як предмет правового регулювання. Некомерційна та комерційна (підприємницька) торгівельна діяльність. Господарсько-торговельна діяльність. Поняття торгівельного права. Методи науки торгового права. Принципи торгового права. Взаємодія науки торгового права з іншими правовими науками. Історія розвитку науки торгового права. Торгівельне право в системі цивільного, господарського, комерційного (торгового) права.

Предмет торгівельного права як навчальної дисципліни. Предмет торгівельного права як комплексного правового інституту. Система торгівельного права. Поняття і структура торгового правовідношення. Вплив предмета і методу цивільно-правового регулювання на особливості торгових правовідносин.

 

Тема 2. Джерела правового регулювання торгівельної діяльності. Правовий статус суб’єкта господарсько-торговельної діяльності

 

Правові засади організації та здійснення торговельної діяльності в Україні, що встановлені Господарським, Цивільним і Податковим кодексами України, Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України. Концепція вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Основні напрями створення та функціонування оптових продовольчих ринків. Основні санітарні вимоги до підприємства торгівлі та його працівників.
Порядок провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. ДСТУ 4303-2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять». ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація». Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні. Правові вимоги (стандарти) до торговельних об’єктів у сфері оптової торгівлі та у сфері роздрібної торгівлі.
Суб’єкт господарсько-торговельної діяльності. Поняття суб’єкта торгової діяльності. Ознаки комерсанта. Види суб’єктів торгового права. Права та обов’язки комерсанта. Загальна характеристика допуску комерсантів до торгового обігу. Особливості здійснення торгівлі без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Загальна характеристика правового положення індивідуального підприємця (комерсанта). Комерційні організації як суб’єкти торгового права. Правоздатність комерційних організацій. Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб. Порядок і способи створення комерційних організацій. Види господарських товариств. Виробничі кооперативи. Господарські об’єднання і їх види. Філії і представництва юридичної особи.
Тема 3. Правове регулювання та порядок провадження торгівельної діяльності. Об’єкти торгівельного (комерційного) обороту

 

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері здійснення торгівельної діяльності. Рада з питань торгівлі та сталого розвитку як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою забезпечення започаткування роботи дорадчої групи з питань сталого розвитку та відбору кандидатів до групи експертів відповідно до статті 299 «Інститути громадянського суспільства» та ст. 301 «Група експертів» глави 13 «Торгівля та сталий розвиток» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі». Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства. Форми державного статистичного спостереження «Обстеження мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним особам-підприємцям» (одноразова) та Інструкції щодо її заповнення.
Повноваження Торгово-промислової палати України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) згідно з Законом України «Про торгово-промислові палати України» (в ред. Закону України від 02.09.2014 р. № 1669 «Про тимчасові заходи на період проведення дрібно-роздрібної операції»).
Ліцензійні умови (дрібно-роздрібна діяльність) та дозвільний характер провадження торговельної діяльності. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (Додаток до Закону України від 19.05.2011 року № 3392-VI). Виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Правила роботи роздрібної торговельної мережі. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. Правила торгівлі на ринках. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу. Режим роботи торговельного об’єкта та закладу ресторанного господарства, що належать до комунальної власності. Законодавчі акти України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових. Порядок переміщення товарів до району або з району проведення дрібно-роздрібної операції.

Правила торговельного обслуговування споживачів (покупців). Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Порядок провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями.
Поняття і види об’єктів торгівельних правовідносин. Речі як об’єкти торгових правовідносин. Класифікація товарів. Виробнича марка, товарний знак і знак обслуговування, а також найменування місця походження товарів як об’єкти торгівельного права. Дії та послуги як об’єкти торгових правовідносин.

 

Тема 4. Правочини (договори, угоди) та регулювання кредитно-розрахункових відносин у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності

 

Особливості зобов’язальних правовідносин як різновиду торгівельних (комерційних) правовідносин. Значення правочину (договору, угоди) як регулятора суспільних (комерційних) відносин. Відмінність договору і угоди в сфері здійснення господарсько-торговельної (комерційної) діяльності. Поняття договору в торгівельному праві України та інших держав. Суб’єктний склад, предмет і зміст договору у сфері торгівельної діяльності. Види (комерційних) договорів. Система торгових (комерційних) договорів.

Особливості виконання грошового зобов’язання у сфері здійснення господарсько-торговельної діяльності. Валюта грошових зобов’язань.

Кредитно-розрахункові відносини в сфері торгівлі. Поняття кредитно-розрахункових відносин. Порядок відкриття банківських (поточних) рахунків. Загальні положення про розрахунки та основні види розрахунківФорми безготівкових розрахунків. Кредитування комерційної діяльності. Положення Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»». Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Поняття договору купівлі-продажу в торгівельному праві. Правові наслідки неналежного виконання (невиконання) договору купівлі-продажу. Відповідальність продавця за недоліки проданої речі. Відповідальність продавця за відсудження речі у покупця. Особливості укладення договорів купівлі-продажу на біржах, аукціонах, ярмарках. Договір купівлі-продажу в міжнародному торговому (комерційному) праві.

 

Тема 5. Правове регулювання торгівельної діяльності у сфері та безпечності харчових продуктів

 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції.

 

Змістовий модуль 2

 

Тема 6. Правове регулювання роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 

Закон України «Про лікарські засоби». Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу та розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу. Правила оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території України».

 

Тема 7. Правове регулювання торгівельної діяльності у сфері

 

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Суб’єкти господарювання – спеціалізовані підприємства, підприємства з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів, дрібно-роздрібну торговельну мережу: порівняльно-правова характеристика. Режим торговельної (демонстраційної) зали.
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. Особливості продажу окремих груп непродовольчих товарів. Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

 

 • Правове регулювання комісійної торгівлі непродовольчими товарами

 

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами. Оцінка товарів, які приймаються на комісію. Уцінка прийнятих на комісію товарів. Продаж і повернення нереалізованого товару. Договір комісії. Правовий режим виручки від реалізації продукції при комісійній торгівлі у суб’єктів фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, які здійснюють комісійну торгівлю. Правила торгівлі антикварними речами.

 

 • Правове регулювання роздрібної торгівлі нафтопродуктами, постачання електроенергії, скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів

 

Закон України «Про нафту і газ», Закон України «Про угоди про розподіл продукції», Закон України «Про ринок природного газу». Оптовий покупець та оптовий продавець як суб’єкти господарювання, які реалізують природний газ на оптовому ринку природного газу на підставі договору купівлі-продажу. Ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу. Порядок відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним режимом використання та порядок проведення розрахунків за спожитий природний газ. Правила постачання природного газу. Правила про безпеку постачання природного газу. Положення про складення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Правила роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів. Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу. Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії».

Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам. Предмет істотні умови договору постачання природного газу побутовим споживачам. Ціна, порядок обліку та оплати природного газу. Типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії». Ціна природного газу, що постачається постачальником «останньої надії». Захист прав споживачів природного газу – фізичних осіб.

 

Тема 10. Правові засади роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних

 

Закони України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Торгівельне право» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Торгівельне право» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанцій-ний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 3 бали = 6 балів

5 х 2 бали = 10 балів

-

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 4 бали = 24 бали

5 х 2 бали = 10 балів

-

Контрольна (змістова) робота

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 5 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

-

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Торгівельне право»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 2–11

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1

0,5

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Приватне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про захист прав споживачів: У редакції Закону України від 1 грудня 2005 року № 3161-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 7. Ст. 84.
 5. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 зі змінами. Офіційний вісник України. 2006. № 25. Ст. 1818.
 6. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 7. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

Додаткова література

 

1. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ : [Електрон. текстові дані.] : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; ред. Т. М. Циганкова. К. : КНЕУ, 2003. 660 с.

2. Історія торгівлі, податків та мита / Державна митна служба України, Акад. митної служби України, Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара ; гол. ред. В. В. Ченцов. Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2010. 222 с.

3. Граковський Ю. Роздрібна торгівля комісійними товарами: організаційно-правові основи, документальне оформлення, бухгалтерський і податковий облік. Вісник податкової служби України. 2010. № 47. С. 42–46.

4. Зеркалов Д. В. Торговельне право України : довідник. Київ : Дакор : КНТ, 2007. 336 с.

5. Звєрєва О. В. Правова регламентація торговельної діяльності : Навчальний посібник. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 144 с.

6. Покрещук О. Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин у законодавстві України. Право України. 2001. № 4. С. 65–67.

7. Торговий кодекс України . Проект структури. Право України. 2001. № 4. С. 67–69.

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Робоча програма та Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Торгівельне право» розміщені на сайті КНЕУ. Режим доступу:

URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 02.10.2018).

 

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).