Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ТРАНСФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

       «___» ___________ 2019 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

«ТРАНСФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА»

 

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність «6.030501 «Економічна теорія»

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ В.І. Кириленко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

Київ – 2019

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ.

2. Тематичний план  дисципліни.

3. Зміст дисципліни  за темами.

4. Плани занять:

4.1.  Плани семінарських (практичних) занять.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Карта самостійної роботи студента

6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з   дисципліни.

6.3. Приклади типових завдань,  що виносяться на екзамен.

6.4. Зразок екзаменаційного білета.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 ВСТУП

 

Мета опанування дисципліни - усебічне вивчення студентами законо­мірностей тра­н­­с­формації економічних систем, основних типів та етапів трансформаційних цик­лів, системи методів дослідження  процесів та інституціональних форм ста­но­в­лення пост­індустріального, інфор­маційного, постеконо­мічного суспільства, внутрішніх і зовнішніх чинників трансфор­ма­ції соціалістичної еконо­мічної системи, можливостей постіндустріальної транс­фор­мації на постсоціа­ліс­тичному просторі. 

Основні завдання дисципліни - науково обґрунтувати закономірність існування трансформаційних станів економічних систем, з’ясувати основні типи та ета­­пи трансформаційних циклів; розкрити інституціональні фор­ми, нас­лідки та про­блеми трансформації капіталістичної економічної системи; визна­чи­ти чинники трансформації соціалістичної економічної сис­теми, її стратегічні цілі та моделі,  довести об’єктивність потреби у соці­аль­ній орі­єн­тації трансфо­р­ма­ці­йних змін, що відбуваються в еконо­міч­них сис­те­мах; ок­реслити місце, завдання, мо­ж­ливості та перспе­к­тиви України у гло­ба­ль­них трансформаційних проектах су­часності.

Набуті знання та уміння дадуть змогу фахівцю більш глибоко розуміти сутність та логіку розвитку соціально-економічних процесів; виконувати самостійні дослідження в сфері суспільних наук; вміти творчо оцінювати суспільні й економічні явища.

Компетентності , яких набуде студент опанувавши курс:

 • інструментальні: здатність до аналізу логіки виникнення, функціонування та розвитку надскладних системних утворень;  засвоєння принципу розуміння сутності філософського та системного підходів у дослідженні проблем економічного та соціального розвитку, прийняття рішень основу якого складає теза: «усе має значення»;
 • міжособистісні: здатність працювати в команді під час групового опанування курсу на засадах діалектики взаємодії загального та окремого;
 • системні: дослідницькі навики та вміння в процесі опану­ван­ня курсу, здатність працювати самостійно;

глобальні: оволодіння практикою філософського розуміння найбільш глибоких основ, законів та інституціональних форм функціонування та розвитку економічних і соціальних систем як невід’ємних складових цілісної метасистеми;

Предмет дисципліни - трансформаційні стани економічних систем, бага­тоукладні економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами та полі­тичними, духовними, ідеоло­гі­чними інститутами суспільства; інституціональні форми становлення та функціонування постіндустріального, інформаційного та постекономічного суспільства, зокрема, такі, як: людський, соціальний, інте­ле­к­туальний, політичний капітал, інтелектуальна власність, проблеми, механізми та інстру­менти тран­сформації економіки України на засадах інноваційної моделі еко­но­мічного розвитку.

 Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану - у навчальному процесі курс трансформаційної економіки забезпечує усвідомлення сту­дента­ми реальних проблем і протиріч економічно­го життя у країні та світі в умо­­вах циклічного характеру функціонування економічних си­с­тем та суспіль­с­т­ва в цілому, розуміння трансформації, як динамічного про­це­су якіс­них перет­во­рень економічного та соціального середовища у якому їм до­ве­деться пра­цю­ва­ти. Таке сприйняття економічної та соціальної дійсності доз­во­ляє студентам свідомо сформувати позицію щодо визначення поля сво­єї дія­ль­ності, особли­во­с­тей використання фахових знань, як частки сукупного інте­лек­туального та со­ці­ального капіталу, умови становлення вла­с­ного статусу та іміджу.

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

Студент повинен знати та уміти:

- глибинні причини, що викликають системну трансформацію суспільст­ва, зокрема й укра­їн­ського;

- загальні закономірності переходу від однієї економічної системи до ін­шої, від індустріального суспільства до постіндустріального, інформаційного, постекономічного;

- усвідомити стратегічні цілі системної трансформації українського сус­пі­льства;

- визначити причини та характер протиріч, що виникають у процесі трансформації та ус­ві­­домити можливі варіанти моделей їх розв’язання;

- чітко усвідомити природу та механізми функціонування основних ін­с­ти­тутів ринкової системи господарювання та соціальних інститутів, що виз­­на­ча­ють умови та чинники її ефективного розвитку;

- зрозуміти нерозривність взаємозв’язку між економічним зростанням і зро­станням добробуту усіх соціальних груп населення країни; між рівнем си­сте­м­ної рівноваги у суспільстві та рівнем соціалізації економіки;

- глибоко усвідомити інноваційну природу перехідних процесів в усіх сферах економічного та соціального життя;

- зрозуміти необхідність викорис­та­н­ня набутих фахових знань для пере­творення своєї праці у творчу, інтелектуальну, тобто таку, яка буде сприяти ро­з­витку сукупного соціального капіталу, зростанню власного добробуту, забез­печенню інноваційного спрямування дія­ль­ності фірми, підприємства, де випу­ск­ник буде застосовувати набуті знання, суспільства в цілому.

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

 

Очна форма навчання

 

Навчальні заняття

СРС

 

Лекції

Семінари

Індивідуальні заняття

 

1

2

3

4

5

 

Модуль І. Теоретико-методологічні підходи до аналізу трансформаційних процесів в економічних системах

 

 

Тема 1. Предмет і метод трансфор­маційної економіки. 

2

4

2

6

 

Тема 2. Закономірності руху еконо-

мічних систем. Концеп­туальні під­ходи до проблем трансфор­мації су­часного капіталізму

2

2

2

 

6

 

Тема 3. Трансформація інституцій­них суспільних форм функціону­ван­ня капіталістичної економіки та суспільства у процесі його еконо­міч­ного та соціа­льного розвитку

2

4

2

 

 

6

 

 Тема 4. Соціальні складові сучас­но­­­­го постіндустріалізму

2

4

2

 

4

 

Тема 5. Передумови та цілі систем­ної трансформації соціалізму

-

2

-

 

4

 

 

Модуль 2. Економічна політика в умовах постсоціалістичної трансформації

 

Тема 6. Інституціональні основи си­­стемної постсоціалістичної тран­с­формації

2

2

2

 

4

 

Тема 7. Концепції, моделі та про­блеми формування економічної політики в Украї­ні в умовах транс­формаційного стану суспі­ль­ства

 

2

4

-

 

 

6

 

Тема 8. Специфіка становлення рин­ку факто­рів виробництва в умо­вах постсоціалістичної трансфор­мації

2

2

-

6

 

Тема 9. Принципи формуван­ня підприємницького середо­ви­ща у перехідній економіці України

-

2

-

8

 

Тема 10. Фіскальна та моне­тар­на політика як складові фі­нансової стабілізації у трансформаційній економіці

-

4

-

6

 

Тема 11. Зайнятість, доходи насе­лення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

-

 

2

 

 

6

 

Тема 12. Чинники та проблеми еко­номічного зростан­ня і розвитку в умовах постсоціалістичної транс­формації

2

2

-

6

 

Модуль 3. Глобалізація і трансформація економічної системи в Україні

 

Тема 13. Основні тенденції та інс­титуційні форми гло­ба­лізації, їх вплив на трансформаційні про­цеси в Україні

-

-

1

6

 

Тема 14. Інституційні фор­ми інтег­рації України у світове гос­по­дарство

-

2

2

7

 

Усього:

16

34

15

81

 

Підсумковий контроль

4

 

Разом годин:

 

годин

150

 

кредитів

5

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  ЗА ТЕМАМИ

 

Модуль 1. Теоретико-методологічні підходи до аналізу трансформаційних процесів в економічних системах

 

Тема 1. Предмет і метод трансформаційної економіки

Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній еконо­мічній теорії. Логіка економічного розвитку. Соціальні складові економічного розвитку та їх вплив на динаміку прогресивних перетворень суспільства.

Економічні системи, їх суть та структура. Трансформаційні стани еконо­мі­ч­них систем, основні форми та етапи їх розвитку. Матеріальна основа пере­хід­них станів економіки та суспільства. Трансформаційні цикли.

Предмет “ Трансформаційної економіки ”.

Сучасна парадигма дослідження економічних систем: від статичного до динамічного підходу у дослідженнях.

Парадигмальні особливості методології дослідження надскладних дина­міч­них соціальних систем: формаційний, технологічний, інституційний, між- дисциплінарний, цивілізаційні підходи.

Трансформація, еволюція, реформи: співвідношення понять і процесів.

 

Тема 2. Закономірності руху економічних систем. Концеп­туальні під­ходи до аналізу проблем трансфор­мації су­часного капіталізму

 

Основні напрями дослідження процесів трансформації економічної систе­ми капіталізму в умовах становлення постіндустріального суспільства.

Теорії трансформації капіталізму: марксизм та неомарксистський напрям у трактуванні проблем трансформації; кейнсіанська революція; інституціональ­ні концепції еволюційного характеру розвитку економічної системи; сучасні під­ходи до проблем лібералізації, макроекономічної стабілізації, інституціона­ль­них перетворень та економічного зростання.

 

 

Тема 3. Трансформація інституційних суспільних форм функціону­ван­ня капіталістичної економіки та суспільства у процесі його еконо­міч­ного та соціа­льного розвитку

 

Індустріальна економіка та індустріальне суспільство. Система економіч­них і соціальних протиріч епохи індустріального суспі­ль­ства. НТР як чинник транс­формації ”індустрії димних труб”.

Постіндустріальне суспільство,  його ознаки та особливості. Якісні зміни у структурі продуктивних сил. Трансформація відносин власності та механіз­мів управління економікою і суспільством (нове громадянське суспільство).  Ін­теле­к­туальна власність та її вплив на характер соціально-економічних від­но­син.

 Інформація та теоретичне знання. Критерії визначення інформаційного типу економіки та су­­спільства: технологічний, економічний, критерій, пов’яза­ний із сферою зай­ня­тості, просторовий, культури. Інформаційний капіталізм Мануеля Кастельса: сітьове суспільство та сітьове підприємництво, супереч­нос­ті інформаційного ка­піталізму. Кор­по­ративний капіталізм епохи інформа­ційного суспільства. 

Інформаційне та постекономічне суспільство: спільні та відмінні риси. Ос­новні складові постекономічної трансформації: суть змін у праці та її моти­ва­ції, власності, управлінні (сучасна корпорація та соціальна відповідальність). Внут­рішні протиріччя постекономічного суспільства. 

 

Тема 4. Соціальні складові сучасного постіндустріалізму

Людський, соціальний та інтелектуальний капітал як інституціональні фор­ми функціонування інформаційного суспільства.

”Інформаційний” спосіб виробництва та основні тенденції трансформації системи відносин власності. Інтелектуальна власність.

Соціалізація економіки: чинники, інституціональні форми та інструменти. Соціальна держава: основні ознаки та особливості європейської та американ­сь­кої моделей. Основні моделі соціалізації економіки сучасних розвинених країн і процеси трансформації капіталістичного суспільства.

Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної си­с­те­ми капіталізму.

 

 Тема 5. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму.

 Теорія централізовано керованої економічної системи. Монополія полі­ти­ч­ної влади та тотальне одержавлення економіки.

Соціально-економічні пере­думови тотального одержавлення. Мо­но­полія дер­жавної форми власності. Ди­ре­­к­тивність планування та відсутність чинників конкуренції.

Обмеженість і про­тиріччя системи мотивації до праці. Ек­с­тенсивний тип відтворення як домі­нуюча форма розвитку усіх сфер сус­пі­ль­ного виробництва. Витратна економіка та відкладене споживання.

Нагромадження кризових явищ у радянській економіці в 70-80-х р.р. ХХ ст. Причини краху перебудови радянського суспільства у другій половині 80-х р.р. ХХ ст.

Необхідність, сутність і цілі соціально-економічної трансформації кома­н­д­­но-адміністративної системи соціалізму.

 

Модуль 2. Економічна політика в умовах постсоціалістичної

                    трансфор­мації

 

Тема 6. Інституціональні основи системної постсоціалістичної транс­­фор­мації

Влада та держава в системі суспільних відносин. Функції держави в перехідному суспільстві, її роль у формуванні інституційного середовища нової метасисте­ми. Ефективність державного управління.

Трансформація відносин власності - основа формування конкурентного рин­кового середовища та ринкової демократії. Економічна влада та її оптималь­ні межі.

Саморегулювання ринкової економіки. Проблеми управління економі­кою у суспільстві, що трансформується.

Мотиваційна система економічної діяльності у сучасній ринковій еконо­мі­ці та можливості її за­стосування в умовах постсоціалістичної трансформації.

Критерії завершеності трансформаційного періоду для постсоціалістич­них країн.

 

 

Тема 7. Концепції, моделі та про­блеми формування економічної полі­ти­ки в Украї­ні в умовах транс­формаційного стану суспі­ль­ства

 

Об’єкти і суб’єкти економічної політики в трансформаційному суспіль­ств­і. Цілеполагання в еконо­міч­ній політиці. Основні принципи сучасної мето­до­логії суспільного вибору та прий­­няття рішень. Завдання та проблеми фор­мування системної економічної полі­ти­ки в Україні.

Ідеологія реформ: зміст і структура рин­кової трансформації ін­версійного типу. Внутрішні та зовнішні чинники вибору програми ринкових перетворень.

Концептуальні підходи до визна­чення шляхів створення ринкової сис­те­ми господарювання: Вашингтонський консенсус і принципи макроекономічної ста­білізації. Лібералізація цін, торгівлі і виробництва; приватизація та рес­т­ру­к­туризація відносин власності, інституційна реформа.

Стадії та моделі пе­ре­хо­ду до ринку: шокова терапія та гра­ду­алізм. Пост­вашингтонський консенсус і проблеми корекції трансформаційної економічної політики.

 

 

 

Тема 8. Специфіка становлення рин­ку факто­рів виробництва в умо­вах постсоціалістичної трансфор­мації

Трансформація відносин влас­ності в розвинених країнах. Формування нової системи відносин власності у постсоціалістичних кра­їнах - стрижень соціально-економічних перетворень у суспільстві.

Становлення ринку капіталів. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в перехідній еко­номіці. Роль приватизаційних проце­сів у станов­ленні ринку ка­пі­талів в Україні.

Ос­но­в­ні цілі та проблеми трансформаційних перетворень в аграрному секторі еко­номіки. Особливості формування та функціонування ринків землі та нерухомості у перехідний пері­од у посткомуністичних країнах.

Структура рин­ку нерухомості в Україні. Правова база формування кон­ку­рентного середовища в аграрному секто­рі та чинники її обмеженості. Резуль­та­тивність аграрних тран­сформацій.

Розвиток ринку цінних паперів. Фондові біржі та позабіржова торгівля на фондовому ринку. Фіктивний капітал в умовах ринкової тран­сформації. Особ­ли­вості попиту та пропозиції на ринку капіталів у перехід­ній еко­но­міці.

Ста­но­в­лення нового класу власників і його вплив на процеси фор­мування ринку капіталів.

Ринок праці: сутність і структура. Пропозиції товару на ринку праці. По­пит на товар на ринку праці. Формування зайнятості як форми відповідності про­­позиції робочої сили і попиту на неї.

Сегментація ринку праці. Основні риси гнучкого ринку праці. Самозай­ня­тість. Особливості функціонування національного ринку праці та протиріччя  що­­до реалізації стратегічних цілей трансформації економічної системи.

Заробітна плата як форма ціни робочої сили - ціни товару, що є об’єктом купівлі-продажу на ринку праці. Державне регулювання заробітної плати.

 

Тема 9. Принципи формування підприємницького середовища у пе­ре­хідній економіці України

Підприємництво - рушійна сила формування нових економічних відно­син. Трансформація системи відносин власності та суб’єкти господарювання. Га­лу­зе­ві особливості підприємницької діяльності у трансформаційній еконо­міці.

Форми організації підприємств. Умо­ви ефективності підприємницької ді­я­льності,  підприємств, фірм у перехідний період. Мале підприєм­ни­ц­тво та ди­на­міка реформування економіки України.

Мотивація підприємців у перехідній економіці. Правове забезпечення ро­з­витку підприємництва. Механізми узгодження інтересів на підприємстві між йо­го засновниками та між працею і капіталом.

Державна підтримка підприємництва: потреби та реалії.

 

 

 

Тема 10. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової ста­білізації у трансформаційній економіці

Цілі, функції та інструменти фіскальної політики в умовах системної трансформації економіки. Податкове законодавство України. Інфляція та моде­лі фіска­ль­ної політики держави.

Формування доходної і видаткової частин бюджету. Дефіцит бюджету і способи його покриття. Державний борг України та проблеми його обслу­гову­вання.

Попит і пропозиція грошей у перехідній економіці, мотиваційний меха­нізм попиту на гроші. Чинники монетарного обмеження реального сектору еко­но­міки. Особливості кредитування економіки з боку населення.

Принципи функціональної рі­в­новаги та відповідність фіскальної і мо­не­та­рної політики в умовах перехідної економки.

Грошова стабілізація. Монетарна політика в умовах економічних ре­форм:   Фіскально ефективна, фіскально неефективна та фіскально нейтра­ль­на гро­шово-кредитна по­літика. Специфіка попиту на гроші в перехідній еко­но­мі­ці. Політи­ка дорогих грошей. Фіксований валютний курс та стабілізація національної ва­лю­ти.

 

Тема 11. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умо­вах ринкових перетворень.

Зайнятість як функція суспільного виробництва та форма відповідності про­позиції робочої сили і попиту на неї.

Безробіття як макроекономічна проблема сучасної економіки.  Усталений рі­­­вень безробіття. Природне, вимушене, застійне безробіття та форми їх про­я­ву. Критичний рівень безробіття. Повне і часткове безробіття.

Співвідношення динаміки ВВП і безробіття в Україні. Взаємозв’язок ін­фляції та безробіття в економіці сучасної України.

Рівень життя населення, його складові та індикатори: добробут, норма­льний рівень, бідність, злиденність. Вартість життя. Прожитковий мінімум.

Рівень і диференціація доходів у трансформаційній економіці. Макро­еко­номічні ха­рактеристики рівня життя населення країн із перехідною еконо­мі­кою: коефіцієнт Джині, децильний (квінтільний) коефіцієнт диференціації, кри­ва Лоренца.

Бідність, її визначення та вимірювання. Об’єктивна та суб’єктивна бід­ність. Абсолютна та відносна бідність, злиденність. Стандарти ООН для країн Цен­тральної та Східної Європи. Реальний мінімум споживання. Масштаби та рі­вень бідності. Бідність працюючого населення.

Середньоподушний рівень споживання (доходів, витрат) бідного насе­ле­н­ня (W), сукупний дефіцит споживання (доходів, витрат) (A), середній дефіцит споживання (доходів, витрат) бідних домогосподарств.

Соціально орієнтована ринкова система: модель Бісмарка, Скандинав­сь­ка модель, модель Беверіджа, середиземноморська модель.

Соціальна політика в умовах системної трансформації суспільства. 

 

Тема 12. Чинники та проблеми еко­номічного зростан­ня і розвитку в умовах постсоціалістичної транс­формації

Економічне зростання: сутність, чинники, показники. Теорії економічно­го зростання. Модель факторного аналізу Р. Солоу. Зо­ло­­тий рівень нагрома­джен­ня капіталу Г. Менк’ю. Теорія ендогенного еконо­мічного зростання.

Особливості моделей трансформації економіки та їх вплив на макроеко­но­мічну динаміку у різних постсоціалістичних країнах. Трансформація відно­син власності у перехідний період та її вплив на економічне зростання.

Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи. Динаміка еконо­мічного розвитку та його чинники в умовах системних трансформацій. Типи та моделі економічного розвитку. Цивілізаційний вимір економічного розвитку.

Необхідність переходу від кон­цепцій кількісного збільшення масштабів виробництва до ресурсозберігаючого зростання вітчизняної економіки. Конце­п­ція випереджаючого економічного зро­стання та розвитку як теоретична основа економіч­ної політики постіндустріальних і постсоціалістичних країн.

 

Модуль 3. Глобалізація та трансформація економічної системи в Україні

 

Тема 13. Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні

Сутність і види глобалізації. Економічний розвиток як чинник форму­ван­ня інституціональних основ глобалізації. Економічна глобалізація та її типи.  Чин­ники, що прискорюють глобаліст­сь­кі тен­ден­ції на планеті. Глобалізація та про­блеми міжнародної економічної безпеки.

Глобальні проблеми людської цивілізації та їх розв’язання. Глобалізація і соціалізація економічного розвитку. Тенденції, чинники та механізми соціаль­ної інтеграції.

Глобалізація як чинник трансформації економічної та господарської си­стеми в Україні. Національні економічні інтереси та загрози економічній без­пе­ці України. Складові економічної безпеки. Внутрішні чинники подолання тех­но­ло­гічного розриву та економічної відста­лос­ті України.

 

Тема 14. Інституціональні форми інтеграції України у світове гос­по­дарство

Сучасні інституціональні форми міжнародного економічного співробіт­ни­цт­ва та можливості їх використання Україною.

 Форми інтеграції України до глобалізованого світового господарства. Між­­­­­на­родні фінансово-промислові групи (ФПГ). Транскордонне співробітницт­во. Формування правових, соціальних та економічних інституціональних основ вступу України в ЄС.

Світова організація торгівлі (СОТ), як інституціональна форма функ­ціо­ну­вання відкритої економіки, та Україна. Переваги та ризики відкритої еконо­міки для України в умовах її трансформаційного та посттрансформаційного стану. Про­текціонізм і його допустимі межі. Світові ціни: теорія та практика форму­вання. Чинники що впливають на формування світових цін.

Взаємодія України з наднаціональними фінансовими організаціями. Між­на­родна міграція капіталу і робочої сили, її вплив на динаміку та якість рин­ко­вих перетворень в Україні.

 Взаємовідносини України з СНД: сучасний стан і перспективи. Зв’язки України з іншими регіональними політико-економічними об’єднаннями.

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1.  Плани семінарських занять

 

Тема 1. Предмет і метод трансформаційної економіки

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, здатність до аналізу і синтезу, навики управління інформацією;

Ключові міжособистісні: взаємодія; позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: бажання досягти успіху; дослідницькі навики та уміння; здатність до навчання;

Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативніідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 

Після опанування теми І студент повинен знати:

 • Сутність понять економічний розвиток та економічне зростання;
 • Сутність основних чинників забезпечення економічного розвитку та зростання;
 • Сутність понять: економічна система, структура економічної системи, типи економічних систем;
 • Основні причини та чинники трансформації економічних систем, форми та етапи розвитку трансформаційних станів економічних систем;
 • Сутність, зміст, причини та чинники трансформаційних циклів;
 • Розуміти діалектику співвідношення понять і явищ: трансформація, еволюція,реформи;
 • Предмет «Трансформаційної економіки»;
 • Специфічні особливості парадигми дослідження сучасних економічних систем;
 • Сутність, роль і функції методологічних підходів у дослідженні складних і надскладних соціальних систем;

 

Після опанування теми І студент повинен вміти:

 

 • Визначити основні закони та чинники економічного розвитку;
 • Дати характеристику основних структурних елементів будь-якої еконо­міч­ної системи;
 • Дати характеристику причин і чинників, які викликають трансформацію економічних систем;
 • Визначити умови, які визначають місце економічної системи на різних етапах трансформаційного циклу;
 • Розкрити діалектику перехідних станів економічних систем;
 • Пояснити причини, які породжують парадигмальні зміни у дослідженнях сучасних економічних систем;
 • Дати характеристику особливостей основних сучасних методологічних підходів у дослідженні економічних систем;

Питання для обговорення:

 1. Логіка економічного розвитку. Матеріальна основа перехідних станів еко­номіки та суспільства
 2. Парадигмальні особливості методології дослідження надскладних дина­мічних соціальних систем: формаційний, технологічний,інституційний, цивілізаційний, міждисциплінарні підходи

Дискусійні питання:

 1. Сучасна політична економія та сучасний неолібералізм про принципи пізнання внутрішніх важелів розвитку економічних систем;
 2. Економічні, матеріальні та соціальні межі внутрішньої трансформації економічних систем та суспільства;

Тренінгові завдання:

 • Експрес – опитування;
 • Контрольна робота;

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

1. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Сине­р­гетика и теория социальной самоорганизации). - СПб, 1999;

2. Гараедаги Джамшид. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: Платформа для иоделирования архитектуры бизнеса/Дж. Гараедаги: пер. с англ. Е.И. Недбальская, науч. Ред. Е.В. Кузнецова. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 480 с.

3. Ивлева Г. Трансформация экономической системы: обзор концепций и контуры общей теории // Общество и экономика. - 2003. - № 10;

4. Ильин В.В. Философия истории /В.В. Ильин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 2003. – 380 с.

5. Кондратьев Н.Д. Большие циклы коньюктуры и теории предвидения. Избранные труды /Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; - М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2002. – 767 с.

6. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко­номики. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001;

7. Платонова Е. Экономические системы и их трансформация // МЭиМО. - 1998. - № 7;

8. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.

9. Тоффлер Елвін. Третя хвиля: Пер. з англ., К.: Всесвіт. 2000;

10. Яковенко Е.Г., Басс М.И., Махров Н.В. Циклы жизни економических процессов, обьектов и систем. - М.: Наука, 1991.

11. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.: “ АДЕФ-Україна ”, 2010;

12. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

13. Й.А. Шумпетер. История экономического анализа: В 3-х т. /Пер. с англ. под ред. В.С.Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001 г. Т. 2.

14. Карл Поланьи. Великая трансформация: политические и экономии­ческие истоки нашего времени /Перевод с английского А.А. Васильева, С.Е. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002. 

15. Корнаи Я. Системная парадигма // Общество и экономика. - 1999. - № 3 - 4. – С. 85 – 96.

 16. Кругман П. Кредо либерала /Центр исследований постиндустриа­ль­ного общества; Вступ. Статья В.Л. Иноземцева. – М.: Издательство “ Европа ”, - 2009

17. Лукінов І. Економічні трансофрмації (наприкінці ХХ сторіччя). - К.: НАНУ, Ін-т економіки, 1997;

 18. Луман Николас. Общество как социальная система. Пер снем. А. Анто­но­вского. Москва, "Логос", 2004;

19. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений  [Текст] /пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

20. Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в ис­то­рическом измерении /В.И.Пантин. - М.: Новый век, 2003;

21. Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. Огурцов А.П. ; Вступ. Ст. Уколовой В.И.; Закл. Ст. Рашковского Е.Б. – М.: Прогресс, 1996.

22. Хабиров М. И. Политические факторы экономического роста // Новые   направления   политической   науки: Тендерная политология. Институцио­на­ль­­ная политология. Политическая экономия. Социальная политика / редкол. : С. Г. Айвазова (отв. ред.), С. В. Патрушев (отв. ред.) и др. - М. : Российская ассоциация политической науки (РАПН) ; Российская политическая энци­клопедия (РОССПЭН), 2007.

23. Шумпетер, Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія /Пер. З англ.. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995.

 

 

Рівні оцінювання знань на І занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

 

Тема 2. Закономірності руху економічних систем. Концеп­туальні під­ходи до аналізу проблем трансфор­мації су­часного капіталізму

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, здатність до аналізу і синтезу;  вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: позитивне ставлення до несхожості та інших культур; здатність працювати в міжнародному середовищі;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність породжувати нові індеї;

Глобальні компетенції: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародногохарактеру та масштабу;

 

Після опанування теми 2 студент повинен знати:

 • Сучасний стан дослідження економічної системи капіталізму у зару­біж­но­му та вітчизняному науковому співтоваристві;
 • Розуміти сутність основних теорій трансформації сучасного капіталізму;
 • Причини субстанціональної стійкості економічної системи капіталізму на етапі його зрілості у довгостроковому періоді;
 • Сутність, характер, принципи розв’язання внутрішніх суперечностей ка­пі­талістичного суспільства в умовах динамізації розвитку  його еконо­міч­ної та соціальної систем;

 

Після опанування теми 2 студент повинен вміти:

 • Самостійно сформулювати загальні закономірності руху економічних систем;
 • Визначити основні принципи та підходи до розуміння закономірностей трансформації економічних систем, що застосовуються представниками:
 • марксистського та немарксистського напрямів;
 • неолібералізму;
 • кейнсі­ан­ства;
 • інституціональної та неоінституціональної теорії;
 • нової політичної економії;
 • субстантивістської політичної економії;
 • різних течій міжнародної, або глобальної політичної економії;

 

Питання для обговорення:

 1. Сучасне розуміння проблем системної трансформації економіки та су­спільства представниками основних течій теоретичної наукової думки;
 2. Ступінь дослідження проблем системної трансформації економіки та суспільства України у вітчизняній науковій думці;

 

Дискусійні питання:

 1. Причини поглиблення внутрішньої суперечності між найефектив­ні­шою системою ринкової мотивації до праці та динамікою соціального відчуження в капіталістичному суспільстві першої половини ХХ ст..
 2. Ключові суперечності процесу системної трансформації економіки та суспільства в Україні у 90-х р.р. ХХ ст.. – на початку ХХІ ст..

 

Тренінгові завдання:                                                                                   

 • Мозковий штурм;
 • Використання принципу гіпотетичного передбачення;
 • Прогностична дуель;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

1. Ивлева Г. Трансформация экономической системы: обзор концепций и контуры общей теории // Общество и экономика. - 2003. - № 10;

2. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

3. Карл Поланьи. Великая трансформация: политические и экономии­ческие истоки нашего времени /Перевод с английского А.А. Васильева, С.Е. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002. 

4. Кругман П. Кредо либерала /Центр исследований постиндустриа­ль­ного общества; Вступ. Статья В.Л. Иноземцева. – М.: Издательство “ Европа ”, - 2009

5. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений  [Текст] /пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

6. Хабиров М. И. Политические факторы экономического роста // Новые   направления   политической   науки: Тендерная политология. Институцио­на­ль­­ная политология. Политическая экономия. Социальная политика / редкол. : С. Г. Айвазова (отв. ред.), С. В. Патрушев (отв. ред.) и др. - М. : Российская ассоциация политической науки (РАПН) ; Российская политическая энци­клопедия (РОССПЭН), 2007.

7. Шумпетер, Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія /Пер. З англ.. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995.   

8. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

9. Бальцерович Лешек. Уроки перехідної економіки //Економіст - 2003. - № 3;

10. Валлерстайн Иммануэль. Конец знакомого мира: социология ХХІ века /Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. - М.: Логос, 2004;

11. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансфор­ма­ція суспільства. - К.: КНЕУ, 2002;

12. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований /Под ред. д-ра экон. Наук А.А. Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – 928 с.

13. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

14. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, пер­с­пективи) /Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Зверяков М.І. та ін. - К.: Логос, 1999;

15. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М: Текст, 1993.

16. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Пределы капитала: методология и онто­логия. Реактуализация классической философии и политической экономии (избранные тексты). – М., Культурная революция, 2009;

17. Джеймс Бъюкенен. Границы свободы // Сочинения. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./. - М.: Таурус Альфа, 1997.

18.  Джеймс Бъюкенен. Конституция экономической политики // Сочи­не­ния. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./ - М.: “ Таурус Альфа ”, 1997.

19. Ильин В.В. Философия истории /В.В. Ильин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.

20. Карл Поланьи. Великая трансформация: политические и экономии­ческие истоки нашего времени /Перевод с английского А.А. Васильева, С.Е. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002. 

21. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Анто­ло­гия эко­номической классики. М. 1993. ”ЭКОНОВ” ”КЛЮЧ”.

 22. Крауч, К. Постдемократия  [Текст] /пер. с англ. Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

23. Кругман П. Кредо либерала /Центр исследований постиндустриа­ль­ного общества; Вступ. Статья В.Л. Иноземцева. – М.: Издательство “ Европа ”, - 2009

 24. Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неоли­бера­лизма /Пер. с фр. С. Рындина. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.

25. Поланьи Карл. Наша устаревшая рыночная психология // Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Территория будущого ”, 2010.

26. Поланьи Карл. О вере в экономический детерминизм. // Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Территория будущего ”, 2010.

27. Поланьи Карл. Экономика как институционально оформленный про­цесс // Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Тер­ри­то­рия будущего ”, 2010.

28. Создавая сильную демократию. Сто лет социал-демократической ра­бо­чей партии Швеции /Пер. с англ.; Предисл. Ю.М.Лужкова. - М.: Издательство “ Весь мир ”, 2001.

  29. США: государство-человек-экономика (региональные аспекты) /Ред. Л.Ф.Лебедева: Ин-т США и Канады РАН. - М.: Анкил, 2001;

30. Ульрих П. Критика экономизма. М.: Вузовская книга, 2004.

31. Уэбстер Ф. Теории информационного общества: Пер. с англ. /Ф.­Уэбстер; Ред. Е.Л.Вартанова. - М.: Аспект Пресс, 2004;

32. Фридман М. Капитализм и свобода /Пер. с англ. М.: Новое изда­те­ль­ство, 2006.

 

Рівні оцінювання знань на 2 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

Тема 3. Трансформація інституційних суспільних форм функ­­ціону­ван­ня капіталістичної економіки та суспільства у про­цесі його еконо­міч­ного та соціа­льного розвитку

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: здатність працювати в міжнародному середовищі;  здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку;

 

Після опанування теми 3 студент повинен знати:

Характерні риси, функціональні особливості та історичні межі індустріального типу економіки та суспільства;

 • Характер та основні форми економічних і соціальних протиріч індустріального суспільства;
 • Основні умови та чинники подолання обмеженості виробничих можливостей та соціальних суперечностей індустріальної економіки та суспільства;
 • Причини та сутність процесів трансформації індустріального типу економіки та суспільства у нову інституціональну суспіль­ну форму – суспільство постіндустріальне;
 • Ключові ознаки технологічного способу виробництва постін­ду­ст­­ріального типу;
 • Сутність, роль та функції базових елементів та інститутів нового типу еконо­міки та суспі­ль­ства: НТР, інтелектуальне виробництво, інтелектуальна праця, інте­лектуальний продукт, інтелектуальна вартість, нова система мо­тивації, інте­лектуальний, соціальний капітал, інте­лек­туальна власність, нове громадянське суспільство, виробнича демокра­тія, людино центричне виробництво;
 • Критерії визначення інформаційного типу економіки та суспільства;
 • Сутність і переваги сітьової економіки;
 • Ендогенні чинники формування та характер протиріч інформаційної економіки та інформаційного суспільства;
 • Причини та чинники формування тенденції до трансформації пост­індустріального суспільства у суспільство пост економічне; 

 

Після опанування теми 3 студент повинен вміти:

 • Дати характеристику основних критеріальних ознак індустріального типу економіки та індустріального суспільства;
 • Визначити природу протиріч, які породжуються технологічним способом виробництва індустріального суспільства та системою економічних відносин притаманною йому;
 • Сформулювати основні відмінності між НТР та НТП, визначити характерні риси притаманні кожному з етапів розвитку НТР;
 • Визначити характерні риси системи мотивації в індустріальній економіці;
 • Пояснити природу процесів, які визначають потребу переходу до нового технологічного способу виробництва в межах існуючої економічної системи;
 • Розкрити специфіку структури постіндустріального типу економіки;
 • Дати характеристику специфічних особливостей трансформації    базових інститутів капіталістичного суспільства в процесі формування постіндустріальних форм його розвитку;
 • Уміти аргументовано сформувати свою позицію щодо розуміння суті, місця та ролі інформаційної економіки в процесі трансформації сучасної економічної системи капіталізму;
 • Розкрити сутність, форми та особливості інформаційного капіталізму;
 • Розрізняти діалектику взаємозв’язку понять та явищ: інфор­ма­ція – знання, інтелектуальний продукт, інтелектуальна вартість;
 • Пояснити причини, сутність і форми прояву тенденції до становлення ключових ознак пост економічного суспільства;
 • Сформулювати свою позицію щодо доцільності формування основ постіндустріального типу економіки та суспільства в Україні;
 • Визначити ключові причини та чинники, що заважають нашій державі стати на шлях формування основ постіндустріального типу економіки та суспільства;

 

Питання для обговорення:

 1. Система економічних і соціальних протиріч епохи індустріального суспільства
 2. Якісні зміни у структурі продуктивних сил постіндустріального суспільства. Трансформація форм та відносин власності в умовах становлення постіндустріального суспільства
 3. Інтелектуальна праця, інтелектуальний продукт, інтелектуальний потенціал – принципи та форми привласнення і розпорядження
 4. Інтелектуальна власність як інструмент гармонізації та відчуження економічних відносин у постіндустріальному суспільстві
 5. Критерії визначення інформаційного типу економіки та суспільства

 

Дискусійні питання:

 1. Діалектика трансформації економічних, соціальних, політичних інститутів індустріального суспільства в процесі формування суспільства постіндустріального;
 2. Можливості та чинники розв’язання проблем економічної ефективності та соціальної справедливості в системі координат постіндустріальної економіки та суспільства;
 3. Інформація та знання: діалектика взаємовпливів і результату;
 4. Реальні можливості і перспективи формування постеконо­міч­ного суспільства у сучасному глобалізованому світі;

 

Тренінгові завдання:

Дискусія;

Круглий стіл;

Наукові ессе;

Наукова конференція;

 

Завдання для домашньої роботи:

 

Прочитати одну із нижчезгаданих книжок:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социа­ль­но­го прогнозирования: Пер. с англ. - М., Academia. - 1999;

3. Валлерстайн Иммануэль. Конец знакомого мира: социология ХХІ века /Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. - М.: Логос, 2004;

4. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

5. Иноземцев В.Л. Очерки истории экономической общественной формации. Научное издание. – М.: Таурус Альфа, Век, 1996. - 400 с.

6. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное издание. – М.: “Academia” – “Наука”, 1998. – 640 с.

7. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М.: “Academia” – “Наука”, 1999. – 724 с.

8. Клодт Хеннінг. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки. Мо­но­графія: К., Вид-во “Таксон”, 2006. – 306 с.

9. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология /Под редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Аcademia, 1999. 640 с.

10. Осипов Г.В., Степашин С.В. Экономика и социология знания: практическое пособие /Научный совет по программе фунд. исслед. Президиума Российской академии наук “Экономика и социология знания”. – М.: Наука, 2009. – 220 с.

11. Тоффлер Елвін. Третя хвиля: Пер. з англ., К.: Всесвіт. 2000;

12. Федотова В.Г, Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три великие трансофрмации. – М.: Культурная революция, 2008. – 608 с.

13. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – Київ, Видавництво Логос, 2003. – 431 с.

14. Чухно А.А. Твори: у 3 томах /А.А. Чухно. – К.: - 2007.

15. Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної еконо­міки // Економіка України. - 2005. - № 7. – С. 58 – 64.

16. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010.

17. Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Еко­но­мі­ка України. - 2004. - № 5. – С. 4 – 13.

18. Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал [Текст] / пер. С нем. и фр. М.М. Сокольской; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010.

19. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

20. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их не­э­ко­номические последствия /В.Л. Иноземцев. - М.: ЗАО “ Из­да­тельство Эконо­ми­кА ”, 2003.

21. Иноземцев В.Л. Собственность в постиндустриальном обществе и в ис­­торической перспективе // Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические последствия /В.Л. Иноземцев. - М.: ЗАО "Из­да­тельство Экономика", 2003.

22. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2000;

23. Карл Поланьи. Великая трансформация: политические и экономии­ческие истоки нашего времени /Перевод с английского А.А. Васильева, С.Е. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002.

24. Крауч, К. Постдемократия  [Текст] /пер. с англ. Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

25. Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення: монографія /Маслов А.О. – Аграр Медіа Груп, 2012;

26. Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний/ пер. с англ. Н. Эдельмана; под ред. М. Ивановой. М.: Изд. Института Гайдара, 2012.

 

Рівні оцінювання знань на 3 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

 

Тема 4. Соціальні складові сучасного постіндустріалізму

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу та синтезу;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді; міжособистісні навики та уміння;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність застосовувати знання на практиці; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій суаналізу та синтезу сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішуати важливі проблеми на інноваційній основі;

 

Після опанування теми 4 студент повинен знати:

 • Сутність, роль і функції базових соціальних інститутів економічного розвитку у постіндустріальному суспільстві, таких як: люд­ський, інтелектуальний, соціальний капітал, громадянське суспільство, економічна та політична свобода;
 •  Сутність, зміст і чинники процесу соціалізації економічного життя;
 • Моделі соціалізації економіки основних розвинених країн;
 • Структуру, функції та тенденції трансформації соціальної стратифікації сучасного суспільства;

 

 

Після опанування теми 4 студент повинен вміти:

 • Визначити умови та особливості формування і функціонування нефізичних форм капіталу;
 • Знайти об’єднувальні критерії та характерні функції різних форм капіталу в індустріальному, постіндустріальному, інформа­ційному суспільствах;
 • Обґрунтувати місце та роль людського, інтелектуального, соціального капіталу у забезпеченні ефективного функціонування нового технологічного способу виробництва в рамках постіндустріального суспільства;
 • Пояснити об’єктивний характер процесу соціалізації економіки; причини динамізації цього процесу в умовах системної трансфор­мації економіки та суспільства;
 •  Визначити економічну роль і функції різних соціальних груп в забезпеченні економічного розвитку, зростання добробуту людини та суспільства в умовах постіндустріальної трансформації;
 • Обґрунтувати критеріальні ознаки середнього класу, розкрити його роль у забезпеченні економічного та соціального прогресу сучасного суспільства;
 • Окреслити коло соціальних протиріч, які складаються у постіндустріальному суспільстві та пояснити причини їх виникнення, можливі шляхи розв’язання;

 

Питання для обговорення:

 1. Людиноцентрична економіка як результат та умова становлен­ня постіндустріального суспільства
 2. Основні інституціональні форми функціонування людиноцентричної економіки у постіндустріальному суспільстві
 3. Функції та моделі соціальної держави в системі координат сучасного економічного розвитку

 

Дискусійні питання:

 1. Проблеми формування інтелектуального та соціального капіталу в умовах системної трансформації економічних відносин у постсоціалістичних країнах
 2. Трансформація соціальної стратифікації у розвинених та постсоціалістичних країнах: проблеми,тенденції, перспективи

 

 

Тренінгові завдання:

 • Мозковий штурм стосовно визначення проблем формування ін­те­лектуального та соціального капіталу в Україні;
 • Дискусія з проблем критеріїв визначення, структури та шляхів формування середнього класу в Україні;
 • Моделювання ролі протосереднього класу України у забезпечен­ні інноваційного розвитку національної економіки;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: фор­мирование, оценка, эффективность использования - (А.И.Добрынин, А.А.Дятлов, Е.Д.Циренова) - СПб.: Наука, 1999;

4. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансфор­ма­ція суспільства. - К.: КНЕУ, 2002;

5.Осипов Г.В., Степашин С.В. Экономика и социология знания: практическое пособие /Научный совет по программе фунд. исслед. Президиума Российской академии наук “Экономика и социология знания”. – М.: Наука, 2009. – 220 с.

6. Соціальні трансформації: міжнародний і вітчизняний досвід (Моно­графія) /За ред. д.е.н., проф. В.М. Новікова. - НАН України. Ін-т економіки НАНУ, 2003;

7. Тарасова С.В. Теория и практика социализации переходной эконо­ми­ки. - Экономические науки. - М.: ВЗФЭИ - 2002;

8. Федотова В.Г, Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три великие трансофрмации. – М.: Культурная революция, 2008. – 608 с.

9. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – Київ, Видавництво Логос, 2003. – 431 с.

10. Чухно А.А. Твори: у 3 томах /А.А. Чухно. – К.: - 2007.

11.Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М: Текст, 1993.

12. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010.

13. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Из­бран­ные труды по экономической теории: Пер. с англ. / Сост., науч. Ред., по­слесл. Р.И. Капе­люшников; предисл. М.И.Левин. – М.: ГУ ВШЭ, 2003.

14. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990.

15. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія /Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін..]; за заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф.. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2008.

16. Джеймс Бъюкенен. Границы свободы // Сочинения. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./. - М.: Таурус Альфа, 1997.

17. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

18. Коулман Дж. Капитал социальный //  Общество и современость. - 2001. - № 3. – С. 121 – 139.

19. Крауч, К. Постдемократия  [Текст] /пер. с англ. Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

20. Кругман П. Кредо либерала /Центр исследований постиндустриа­ль­ного общества; Вступ. Статья В.Л. Иноземцева. – М.: Издательство “ Европа ”, - 2009.

21. Луман Николас. Общество как социальная система. Пер с нем. А.Анто­но­вского. Москва, "Логос", 2004;

22. Людвиг фон Мизес. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

23. Маслоу Абрахам. Теория мотивации человека. – Классики теории государственного управления: американская школа /Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. – М.: Изд-во МГУ, 2003.

24. Морита Акио. Сделано в Японии. М.: Прогресс. – 1990.

25. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений  [Текст] /пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

26. Пайпс, Ричард. Собственность и свобода. Пер. с англ. яз. (Richard Pipes. Property and Freedom. Alfred A. Knopf, New York, 1999). – М.: Московская школа политических исследований, 2008.

27. Предупреждение человечеству. Декларация учених по глобальным проблемам // “ Человек ”. – 1993. - № 5. – С. 173 – 175.

28. Савчук В.С., Зайцев Ю.К. Економічні функції сучасного середнього кла­су // Стратегія економічного розвитку України. Наук. зб. - Вип. 14. - 2003.

29. Савчук В.С., Зайцев Ю.К. Методологія соціальної стратифікації Й.А. Шумпетера та природа середнього класу як інституту сучасної економічної сис­те­ми // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 2.

30. Создавая сильную демократию. Сто лет социал-демократической ра­бо­чей партии Швеции /Пер. с англ.; Предисл. Ю.М.Лужкова. - М.: Издательство “ Весь мир ”, 2001.

31. Социально-экономические проблемы информационного общества. монография (под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника, к.э.н., доц. М.В. Брюха­но­ва. – Вып. 2. – Сумы: Университетская книга, 2010;

32. США: государство-человек-экономика (региональные аспекты) /Ред. Л.Ф. Лебедева: Ин-т США и Канады РАН. - М.: Анкил, 2001;

33. Фридман М. Капитализм и свобода /Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2006.

34. Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким об­разом ценности способствуют общественному прогрессу /Под ред. Л. Харри­со­на, С. Хантингтона. - М., 2002; 

35. Хабиров М. И. Политические факторы экономического роста // Новые   направления   политической   науки: Тендерная политология. Институцио­на­ль­­ная политология. Политическая экономия. Социальная политика / редкол. : С. Г. Айвазова (отв. ред.), С. В. Патрушев (отв. ред.) и др. - М. : Российская ассоциация политической науки (РАПН) ; Российская политическая энци­клопедия (РОССПЭН), 2007.

36. Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності роз­витку // Економіка України. - 2002. - № 12. – С. 61 – 67.

37. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в умовах становлення пост­індустріального суспільства: імперативи глобального економічного розвитку та орієнтири для України: монографія – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010.

38. Шумпетер, Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія /Пер. З англ.. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995.

39. Япония: полвека правления либерал-демократов (Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М. АИРО-ХХ1, 2010;

 

Рівні оцінювання знань на 4 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

Тема 5. Передумови та цілі системної трансформації соціа­ліз­му (самостійна робота студентів)

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: здатність до аналізу та синтезу; базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: здатність до критики та самокритики;  здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці; дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити та генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 

 

Після опанування теми 5 студент повинен знати:

 • Основні положення теорії централізовано керованої економічної системи;
 • Розуміти об’єктивний характер процесів одержавлення економіки в умовах формування монополії політичної та економічної влади з боку однієї політичної сили;
 • Знати основні причини формування витратної економіки та наслідки її функціонування для людини, суспільства, держави;

 

Після опанування теми 5 студент повинен вміти:

 • Аргументовано розкрити ендогенні причини краху тотально оде­р­жавленої економіки;
 • Пояснити переваги конкурентної економіки, плюралізму форм власності, мотиваційної системи ринкового типу;
 • Визначити стратегічні цілі системної трансформації економічної системи соціалізму;

 

Питання для обговорення:

 1. Монополія політичної влади та тотальне одержавлення економіки
 2. Соціально-економічні передумови тотального одержавлення економіки
 3. Причини краху перебудови радянського суспільства у другій половині ХХ ст..

 

Дискусійні питання:

 1. Можливості внутрішньої трансформації економічної системи соціалізму
 2. Переваги та недоліки мотивації до праці в соціалістичному суспільстві та в сучасній Україні

 

Тренінгові завдання

 • Дискусія двох колективних суб’єктів семінарського заняття;
 • Самостійна письмова робота;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Бальцерович Лешек. Уроки перехідної економіки //Економіст - 2003. - № 3;

4. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансфор­ма­ція суспільства. - К.: КНЕУ, 2002;

5. Кондрашова Л. Приватизация с китайской спецификой (проблема классификации форм собственности) // Российский экономический журнал. - 2004. - № 7;

6. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) - К.: НАНУ, Ін-т економіки, 1997; 

7. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

8. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М: Текст, 1993.

9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002.

10. Создавая сильную демократию. Сто лет социал-демократической ра­бо­чей партии Швеции /Пер. с англ.; Предисл. Ю.М.Лужкова. - М.: Издательство “ Весь мир ”, 2001.

11. Бокарев Ю.П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970 – 1980 – е годы / Ю.П.Бокарев; Ин-т рос. истории РАН. - М.: Наука, 2007.

 

Рівні оцінювання знань на 5 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

Тема 6. Інституціональні основи системної постсоціалістичної транс­фор­мації

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді; по­зитивне ставлення до несхожості та інших культур;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; ініціативність і дух підприємництва;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку;

 

Після опанування теми 6 студент повинен знати:

 • Сутність понять: влада, політична влада,економічна влада, саморегулювання економіки, державне управління;
 • Сутність і функції інститутів: влада, управління, мотиваційна система;
 • Сутність, принципи та форми функціонування змішаної економіки;
 • Принципи, функції, форми та межі втручання держави в регулювання процесів системної трансформації економічної системи  та суспільства в перехідному періоді;
 • Основні елементи системи мотивації трудової та економічної активності людини у сучасній ринковій економіці;

 

Після опанування теми 6 студент повинен вміти:

 • Аргументовано пояснити необхідність активізації ролі та функцій держави в умовах системної трансформації суспільства;
 • Сформулювати критерії оцінки ефективності державного управління трансформаційними процесами;
 • Розкрити діалектику взаємодії політичної та економічної влади у трансформаційному суспільстві;
 • Визначити інституціональні чинники формування конкурентного ринкового середовища та ринкової демократії;
 • Окреслити критерії завершеності трансформаційного періоду для постсоціалістичних країн;

 

Питання для обговорення:

 1. Влада та держава в системі економічних відносин;
 2. Економічна влада та її оптимальні межі;

 

Дискусійні питання:

 1. Проблеми управління економікою у суспільстві що трансформується
 2. Причини та чинники протиріч між формально існуючими інститутами та реальним станом їх функціонування у трансформаційній економіці

 

Тренінгові завдання:

 • Дискусія з проблем ефективності функціонування формальних і неформальних інститутів влади у трансформаційному періоді;
 • Круглий стіл із заявленими доповідачами; 

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Бальцерович Лешек. Уроки перехідної економіки //Економіст - 2003. - № 3;

3. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований /Под ред. д-ра экон. Наук А.А. Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – 928 с.

4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функциони­ро­ва­ние экономики. - М.: Фонд экономической книги, Начала, 1997;

5. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

6. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, пер­с­пективи) /Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Зверяков М.І. та ін. - К.: Логос, 1999;

7. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010.

8. Джеймс Бъюкенен. Конституция экономической политики // Сочи­не­ния. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./ - М.: “ Таурус Альфа ”, 1997.

9. Джеймс М. Б’юкенен. Конституциональная экономическая теория // Экономическая теория /Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. /Науч. Ред. чл-корр. РАН В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004.

10. Крауч, К. Постдемократия  [Текст] /пер. с англ. Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

11. Создавая сильную демократию. Сто лет социал-демократической ра­бо­чей партии Швеции /Пер. с англ.; Предисл. Ю.М.Лужкова. - М.: Издательство “ Весь мир ”, 2001.

12. Япония: полвека правления либерал-демократов (Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М. АИРО-ХХ1, 2010;

13. Дементьев В.В. Экономика как система власти /Министерство образования и науки Украины. Донецкий национальный технический университет. / Изд. 2 – е. – Изд-во ДонНТУ, 2006.

14. Институциональные проблемы эффективного государства: монография / Под ред.  В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012.

15. Дементьев В.В. Институты, поведение, власть: монография / В.В. Дементьев. – Донецк: ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет». – 2012.

16. Государство и рынок: американская модель. Под ред. д.э.н., проф. М.А. Портного и д.э.н., проф. В.Б. Супяна. – М.: Издательство «Анкил», 1999 г.

17. Лощихін О.М. Економічна функція сучасної держави. Теоретико - правові аспекти: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008.

18. Якубенко В.Д. Власність,економічна влада та управління: навч. посіб. / В.Д. Якубенко. – К.: КНЕУ, 2011.

 

Рівні оцінювання знань на 6 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

 

Тема 7. Концепції, моделі та про­блеми формування економічної полі­ти­ки в Украї­ні в умовах транс­формаційного стану суспі­ль­ства

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу та синтезу;

Ключові міжособистісні: здатність до критики та самокритики; здатність працювати в міжнародному середовищі;  здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність застосовувати знання на практиці; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 

Після опанування теми 7 студент повинен знати:

 • Сутність понять: економічна політика, цілеполагання, стратегічні цілі, тактичні цілі;
 • Розуміти основні положення теорії суспільного вибору та принципи прийняття рішень;
 • Завдання та проблеми формування економічної політики в умовах системної трансформації економіки та суспільства, у пост трансформаційному стані;
 • Внутрішні та зовнішні чинники вибору програми ринкових перетворень;
 • Сутність, зміст, переваги основних концептуальних моделей постсоціалістичної трансформації: шокової терапії та гра дуалізму;  

 

Після опанування теми 7 студент повинен вміти:

 • Зрозуміти діалектику взаємозв’язку понять: мета і засіб досяг- нення мети;
 • Аргументовано визначити першорядні стратегічні цілі економічної політики трансформації, окреслити можливі засоби їх реалізації;
 • Критично проаналізувати реалістичність положень Вашингтонського та пост вашингтонського консенсусу щодо можливостей їх використання в умовах України;
 • Визначити причини неефективності застосування положень моделі шокової терапії в економічній політиці нашої держави;
 • Пояснити причини ефективності використання моделі та політики градуалізму при проведенні системних перетворень окремими державами;
 • Сформулювати своє бачення основ ефективної економічної політики держави щодо переходу до сталого інноваційного розвитку країни;

 

Питання для обговорення:

 1. Основні принципи сучасної методології суспільного вибору та прийняття рішень
 2. Завдання та проблеми формування системної економічної політики в Україні

 

Дискусійні питання:

 1. Внутрішні та зовнішні чинники вибору програми ринкових перетворень
 2. Ступінь реалістичності основних принципів і положень Вашингтонського та пост вашингтонського консенсусу шодо застосування їх як основи для формування національної економічної політики в Україні

Тренінгові завдання:

 • Бліц конференція з елементами дискусії;
 • Мозковий штурм щодо визначення стратегічних цілей економічної політики і засобів їх реалізації в умовах посттрансформаційного стану України;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Бальцерович Лешек. Уроки перехідної економіки //Економіст - 2003. - № 3;

4. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансфор­ма­ція суспільства. - К.: КНЕУ, 2002;

5. Колодко Гжегож В. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше? / Г.В. Колодко; вводная глава Р.С. Гринберга. – М.: Магистр,2011.

6. Колодко Гжегож В. Мир в движении / Г.В. Колодко; пер. с пол. Ю. Чайникова. – М.: Магистр, 2011.

7. Кондрашова Л. Приватизация с китайской спецификой (проблема классификации форм собственности) // Российский экономический журнал. - 2004. - № 7;

8. Львов Д.С. Экономика развития. - М.: Экзамен, 2002;

9. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко­номики. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001;

10. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

11. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, пер­с­пективи) /Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Зверяков М.І. та ін. - К.: Логос, 1999;

12. Чухно А.А. Твори: у 3 томах /А.А. Чухно. – К.: - 2007.

13. Эддрус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений: Пер. с англ. /Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997;

 

14. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010.

15. Джеймс Бъюкенен. Границы свободы // Сочинения. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./. - М.: Таурус Альфа, 1997.

16. Джеймс Бъюкенен. Конституция экономической политики // Сочи­не­ния. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./ - М.: “ Таурус Альфа ”, 1997.  

17. Джеймс М. Б’юкенен. Конституциональная экономическая теория // Экономическая теория /Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. /Науч. Ред. чл-корр. РАН В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004.

18. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

19. Карл Поланьи. Великая трансформация: политические и экономии­ческие истоки нашего времени /Перевод с английского А.А. Васильева, С.Е. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002.

20. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. - М.: Про­гресс, 1995.

21. Рустем Нуреев. Джеймс Бьюкенен и теория общественного выбора // Джеймс М. Бьюкенен. Сочинения. Пер. С англ.. Серия : “ Нобелевские лау­ре­а­ты по экономика ”. Т. 1. /Фонд экономической инициативы; Гл. Ред..  кол.: Нуреев Р.М. и др.. – М.: “Таурус Альфа ”, 1997.

22. Шварцмантель Д. Идеология и политика /Пер. с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009.

 

Рівні оцінювання знань на 7 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

Тема 8. Специфіка становлення рин­ку факто­рів виробництва в умо­вах постсоціалістичної трансфор­мації

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; планування та управління проектами;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливіпроблемина інноваційній основі;

 

Після опанування теми 8 студент повинен знати і вміти:

 • Характерні риси процесу трансформації відносин власності як фундаментальної основи формування якісно нового ринку факторів виробництва у постсоціалістичних країнах;
 • Сутність, форми та методи процесу первісного нагромадження капіталу як основи становлення ринку капіталів у постсоціалістичній економіці;
 • Основні цілі, способи та проблеми трансформаційних перетворень в аграрному секторі економіки України;
 • Специфіку процесів формування ринків нерухомості, цінних паперів, праці в умовах системної трансформації принципів і форм функціонування національних господарських систем у постсоціалістичних країнах;
 • Специфічні особливості процесу формування нового класу власників та форм його впливу на розвиток економіки і суспільства;

 

Після опанування теми 8 студент повинен вміти:

 • Обґрунтувати об’єктивний характер якісних перетворень у системі відносин власності;
 • Дати характеристику нової структури системи відносин власності з позицій оцінки її відповідності стратегічним цілям економічного розвитку країни у пост трансформаційний період;
 • Провести критичний аналіз ефективності первісного нагромадження капіталу з позицій відповідності його критеріям ринкової ефективності та соціальної справедливості;
 • Обгунтувати результативність аграрних трансформацій;
 • Критично оцінити стан і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні;
 • Розкрити особливості функціонування національного ринку праці  та визначити рівень його відповідності стратегічним завданням економічного розвитку країни;

 

Питання для обговорення: 

 1. Нова система відносин власності у постсоціалістичних країнах – стрижень соціально – економічних перетворень і суперечностей у суспільстві;
 2. Особливості формування структури ринку факторів виробництва у посткомуністичних країнах;

 

Дискусійні питання:

 1. Можливість домінування цивілізованих форм первісного на- громадження капіталу в умовах постсоціалістичної трансформації;
 2. Причини та чинники неефективного функціонування інституціональних форм ринку факторів виробництва у посттрансформаційному суспільстві України;
 3. Специфіка реалізації інституту ефективного власника в умовах ринкових перетворень у нашій державі;
 4. Заробітна плата в Україні – стимул чи антистимул до праці?

 

Тренінгові завдання: 

 • Самостійна письмова робота;
 • Круглий стіл із проблем: Держава – приватизаційні процеси – структура ринку праці – система мотивів до праці – стратегічні цілі трансформації – діалектика взаємозалежності процесів;

 

Завдання для домашньої роботи:

 Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Бальцерович Лешек. Уроки перехідної економіки //Економіст - 2003. - № 3;

4. Банківська система як інститут та інструмент системної трансформації економічних відносин в Україні // Фінанси України - 2001. - № 10;

5. Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку: Пер. з англ. /Р. Бінгем, Е. Гилл, С. Вайт. - Л.: Літопис, 2003;

6. Інноваційна стратегія українських реформ /А.С.Гальчинський, В.М. Геєць, А.К.Кінах. - К.: Знання України, 2002;

7. Сірко А.В. Первісне нагромадження капіталу - економічна основа спон­танного переділу суспільного багатства // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 2;

8. Чечетов М. Трансформація відносин власності в Україні (правовий аспект) // Економіка України. - 2004. - № 9;

9. Чечетов М., Жадан І. Соціально-економічний аспект трансформації від­носин власності в Україні // Економіка України. - 2004. - № 10;

10. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Пределы капитала: методология и онто­логия. Реактуализация классической философии и политической экономии (избранные тексты). – М., Культурная революция, 2009;

11. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник /[А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін..]; за наук. Ред.. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009;

12. Морита Акио. Сделано в Японии. М.: Прогресс. – 1990.

13. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений  [Текст] /пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

14. Пайпс, Ричард. Собственность и свобода. Пер. с англ. яз. (Richard Pipes. Property and Freedom. Alfred A. Knopf, New York, 1999). – М.: Московская школа политических исследований, 2008.

15. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.­Лібанова та ін.; За ред. В.М.Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

16. Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким об­разом ценности способствуют общественному прогрессу /Под ред. Л. Харри­со­на, С. Хантингтона. - М., 2002;

17. Хабиров М. И. Политические факторы экономического роста // Новые   направления   политической   науки: Тендерная политология. Институцио­на­ль­­ная политология. Политическая экономия. Социальная политика / редкол. : С. Г. Айвазова (отв. ред.), С. В. Патрушев (отв. ред.) и др. - М. : Российская ассоциация политической науки (РАПН) ; Российская политическая энци­клопедия (РОССПЭН), 2007.

18. Япония: полвека правления либерал-демократов (Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М. АИРО-ХХ1, 2010;

 

Рівні оцінювання знань на 8 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

 

Тема 9. Принципи формування підприємницького середови­ща у пе­ре­хідній економіці України

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації та планування;

Ключові міжособистісні: здатність працювати в міжнародному середовищі;  здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді; здатність до критикита самокритики;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність  лідерські якості; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 

Після опанування теми 9 студент повинен знати:

 • Сутність і зміст понять: підприємництво, підприємницьке середовище, підприємець;
 • Роль підприємництва у функціонуванні ринкової економіки та в економічному розвитку суспільства;
 • Умови та проблеми забезпечення ефективності підприємницької діяльності в умовах системної трансформації суспільства;
 • Форми і види підприємницької діяльності;
 • Принципи, методи та форми узгодження інтересів капіталу, підприємців, найманих працівників і держави в умовах системної  трансформації інститутів політичної та економічної влади;

 

Після опанування теми 9 студент повинен вміти:

 • Дати аргументовану оцінку сутності і змісту інституту підприємництва;
 • Визначити умови та чинники функціонування підприємництва, базові засади, при відсутності яких підприємництво існувати не може;
 • Сформулювати свою позицію щодо ролі відносин і форм власності, ступеню економічної та політичної свободи, ділової етики у становленні системи підприємництва в країні;

 

Питання для обговорення:

 1. Підприємництво – рушійна сила формування нових економічних відносин;
 2. Мотивація підприємницької діяльності у трансформаційній економіці;
 3. Державна підтримка підприємництва: потреби та реалії

 

Дискусійні питання:

 1. Ефективність формальних і неформальних інститутів у забезпеченні становлення поля підприємницької діяльності на принципах моделі соціального ринкового господарства;
 2. Підприємницька діяльність і ментальність населення України: можливості та ;

 

Тренінгові завдання:

 • Ділова гра: Інституціональні умови та можливості прискорення організації малого підприємства в Україні;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с.

3. Йозеф А. Шумпетер. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Пер. з англ.. В. Старка. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011.

4. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / Израэл Кирцнер; пер. с англ. А.В. Куряева и Д.А. Бабушкина под ред.А.В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2010.

6. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко­номики. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001;

7. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. – 248 с.

8. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

9. Сірко А.В. Первісне нагромадження капіталу - економічна основа спон­танного переділу суспільного багатства // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 2;

10. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, пер­с­пективи) /Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Зверяков М.І. та ін. - К.: Логос, 1999;

11. Джеймс М. Б’юкенен. Конституциональная экономическая теория // Экономическая теория /Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. /Науч. Ред. чл-корр. РАН В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004.

12. Кругман П. Кредо либерала /Центр исследований постиндустриа­ль­ного общества; Вступ. Статья В.Л. Иноземцева. – М.: Издательство “ Европа ”, - 2009.

13. Четвертаков С.А. Реконструкция теории Маслоу / С.А. Четвертаков. – СПб.: Алетейя, 2011.

14. Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неоли­бера­лизма /Пер. с фр. С. Рындина. – М.: Новое литературное обоз - рение, 2010.

15. Маслоу Абрахам. Теория мотивации человека. – Классики теории государственного управления: американская школа /Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. – М.: Изд-во МГУ, 2003.

16. Парсонс Т. Мотивация экономической деятельности // Парсонс Т. О структуре социального действия: Пер. с англ. - М.: Академический Проект, 2000.

17. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.­Лібанова та ін.; За ред. В.М.Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

18. Поланьи Карл. Наша устаревшая рыночная психология // Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Территория будущого ”, 2010.

19. Шумпетер, Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія /Пер. З англ.. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995.

 

 

Рівні оцінювання знань на 9 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

 Тема 10. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової ста­­білізації в трансформаційній економіці

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу та синтезу;

Ключові міжособистісні: здатність до критики та самокритики; здатність працювати в міжнародному середовищі;  здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій; здатність застосовувати знання на практиці;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

 

Після опанування теми 10 студент повинен знати:

- цілі, функції та інструменти фіскальної політики в умовах системної трансформації економіки та суспільства;

- способи покриття дефіциту державного бюджету їх переваги та недоліки;

- мотиваційний механізм попиту на гроші;

- види монетарної політики в умовах системних економічних ре­форм;

 

Після опанування теми 10 студент повинен вміти:

 • Дати характеристику сутності, форм і методів фіскальної політики в умовах трансформаційного стану економічної та господарської системи;
 • Визначити причини та наслідки обмеженості функцій фіскальної політики в трансформаційній політиці України;
 • Розрізняти політичні, економічні та групові чинники формування попиту та пропозиції грошей у національному господарстві;
 • Дати оцінку монетарної політики держави з позицій виробника та споживача, експортера та імпортера продукції;

          

Питання для обговорення:

 1. Податкове законодавство України та стратегічні цілі економічного розвитку країни у пост трансформаційний період;
 2. Державний бюджет та його функції у сприянні економічному розвитку;
 3. Монетарна політика держави та можливості економічногорозвитку

 

Дискусійні питання:

 1. Проблеми формування та використання мотиваційних функцій податкової системи;
 2. Бюджет розвитку та проблеми його використання у забезпеченні сталого економічного зростання;
 3. Чинники монетарного обмеження реального сектору економіки

 

Тренінгові завдання:

 1. Бліцконференція;
 2. Тестове опитування;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Банківська система як інститут та інструмент системної трансформації економічних відносин в Україні // Фінанси України - 2001. - № 10;

4. Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку: Пер. з англ. /Р. Бінгем, Е. Гилл, С. Вайт. - Л.: Літопис, 2003;

5. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

6. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, пер­с­пективи) /Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Зверяков М.І. та ін. - К.: Логос, 1999;

7. Попова, Людмила Владимировна. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие / Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов. – М.: Дело и Сервис, 2008.

8. Фридмен Милтон. Если бы деньги заговорили…/ Пер. с англ.- 2-е изд. – М.: Дело, 2002.

9. Фолсом Б. Новый курс или кривая дорожка? Как экономическая политика Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию / Бертон Фолсом: пер.  с англ. А. Плисецкой под науч. ред. /д. А. Куряева. – Москва: Мысль, 2012.

10. Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата / Пол Кругман; [пер. с англ. В.Н. Егорова, под ред. Л.А. Амелехина]. – М.: Эксмо, 2009.

11. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Стиглиц Джозеф; [пер. с англ. В. Лопатка]. – М.: Эксмо, 2011. 

12. Вольф Дж.Т. Преднамеренный кризис: неизвестная история всемирного финансового переворота, и что вы можете с этим сделать [Текст] /  пер. с англ. А. Ишкильдина. – М.: ид «Дело» РАНХ и ГС; Изд-во Института Гайдара. – 2013.

 

Рівні оцінювання знань на 10 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

 Тема 11. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умо­вах ринкових перетворень

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, здатність до аналізу та синтезу; вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; здатність застосовувати знання на практиці; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

 

 

Після опанування теми 11 студент повинен знати:

 • Сутність і зміст категорії зайнятість, розуміти роль і функції зайнятості у системі суспільного відтворення та економічного зрос­тання;
 • Причини, форми та чинники безробіття у ринковій економіці, способи боротьби із безробіттям в умовах циклічних коливань економіки та в умовах системної трансформації суспільства;
 • Розуміти діалектику взаємозв’язку між безробіттям і можливостями реалізації стратегічних цілей економічної та соціальної трансформації суспільства;
 • Показники та чинники рівня життя населення, причини та чинники диференціації доходів утрансформаційній економіці;
 • Моделі соціально орієнтованої ринкової системи господарювання;
 • Сутність,проблеми та суперечності соціальної політики в Україні;

 

Після опанування теми 11 студент повинен вміти:

 • Пояснити закони регулювання зайнятості у ринковій економміці;
 • Визначити специфічні чинники регулювання зайнятості населення в умовах системної трансформації соціалістичної економіки та перехідного стану суспільства;
 • Розкрити специфічні форми безробіття в трансформаційній економіці;
 • Обґрунтувати можливі шляхи зменшення безробіття у посттрансформаційному періоді функціонування національної господарської системи;
 • Розуміти сутність основних показників, індикаторів та форм, що характеризують рівень та якість життя населення, дають можливість проводити порівняльний аналіз добробуту населення різних країн;
 • Сформулювати причини та чинники поглиблення диференціації життя населення, соціальної відчуженості громадян у постсоціалістичних країнах; 

 

Питання для обговорення:

 1. Зайнятість як функція суспільного виробництва та умова економічного зростання і розвитку;
 2. Рівень і диференціація доходів різних соціальних груп населення у трансформаційній економіці; Бідність, її визначення та вимірювання;
 3. Цілі та можливості соціальної політики держави в трансформаційному суспільстві;

 

Дискусійні питання:

 1. Причини поглиблення диференціації доходів та бідності у сучасній Україні;
 2. Природа та межі трудової міграції з України;

 

Тренінгові завдання:

 1. Бліцпрогноз тенденцій і перспектив подолання зубожіння населення країни у середньостроковому періоді;
 2. Трудова міграція з України – благо чи катастрофа;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

 

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: фор­мирование, оценка, эффективность использования - (А.И.Добрынин, А.А.Дятлов, Е.Д.Циренова) - СПб.: Наука, 1999;

4. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

5. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 352 с.

6. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник /[А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін..]; за наук. Ред.. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009;

7. Карл Поланьи. Великая трансформация: политические и экономии­ческие истоки нашего времени /Перевод с английского А.А. Васильева, С.Е. Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002.

8. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Анто­ло­гия эко­номической классики. М. 1993. ”ЭКОНОВ” ”КЛЮЧ”.

9. Создавая сильную демократию. Сто лет социал-демократической ра­бо­чей партии Швеции /Пер. с англ.; Предисл. Ю.М.Лужкова. - М.: Издательство “ Весь мир ”, 2001.

10. Экономика США: Учебник для вузов /Ред. В.Б. Супян. - СПб. - СПб: Питер, 2003.

11. Япония: полвека правления либерал-демократов (Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М. АИРО-ХХ1, 2010;

 

Рівні оцінювання знань на 11 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

 

Тема 12. Чинники та проблеми еко­номічного зростан­ня і розвитку в умовах постсоціалістичної транс­формації

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; здатність до аналізу та синезу; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

 

Після опанування теми 12 студент повинен знати:

 • Сутність понять економічне зростання та економічний розвиток;
 • Зміст основних теорій економічного зростання;
 • Особливості впливу основних моделей трансформації на можливості забезпечення економічного зростання та розвитку;
 • Чинники формування проблем і суперечностей у процесі реалізації завдань економічного зростання та розвитку;
 • Типи та моделі економічного розвитку;
 • Сутність і основні положення концепції випереджаючого економічного зростання та розвитку, його ролі у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки у глобалізованому світі;

 

Після опанування теми 12 студент повинен уміти:

 • Визначити відмінності сутності і змісту понять: економічне зростання та економічний розвиток;
 • окреслити систему найбільш еффективних економічних і позаекономічних чинників еко­номічного зростання та розвитку в умо­вах України;
 • критично аналізувати причини неадекватності інструментів політики розвитку стратегічним цілям такої політики, формувати узагальнення, пропозиці та рекомендації щодо визначення ефективних форм функціонування господарської системи країни;

 

Питання для обговорення:

 1. Економічне зростання: сутність, чинники,показники. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи.
 2. Динаміка економічного розвитку та його чинники в умовах системних трансформацій.

 

Дискусійні питання:

 1. Концепція випереджаючого економічного зростання та розвитку як теоретична основа економічної політики постіндустріальних і постсоціалістичних країн;
 2. Цивілізаційний вимір економічного розвитку;

 

Тренінгові завдання:

 • Круглий стіл із проблем визначення сучасних чинників економічного розвитку;
 • Самостійна письмова робота щодо визначення ключових ознак і можливостей випереджаючого економічного розвитку в умовах пост трансформаційного стану України;

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Бальцерович Лешек. Уроки перехідної економіки //Економіст - 2003. - № 3;

4. Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку: Пер. з англ. /Р. Бінгем, Е. Гилл, С. Вайт. - Л.: Літопис, 2003;

5. Інноваційна стратегія українських реформ /А.С.Гальчинський, В.М. Геєць, А.К.Кінах. - К.: Знання України, 2002;

6. Львов Д.С. Экономика развития. - М.: Экзамен, 2002;

7. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко­номики. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001;

8. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. – 248 с.

9. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

10. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, пер­с­пективи) /Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Зверяков М.І. та ін. - К.: Логос, 1999;

11. Чухно А.А. Твори: у 3 томах /А.А. Чухно. – К.: - 2007.

12. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. К., “ Інтелсфера ”, 2002.

13. Джеймс Бъюкенен. Границы свободы // Сочинения. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./. - М.: Таурус Альфа, 1997.

14. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. – 2008. - № 3. – С. 84 – 91.

15. Кругман П. Кредо либерала /Центр исследований постиндустриа­ль­ного общества; Вступ. Статья В.Л. Иноземцева. – М.: Издательство “ Европа ”, - 2009.

16. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений  [Текст] /пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010.

17. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.­Лібанова та ін.; За ред. В.М.Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

18. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні. Закон України від 16 січня 2003 р. за № 433- ІУ.: Офіційний текст станом 03.03. 2006 / Верховна Рада України – [Електронний ресурс].

19. Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. - 2004. - № 2. – С. 5 – 15.

20. Экономика США: Учебник для вузов /Ред. В.Б. Супян. - СПб. - СПб: Питер, 2003.

21. Фолсом Б. Новый курс или кривая дорожка? Как экономическая политика Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию / Бертон Фолсом: пер.  с англ. А. Плисецкой под науч. ред. /д. А. Куряева. – Москва: Мысль, 2012.

22. Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата / Пол Кругман; [пер. с англ. В.Н. Егорова, под ред. Л.А. Амелехина]. – М.: Эксмо, 2009.

23. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Стиглиц Джозеф; [пер. с англ. В. Лопатка]. – М.: Эксмо, 2011.

 

Рівні оцінювання знань на 12 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

  Тема 13.  Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні

 

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: здатність працювати в міжнародному середовищі;  здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді; позитивне ставлення до несхожості та інших культур;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

 

Після опанування теми 13 студент повинен знати:

 • Сутність і види глобалізації;
 • Об’єктивні закони та чинники, що викликають динамізацію глобалізаційних процесів в умовах становлення постіндустріального та інформаційного суспільства;
 • Характер взаємовпливів економічної, соціальної, культурної глобалізації як складових єдиного процесу;
 • Умови та чинники інтеграції України у глобалізоване господарство;
 • Переваги та загрози інтеграційних процесів для України;

 

Після опанування теми 13 студент повинен вміти:

 • Визначити сутність і форми глобалізаційних процесів, пояснити їх незворотність;
 • Сформулювати основні переваги та протиріччя процесів глобалізації для розвинених країн, країн постсоціалістичного світу, сла­борозвинених країн;
 • Враховувати закономірності функціонування глобалізованої еко­номіки при формуванні цілей економічної політики держави та засобів їх досягнення;

 

Питання для обговорення:

 1. Економічний розвиток як чинник формування інституціональних основ глобалізації;
 2. Глобалізація як чинник трансформації економічної та господарської системи в Україні;

 

Дискусійні питання:

 1. Глобалізація та проблеми міжнародної економічної безпеки;
 2. Глобалізація та соціалізація економічного розвитку;

 

 

Тренінгові завдання:

 1. Диспут: Влада та опозиція про динаміку та якість інтеграції України у глобалізований світ;
 2. Експрес прогнозування: терміни перетворення України на повноправного конкурентоспроможного суб’єкта економічних відносин у глобалізованій економіці;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

4. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

5. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 352 с.      

6. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За аг. Редакцією Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.

7. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навча­ль­ний посібник /А.С. Філіпенко. - К.: Либідь, 2002;

8. Федотова В.Г, Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три великие трансофрмации. – М.: Культурная революция, 2008. – 608 с.

9. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія /Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін..]; за заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф.. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2008.

10. Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: трудные вопросы современ­ного развития. - М.: Альпина Паблишер, 2003. 

11. Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в ис­то­рическом измерении /В.И.Пантин. - М.: Новый век, 2003;

12. Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л., Филатов В.П. Феномен свободы в условиях глобализации. М.: РГГУ, 2008.

13. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

 

Рівні оцінювання знань на 13 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

Тема 14. Інституціональні форми інтеграції України у світове госпо­царство

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію; засвоєння основ базових знань з професії;

Ключові міжособистісні: здатність працювати в міжнародному середовищі;  здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здат­ність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: дослідницькі навики та уміння; здатність породжувати нові ідеї; розуміння культури та звичаїв інших країн; здатність пристосовуватись до нових ситуацій;

Глобальні компетенції: знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 

Після опанування теми 14 студент повинен знати:

 • Основні інституціональні форми міжнародного економічного співробітництва та рівень їх використання Україною;
 • Основні форми інтеграції України у глобалізоване світове господарство;
 • Форми участі країни у міжнародних регіональних економічних організаціях;
 • Принципи та форми співробітництва України з міжнародними 
 • Принципи та форми міжнародної міграції капіталу та робочої сили;

 

Після опанування теми 14 студент повинен вміти:

 • Критично аналізувати ефективність форм міжнародного економічного співробітництва України з іншими країнами;
 • Дати оцінку економічним і соціальним результатам функціонування на території країни міжнародних корпорацій та ФПГ;
 • Визначити переваги та можливі втрати національного господарства внаслідок вступу України до СОТ;
 • Окреслити переваги та суперечності співпраці країни з міжнародними наднаціональними фінансовими організаціями;
 • Сформувати аргументовану позицію щодо вибору, який стоїть перед Україною у її подальшому поглибленні міжнародної інтеграції: асоціація з ЄС, або інтеграція в Митний Союз;

 

Питання для обговорення:                                                                

 1. Перспективи, форми та наслідки інтеграції України у глобалізоване суспільство;
 2. Форми, результати та перспективи співпраці України з регіональними та наднаціональними політикоекономічними об’єд­наннями;

 

Дискусійні питання:

 1. Можливість вступу в ЄС без утрати частини національного суверенітету;
 2. Віддалені економічні, соціальні та цивілізаційні наслідки однобічної стійкої трудової міграції з України;

Тренінгові завдання:

 • Дискусія щодо майбутнього України у системі координат глобалізованого світу;
 • Самостійна письмова робота – прогноз щодо можливостей ефективної інтеграції України усвітове господарство;

 

Завдання для домашньої роботи:

Ознайомитися з однією із наведених нижче праць:

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

4. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

5. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 352 с.      

6. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За аг. Редакцією Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.

7. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навча­ль­ний посібник /А.С. Філіпенко. - К.: Либідь, 2002;

8. Федотова В.Г, Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три великие трансофрмации. – М.: Культурная революция, 2008. – 608 с.

9. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія /Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін..]; за заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф.. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2008.

10. Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: трудные вопросы современ­ного развития. - М.: Альпина Паблишер, 2003. 

11. Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в ис­то­рическом измерении /В.И.Пантин. - М.: Новый век, 2003;

12. Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л., Филатов В.П. Феномен свободы в условиях глобализации. М.: РГГУ, 2008.

13. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

 

Рівні оцінювання знань на 14 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності

1.5 бали – правильна класифікація запропонованих тверджень за ознакою науковості, розуміння специфіки економіки як сфери діяльності й знання базових підходів до пояснення людської поведінки в господарській сфері

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять

0 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Самостійна робота студентів – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом володіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи. Вона є складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допомагають творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в навчальному обсязі навчальної програми з трансформаційної економіки та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

У процесі самостійної роботи студент має перетворитися  в активного учасника навчального процесу, навчитись свідомо ставитись до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Вивчаючи курс трансформаційної економіки, студент використовує основні види самостійної роботи:

 • самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять (підготовка до семінарських занять, написання рефератів, есе тощо);
 • науково-аналітичну роботу;
 • наукову роботу.

Залежно від завдань та змісту навчального курсу самостійна робота може включати такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських занять та до написання контрольних робіт;
 • системне вивчення матеріалу курсу перед написанням модулів та іспитом;
 • виконання індивідуальних завдань: написання реферату, підготовка критичного есе, пошук та огляд літературних джерел.

 

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань (конспектування курсу з трансформаційної економіки )

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

 1. Написання реферату (есе) за заданою проблематикою

2.3. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.5. Практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення

2.5. Написання курсової роботи

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

2.6. Захист курсової роботи

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк

3.3. Використання матеріалів в звіті з НДР

 

Відповідно до робочого навчального плану на самостійне опрацювання студентами виносяться теми 5, 14:

Тема 5. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму.

 Теорія централізовано керованої економічної системи. Монополія полі­ти­ч­ної влади та тотальне одержавлення економіки.

Обмеженість і про­тиріччя системи мотивації до праці.

Причини краху перебудови радянського суспільства у другій половині 80-х р.р. ХХ ст.

Необхідність, сутність і цілі соціально-економічної трансформації кома­н­д­­но-адміністративної системи соціалізму.

 

Тема 14. Інституціональні форми інтеграції України у світове гос­по­дарство

Сучасні інституціональні форми міжнародного економічного співробіт­ни­цт­ва та можливості їх використання Україною.

Взаємодія України з наднаціональними фінансовими організаціями. Між­на­родна міграція капіталу і робочої сили, її вплив на динаміку та якість рин­ко­вих перетворень в Україні.

 Взаємовідносини України з СНД: сучасний стан і перспективи. Зв’язки України з іншими регіональними політико-економічними об’єднаннями.

 

Теми рефератів, есе та фіксованих виступів на семінарських та індивідуально-консультативних заняттях

1. Логіка економічного розвитку

2. Теорія циклів,  поле, форми та етапи трансформаційних циклів

3. Загальна теорія економічних трансформацій

4. Характеристика основних типів трансформацій

5. Система економічних і соціальних протиріч епохи індустріального суспільства

6. Основні ознаки сучасного постіндустріального суспільства

7. Ін­телектуальна власність та її вплив на характер соціально-еконо­міч­них від­но­син

8. Людський  капітал: умови виникнення, функції та межі засто­су­вання

9. Соціальний капітал, реальний стан формування та перспективи роз­витку в Україні

 1.  Інтелектуальний капітал та його роль у створенні ВВП
 2.  Критерії визначення інформаційного су­спільства

12. Інформаційний капіталізм Мануеля Кастельса: сітьове суспільство та сі­тьове підприємництво, суперечності інформаційного ка­піталізму

13.  Кор­по­ративний капіталізм епохи інформаційного суспільства

14. Ос­новні складові постекономічної трансформації

15. Внутрішні протиріччя постекономічного суспільства

16. Особливості соціальної стратифікації та соціальних протиріч у посте­ко­номіч­но­му суспільстві 

17. Соціаль­не ринкове господарство: суть, зміст, функції, досягнення, протиріччя

18. Теорія централізовано керованої економічної системи: соціально-економічні передумови тотального одержавлення

19. Причини краху концепції та моделі перебудови радянського сус­пі­льства у другій поло­вині 80-х р.р. ХХ ст.

20. Роль держави у форму­ва­н­ні інс­ти­туційного середовища нової мета­систе­ми

21. Мотиваційна система у сучасній ринковій економіці та можливості її за­стосування в умовах постсоціалістичної трансформації

22. Критерії завершеності трансформаційного періоду для постсоціа­ліс­ти­ч­­них країн

26. Основні принципи сучасної методології суспільного вибору та прий­­няття рішень. Цілеполагання в економічній політиці

27. Концептуальні підходи до визна­чення шляхів створення ринкової си­с­те­ми господарювання: Вашингтонський консенсус і принципи макроеконо­мі­ч­ної ста­білізації

28. Стадії та моделі пе­ре­хо­ду до ринку: шокова терапія та гра­ду­алізм.

29.  Пост­вашингтонський консенсус і проблеми корекції трансформа­цій­ної еконо­мі­чної політики.

30. Трансформація відносин влас­ності в розвинених країнах (у постін­ду­ст­ріальних суспільствах).

31. Зміст поняття ефекти­в­ний власник. Соціально-економічні наслідки та ефективність приватизації.

32 . Державна власність: функції, межі та тенденції розвитку в трансфор­ма­ці­й­ній економіці.

33. Фіктивний капітал в умовах ринкової тран­сформації

34. Ста­но­в­лення нового класу власників і його вплив на процеси та спря­мо­ваність фор­мування ринку капіталів

35. Особливості функціонування національного ринку праці та протиріч­чя  що­до реалізації стратегічних цілей трансформації економічної системи

36. Мотивація підприємців у перехідній економіці

37. Механізми узгодження інтересів на підприємстві між йо­го заснов­ни­ками та між працею і капіталом

38. Державний борг України та проблеми його обслу­гову­вання

39. Монетарна політика в умовах економічних ре­форм

40. Політика дорогих грошей

41. Безробіття як макроекономічна проблема сучасної економіки

42. Рівень і диференціація доходів у трансформаційній економіці

43. Бідність, її визначення і вимірювання. Реальний мінімум споживання. Масштаби та рівень бідності. Бідність працюючого населення.

44. Конце­п­ція випереджаючого економічного зро­стання як теоретична ос­нова економіч­ної політики країн із трансформаційною еко­но­мікою

 45. Глобалізація і соціалізація економічного розвитку. Ідеї соціальної ін­теграції

46.  Глобалізація як чинник трансформації економічної та господарської си­стеми в Україні

47. Внутрішні та зовнішні чинники подолання технологіч­но­го розриву, відновлення куль­турного і наукового потенціалу економіки України в умовах глобалізації

48. Форми інтеграції України до глобалізованого світового господарства 49. Ос­новні напрями співробітництва України з Європейським Союзом 50. Взаємовідносини України з регіональними та світовими фінансовими ор­га­нізаціями.

51. Зовнішньоекономічна політика України. Лібералізація зовнішньоеко­но­мі­чних зв’язків та проблеми протекціонізму

52. Світові ціни: теорія та практика формування. Чинники, що впливають на фор­мування світових цін. Україна на світовому ринку товарів і послуг

53. Міжнародна міграція капіталу і робочої сили та її вплив на динаміку рин­кових перетворень в Україні

54. Сутність економічної безпеки України в умовах системної трансфор­мації суспільства

55. Національні економічні інтереси. Загрози економічній безпеці України

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

6.1.Карта самостійної роботи студента

з дисципліни  «Трансформаційна економіка»

для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво»

спеціальності «Економічна теорія»

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

Модуль №1

1

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-конференція

3

2

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-диспут бесіда

3

3

Попередня підготовка з визначених питань, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

4

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-конференція

2

5

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-диспут бесіда

2

6

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-конференція

2

7

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-диспут бесіда

2

Модуль №2

8

Попередня підготовка з визначених питань, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

9

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

10

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

11

Попередня підготовка з визначених питань, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

12

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

13

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

14

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

Усього балів за рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок)

30

За виконання контрольних (модульних) робіт

Модуль  1

Написання контрольної модульної роботи

5

Модуль  2

Написання контрольної модульної  роботи

5

Усього балів за виконання контрольних (модульних) завдань

10

За виконання і захист завдань самостійної роботи студента

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

Примітка:

1) За узгодженням із викладачем, студент може обирати інші види самостійної роботи, окрім наведених у таблиці.

 

6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Трансформаційна економіка»

 

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення дисципліни «Трансформаційна економіка» підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумування позитивних оцінок, отриманих студентом за роботу на семінарських заняттях, за виконання контрольних модульних робіт, підготовку рефератів, рецензування монографій, науково-дослідну роботу студента та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

За навчальним планом протягом семестру передбачається проведення 17 семінарських занять. Вага одного семінарського заняття складає 2-3 бали. Студент отримує:

2,0 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у дискусії, проблемній бесіді.

1,5 бали – повна і правильна відповідь із упущенням окремих фактів, історичних дат тощо, активна участь у дискусії;

1 бал – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення;

0,5 балів – відповідь на мінімальному рівні із суттєвим упущенням сутності питання;

0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у дискусії; повна відсутність проявів активності на занятті.

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Мінімальний

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0,5

0

 

Знання програмного матеріалу з дисципліни оцінюються максимально в 100 балів. За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за екзамен 50 балів.

Дисципліна «Трансформаційна економіка» вивчається упродовж одного семестру. Нормативна дисципліна викладається для студентів спеціальності «Економічна теорія» денної форми навчання.

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, есе; фіксованих виступів; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Під час виконання контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання, виконання індивідуальних завдань тощо.

З дисципліни «Трансформаційна економіка» виконуються дві контрольні (модульні) роботи.

За рішенням кафедри студентам, які  брали участь у науково-дослідній роботі, у наукових конференціях, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну успішність не може перевищувати 50 балів.

Модульний контроль

Модульний контроль з науки «Трансформаційна економіка» здійснюється тричі на семінарських заняттях у вигляді контрольної письмової роботи за наступними розділами та темами дисципліни (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяг матеріалу для проведення модульного контролю,
його форми і терміни

Модулі

Теми дисципліни

Терміни

Форми контролю

1

 Модуль 1. Теоретико-методологічні підходи до аналізу трансформаційних процесів в економічних системах.

Теми 1, 2, 3, 4, 5.

Після вивчення названих тем

Контрольна робота

2

  Модуль 2. Економічна політика в умовах постсоціалістичної трансформації.

Теми 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Після вивчення названих тем

Контрольна робота

3

Модуль 3. Глобалізація та трансформація економічної системи України.

Теми 13, 14.

 

 

 

Завдання для модульного контролю складається з 5-ти питань.

 

Зразок модульного завдання «Х»

 

Теоретичні завдання

1. Теорії перехідної економіки .

2. Соціалізація економіки: чинники, інституціональні форми.

3. Ідеологія реформ: зміст і структура ринкової трансформації.

Аналітично-практичні завдання

4. Обґрунтуйте функції держави у перехідній економіці.

5. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні

 

Загальна оцінка знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Трансформаційна економіка» за результатами поточного контролю визначається у діапазоні від 0 до 50 балів складається із набраних балів:

 

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

Не більше 30

Виконання контрольних (модульних) робіт

Не більше 10

Виконання і захист завдань самостійної роботи

Не більше 10

 

 

Результати набраних студентом балів за результатами поточного контролю знань виставляються викладачем у електронний журнал, переносяться у відомість і враховуються при виставленні загальної підсумкової оцінки.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні модульні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Порядок підсумкового контролю та оцінювання знань студентів

 

Підсумкове оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Трансформаційна економіка» проводиться у формі екзамену.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Екзаменаційний білет містить 5 завдань. На екзамен виносяться ключові теоретичні питання, що потребують творчого підходу та уміння систематизувати набуті знання і застосувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою.

Кожне з питань екзаменаційного білета оцінюються за шкалою:  10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

Типовий екзаменаційний білет для магістрантів наведений у  п. 6.4 цього документа.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

Відмінний

8

Добрий

6

Задовільний

4

Недостатній

2

Мінімальний

0

Незадовільний

 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету

Відповідь на теоретичне питання оцінюється у 10 балів, якщо:

1) подано розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого у білеті питання чи проблеми;

2) зміст питання викладено із застосуванням актуального економічного категорійного апарату;

3) виявлені творчі здібності у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) продемонстрована здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) проявлено уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) проявлено здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на поставлене питання;

7) використано актуальні фактичні та статистичні дані, дати та історичні періоди, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) підтверджено знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) підтверджено знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) підтверджено засвоєння матеріалів основної та додаткової літератури.

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано  хоча б одного з описаних раніше критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 6 балів якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано двох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано трьох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано більше трьох критеріїв (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання) і одночасно допущено значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання;

г) формулювання висновків за поставленим питанням, які не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття п’яти або більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінювання питання в 4 бали;

3) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.

 

Загальна підсумкова оцінка за результатами екзамену

 

Максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Трансформаційна економіка» – 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 балів включно) та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості (діапазон від 0 до 50 балів включно за результатами екзамену).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

Добре

B

70 – 79

C

66 – 69

Задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів мають можливість вивчити дисципліну за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи і скласти повторно екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

У виключних випадках студенту надається можливість дострокового складання екзамену не раніше календарного місяця до початку сесії. Дозвіл на дострокове складання екзамену надається ректором (проректором) за поданням декану факультету за умови, що студент на момент подання заяви отримав не менше 25 балів за результатами поточного контролю та засвоїв увесь обсяг навчальної програми.

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

1. Мотиваційна система у сучасній ринковій економіці та можливості її за­стосування в умовах постсоціалістичної трансформації.

2. Критерії завершеності трансформаційного періоду для постсоціа­ліс­ти­ч­­них країн.

3. Основні принципи сучасної методології суспільного вибору та прий­­няття рішень. Цілеполагання в економічній політиці.

4. Завдання та проблеми формування системної економічної полі­ти­ки в Україні.

5. Концептуальні підходи до визна­чення шляхів створення ринкової си­с­те­ми господарювання: Вашингтонський консенсус і принципи макроеконо­мі­ч­ної ста­білізації.

 

6.4. Зразок екзаменаційного білета

 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0до 10 балів. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

 

Білет «X»

1. Мотиваційна система у сучасній ринковій економіці та можливості її за­стосування в умовах постсоціалістичної трансформації

2. Критерії завершеності трансформаційного періоду для постсоціа­ліс­ти­ч­­них країн

3. Основні принципи сучасної методології суспільного вибору та прий­­няття рішень. Цілеполагання в економічній політиці

4. Завдання та проблеми формування системної економічної полі­ти­ки в Україні

5. Концептуальні підходи до визна­чення шляхів створення ринкової си­с­те­ми господарювання: Вашингтонський консенсус і принципи макроеконо­мі­ч­ної ста­білізації.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. /В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

2. Трансформаційна економіка: Навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. /Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, О.М. Мельник та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с. 

3. Бальцерович Лешек. Уроки перехідної економіки //Економіст - 2003. - № 3;

4. Банківська система як інститут та інструмент системної трансформації економічних відносин в Україні // Фінанси України - 2001. - № 10;

5. Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку: Пер. з англ. /Р. Бінгем, Е. Гилл, С. Вайт. - Л.: Літопис, 2003;

6. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социа­ль­но­го прогнозирования: Пер. с англ. - М., Academia. - 1999;

7. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Сине­р­гетика и теория социальной самоорганизации). - СПб, 1999;

8. Валлерстайн Иммануэль. Конец знакомого мира: социология ХХІ века /Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. - М.: Логос, 2004;

9.  Вугальтер А.Л. Логика общественно-экономического процесса. - К.: Ника - Центр. - 1999.

10. Гараедаги Джамшид. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: Платформа для иоделирования архитектуры бизнеса/Дж. Гараедаги: пер. с англ. Е.И. Недбальская, науч. Ред. Е.В. Кузнецова. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. – 480 с.

11. Геєць В.М. Уроки та перспективи ринкових реформі довгострокового економічного зростання в Україні // Економічна теорія. - 2004. - № 3.

12. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации: Курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

13. Дерябина М. Институциональные аспекты постсоциалистического переходного периода // Вопросы экономики. - 2001. № 2.

14. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: фор­мирование, оценка, эффективность использования - (А.И.Добрынин, А.А.Дятлов, Е.Д.Циренова) - СПб.: Наука, 1999;

15. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансфор­ма­ція суспільства. - К.: КНЕУ, 2002;

16. Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна парадигма методології досліджень постіндустріального суспільства//Вчені записки: збірник наукових праць. Вип. 11, К.: КНЕУ, 2009. – С. 3-14. 

17. Ивлева Г. Трансформация экономической системы: обзор концепций и контуры общей теории // Общество и экономика. - 2003. - № 10;

18. Ильин В.В. Философия истории /В.В. Ильин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 2003. – 380 с.

19. Иноземцев В.Л. Очерки истории экономической общественной формации. Научное издание. – М.: Таурус Альфа, Век, 1996. - 400 с.

20. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное издание. – М.: “Academia” – “Наука”, 1998. – 640 с.

21. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М.: “Academia” – “Наука”, 1999. – 724 с.

22. Інноваційна стратегія українських реформ /А.С.Гальчинський, В.М. Геєць, А.К.Кінах. - К.: Знання України, 2002;

23. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований /Под ред. д-ра экон. Наук А.А. Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – 928 с.

24. Клодт Хеннінг. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки. Мо­но­графія: К., Вид-во “Таксон”, 2006. – 306 с.

25. Кондратьев Н.Д. Большие циклы коньюктуры и теории предвидения. Избранные труды /Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; - М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2002. – 767 с.

26. Кондрашова Л. Приватизация с китайской спецификой (проблема классификации форм собственности) // Российский экономический журнал. - 2004. - № 7;

27. Львов Д.С. Экономика развития. - М.: Экзамен, 2002;

28. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) - К.: НАНУ, Ін-т економіки, 1997; 

29. Мартынов А.В. Системная трансформация и реалии постсоциалис­ти­че­ского мира. М.: Едиториал УРСС, 2004;

30. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология /Под редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Аcademia, 1999. 640 с.

31. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функциони­ро­ва­ние экономики. - М.: Фонд экономической книги, Начала, 1997;

32. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко­номики. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001;

33.Осипов Г.В., Степашин С.В. Экономика и социология знания: практическое пособие /Научный совет по программе фунд. исслед. Президиума Российской академии наук “Экономика и социология знания”. – М.: Наука, 2009. – 220 с.

34. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. – 248 с.

35. Платонова Е. Экономические системы и их трансформация // МЭиМО. - 1998. - № 7;

36. Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

37. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 352 с.      

38. Соціальні трансформації: міжнародний і вітчизняний досвід (Моно­графія) /За ред. д.е.н., проф. В.М. Новікова. - НАН України. Ін-т економіки НАНУ, 2003;

39. Сірко А.В. Первісне нагромадження капіталу - економічна основа спон­танного переділу суспільного багатства // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 2;

40. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За аг. Редакцією Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.

41. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.

42. Тоффлер Елвін. Третя хвиля: Пер. з англ., К.: Всесвіт. 2000;

43. Тарасова С.В. Теория и практика социализации переходной эконо­ми­ки. - Экономические науки. - М.: ВЗФЭИ - 2002;

44. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, пер­с­пективи) /Геєць В.М., Кваснюк Б.Є., Зверяков М.І. та ін. - К.: Логос, 1999;

45. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навча­ль­ний посібник /А.С. Філіпенко. - К.: Либідь, 2002;

46. Федотова В.Г, Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три великие трансофрмации. – М.: Культурная революция, 2008. – 608 с.

47. Чечетов М. Трансформація відносин власності в Україні (правовий аспект) // Економіка України. - 2004. - № 9;

48. Чечетов М., Жадан І. Соціально-економічний аспект трансформації від­носин власності в Україні // Економіка України. - 2004. - № 10;

49. Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального ро­з­витку на сучасному етапі // Економіка України. - 2004. - № 5;

50. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – Київ, Видавництво Логос, 2003. – 431 с.

51. Чухно А.А. Твори: у 3 томах /А.А. Чухно. – К.: - 2007.

52. Эддрус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений: Пер. с англ. /Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997;

53. Яковенко Е.Г., Басс М.И., Махров Н.В. Циклы жизни економических процессов, обьектов и систем. - М.: Наука, 1991.

 

 

                                 Додаткова література:

 

1. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Философия экономики. История / В.Базилевич, В. Ильин. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2011. – 927 с.

2. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.: «АДЕФ-Україна», 2010. – 572 с.

3. Канке В.А. Философия экономической науки: Учеб. пособие. – М.: ИНФА-М, 2007. – 384 с.

4. Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основне направления, концепции, категории). Научное издание / С.А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2008. – 692 с.

5. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод / Моррис Коэн; Эрнест Нагель; пер. С англ.. П.С. Куслия. – Челябинск: Социум, 2010. – 655 с.

6. Ильин В.В. Философия истории. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 380 с.

7. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий [Текст] / Г.И. Мусихин; Нац. исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2013. – 288 с.

8. Философия экономики. Антология [Текст] / под ред. Дэниела Хаусмана; пер. с англ. – М.: Изд. Института Гайдара, 2012. – 520 с.

 

Додаткова

 

Бузгалин Александр Владимирович, Колганов Андрей Иванович. Глобальный капитал. В 2-х т.т. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). – Изд. 3-е, испр. и сущ. доп. – М.: ЛЕНАНД, 2015 . – 640 с.

Бузгалин Александр Владимирович, Колганов Андрей Иванович. Глобальный капитал. В 2-х т.т. Т.2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). – Изд. 3-е, испр. и сущ. доп. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 912 с.

Есть ли будуще у капитализма? Сб. статей И. Валлерстайна, Р. Коллінза, М. Манна, Г. Дерлугьяна, Калхуна. [Текст] / пер. С англ.. под. ред.. Г. Дерлугьяна. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015 – 320 с. 

Малган Дж. Саранча и пчела: Хищники и творцы в капитализме будущего / пер. с англ. И. Кушнаревой. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 400 с.

Сидорина Т.Ю. Цивилизация труда: заметки социального теоретика. – СПб.: Алетейя, 2014. – (400 с.) - С. 286-287.

Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений [Текст] / пер. С англ.. К. Мартынова, Н. Эдельмана; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. до Гос. ун-та – Высшей школы экономики. 2010. – 256 с.

Семенов Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса. – М.: Академический проект; Трикста, 2013. – 615 с.

Дрекслер, Э. Всеобщее благоденствие. Как нанотехнологическая революция изменит цивилизацию [Текст] / пер. с англ. Ю. Каптуревского; под науч. Ред. С. Лурье. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 504 с.

Стиглиц, Джозеф. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему: [перевод с английского] / Д.Е. Стиглиц. – Москва: Эксмо, 2015. – 512 с.

Стиглиц Дж.Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Стиглиц Джозеф; [пер. с англ. В. Лопатка]. – М.: Эксмо, 2011. – 512 с.

Громыко Класс RAZVITIE, 2013. – 240 с.

20. Бальцерович Лешек. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку. Переклад з польської Андрій Павлишин. Львів, 2000. – 332 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е узд. / Пер. с англ..  – СПб.: Питер, 2013. – 352 с.

Норт, Д.; Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества [Текст] / пер. с англ. Д. Уэланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. Расковой. М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – 480 с.

К. По ту сторону невидимой руки: Осонования новой экономической науки [Текст] / пер. с англ. А. Апполонова, Т. Котельниковой; под ред. И. Чубарова. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – 432 с.

Джон Кеннет Гэлбрейт. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. – М.: Издательство «Европа», 2009. – 88 с.

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований /Под ред. д-ра экон. Наук А.А. Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – 928 с.

44. Клодт Хеннінг. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки. Мо­но­графія: К., Вид-во “Таксон”, 2006. – 306 с.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы коньюктуры и теории предвидения. Избранные труды /Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; - М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2002. – 767 с.

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эко­номики. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001;

Осипов Г.В., Степашин С.В. Экономика и социология знания: практическое пособие /Научный совет по программе фунд. исслед. Президиума Российской академии наук “Экономика и социология знания”. – М.: Наука, 2009. – 220 с.

50. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – Київ, Видавництво Логос, 2003. – 431 с.

Й.А. Шумпетер. История экономического анализа: В 3-х т. /Пер. с англ. под ред. В.С.Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001 г. Т. 2.

Людвиг фон Мизес. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

Маслоу Абрахам. Теория мотивации человека. – Классики теории государственного управления: американская школа /Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. – М.: Изд-во МГУ, 2003.

Парсонс Т. Мотивация экономической деятельности // Парсонс Т. О структуре социального действия: Пер. с англ. - М.: Академический Проект, 2000.

Поланьи Карл. Наша устаревшая рыночная психология // Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Территория будущого ”, 2010.

Поланьи Карл. О вере в экономический детерминизм. // Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Территория будущего ”, 2010.

Поланьи Карл. Экономика как институционально оформленный про­цесс // Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Тер­ри­то­рия будущего ”, 2010.

Предупреждение человечеству. Декларация учених по глобальным проблемам // “ Человек ”. – 1993. - № 5. – С. 173 – 175.

Создавая сильную демократию. Сто лет социал-демократической ра­бо­чей партии Швеции /Пер. с англ.; Предисл. Ю.М.Лужкова. - М.: Издательство “ Весь мир ”, 2001.

Д. Идеология и политика /Пер. с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009.

Апатова Н. Методологічні основи дослідження інформаційної еконо­міки // Економіка України. - 2005. - № 7. – С. 58 – 64.

 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М: Текст, 1993.

 Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010.

 Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: Вклад ХХ столетия в эко­- но­ми­ческую теорию // Вопросы экономики. - 2001. - № 2. – С. 73 – 107.

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Из­бран­ные труды по экономической теории: Пер. с англ. / Сост., науч. Ред., по­слесл. Р.И. Капе­люшников; предисл. М.И.Левин. – М.: ГУ ВШЭ, 2003.

 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М.: Academia, 1999.

Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990.

 Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.: “ АДЕФ-Україна ”, 2010;

Гараедаги, Дж. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: Платформа для моделирования архитектуры бизнеса /Дж. Гараедаги; пер. с англ. Е.И. Недбальская; науч. Ред. Е.В. Кузнецова. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007.

 Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Еко­но­мі­ка України. - 2004. - № 5. – С. 4 – 13.

 Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія /Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот [та ін..]; за заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. Д.Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф.. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2008.

 Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: трудные вопросы современ­ного развития. - М.: Альпина Паблишер, 2003.

 Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал [Текст] / пер. С нем. и фр. М.М. Сокольской; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 

 Джеймс Бъюкенен. Границы свободы // Сочинения. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./. - М.: Таурус Альфа, 1997.

 Джеймс Бъюкенен. Конституция экономической политики // Сочи­не­ния. Пер. с англ. Серия: “ Нобелевские лауреаты по экономике ”. Т. 1 /Фонд экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др./ - М.: “ Таурус Альфа ”, 1997.

 Джеймс М. Б’юкенен. Конституциональная экономическая теория // Экономическая теория /Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. /Науч. Ред. чл-корр. РАН В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник /[А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін..]; за наук. Ред.. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2009;

Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна транс­фор­ма­ція суспільства. - К.: КНЕУ, 2002.

Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна парадигма методології досліджень постіндустріального суспільства // Вчені записки. Збірник наукових праць. Київ. КНЕУ імені Вадима Гетьмана. – Випуск 11. – 2009.

Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмету та методології досліджень). – К.: КНЕУ, 2011.

Ильин В.В. Философия истории /В.В. Ильин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002.

Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их не­э­ко­номические последствия /В.Л. Иноземцев. - М.: ЗАО “ Из­да­тельство Эконо­ми­кА ”, 2003.

Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. - М.: "Academia" - "наука", 1999.

 Иноземцев В.Л. Собственность в постиндустриальном обществе и в ис­­торической перспективе // Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические последствия /В.Л. Иноземцев. - М.: ЗАО "Из­да­тельство Экономика", 2003.

 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2000;

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Анто­ло­гия эко­номической классики. М. 1993. ”ЭКОНОВ” ”КЛЮЧ”.

 Кондратьев Н.Д. Большие циклы коньюктуры и теория предвидения. Избранные труды. – М. Эк-ка. 2002.

 Корнаи Я. Системная парадигма // Общество и экономика. - 1999. - № 3 - 4. – С. 85 – 96.

 Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. – 2008. - № 3. – С. 84 – 91.

 Коулман Дж. Капитал социальный //  Общество и современость. - 2001. - № 3. – С. 121 – 139.

 Крауч, К. Постдемократия  [Текст] /пер. с англ. Н. Эдельмана; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2010;

 Кругман П. Кредо либерала /Центр исследований постиндустриа­ль­ного общества; Вступ. Статья В.Л. Иноземцева. – М.: Издательство “ Европа ”, - 2009

 Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неоли­бера­лизма /Пер. с фр. С. Рындина. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Макферсон, К.Б. Жизнь и времена либеральной демократии [Текст] /пер. с англ. А. Кырлежева; Гос. Ун – т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. Ун-та – Высшей школы экономики. – 2011;

 Маркарян К.В. Общая теория постиндустриального государства. - М.: Едиториал УРСС, 2002;

 Мартынов А.В. Системная трансформация и реалии постсоциалис­ти­че­с­кого мира. - М.: Едиториал УРСС, 2004;

  Морита Акио. Сделано в Японии. М.: Прогресс. – 1990.

 Негиши Т. История экономической теории: Пер. с англ. - М.: АО "Аспект Пресс", 1995.

Ойкен В. Основные принципы экономической политики. - М.: Про­гресс, 1995.

Патрушев С.В. Институциональная политология: четверть века спустя // Политическая наука. – М. ИНИОН, 2009. - № 3. – С. 5 – 19.

 Перехідна економіка: Підручник /В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.­Лібанова та ін.; За ред. В.М.Гейця. - К.: Вища шк., 2003;

 Петер Груневеген. Политическая экономия и економическая наука // Экономическая теория /Под ред.. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена: Пер. С англ.. / Науч. Ред.. чл..-корр. РАН В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004.   

 Поланьи Карл. Избранные работы. М.: Издательский дом “ Территория будущего ”, 2010.

Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна само­дос­татність у глобальному вимірі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008;

Рустем Нуреев. Джеймс Бьюкенен и теория общественного выбора // Джеймс М. Бьюкенен. Сочинения. Пер. С англ.. Серия : “ Нобелевские лау­ре­а­ты по экономика ”. Т. 1. /Фонд экономической инициативы; Гл. Ред..  кол.: Нуреев Р.М. и др.. – М.: “Таурус Альфа ”, 1997.

 Савчук В.С., Зайцев Ю.К. Економічні функції сучасного середнього кла­су // Стратегія економічного розвитку України. Наук. зб. - Вип. 14. - 2003.

 Савчук В.С., Зайцев Ю.К. Методологія соціальної стратифікації Й.А. Шумпетера та природа середнього класу як інституту сучасної економічної сис­те­ми // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 2.

 Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Инновации. - 2004. - № 2. – С. 5 – 15.

 Семюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: "Основи", 1995.

 Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л., Филатов В.П. Феномен свободы в условиях глобализации. М.: РГГУ, 2008.

Скиннер Квентин.  Свобода до либерализма  / /пер. с англ.. А.В. Магуна; науч. ред.. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге – 2006.

Социально-экономические проблемы информационного общества. монография (под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника, к.э.н., доц. М.В. Брюха­но­ва. – Вып. 2. – Сумы: Университетская книга, 2010;

США: государство-человек-экономика (региональные аспекты) /Ред. Л.Ф.Лебедева: Ин-т США и Канады РАН. - М.: Анкил, 2001;

 Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. Огурцов А.П. ; Вступ. Ст. Уколовой В.И.; Закл. Ст. Рашковского Е.Б. – М.: Прогресс, 1996.

Ульрих П. Критика экономизма. М.: Вузовская книга, 2004.

 Уэбстер Ф. Теории информационного общества: Пер. с англ. /Ф.­Уэбстер; Ред. Е.Л.Вартанова. - М.: Аспект Пресс, 2004;

 Федулова Л. Проблеми інноваційних трансформацій у корпоративному секторі економіки України // Економіст. - 2005. - № 2. – С. 38 – 40.

 Фридман М. Капитализм и свобода /Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2006.

 Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким об­разом ценности способствуют общественному прогрессу /Под ред. Л. Харри­со­на, С. Хантингтона. - М., 2002; 

 Хабермас Юрген. Техника и наука как ”идеология” /Пер. с нем. М.Л. Хорькова. – М.: Праксис, 2007.

 Хабиров М. И. Политические факторы экономического роста // Новые   направления   политической   науки: Тендерная политология. Институцио­на­ль­­ная политология. Политическая экономия. Социальная политика / редкол. : С. Г. Айвазова (отв. ред.), С. В. Патрушев (отв. ред.) и др. - М. : Российская ассоциация политической науки (РАПН) ; Российская политическая энци­клопедия (РОССПЭН), 2007.

Чекмарев В.В. Новая политическая экономия: истоки и итоги (Кос­т­ромская инициатива): актовый доклад на теоретическом семинаре “ Дис­куссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли ”. Москва, 20 октября 2009 г. /В.В. Чекмарев. – М.: МГУ им. М.В. Ломо­носова. Центр общественных наук: http// newpoliteconomy org/publications/ articles/ 86. Pdf.

 Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності роз­витку // Економіка України. - 2002. - № 12. – С. 61 – 67.

Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в умовах становлення пост­індустріального суспільства: імперативи глобального економічного розвитку та орієнтири для України: монографія – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010.

 

Шумпетер, Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія /Пер. З англ.. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995.

 Экономика США: Учебник для вузов /Ред. В.Б. Супян. - СПб. - СПб: Питер, 2003.

 Япония: полвека правления либерал-демократов (Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М. АИРО-ХХ1, 2010;